• Ingen resultater fundet

De lokalhistoriske årbøger 1991 - En oversigt

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "De lokalhistoriske årbøger 1991 - En oversigt"

Copied!
14
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

De lokalhistoriske årbøger 1991

E n oversigt

Jørgen Dieckm ann Rasmussen

Fortegnelsen omfatter lokalhistoriske årbøger, der dækker større o m råd er end et sogn, og som er tilgået redaktionen inden den 1. august

H o v e d s ta d s o m r å d e t

H istoriske Meddelelser om København. Udgivet af K øbenhavns K om m u n e. Redigeret af Helle Linde, Henrik Gautier, Kell Pedersen og H ans Kofoed. Årbog. 1991. 188 s., ill. < M e d register til årbøgerne 1988—91 >

Dahl. Rolf. Schiønning A ndersens sidste vilje. Da T rin ita tis K irkes F attiges Skole blev rig. (S.

42-62, ill.) < I 778>

de Coninck-Smith, N ing. »...m ed klare glade Ø jne.«

W esselsm inde. D ag b lad et Politikens svag b ø rn s­

koloni ca. 1900-1920. (S. 128-138, ill.) C K ild e- h e n v .>

Ejlersen, Torben. M øllerliv i K ø b en h av n . (S. 86-101, ill.) < K ild e h e n v .>

Gold, Carol. »B ørnehaver« eller sm åbørnsskoler i K ø b en h av n i begyndelsen a f 1800-tallet. (S.

63—73, ill.) < O v e rs a t fra engelsk a f H an s K o­

foed. - K ild e h e n v .>

Hangsted, Ida. A rkitekt T h eo p h ilu s H ansens D ag­

bog og b rø d ren e D a lh o lT -e t sam arb ejd e m ellem k u n stn e r — og h ån d v æ rk er. (S. 102—127, ill.) Ilermansen, Victor. C h r. Jurgensen T hom sen som

fattig fo rstan d er 1808-17. (S 74-85, ill.) < K ild e - henv. — M ed in d led n in g al K irsten -E lisab eth I Io g s b ro >

Høgsbro, Kirsten-Elisabeth. Se: H erm an sen , \ ictor.

Kofoed, Hans. Se: G old, C arol.

Københavns Stadsarkiv i 1990. (S. 158-162, ill.) Linde, Helle. Se: M øller L arsen , Jo h a n n e .

M øller Larsen, Johanne. L a z a re tte t for ikke-tyske flygtninge i K ø b en h av n i 1945. (S. 139-157, ill.)

< M e d in d led n in g a f H elle L in d e >

M ørch, Jens-Ivar. » Fcl i S eigneur T aftebergs H us i L øgstør«. Slæ gtshistoriske oplysninger om k u n stm alern e J a c o b C o n in g og Johan H erm an K ønig. (S. 32-41. ill.) < K ild e h e n v .>

Selskabet fo r Københavns Historie i 1990. (S. 163-164) Westerbeek Dahl, Bjørn. G eorg H offm anns og P eter

1992.

Byssers o p m åling a f K ø b en h av n fra 1648. (S.

7-31, ill.) C K ild eh f ■ n v >

Anmeldelser

karm ark, Kim . L ang og X iinftighed. De tyske håndvæ rkerskikke, deres ankom st, etab lerin g og forsvinden belyst gennem det københavnske snedkcrlaugs historie 1577-1800. 1989. A nm . a f Søren Federspiel. (S. 171-172)

København før og nu - og aldrig. Bd. 9 og 10. A f G asp ar Jørgensen og Erik W assard. A nm . a f H enrik G au tier. (S. 165-168)

Løkke, Anne. V ildfarende børn — om forsøm te og krim inelle børn m ellem filantropi og stat 1 880—

1920. 1990. A nm . al B irte B roch. (S. 172-174) Nissen, N is. K øb en h av n s bybygning 1500—1856.

V isioner. Planer. Forfald. 1989. A nm . a f K arl- E rik F ran d sen . (S. 169-170)

Sigumfeldt, M ax. K ø b en h av n s kom m unes h u m a n i­

tæ re byplanlæ gning 1940-70. 1990. A nm . a fC a - sp a r Jørgensen. (S. 170-171)

H istorisk-topografisk Selskab f o r Gladsaxe K o m ­ mune. Arsskrift. Udgivet a f Historisk-topogra­

fisk Selskab for Gladsaxe K om m u n e. Redi­

geret af Ebbe Fels, Arne J. H e rm a n n og Erik Starup. 20. årg. 1989-91. 1991. 94 s., ill.

< Forfat terbiografier>

Beilin, Lui. Søborg er verdens navle. E rindringsfor- virrin g er om jø d e rn e i Søborg, fortalt a f e n in d ­ fodt. (S. 45-63, ill.)

Ehlers Olsen, Henning. M it Søborg. E rin d rin g er o m ­ kring Søborg H ovedgade 1930-1960. (S. 6-44, ill.)'

Hermann, Arne /. G ladsaxe-huse m ed sjæl og id e n ti­

tet. (S. 64-93, ill.)

(2)

D e lokalhistoriske årbøger 1991

Lyngby-bogen. Udgivet a f Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk K om m une. Re­

digeret a f J e p p e Tønsberg. 1991. 176 s., ill.

< N avneregister. - Hovedtema: Idrættens og idrætsforeningernes udvikling 1941—1951 >

Børresen, Aage. B eretning om selskabets virksom hed i 1990. (S. 171-172) < H istorisk-topografisk Sel­

skab for L yngby-T aarbæ k K o m m u n e >

Flindt, Steen. Se: S kipper N ielsen, Jø rg en .

Friis-Hansen, Jørgen. V ikingetidens vandm ølle ved M ølleåen. (S. 97-112) < K ild e fo rte g n e lse >

Harkjtir. Ole. F æ llesrepræ sentationen for Id ræ tsfo r­

eninger i L yngby-T aarbæ k kom m une 1941—

1991. (S. 5 9 )'

M agnusson, Knud. E rin d rin g e r fra Kgs. Lyngby i krigsårene 1940-45. (S. 129-145, ill.) < K ild e - fortegnelse>

Mortensen, Henrik. G lim t a f Lystfiskerforeningens historie i L yngby-T aarbæ k kom m une. (S. 146—

170, ill.)

Skipper Nielsen, Jørgen, og Steen Flindt. Id ræ t i L yngby-T aarbæ k. (S. 6 -9 6 , ill.)

Tønsberg, Jeppe. Lyngby N edre M øller. (S. 1 13-123, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Søllerødbogen. Udgivet a f Historisk-topografisk Selskab for Søllerød K om m une. Redigeret af Niels Peter Stilling. 1991. 224 s., ill.

Andersen, Svend Otto. Fotografiet fortæller. Per N i­

lens 25 års h ån d v æ rk erju b ilæ u m i V edbæk 1923.

(S. 91—153, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Arbejdsgruppen ved museum og arkiv (pr. 1. januar 1991).

(S. 197-202). < O v e rs ig t over navne på d e lta ­ gere m .m . og angivelse af deres arb ejd so m rå- d e r >

Balslev, Svend. L a n d m å le r Balle i Søllerød - en tragisk skikkelse. (S. 62-90, ill.) < S o p h iliu s J o ­ h an n es Balle (1 7 9 2 -1 8 5 6 )>

Briihl, Niels. Selskabets regnskab 1989 m ed b e re t­

ning. (S. 218-222)

Christensen, Peter M .M . Søllerød kirke. (S. 8-38, ill.)

< K ildefort eg n else>

Jønsson, Bente. A lfred A vnholt og de første V edbæk- fund. (S. 39—61, ill.). < G a r tn e r A lfred A vnholt (1894—1956) v ar driv k raften bag udforskningen a f Søllerød K om m u n es oldtidshistorie. - K ilde- fortegnelse. - L itte ra tu r om V edbæ kfundene og Ved bæ kprojektet 1975-19 9 0 >

Jønsson, Bente. V edbæ kfundene — Søllerød M useum . B eretning 1990. (S. 187-190, ill.)

Pedersen, E rik Helmer. H istorisk-topografisk Selskab i å re t 1989. (S. 203—209) < H isto risk -to p o g rafisk S elskab for Søllerød K o m m u n e >

Pedersen, E rik Helmer. H istorisk-topografisk Selskab

i året 1990. (S. 210-209) < H istorisk-topografisk Selskab for Søllerød K o m m u n e >

Stilling, Niels Peter. Søllerød M useum . B eretning 1990. (S. 177-186, ill.)

Tiemroth, Jens Henrik. B yhistorisk A rkiv for Søllerød K o m m u n e. B eretning 1990. (S. 191-196, ill.) Weise, Knud. Søllerød V an d rerh jem på M othsvcj i

1930’erne. (S. 154-176, ill.)

A rsskrift. U dgivet a f H istorisk Forening for V æ r­

løse K om m une. 1991. 43. årg. 40 s., ill.

Balslev Strøyer, Per. En b eretn in g om et ligsyn i Bringe 1771. (S. 20-23, ill.) < K ild e h e n v .‘>

Damsgaard-Sørensen, Bent. B raad ern e. (S. 29-35, ill.)

< S te d n a v n . - K ild e h e n v .>

Damsgaard-Sørensen, Inge. Værløse O v erd rev u n d er forvandling. (S. 36-40, ill.) < C a . 1763-1908. - K ild efo rteg n else>

Hansen, Anders. V indekildesam lingen. (S. 9-1 I, ill.)

< 0 1 d s a g ssa m lin g givet til V ærløse M u s e u m >

I årets løb. Ved Bent D am sg aard -S ø ren sen , Jø rg e n Seit Je sp e rse n og Per Strøyer. (S. 3-8 , ill.) < B e- retninger. O m h a n d le r: H istorisk Forening for V ærløse K o m m u n e, V ærløse M useum og V æ r­

løse Lokalhistoriske A rk iv >

Jespersen, Hanne. H øjeloftsvej og H øjeloft Vænge.

D oktorvejen og D oktorleddet. (S. 15-19, ill.)

< H is to rie n bag vejnavne i V ærløse K om m une.

- K ild eh em .>

Schliitter, Jørgen. Belysning gennem tiderne. (S.

24-28, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Seit Jespersen, Jørgen. En håndfuld spydspidser. (S.

12-14, ill.) < K ild e h e n v .>

Sjælland

F ra F rederiksborg A m t. Udgivet a f Frederiks­

borg Amts Historiske Samfund. Redigeret af' H enrik A. Bengtsen og Poul Korse. Årbog 1991. 108 s., ill. < T e m a n u m m e r med titlen:

Vi husker. 2. — Forfatterbiografier>

Andersen, Inger. M ine å r i G rø n h o lt. (S. 5-12, ill.) Andersen, Laurits. E rin d rin g om nogle a f m ine rø d ­

der. (S. 13-19, ill.)

Elling Nielsen, Finn. Vi flyttede til T eglgårdslund.

(S. 58-65, ill.)

Foreningsmeddelelser fra Frederiksborg A m ts Historiske Samfund. (S. 105-108) < F o rm a n d sb e re tn in g 1990/91, regnskab 1/4 1990 til 31/3 1991, m.m. >

Friis Jensen, Chr. »M in scene« fra F rederiksborg Statsskole. (S. 20-23, ill.)

Larsen, Johs. M in tidligste b arn d o m og ungdom . (S.

43-57, ill.)

Nielsen, Holger. B esæ ttelsen set fra en je rn b a n e sta ­ tion. (S. 66-71, ill.)

(3)

Jørgen D ieckm ann Rasm ussen

Nielsen, Karen M . Eti halvgam m el sygeplejerskes ungd o m sm in d er. (S. 72-76, ill.)

Nielsen, Alogens. Folkestrejken 1 9 4 4 - set fra H ørs­

holm . (S. 77-80, ill.)

Nielsen, Orla Boye. C irkus, gøgl og m arked i H el­

singør fra 1915 til 1940. (S . 81-98, ill.) Stendahl Johansen, Peter. E rin d rin g e r fra m in b a rn ­

dom . (S. 35-42, ill.)

Ues ti L. Jensen, E m il. T id sb illed er fra en svunden tid - h en tet fra en større sam m enhæ ng. (S.

24-34, ill.)

Worm Reinhardt, Mogens. Et kig ind i b arn d o m m en s Eden. (S. 99-104, ill.)

H istorisk Arbog f o r Roskilde A m t. Udgivet af Historisk Samfund for Roskilde Amt og Ros­

kilde M useum s Forlag. 1991-1992. 1992. 429 s., ill.) < R oskilde Bys Historie. Bd. 1. - T i­

den indtil 1536. - Englisb Sum m ary. - Lit­

teraturfortegnelse. — Register. - B yk o rt>

Andersen, Michael. Rigets hovedby. (S. 119-232, ill.) Birkebæk, Erank. Fra h an d elsp lad s til m etropol 9 5 0 -

1080. < S . 37-1 18, ill.>

Christensen, lom . F ør R oskilde ca. 8000 f.K r-950 e.K r. (S. 1 7-36, ill.)

Etting, Vivian. T id ern e skifter 1400-1536. (S. 301 — 387, ill.)

Kruse, Anette. T rad itio n en s vogter 1300-1400. (S.

233-299, ill.)

Særlige artikler. < I ) e t geologiske g ru n d lag - la n d ­ skabets aflejringer (S. 22-23, ill.). - Fjordens udvikling. (S. 34—35, ill.). — L andskabsform erne - t e r r æ n e t . (S. 50-51, ill.). - Lejre. (S. 60, ill.). — F orkastning og jordskæ lv. (S. 96, ill.). - K ilder og kildekalk. (S. 128-129, ill.) - B eretningen om S ankt Lucii m irakel. (S. 137, ill.). - H videæ tten og R oskilde. (S. 189, ill.). - Byens våben og segl.

(S. 217, ill.). - H en rik H arp estren g . (S. 228, ill.). — H e rtu g C hristolfers »kiste« — En K risti G rav? (S. 252-253, ill.). - G ra v p la d s over Niels Jepsen U lfeldt, biskop 1368-95. (S. 261, ill.). - M ø n tfu n d fra D u eb rø d re kloster. (S. 274, ill.). - K a n d e rn e fra S an k t H an s kilde. (S. 293, ill.). - R å d h u sk v a rte re t i 14 0 0 -tallet. (S. 360, ill.) >

Køge studier 1991. Arsskrift for lokalarkiverne i Køge K om m u n e. Redigeret a f Birte Broch.

Udgivet af Køge Fonden. 1992. 56 s., ill.

Gøbel, E rik. E rhverv, h avn og told i K øge 1909- o 1927. (S. 5 -4 2 , ill.) < K ild e h e n v .>

Årsberetninger 1990. (S. 43—56, ill.) < O m h a n d le r:

K øge B yhistoriske A rkiv. - L okalhistorisk Arkiv for H erfølge-S æ dder Sogne. — H øjelse S ognear­

kiv. - M ed alfabetisk liste over p ersoner og in sti­

tu tio n er, d er i 1990 h a r indleveret m ateriale til a rk iv e rn e >

Fra Holbæk A m t. Udgivet af Historisk S am ­ fund for Holbæk Amt. Redigeret a f Peter Korsgaard. 1991. 88 s., ill.

Fredslund, Tage. Tølløsegård set m ed grev Schulin- Z euthens kam era. (S. 5 1-66, ill.)

Germann, Marianne. B ran d en på Skellebjerg skole 1791. (S. 33-49, ill.) < K ild e h e n v .>

Historisk samfund fo r Holbæk A m t 1991. (S. 83-88)

< B e re tn in g , regnskab 1990 m .m .>

Holm, Johannes. D a d er var sogneråd til - e rin d rin ­ ger fra H øjby sogneråd. (S. 6 7-82, ill.)

Hinsch, Connie. B orgerne fra F ran d z K elsm eds kæ m nerregnskab, K a lu n d b o rg 1554—55. (S.

7-31, ill.) < K ild e h e n v .>

Arbog f o r H istorisk Sa m fu n d f o r Sorø A m t. Redi­

geret af Helge Christiansen, Ole G. Nielsen og Helge Torm. 78. bd. 1991. 88 s., ill.

Andersen, Preben V. Form andsskifte. (S. 81, ill.)

< H istorisk S am fund for Sorø A m t>

Eritzbøger, Bo. T h o m as Bugges kort over A nK or- skt iv R y tterd istrik t 1771. (S. 35-59, ill.) < K ild e - fortegnelse>

Historisk Sam fund fo r Sorø A m t 1990. (S. 8 2-87, ill.) Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø A m t. (S. 87-88)

< A d re ss e liste >

Nielsen, Dagny. Jø d e rn e på G lænø. (S. 76-78, ill.)

< O m som m erlejre for jø d isk e b ørn fra Israel- m issionen i K ø b en h av n 1913-1917 m .m .>

Nielsen, Hermod. S oldaterbreve fra krigen 1848-50.

(S. 60—71, ill. ) < B re v e fra J ø rg e n R asm ussen til fam ilien i N æ sb y >

Nielsen, Ole G. Nye bøger. (S. 79—81) < K o r t om- ta lc >

Preisler, Anne. S pæ ndende affaldslag fra det æ ldste Slagelse. (S. 72-75, ill.) < K ild e h e n v .>

Ulrich greve Holstein-Holsteinborg. K orsør Slot og Fæ stning (1150-1950). (S. 7-34, ill.)

H istorisk Sam fund fo r Præstø A m t. Redigeret af M a rth a og Verner L u n d g a a rd Jacobsen. A r­

bog. 1991. 67 s., ill.

Dahl, Svend C. L itte ra tu r om Præ stø a m t 1990. (S.

57-65) < T o p o g rafisk oversigt m ed korte om- ta le r>

Historisk Sam fund fo r Præstø A m t. Oprettet 1912. (S.

66-67)

Lutchen-Lehn, Kirsten. K a p ta jn L u n d på G rø n su n d

(4)

D e lokalhistoriske årbager 1991

F æ rgegård. (S. 4 -26, ill.) < J o h a n Ja c o b L und (1783-1860). - K ild efo rte g n else>

Pedersen, Hans. Et tilbageblik. (S. 27—44, ill.) < O p - tegnelser om landsbyliv og b o n d eb ru g ca. 1850- 1950>

Petersen, Erling. H v erd ag en s sm å forulem pelser. (S.

45—56, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

B o rnh o lm

Bornholmske Sam linger. Udgivet al Bornholms Historiske Samfund. Redigeret af Per T hule Hansen. 1991. III. rk. 5. bd. 183 s., ill.

Eilholm , Palle. O m R ønne H avn. (S. 161-177, ill.)

< 1 7 5 0 -1 9 9 0 >

Hansen, Olaf. B ornholm s historiske Sam fund 1990-91. (S. 179-181)

Hermansen, Victor. J e rn a ld e re n s opdagelse. (S. 27- 53, ill.) < K ild e h e n v . - Se også H øgsbro, K ir- ste n -E lisa b e th >

Høgsbro, Kirsten-Elisabeth. B em æ rkninger i forbin­

delse m ed V ictor H erm an sen s artikel om J e r n a l­

d erens opdagelse. (S. 23-53, ill.) < M e d en u d ­ gave a f V ictor H erm an sen s m an u sk rip t (S.

27-53, ill.). - K ild e h e n v .>

K/indt-Jensen, Karsten. Træk a f k u ltu rlan d sk ab ets udvikling i S øm arken fra ca. 1500 til i dag. (S.

55-84, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Lyngstrøm, Henriette. A m tm a n d Vcdel og e ta b le rin ­ gen a f N ordens jernalderkronologi. (S. 9—22, ill.)

< 1 8 7 0 ’erne. - K ild e h e n v .>

Paludan, Julius. Allinge i som m eren 1865. (S. 139- 157, ill.) < A n n o te re t udgave a f stu d e n t Julius P alu d an s dagbog fra au g u st 1865. - N oterne er u d arb ejd et a f J e n s Riis J ø r g e n s e n >

R iis Jørgensen, Jens. N o ter til stu d e n t Ju liu s P a lu ­ d ans dagbog fra au g u st 1865. (S. 158—160) < S e også: P alu d an , J u l iu s >

Westh-Jensen, Werner. M o rten Pedersens optegnel- sesbog 1783-1800. (S. 85-138, ill.) C K o m m en - teret udgave a f optegnelsesbog fra K lem ensker.

— K ildehenv. - M ed bl.a. person- og stednavne- re g istre >

L o llan d -F alster

L olland- balslers H istoriske Sam fund. Redigeret a f Verner Hansen. Arbog. 1991. 79. årg. 71 s., ill. < P e rs o n - og stednavneregister>

Byrgesen Nørbech, Niels. Se: H a s tru p Je n s e n , K eld.

Hansen, Verner. L o llan d -F alster i bogverdenen. (S.

40—46, ill.) < K o r t om tale a f enkelte v æ rk e r>

Hastrup Jensen, Keld. En landsbylæ rers m egen m od­

gang. (S. 25—32, ill.) < S elv b io g rafi skrevet

1834-1843 a f læ rer og degn Niels Byrgesen N ør- b e c h >

Lolland-Falster s byer i gamle tegninger. (S. 33—39, ill.)

< F r a M . L. G alschiødts bog D an m ark i skil­

d rin g er og billeder a f d anske forfattere og k u n st­

nere. 1884-1893>

Lolland-Ealsters historiske Samfund. (S. 64—69, ill.)

< B e re tn in g , d riftsregnskab for åre t 1. april 1990 - 31. m arts 1991, m .m .>

Lolland-Ealsters lokalhistoriske arkiver. (S. 57—63, ill.)

< B eretninger. O m h a n d le r: Sakskøbing L okal­

historiske A rkiv. - Lokalhistorisk A rkiv tor N ørre Alslev. - Birket L okalhistoriske Arkiv. - L okalhistorisk A rkiv for R ødby K om m une. - T in g sted Sogns Lokalhistoriske Arkiv. - Væg- gerløse Lokalhistoriske Arkiv. - Id e s tru p L okal­

historiske A rkiv. - L okalhistorisk A rkiv for M a ­ ribo K o m m u n e. - K ru m sø ark iv et. - L okalhisto­

risk Arkiv i N ysted K o m m u n e. - Skelby-G edser Lokalhistoriske A rkiv. - L okalhistorisk A rkiv for H oleby K o m m u n e .>

Lolland-Ealsters museer. (S. 4 7-56, ill.) < B c re tn in - ger. O m h a n d le r: L olland-F alsters Stiftsm u- seum . - F alsters M in d er. - L olland-F alsters T rak to r- og M o to rm u seu m , E skilstrup. - R e­

ven tlow M u s e e t>

Mathiesen, Jørgen R. Fuldbefaren m an d på kom ­ m an d o b ro en . (S. 5-18, ill.) C ln te rv ie w m ed So­

ren T rolborg, lokalpolitiker og am tsborgm e- s tc r>

Olsen, Niels Oluf. B ødker fortæ ller om sit liv. (S.

19-24, ill.)

Fyn

Fynske Arbøger. Udgivet a f Historisk samfund for Fyns Stift. Redigeret af H ans Henrik J a ­ cobsen. 1991. 132 s., ill. <Forfatterbiografier.

— N avneregister>

Barellai, Emannuela. Den italienske A ngelica C ata- lanis ophold i O d en se 1828. (S. 108-115, ill.)

< K ildehenv. >

Eoreningsmeddelelser 1990-1991. (S. 128—130) < H i- storisk S am fund for Fyns Stift. B eretning og regnskab 1990>

Ramskov Andersen, Peter. Forbrydelse og straf. - En fynsk falsk m ø n terb an d e. (S. 83-99, ill.) < K ild e - henv. - Ga. 1820>

Rasmussen, Jens. V ester A by p ræ steg ård . P ræ st og bygherre. (S. 100-107, ill.) < H a n s Jø rg e n Am- m en to rp , sognepræ st i V ester Aby og A stru p sogne 1784 -1 8 18>

Stendal Pedersen, Finn. Jo h an L udvig Reventlow (1751-1801) - en m an d og hans tid. (S. 64-82, ill.) < K ild e h e n v .>

Westerbeek Dahl, Bjørn. N yborgs befæ stningshistorie (Fynske Å rbøger 1990). (S. 116) < R e tte ls c a f

(5)

Jørgen D ieckm ann Rasm ussen

illu stratio n til artikel i Fynske Å rbøger 1990 s 6 7 >

Orientering om ny lokalhistorisk litteratur. (S. 1 17-123) C O m h a n d le r: D an m ark s K irk er bd. IX : O d en se A m t 1. bd.: S. K n u d s K irke, O dense D om kirke. 1990. - T orben L indegård Jensen.

Fynske G ard e. 1990. — V ibeke B ran d t. Sejle op ad åen. S angen om O d en se Å og historien bag den. 1991. — Det søde liv. B eretninger om fortid og n u tid fo rtalt a f arb ejd ern e på A ssens Sukker­

fabrik. 1990. — C h ristia n B læsbjergs exlibris.

1990.- J ø r g e n L indgreen. Bove-B anden. 1 9 9 0 .- O d en seb o g en 1990. — H. C. A ndersens a lm a ­ nakker 1833—1873. 1990. - Å rbøger, Å rsskrifter:

Fyns Stiftsbog 1990. - Fynske M inder. O dense Bys M useers Å rbog 1990. - Å rbog for Sv e n d ­ borg & O m egns M useum 1990. - Stavn 1990. - V estfynsk H jem stav n 1990. - C a rth a . Å rsskrift for K ertem in d e M u seu m 1990. - L yboen 12. - B robylokalhistorie 1989. 1990. - Skæ ppen 1990.

- A rsskrilt for Lokalhistorisk Forening for Søn­

dersø K o m m u n e 1989 og 1990. - A llesø-Broby- N æ sby L okalarkiv 9: K ro e r og m ejerier i Allesø, B roby og N æsby 1990. - R æ thinge-P osten 1991 >

Aarup, Knud og Niels. Fynske traller og jo d u tte r. - G lim t fra Jacob M ad sen s visitatsrejser 1588- 1604. (S. 7—63, ill.)

Odense Bogen. Udgivet a f Byhistorisk Udvalg.

Redigeret a f Tage K aarsted, Per Boje, Hans Chr. Jo h a n s e n og Jø rg e n Thom sen. 2. årg.

1991. 172 s., ill. < F o rfattcrb io g rafier>

Boje, Per. M an d en , tiden og stedet. T h o m as B.

T h rig es vej til økonom isk succes. (S. 50-66)

< K ild c h e n v .>

Christensen, Jørgen. F ra landsbyens sm edie til byens fabrikker. En O dense-sm eds erin d rin g e r (1.

del). (S. 122-137, ill.) < F o rtsæ tte s i O dense Bogen 19 9 2 >

Dyrbye, Holger. Å rets begivenheder 1990. (S. 156—

171, ill.) < K ro n o lo g isk oversigt. - Person- sam t sted- og e m n e re g is te r> .

Dyrbye, Holger, og Jørgen Thomsen. Byens spejl. 100 gange O d en se Vejviser. (S. 138-155) < K ild e - h e n v .>

Fransen, Peter. D a elforsyningen kom til byen. (S.

26—49, ill.) < K ild e h e n v .>

Harnow, Henrik. In d u s trim o n u m e n te r i O dense.

T ek stilin d u strien s arb ejd sb y g n in g e r fra ca. 1750 til i dag. (S. 105—121, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Hæstrup, Jørgen. Skoletid i O d en se 1923-27. (S.

7-25, ill.)

Rasmussen, Hans. D a » L im p o tten « fik forskud på begravelseshjæ lpen - og a n d re erin d rin g e r fra tiden i O dense. (S. 67-86, ilf.)

Rasmussen, L . »Sikke et liv at byde d anske politi- m æ nd«. D agbogsoptegnelser fra et ophold i kon­

c en tratio n slejr 1944-45 (2. del). (S. 87-104, ill.)

< F o r ts a t fra O dense Bogen 1990 s. 9 8 .>

Thomsen, Jørgen. Se: D yrbye, H olger.

Stavn. Udgivet af museer, arkiver og folkemin­

desamlinger i Faaborg K om m une. Redigeret a f Jø rg e n B urchardt, Bodil Agerskov, N. V.

Næsselund Nielsen, Børge Petersen, Frede Michaelsen, Kaj Mehr, Niels H enning Bøg- ner, H an n e Mortensen. Årbog. 1991. 72 s., ill.

Agertoft, Bodil, og Laurits Larsen. Trolles og R evcnt- lows skoler. (S. 63—68, ill.) < S k o le rn e i A stru p og V ester Åby. - K ild efo rte g n else>

Andersen, Otto, og Jørgen Burchardt. Et d årlig t æ gte­

skab. (S. 15—24, ill.) < 1 7 0 8 . — Personliste. — K ild efo rteg n else>

Brandrup, Flemming. C arl T obak og de lyseblå g en ­ darm er. (S. 2 -7, ill.) < F åborg 1892. - K ildefor- teg n else>

Burchardt, Jørgen. Se: A ndersen, O tto .

Kruse, Felix. Den H a a stru p sk e L æ seforening. (S.

25-32, ill.) < 1844—1967>

Larsen, Laurits. Se: A gertoft, Bodil.

Mehr, Kaj. D en h ed d er allerede K ongens H øj. (S.

8 -14, ill.) < O m lensbaron A. C. H olsten G ari- sius (1793—1879) til H olstenhus og dyrehaven, han in d retted e. - K ild efo rteg n else>

Mehr, Kaj. F aab o rg Je rn stø b e ri. (S. 3742, ill.)

< 1 8 5 5 —1990. — K ild efo rteg n else>

Michaelsen, Frede. B eslutninger i sogneråd og sogne- forstanderskab. G lim t fra K o rin th . (S. 43-47 ill.)

Nielsen, Carl Thorkild. C apelsagen i Bøjden. (S.

33—36, ill.) < 1 8 8 8 . — K ild efo rte g n else>

Ruben Hansen, Johannes. Jag t i M åneskin. (S. 48-62 ill.)

Ruben Hansen, Johannes. B roager dæk. (S. 69-71, ill.)

< K am p en e ved D ybbøl 1864 og to lokale 1864- v e te ra n e r>

Stricker-Petersen, Arne. L itte ra tu r-n y t. (S. 71-72, ill.)

< K o r t in v e n te rin g >

Tåsinge Arbog 1990. Udgivet a f Tåsinge Muse- umslaugs Forlag. Redigeret a f Tåsinge Muse- umslaugs Årbogsudvalg. 5. årg. 1991. 64 s., ill.

bra en svunden tid. Det gam le V ideby og fæ rgestedet i billeder. (S. 34-39, ill.)

Henningsen, Peter. »Slå på h am , at han kan dø som en h und« - D rukkenskab og vold b la n d t alm uen på T åsinge i 1700-tallet. (S. 16-21, ill.) < K ild e - fo rteg n else>

(6)

D e lokalhistoriske årbøger 1991

Højte, Svend. Blade a f L u n d b y mølles historie. (S.

6—15, ill.)

Jensen, Valdemar. R adioterne. - G lim t fra radioens b arn d o m p å Tåsinge. (S. 50—59, ill.)

Kjær Mortensen, Gunnar. L uftkam p om kring Tåsinge III. N edskudte allierede fly ved Tåsinge 1940—

1945. (S. 4 0-49, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

M øller Nielsen. Erik. V indeby-S vendborg Fæ rgeriet.

En historisk skitse ved 25-året for dets ophør. (S.

22-33, ill.)

N yt fra arkivet. (S. 60-61, ill.) N yt fra museet. (S. 61-62)

Vestfynsk H jem stavn. Vestfynsk Hjemstavnsfor­

enings Arsskrift. Redigeret af Ellen Christen- sen-Dalsgaard. 61. Årg. 1991. 96 s., ill.

Bjørgmose, Else og Niels. H vad slægtsforskning kan føre til. (S. 35-55, ill.) < O m L ars M ad sen Skal­

bjerg og K a re n J e n s d a tte r , a rre sta n te r i Assens A rrest 1834. - Illu streret a f R u n a S a n d >

Christensen-Dalsgaard, Ellen. Å rets gang. (S. 74—89, ill.) < B e re tn in g om virksom heden på Vestfyns Hj em stav n sg ård , driftsreg n sk ab for Vestfyns H.i em stavnsforening 1989, m .m .>

De lokalhistoriske arkiver i museets virkeområde. (S. 9 0 - 91) < A dresser og å b n in g s tid e r>

Jørgensen. H J . K irkestæ vne og sognestæ vne i K øng sogn. < S . 56—62, ill.>

føigensen. Poul A . K laus B erntsen - D et levende ord. (S. 21-29, ill.)

Krog, Hans. W in th ers Sted. H istoriske oplysninger om G u m m e ru p gam le g ård e og huse (2). (S.

6 -20, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Kryger. Birgit. To vævede »bul m ed æ rm er«. (S.

6 9-74, ill.)

Lindhard, Annelise. D et forladte hus. (S. 94—95) Rasmussen, Arne. U dskiftningen i D reslette sogn. (S.

30-34, ill.) < K ild efo rteg n else>

Vogsen, Hans. I K jæ rlig E nighed ... (S. 63-68, ill.) Anmeldelse

Baggværk brugt på Landmålergården 1910-30. 1991.

A nm . a f Ellen C h risten sen D alsgaard. (S.

92-93, ill.)

J y lla n d

Vendsyssel A rb o g . lldgivot a f Historisk S am ­ fund for Vendsyssel. Redigeret af J ø rg e n J ø r ­ gensen. 1991. 176 s., ill. < Forfatterbiografier.

- Personregister>

Fra museernes og arkivernes arbejdsmark 1990. Ved H ans N ielsen. (S. 151-166, ill.) C O m h a n d le r:

B angsbom useet, F red erik sh av n . - Læsø M u ­ seum . - Løkken M u seu m og Arkiv. - Egns-

sam lingen i P a n d ru p K o m m u n e. — Skagen For­

tidsm inder. — Sæby M u seu m . — Try M useum . - V endsyssel H istoriske M useum . - L okalhistori­

ske A rkiv, B rønderslev. - B jergby-M ygdal Lo­

kalhistoriske M useum . - D ro n n in g lu n d L okal­

historiske A rkiv. - Elling Sogns L okalhistoriske A rkiv. - L okalhistorisk A rkiv for F rederikshavn, B angsbom useet. - G æ ru m L okalhistoriske A r­

kiv. - H ø rm ested Lokalhistoriske Forening. - E gnsm indesam lingen for Je rsle v og O m egn. - L endum Sogns L okalhistoriske A rkiv. - Lokal­

historisk Forening for L ø n stru p og om egn. - L okalsam lingen i Skagen. - T o lstru p -S ten u m L okalhistoriske G ru p p e. - L okalhistorisk For­

ening for T aars og O m egn. - V rejlev -H æ stru p L okalhistoriske F orening. - Lokal- og Slægtshi- storisk Forening for V rå og om egn. - H istorisk A rkiv, V endsyssel H istoriske M u s e u m >

Fra styrelse og redaktion. (S. 167-172, ill.) < H is to risk Sam fund for V endsyssel. B eretning, regnskab

1/4 1990 - 31/3 1991, m .m .>

Hansen, K. Robert. V endsysselske erin d rin g er. (S.

28-46, ill.) < K . R obert H an sen s erin d rin g e r om sin tid som kapellan i B rønderslev og Serritslev sogne 1933—1941 >

Johansson, Ketty. »D en kinesiske æske« - eller H er- regårdsfruen og C irkusprinsessen. (S. 93-108)

< O m C h a rlo tte B rodersen, N ø rresu n d b y , der i 1895 giftede sig m ed b esty rer C a rste n H au ch , D ro n n in g lu n d H o v e d g å rd >

Kristensen, Albert. B arn i G am m el G aard b o . (S.

117-124, ill.) < E rin d rin g e r fra A albæ k-egnen ca. 1933>

Mario, Poul. Im m an u el Jerm iin, præ st i 0 . B røn­

derslev 1805-1831. (S. 109-116, ill.)

Mogensen, Anders. P rivatskoler på S altu m eg n en og deres lokalhistoriske b ag g ru n d . (S. 137-146, ill.) Nikolaisen, Hanne. K an d ested ern e. (S. 125—136, ill.) Plathe, Sissel F. A ltertavlen i karm eliterklostcret i Sæby — et indlæ g i refo rm atio n sd eb atten . (S.

73—92, ill.) < K ild e h e n v .>

Roesdahl, Kresten. og Birgitte Sparrevohn. H u lled e kir­

ker. (S. 4 7-72, ill.) < K ild e h e n v .>

Sparrevohn, Birgitte. Se: R oesdahl, K resten.

Sørensen, Johs. V. K n u th Beckers liv øg fo rfatter­

skab. (S. 7—28, ill.)

Vendsyssel-litteratur. Ved Bodil C h risten sen . (S. 147—

150) C T opografisk system atisk oversigt over lit­

te ra tu r, som er ud k o m m et i 1990>

H istorisk Årbog f o r Thy og Vester H an Herred.

Udgivet a f Historisk Samfund for Thisted Amt. Redigeret a f H a n n e M athiesen, Knud M ortensen, O rla Poulsen og Chr. P. Fogt- mann. 1991. 144 s., ill.

Bech Knudsen, Ole. E fterskrift - Sognepræ st i Sncd- sted, M ag ister H olger Sørensen S can d o rp h s af­

(7)

Jørgen D ieckm ann R asm ussen

stam n in g . (S. 97-98) < S e også: Lønborg, E s p e r>

Graugaard, Esben. O m at avle kartofler i de f i n ­ landske san d k litter. (S. 21-32, ill.). C K ild e- h e n v .>

H am m er, Chr. Houmark. Den store o p ry d n in g efter

»F estung T hy«. (S. 69-76, ill.)

Høgsbro, Kirsten-Elisabeth. G am le K ongevej i V ester H a n h e rre d . - En grå zone inden for Lovgiv­

ningen om n atu rb esk y ttelse. (S. 7-20, ill.) < K il- d e h e n v .>

Høyrup, Lise. M a n guffede i sig, det bedste m an havde læ rt. - K ostskikke i fiskerlejet L yngby i m ellem krigstiden. (S. 33-42, ill.) < K ild e h e n v .>

Jacobsen, Ingvard. » S øndergård« i Ø sløs. - D ens fæstere, ejere og udsm ykning (1568-1991). (S.

51—68, ill.) < K ild e h e n v .>

Jespersen, Henrik. Skitse til T hyfestivalens historie.

(S. 135—140, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Litteratur om Thy. (S. 141) < A lfab etisk fo rteg n else>

Lønborg, Esper. Søren H olgersen S can d o rp h . (S.

91-96, ill.) < H . S. S can d o rp h (d. 1736) fra Snedsted præ steg ård og hans efterkom m ere. (S.

91-96) K ildefortegnelse. - Se også: K nudsen, O le B e c h >

M athiesen, Hanne. G ave til m useet. (S. 104-105, ill.)

< H å n d s m e d e t sølvbow le a fC . V. H e n n in g se n >

M øller, W o lf For p ro v steretten . (S. 43-50, ill.) C K ildefortegnelse. - Sag fra K lim i 1732>

Nielsen. Jytte. L undehøj - en jæ tte stu e i Sydthy. (S.

106-118, ill.) < K ild e h e n v .>

Poulsen, Orla. »Sønderjyden«. (S. 128-134, ill.)

< J o h a n n e s C h risten sen (1891-1952), m u re r og by råd sm ed lem i T h is te d >

Præstegaard, Jens Verner. G avebrev. (S. 99-103, ill.) C G a v e b re v til S ø n d erh å kirke 1389 - M ed la­

tinsk tekst og ny oversæ ttelse. - K ild e h e n v .>

Sekkelund, Kaj. K ø b m æ n d og handelsliv i T h isted 1814-50. (S. 77-90, ill.) < K ild e h e n v .>

Sørensen, Svend. L ervarefrem stilling i T h isted . (S.

119-127, ill.)

T il medlemmerne. (S. 14-2-144) C H isto risk Sam fund for T h iste d A m t. R u m m e r også Bestyrelsen for H istorisk S am fund, Bestyrelsen for M useet for T h y og V ester H a n h e rre d sam t D riftsregnskab 1. april 1990-31. m a rts 1991 >

Sydthy Arbog. Udgivet a f Egnsbistorisk For­

ening for Sydthy. Redigeret a f bestyrelsen. 8.

årg. 1991. 104 s., ill.

I)a/I, Villy. K o rn h a n d e l i 400 år. (S. 64—70, ill.)

< K ild e h e n v .>

D all, Villy. B eretning fra F yrspillene i Sydthy. (S.

72—74, ill.)

Egnshistorisk Forening fo r Sydthy. (S. 102—103, ill.)

< B e re tn in g m .m .>

Hansen, Gudrun. P riv atlæ rerin d e på Iru p 1915-16.

(S. 27-33, ill.)

Høgholm, Jens. Livet i klitegnene. Is tru p i 1920’erne og 30’erne. (S. 20-27, ill.)

Jørgensen, Ove H . A gger K irke. (S. 10-20, ill.) Krogsgaard, LeiJ. K a retm ag eren i B edsted C h risten

K ro g sg aard . (S. 74-83, ill.) < 1888—1971 >

M ardal, Elly. B onden der g år m ed træsko og k a­

sket. O m Jens Tølbøll og hans slægt. (S. 58—64, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

M ardal, Elly. A ften tu r til G u d n æ sstra n d . (S. 100- 101, ill.)'

Mindeord over lærer U ffe Larsen, Bedsted. (S. 99) Mortensen, Villiam. O le T h ø g ersen - en oplyst

bonde. (S. 89—96, ill.) < 0 1 e T h ø g ersen f. 1836>

Mortensen, II illiam. M an kan godt klippe får m ed en brodersaks. (S. 51-54, ill.)

Nielsen, Charles. S åd an set fra m in synsvinkel. (S.

34-50, ill.) < E rin d rin g er fra Sdr. Y dby ca.

1920-1930>

Nielsen, Knud M . Jy llan d sslag et. (S. 6 -9 , ill.) < T re gravsten på H v id b jerg k irk e g å rd >

Nyholm, Bodil. M inde om Ellen R aad al. (S. 84-89, ill.) < 4 egneren Ellen R aadal 1910-1991 >

Poulsen, Poul M . K æ re Poul. (S. 71-72, ill.) < B re v hjem fra A rg en tin a ju li 1930>

Skammelsen, Chr. F o rp ag tn in g sk o n trak ter for Skyum P ræ stegård. (S. 54-56, ill.)

Skoleklasse i Hurup med lærer Kappel 1914. (S. 100)

< E fterlysning a f n a v n c >

Slagsværd fr a fortiden. (S. 98)

Thure, Tage, og Elly M ardal. Sydthy E gnshistoriske Arkiv. (S. 103) < B e re tn in g >

Vestergaard, Ejner. S ydthy bøger udkom m et sep tem ­ ber 1990 til sep tem b er 1991 eller indgået i Sydthy Bibliotek i sam m e periode. (S. 96—97, ill.) < A lfab etisk o v e rsig t>

Fra H im m erland og Kjæ r Herred. Udgivet af H i­

storisk Samfund for H im m e rla n d og Kj ær Herred. Redigeret af Eva Auken, Kaj Løber, Karl Nielsen og G u n n a r Rebstrup. 1991. 80.

årg. 171 s., ill.

Dalgas, Ingeborg. B ræ n d eriarb ejd ern e fortæller. (S 93-131, ill.)

Hansen, Jeppe. Se: L itte ra tu r om H im m erlan d og K jæ r H erred 1990-91.

Jensen, Else Marie. C lau s Jo h a n n s e n 1841-1931. (S.

133-156, ill.) < C . Jo h a n n s e n (1841-1931), g ård ejer i W aarst, a m tsrå d s- og lan d stin g sm ed ­ lem , m edlem al h u sm an d sk red itfo ren in g en m .m . - K ild efo rte g n else>

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1990-91. Ved Je p p e H an sen . (S. 157-165) C T opografisk f'or-

teg n clse>

M årtens, Jes. K im b rerb o rg en i Borrem ose. (S 5 9 - 7 0 ,'ill.)

Meddelelser fr a styrelse og redaktion. (S. 167-171).

< H is to risk S am fund for H im m e rla n d og K jæ r

(8)

D e lokalhistoriske årbøger 1991

H erred . B eretning, sam m en d ra g a f regnskabet 1. ja n u a r — 31. decem ber 1990, m .m .>

Nødskor, Gitte. L andlige tekstiler fra H im m erlan d og Kj æ r H e rre d fra m idten a f 1800-årene. (S.

7-58, ill.) < K ild eh en v .>

Olesen, Svend B . En stereo sk o p fo to g rafi A alborg - W ern er T ønnies. (S. 71—92, ill.)

Anmeldelse

Nielsen, K aj. V or m an d og råd . B jørn A ndersen til S ten alt, B jørnsholm og V år 1532-1583. 1991.

A nm . a f O le B ergh. (S. 166)

Aalborg-bogen. U dgivet a f Selskabet for Aal­

borgs Historie i sam arbejde med Aalborg H i­

storiske M useum og Hasseris Grundejerfor­

ening. 1991. 107 s., ill. < T e m a n u m m e r om Hasseris. — Deutsche Zusammenfassung. — English S u m m a r y >

Blegvad. Jacob. H asseris V illaby — huse og ark itek ­ tur. (S. 7-103, ill.) < L itte ra tu rfo rte g n e ls e >

Selskabet fo r Aalborgs Historie. (S. 104-107) < B e- rctn in g m .m .>

Fra Viborg A m t. Udgivet a f Historisk Samfund for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ø rberg u nd er medvirken a f M orten Ø llgaard og H enning Ringgaard Lauridsen. Årbog. 1991.

56. årg. 108 s., ill. < F o r f a tte r n o te r >

Formandsberetningen. (S. 99—100) < H is to risk S am ­ fund for V iborg A m t>

Historisk Sam fund fo r Viborg A m t. (S. 104—106)

< D riftsre g n sk a b 1990 m .m .>

L illie, Louise. R enæ ssanceudsm ykningen i G rin d e r­

slev kirke. (S. 7-27, ill.) < K ild e h e n v .>

Lokalhistorisk litteratur 1990-91. (S. 101—103) < A lfa- betisk fortegnelse over litte ra tu r fra V iborg A m t>

Lokalhistoriske Arkiver. (S. 107—108) < A d re ss e liste >

Løgs trup, Birgit. Jord og m ennesker i V orde, Fisk­

bæk og R om lund sogne 1688-1800. (S. 28-55, ill.) < K ild e h e n v .>

Ringgaard Lauridsen, Henning. Sm edesvend og g u ld ­ graver. M ask in fab rik an t Eskild Philipsens ung- dom soplcvelser i E ng lan d og N ew Z ealand 1861-1866. (S. 77-95, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Skadhauge, Povl. A nders N ielsen H u m m elg aard . O p teg n elser fra 1797 om hans ungdom sliv og oplevelser som hån d v æ rk ersv en d i T yskland og Ø strig. (S. 56—76, ill.) < K ild e h e n v .>

Ørberg, Paul G. A age B onde 1922-1991. (S. 97-98, ill.)

Fra Bjerringbro Kommune VI. Meddelelser fra Bjerringbro K om m unes Lokalhistoriske A r­

kiv. < U d k o m m e r kun i lige å r >

Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og O m ­ egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive og O m egn. Redigeret af bestyrelsen. 1991.

Bd. 82. 120 s., ill.

Fra arkiver og museer. (S. 110—115). < O m h a n d le r:

Æ F jandboarkiv. - Sallingsund lokalhistoriske arkiv. — Skive M useum . - Skive B yhistoriske Arkiv. — S p o ttru p lokalhistoriske Arkiv. — Sund- søre L okalhistoriske A rk iv >

Graversen, Chr. E rin d rin g e r fra Fur. (S. 28-45, ill.)

< E rin d rin g . C h r. G rav ersen (1892—1984)>

Historisk Sam fund 1990-91. (S. 116-119) < B e re tn in g sam t regnskab 1/8 1990 - 31/7 1991 >

Krogh, Chr. N . L æ rer i Selde og T øndering for 100 å r siden. (S. 5 -27, ill.) < E rin d rin g . - C h r. N.

K rogh (1859-1936) >

Mortensen, Niels. Et in d u striev en ty r i Skive. - O m bonden og ind u strify rsten P er O d g a a rd . (S. 70 - 109, ill.) C K ildefortegnelse. - Per O d g a a rd 1851—1910 >

Thomsen, E m il. Skive og om egn i 1850erne og 1860erne. (S. 46-69, ill.) < F o r ts a t fra Skivebo­

gen 1990 s. 10411>

H istorisk Aarbog fra Randers A m t. Udgivet af Randers Amts Historiske Samfund. Redige­

ret a f Inger M arie Hyldgård, Palle Kirk o g j . E. Donner. 1991. 85. årg. 121 s., ill. < F o r- fatternoter. - Personregister. - Stednavnere- gister>

Bavnshøj, Peter. G en b ru g te kirker. O m rom ansk gran it på C lausholm . (S. 5 -16, ill.) < K ild e - h e n v .>

Bevaringsfonde i det gl. Randers A m t. (S. 112-113)

< F o n d e n til bevarelse a f gam le bygninger i M a ­ r i a g e r

Bondesen, Peter. Et frim urerisk loft i R anders. Frits U ldall og Niels W ald e m ar Fjeldskovs arbejde fra 1882. (S. 70-74, ill.) < K ild e h e n v .>

Fra museer og arkiver i det gl. Randers A m t. (S. 93-1 1 1, ill.) < B e re tn in g e r. O m h an d ler: C lausholm . — D ansk L an d b ru g sm u seu m , Gl. E stru p . — D ju rs­

lands M u seu m og D ansk F iskerim useum . Ebeltoft M useum . - G am m el E stru p , Jy lla n d s H erreg ård sm u seu m . - K u ltu rh isto risk M u ­ seum , R an d ers. - M ariag er M useum . - E beltoft B yhistoriske A rkiv. - G re n a a Egnsarkiv. - M olsbibliotekets lokalhistoriske A rkiv. - H a d ­ sten K o m m u n es L okalhistoriske A rkiv og S am ­ linger. - N ø rh ald Egnsarkiv. - N ørre D jurs

(9)

Jørgen D ieckm ann Rasm ussen

E gnsarkiv. - P u rh u s Lokalarkiv. - R an d ers Lo­

kalhistoriske A rkiv. — R osenholm Egnsarkiv. — S ø n d erh ald E gnsarkiv. - Lokalhistorisk For­

ening for Falslev og V indblæ s Sogne (Assens S am lingen). - M ariag er K o m m u n ale B \- og E ngshistoriske Arkiv. - M ørke Sogn i GI. T id. - L angå L okalhistoriske Forening. — M id td ju rs L okalhistoriske A rkiv. - R ougsø L okalhistoriske F o ren in g >

Friborg Hansen, Vilfred. M issionsfolk og m issions­

huse på R øndeegnen. (S. 35-58, ill.) < K ild e - h e n v .>

Historisk Sam fund 1909-91. (S. 114—119, ill.) < B e- retning, regnskab 1990 m .m .>

Hvidgård, Inger Marie. H erreg ård en B rusgård. (S.

17-24, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Jensen, Gerda. H an d el m ed fisk i R an d ers by og om egn — før og efter årh u n d red sk iftet. (S. 75—82, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Skytte-Rasmussen, K. G u d ru n og M ariu s på H vid­

sten K ro. (S. 83-92, ill.)

Sørensen, M arie Pouline. A f en arbejderkones s a n d ­ færdige livserindinger. (S. 59—69, ill) < E rin d rin - ger fra H o rn b æ k , K ris tru p og R an d ers ca. 1900-

1976>

Vester, Jens Ove. Nogle b eb o erin itiativ er om kring årh u n d red sk iftet. (S. 25-34, ill.) C K ildeforteg- nelse. - V edr. læ geforhold>

Å rhus S tifts Årbøger 1990/91. Udgivet a f Histo­

risk Samfund for A rbus Stift. Redigeret af Ib Gejl og Finn H. Lauridsen. 1991. Bd. 75. 130 s., ill.

F ritz, S. Å rhus fjerde bysegl 1672-1900. (S. 122—

125, ill.) < K iid e h e n v .>

(•arner, Holger. Ø m K lo ster M useum . (S. 126-128)

< B e re tn in g >

Historisk Sam fund for Århus S tift 1989-90. (S. 129—

130) < B eretning 1989-1990 og regnskab 1989>

Ingvordsen, Jens. A sgarth og b ro d er M a rtin s kanal;

b id rag til Ø m klosters topografi. (S. 45-79, ill.)

< K ild e h e n v .>

Kongsted Lampe, Jens. T id sm ålin g og urm ageri på Sam sø. (S. 8 0-86, ill.)

Lassen, Thomas IV. In d b e re tn in g e r til Resens Atlas:

Å rhus Stift. (S. 87-100, ill.) < K ild e h e n v .>

Laursen, Jens. T a m d ru p B isgaards 100-års K rønike.

(S. 101-110, ill.) < K ild e h e n v .>

Pedersen, Thorsø. E rin d rin g sg lim t fra b arn d o m og ungdom i O ld ru p 1902-1925. (S. 25-44, ill.) Rasmussen, Preben J. P riv ate sø b a d e a n sta lte r ved

Å rhus i 1800-tallet. (S. 7-24, ill.) < K ild e h e n v .>

Skovfoged, Anne M arie. En K ysing-fam ilie. (S. 1 1 1—

121, ill.) < M e n n e sk e n e bag navnene på en grav­

sten fra 1700-tallet, som findes på O d d e r M u- s e u m >

Å rhus Arbog 1991. Udgivet a f Å rbus Byhistori­

ske Udvalg. Redigeret af Henrik Vedel- Smith. 143 s., ill. < N a v n e r e g is te r >

Brandt Poulsen, Mogens. A rkitektskolen i A arh u s 25 år. (S. 49-54, ill.)

Christensen, Kristian. F rikirker i Å rhus. (S. 94—101, ill-). ...

De fratrådte, valgtes eller udnævntes i 1990. (S. 61-65)

< A lfabetisk fortegnelse>

Dehnits, Leij. H vem sid d er der bag skæ rm en? (S.

66-69, ill.) < F o lk etæ llin g en 1845 for A arh u s K ø b stad på c d b >

Døde i 1990. (S. 102-107, ill.) < A lfab etisk over­

s i g t

E lklit, Jørgen. Folketingsvalget 12. d ecem b er 1 9 9 0 - Jacob H a u g a a rd s politiske g en n em b ru d ? (S.

'70-82, ill.) 1

Fink, Jørgen. H vorfor h ed d er den det? (S. 55-60, ill.)

Gejl, Ib. D a banken kom til byen. (S. 35—40, ill.)

< N a tio n a lb a n k c n s filial i Å rlu is>

Jeppesen, Jens. A rkæologi langs m otorvejen. (S.

4 1-45, ill.) < U d g ra v n in g e r over 25 km langs den kom m ende m otorvej fra D ørup i syd til H ad bjerg i n o rd >

Kirkegårde i Århus i 100 år 1891-1991. (S. 115-140, Uf)

Korr Johansen, Erik. E rhvervslivet i Å rhus 1990. (S.

8 3-93, ill.)

Lauridsen, Finn 11. »Elverhøj« i Å rhus i forrige å r ­ hu n d red e. (S. 108-114, ill.)

1990 - Besluttet i byrådet. (S. 46-48, ill.) C K ro n o lo - gisk o v ersig t>

1990 - Dag fo r dag. (S. 7—34, ill.) C K ro n o lo g isk fortegnelse over begivenheder i Å rhus K om - m u n e >

Ø stjysk H jem stavn. Udgivet a f Østjysk H je m ­ stavnsforening. Redigeret a f J e n s H olm berg Kristensen og Leif Rasmussen. 56. årg. 1991.

135 s., ill. < P e rs o n - og stedregister. — For­

fa t terbiografier>

Bloch Jørgensen, Anne. U d g rav n in g a f G ru n d fø r V andm øller. (S. 9 -1 6 , ill.)

Boganmeldelser. A f Jens H o lm b erg K risten sen . (S.

127—128) < O m h a n d le r: E rn a L orenzen. -

»M ørke Sogn i GI. T id.« - H ø rk jæ rg aard og Sølten. F rederik Prips østjyske b eretninger.

1876-1896. >

Elkjær, Kjeld. L itte ra tu r om Ø stjy llan d . (S. 103- 107) < K o r t o m ta le >

Ingvordsen, Jens. A ltertavlen i Ø stb irk kirke. (S.

37—57, ill.)

Lokalhistoriske arkiver. (S. 108-117, ill.) < B e re tn in - ger. O m h an d ler: L okalhistorisk arkiv for Borum Sogn - og nu også L yngby. - H a d ste n K o m m u ­

(10)

nes lokalhistoriske A rkiv og S am linger. - H in ­ n eru p E gnsarkiv. - M olsbibliotekets lokalhisto­

riske arkiv. - N ø rh ald E gnsarkiv. — P u rh u s Lo­

kalarkiv. - R osenholm E gnsarkiv. - Solbjerg E gnsarkiv. - S ø n d erh ald E gnsarkiv. - Vejlby- Risskov lokalhistoriske sam lin g >

M u seer. (S. 117—126, ill.) < B e re tn in g e r. O m h a n d ­ ler: C lausholm . - D ansk L an d b ru g sm u seu m , Gl. E stru p . - D ju rslan d M u seu m , D ansk Fi­

skerim useum . - G am m el E stru p , Jyllands H er- reg ård sm u seu m . - Silkeborg M useum . - S k an ­ d erb o rg M u s e u m >

Nørgaard Pedersen, K irstin. S k an d eru p birks ting­

bøger fra 1662 til 1665. (S. 98-102)

Nørregaard Hansen, Svend. K ongelig M ajestæ ts Gæ- steg ård i N im . (S. 17-36, ill.)

Rasmussen, Asta. L æ rer Jens A ndersen. Født 8/2 1835 i H jerk - Død 5/7 1906 i Å rhus. (S. 58-66, iH-i

Scheel-Thomsen, Lissi F. Niels E bbesen og »M indet«

ved Skanderborg. (S. 96-97, ill.)

Sørensen, Harald. A f O d d e r Biblioteks historie. (S.

87- 95, ill.)

W ilhelms, Fstri. En landsby i m ellem krigstiden. (S.

67-86, ill.)

Østjysk Hjemstavnsforening. (S. 129-130) < B e re tn in g 1990/91>

Annales. G a lle n E g n s a r k iv s å r s s k r if t. < I k k e u d k o m m e t i 1991 >

Vejle A m ts Arbog. U d g iv e t a f V e jle A m ts h is to ­ ris k e S a m f u n d . R e d ig e r e t a f E . W it h - P e d e r - sen o g K n u d E rik R e d d e r s e n . 1991. 175 s., ill.

< F o r f a t t e r b i o g r a f i e r >

Husted, Erik. R aw erts m aleriske rejser i Vejle A m t.

(S. 102-134, ill.) < K ild efo rteg n else>

Laursen, Jens. T a m d ru p Bisgård - en biskoppelig hovedgård? (S. 48-52) < K ild e fo rte g n e lse >

Novrup, Leo. B onden, d er elskede fugle og blom ster.

(S. 9 -47, ill.) < D a g b o g s n o ta te r 1928-1943 a f h u sm an d Niels P eter H an sen , A lm ind H ede (1 8 6 2 -1 9 4 3 )>

N y t fr a historien i Vejle A m t 1988. (S. 137-168, ill.)

< B e re tn in g e r. O m h a n d le r fra de lokalhistoriske arkiver: B ræ d stru p eg n en s H jem stavnsforening.

- Børkop L okalhistoriske A rkiv. - L okalhisto­

risk A rkiv for F redericia og O m egn. — Lokal­

historisk A rkiv i G ad b jerg . - G ive L okalhistori­

ske A rkiv. - G rejs L okalhistoriske Forenings a r ­ kiv. - L okalarkivet for G lud, H jarn ø og Skjold sogne. - L okalarkivet for H ed en sted K om m une.

- L okalhistorisk A rkiv for Je llin g kom m une. - L okalhistorisk A rkiv for N ørup Sogn. - L okal­

historisk A rkiv for Stouby og om egn. - L okalar­

kivet for T h y reg o d og V ester sogne. - T ørring og O m egns lokalhistoriske forening. — L okalhisto­

risk Forening for U ld u m sogn. - Lokalhistoriske A rkiv i V am d ru p . - Vejle B yhistoriske A rkiv. — V ester N ebel L okalhistoriske A rkiv. - B eretn in ­ ger fra m useerne: F redericia M useum . - Give- egnens M useum . - G lud M useum . - H jo rtsv an g M useum . - H orsens Statsfæ ngsels Fæ ngselshi- storiske M useum . A rbejder-, H ån d v æ rk er- og In d u strim u seets i H orsens. - H øjderyggens E gnsm useum . - K u n stm u seet T rap h o lt. - M u ­ seet på K oldinghus. - E gnsm useet i V andel. - Vejle K u n stm u seu m . - Vejle M useum . - Vejle A m ts K o n serv erin g sv æ rk sted >

Rusendahl, Bent. H v o rd an H orsens lik sit første vandvæ rk. (S. 53-59, ill.) < 1 8 7 6 . - K ildefor- teg n else>

Skov, Helge. V ald em a r B riickers opgør m ed en grundtvigsk sam tid. (S. 74-88, ill.) < A a g a a rd F rim enighed. - K ild eh en v .>

Thomsen, Th. A . M arsv in jag ten fra Skærbæk. (S.

89-101, ill.) < K ild efo rteg n else>

Vejle A m ts historiske Sam fund 1990-1991. (S. 169-175)

< B e re tn in g , årsreg n sk ab 1990 m .m .>

Volfi Rudolf. T h y ra , G orm og H arald . (S. 68-73,

,i l L )

Westerbeek D a h l, Bjørn. Tre k o rtp la n e r fra C h ristian d. 5.s lejr ved A lm ind i 1674. (S. 60-67, ill.)

< K ild e h e n v .>

Anmeldelser

På sognetur i Egtved Kommune. U dg. a f K u ltu relt Sam virke i E gtved K om m une. A nm . a f Leif Ing- vorsen. (S. 135-136)

Kolding-bogen. Udgivet a f K ulturudvalget i Kolding. Redigeret a f Birgitte Dedenroth- Schou. 21. årg. 1991. 127 s., ill.

Astrup, K. G. 40 år m ed Ijernvarm c. (S. 33—36, ill.) Bøllund, Keld. Vælske gavle og en kongelig byg­

ningsinspektør i K olding. (S. 48—54, ill.) < L . A.

W in stru p , b o sat i K olding 1860-1889. - K ilde- fo rteg n else>

Erva/d, II. C. S aftstationen i K olding. (S.95-110, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Fenger, Margrethe. H jem m esygeplejerske i E ltang- V ilstru p K o m m u n e 1938-1942. (S. 514, ill.) Elø Sørensen, Søren. K old in g b eg iv en h ed er 1. sep tem ­

ber 1990 - 31. au g u st 1991. (S. 121-127, ill.)

< V æ sen tlig e begivenheder i K olding K o m ­ m une >

Frederiksen, Poul. Et kongeligt h ån d try k . (S. 94, ill.)

<Genforeningspostkort>

Furdal, Kim . En skolestrid i Sdr. Bjert sogn. (S.

37-44, ill.) < 1 8 5 7 -1 8 6 1 . - K ild e h c n v .> ' Jensen, Vivi. F rem m ede i K olding i 1500-årene. (S.

15-32, ill.)

Jørgensen, Frovin. T ræ ngsler i 1700-tallets K olding.

(S. 72-78, ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

(11)

Jørgen D ieckm ann R asm ussen

Jørgensen, Line. Sidst ind - først ud. (S. 85-86, ill.)

< L æ rererin d rin g er 19 2 8 -1 9 4 9 >

Jørgensen, Tove. K o ld in g K o m m u n es D agpleje g en ­ nem 25 år. (S. 111-120, ill.)

M øller-Nielsen, Louise. F ra H o sp italsg ad e i 1920rne og 1930rne. (S. 8 7-93, ill.)

Nielsen, Orla. F ra sab o tø ren N. J. B ollerups d a g ­ bog. (S. 6 8-71, ill.)

Petersen, Bent. R eligionskrigen på S kam lingsban- ken. (S. 79-84, ill.) C ja k o b O lrik, katolsk sog­

nepræ st i K olding, og A gnesforeningen 1925>

Varming, Kamm a. D a d er v ar folkem arked på R en­

d eb an en . (S. 4 5-47, ill.)

IVorsøe, H ans H . M enneskeskæ bner fra 1600-tallets V onsild - hvad de æ ldste fortalte p a sto r R ude om deres liv i en urolig tid. (S. 55-67, ill.) < K il- d e h e n v .>

Vejlebogen. Årbog for Bybistorisk Selskab for Vejle. 1. årg. 1991. 48 s. ill.) < P ers o n -, sted- og em neregister>

Brunbech, Søren, og Asbjørn Helium. A rets begiven­

h ed er i Vejle og om egn. (S. 35-45, ill.) < K ro n o - logisk fo rteg n else>

Brunbech, Søren, og Poul Melchiors. L itte ra tu r om Vejle og om egn udgivet i 1991. (S. 46) < A lfab e- tisk o v e rsig t>

Del arbejder vi med. (S. 33—24) < L o k alh isto risk e a rb e jd sg ru p p e r. O m fatter: G ivebanden. - J e n - n u m -g ru p p en . - H o v e r-g ru p p en . - G uldkrog- g ru p p e n .>

H elium , Asbjørn. Se: B runbech, Søren.

Jensen, Hans. De regnede ikke en tjen ested ren g for ret m eget. (S. 10—1 7, ill.) < E rin d rin g e r om tiden på en g å rd i H øgholt 192 7 >

Kjeldsen, Chr. Å er, bro er og oversvøm m elser. (S.

4 -9 , ill.) < K ild e fo rte g n e lse >

Melchiors, Poul. Se: B runbech, Søren.

Petersen, Hans Lauge. 1 a n le d n in g a f m aleren A lbert B ertelsens 70 års fødselsdag. (S. 18-22, ill.) Porskær Poulsen, Poul. M arg arin eslag et på H orsens-

vej. (S. 23-32, ill.) < S tre jk e på Steensens M a r­

garinefabrik d. 28. m a rts 1922 - K ild e h e n v .>

Hardsyssels Arbog. FJdgivet a f Historisk S am ­ fund for Ringkøbing Amt. Redigeret a f Esben G ra u g a a rd , K n u d Erik Nielsen, Rigmor Lil­

lelund, J ø rg e n Ø sterg aard og Kr. Bjerregård.

1991. 2. rk. bd. 25. 152 s., ill. < Forfatterno- ter. — Person-, sted- og em neregister>

Bjerregaard, Kr. Se: U d v alg a f litte ra tu r om R ing­

købing A m t 1989-90.

Christensen, Poul D. C. H andelens udvikling i Brcj- ning. (S. 5 -34, ill.) < K ild e h e n v .>

Damgaard, Ellen. I al C hristclig og redelig H ensigt - om et 1700-tals gravkapel ved N ørre Lem kirke. (S. 91-100, ill.)

Frederiksen, Jørgen. K alf-slæ gten og V in d eru p eg n en i m iddelalderen. (S. 101-1 10, ill.) C K ild efo r- teg n else>

Historisk Sam fund fo r Ringkøbing A m t. Forenings- m eddelelser 1991. (S. 1 1 1-116, ill.) < B c re tn in g , regnskab 1990 m .m .>

Jensen, Christian. Skæ rveslåning. (S. 51-34, ill.) Knudsen, Rudolf, lit k o m m u n alt 150 års jubilæ um .

(S. 55—58, ill.) < D e t kom m unale selvstyres ju b i­

læum 1991 >

Langer, Anders V. N ø rlan g er - en by, d er m å tte vige for havet. (S. 65-90, ill.) < K ild e h e n v .>

M ejdahl, Jørgen. Du godeste - lever han endnu? - En b eretn in g om k ø bm and Bro i Skolegade. (S.

35-50, ill.) < K ø b m a n d Niels Bro A ndersen (1857-1949), H o lstc b ro >

Ottosen, Randi. En h ån d v æ rk er i Lem vig. (S. 59-64, ill.) < M a d s Je n s e n M ad sen , lo k alred ak tø r ved Lem vig Socialdem okrat 1914—1946. - K ildefor- teg n else>

Udvalg a f litteratur om Ringkøbing A m t 1989-90. Ved K r. B jerregaard. (S. 117-152) < S y stcm atisk oversigt >

Fra R ibe A m t. Fldgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. Redigeret a f H an s J ø rg e n L.

Larsen, Agner Frandsen og J e n s Kusk. 1991.

Bd. X X V-2, s. 163—3 0 6 , ill. < Fo rfattern o - t e r >

Beretning fo r året 1990. Ved Søren M anoe. (S. 281 — 283) < H is to risk S am fund for Ribe A m t>

Christensen, Erik. A al-degnen for p ro v steretten . En u d stra k t h ån d , som degnen ikke tog im od. (S.

265—270, ill.) < S a g e r m od Niels N ielsen H erløv 1729 og 1739. - K ild e h e n v .>

Dragsbo, Peter. E sbjerg 2 å r gam m el - et forsøg på en rekonstruktion. (S. 200-215, ill.) < K ild efo r- teg n else>

E t udvalg a f historisk litteratur om Ribe A m t. (S. 274—

280) < T o p o g rafisk o v e rsig t>

Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe A m t 1990. (S. 286-306, ill.) < B e re tn in g e r. O m h a n d ­ ler: S am m en slu tn in g en a f lokalarkiver i Ribe A m t (R A L). - A m tskonsulentens beretning. — B eretninger fra am tets lokalhistoriske arkiver.

Billund K o m m une: L okalhistorisk A rkiv for Bil­

lund. - V orbassc Lokalhistoriske A rkiv. - B lå­

bjerg lokalhistoriske A rkiv. - B låv an d sh u k Lo­

kalhistoriske A rkiv. - B ram m in g K om m une:

(12)

D e lokalhistoriske årbøger 1991

B ram m in g B yhistoriske A rkiv, D aru m S ognear­

kiv, G ørd in g Sognearkiv, H u n d e ru p S ognear­

kiv, V cjrup Sognearkiv og V ester N ykirke Sog­

nearkiv. - H istorisk A rkiv for B rørup og O m ­ egn. - Esbjerg K om m une: E sbjerg B yhistoriske A rkiv og V ester N ebel Sognearkiv. - Fanø K o m ­ m une: S ognearkivet, N ordby, og Sønderho-A r- kivet. - L okalhistorisk A rkiv, G rin d sted Biblio­

tek. - H ejnsvig L okalhistoriske Arkiv. - Helle K o m m une: A gerbæ k L okalhistoriske A rkiv, F å­

borg L okalhistoriske A rkiv, G rim stru p S ognear­

kiv, N æ sbjerg S ognehistoriske A rkiv, V ester Sta- ru p Sogns L okalhistoriske A rkiv, Ø se S ognear­

kiv og L okalhistorisk A rkiv for A rre Sogn. - H olsted K om m une: A a stru p Sognearkiv, L okal­

historisk A rkiv for H olsted K o m m u n e og Tobøl E gnsarkiv. - R ibe K om m une: F aru p Sogns Lo­

kalhistoriske Arkiv, J e rn v e d Sognearkiv, Ribe L okalhistoriske Arkiv, H istorisk A rkiv i Seem Sogn, S p an d et Sognearkiv, L okalhistorisk Arkiv for V ester V edsted Sogn og V ilslev Sognearkiv.

— V arde K o m m une: Alslev Sognearkiv, Billum Lokalhistoriske A rkiv, H o rn e Sognearkiv, J a n - d e ru p Lokalhistoriske Arkiv, T h o rs tru p Sogne­

arkiv og V arde L okalhistoriske Arkiv. - L okal­

historisk arkiv for Vejen K o m m u n e. - Ø lgod K o m m une: A nsager L okalhistoriske A rkiv, Ti- stru p -H o d d e L okalhistoriske A rkiv, Skovlund Sognearkiv og Ø lgod-S trellev L okalhistoriske A rk iv >

Ipsen, Leif. Se: M ath iasen , Ej ner.

Jørgensen, Inger Marie. »D en lille m aler«, Jø rg e n H an sen , Esbjerg. (S 242-249, ill.) < 1 8 6 2 -

1937 >

Krageskov Vad, Finn. A m tsrå d e t - 150 å r og u n d er heftig diskussion. (S. 238-241)

Krageskov Vad, Finn. Ribe A m ts våben (S. 250-252) Lauritsen, V. S. E rin d rin g sb illed er —II. A rre Sogn

sidst i 1800-tallet. (S. 170-184, ill.) < F o r ts a t fra F ra Ribe A m t 1990 s. 14ff>

Alanøe, Søren. A. C h ris tia n A ndersen 1912-1990.

(S. 271, ill.)

Alanøe, Søren. John K. K vist 1891-1990. (S. 272—

273, ill.)

M athiasen, Ejner, og L e if Ipsen. F lygtningelejren ved F itting. (S. 227-237, ill.)

M ulvad, Søren. N a tm a n d e n s endeligt. (S. 185—189, ill.) < M o r d e t på F ran d s N ielsen N a tm a n d i Seem an n ek sp ræ steg ård d. 6. feb ru ar 1723. - K ild efo rte g n else>

N yland, N ick. E pidem isygehuset på Bavnehøj - Es­

bjergs første sygehus. (S. 163-169, ill.) < 1 8 9 4 - 1909>

Pedersen, Olga. H ip h u rra , det er m in fødselsdag.

L ejlighedssange fra 1786-1970. (S. 190-199, ill.) Regnskab fo r året 1990. (S. 284—285) < H is to risk

S am fund for R ibe A m t>

Strøm, Henning. K o m m u n alrefo rm en i R ibe A m t, 1970. (S. 253-262, ill.)

Sørensen, Frode. U dviklingen — så vidt jeg husker.

(S. 216-226, ill.) < E rin d rin g e r om lan d b ru g et i d ette å rh u n d r e d e >

Lokal-årbo gen. Udgivet a f Lokalhistorisk For­

ening for B ram m ing K om m une. Redigeret af Flemming Just, Flelle Benmouyal, K nud Nielsen, Krestine Frøsig og Troels Nielsen. 9.

årg. 1991. 110 s., ill. < F o rfatterb io g rafier>

Agergaard, Hans Chr. E rhverv og beskæftigelse.

< A re t d er g ik > (S. 35-36)

Andersen, H . C. Sporten. < A re t d er g ik > (S. 29-31,

iIL>

Andersen, Thomas R . D reng i N ø rreg ad e i 30’erne (I). < L o k a lh is to rie > (S. 97-102, ill.)

B a k , Olaf. G lim t fra 1990 og 1991. < Å re t d er g ik >

(S. 3—30, ill.) < O v e rs ig t over begivenheder i B ram m ing K o m m u n e >

B ak, Olaf. T h . Jensens Planteskole - 88 år. < P o r- træ t a f en v irk so m h e d > (S. 53—56, ill.)

B ak, Olaf. En by vågner. U dviklingsfrem m ende ten d en ser i tiåret 1955-1965. < L o k a lh is to rie >

(S. 66-72, ill.)

Eg Poulsen, Ayo. H uset i Skolegade. < L o k alh isto - rie > (S. 94—96, ill.) < E rin d rin g om S k olegade>

Hedegård Rasmussen, J . D a ru m Sogn i oldtiden.

< L o k a lh is to rie > (S. 73-76, ill.)

H usted, Vagn M . L okalhistorie på »m ødestedet« i B ram m ing. < L o k a lh is to rie > . (S. 103—105, ill.) Ipsen, Søren. E n d ru p h o lm s b ra n d i 1913. < L o k a l-

h isto rie > (S. 81-83, ill.)

Jensen, Boje. L an d b ru g sc e n tre t i B ram m ing. < A re t der g ik > (S. 32-34, ill.)

Jensen, Ingrid. V ejrup-sangen. < L o k a lh is to rie > . (S.

92-93)

Jensen, Nanna. Sagn, sange og eventyr eller Præ sten d er k u n n e m ere end sit Fadervor. < L o k alh isto - rie > (S . 77-80, ill.)

J u h l, Magne. R elatio n er m ellem P lo u g stru p og G ø r­

ding. < L o k a lh is to rie > (S. 106-110)

Kjersgaard, Flemming. B ram m in g S p o rtsd an serfo re­

ning. < P o rtræ t a f en fo ren in g > (S. 40—42, ill.) Lauridsen, J . Gantzel. D en folkevalgte statio n sfo r­

stan d er. S tatio n sfo rstan d er J . K. R asm ussen, G ørding, d er også v ar en v æ rd sat k o m m u n alp o ­ litiker gennem næ sten 40 år. < L o k a lh is to rie >

(S. 84-87, ill.)

Melballe, Arne. N ygadekvarteret i G ørding. < L o - k a lh isto rie > (S. 8 8-91, ill.)

Refsing, Viggo. U ngdom sskolen. (S. 43-52, ill.)

< P o r træ t a f e n offentlig in s titu tio n >

Sommerlund, Cenus. M it A m erika ophold (II). < L o - k a lh isto rie > (S. 57-65, ill.)

Statistik. < Å r e t d er g ik > (S. 38-39) < K o m m u n a l sta tis tik >

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

historisk Arkiv for Jelling kommune. - Lokalhistorisk Samling, Kolding kommunebiblioteker. - Vejle Amts Konser­. veringsværksted. - Vejle

kalhistoriske Arkiv, Horne sognearkiv, Jande- rup lokalhistoriske arkiv, T horstrup sognearkiv og Varde lokalhistoriske Arkiv. - Lokalhistorisk arkiv for Vejen

kiv for Brørup og Omegn. — Fanø kommune: Lokalhistorisk Arkiv for Nordby sogn. — Sognearkiverne på Fanø, Nordby og Sønderhoafdeling. — Grindsted egns- historiske

Hvis alle institutioner og foreninger skulle være lige så stærkt repræsenteret i dag, da ville vi være.. De lokalhistoriske årbøger 1981.. en mastodont-forsamling. Det er

Agerbæk lokalhistoriske Arkiv, Fåborg lokalhistorisk Forening, V. Starup sogns lokalhistoriske Arkiv, Øse Sognearkiv og Lokalhistorisk Arkiv for Arre sogn. -

Petersen, Carl H einrich. Se: Bondesen, Peter. Friborg Hansen, Vilfred. En kisteplade fortæller. Kyhn og Jes Jessen. S ten ald erk ar til dødsriget. Præ stens sogn og

gårds bevaring og restaurering. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 646-657) (Lokalhistorisk arkiv for Billund kommune. Starup sogns lokalhistoriske arkiv, Øse

Kort rids afen lang historie (s. Udgivet af Historisk Samfund for Viborg Amt. Ørberg under medvirken af Hans H. Worsøe og Morten Øllgaard. Beretning og regnskab 1976)..