• Ingen resultater fundet

De lokalhistoriske årbøger 1989. En oversigt

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "De lokalhistoriske årbøger 1989. En oversigt"

Copied!
14
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

De lokalhistoriske årbøger 1989. En oversigt

A f Jørgen D ieckm ann Rasmussen

Fortegnelsen o m fatter lokalhistoriske årbøger, d er dæ kker større o m r å d e r end et sogn og som er tilgået redaktionen.

H o v e d s ta d s o m r å d e t

H istoriske M eddelelser om København. U dgivet a f K øben h av n s K om m une. R edigeret a f Helle L inde, Egil Skall og H enrik G autier. Arbog.

1989. 184 s., ill.

Bisgaard, Lars. »D et saa kaldede K iø b en h av n s V a r­

tegn«. C h ristia n IV ’s m o n u m e n t i K øb en h av n s havn. (S. 7-42, ill.) [K ild eh en v .].

Juelstorp, Søren. V algbevæ gelsen i K ø b en h av n i 1834. (S. 108-135, ill.) - [K ildehenv.].

Jørgensen, Caspar, Tim Knudsen og Anders Møller.

C h arles A m b t og g ad ep la n læ g n in g en i V ester- vold kv arter. (S. 85-107, ill.) [K ø b en h av n s stad sin g en iø r 1886-1902. - K ildehenv.].

Jørgensen, Ove. A venuerne til K ø b en h av n i vejrefor­

m ernes pio n ertid 1763-78. (S. 51-84, ill.) [K il­

d ehenv.].

Knudsen, Tim. Se: Jø rg e n se n , C asp ar.

Københavns Stadsarkiv i 1988. (S. 170) . M øller, Anders. Se: Jø rg e n se n , C asp ar.

Pedersen, K arl Peder. P ræ sten og pesten i 1711. H an s M eslers oplevelser i det pestbefæ ngte K ø b e n ­ havn. (S. 4 3-50, ill.) [K ild eh en v .].

Selskabet fo r Københavns Historie i 1988. (S. 171-1 72).

Vibæk, Jens. D e b a tte n om K ø b en h av n s 3. h oved­

b an eg ård 1864-1911. (S. 136-169, ill.) [K ild e­

henv.].

Anmeldelser.

Dispositionsforslag fo r Assistens Kirkegård frem til år 2020. 1987. A nm . a f G u n v o r Petersen. (S. 177-

179).

Friehling, Eskild. B orgersind i vor tid. B orgerven­

nen a f 1788, 1963-1988. 1988. A nm . a f Egil Skall. (S. 180-181).

H atting, Jørgen. For kongen og stad en . S tu d e n te r­

korpset 1801-1864. 1988. A nm . a f P eter B unt- zen. (S. 181-182).

Jørgensen, Rigbor. B ørn a f arb ejd erk lassen . 1988.

A nm . a f N ing de C oninck-S m ith. (S. 182).

København fø r og nu - og aldrig. Bd. 3—4. 1988. Anm . a f H. D. G au tier. (S. 173-177).

Københavns Stadsarkiv. O versigt over K ø b en h av n s kom m unes arkivalier 1858-1908 i K ø b en h av n s

S tadsarkiv. 1988. A nm . a f Steen O u sag er. (S.

182-183).

Københavns Stadsarkiv. A rkivalier v ed rø ren d e Bi­

stru p gods 1661 1921. 1988. A nm . a f Steen O u s ­ ager. (S. 183-184).

Langkilde, Hans Erling. Bybillede. E t stræ de i den in d re by. 1988. A nm . a f A llan Tønnesen. (S.

179-180).

Gentofte-bogen. U dgivet a f H istorisk-topogra- fisk Selskab og Selskabet for B ygningsbeva­

ring i G entofte K om m une. [O p h ø rt],

H istorisk-topografisk Selskab f o r Gladsaxe K om ­ mune. A rsskrift. [Ikke udkom m et i 1989].

Lyngby-bogen. U dgivet a f H istorisk-topografisk Selskab for L yngby-Taarbæ k K om m une. R e­

digeret a f Je p p e Tønsberg. 1989. 240 s., ill.

[T em anum m er: Fra T aarbæ k og D yrehaven.

— N avneregister].

Bernsen, Christina. F rilu ftsteatret i D yrehaven. (S.

143-214, ill.) [K ildehenv. - 1910-1949], Børresen, Aage. B eretning om selskabets virksom hed

i 1988. (S. 233—234) [H istorisk-topografisk Sel­

skab for L yngby-T aarbæ k K o m m u n e].

Gamrath, Poul. T aarbæ k K irke. (S. 5 -12, ill.).

Garnrath, Poul. F ra T aarbæ k Sogn. (S. 107-120, ill. ) [H use og beboere i den nordlige del a f T aarbæ k Sogn. F ortsæ ttelse a f artik ler i Lyngby-B ogen 1956 (4. bd. hefte 1) og L yngbybogen 1988 s.

125],

Harkjær, Ole. T aarb æ k - selvgroet og p lan lag t. F o r­

søg på planlæ gning i en selvbevidst bydel. (S.

125-142, ill.) [K ildefortegnelse].

Historisk-topografisk Selskab fo r Lyngby-Taarbæk K om ­ mune. Se: B ørresen, A age.

Lette, Georg. G entofte-L yngby H o sp ital og telth o l­

d ern e på D yrehavsbakken. (S. 215-232) [K ild e­

henv.].

Rasmussen, Holger. F iskeriet fra T aarbæ k. (S. 49-84, ill.) [K ild eh en v .].

Steffensen, Johan. Lodsens fam iliegravsted og h isto­

(2)

rien bag det. (S. 33-48, ill.) [Johan Steffensen 1845-1913],

Topsøe-Jensen, Hans. H u sn av n e og h u sn u m re på S tran d v ejen i Springforbi. (S. 121-124).

Tønsberg,Jeppe. T aarb æ k K irk eg ård . (S. 13-32, ill.).

Tønsberg, Jeppe. T aarb æ k H av n s tilblivelse. (S. 8 5 - 106, ill.) [K ildehenv.] [1860’erne],

Søllerødbogen. U dgivet a f H istorisk-topografisk Selskab for Søllerød K om m une. R edigeret a f Niels P eter Stilling. 1989. 170 s., ill.

Brilhl, Niels. Selskabets regnskab 1987. (S. 168—

169) [H istorisk-topografisk Selskab for Søllerød K o m m u n e].

Hartby, Inger. D a Søllerød-folkene blev skrevet i m an d tal. - S tu d ier i Folketæ llingen 1787. (S.

44—75, ill.) [K ildehenv.].

Jønsson, Bente. Søllerød M useum . B eretning 1988.

(S. 152-156, ill.).

Nybo Rasmussen, Jørgen. D en ny K ongevej. K onge­

vejens tilblivelse i Søllerød kom m une og R ude Skov. (S. 9 -43, ill.) [K ildehenv.].

Ottesen, Axel. O p og ned på ski i H olte. H oltekollen - e t tilbageblik. (S. 132—151, ill.).

Pedersen, E rik Helmer. H istorisk-topografisk Selskab i åre t 1987. (S. 161-167) [H istorisk-topografisk Selskab for Søllerød K o m m u n e],

Rechnitzer, Ady. B illedhuggerinden Lolly R otw itt Schm idt 1887-1975. (S. 76-131, ill.).

Stilling, N iels Peter. B yhistorisk A rkiv for Søllerød K o m m u n e. B eretning for 1988. (S. 157-160).

A rsskrift. U dgivet a f H istorisk Forening for Værløse K om m une. 1989. 41 årg. 48 s., ill.

Andersen, B. K n a rd ru p rid d e re i strid i svunden tid.

(S. 46—47, ill.) [M o n u m en t ved K ungslena K yrka, Sverige],

Balslev Strøyer, Per. D egne, skoleholdere og lærere.

(S. 14-21, ill.) [K ildehenv.].

Byrnak, Stella. K irke V ærløse Skole g ru n d lag t 1856.

' (S. 26-28, ill.) [1948-1959],

Damsgaard-Sørensen, Bent. I årets løb. (S. 3—9, ill.) [B eretning for m useet og arkivet].

Damsgaard-Sørensen, Bent. D e æ ldste skoler i V æ r­

løse. (S. 9 -1 3 , ill.).

Jespersen, Hanne. Skolebøger p å V ærløse M useum . 1. B ibelhistorie og katekism us i 1800-tallet ved Birch, Balle og Balslev. (S. 29-34, ill.). [K ilde­

fortegnelse].

Johansen, Ernst. Lille V ærløse 1775 - 1957 - 1987.

(S. 39-41, ill.).

Laumann Jørgensen, E . H arreskovvejen. (S. 42-45, ill.) [O ldtidsvej].

Nielsen, Poul Th. D et b orende X og Værløse. (S.

34—38, ill.) [Pengeskabstyv og ejer a f Y d u n g aard i Lille V ærløse. - K ildefortegnelse].

Ougaard, Jørgen. G lim t fra en b arn d o m i Lille V ærløse skole i 20’erne og 30’erne. (S. 22-25, ill.).

Sjælland

Fra Frederiksborg A m t. U dgivet a f F rederiks­

borg A m ts H istoriske Sam fund. R edigeret a f H enrik A. Bengtsen. Å rbog 1989. 120 s., ill.

[T em anum m er om E srum K loster. - M ed register til årbøgerne 1958-1988],

Frederiksborg A m ts Historiske Samfund. (S. 100-144) [B eretning, regnskab 1/4 1988 til 31/3 1989, m .m .].

Overgaard Jørgensen, Jack. E srum klosters godsdrift fra klosterets grundlæ ggelse til o. 1400. (S. 5-99, ill.) [M ed følgende apendicii: A. D et h øjm iddel­

alderlige godssystem og dets afvikling., B: T id ­ ligere b eh an d lin g er a f E srum klosters godshisto­

rie, C: P roblem er i k ildem ateriale og k ild ean a­

lyse. - K ildehenv.].

H istorisk Arbog f o r Roskilde A m t. 1989. [Årbog ikke u dsendt].

Køge studier 1988. Årsskrift for lokalarkiverne i K øge K om m une. U dgivet a f Køge Fonden.

1989. 56 s., ill.

Gøbel, E rik. K øges befolkning om kring 1787. (S.

4—37, ill.) [K ildehenv.].

Højelse Sognearkiv. Å rsb eretn in g 1988. (S. 51-52).

Køge Byhistoriske A rkiv. Å rsb eretn in g for 1988. (S.

38-46, ill.).

Lokalhistorisk A rkiv fo r Herfølge-Sædder Sogne. Å rsb e­

retn in g for 1988. (S. 47-50, ill.).

Køge studier 1989. Årsskrift for lokalarkiverne i Køge K om m une. R edigeret a f Birte Broch.

U dgivet a f Køge Fonden. 1990. 84 s., ill.

Boj sen-Møller, Tove. Fire søstre fra Egøje (S. 6—63, ill.) [Søstrene O lsen fra Egøje Byvej 2].

Givere a f arkivalier i 1989. (S. 81-84) [A lfabetiske fortegnelser for K øge Byhistoriske A rkiv, L okal­

historisk A rkiv for H erfølge-Sæ dder sogne og H øjelse Sognearkiv].

Højelse Sognearkiv. (S. 78—80, ill) [Å rsberetning 1989],

117

(3)

Køge Byhistoriske A rkiv. (S. 6 8-74, ill.) [Å rsb eret­

ning for 1989],

Lokalhistorisk A rkiv f o r Herfølge-Sædder Sogne. (S. 75 - o 77) [Å rsb eretn in g for 1989].

Arsberetninger 1989. (S. 65-68) [L okalarkivdrift i a l­

m indelighed].

Fra H olbæk A m t. U dgivet a f H istorisk S am ­ fund for H olbæk A m t. R edigeret a f Peter K orsgaard. 1989. 88 s., ill. [Sted- og person­

register],

Carlsen, Poul E . A f B u tte ru p sogns historie. (S.

43—56, ill.) [1 700-tallet. - K ildefortegnelse].

Frøkjær-Jensen, Ida. Et udvalg a f litte ra tu r om H o l­

bæk A m t 1988. (S. 71—80) [System atisk over- sigt] -

Hinsch, Connie. En profil gennem K alu n d b o rg s høj­

m iddelalder. (S. 7-16, ill.) [K ild eh en v .].

Historisk Sam fund fo r Holbæk A m t. (S. 81-85) [Be­

retning, regnskab 1988 m .m .].

Olsen, Karen B . E n statio n sb y bliver til - H øng set gennem fotografens linse. (S. 57-70, ill.) [Foto­

g ra f J e n s H an sen ],

Østergaard Christensen, J . L . En tu r gennem byen - lidt løst og fast om gam le b ygninger i H olbæ k.

(S. 17-42, ill.)'.

Arbog f o r H istorisk Sam fu n d f o r Sorø A m t. R edi­

geret a f Helge C hristiansen, O le G. Nielsen og Helge Torm . Bd. 76. 1989. 126 s., ill.

H . F. Nielsens maskinfabrik, Haslev. Ved Svend N iel­

sen. (S. 58—81, ill.) [E rin d rin g e r].

Historisk Sam fund fo r Sorø A m t 1988. (S. 120—124) [B eretning, driftsreg n sk ab 1/10 1987 - 30/9 1988, m .m .].

Krogsholm Mortensen, Jens. S nedkerlæ rling i H yl­

linge. E t tidsbillede fra 1930’erne. (S. 82-110, ill.).

Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø A m t. (S. 124—

125) [A dresseliste],

Meyer, Carsten. »G enopdukket« kisteplade fra 1700- tallet, o p rin d elig t hjem m eh ø ren d e i Set. Peders kirke i Slagelse. (S. 2557, ill.) [K ildefortegnelse].

Neergaard, Peter Christen. M in d e r fra en svu n d en tid.

(S. 111-116) [U d v a n d re re n P eter C h risten Ne- erg aard s e rin d rin g e r fra 1949 om opvæ ksten på Sørby O v erd rev ],

Nielsen, E rik. Skælskørs v arteg n . (S. 18-24, ill.) [G ran itk v ad re i Skælskør K irkes kor. - K ildefor­

tegnelse].

Nielsen, Ole G. N ye bøger. (S. 117-119). [K o rt o m tale a f litte ra tu r vedr. d et gl. Sorø A m t], Skaaning, Poul. T relleborgs b ety d n in g i D a n m a rk s­

historien. (S. 7-16, ill.).

H istorisk Sam fu n d f o r Præstø A m t. R edigeret a f B irgitte Bille H enriksen og Je n s T om m erup.

Å rbog. 1989. 80 s., ill.

Historisk Sam fund fo r Præstø A m t. O p re tte t 1912. (S.

78-80) [B eretning m .m .].

Michelsen, F. N æ stved 1870-1902. Nye b a n e r og bedre havn. (S. 20-69, ill.) [K ildehenv.].

Petersen, Erling. E n d rag o n fra 1864. (S. 6 -1 9 , ill.) [Jens C h risten sen , S pjallerup ved Fakse. - K il­

dehenv.].

Tommerup, Jens. L itte ra tu r om Præ stø a m t 1988. (S.

70—77) [K o rt om tale a f ny litte ra tu r topografisk og sagligt o rd n et].

B o rn h o lm

Bornholmske Sam linger. U dgivet a f Bornholm s historiske Sam fund. R edigeret a f Per T h u le H ansen. 1989. I I I . rk. 3. bd. 157 s., ill. [Te­

m a n u m m er om de bornholm ske rundkirkers oprindelse og funktion],

Anglert, M arit. H vem forsvarede hvad? (S. 35—48, ill.) [K ildehenv.].

Bergsøe, Bengt. K v in d em o rd et i L isted 1688. (S.

103-112, ill.).

Foght Hansen, Niels. B ornholm s lokalhistoriske a r ­ kiv 1987-89. (S. 137-138).

Foght Hansen, Niels. L itte ra tu r om B ornholm 1987—

1989. In d g å e t i B ornholm s C en tralb ib lio tek s lo- k alsam ling pr. 1. ju li 1989. (S. 139-149) [Sy­

stem atisk oversigt],

Hansen, Olaf. »T ræ ttekrogen« ved Set. N icolaus K irke i Nexø. (S. 127-136, ill.) [Folkeligt navn for en række grav sted er]..

Hansen, Olaf. B ornholm s historiske S am fund. (S.

151-155) [B eretning m .m .].

H yldtoft, Ole. S o rth at — et pionerteglvæ rk fra 1850’erne. (S. 113-126, ill.) [K ildehenv.).

M ikkelsen, Vald. M . B orrelyngen. U d n y ttelse a f og bevoksning på en bornholm sk u d m ark fra O ld ­ tid til N u tid . (S. 83—102, ill.) [K ildefortegnelse].

Skaarup, H . E . Affæren ved Nexø den 9. ju n i 1645.

(S. 65-82, ill.) [Svenskernes indtagelse a f Nexø.

- K ildefortegnelse].

Wienberg,Jes. B ornholm s kirker i den æ ldre m id d el­

alder. (S. 9—28, ill.) [K ildehenv.].

Wienberg, Jes. B ornholm s befæ stede kirker. (S. 2 9 - 33) [K ildehenv.].

Wivel, Mette. B ornholm s ru n d e kirker og tem p el­

rid d ern e. E n undersøgelse a f de typologiske for­

u d sæ tn in g er for kirkerne. (S. 4 9-63, ill.) [K ild e­

henv.].

(4)

Lollan d -F alster

Lolland-Falsters H istoriske Sam fund. R edigeret a f V erner H ansen. A rbog. 1989. 77. årg. 120 s., ill. [Person- og stednavneregister].

Crumlin-Pedersen, Ole. Skibet i B øtøm inde - en fal- sters m id delalderskude. (S. 33-44, ill.) [K ild e­

henv.].

Hansen, Verner. L o llan d -F alster i bogverdenen. (S.

87-94, ill.) [K o rt om tale a f enkelte væ rker], Lolland-Falsters historiske Samfund. (S. 114—118.)

[B eretning, driftsreg n sk ab for åre t 1. april 1988-31. m a rts 1989, m .m .].

Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver. (S. 108—112, ill.) [B eretninger. O m h a n d le r: L okalhistorisk A rkiv i Birket. - H øjreb y Lokalhistoriske Arkiv.

- L okalhistorisk A rkiv for M arib o K om m une. - L okalhistorisk A rkiv for N ørre Alslev. - Ide- stru p Lokalhistoriske Arkiv. - S tub b ek ø b in g Lo­

kalhistoriske Arkiv. - L okalhistorisk A rkiv i Sakskøbing. - L okalhistorisk A rkiv i N ysted K o m m u n e. - T in g sted Sogns Lokalhistoriske A rk iv ].

Lolland-Falsters museer. (S. 95-107, ill.) [B eretnin­

ger. O m h a n d le r: L olland-F alsters Stiftsm u- seum . - S tubbekøbing M otorcykel- og R adio­

m useum . - F alsters M in d er],

Løkkegaard Poulsen, Karen. R unesten på L olland- Falster. (S. 65-86, ill) [K ildehenv.].

Skamby Madsen, Ja n . F rib rø d re Å - en væ rftsplads fra slu tn in g en a f 1000-tallet. (S. 5-32, ill.) [K il­

d ehenv.].

Vemming Hansen, Peter. Bliden - et rekonstruktions- forsøg. (S. 45—64, ill.) [K ildehenv. - M id d elal­

derlig kastem askine].

Arbøger og lokalhistoriske skrifter om Lolland-Falster.

(S. 113) [K o rt om tale a f tilbud].

Fyn

Fynske Arbøger. U dgivet a f H istorisk sam fund for Fyns Stift. R edigeret a f H ans H enrik J a ­ cobsen. 1989. 136 s., ill. [Forfatterbiografier.

— N avneregister].

Bang, Viggo. H øjryggede agre. Iag ttag elser fra D a ­ lene Skov på N ordfyn. (S. 97-105, ill.).

Dahlerup, Merete. Et taterfloks anholdelse i N yborg 1643. (S. 113-118) [K ildefortegnelse].

Foreningsmeddelelser 1988-1989. (S. 130-133) [H isto­

risk S am fund for Fyns Stift. B eretning, regnskab m .m .].

Hansen, Steen Ivan. Et b id rag til D allu n d s bygnings- historie. (S. 106-112, ill.) [K ildefortegnelse].

Jacobsen, H ans Henrik. H istorisk S am fund for Fyns Stift 1939-1989. (S. 7-17, ill.).

Lillie, Louise. Biskop Ja k o b M ad sen og billederne.

(S. 18-37, ill.) [K irk ek u n st fra an d en halvdel a f 1500-tallet. - K ildehenv.].

Løndal-Nielsen, Poul. En israelers gensyn m ed Faa- borg-egnen. En pilgrim sfæ rd m ed m odsat for­

tegn i efteråret 1987. (S. 86-96, ill.) [Jøden K u rt F leischm ann g enser sit skjulested fra 1930’ernc], Orientering om ny lokalhistorisk litteratur. (S. 1 19—125).

[K orte om taler. O m h an d ler: A nne Riising.

Em ne- og sted reg ister til O d en se Bys H istorie.

1988. - Finn G ran d t-N ielsen . H olbergtidens O dense. 1988. — O tto M ad sen og A nders M o n ­ rad M øller. O d en se T oldkam m ers historie 1632-1988. 1989. - H an s C h r. Jo h a n s e n og Poul T h e stru p . O denseejendom m e før 1884. 1989. - K aj M ehr. V o lls m o s e - e n bydel i O dense. 1989.

- A rne G rum -S chw ensen. O d en se M u rerlau g 1889-1989. - E rling A lbrectsen. F ra h u kom m el­

sens m yretue. 1988. - J e n s Jø rg en sen . H . C.

A ndersen - en sand m yte. 1987. - J e n s J ø rg e n ­ sen. H. C. A ndersen - erin d rin g er. 1988. - H ans C hr. Jo h a n s e n . In d u strie n s vækst og vilkår 1870-1973. Bd. 1. 1988. - R itt B jerregaard og Søren M ørch: Fyn m ed om liggende øer. 1989.

M arg it E gdal. Frie B ønder. 1988. - A ndreas Illum Jø rg en sen . B arn d o m sb illed er - en la n d ­ arb ejd ers erin d rin g er. 1988. - Jø rg e n E ngholm Pedersen. R inge kirke. 1988. - A nders H auge.

M a rsta l kirke på Æ rø. 1988. - Æ rø-m usik. A r­

tikler tilegnet Tove K jæ rboe. 1988. - H enrik M.

Ja n s e n . V aldem ars Slot - en k u ltu rh isto risk perle på Tåsinge. 1988. - Fyens Stiftsbog 1988. - Å rbog for Svendborg og O m egns M useum . 1988. - C a rth a . Å rsskrift for K ertem in d e M u ­ seum 1987. - Stavn 1988. - L andboreform erne set herfra. 1988. - Lyboen 10. 1988. R æ thinge- Posten. 1988. - Allesøs besæ ttelse 1944—47.

1988],

Sindal, Helge. E n a f de store fynboer: C. F. T ietgen.

(S. 38—56, ill.) [K ildefortegnelse].

Stendal Pedersen, Finn. K risen kradser. R egeringen og lan d b ru g ets forhold på det nordlige Fyn i 1820 set m ed d et store h artk o rn s øjne. (S. 57-72, ill.) [K ildehenv.].

Vesterdal, Morten. E n vestfynsk bondes in d try k og oplevelser u n d e r krigen i 1864. (S. 73-85, ill.) [G dr. M o rten N ielsen, U d b y Sogn. - K ild e­

henv.].

Stavn. U dgivet a f m useer, arkiver og folkem in­

desam linger i Faaborg K om m une. R edigeret a f Jø rg e n B u rch ard t, Bodil Agerskov, N. V.

N æ sselund N ielsen, Børge Pedersen, Frede M ichaelsen, K aj M ehr, Inger Nissen og H an n e M ortensen. Å rbog. 1989. 72 s., ill.

Agertoft, Bodil. G ild er i d et gam le A astru p . (S.

56-58, ill.).

9 F o rtid o g N u tid 119

(5)

Bech, Jens. F o rtid sm in d er om kring F aaborg. (S.

2-6, ill.).

Jensen, N ils M . S keletterne fortæller. U d g rav n in g er ved K lo k k etårn et. (S. 7-10, ill.,) [K ildehenv. - F aab o rg K irke.].

Kragelund, M inna. 14.364 k n ap p er hos købm an d en i F aaborg. (S. 11-13, ill.) [K ø b m an d C h r. P oul­

sen. - 1600-tallet. - K ildefortegnelse].

Kruse, Felix. O m soldaterbreve. (S. 23-27, ill.).

Madsen, Bodil. In d re M ission om kring A stru p og V ester Å by. (S. 64—69, ill.).

M ehr, K aj. O m R allebæ khusene og deres beboere.

(S. 36-42, ill.) [D aglejerhuse ca. 1804—1860. - K ildefortegnelse].

M øss Christoffersen, E . F rag t-, ru te- og fæ rgefart i D et Sydfynske Ø h av . (S. 5 9-63, ill.).

Næsselund-Nielsen, N . V. S tam h u set H vedholm som fæstegods. (S. 14—22, ill.) [K ildefortegnelse].

Rasmussen, Ejnar. S kom agerdrengene på aktier. (S.

4 3-48, ill.) [O m h istorikeren Aksel E. C h riste n ­ sen, statsgeolog W erner C h risten sen og læ rer E d v ard C h risten sen . - K ildefortegnelse].

Ruben Hansen, Johannes. D a d er v a r ålekurvem agere til. (S. 28-35, ill.) [K ildefortegnelse].

Ruben Hansen, Johannes. H vem kan sejle foruden vind? (S. 4 9-55, ill.) [Joller].

Ruben Hansen, Johannes. Z ig eu n ern e i g rusgraven i M illinge. (S. 70-71, ill.).

Stricker-Petersen, Arne. L itte ra tu r-n y t. (S. 72, ill.) [A lfabetisk oversigt over udgivelser 1988-89].

Tåsinge A rbog 1989. U dgivet a f Tåsinge M use- um slaugs Forlag. R edigeret a f Tåsinge M use- um slaugs Å rbogsudvalg. 3. årg. 1989. 80 s., ill.

Bech, Jens. H v a d sten d y ssem ark en gem te. (S.

62-64, ill.) [K ildefortegnelse].

Genforeningsstenenpå Bregninge Bakke. (S. 76—77, ill.).

Høgsbro, Inga. B a rn d o m så r i V årø p ræ steg ård . (S.

6 5-75, ill.) [M ed en kort oversigt over Inga H øgsbros senere liv],

Høite Hansen, Hans. F orord. (S. 5).

Højte, Svend. B ru d sty k k er a f en landsbys historie.

V årø på Tåsinge. (S. 6 -1 3 , ill.) [K ildehenv.].

Jensen, Valdemar. G æ stebogen. (S. 33-48, ill.) [Gæ- steprotokoller fra B regninge K irkes tårn 1853—

1970].

Jonasen, Otto. Niels J u e l og T åsinge. (S. 30-32, ill.).

Kjær Mortensen, Gunnar. L uftkam p om kring T å­

singe. N ed sk u d te allierede fly ved T åsinge 1940- 1945. (S. 14—29, ill.) [K ildefortegnelse], Mortensen, Jacob. B jernem ark Fællesm ose. (S.

4 9-52, ill.).

N y t fr a arkivet. (S. 77—78, ill.).

N y t fr a museet. (S. 79, ill.).

Smedier på Tåsinge. (S. 53-61, ill.) [Fotoserie].

Vestfynsk H jem stavn. Vestfynsk H jem stavnsfor­

enings årsskrift. R edigeret a f Ellen C hristen- sen-D alsgaard. 59. årg. 1989. 62 s., ill.

Christensen-Dalsgaard, Ellen. Å rets gang 1989. (S.

51—62, ill.) [B eretning om virksom heden på V estfyns H jem stav n sg ård , d riftsregnskab for V estfyns H jem stavnsforening 1988, m .m .].

Christensen-Dalsgaard, Ellen. T ræ k k ra ft—J a , tak. (S.

47-50, ill.) [H esteom gange. - K ildefortegnelse].

Jørgensen, Poul A . H a a rb y kirke. (S. 4—10, ill.).

Jørgensen, Poul A . A nders Bille - D an m ark s sidste m arsk. (S. 1 1—15, ill.).

Krog, Hans. G am le gavltyper. (S. 33-46, ill.) [K il­

dehenv.].

Lindhaard, Annelise. En barok idé: F rederik I V ’s og b ygm ester K riegers R ytterskoler. D et fynske ry tterd istrik t. (S. 16-28, ill.) [K ildehenv.].

Møller, Inger, Johannes og Niels. E rin d rin g e r fra L a n d m a a le rg a a rd e n . Ved W illy K luw er. (S.

29-32, ill.) [U d d ra g a f e rin d rin g e r om ju l, n y tår, H ellig trekonger og fastelavn i 1920’erne].

J y lla n d

Vendsyssel Arbog. U dgivet a f H istorisk Sam ­ fund for Vendsyssel. R edigeret a f Jø rg e n J ø r ­ gensen. 1989. 171 s., ill. [Forfatterbiografier.

- Personregister].

Christensen, Bodil. V en d sy ssel-litteratu r 1988. (S.

142-144) [System atisk fortegnelse],

Christensen, Jens Ole. F la d s tra n d - fæ stning og by 1675-1818 (I). (S. 4 5-76, ill.) [F ortsæ ttes i Å r­

bog 1990],

Fra museernes, og arkivernes arbejdsmark 1988. Ved H an s N ielsen. (S. 145-160, ill.) [O m h an d ler:

B angsbom useet, F red erik sh av n . — E gnssam lin- gen i P a n d ru p kom m une. - Skagen F o rtid sm in ­ der. Sæby M useum . - Try M useum . - V endsys­

sel historiske M useum . L okalhistorisk A rkiv for F red erik sh av n , B angsbom useet. - Bindslev sogns Egnssam ling. - D ro n n in g lu n d L okalhisto­

riske A rkiv. - L okalhistorisk Forening for Løn- stru p og O m egn. - L okalsam lingen i Skagen. - L okalhistorisk A rkiv i T hise. - T o lstru p -S ten u m L okalhistorisk G ru p p e. - L okalhistorisk F or­

ening for T aars og O m egn. - H istorisk A rkiv, V endsyssel historiske M useum . - Lokal- og Slæ gtshistorisk F orening for V rå og O m egn], Fra styrelse og redaktion. (S. 161—166, ill.) [H istorisk

Sam fund for V endsyssel. B eretning, regnskab 1/4 1988-31/3 1989, m .m .].

Fruensgaard, Ninna. D a P ajro p blev P a n d ru p . S predte træ k a f livet i P a n d ru p i gam le dage.

(6)

E rin d rin g sstu m p e r sam let i a n led n in g a f 100- året for anlæ gget a f hovedvejen gennem Pan- d ru p . (S. 105-141, ill.).

Houkjær, Christian. Skitser fra det nordlige V endsys­

sel. S andflugten form ede landsdelen og præ gede dens befolkning. (S. 87-104, ill.).

Lassen, Thomas W. W rensted og T hiise Sognes A nti- qv iteter - en in d b eretn in g til Resens A tlas. (S.

7-14, ill.) [K ildehenv.].

Laumann Jørgensen, E. S tenanlæ g med astronom iske sigtelinier. (S. 21-28, ill.) [S tenanlæ g ved An- debjerg og Søhøje i T ingskoven].

Laumann Jørgensen, E . H an H erred s åb n e tingsted.

(S. 29-38, ill.).

Løn, Anne Marie. D et ta b te land. (S. 39-44, ill.).

M øller Lassen, Viggo. Em il K oktveds erindringer.

(S. 77—86, ill.). [E rin d rin g e r fra F rederikshavn i 19 0 0 -tallet].

Poulsen, M agda. U n g pige i huset i 30’erne. (S.

15-20, ill.).

H istorisk Arbog f o r Thy, M ors og V. H an Herred.

U dgivet a f H istorisk Sam fund for T histed A m t. R edigeret a f H an n e M athiesen, K nud M ortensen, O rla Poulsen og C hr. P. Fogt- m ann. 1989. 144 s., ill.

Busck, Steen. L andsbyfæ llesskabet i N ordvestjyl­

land. (S. 117-132, ill.).

D et lokale arbejde. (S. 139-141) [B eretninger. O m ­ han d ler: E gnshistorisk F orening for T hyholm og Je g in d ø . - E gnshistorisk A rkiv for T hyholm og Je g in d ø . — H a n sth o lm lokalhistoriske A rkiv. —

L okalhistorisk Forening for S ydhannæ s. - E gns­

historisk F orening for Sydthy — Sydthy Egns- historiske A rkiv],

Fogtmann, Chr. P. O v erg aard -k lan en — en m yte m ed san d h ed er. (S. 31—36, ill.) [O vergaard-fam ilien fra Ø sterild ].

Haack Olsen, Anne-Louise. En thylandsk høvdings sidste hvilested. (S. 8 7-92, ill.) [U d g rav n in g på m ark i T h iste d . — K ildefortegnelse].

Historisk Samfund. (S. 143-144) [H istorisk Sam fund for T h isted A m t. B estyrelsessam m ensæ tning og regnskab 1/4 1988 - 31/3 1989],

Hjermind, Jesper. D en d er kom m er først til m ølle ...

O m u d g rav n in g a f e n vandm ølle i V estervig. (S.

23-30, ill.).

Kjær, Johannes Nielsen. Snedkeren og bindestenen.

(S. 7-16, ill.). [N. C. Je p s e n s bindesten på T øm ­ m erby K irk eg ård og slæ gtshistorien].

Litteratur om Thy. (S. 142) [A lfabetisk oversigt].

Lønborg, Esper. K o m m u n alrefo rm en i T h isted A m t.

(S. 78-85, ill.) [K ildefortegnelse].

Mathiesen, Hanne. En pæl i V estervig. (S. 17-22, ill.) [V andm ølleanlæ g i V estervig. - K ildehenv.].

Mathiesen, Hanne. B ordet. (S. 76-77, ill.) [Rokokko- bord på T h isted M u seu m ],

Mathiesen, Hanne. En tilsidesat konge. (S. 86, ill.) [B roncestatue a f kong C h r. IX på Store Torv], Mortensen, Knud. H vem ringer klokkerne for? (S.

133-134) [A nordning fra 1721 om begravelser i T h y ved kirker tilhørende P eder N ielsen M old- ru p , V estervig K loster],

Nielsen, Jytte. G uld, kvinder og ru n esten . (S. 111—

116, ill.) [Borgen Fersborg eller Fæ rgeborg i S jørring Sø. — K ild efo rteg n else].

Petersen, Jens Ole. Forstad eller baggade. (S. 54—75, ill.) [K ildefortegnelse],

Poulsen, Orla. Å ret er 1874. (S. 103—110, ill.) [På fotografisk udflugt],

Sekkelud, K aj. Fjordfiskere. (S. 37-53, ill.) [Fiske­

riet i T h iste d B redning 1825-1930. - K ild e­

henv.].

Sørensen, Svend. D et ån d en s vejr. O m M a rtin Je n s e n - en d ig ter fra T h y . (S. 93-102, ill.) [K ildefor­

tegnelse] .

Sørensen, Svend. K oldby — Ju lia n e h å b . En a f histo ri­

ens forbindelseslinjer. (S. 135—138, ill.) [G rø n ­ landske træ d u k k er føres tilbage],

Thisted Museum. (S. 143) [B estyrelsessam m ensæ t- n in g ].

Sydthy Arbog. U dgivet a f Egnshistorisk F or­

ening for Sydthy. R edigeret a f bestyrelsen. 6.

årg. 1989. 96 s., ill.

Andersen, H erluf. En v an d rin g gennem H u ru p . (S.

7-17, ill.) [F o rtsat fra Å rbog 1988 s. 36 ].

Bech, Jens Henrik. F ra gravhøj til landsby. B ron­

zeald eru d g rav n in g er i B edsted. (S. 30-33, ill.).

Bæk, Johannes. Sm å sagn om L un d h ø j. (S. 6).

D all, Villy. D a Sydthy fejrede 200-året for b ø n d er­

nes frigørelse. (S. 4 5-54, ill.).

Egnshistorisk Forening fo r Sydthy. (S. 94—95) [B eret­

ning m .m .].

Gymnaster fr a Thy og Mors ved Lingiaden i Stockholm

" 20-23. ju li 1939. (S. 34, ill.).

Handrup, A dolf. U dskrift a f Ø ru m og V estervig A m ­ ters L andvæ senscom m issionsprotokol. (S.

73-76] [U dskiftningen a f K jestru p By, H eltb o rg Sogn, T h isted A m t 1801].

Hedegaard, Linne. To d renge o p dagede en jæ ttestu e.

(S. 7, ill.).

Hedegaard, Linne. H eltb o rg F orsam lingshus. (S.

58-66, ill.).

Henriksen, Anne Lise. E n barndom soplevelse ved L undhøj. (S. 6, ill.).

Historisk aftentur til »Bubbel«. (S. 78-79, ill.) [G ård m ellem E ttru p og V estervig],

Jensen, Jens M athias Katrinus. D igte. (S. 76—77, ill.).

K irk, Aksel. F ra bedstefars dagbøger. (S. 66-72, ill.) [D agbøger efter J e n s L arsen K irk (1836—

1909), H eltborg].

Kjær, N iels Christian Christensen. S oldaterbreve fra 1864. (S. 55-58, ill.).

Konfirmander 1940 i Skyum præstegård. (S. 44, ill.).

9' 121

(7)

Larsen, Uffe. Et »landskabsarkiv« ved B edsted. (S.

2 8 - 2 9 ,‘ill.).

M ardal, Elly. U d d ra g a f en skifte på »B ubbel« i 1765—66. (S. 8 0-82, ill.).

Alardal, Elly. V ielses- eller trolovelsesregister for H elligsø og G e ttru p sogne. (S. 82-91) [K ro n o lo ­ gisk fortegnelse],

Nielsen, Charles. C irkus i by! - C irkus i by! - N oget om C irkus M iehe. U d d ra g fra m ine erin d rin g er om folk og om Y dby. (S. 18-28, ill.).

Nørgaard, Olaf. Jo h a n n e s K irk eg aard , V isby. Spil­

lem and og kom ponist. (S.35-39, ill.) [J. K irk e­

g a a rd (1850-1937). - K ildefortegnelse].

Skammelsen, Kristian. Skyum Søndre Skole i tre d i­

verne. (S. 4 1-43, ill.) [E rin d rin g e r], Sydthy Egnshistoriske A rkiv. (S. 93) [B eretning], Vestergaard, Ejner. S ydthy Bøger. (S. 92-93) [Alfa­

betisk fortegnelse over udgivelser sep tem b er 1 988-septem ber 1989],

Fra H im m erland og K jæ r Herred. U dgivet a f H i­

storisk Sam fund for H im m erlan d og Kjær H erred. R edigeret a f K aj Løber, K arl N iel­

sen, Svend B. O lesen og G u n n a r R ebstrup.

1989. 78. årg. 160 s., ill.

Bergild, Merete og Jens Jensen. Niels Je n s e n - billed­

skæ rer i A alb o rg 1615-1645. (S. 5 -30, ill.) [K il­

d ehenv. - V ærkliste].

Fjelsten, Irene. R eb stru p V andm ølle. (S. 111-126, ill.) [K ildehenv.].

Fredsholm, Ejvind. Ved ju le tid og ju l i R o stru p skole 1919. (S. 103-109).

Gjedsted, Hans. E t b id rag til S tøvring kros historie 1722-1922. (S. 53-101, ill.) [K ildehenv.].

Jensen, Jens. Se: Bergild, M erete.

Litteratur om Himm erland og Kjær Herred 1988-89. Ved J e p p e H ansen. (S. 149-155) [Topografisk for­

tegnelse].

Meddelelser fr a styrelse og redaktion. (S. 157-160). [H i­

storisk S am fund for H im m erlan d og K jæ r H e r­

red. B eretning, sam m e n d ra g a f regnskabet 1/1 1987-31/12 1988, m .m .].

Alølbjerg, Ingv. F ra V eggerby til O k an o g an , USA.

E rin d rin g e r a f U lrik Friis, f. i H orne, 1866, o p ­ vokset i V eggerby p ræ steg ård . (S. 127-147, ill.) [K ild efo rteg n else].

Olesen, Svend B . E n g ård i Ø ste r Sundby. (S. 31-51, ill.) [S u n d b y g aard ca. 1500-1989. - K ildefor­

tegnelse].

Aalborg-bogen. LIdgivet a f Selskabet for A al­

borgs H istorie i sam arb ejd e m ed A alborg H i­

storiske M useum . 1989. 120 s., ill. [Tem a­

n u m m er om Skolegade K v arteret. — D eutsche Z u sam m en fassu n g ].

Aløller Knudsen, Børge og Per Bo Christensen. Skole­

gade K v a rte re t i A alborg - en bydel, d er for­

svandt. (S. 5-166).

Selskabet fo r Aalborgs Historie. (S. 118-120) [B eret­

ning m .m .].

Fra Viborg A m t. U dgivet a f H istorisk Sam fund for V iborg A m t. R edigeret a f Paul G. Ø rb erg u n d er m edvirken a f M orten Ø llg aard og B ir­

git L øgstrup. A rbog. 1989. 54. årg. 159 s., ill.

[F orfatternoter].

Hastrup, Frits. T yskerkolonierne i N ørrejylland.

Byer og boliger. 1. del. (S. 7-46, ill.) [K ild e­

henv.].

Hauboe, Klaus. K v in d ern e bag B orgvold. (S. 47-58, ill.) [O m bræ n d ev in sb ræ n d erslæ g ten H a u b ro e og deres ejendom i V iborg. - K ildefortegnelse].

Holmgaard, Jens. N ørre T u lstru p -d ag b o g e n gav stø­

det til in te rn a tio n a l bondedagbogsforskning. (S.

133—137, ill.) [Sm åstykker].

Lokalhistorisk litteratur 1988-89. (S. 147-149) [A lfa­

betisk fortegnelse over litte ra tu r fra V iborg A m t.].

Lokalhistoriske Arkiver. (S. 150-151) [A dresseliste].

Lykke, Palle. V iborg som u niversitetsby - træ k a f strid en om d et jyske universitet. (S. 59-107, ill.) [K ildehenv.].

Nielsen, H . P. En jy d sk b o n d eg aard gennem 600 å r - slæ gtsgård i 200 år. (S. 122-132, ill.) [«H er- kegård« i M am m en Sogn).

Samfundet siden sidst. (S. 143-146) [H istorisk S am ­ fund for V iborg A m t. B eretning, reg n sk ab 1988 m .m .].

Vejen Andersen, A . K ong F rederik V I I I og grevinde D an n ers besøg i V iborg i 1861. (S. 137-142, ill.) [Sm åstykker],

Ørberg, Paul G. H istorien i V iborg eller V iborg i historien. E t æ ldre og et yngre historisk sam fund i V iborg og deres b ag g ru n d . (S. 109-121, ill.) [K ildefortegnelse].

Fra Bjerringbro Komm une V. M eddelelser fra B jerringbro K om m unes L okalhistoriske A r­

kiv. [Arbog ikke udsen d t i 1989],

Skivebogen. H istorisk A rbog for Skive og O m ­ egn. U dgivet a f H istorisk Sam fund for Skive og O m egn. R edigeret a f C arl L angholtz, R ud K iem s og Erik Steen Sørensen. 1989. Bd. 80.

120 s., ill.

Fra arkiver og museer. (S. 111-115). [O m h an d ler:

(8)

Sallingsund lokalhistoriske arkiv. - S undsøre lo­

kalhistoriske arkiv. - Æ F jan d b o -ark iv - Skive byhistoriske Arkiv. - Skive M useum . S p o ttru p lokalhistoriske A rkiv].

Hansen, Bodil. K u d a h l - en slægt og dens gård. (S.

69-89, ill.) [Slægten K u d a h l i L u n d by, Ø rslev ­ kloster Sogn, Fjends Flerred gennem 250 år. - K ildefortegnelse].

Hedegård Eriksen, Frits. D en nye bonde og skolen i R ød d in g -K rej bjerg 1814—51. M o d stan d mod etab lerin g a f et ano rd n in g sm æ ssig t skolevæsen 1814-1836. (S. 18-42, ill.) [K ildefortegnelse], Hedegård Eriksen, Frits. Se også: L in d ero th , H e n ­

ning.

Historisk Sam fund 1988-89. (S. 116—119, ill) [Be­

retn in g og regnskab 1/8 1988 - 31/7 1989, m .m .].

Jørgensen, Hans Otto. G am m eltid — N u tid . Ville By

& Sogn 1935-85. (S. 88-111, ill.).

Kolstrup, Jens. H v ad skal bondekarlene lære? K a m ­ pen om O d en se H øjskoles læ seplaner 1851- 1857. (S. 43-56, ill.).

Kolstrup, Jens. Se også: L in d ero th , H enning.

Linderoth, Henning, Frits H . Eriksen og Jens Kolstrup.

K a m p e n om skolen 1814—62. (S. 5) [In tro d u k ­ tion til tre artik ler].

Linderoth, Henning. K y stb ø n d ern e på Salling 1800-60. (S. 6 -17, ill.).

Sørensen, Niels. V eteran er fra 64. (S. 57-68). [O p ­ tryk a f artik ler i Skive Folkeblad 26.-29. ja n u a r

1914].

H istorisk Aarbog f r a Randers A m t. U dgivet a f R anders A m ts H istoriske Sam fund. Redige­

ret a f Lise A ndersen, Je n s E rland D onner, Frits N icolaisen og Palle S. R asm ussen. 1989.

83. årg. 136 s., ill. [F orfatternoter. - Person­

register. - S tednavneregister].

Andersen, Lise. Fastelavnsoptog i det gam le R an d ers A m t. M agi eller skuespil? (S. 4 7-59, ill.) [K ilde­

henv.].

B ak, Sigrid. E r K alø et n a tio n a lt klenodie? (S.

86-94, ill.) [K ildeforetegnelse].

Bevaringsfonde i det gl. Randers A m t. (S. 117) [Fonden til bevarelse a f gam le bygninger i M ariag er].

Bondesen, Peter. O m k ronjyder og K ro n jy llan d . (S.

76-85, ill.) [K ild eh en v .].

Fra museer og arkiver i det gl. Randers A m t. (S. 98-116, ill.) [B eretninger. O m h a n d le r: C lausholm . - D ansk L an d b ru g sm u seu m . - D ju rslan d s M u ­ seum og D ansk F iskerim useum . - E beltoft M u ­ seum . — G am m el E stru p , J y lla n d s H erreg ård s- m useum . - K u ltu rh isto risk M useum , R anders.

- M a ria g e r M useum . - Ebeltoft Byhistoriske Arkiv. - E gnsarkivet for den gam le U d b y n ed er- K astb jerg K o m m u n e. - G re n a a E gnsarkiv. - H a d ste n K o m m u n es L okalhistoriske A rkiv og S am linger. - M a ria g e r K o m m u n ale By- og

E gnshistoriske A rkiv. - M olsbibliotekets lokal­

historiske A rkiv. - N ø rh ald E gnsarkiv. - N ørre Dj urs Egnsarkiv. - L okalhistorisk A rkiv for P u r­

hus K o m m u n e. - R an d ers L okalhistoriske A r­

kiv. - R osenholm E gnsarkiv. - R ougsø L okal­

historiske F orening, arkiv og sam linger. — Søn- d erh ald E gnsarkiv],

Historisk Sam fund 1988-89. (S. 118-123, ill.) [Be­

retning, regnskab 1988 m .m . R an d ers A m ts H i­

storiske Sam fund],

Jensen, Poul E rik. A fløbsforhold og sp ild ev an d s­

planlæ gning i R an d ers 1860-1930. (S. 29-39, ih.)-

Løgager Nielsen, Niels. Skitser til en in dustrihistorie.

T eglproduktion i D jurs N ørre, D jurs Søndre og M ols h erred er. (S. 13-22, ill.) [K ildeforteg­

nelse].

Mikkelsen, Hans. B yggem odning i det m id d elald er­

lige R an d ers. (S. 5 -12, ill.) [K ildehenv.].

M øller Christensen, Esben. Lokalhistoriske årbøger 1988. (S. 95—97) [In v en terin g . O m h a n d le r: G re­

n aa og om egn før og nu 1988. - L angå. L okal­

historisk årb o g 1988. - H an s K aalo Jo h a n se n : En gade i M ariag er. 1988. - N ørre D jurs E g n s­

arkiv. 1988. - L okalhistorisk Forening for P u r­

hus K o m m u n e. 1988. - H istorisk A arbog for R an d ers A m t. 1988. - R ougsø L okalhistoriske Forening. Å rsskrift 1988. - L okalhistorisk F or­

ening for S ønderhald K om m une. Å rsskrift 1988.

Ribe, Helge. D ig terrø d d er. (S. 4 0-46, ill.) [V ilhelm F rom B artru m sen 1881-1967. - K ildeforteg­

nelse].

Skytte-Rasmussen, Kaj. Se: T h o rsen , A nna.

Steensgaard, Michael T. Id ræ t i K o u sted i tiden ca.

1919-1980. (S. 60-65, ill.).

Tang Kristensen, Johs. E . L aust Skalle og St. St.

Blicher. (S. 23-28, ill.) [O m Blichers E Bind- sto u w ].

Thorsen, Anna. B etroet tyende på Støvringgård K lo ­ ster. Ved K aj Skytte-R asm ussen. (S. 66-75, ill.) [E rin d rin g e r ca. 1930-1975],

A rhus S tifts Arbøger. U dgivet a f H istorisk S am ­ fund for Å rhus Stift. R edigeret a f Ib Gejl, Finn H . L auridsen og G u n n er R asm ussen. 74 bd. 1988/89. 128 s., ill.

Ebbesen, Klaus. En jæ tte stu e på Sam sø. (S. 105—

116, ill.) [K ildehenv. - K atalo g ].

Garner, Holger. Ø m K lo ster 1987. (S. 117-119) [Be­

retning],

Garner, Holger. Ø m K lo ster 1988. (S. 120-122).

Historisk Sam fund fo r Århus S tift 1987-89. (S. 123- 128) [B eretninger, regnskaber 1987 og 1988 sam t reg n sk ab er for Ø m K loster 1987 og 1988], Iversen, Eduard. O pvæ kst i Å rhus 1904—1922. (S.

56-104, ill.).

Nielsen, Kirsten. En arb ejd erg ad e i Å rhus. En u n ­ dersøgelse a f levevilkårene for befolkningen i

123

(9)

Frederiks Allé, Å rhus, i perioden 1885-1895. (S.

32-55, ill.) [K ild eh en v .].

Nørballe, Ruth. K ø b m a n d E lg aard i H ørn in g . (S.

7-31, ill.) [E rin d rin g ca. 1912-1920], Skou, Pernille Karina. Se: N ielsen, K irsten.

F o lk og liv p å Røndeegnen. U dg. a f A O F i Rønde. Bd. 9. 1989. R edigeret a f Vilfred Fri- borg H ansen. 107 s., ill. [Indholdsfortegnelse til bd. 1—8].

Andersen, Plerman. T h o rsa g e r M ølle. (S. 53—56, ill.).

Andersen, Svend Aage. Bagere i T h o rsa g e r i 100 år.

(S. 69-76, ill.).

Anthonsen, Peter. E rin d rin g sg lim t fra R ønde og den gam le K a p p e lg a a rd . (S. 57-64, ill.).

B ak, Sigrid. L andevejen gennem R ønde. (S. 7-24, ill.) [K ildefortegnelse].

Friborg Hansen, Vilfred. M issionshusene på R ønde­

egnen. (S. 85-107, ill.) [K ildehenv.].

Knudsen, Inger og Rudolf. D et gam le K ejlstru p . (S.

82-84, ill.).

Larsen, Henry. F ra m ølle til »M øllerens hus«. (S.

47-52) [U gelbølle],

Madsen, M arius. Følle Bymølle. (S. 41-46, ill.).

M ikkelsen, Poula. T a a stru p vindm ølle og m oto rm ø l­

len. (S. 31-40, ill.) [K ildefortegnelse].

M ikkelsen, Aage. S lag terfo rretn in g i Feldballe i 30 år. (S. 65-68, ill.).

Pedersen, Harald. Et livsløb i H edeskov. (S. 77-81, ill.).

Tang Petersen, Stig. R ostved - et g am m elt trafik k n u ­ d ep u n k t. (S. 25-30, ill.).

A r h u s A rb o g 1989. LIdgivet a f A rhus B yhistori­

ske U dvalg. R edigeret a f H enrik Vedel- Sm ith. 167 s., ill. [N avneregister].

De fratrådte, valgtes eller udnævntes i 1988. (S. 76-78) [A lfabetisk fortegnelse] .

Døde i 1988. (S. 147-152, ill.) [A lfabetisk forteg­

nelse],

Dybdahl, Annegrete. D en glem te skov og den glem te L arsen. (S. 6 7-70, ill.) [H ingeballe Skov og grosserer J e n s R L arsen ].

Dybdahl, Annegrete. »På en væg i hospitalet«. (S.

84—87, ill.) [K u n st på sygehuse],

Elkjær, Kjeld. C h ristia n IV og Å rhus. (S. 101-107, in.).

E lklit, Jørgen: F olketingsvalget 10. maj 1988. En h u rtig reprise? (S. 53-66, ill.).

Fink, Jørgen. O lsen. (S. 108-112, ill.) [K aj E n g ­ holm s tegneseriefigur O lsen).

Fode, Henrik. D a fjernsynet kom til byen. (S. 71-75, ill.).

Gejl, Ib. E n d ag p å T raveren. (S. 4 5-52, ill.) [T rav­

sp o rt i A arh u s],

Jeppesen, Jens. R øverhøj - en gravhøj i M arselisb o rg Skov. (S. 79-83, ill.).

Korr Johansen, Erik. Beskæftigelse og erhverv i Å r­

hus 1988. (S. 131-145, ill.].

Kæmpehallen i Borggade. (S. 120—121, ill.).

Lauridsen, Finn H . R id d er rød eller d a J u liu s A n d e r­

sen kom til kors. (S. 122-130, ill.) [O lie- og sæ befabrikant J . A ndersen (1855—1937) og hans rid d e rk o rs ].

L ykke, Palle. S tu d en tern es H us i Å rhus - strejftog i forhistorien. (S. 94—100, ill.).

1988 dag fo r dag. (S. 7-4, ill.) [K ronologisk for­

tegnelse over begivenheder i Å rhus K o m m u n e], Sporten 1988. (S. 113-119, ill.) [K ronologisk stæ v­

nekalender] .

Svendler Nielsen, Hans Peter. A rkitekt C. F. M øllers T egnestue. (S. 88-93, ill.).

Ø s tjy sk H je m sta v n . U dgivet a f Ø stjysk H jem ­ stavnsforening. R edigeret a f Leif R asm ussen og J . S. T hom sen. 54. årg. 1989. 127 s., ill.

[Person- og stedregister. — F o rfatterb io g ra­

fier].

Bach, Søren. K ræ n H woll (K resten H u ll). M an d en bag G u d en åm u seet. (S. 63-69, ill.) [K . H ull (1878-1953],

Bergild, Merete og Jens Jensen. Ja c o b H an sen , Billed- snider i A ns i sidste halvdel a f 1600-tallet. (S.

9 -22, ill.) [K ildehenv.].

Boye-Nielsen, N . P. N oget om » H in n e ru p D o m ­ kirke«. (S. 23-25, ill.).

Bæklund Baunsgaard, Ester. F attigvæ senet i Rye. (S.

91-98) [C a. 1803-1867],

Christiansen, Christian. U d d ra g a f bedstefars erin ­ d rin g er ca. å r 1864—1900 i D a n m a rk og A m e­

rika. (S. 70—75). [Søren P eder P edersen fra V iby (1859-1941)].

Daugaard, Poul. På T estru p højskole vin teren 1882/83. K arl Jø rg e n n se n s breve til hjem m et fra n ovem ber 1882 til m arts 1882. (S. 39—48, ill.).

Elkjær, Kjeld. L itte ra tu r om Ø stjy llan d . (S. 99-101) [K o rt om tale].

Enevold Andersen, Karen. O m m ennesker i Aes, der slu tted e en valgm enighedskreds. (S. 57-62, ill.) [1872-1923],

Jensen, Jens. Se: B ergild, M erete.

Lokalhistoriske arkiver. (S. 102-112, ill.) [B eretn in ­ ger. O m h a n d le r: G jern L okalhistorisk A rkiv. — H ad sten K om m unes L okalhistoriske A rkiv og S am linger. — H in n e ru p E gnsarkiv. M olsbiblio­

tekets Lokalhistoriske A rkiv. - N ø rh ald E g n s­

arkiv. — L okalhistorisk Forening for P u rh u s K om m une. — R osenholm E gnsarkiv. — Solbjerg og om egns Lokalhistoriske A rkiv. - S ø n d erh ald E gnsarkiv. - S kejby-L isbjerg-Ø lsted S ognear­

kiv. V ejlby-Risskov lokalhistoriske sam ling].

Lykke, Palle. D en nu forsvundne lan d sb y G ellerup.

(S. 76—90, ill.) [K ildefortegnelse].

(10)

Mandrup Frandsen, Jens. Syn over F rijsenborg G rev ­ skabs Floved- og L ad eg aard e. (S. 26—38, ill.) [1702. - K ildehenv.].

Museer. (S. 113-120, ill.) [B eretninger. O m h a n d ­ ler: C lausholm . - D ansk L an d b ru g sm u seu m , Gl. E stru p . - G am m el E strup, Jy lla n d s H er- reg ård sm u seu m . - Rye T ræ skom useum . — Silke­

borg M useum . - S k an d erb o rg M useum ].

Wilhelms, Estrid. E t levnedsløb. (S. 49-56, ill. ) [H.

E. Je n s e n (1888-1973), enelæ rer i T o u stru p ].

Østjysk Hjemstavnsforening. (S. 121-123, ill.) [Be­

retn in g 1988/89],

Annales. G alten Egnsarkivs årsskrift. Arg. 9.

1989. 119 s., ill. [M ed indholdsfortegnelse til A nnales 1—8 ].

Boesen, Anton. B akkehuset i Sjelle - kro, brugsfor­

ening og forsam lingshus. (S. 14-23, ill.).

Christiansen, Kristen. E rin d rin g e r fra Skjørring O verskov og V edelslund. Ved E rn st Jo h a n se n . (S. 5 -13, ill.).

Jensen, Kai. B arndom p å K lank - før og u n d er krigen. (S. 75-100, ill.).

Johansen, Ernst. Se: C h ristian sen , K risten.

Johnsen, C. E. G alten Elvæ rk gennem 75 år. (S.

24-74, ill.).

Mønsterhusmand på K lank. (S. 107-112, ill) [R asm us }. R asm ussen. - E fter »Flæ drede H usm æ nd«

1928].

Riishede, O. Sjelle kirkes re sta u re rin g i årene 1940- 1977. (S. 101-106, ill.).

Vejle A m ts Arbog. U dgivet a f Vejle A m ts histo­

riske Sam fund. R edigeret a f N ete W ith Fog- stru p , Bodil M øller K nudsen, E. W ith P eder­

sen og K n u d Erik R eddersen. 1989. 168 s., ill.

[F orfatterbiografier].

Bach-Nielsen, Carsten. E n høvedsm and i N ørup og en Salom on i E ngum . (S. 105-120, ill.) [K irke­

d ek o ratio n er fra 1700-tallet. — K ildehenv.].

Daugaard, Jens. Ved Poul D a u g a a rd . E rin d rin g er fra b a rn d o m og ungdom . (S. 82-104, ill.) [Jens N ielsen D a u g a a rd 1845-1928. — N oter], Daugaard, Poul. Se D a u g a a rd , Je n s.

Frem i lyset. (S. 80-86, ill.) [G en stan d sp ræ sen ta- tio n ].

N y t fr a historien i Vejle A m t 1988. (S. 121-157, ill.) [B eretninger. O m h a n d le r fra de lokalhistoriske arkiver: B ræ d stru p eg n en s H jem stavnsforening.

- B ørkop L okalhistoriske Arkiv. - L okalhisto­

risk A rkiv Egtved. — L okalhistorisk A rkiv for F redericia og O m egn. - G ad b jerg L okalhistori­

ske A rkiv. L okalarkivet for G lud, H ja rn ø og Skjold sogne. - L okalarkivet for H ed en sted K o m m u n e. - B yarkivet i H orsens. - K olding S tadsarkiv. - L okalhistorisk A rkiv for N ørup

Sogn. S m id stru p -S k æ ru p Skoles E gnsm inde- sam ling. — L okalarkivet for T h y reg o d og V ester sogne. - L okalhistorisk F orening for U ld u m sogn. - Vejle B yhistoriske A rkiv. - B eretninger fra m useerne: H orsens Statsfæ ngsels Fængsels- historiske M useum . - H øjderyggens E gnsm u- seum . - G ive E gnens M useum . - H jo rtsv an g M useum . — Vejle am ts K onserveringsvæ rksted.

- G lud M useum . - K u n stm u seet T rap h o lt. — E gnsm useet i V andel. - F red ericia M useum . - M useet på K oldinghus. - Vejle K u ltu rh isto risk e M useum ] .

Petersen, Bent. B roen d er ald rig blev bygget. (S.

64—68, ill.) [Projekt L illebæ ltsbro 1899. - K ild e­

fortegnelse].

Qvortrup, Ulla. H an s de H ofm anns byggeri i F re­

d ericia. (S. 69-81, ill.) [1700-tallet. - K ild e­

henv.] .

Thyregod, C. A . Je llin g S em in arister i K rig såret 1848. (S. 14-63, ill.) [M ed indledning og noter a f B ent Ø ste rg a a rd ].

Vejle A m ts historiske Sam fund 1988-1989. (S. 158-165) [B eretning, årsreg n sk ab 1988 m .m .].

Østergaard, Bent. »Jelling S em in arister i K rig såret 1848«. U n g d o m sm in d er a f C. A. T hyregod. (S.

7—13, ill.) [In d led n in g til erin d rin g ern e].

Kolding-bogen. U dgivet a f K u ltu ru d v alg e t i K olding. R edigeret a f B irgitte D edenroth- Schou. 19. årg. 1989. 111 s., ill.

Astrup, K . G. K olding bys el- og varm eforsyning.

(S. 92-103, ill.).

Beck, Ellen. Gl. A albo C am p in g . (S. 6 1-66, ill.).

Dahlgren, Inger. Stuepige på V ilhelm sinde. (S.

46-50, ill.) [E rin d rin g e r fra tiden som stuepige p å en g ård i 1930’erne.].

Dedenroth-Schou, Birgitte, K re a tu re k sp e d itø r J e n s H olm . (S. 29-45, ill.) [Jens H olm 1853-1939. - K ild efo rteg n else].

Flø Sørensen, Søren. K olding B ørnehavesem inarium . (S. 8 -21, ill.) [K ildefortegnelse],

Ibsen, Børge. I læ re hos C h r. M ikkelsen. (S. 22-28, ill.) [E rin d rin g e r fra 1930’erne hos trikotage- fab rik an t],

Jørgensen, Karl. Fange på K oldinghus. (S. 51-52, ill.) [E rin d rin g fra b a rn d o m m en i 1920’erne om afstraffelse for æ bletyveri].

Koldingbegiv enheder 1. september 1988 - 31. august 1989.

Ved Søren Flø Sørensen. (S. 104—111, ill.) [V æ­

sentlige begivenheder i K old in g K o m m u n e].

Køhrsen, Edvard. D et hvide guld fra H a rte . (S.

53—60, ill.) [Salt. — K ildefortegnelse].

Litid, Johannes. K old in g h u s - d et vilde am t. (S.

75—91, ill.) [1700-tallet. — K ildefortegnelse], Nellemose. E n uhyggelige historie fra K olding L a ­

tinskole i 1737. (S. 5 -7 , ill.) [Afstraffelse a f e le v - K ild efo rteg n else].

Nielsen, Orla. A rbejdere satte boligbyggeri i gang.

125

(11)

(S. 6 7-74, ill.) [A rbejdernes A ndels Boligfor­

ening. - K ildefortegnelse].

Hardsyssels Arbog. U dgivet a f H istorisk Sam ­ fund for R ingkøbing A m t. R edigeret a f Esben G ra u g aard , K n u d Erik N ielsen, R igm or Lil­

lelund, Jø rg e n Ø sterg a ard og K r. B jerregård.

1989. 2. rk. bd. 23. 144 s., ill. [Forfatternoter.

- Person-, sted- og em neregister],

Bech H ald, Helga. A nton M . Je n s e n - kendt som H arb o ø rep ræ sten . (S. 89-96, ill.).

Christoffersen, Svend. N å r blym esteren kom [S m å­

stykker] (S. 97-98, ill.) [R ep aratio n a f H over K irke 1647],

H istorisk Sam fund fo r Ringkøbing A m t. Forenings- m eddelelser 1989. (S. 99—106, ill.) [B eretning, regnskab 1988 m .m .].

Kjær, Henry. A f L au st G lavinds m e ritte r - i 1840.

(S. 4 5-48, ill.) [K ildefortegnelse].

Kærgaard Pedersen, Vesta. H e d eb o n d en P eder K n u d ­ sen i H a d e ru p og hans fæ rden for 150 å r siden.

(S. 75-88, ill.) [D agbog].

M ejdahl, Jørgen. A rb ejd et h a r væ ret m ig kæ rt - et p o rtræ t a f en lokalhistoriker. (S. 23-44, ill.) [Jens In g v a r A ldal 1877-1928. - K ildeforteg­

nelse].

Pedersen, Ejner G. S m ed ev ad b ro - am tets første sten b ro . (S. 49-68, ill.) [K ildehenv.].

Rasmussen, Anton. H an u dgav G ru n d tv ig s san g ­ værk. S em in ariefo rstan d er J e n s C h r. M adsen fra Sahl. (S. 6 9-74, ill) [K ildehenv.].

Thomsen, K . P. O p rettelse n a f H jem m evæ rnsdi- strik t H olstebro. (S. 5 -22, ill.).

Udvalg a f litteratur om Ringkøbing amt 1987-1988. Ved K r. B jerregård. (S. 107-142) [System atisk for­

tegnelse].

Fra R ibe A m t. U dgivet a f H istorisk Sam fund for R ibe A m t. R edigeret a f H ans Jø rg e n L.

Larsen, A gner F randsen og J e n s K usk. 1989.

Bd. X X IV -3 , s. 291-456, ill. [M ed register til 1987-19881989],

Beck, Musse. A gterskib på afveje — og hvad det kan føre m ed sig. (S. 394-403, ill.) [Søforhør efter stra n d in g i O ksby Sogn i nov em b er 1735. - K il­

defortegnelse] .

Bruhn, Verner. B om ber over E sbjerg — et 50-års m inde. (S. 294-303, ill.) [K ild eh en v .].

E t udvalg a f historisk litteratur om Ribe amt. (S. 415—

420) [Topografisk fortegnelse].

Beretning fo r året 1988. Ved Søren M anøe. (S. 421—

422) [H istorisk S am fund for R ibe A m t], Era de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe A m t

1988. (S. 426-445, ill.) [B eretninger. O m h a n d ­ ler: S am m en slu tn in g en a f lokalhistoriske arkiver

i R ibe A m t (R A L). - De lokalhistoriske arkivers konsulent. - B eretninger fra am tets lo k alh isto ri­

ske arkiver. B illund K om m une: L okalhistorisk A rkiv for B illund. - V orbasse L okalhistoriske A rkiv. - B låbjerg lokalhistoriske A rkiv. - Blå- v an d sh u k L okalhistoriske A rkiv. - B ram m inge K om m une: B ram m in g B yhistoriske A rkiv, D a ­ rum Sognearkiv, G ørd in g Sognearkiv, H u n d c- ru p Sognearkiv, V ejrup Sognearkiv og V ester N ykirke Sognearkiv. - H istorisk A rkiv for B rø­

ru p og O m egn. - E sbjerg K o m m une: E sbjerg Byhistoriske A rkiv og V ester N ebel Sognearkiv.

- Fanø K om m une: Sognearkivet, N ordby, og S ønderho-A rkivet. - L okalhistorisk Å rkiv, G rin d sted Bibliotek. - H elle K o m m u n e: A ger­

bæk L okalhistoriske A rkiv, F åborg L o k alh isto ri­

ske A rkiv, G rim stru p Sognearkiv, N æ sbjerg S ognehistoriske A rkiv, S ta ru p Sogns L okalhisto- riske A rkiv, Ø se Sognearkiv og L okalhistorisk A rkiv for Å rre Sogn. - H olsted K om m une: Glej- bjerg-A astrup Sognearkiv, L okalhistorisk A rkiv for H olsted K o m m u n e og Tobøl E gnsarkiv. - Ribe K om m une: J e rn v e d Sognearkiv, R ibe L o­

kalhistoriske A rkiv, H istorisk A rkiv i Seem Sogn, S p an d et Sognearkiv, L okalhistorisk A rkiv for V ester V edsted Sogn og V ilslev Sognearkiv.

- V arde K o m m une: Alslev Sognearkiv, Billum Lokalhistoriske A rkiv, H o rn e Sognearkiv, J a n - d e ru p L okalhistoriske A rkiv, T h o rs tru p Sogne­

arkiv og V arde L okalhistoriske A rkiv. - L okal­

historisk arkiv for Vejen K o m m u n e. - Ø lgod K om m une: A nsager Lokalhistoriske A rkiv, Ti- stru p -H o d d e L okalhistoriske A rkiv, Skovlund Sognearkiv og Ø lgod-S trellev L okalhistoriske A rkiv],

Hedegård Rasmussen, Jens. G lim t fra D aru m i 1800- tallet. P. K. Pedersens erin d rin g er. F æ steb o n ­ den, der blev selvejer. (S. 362-364) [In tro d u k ­ tion til P K. P edersens erin d in g er s. 365fT.].

Larsen, Hans Jørgen L . Å rbogens forside. (S. 2 91- 293, ill.).

Lind, Johs. R azzia i G rin d sted Dal. (S. 326-341, ill.) [1782].

Manøe, Søren. Salget a f øen Langli 1913. (S. 357—

361, ill.) [K ildefortegnelse].

Mørup, Poul E rik. Lægelig ru n em ag i i 700-tallets R ibe. (S. 408-414, ill.) [R uneindskrift p å et brudstykke a f en m enneskelig hjerneskal. - K il­

dehenv.].

Nielsen, Ane M arie og redaktionen. En ligtale over en d an sk soldat, død i preussisk krigsfangenskab i

1864. (S. 404-407, ill.).

Paludan, Anna Margrethe. R ibe Byes forenede K lu b ­ selskab ca. 1800-1840. (S. 388-393, ill.) [K ilde- fortegnelse],

Petersen, Olga. V estjyske v interlæ rere, årg an g 1886.

(S. 342-356, ill.) [K ildefortegnelse].

Pedersen, P. K . E rin d rin g er. (S. 365-383, ill.) [P. K . P edersen f. 1840],

Regnskab fo r året 1988. (S. 424—425) [H istorisk S am ­ fund for R ibe A m t],

(12)

Søndergaard, Steffen M . »Bjerget« i Askov. (S. 384—

387, ill.). [H us],

Sørensen, Frode. E rin d rin g sb illed er og eftertanker.

(S. 304—325, ill.) [E rin d rin g e r ca. 1929-1936].

Lokal-årbo gen. U dgivet a f Lokalhistorisk For­

ening for B ram m ing K om m une. R edigeret a f Flem m ing Ju s t, H elle Benm ouyal, K n u d N i­

elsen og K restine Frøsig. 7. årg. 1989. 109 s., ill. [Forfatterbiografier].

Andersen, Aksel. B ram m in g S tation. [P o rtræ t a f en offentlig arb ejd sp la d s] (S.^ 38-41, ill.).

B ak, Olaf. G lim t fra 1989. [Å ret d e r gik] (S. 3-25, ill.) [O versigt over begivenheder i B ram m ing K om m une] .

B ak, Olaf. To sten. [L okalhistorie] (S. 102-103, ill.) [To m indesten på Set. A nsgar K irkegård i B ram m ing, lavet a f N iels H a n se n -Ja c o b se n ].

Bennedsen, Kirstine. H u sh o ld n in g sarb ejd e i krig og fred. [L okalhistorie] (S. 47-54, ill.).

Brinch Hansen, S. E rhvervslivet. [Å ret der gik] (S.

31-32, ill.).

Gantzel Lauridsen, J . En fasttø m ret vestjyde! Lidt om P. Schou, d er en d te som m angem illionæ r i K ø b en h av n . [L okalhistorie] (S. 84—88, ill.) [O m personen, en gade i B ram m in g er o p k ald t efter).

Hansen, Niels. Fire slægtled. [L okalhistorie] (S.

6872, ill.).

Jensen, Kjeld. Et m oderne d an sk la n d b ru g - Bæk- m ark g ård ved V ejrup. [P o rtræ t a f en p riv at virk­

som hed] (S. 35-37, ill).

Jessen, Svend. F ra e å rd til arård. [L okalhistorie] (S.

104-109, ill.).

Lang Jessen, Thea og Jens. De jyske pige. [L okal­

historie] (S. 8 9-97, ill.).

Nielsen, Maren. M in d e r fra Rebelsig. [L okalhisto­

rie] (S. 98-101, ill.).

Petersen, Dorthe. D a fam ilien V ejassisten Je n s e n kom til B ram m in g for 60 å r siden. [L okalhisto­

rie] (S. 5 5-67, ill.).

Statistik. [Å ret d er gik]. (S. 33-34).

Sørensen, Kristine. G ø rd in g H usholdningsforening.

[P o rtræ t a f en forening], (S. 42—46, ill.).

Tonnesen, Tonnes J . T onnesens b a rn d o m sm in d er ( I I). [L okalhistorie] (S. 73-83, ill.) [F ortsat fra Lokal-Å rbogen 1988 s. 4855].

Uldall, Michael. L a n d b ru g e t i 1989. [Å ret der gik]

(S. 29-30, ill.).

Willadsen, Poul. Sporten. [Å ret d er gik] (S. 26-28, ill.).

Sønderjyske Arbøger. U dgivet a f H istorisk Sam ­ fund for Sønderjylland ved K n u d Fanø og L ars N. H enningsen. 1989. 607 s., ill. [For­

fatterliste].

Adriansen, Inge og Henrik Fangel. L okalhistorisk a r ­ bejde i S ønderjylland 1889-1989. (S. 385-504, ill.) [K ildehenv.].

Andersen, Dorrit. U n d e r socialistloven. Træk a f søn­

derjysk arbejderbevæ gelses udvikling 1787-90.

(S. 351-384, ill.) [K ildehenv.].

Andersen, Poul. G am m elt og nyt brydes. (S. 21-26, ill.) [E rin d rin g om tiden som form and for H isto ­ risk Sam fund for Sønderjylland 1980-1986].

Becker-Christensen, Henrik. »N ordschlesw igsche Si- edlungsgenossenschaft G .m .b .H .« - et tysk jo rd - kam psforsøg i begyndelsen a f 1920’erne. (S.

311-321, ilf.) [K ildehenv.].

Bognyt. Ved K.F. [K n u d Fanø], L N H [L ars N.

H enningsen] og A TL [A nders T ure L indstrøm . (S. 530-534) [O m h an d ler: J ø r n B uch, P reben Sørensen og E rn st V ollertsen. H edeby, Slevig, D anevirke. - W olfgang K roner. F reiheitsstrafe und Strafvollzug in den H erzogtiim ern Schles- wig, H olstein und L au en b o rg von 1700 bis 1864.

1988. - B iographie des Schiffscapitains P eter H an sen von A m alien b u rg bei A rnis im H cr- zogthum Schleswig. 1989. - J a k o b Røjskær. H a ­ derslev p ostdistrikts historie 1649-1926. 1988. - P eter K r. Iversen. V estslesvigs T idende. Blade a f et blads historie. 1988. - H a ra ld Jø rg en sen . I g ræ nselandets tjeneste. To Løver 1888—1988.

1988. - K n u d M adsen. S em inarielæ rer C laus E skildsen. 18811947. En bibliografi. 1988. - D an m ark i H itlers h ån d . 1989. - D ansk præ ste- og sognehistorie, X H aderslev Stift. 1989].

E lklit, Jørgen og Ole Tonsgaard. N ationale m in d retal i N ord- og Sydslesvig - en m odel for n ationale m in d retals politiske statu s. (S. 323-350, ill.) [K ildehenv.].

Enemark, Poul. Flensborg og oksehandelen i å rti­

erne op til 1500. (S. 67-98, ill.).

Fangel, Henrik. Se: A driansen, Inge.

Fink, Troels. G o d d ag til historien. (S. 17-20, ill.) [E rin d rin g om tiden som form and for H istorisk Sam fund for S ønderjylland 1966—1971].

Gregersen, H . V. A ngler-problem et — en d n u engang.

(S. 33—50, ill.) [K ildehenv.].

Grodum, Tage. E m bedslæ gevæ senet i h e rtu g d ø m ­ m et Slesvig indtil 1864. (S. 183-212, ill.) [K ild e­

henv.].

Harck, Ole. V oldstederne på de nordfrisiske øer. (S.

51-66, ill.).

Henningsen, Lars. E t »flittigt og oeconom isk« folk.

T ilvirkning og salg a f tekstiler fra N ordøstslesvig i 1700-årene. (S. 127-166, ill.) [K ildehenv.].

Johansen, Hans Chr. A abenraaskibes sejlads på M id ­ d elhavet om kring å r 1800. (S. 167-182, ill.) [K ildehenv.].

Iversen, Peter K r. E rin d rin g e r fra red ak tio n sa rb ejd et m ed Sønderjyske Å rbøger. (S. 7-16, ill.) [ 1946—

1973],

Noter og nyt. (S. 535-602, ill.) [O m h an d ler: Nekrolo­

ger. O lav J . Bonefeld. 16.2.1910-27.4.1989. - Skoleinspektør S. N. C h risten sen , R absted.

10.2.1920-20.10.1988. - H. P. Je n s e n , Agerskov.

127

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Kristiansen, Jens. Den gamle gartner i Hjortekær. Taarbæk Apoteks historie. Beretning om Byhistorisk Samlings virksomhed 1983-1986. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab

historisk Arkiv for Jelling kommune. - Lokalhistorisk Samling, Kolding kommunebiblioteker. - Vejle Amts Konser­. veringsværksted. - Vejle

kalhistoriske Arkiv, Horne sognearkiv, Jande- rup lokalhistoriske arkiv, T horstrup sognearkiv og Varde lokalhistoriske Arkiv. - Lokalhistorisk arkiv for Vejen

kiv for Brørup og Omegn. — Fanø kommune: Lokalhistorisk Arkiv for Nordby sogn. — Sognearkiverne på Fanø, Nordby og Sønderhoafdeling. — Grindsted egns- historiske

Hvis alle institutioner og foreninger skulle være lige så stærkt repræsenteret i dag, da ville vi være.. De lokalhistoriske årbøger 1981.. en mastodont-forsamling. Det er

Agerbæk lokalhistoriske Arkiv, Fåborg lokalhistorisk Forening, V. Starup sogns lokalhistoriske Arkiv, Øse Sognearkiv og Lokalhistorisk Arkiv for Arre sogn. -

Petersen, Carl H einrich. Se: Bondesen, Peter. Friborg Hansen, Vilfred. En kisteplade fortæller. Kyhn og Jes Jessen. S ten ald erk ar til dødsriget. Præ stens sogn og

gårds bevaring og restaurering. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 646-657) (Lokalhistorisk arkiv for Billund kommune. Starup sogns lokalhistoriske arkiv, Øse