• Ingen resultater fundet

De lokalhistoriske årbøger 1982. En oversigt

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "De lokalhistoriske årbøger 1982. En oversigt"

Copied!
12
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

De lokalhistoriske årbøger 1982. En oversigt

A f Jørgen Dieckm ann Rasmussen

Hovedstadsområdet

H istoriske Meddelelser om København. U d g iv e t a f K ø b e n h a v n s K o m m u n a l b e s t y r e l s e . R e d ig e re t a f H elle L inde. Å rb o g . 1982. 208 s., ill.

Christensen, Inge og Vibeke Petersen. S tuktidens vind- skibelighed. S an erin g for fattige - boliger for de fine. (S. 136-171, ill.) (K ild e h e n v .)

Christensen. John og Henrik Stevnsborg. Hos » M ad am e M uurske« i D ybensgade nr. 200. D agligliv i et bordel i 1770’ernes K ø b en h av n . (S. 38-66, ill.) (K ild e h e n v .)

Hægstad, Arne. O le R øm er og kontrollen m ed k an ­ destøbernes tinkvaliteter. (S. 31-37, ill.)

( K ild e h e n v .)

Kilder til Københavns bygningshistorie. (S. 172-201) (S y stem atisk oversigt over kilder i arkiver, m u ­ seer m m . sam t litteratu rfo rteg n else)

Københavns Stadsarkiv i 1981. (S. 202-204) (B eret- nin g )

Pedersen, Klaus. C. F. T ietg en som bygherre, f o r ­ eningen a f 1865 for tilvejebringelse a f billige A r­

bejderboliger og Det K jø b en h av n sk e Bvggesel- skab. (S. 67—135, ill.) (K ild e h e n v .)

Petersen, Vibeke. Se: C h risten sen , Inga.

Prange, Knud. De sidste 25 årgange a f H istoriske M eddelelser om K ø b en h av n 1957-1981. (S.

7-30) (K ild e h e n v .)

Selskabet fo r Københavns Historie i 1981. (S. 205) (B e ­ re tn in g )

Stevnsborg, Henrik. Se: C h risten sen , J o h n .

Anmeldelser

Cedergreen Bech, Svend. S to rh an d elen s by 1728-1830.

K ø b en h av n s historie bd. 3. 1981. A nm eldt af J a n K a n stru p . (S. 206-207)

Laumann Jørgensen, E. V estskoven. Et landskab u n d er forvandling. 1982. A n m eld t a f H an s K ofoed. (S. 208)

Thomsen, Birger. H vidovre. En lokalhistorisk vejledning til L andsarkivet. 1982. (S. 207-208)

H istorisk-topografisk Selskab f o r Gladsaxe K om ­ mune. R e d ig e re t a f J o h a n L an g e , Iv e r Skov H e n r ik s e n og K i r s t e n H a v e l u n d S trøm . Å r s ­ skrift. 15. å r g a n g . 1982. 80 s., ill. ( M e d p e r ­ so n a lia om f o rf a tte rn e )

Lange, Johan. K irk e tå rn e - klokker eller forsvar? (S.

4 3-78 s., ill.) (D a n sk e og skånske kirker) M athiesen, Ivan P. E. K irk em in d er fra G ladsaxe. (S.

6 -20, ill.) (O m G ladsaxes kirker, især de nye) Nielsen, P. Chr. Forstlige titler. (S. 36—42, ill.) (C a .

1500-1970)

Werther. // . G. S kovm inder fra G ladsaxe. (S. 21-35, ill.) (E rin d rin g e r skrevet a f H. G. W erther, der v ar skovløber i S an d sk red sh u s ved Bagsvæ rd 1946-1978)

Lyngby-bogen. U d g iv e t al H isto risk -to p o g rafisk S elskab for L y n g b y - T a a r b æ k K o m m u n e . R e­

d igeret a f J e p p e T ø n s b e r g . 1982. 173 s., ill.

( N a v n e r e g i s t e r )

Birchs Gaard i Bondebyen. (S. 61-96, ill.) (O p g a v e af a rk itek tstu d eren d e fra K u n stak ad em iet m ed for­

slag til restau rerin g a f den såkaldte Birchs G a a rd (et lille to-fam iliehus m ed fælles skorsten beliggende L und toftevej 36-38) på g ru n d lag a f en bygningshistorisk undersøgelse. - K ild efo rt.) Børresen. Aage. B eretning om selskabets virksom hed

1981/82. (S. 164-165, ill.) (H isto risk -to p o g ra ­ fisk Selskab for L y n g b y -T aarb æ k k o m m une) Klausen, J a n m .fl. Se: B irchs G a a rd i Bondebyen.

Kunstakademiets Institut fo r Nordisk Arkitekturhistorie, Opmåling og Restaurering. Se: Birchs G a a rd i B on­

debyen.

Lemche, H . J . O m k rin g den T uteinske pavillon. (S.

97-128, ill.) (P av illo n en s historie 1792-1982 og om de personer, der færdedes i og om kring den ca. 1790—1870. - K ild efo rte g n .)

M aegaard Nielsen, Mette. L an d sted e t A lbertinelyst.

(S. 32-60, ill.) (B ygningshistorisk undersøgelse.

- K ildefortegn.)

Nybo Rasmussen, Jørgen. Lyngby hovedgades anlæ g­

gelse 1764-67. (S. 5-31)

Tønsberg, Jeppe. Pritzel og B inder. (S. 129-163, ill.) (O m Lyngbys æ ldste in d u strio m råd e og nogle af dets in d u strier, bl.a. Sophus Pritzels m askin­

fabrik og J. L. B inders klædefabrik. Ca.

1800-1975. - K ild eh en v .)

Søllerødbogen. U d g iv e t a f H isto risk -to p o g rafisk S elskab for Søllerød K o m m u n e . R e d ig e re t a f A n n a lis e Børresen. 1982. 183 s., ill.

22 F o rtid og N u tid 329

(2)

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Brinch Petersen, Erik. S k ø rb ræ n d te sten og tilspidse­

de pæle. (S. 117-125, ill.) (R e s u lta te r fra V ed­

bæ kprojektet - U n d e r m osen og b y en )

Børresen, Annalise. » K u n den, i hvem fortiden er stu v et op, h a r fragt ind i frem tiden«. (S.

173-179) (O m ak tiv itetern e i H istorisk-topo- grafisk Selskab for Søllerød K o m m u n e ca.

1972-82)

Historisk-topografisk Selskabs fyrretyve år. Se: Skov­

m an d , Roar.

Ju el Jensen, Helle. K nivene u n d er m ikroskop. (S.

125-130, ill.) (R e s u lta te r fra V edbæ kprojektet - U n d e r m osen og b y en )

Sandfeld, Gunnar, G jeltehus - Skovly - G eelsgaard.

F ra skovfogedsted til vanførehjem . En ejendom s historie på græ nseskellet. (S. 9 -103, ill.) (C a . 1700-1930. - K ild eh en v .)

Schou, Ulrik. Søllerød G rundejerforening, fræ k af dens historie. (S. 104-116, ill.) (1910—1980) Selskabet 1.4. 1980-31.12. 1980. V ed R oar Skovm and.

(S. 153-163) (B e re tn in g for H istorisk-topogra- fisk Selskab for Søllerød k o m m u n e)

Selskabets regnskab 1.1. 1980-31.12. 1980. Ved W erner RufT. (S. 164-165) (H isto risk -to p o g rafisk Sel­

skab for Søllerød k o m m u n e)

Skovmand, Roar. Se: S elskabet 1.4. 1980—31.12. 1980 Skovm and, Roar. H istorisk-topografisk Selskabs fyr­

retyve år. T ale ved Selskabets jubilæ um sfest på T rørødskolen 2. m arts 1982. (S. 166-172, ill.) (H isto risk -to p o g rafisk Selskab for Søllerød k o m m u n e)

Vang Petersen. Peter. S te n ald erb o p lad ser u n d e r V ed­

bæk by. (S. 139—152, ill.) (R e s u lta te r Ira V ed­

b æ kprojektet - U n d e r m osen og b y en )

Aaris-Sørensen, Kim . Jæ g e r og bytte. S. 131-152, ill.) (R e su lta te r fra V edbæ kprojektet - U n d e r mosen og b y en )

Lam pe, Jens. K irketyven, d er blev slave på K ro n ­ borg og u rm ag er i T ikøb. (S. 45—49, ill.) ( M a ­ thias D etlef W olffenberg (1792-1862). - K ilde­

henv. )

Nielsen, Leif. H øjskolerne i F rederiksborg A m t. (S.

7-34, ill.) (K ild e h e n v .)

Thueslev, H . K alkgravningen i T erkelskov. (S.

35-44, ill.) (C a . 1760-1870)

H istorisk Årbog f o r Roskilde A m t. U d g iv e t a f H i ­ sto risk S a m f u n d for R oskilde A m t. R e d ig e re t a f E rn s t V erw o h lt. 1982. 76 s., ill.

Bondesen, Erling. H av sp ejlin g er og stran d lin ier. En geologisk-arkæologisk oversigt m ed særlig h en ­ blik på Roskilde F jord. (S. 45—67, ill.) (K ild e ­ fortegnelse)

Formandens beretning på H istorisk S am funds gene­

ralforsam ling den 18. maj 1982. (S. 6 9-71, ill.) (E rn s t V erw ohlts b eretn in g for H istorisk S am ­ fund for Roskilde A m t)

Historisk Samfunds regnskab fo r 1981. (S. 73-74) ( H i­

storisk S am fund for Roskilde A m t)

Lindahl, Fritze. R oskildedyret - en dyreslyngefi- bula. (S. 37-43, ill.) (É t urne-sp æ n d efu n d fra Roskilde. - K in d e h e n v .)

Vedtægter fo r Historisk Sam fund fo r Roskilde A m t. (S.

75-76)

Verwohlt, Ernst. Se: F o rm an d en s b eretn in g II’esterbeek Dahl, Bjørn. En lan d sb y p ræ sts dagbog.

K n u d A ndresen B redenbergs d ag b o g sn o tater for d et år 1780. (S. 3-36, ill.) (S o g n ep ræ st i Ro- ru p og G lim sogne, Søm m e herred. - O rd fo rk la­

ring og realk o m m en tarer. — K in d eh en v .)

Sjælland

Fra Frederiksborg A m t. U d g i v e t al F re d e r ik s ­ b o rg A m ts H isto risk e S a m fu n d . R e d ig e re t a f H e n n i n g H e n n in g s e n , K e n n o P ed erse n , H.

R in g og T o r b e n T o p s ø e - J e n s e n . Å rb o g . 1982.

104 s., ill. ( S t i k o r d s r e g i s t e r )

Asm und, Find. N oget om foreningen »Frem « og dens forenings- og forsam lingshus i Snekkersten.

(S. 51-70, ill.) (O p ly s e n d e forening 1910-55) Ebbesen, Klaus. S ten ald erg rav e ved Sjælsø. (S. 77 -

91, ill.) (K ild e h e n v .)

Elkjær, G. V. O m o p rettelsen a f de første skyttefor­

eninger i F rederiksborg A m t sam t deres b ety d ­ ning og senere udvikling indtil 1954. (S. 71—76,

ilL) ^ ,

Foreningsmeddelelser. (S. 93—100) (F red erik sb o rg A m ts H istoriske S am fund. B eretning 1981, driftsregnskab 1U 1981 —31h 1982, m m .)

Fra H olbæk A m t. Å rb o g for H isto risk S a m f u n d for H o lb æ k A m t. R e d ig e re t a f Else A sm u sse n . 75. årg. 80 s., ill. ( S t e d - og p e r s o n r e g i s te r )

Ebbesen, Klaus. Flintflæ kker som offergave (S. 7-26, ill.) (K ild e h e n v .)

Frydendahl, Ellen. Et udvalg a f litte ra tu r om H olbæ k A m t 1981. (S. 69-74) (S y stem atisk fortegnelse) Historisk Sam fund fo r Holbæk A m t. (S. 75—78) (B e ­

retn in g 1981, regnskab 1981 og publikations- fortegnelse)

Jacobsen, Ja n Steen. M in d er fra et søslag. (S. 50—68, ill.) (F o lk em in d er og m aterielle levn fra søslaget ved Sjæ llands O d d e 1808. — K ild eh en v .) Rask. Sven. A dm iral Span og hans begravelse 1695.

(S. 27-40, ill.) (S p a n ejede H ø rb y g å rd på T use Næs. - K ild eh en v .)

Thomsen, Birger. V rag et a f Prins C h ris tia n F rederik ved Sjæ llands O d d e. (S. 41—49, ill.) (S la g e t ved Sjæ llands O d d e 1808. - K ild eh en v .)

330

(3)

D e lokalhistoriske årbøger 1982. En oversigt

Årbog f o r H istorisk S a m fu n d f o r Sorø A m t. R e d i­

g ere t a f E rlin g P e te rse n u n d e r m e d v ir k e n a f L. Balslev og J e n s A. Nielsen. 1982. Bd. 69.

115 s., ill.

Christensen, Folmer. Se C h risten sen , J . V.

Christensen, J . V. E n eventyrlig livsskæbne. (S. 5 7 - 76, ill.) (O m tø m rer F e rd in a n d C hristen sen B illholts (1877-1928) ophold i A frika ca. 1900—

1929. G en o p try k a f artik ler fra R ingsted Folke­

tidende 1932)

Christiansen, Helge. Se C h ristian sen , N. P. Emil.

Christiansen, N . P. E m il. E rin d rin g er. (S. 96-101, ill.) (E rin d rin g e r skrevet a f gdr. og sognefoged N. P. E. C h ristian sen , Bildsø (1870-1952)) Ebbesen, Klaus. J æ tte stu e n på B ran d sb jerg ved T jæ ­

reby. (S. 33-56, ill.) (L itt.h e n v . — M ed katalog over fu n d )

Henneke, R . Læge K . E. C h risten sen . (S. 103, ill.) ( N ekrolog)

Historisk Sam fund fo r Sorø A m t 1981. (S. 107-112) (B eretn in g . - D riftsreg n sk ab fra Vio 1980 til 3/io 1981. — Fortegnelse over nye m edlem m er pr. lU 1982. - Fortegnelse over sogn erep ræ sen tan ter. - Æ ldre årbøger. - Love for H istorisk S am fund for Sorø A m t)

Lampe, Jens. U re og u rm ag ere i Sorø am t. (S.

77—95) (C a . 1700— 1960. - M ed fortegnelse over urm ag erm estre. - K ild e h e n v .)

Nielsen, Erik. K o leraen i V estsjæ lland 1857. (S.

21-32, ill.) (K ild e h e n v .)

N yt fr a de lokalhistoriske arkiver og Sorø A m ts Museum.

(S. 113-115) (F lak k eb jerg Skolem useum . - N æstved by- og egnshistoriske Arkiv. - Sorø A m ts M u seu m )

Pedersen, Inge Lise. N avlegæ slinger. (S. 102) ( T il­

bud fra In s titu t for d ansk D ialektforskning om assistance ved tolkning a f d ia le k to rd )

Petersen, Erling. H a n faldt ved BøfTelkobbel. (S.

7-20, ill.) (O p te g n e lse r om H an s H an sen (d.

1864) fra K yse og h ans slægt. - K ild eh en v .) Strange Nielsen, A . L itte ra tu r om Sorø A m t 1981. (S.

104-106) ( K o r t om tale a f litt. vedr. a m te t)

H istorisk Sam fund f o r Prøstø A m t. Å rbog. R e d i­

g eret a f Nils H a r t m a n n . 1982. 86 s., ill.

H annibal, H . Kann. F ester og tra d itio n e r på H olm e- g aard s G lasvæ rk. (S. 52-64, ill.) (C a . 1900—

1950. — K ild eh en v .)

Historisk Sam fund fo r Præstø amt. (S. 80-82, ill.) (B e ­ retn in g 1981)

Jensen, A xel P. H an s P edersen, Engelholm . (S.

72-73) ( O m o p retteren a f E ngelholm gods.

1700-tallet. - K ild eh en v .)

Lokalhistoriske arkiver i Præstø A m t. (S. 83-8 4 ) (A dressefo rteg n else)

Michelsen, F. D et borgerlige F ugleskydnings Sel­

skab i N æstved. (S. 7-51, ill.) (K ild e h e n v .)

Museer i Præstø amt. (S. 85) (A d ressefortegnelse) Nielsen, A . Strange. K irstines M inde M ølle i D ysted.

(S. 6 5-71, ill.) ( O m m øllens v in d m o to r 1920- 65. - K ild eh en v .)

Nielsen, A . Strange. L itte ra tu r om Præ stø a m t 1981.

(S. 74-79) (K o rte anm eldelser a f et udvalg a f litt. vedr. a m te t)

Bornholm

Bornholmske. Sam linger. U d g iv e t a f B o r n h o lm s H isto risk e S a m f u n d . R e d ig e re t a f ( E b b e G e r t R a s m u s s e n ) 1981-82. 2. rk. bd. 15-16. (Se F o rti d og N u t i d bd. X X X hft. 2 s. 158)

Lolland-Falster

Lolland-Falsters historiske Sam fund. R e d ig e re t a f ( V e r n e r H a n s e n ) Å rbog. 1982. 75 s., ill.

( P e r s o n - og s te d n a v n e r e g is te r )

Jørgensen, H . L. H . Degn og selskabsm and. (S.

19-23, ill.) (O m V ilhelm Schytte (1818-1888) fra S kovlæ nge-G urreby)

Latnpe.Jens. B idrag til u rm ag eriets historie på Lol- lan d -F alster. (S. 24—44, ill.) (F o rts a t fra L ol­

lan d -F alsters historiske Sam funds årbog 1981 s.

30ff. - M ed fortegnelse over u rm ag erm estre på L o llan d -F alster ca. 1600-1900. - K ild eh en v .) Lolland-Falster i bogverdenen. A f V ern er H an sen . (S.

45-52. ill.) ( K o r t om tale a f litte ra tu r vedr. Lol- lan d -E a lster)

Lolland-Falsters historiske Samfund. (S. 65-72, ill.) (B eretn in g . D riftsregnskab 1. april 1981-31.

m arts 1982. Love for L o llan d -F alsters historiske Sam fund. Nye m edlem m er pr. 1. oktober 1982.

Å rbøger og lokalhistoriske skrifter om L olland- F a ls te r)

Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver. (S. 60-64, ill.) (L o k alh isto risk arkiv i Rødby. - Lokalhistorisk A rkiv for M arib o kom m une. - Lokalhistorisk A rkiv for N ørre-A lslev kom m une. - Sydfalster kom m unes Egnsarkiv. - Lokalhistorisk A rkiv for Id e s tru p sogn. - L okalhistoriske A rkiv i S tu b b e ­ købing. - R u d b jerg lokalhistoriske arkiv. - L o­

kalhistorisk arkiv for H oleby ko m m u n e) Lolland-Falsters museer. (S. 53-59, ill.) (D e t lokalhi­

storiske m useum og arkiv F alsters M inder, N y­

købing F. - M otorcykelm useet i S tubbekøbing. - A alholm A utom obil M useum og Slot. - Lol­

lan d -F alsters S tiftsm useum og F rilan d sm u seet i M a rib o )

Strange Nielsen, A . B ondeskræ derens søn blev gods­

ejer. (S. 7-18, ill.) (O m godsejer H einrich H a n ­ sen (1805-62), V alnæ sgård på F alster. - K ild e­

h en v .)

2 2' 331

(4)

Fyn

Fynske Årbøger. U d g iv e t a f H is to ris k S a m f u n d for F yns Stift. R e d ig e re t a f H a n s H e n r i k J a ­ cobsen. 141 s., ill. ( F o r fa tte rb i o g ra fi e r . - P e r ­ son- og ste d re g is t e r )

Blomberg, Åge Fasmer. H a n n ib a l Sehested og hans næ rm este fam ilie. (S. 95—116, ill.) (T re d je b i­

d rag. De to tidl. b id ra g findes i Fynske M in d er 1974 og Fynske A arb ø g er 1977. - K ild eh en v .) Foreningsmeddelelser 1981-82. (S. 136—139) ( H is to ­

risk S am fund for Fyns Stift. B eretning 1981/82 og kasseregnskab 1981)

Frederiksen. Svend. B ran d sted sm æ n d . (S. 87—94) (B ran d sted stig g eri 1700- og 1800-tallet. - K il­

dehenv. )

Jacobsen, Hans Henrik. Svend F rederiksen 1895- 1982. (S. 121-122) (N ek ro lo g )

Jørgensen, Keld Lynge. Se: Porsm ose, E rland.

Jørgensen. Ove. O d en se byfred 1477. (S. 27—38, ill.) ( K ild e h e n v .)

Kjærboe, Tove. M in d eb lad e fra Æ rø. (S. 80—86, ill.) (M in d e b la d e fra b ry llu p p er, fødselsdage og a n ­ dre festdage ca. 1800-1850)

Nederland. Ole. R u d k øbing-borgere og deres selvan­

givelser 1704—05. (S. 6 5 -7 9 , ill.) (K ild efo rteg ­ nelse)

Pedersen, Finn Stendal. Fynske lan d sb y er ca. 1500—

1800. (S. 7-26, ill.) (K ild e h e n v .)

Porsmose, Erland. En stol, d er skiftede plads på K jertem in d e M useum . (S. 117-120, ill.) (M e d b id ra g a f M a ria n n e R asm ussen og K eld Lynge Jørgensen. - Stol i m useets borgerstue viser sig ved konservering a t væ re en forklæ dt b o n d esto l) Rasmussen. Marianne. Se: Porsm ose, E rlan d . Venge, Michael. På sporet a f H olm e kloster. (S.

39—64, ill.) (K ild e h e n v .)

Jørgen Dieckmann Rasmussen

Anmeldelser

Brandt. Vibeke. Sangen om O d en se Aa. 1981.

A nm eldt a f H H J (H a n s H en rik J a c o b s e n ) (Ny lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 125)

Dombernowsky, Lotte. Fynsk herregårdsliv:

G revskabet G yldensteen og dets styrelse 1750-1770. 1982. A n m e ld t' a f AR (A n n e R iising) (Ny lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 131) Fyns Stiftsbog 1981. A n m eld t a f H H J (H a n s H enrik

J a c o b s e n ) (N y lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 130) Fynske M inder 1981. A n m eld t af H H J (H a n s H en rik Ja c o b s e n ) (N y lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 128) Gamle huse i Assens. 1981. A n m eld t af H H J (H a n s H en rik Jacobsen) (N y lokalhistorisk litteratu r) (S. 129)

Henningsen, Henning. N yborg, da voldene stod.

1981. A nm eldt af H H j (H a n s H en rik J a c o b s e n ) (N y lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 127)

Jørgensen, Ove. O T O N I V M , O d en se 1593. 1981

A n m eld t a f H H J (H a n s H en rik J a c o b s e n ) (Ny lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 123)

Kjær, Thorvald. Lykkens G ang. U .å. A nm eldt a f H H J (H a n s H enrik Ja c o b s e n ) (Ny lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 128)

Lyboen. 3. årg. 1981. A n m eld t a f H H J (H a n s H enrik Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litteratu r) (S. 128)

Nielsen. Richard G. O d en se og dér om kring - set på gam le postkort. 1981. A nm eldt a f H H J (H a n s H en rik Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 124-125)

Nielsen. Richard G. Kik i K jertem inde. 1981.

A nm eldt a f H H J ( H ans H enrik Ja c o b s e n )N y lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 126)

Odense - træd varsomt. 1981. A nm eldt a f H H J (H a n s H enrik Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litteratu r) (S. 129)

Porsmose, Erland. D en regulerede landsby. 1982.

A nm eldt a f H H J (H a n s H enrik Jaco b sen ) (Ny lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 126)

Registrering a f bebyggelse og beplantning i Odense kommune. 1980(1. A nm eldt a f H H J (H a n s H enrik Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litteratu r) (S.

'126-126)

Riising, Anne. G udsfrygt og oplysning. O dense 1770-1789. 1981. A n m eld t a f H H J (H a n s H en rik Jaco b sen ) (Ny lokalhistorisk litteratu r) (S. 123-124)

Ræthinge-Posten. 5. Årg. 1982. A n m eld t af H H J (H a n s H enrik Jaco b sen ) (N y lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 131)

Topp. Kylle. D engang i O dense. M in b a rn d o m sb y i ord og billeder. 1981. A nm eldt a f H H J (H a n s H en rik Jaco b sen ) (Ny lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 124)

Viinholt-Nielsen. Lars. N y borg-R inge-F åborg B anen.

1981. A nm eldt a f H H J (H a n s H en rik Ja c o b s e n ) (Ny lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 127)

Årbog fo r Svendborg og Omegns Museum. 1982.

A nm e ldt a f H H J (H ans H enrik Ja c o b s e n ) (Ny lokalhistorisk litte ra tu r) (S. 130)

Vestfynsk H jem stavn. V estfyns H je m s ta v n s fo r ­ enings årsskrift. U n d e r re d a k tio n a f P oul A.

J ø r g e n s e n . 52. årg. 1982. S. 121-164, ill.

( P e r s o n - og a d r e sse liste )

Andersen, Niels. S aru p -p lad sen . (S. 121-125) (O m udgrav n in g en 1971-1982)

Beretninger fr a udvalgene. (S. 154—161, ill.) (U d v a lg u n d er V estfyns H jem stavnsforening, nemlig:

forretningsudvalget, bygningsudvalget, m u ­ sikudvalget, oplysningsudvalget og m u- seu m su d v alg et)

Driftsregnskab fo r Vestfyns Hjemstavnsgård 1981. (S.

162-163)

Indbydelse til sammenkomst. (S. 152) (A rra n g e m e n t for gam le piger og karle, der h a r tjent på L and- m åle rg å rd e n )

(5)

D e lokalhistoriske årbøger 1982. E n oversigt Kruse, Felix. H o lch ag e/b rø n d k ro g /træ k tø j. (S. 153)

(id e n tifik a tio n a f m etalk ro g )

Larsen, Hans Chr. B lade a f L iltoftegårdens saga. (S.

143-151) (1 6 .-1 8 . å rh u n d re d e . - K ildeforteg­

nelse)

Lebech Sørensen, Anne Marie. O m u rm ag er Bonde W ibyes slægt. (S. 126-130) (K o m m e n ta r til artikel om K øngklokkeren i V estfynsk H je m ­ stavn X X \ I 1956. — 18. og 19. å rh .)

Lebech Sørensen. Anne Marie. E fterslæ gtstavle for B unde N ielsen, h u sm an d i Ø ste r H æsinge, død ca. 1681. (S. 131-134) (K ild e h e n v .)

Reinholdt, Otto. Ø rste d b ø n d e rn e s kam p m od gre­

ven. (S. 135-142) (S trid i 1857 m ellem grev C arl F rederik R an tzau til K ren g eru p , B rahesholm og Søholm og b ø n d ern e om afståelse a f 6 tdr.l. jo rd fra hver g å rd )

Rettelse til Vestfynsk Hjemstavn 1981 side 80. (S. 130) (R ettelse til digte a f Piet H e in )

Jylland

Vendsyssel Årbog. U d g iv e t a f H isto risk S a m ­ f und for V endsyssel. R e d ig e re t a f J ø r g e n J ø r ­ gensen. 1982. 176 s., ill. ( F o r fa tte rb i o g ra fi e r.

— P e r s o n re g is te r )

Bech. Poul Anker. S am m enstødet mellem m edlem ­ m er a f det m ilitæ re g en d arm erik o rp s og befolk­

ningen på B rønderslev M ark ed 1886. Billedre- d ak tio n ved M ogens T høgersen. (S. 111-147, ill.) (F o rts a t fra V endsyssel Å rbog 1981 s. 119.—

F ortsæ ttes i V endsyssel Å rbog 1983)

Bønkel, Regnar. De otte ugifte søskende i U slev. (S.

59-64, ill.) (O m L ars (C h ristian ) U slev og G itte M arie A n d ersd atters børn. - Ca. 1850-1960) Fra museernes og arkivernes arbejdsmark 1981. Ved

Per L ysdahl. (S. 153-168, ill.) (O m fa tte r:

B angsbom useet. - Læsø H jem stav n s M useer. - Løkken M useum . - Sæby M useum . - T ry M u ­ seum . - V endsyssel historiske M useum . - Brovst L okalhistoriske Sam ling. - B rønderslev L okalhi­

storisk Forening. - D e lokalhistoriske arkiver i D ro n n in g lu n d K o m m u n e. - L okalhistorisk A r­

kiv for Elling Sogn. - L okalhistorisk A rkiv, F re­

d erikshavn. - L okalhistoriske A rkiver i H irts­

hals K om m une. - L endum Sogns H istoriske A r­

kiv. - E gnssam lingen, L okalhistorisk A rkiv for P a n d ru p K om m une. - L okalsam lingen i Ska­

gen. - B yhistorisk A rkiv, Sæby M useum . - V endsyssel H istoriske M useum , H istorisk A r­

kiv)

Fra styrelse og redaktion. (S. 169-172) (H isto risk S am fund for V endsyssel. - B eretning. - F orteg­

nelse over S am fundets so g n erep ræ sen tan ter. - R egnskab 1U 1980-V3 198 i )

Gregersen, H ans. Ja c o b Severin - S torkøbm and og godsejer. (S. 91-100, ill.) (J a c o b Severin

(1691-1753) ejede D ro n n in g lu n d og D ro n n in g ­ gård. - L itt.h e n v .)

H ansen, Karl. En gam m el trolddom sbog. (S. 87-90, ill.) (T ro ld d o m sb o g trykt i K ø b en h av n 1771 til­

h ørende k ø bm and C arl B ang K litg ård i Blok­

h u s)

Hoved. Peder. Sæ rpræ gede personligheder i T års.

»D e fattige h a r I altid hos jer«. (S. 27-32, ill.) (1 9 0 0 -tallet)

Jakobsen, Ejnar. Byfoged H . C. G ad, S æ b y . F ore­

g an g sm an d m ed v id tsp æ n d en d e interesser. (S.

101-103, ill.) (B yfoged i Sæby 1842-1865) Jensen. Verner. O m S tra n d b y og om F lad stran d s op­

rindelse. R egnskaber og sk attelister som lokalhi­

storiske kilder. (S. 104-106) ( 1 5 0 0 - og 1600-tal- let)

Lampe, Jens K. T ræ k a f urm ageriets historie i V en d ­ syssel og Ø ste r H a n h e rre d . (S. 7-26, ill.) (M e d fortegnelse over u rm ag ere ca. 1600-1900. - K il­

d eh en v .)

Nielsen, Ellen. N atio n alsan g en fra B agterp. (S.

109-1 10) (S krevet til m inde om stiftelsen a f den lokale ungdom sforening »S am fundet« 1919 a f H alv o r N ielsen)

Rønn Christensen, P. O le T ø n d e r L ange til B ratskov og O ksholm m.v. (S. 65-83, ill.) (H a n s liv og virke. Ca. 1750-1814. - K ild eh en v .)

Skjødsholm. Anders. C h risten Jen se n s T estam ente.

(S. 8 4 -8 6 ) (R ettelse til artiklen »S kudehandler- og skipperslæ gter fra Løkken« i V endsyssel Å r­

bogen 1949 s. 185IT. - Ligtale over sk u d eh an d ler og d a n n eb ro g sm an d C hristen Jen sen , (1762-

1822), L økken)

Skjødsholm, Anders. H osedal - H orsedal. (S. 107—

108) (O m sted n av n e i S altum sogn. F o ru d en H o sed al/H o rsed al også S a ltu m g å rd /S to rg å rd ) Skrubbeltrang, Fridlev. F ra m in b arn d o m i Bjergby

og Bindslev. Del II . I Bindslev 1908-15. (S.

33-58, ill.) (E rin d rin g e r fortsat fra V endsyssel Å rbogen 1981 s. 7)

Vendsyssel-litteratur 1982. Ved Bodil C h risten sen . (S.

148-152) (S y stem atisk oversigt)

H istorisk Årbog f o r Thy, M ors og V. H an Herred.

U d g iv e t a f H isto risk S a m f u n d for T h y , M o r s og V ester H a n H e r r e d . R e d ig e re t a f M e tte F a s tr u p . 1982. 128 s., ill.

Andersen, Poul. O m stran d in g er, overtro og en lang v an d rin g til den første plads. E rin d rin g er fra b arn d o m m en for næ sten 80 å r siden. (S. 91-105, ill.)

Grishauge, Andreas. En usæ dvanlig k ø retu r til foto­

g ra f i L øgstør. (S. 4 0 -4 1 , ill.) (H isto rie n bag et fotografi fra 1890 at fam ilien W in th er K n u d sen

»U dklit« ved F jerritslev )

Grishauge, Peter. L an d sb y sty ret i V ester H an H e r­

red i 1600-tallet. (S. 64—67) (K ild efo rteg n else) Grishauge, Peter. En tønde øl i bøde. U d d ra g a f

333

(6)

G ra n d e b re v a f 23. ju n i 1631 fra H annæ s Birks tingbog 1644—1645. (S. 68-70)

M athiesen, H anne. O m J o h a n Skjoldborg og Ø sløs.

(S. 71-79, ill.) ( O m n y in d retn in g en a f skom ager Skjoldborgs hus i Ø sløs, J o h a n Skjoldborgs b arn d o m sh jem . - K ild eh en v .)

N ielsen , Johannes og H enning Skov. B eretning om K alleru p -p ræ sten s tragiske skæ bne. (S. 9 -39, ill.) (P sy k iatrisk undersøgelse a f sognepræ st Sofus H olm , der blev in d lag t i A sylet ved A arh u s den 31. maj 1877 efter at have kritiseret C h ristia n den N iende for godkendelse a f den provisoriske finanslov a f 12. april 1877. — F o rtsat fra H istorisk Å rbog for T h y , M ors og V. H an H erred 1981 s. 35ff.)

N ørgaard, O la f. M ere om spillem æ ndene i Sydthy.

(S. 57-63, ill.) ( O m L udvig Sørensen (1842—

1923), Refs, og Peder L au rid sen (1846-1926), Refs. - K ildefortegnelse)

Overgaard, F rands Ole. En an d ag tsb o g fra Ø sløs. Bi­

d ra g til h e rrn h u tism e n i V ester H an H e rre d o m ­ kring 1800. (S. 42-56) (K ild e h e n v .)

P oulsen, Orla. T in g b o g sek strak ter fra T h y . (S.

106—107) (O m udsendelsen a f T o rsten Balles e k strak te r a f tingbøgerne for H illerslev og H u n d b o rg h erred er 1666—1688 og I histed køb­

stad s tingbog 1670-1711)

Præstegaard, A nders. S ta rt fra V o ru p ø r til H a n s t­

holm . (S. 8 0-85, ill.) (E rin d rin g e r ca. 1905—

1945)

R olighed. B ent. D a K lim F rim enighedskirke fik tårn.

(S. 8 6-90, ill.) (1 9 1 9 )

S ko v, H enning. T ro lø s Bja'lke b rast. (S. 6—8, ill.) ( O m ulykke i 1823, hvor blikkenslager og for­

g ylder C h risten Pedersen K n ak k e rg a a rd om kom ved fald fra T h iste d kirkes tårn , og om hans grav sten på T h iste d k irk eg ård )

S ko v, H enning. Se: N ielsen, Jo h a n n e s .

T il medlemmerne. (S. 126-128) (Å rsb e re tn in g , reg n ­ skab for H istorisk S am fund for Thy, M ors og V.

H an H erred 1. april 1981-31. m arts 1982, m .m .)

Årsberetninger. (S. 108—126, ill.) (O m fa tte r: M useet for T h y og V ester H a n H erred . - L okalhistorisk A rkiv for T h iste d kom m une. - M orsø slægtshi- storiske F orening. — H a n sth o lm lokalhistoriske Arkiv. - L okalhistorisk F o ren in g for Sydhan- næs. - L okalhistorisk F o ren in g for H u n stru p og Ø sterild . - E g nshistorisk Forening for T h y h o lm og Je g in d ø . - E gnshistorisk A rkiv for I hyholm og Je g in d ø )

Fra H im m erland og Kjær Herred. U d g iv e t a f H i ­ storisk S a m f u n d for H i m m e r l a n d og K jæ r H e r re d . R e d ig e re t a f P oul B røgger, K aj L ø ­ ber, K a r l Nielsen, S v e n d B. O le s e n og T o r b e n W itt. 1982. 72. årg. 140 s., ill

A ndreasen, E lla . Se: W illum sen, A nne-B irgit.

B ek-P edersen, F . Liget i den åb n e grav. S kjellerup

Jørgen Dieckmann Rasmussen

1840 (S m å sty k k e r) (S. 121-123) ( O m et fattig­

lems død og begravelse)

Frische, Torben. A alborg Zoologiske H ave 1935. A r­

k itektur og havekunst. (S. 85-105, ill.) (K ild e ­ fortegnelse)

Jeppesen Jensen, J . E n m æ rkelig ulykke i A alborg i 1688 (S m å sty k k e r) (S. 107-110) (D ødsulykke i b rø n d )

Jeppesen Jensen, J . G abestokken på N ytorv i A alborg (S m å sty k k e r) (S. 110-114, ill.) (O m dens a n ­ vendelse i k am pen m od betleriet. - 1700-tallet) Jeppesen Jensen. J . L idt om Ø ste r H u ru p s første

H avneanlæ g (S m å sty k k e r) (S. 115-120) (1700- tallet)

LAtteratur om H im m erla n d og K jæ r H erred 1981-82. Ved Je p p e H an sen . (S. 125-135) (S y stem atisk for­

tegnelse)

M eddelelser f r a styrelse og redaktion. (S. 137-138) (H isto risk S am fund for H im m e rla n d og K jæ r H e rre d )

O lesen, Svend B . S ilhouettør J o h a n A dolf Bendix R o th e rm u n d t og nogle a f hans arb ejd er. (S.

6 3-84, ill.) (C a.' 1790-1820)

Sam m endraget driftsregnskab. (S. 139-140) (H isto risk S am fund for H im m e rla n d og K jæ r H e rre d ) W illum sen, A n n e -B irg it. »En h u n d re d å rig H obro-pi-

ge ser tilbage.« (S. 5 -61, ill.) (E lla Farsø, gift A ndreasen, fortæ ller sine erin d rin g e r ca. 1883—

1910)

Aalborg-bogen. U d g iv e t a f S elsk a b et for A a l­

borgs H is to r ie i s a m a r b e j d e m e d A a lb o r g H i ­ storiske M u s e u m . R e d ig e re t a f S elskabets sty­

relse. 1981-1982. 95 s., ill. ( T e m a n u m m e r sk revet a f T o r b e n W i t t )

Selskabet f o r A alborgs historie. (S. 94-95) (Å rsb e re t­

ning, fortegnelse over tidligere årb ø g er og styrel­

sens sam m en sæ tn in g )

W itt, Torben. A alborg og fo ran d rin g ern e - fotos fra byen. (S. 7-93, ill.)

Fra Viborg A m t. U d g iv e t a f H is to r is k S a m f u n d for V ib o r g A m t. R e d ig e re t a f P a u l G. Ø r b e r g u n d e r m e d v irk e n a f M o r t e n Ø l l g a a r d . Å rb o g

1982. 47. årg. 191 s., ill.

Andersen, Valdemar. Nogle K a ru p -d eg n e. (S. 167—

170) (S m åsty k k er. - 1772-1982. — K ild eh en v .) B eretning f r a lokalhistoriske arkiver. (S. 186-189) ( L o ­ kalhistorisk A rkiv for V iborg kom m une. - Møl- d ru p kom m unes lokalhistoriske arkiver. - B jer­

ringbro kom m unes lokalhistoriske arkiv. — L o­

kalhistorisk arkiv for K a ru p kom m une. - L okal­

historisk arkiv, Å lestrup. - L okalhistorisk arkiv- for H vorslev kom m une. - L okalhistorisk arkiv for T jele k o m m u n e)

H im m er, Poul. M ysterietav len i S øndre Sogns K irke

334

(7)

De lokalhistoriske årbøger 1982. En oversigt

i V i b o r g . Et forsø g p å en fo r k lar in g a f a l t e r t a v ­ lens b ill e d sp ro g . (S. 6 8 - 1 1 0 , ill.) ( L i t t . h e n v . ) Løgstrup, B irg it. E n s t a t i o n s b y v o k se r op. L ø g s t r u p

og V i b o r g - Å l e s t r u p b a n e n 188 9-1920. (S. 1 3 8 - 166, ill.) ( K i l d e h e n v . )

Petersen, Carl H einrich. T r æ k a f a r b e j d e r b e v æ g e ls e n s h isto rie i V i b o r g - og a f m in egen. (S. 7—67, ill.) Sa m fu n d et siden sidst. (S. 183 -1 8 5 ) ( H i s t o r i s k S a m ­ f u n d for V i b o r g A m t . B e r e t n i n g og d r i f ts r e g n ­ s k a b V i —31/ i2 19 81)

Viborg litteratur 1981-82. (S. 179-182) ( A l f a b e t is k fo rteg n e ls e)

Worsøe, H a n s H . 0 1 i V i b o r g i 150 å r - og m e r e til (S. 1 71-178, ill.) ( K i l d e h e n v . )

Ø rberg, P a u l G. V i b o r g Stifts k irk eb o g s h is to rie 1643-1813. (S. 1 11-1 37, ill. ( K i l d e h e n v . )

Skivebogen. H isto risk Å r b o g for Skive og O m ­ egn. U d g iv e t a f H isto risk S a m f u n d for Skive og O m e g n . R e d ig e re t a f K a r e n S trø m H a n s e n u n d e r m e d v ir k e n a f K ir s te n A a k jæ r og S vend M o r te n s e n . 1982. Bd. 73. 135 s., ill.

H isto risk S a m fu n d f o r S kive og Omegn. R e g n s k a b for p e r io d e n 1.8. 1 9 8 1 - 3 1 .- 7 . 1982. (S. 13 4 -1 3 5 ) L ohm ann, J . J. K a l k m a l e r i e r n e i Skive K ir k e , et

M i n d e s m æ r k e for d a n s k A a n d s l i v i g a m l e D ag e.

(S. 6 2 - 1 3 3 , ill.) ( G e n o p t r y k a f besk rivel se fra 1890)

M ø lle r. K r. F a r v a r f ø rs te læ re r i G r ø n n i n g skole i 38 år. (S. 5 - 4 7 , ill.) ( E r i n d r i n g e r o m J . M . M ø ller, d e r v a r fø rste læ re r i G r ø n n i n g 1 9 0 9 - 1 9 4 8 ) A akjæ r, J e p p e . R ejs erid s a f V i b o r g A m t. (S. 4 8 - 6 1 ,

ill.) ( G e n o p t r y k a f en ju le h ils en til n æ r e v e n n e r 1920)

H istorisk Årbog f o r Randers A m t. U d g iv e t a f H i ­ sto risk S a m f u n d for R a n d e r s A m t. R e d ig e re t a f P e te r B o n d e sen , H e n n i n g H a ll og Palle S c h ø d t R a s m u s s e n . 1982. 116 s., ill. ( P e r s o n ­ r e g is te r )

Binderup, M ette. E n h u s m a n d s k o n e s e r in d r i n g e r . (S.

7 5 - 8 4 , ill.) ( C a . 1 9 3 0 - 1 9 7 0 )

Bondesen, Peter og F inn Term ann Frederiksen. T o R a n - d e r s p r o s p e k t e r a f V ilh . K y h n og J e s J e s s e n . (S.

2 8 - 3 8 , ill.) ( V i l h e l m K y h n s p r o s p e k t fra 1869 o g j e s J e s s e n s p r o s p e k t 1797. - K i l d e h e n v . ) D enm ann, H enrik. S te e n S te e n s e n B lic hers s a g n o p ­

tegnelse r. (S. 4 3 - 6 1 , ill.) ( U d g a v e a f B lic hers o p t e g n e l s e r til O l d s k r i f t - S e ls k a b e t 1847. - K i l ­ d e h e n v . )

Fra M useer og arkiver. (S. 8 5 - 1 0 2 , ill.) ( Å r s b e r e t n i n ­ ger. O m f a t t e r : F r e g a t t e n J y l l a n d . - D j u r s l a n d s M u s e u m . - G a m m e l E s t r u p , J y l l a n d s H e r r e - g å r d s m u s e u m . - R o s e n h o l m Slot. — M a r i a g e r M u s e u m - C l a u s h o l m Slot. - D a n s k L a n d b r u g s ­

m useum , Gl. E stru p . - K u ltu rh isto risk M u ­ seum , R anders. - E beltoft byhistoriske Arkiv.

M olsbibliotekets lokalhistoriske Arkiv. — G ren å Egnsarkiv. - H a d ste n kom m unes lokalhistoriske A rkiv og S am linger. - M id td ju rs lokalhistoriske A rkiv. - N ørh ald Egnsarkiv. - N ørre D jurs Egnsarkiv. - P u rh u s lokalhistoriske arkiv. - R anders lokalhistoriske A rkiv. - R osenholm Egnsarkiv. - Rougsø lokalhistoriske F orening. — S ønderhald E gnsarkiv)

Frederiksen, Finn Termann. Se: Bondesen, Peter.

Friborg Hansen, Vilfred. En egn og dens m ejerier.

O m R øndeegnens andelsm ejerier. (S. 6 2-74 ill ) (1 8 8 7 -1 9 7 0 )

Grothe Nielsen. Beth. En barnefødsel i dølgsm ål i H elgenæ s præ stegård. (S. 24-27, ill.) (17 4 0 ) Hovesen, Ejnar. En kisteplade fortæller. (S. 3 9 -4 2 ,

ill.) (A p o tek er i G ren å Svend H en rich A lbergs kisteplade 1801. - K ild eh en v .)

Jørgensen, Kaj. Set og sket i 1981. (S. 103-107) (B e­

givenheder og m æ rkedage i R an d ers A m t) M adsen, Bo. »De æ ldste fund«. (S. 5-15, ill.) (D e

æ ldste sten ald erfu n d fra R anders k u ltu rh isto ri­

ske M useum s d is trik t) Set og sket. Se: Jø rg en sen , K aj.

Sterum, Niels T. T vende gange »skudt« i grus - a tte r rejst som runesten. (S. 16-23, ill.) (je n n u m -s te - num og dens vej til R an d ers kulturhistoriske M useum . — K ildefortegnelse)

To Randersprospekter a f Vilh. Kyhn og Jes Jessen. Se:

B ondesen, Peter.

Årsberetning 1980—81. (S. 108—116) (H isto risk S am ­ fund for R an d ers A m t)

Å rhus S tifts Årbøger. U d g iv e t a f H istorisk S a m l u n d for Å r h u s Stift. R e d ig e re t a f I b Gejl, F in n H . L a u r i d s e n og G u n n e r R a sm u ss en . Bd. 70. 1 9 8 1 -8 2 . 121 s., ill.

Brammer, Johanne M arie Elisabeth. Se: K jæ rg aard K ristensen, Jø rg en .

B u u r, Chr. En b o n d estu d en t. M in d er og m eninger.

(S. 72-102, ill.) (F o rts a t fra Å rhus Stifts Å rb ø ­ ger 1980—81 s. 77ff. - F o rtsæ ttes)

Ebbesen, Klaus. S ten ald erk ar til dødsriget. (S. 7—9, ill.) (K ild e h e n v .)

Garner, H . N. T atarg ræ sset. A fK A L M U S ’ A corus calam us L.s historie. (S. 10—48, ill.) (K ild eh en v . - E nglish S u m m a ry )

Historisk Sam fund fo r Århus S tift 1980-82. (S. 116- 117) (B e re tn in g )

Kjærgaard Kristensen, Jørgen. T an te B ram m er fra G am m elby om slægten H erskind. O plevelser og E rin d rin g er fra mit B arndom shjem (fortalt for Slæ gtens Børn) (S. 6 0-71, ill.) ( jo h a n n e M arie E lisabeth B ram m er, f. H erskind, (1804-1891), fortæ ller om sit barn d o m sh jem , en kø b m an d s­

gård beliggende F rederiksgade 79, Å rh u s) Laursen. Per. Præ stens sogn og sognets præ st. J ø r ­

335

(8)

Jørgen Dieckmann Rasmussen

g e n G a d O l s e n Brix 1850—1923, s o g n e p r æ s t i S k j ø d s t r u p sogn 1884—1913, p r o v s t i Ø s t e r L is ­ b jerg og M o ls h e r r e d e r s provsti. (S. 103 -111, ill.)

Nielsen, Holger G. Ø m K l o s t e r M u s e u m 1981. (S.

1 12-1 15, ill.) ( B e r e t n i n g )

Regnskaber. (S. 118—121) ( O m f a t t e r : d r i f ts r e g n s k a b 1980/81 og 198 1/82 for H i s t o r i s k S a m f u n d for Å r h u s Stift og d r i f ts r e g n s k a b 1980 og 1981 for Ø m K l o s t e r M u s e u m )

Skov. Sigvard. R o d s te e n s e je . (S. 49—59, ill.) ( 1 6 7 4 — 1983. - K i l d e h e n v . )

Århus-årbog 1982. U d g iv e t a f Å r h u s B y h isto ri­

ske U d v a lg . R e d ig e re t a f Erik K o r r J o h a n s e n . 184 s., ill. ( N a v n e r e g i s t e r )

De fra trå d te, valgtes eller udnævntes. (S. 92—95.) ( A l f a ­ be tisk f o r te g n e ls e )

Dybdahl. Annegrete. K u n s t til hele l a n d e t fra Silke­

borgvej. (S. 135-1 3 9 , ill.) ( O m m a l e r e n H e n r i k H a n s e n ( 1 9 0 2 - 1 9 8 0 ) )

Døde i 1981. (S. 1 6 9 -1 7 4 , ill.) ( A l f a b e t is k fo r te g n e l­

se)

Fode, Henrik. D a tele fo n e n k o m til by en . (S. 5 3 - 6 2 , ill.) ( 1 8 7 7 - 1 9 8 1 )

Gejl. Ib. 3 polit iske v a lg i 1981. (S. 105 -115, ill.) ( B y r å d s - , a m t s r å d s - og f o lk etin g s v a lg ) Israelsen, N . ] . Skt. C l e m e n s b r o . (S. 6 9 - 8 0 , ill.)

( C a . 1 8 7 0 - 1 9 3 0 )

Johansen. Christian R. E r h v e r v s l i v e t i 1981. (S. 81 — 91, ill.)

Lauridsen. Finn H . T e a t e r å r e t 1981. (S. 127—134.

in.)

Lauridsen, Finn H . B y h is to r is k U d v a l g 2;> å r 1956—

81. (S. 1 62-168, ill.)

Madsen, Hans Jørgen. K o m m u n e n og f o r t i d s m i n d e r ­ ne. (S. 6 3 - 6 8 , ill.) ( O m s a m a r b e j d e t m ellem Å r h u s k o m m u n e og F o r h i s t o r i s k M u s e u m p å M o e s g å r d o m a r k æ o lo g is k e u n d e r s ø g e l s e r p å o m r å d e r , h v o r d e r skal u d fø res offentlige a n ­ læ g s a r b e j d e r )

1981 - dag fo r dag. (S. 7 - 5 2 , ill.) ( K r o n o l o g i s k for­

tegnelse o v e r d e v ig ti g ste b e g i v e n h e d e r i Å r h u s ) Nyrop-Christensen, Henrik. F r a lire k as s e rn es tid. (S.

140 -1 4 6 , ill.) ( O m l ire k as s e r og l ir e k a s s e m æ n d ca. 1 8 7 0 - 1 9 6 0 )

Pedersen. Poul. Å ge F r e d s l u n d A n d e r s e n . M a l e r og fotograf. (S. 9 6 - 1 0 4 , ill.) ( Å . F. A n d e r s e n 19 0 4 - 1976 )

Rasmussen, Gunnar. Æ n d r i n g e r i by b ille d et. (S.

116 -1 2 6 , ill.)

Sporten 1981. (S. 1 57-161, ill.) ( K r o n o l o g i s k s t æ v ­ n e k a l e n d e r og fo rteg n e ls e o v e r t u r n e r i n g s r e s u l - t a t e r )

Vedel-Smith, Henrik. H e s t e s p o r t og r id e c e n te r . (S.

1 47-156, ill.) ( 1 9 0 4 - 1 9 7 9 )

Ø stjysk H jem stavn. U d g iv e t a f Ø stjy s k H j e m ­ sta vnsfore ning. R e d ig e re t a f A ag e D o m i n o og J . S. T h o m s e n . 47. å r g a n g . 1982. 130 s., ill.

( F o rfa tte rb i o g ra fi e r . - P erso n re g iste r. - Sted- reg iste r)

Andreasen. Niels Jørgen. Niels P edersen M ols’ a lte r­

billede i K a ttru p kirke. (S. 70-84, ill.) (K ild e ­ henv. )

Hejgaard, ). F. Laursen. T ræ k a f H elgenæ s’ ældre historie. (S. 36—41, ill.) (C a . 1500—1800) Jensen. Birgit. K onfirm ation i Ø stjylland. En fore­

løbig rap p o rt. (S. 85-94, ill.) (C a . 1750-1970. - K ild e h e n v .)

Knie-Andersen, Bent. Sølvsm ed W ilhelm A ndersen i H orsens 1868-1905. (S. 4 8-59, ill.)

Litteratur om Østjylland. V ed K jeld Elkjær. F ra Ø st- jyllands ku ltu rfro n t 1982 (S. 95—98) (K o rt om ­ ta le )

Lokalhistoriske arkiver. (F r a Ø stjy llan d s k u ltu r­

fro n t) (S. 98-110, ill.) (B eretn in g er. O m h a n d ­ ler: G ren å E gnsarkiv. - H ad sten kom m unes lo­

kalhistoriske arkiv og sam linger. - H in n e ru p E gnsarkiv. - M olsbibliotekets lokalhistoriske arkiv. - M årslet E gnsarkiv. - N ørhald E gns­

arkiv. — N ørre Dj urs E gnsarkiv. - L okalhistorisk forening for P u rh u s kom m une. - R an d ers lokal­

historiske arkiv. - Sam sø slægts- og eg n sh isto ri­

ske arkiv. - S kejby-L isbjerg-Ø lsted sognearkiv.

- L okalhistorisk arkiv i Solbjerg. - S ønderhald egnsarkiv)

Museer. ( F r a Ø stjy llan d s k u ltu rfro n t) (S. 110-120, ill.) (B eretn in g er. O m h an d ler: C lausholm . — D ansk L an d b ru g sm u seu m , Gl. E stru p . - Dj u rslan d s M useum , D ansk F iskerim useum . - F orhistorisk M useum M oesgård. — G am m el E stru p , Jy lla n d s H erreg ård sm u seu m . - K u ltu r­

historisk M useum i R anders. - K ø b stad m u seet

»D en gam le By« - Silkeborg M u seu m ) Nielsen, J . A . S tra n d in g e r på D ju rslan d s kyst. (S.

60—69, ill.) (» F ru e M arie« og »C aroline T h ere- se«s stra n d in g e r 1837)

Nørregaard Hansen. Svend. S kan d erb o rg V ild tb an e II. (S. 9 -35, ill.) (F o rts a t fra Ø stjysk H jem stav n 1981 s. 9ff. - K ild eh en v .)

Thomsen, J . S. K ap itelstak ster. (S. 4 2 -4 5 , ill.) (H efte fra V ivild, N ord D ju rslan d , m ed k ap i­

telstak ster 1650-1870)

Vestergaard, Kristian. S ten h o ltg aard i K rag elu n d sogn. (S. 46—47, ill.) (C a . 1586—1982)

Ø stjysk Hjemstavnsforening. (S. 121-122, ill.) (B e re t­

ning 1. o ktober 1981-30. sep tem b er 1982)

Vejle A m ts Årbog. U d g iv e t a f Vejle a m t s h i­

storiske S a m f u n d . R e d ig e re t a f P au l D ed e n - r o th -S c h o u u n d e r m e d v ir k e n a f K a m m a V a r m i n g og Erik W ith - P e d e r s e n . 185 s., ill.

336

(9)

De lokalhistoriske årbøger 1982. En oversigt

Bager, Anders. E t træ ktø j til s t u d e f o r s p a n d . (S.

103 -1 0 5 , ill.)

Brummer, Knud. B a r n d o m s - og s l æ g t s m in d e r fra T r e l d e . (S. 1 07-118, ill.) ( K i l d e h e n v . )

B u rla, Palle. B e ty d e lig e f u n d fra d e n første Skt.

K n u d s kirke i F r e d e r i c ia . (S. 1 37-1 46, ill.) ( F u n d a f l o f ts d e k o r a tio n , v æ g m a le r i, a lte rta v le og p a n e l e r )

Damsgaard, Nina. P. C. S k o v g a a r d i Vejle. (S.

4 1 - 4 6 , ill.) ( O m m a l e r i e r fra V e j le - o m r å d e t fra 1850’e rn e. - K i l d e h e n v . )

Hansen, Torben Egeberg. E n l a n d s b y fra g u l d h o r n e ­ nes tid. R e s u l t a t e r a f to sæ s o n ers ark æ o lo g isk e u d g r a v n i n g e r i N r. S n e d e . (S. 4 7 - 6 2 , ill.) ( K i l ­ d e h e n v . )

Helium , Asbjørn. M i n d e t om fo ren in g e rs vi rke i Vejle a m t sikres. (S. 1 5 1 -1 5 8 , ill.) ( O m i n d s a m ­ lin g en a f f o r e n i n g s a r k i v e r i Vejle a m t )

Hvass, Lone. V o r t e b re v e . (S. 14 7-1 50, ill.) ( O m f ordri velse a f v o rter. - 20. å r h . - L i t t . h e n v . ) Jacobsen, Søren K .T o » F æ s t n in g s d r e n g e « . (S. 6 3 - 8 1 ,

ill.) ( K u n s t m a l e r e n og m a l e r i k o n s e r v a to r e n H j a l m a r M a t h i e s s e n og h is t o r ik e r e n H u g o M a - thie ss en . - K i l d e h e n v . )

Lampe, Jens. H a n s S ø r e n s e n . L æ r e r i B r e th og fol­

k e ti n g s m a n d . (S. 8 3 - 8 7 , ill.) ( K i l d e h e n v . ) Madsen. Per Kristian. Et vaffelje rn m e d r e n æ s s a n c e ­

o r n a m e n t i k fra H o r s e n s H o s p it a l. (S. 119 -127 , ill.) ( K i l d e h e n v . )

Moseholm, Knud. G u n n a r A. E n g b e r g 1905-1 98 1.

(S. 15 9-160, ill.)

N yt fr a historien i Vejle A m t. (S. 16 1-179, ill.) ( B e ­ re tn in g e r . O m h a n d l e r : D e lo k alh is to ris k e a r k i ­ v e r i Vejle A m t. — B ø r k o p lo k alh isto ris k e arkiv . - V i n g s t e d histo ris k e v æ r k s te d . - F r e d e r i c ia M u ­ s e u m . - G e d v e d k o m m u n e s S o g n e a rk iv e r. - L o ­ k alh is to ris k S a m li n g og a rk iv for G iv e k o m m u ­ ne. — L o k a lh is to r is k a rk iv for J e l l i n g k o m m u n e . - G l u d M u s e u m . - L o k a l h i s t o r is k afdel in g, K o l ­ d i n g k o m m u n e b i b l i o t e k e r . — M u s e e t p å K o l ­ d i n g h u s . - H ø j d e r y g g e n s E g n s m u s e u m og lo­

k alh is to ris k e A rk iv. — K o n g e å m u s e e t og L o k a l ­ histo ris k A r k iv i V a m d r u p . — V e jle b y h is to ris k e Arkiv. - Vejle k u l tu r h i s t o r i s k e M u s e u m . — Vejle K u n s t m u s e u m )

Skov, Sigvard. N o g le j e r n a l d e r f u n d . (S. 12 9-135, ill.) ( O m fu n d i p e r i o d e n 1 9 4 5 -c a. 1960. - K i l ­ d e h e n v . )

Vejle amts historiske Sam fund 1981-1982. (S. 181-185) ( B e r e t n i n g 1981-82 og e k s t r a k t a f å r s r e g n s k a b 1981)

Waaben, Ebba. C h r i s t i a n IV s s a l p e t e r v æ r k i K o l ­ d i n g h u s len. (S. 7 -3 9 , ill.) ( K i l d e h e n v . ) Ørberg, Paul G. K o l d i n g s g a m l e k irk eb ø g e r. (S.

8 9 - 1 0 1 , ill.) ( K i l d e h e n v . )

K olding-bogen. U d g i v e t a f K u l t u r u d v a l g e t i K o ld in g . R e d ig e re t a f B irgitte D e d e n ro t h - S chou. 12. årg. 1982. 55 s. ill.

B ru u n . Ingrid. Prins Frederiks am m e. (S. 26-27, ill.) (R idefoged i H ejls C h ristian S yn d erm an n s h u ­ stru , Nelle, der v ar am m e 1671-73 for den sene­

re kong F rederik IV )

B uch. K nud. T o gam le kort over V onsild sogn. (S.

12-16, ill.) ( K o r t fra 1717 og 1787-88) Christensen, Tage. U n a tu rlig t at spæ rre folk inde bag

gitter. (D e tyske flygtninge i K old in g 1945-49) (S. 10-11, ill.) (in te rv ie w m ed K u rt O b st, der som civil væ rnepligtig gjorde vagttjeneste ved flygtningelejrene i K o ld in g )

Clausager, P . H . F o rberedelsen til rensningsanlæ g­

get. (S. 4 7-50, ill.) (E rin d rin g e r 1923-1957) Dedenroth-Schou. B irg itte. De tyske flygtninge i K ol­

ding 1945-49. (S. 3 -5 . ill.) (S e endvidere Tage C h risten sen , A lfred H an sen og C h ristian Lie- bing. - K ildefortegnelse)

Frederiksen. Leo E . A fviklingsudvalget og P arkkom ­ p agniet i K olding. (S. 35—40, ill.) (E rin d rin g e r

1945-47)

Graversen, A lfred . K o ld in g U ngdom sforening. (S.

17-21, ill.) (1 8 9 6 -1 9 4 3 )

H ansen. A lfred . K løvervej lej ren. (D e tyske flygtnin­

ge i K olding 1945-49) (S. 5-8, ill.) (L ejrled er A. H an sen s e rin d rin g e r)

H ansen L in d . Johannes. L ivet på M ejersm inde 1875—

76. (S. 51-55, ill.) (E rin d rin g e r om livet på en gård i B ra m d ru p )

Ladegaard, Inge. De am tshistoriske årbøger - og K olding. (S. 28-29, ill.) (A rtik le r om K olding i Vejle A m ts Å rb ø g er)

L ie b in g, Christian. B erlinske gym nasieskoler i Kol- d in g o m råd et. (D e tyske flygtninge i K olding 1945-49) (S. 9) (O m tre berlinske gym nasie­

skolers elever (drenge) og lærere (+ ægtefæller) b la n d t flygtningene)

P la tz , P a u l. D el-restau rerin g a f H elligkorsgade 18.

(S. 22-25, ill.) ( O m den æ ldst bevarede bygning i K olding (opf. 1589))

R a vn , M arie. 106-årig byggeforening. (S. 30—34, ill.) (K o ld in g A rbejderforenings byggeforening 1876-1982)

S m ith . K nud. K olding-fotografen Niels Lisberg. (S.

41-42, ill.)

Typkær. L e if. Slotsm øllen for 100 å r siden og i dag.

' (S. 43-46, ill.)

H ardsyssel Årbog. U d g iv e t a f H isto risk S a m ­ fund for R in g k ø b in g A m t. R e d ig e re t a f K n u d Erik Nielsen, R i g m o r Lillelund, J ø r g e n Ø s t e r g å r d og K r. B je rre g å r d . 2. rk. bd. 16.

1982. 156 s., ill. (P e r s o n - , sted- og e m n e r e g i­

s te r)

A belines Gård. (S. 66, ill.) (S ev æ rd ig h ed er i R ing­

købing a m t)

A m m itzb ø ll, H enry. De lokalhistoriske arkiver i R ingkøbing am t. (S. 145-146) (G en erel p ræ ­ se n ta tio n )

337

(10)

Jørgen Dieckmann Rasmussen

A s tr u p, A ksel. E n gym nastikforening og dens b ety d ­ n ing for et sogns ungdom . (S. 23-40, ill.) (F a s te r G ym nastikforening 1892-1982)

B a k H arder, J a n . D en østlige G rav ers g aard . T ræ k a f S tadil sogns historie. (S. 119-136, ill.) (C a .

1500—1982. — K ild eh en v .)

B ræ ndgaard, H elge. O m at grave tørv. (S. 143-144) (E rin d rin g e r ca. 1930)

Clausager, P. H . T ræ k ved b y p lan ern e i H ardsyssels gam le byer. (S. 111-118, ill.) (H o lste b ro , L em ­ vig og R ingkøbing 1200-1800-tallet. - K ild e­

h en v .)

D a h lm a n n O lsen, N in a . F ru G yllem bourgs sekretæ r i B uchholtz hus. (S. 6 7-71, ill.) ( E t m øbel i for­

fatteren J o h a n n e B uchholz hus i S tru e r og dets historie. - K ild e h e n v .)

D e lokalhistoriske arkiver. Se: A m m itzbøll, H enry.

F lyvholm redningsstation. (S. 88, ill.) (S ev æ rd ig h ed er i R ingkøbing A m t)

G raugaard, Esben. De katolske provster på T h y ­ holm . (S. 137-141)

H aderup M useum . (S. 1 10, ill.) (S ev æ rd ig h ed er i R ingkøbing a m t)

L a u rid sen , H enning R . De nye tider. Træ k a f a rb e j­

derbevæ gelsens historie i H jerm statio n sb y i å ren e om kring 1. verdenskrig. (S. 73-87, ill.) ( K ildefortegnelse)

L o ka lh isto risk litteratur. (S. 147-148) (O m ta le a f litte ra tu r vedr. a m te t)

M eddelelser f r a H isto risk S a m fu n d f o r R in g k ø b in g amt.

(S. 149-153, ill.) (B e re tn in g og regnskab 19. fe­

b ru a r 1981-31. m arts 1982)

N ielsen, H anna. K a rl Je n se n . En k u n stn er fra H o l­

stebro - glem t og genopdaget. (S. 5-22, ill.) ( K a r l Je n s e n (1851-1933). - K ild eh en v .) P ichard, K nud. F ra H a rb o ø r til Sønderlem Vig. Et

strejftogt. (S. 89-109, ill.)

S a n d feld , Gunnar. J o h a n n e s B uchholtz. D igteren i S truer. (S. 41-65, ill.)

Strandgården. (S. 142, ill.) (S ev æ rd ig h ed er i R ing­

købing a m t)

Søby B runkulsm useum . (S. 72, ill.) (S ev æ rd ig h ed er i R ingkøbing a m t)

Fra R ibe A m t. U d g iv e t a f H is to r is k S a m f u n d for R ib e A m t. R e d ig e re t a f K ir s te n A g e r b æ k u n d e r m e d v ir k e n a f J e n s K u s k og S. M a n ø e H a n s e n . Bd. X X I I - 2 . S. 2 3 3 -4 3 2 , ill.) ( F o r ­ fatte r b io g ra f ie r )

A ndersen, Valdemar. A f R ibe hospitals historie. (S.

287-314.) (O m h ospitalets økonom i, især jo r d e ­ godset ca. 1300-1922. - K ild eh en v .)

B a lleb y Jensen, Villum . (S. 371-386, ill.) (O p te g n e l­

ser ved M aren B irg itter Je n se n , V ald em a r D al­

g ård Je n se n og H an sin e Pedersen om læ rer V il­

lum D alleby Je n s e n (1851-1 9 3 3 ))

Beretninger f r a am tets lokalhistoriske arkiver. (S. 419—

432) (O m fa tte r: Lokalhistoriske arkiver for

B illund kom m une: B illund afdeling og V orbasse afdeling. - B låbjerg lokalhistoriske arkiv. - Blå- v a n d sh u k lokalhistoriske arkiv. — B ram m ing kom m une: B ram m in g byhistoriske arkiv, D a ­ ru m sognearkiv, G ø rd in g sognearkiv, V ejru p sognearkiv og V ester N ykirke sognearkiv. - H i­

storisk A rkiv for B rø ru p og O m egn. - Esbjerg B yhistoriske A rkiv. - Lokalhistorisk A rkiv for N ordby Sogn. - G rin d ste d egnshistoriske arkiv.

- H elle kom m une: A gerbæ k lokalhistoriske a r ­ kiv, F åb o rg lokalhistoriske forening, G rim stru p lokalhistoriske arkiv, N æ sbjerg sognehistoriske arkiv, V ester S ta ru p sogns lokalhistoriske arkiv, Ø se sognearkiv og L okalhistorisk arkiv for A rre sogn. - H olsted kom m une: G lejbjerg-Å strup sognearkiv og H olsted lokalhistoriske arkiv. - Ribe kom m une: Je rn v e d sognearkiv, R ibe lokal­

historiske arkiv og H istorisk arkiv i Seem sogn. - V ard e kom m une: Alslev sognearkiv, B illum lo­

kalhistoriske arkiv, H o rn e sognearkiv, J a n d e r u p lokalhistoriske arkiv og V arde lokalhistoriske arkiv. - L okalhistorisk arkiv for V ejen k o m m u ­ ne. - Ø lgod kom m une: A nsager lokalhistoriske arkiv, T istru p -H o d d e sognearkiv og Ø lgod- Strellev lokalhistoriske ark iv )

B ib lio g ra fi a f H . K . K ristensen 1975-1982. V ed Søren M anøe H an sen . (S. 400-401) (K ro n o lo g isk fortegnelse. F o rtsat fra FR A R IB E A m t 1975 s.

3621T)

E t udvalg a f historisk litteratur om R ib e A m t. (S.

402-411)

Foreningens virksomhed. (S. 416-417) (B e re tn in g for H istorisk Sam fund for R ibe A m t 1981-82) F r itz , S . V arde to rv eb rø n d , fornyet 1805. E n d n u et

arb ejd e a f M ichael S to b b eru p . (S. 281-286, ill.) ( K ildehe n v .)

K ristensen, H . K . D e je s s e n s k e R elatio n er 1746. En skildring fra m ag istraten i V arde. (S. 233-245) (K o m m e n te re t u d g av e)

K aae, Bue. Lov og ret i Skast herred i d et 17. å r ­ hu n d red e. (S. 315-340) (K ild e h e n v .)

L a d ew ig Petersen, F . R ibe-regionen 1560-1660. (S.

341-370, ill.) (O p p o sitio n til O le D egns d o k to r­

d isp u tats Rig og fattig i Ribe. Ø konom iske og sociale forhold i R ibe-S am fundet 1560-1660 I—II . Å rhus 1981)

M anøe H ansen, S. Se: Bibliografi a f H . K. K ris te n ­ sen 1975-1982.

N ye medlemmer. (S. 415) (H isto risk S am fund for R i­

be A m t)

R asm ussen, Jørgen D ieckm ann. Se: Stegm ann, M eta.

Regnskab. (S. 412-414) (D riftsreg n sk ab 1981 for H istorisk S am fund for Ribe A m t)

Sam m enslutningen a f lokalhistoriske A rkiver i R ib e A m t ( R A L ) . (S. 418) (B e re tn in g 1982)

Stegm ann, M eta . M it ophold på Esbjerg A rb ejd er­

højskole som m eren 1919. O p teg n elser ved J ø r ­ gen D ieckm ann R asm ussen. (S. 387-399, ill.) ( R ealk o m m en tarer)

Teilm ann H a ld , Carsten. N ordby P ræ stegård. Et

338

(11)

De lokalhistoriske årbøger 1982. En oversigt

vestjysk in teriø r fra rokokotiden. (S. 246-280, ill.) (O p ly s n in g e r fra en regnskabsbog fra 1730’erne, ført a f p a sto r Niels Friis, N ordby. - K ildehenv. - O rd liste )

Sønderjyske Årbøger. U d g iv e t a f H isto risk S a m f u n d for S ø n d e r jy lla n d ved D o r r it A n d e r ­ sen, K n u d F a n ø og H . P. J e n s e n . 1982. 282 s., ill.

B lo m, E rik . En forkæ m per for dan sk h ed en fra tre- årskrigens tid. L æ rer C. A. Bloms egenberetning om den n atio n ale vækkelse set fra »de otte sog­

ne«. (S. 121-136, ill.) (K ild e h e n v .)

B ognyt. Ved J ø r n Buch, K n u d Fanø, L ars N. H en- ningsen og Ib A ndersen. (S. 238-245) ( O m ­ h andler: D eutsches K anzlei zu K openhagen bis 1 730, Find buch des B estandes A bt. 65.1. 1981. - F ran k lin K opitzsch (red.). E rziehungs- und Bil- dungsgeschichte Schlesw ig-H olsteins von der A ufklårung bis zum K aiserreich. 1981. - For h u n d red e å r siden: D a n m a rk og T yskland 1864—

1900. M o d stan d ere og naboer. Bd. 1-2. 1981. - M itteilu n g en des C a n a l V ereins. 1980-81. - Lø- gu m k lo ster-S tu d ier 3. - Fire landsbyer. En e t­

nologisk ra p p o rt om nutidige livsformer. 1980. - A age Jen sen . T odsbøl ved sogneskellet. 1981. - Boye A ndersen. Forsam lingshuse i N ørh erred . 1981. - H. E. Sørensen. G am le sønderjyder fortæller. 1981. - M ax M uller. J e g blev i m in by.

En gam m el Sønderborger fortæller. 1980. - O versigt over årsskrifter og periodica udgivet a f lokalhistoriske foreninger og arkiver i S ø n d er­

jy lla n d 1981/82: B edsted, Bov, G råsten , Løjt, N ybøl, R avsted, R ødding, S o ttru p og V arn æ s) Gregersen, H . V.G am m el Ribervej og T oftlund to ld ­ sted. (S. 3 1 -4 4 , ill.) < 1 5 0 0 -og 1600-tallet. - K il­

dehenv. )

H enm ngsen, L a rs N .Je rn stø b e rie r og m askinfabrik­

ker i N ordslesvig indtil ca. 1900. (S. 137-162, ill.) (K ild efo rteg n else)

J e n se n, H . P . C h ris tia n O u tzen på R oost Fogedgård (1732-1809). C an d . ju r ., husfoged i H aderslev V esteram t og ridefoged i N ørre R an g stru p h e r­

red. (S. 87— i 20, ill.) (K ild e h e n v .)

Jørgensen. H a ra ld . F yrretyve F ortæ llinger a f F æ d re­

lan d ets H istorie. O m k rin g et berøm t værks til­

blivelse. (S. 163-193, ill.) (A . D. Jø rg en sen . F yrretyve F ortæ llinger a f Fæ d relan d ets historie.

1882. - K ild e h e n v .)

L o v rin g, R igm or. En renæ ssancebygm cster og hans b ygningstyper i det sønderjyske om råde. (S. 4 5 - 53, ill.) (H ercu les von O b erb erg (ca. 1520/30—

1602))

N o r n, Otto. G ra n itk irk e r i J y lla n d og Angel. Ro­

m ansk sten h u g g erk u n st. (S. 5-29, ill.) (K ild e ­ henv. )

N oter og N y t. (S. 247-282, ill.) (O m h a n d le r: N e­

krolog: M o rten K a m p h o v e r 6/91889—8/s 1982. - A rkiver, sam linger og in stitu tio n er: L a n d sa rk i­

vet for de sønderjyske landsdele 1981. - H isto ri­

ske S am linger for S ønderjylland 1981. - S tu ­ dieafdelingen ved D ansk C en tralb ib lio tek for Sydslesvig 1981. - In s titu t for G ræ nseregions- forskning 1981. - H ad erslev M useum . — A a b e n ­ raa M useum . — M useet på S ønderborg Slot. — T ø n d e r M useum . - Sønderjyllands K u n stm u ­ seum . - M id tsø n d erjy llan d s M useum . - K u n stm u seet H olm en. - LASS: L okalhistoriske A rkiver og S am linger i Sønderjylland. - S am lin ­ gen a f a rb ejd sred sk ab er på Ja c o b M ichelsens g ård i K o lstru p . - H istorisk forening for Vis H erred (Bov M u seu m ). — H istorisk forening for G råsten by og egn. — H istorisk S am fund for S ø n d erjy llan d )

Thygesen. F rants. Lov og ret i Sønderjylland ca. 1500 til ca. 1750. (S. 55-75)

Westerbeek D a h l, B jørn. G ottfried H a rtm a n n s for­

svundne S ønd erb o rg k o rt og an d re kort over by­

en fra 1650’erne. (S. 77—85, ill.) (K ild e h e n v .)

Anmeldelser

Albrechtsen, E sben. H erred ø m m et over S ønder­

jy lla n d 1375-1404. S tu d ier over H ertu g d ø m ­ m ets lensforhold og indre opbygning på d ro n ­ ning M arg reth es tid. 1981. A nm eldt a f H enrik Fangel. (S. 207-211)

B e c k, Peter. N ikolai L a u re n tiu s Feilbergs levneds­

løb og kredsen om ham . A n m eld t a f K n u d Fanø.

(S. 232-234)

Becker-C hristensen, H en rik. H æ rvejen i S ønder­

jy lla n d . E t vejhistorisk studie. F ra K ongeåen til D anevirke. 1981. A nm eldt a f H an s N eum ann.

(S. 203-207)

B la tt, L othar. D ie rechtliche B eh an d lu n g der d ån isch en M in d erh eit in Schlesw ig-H olstein von 1866-1914. 1980. A nm eldt a f F ran ts T hygesen. (S. 221-226)

Bøgh Andersen. N iels. K rigsdagbog. 1981. A nm eldt a f Nils V ollertsen. (S .'2 34-237)

B aare-Schm idt, Georg. D er E n tw u rf zu einem G em einde-G esetz fur die H erzo g tiim cr Schles- wig und H olstein aus dem J a h r e 1851. 1980.

A n m eld t a f F ran ts T hygesen. (S. 218-221) D ie deutsche und skandinavische A m erikaausw anderung

im 19. und 20. Ja h rh u n d ert. U dg. a f K ai D itlev Sievers. Studien zu r W irtschafts- und Sozial- geschichte Schlesw ig-H olsteins bd. 3. 1981.

A nm eldt a f H enrik Fangel. (S. 226-227) L eppien, Jorn-P eder. M a rtin R ade und die deutsch-

d ånische B eziehungen 1909-1929. 1982. A n­

m eldt af Bjørn Svensson. (S. 227—232)

L u n d . N ie ls. Svenskevældet i H edeby. A nm eldt a f Steen W ulff A ndersen. (S. 196-198)

P aulsen, Jørgen. A ugustenborg. Slottet - Flækken - F yrstehuset. 1981. A nm eldt a f P eter K r.

Iversen. (S. 217-218)

339

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

mune: Lokalhistorisk Arkiv. - Nørre Rangstrup kommune: Lokalhistorisk forening for Toftlund og omegn. - Rødding kommune: Brændstrup Hjemstavnsforening. - Hjerting

Dansk flyvemekaniker dræbt i faldskærmsudspring ved Go- teborg. Arbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab.. Medlemskontingent 100 kr. Redigeret af Bengt Hol- bek, Poul

Kristiansen, Jens. Den gamle gartner i Hjortekær. Taarbæk Apoteks historie. Beretning om Byhistorisk Samlings virksomhed 1983-1986. Udgivet af Historisk-topografisk Selskab

historisk Arkiv for Jelling kommune. - Lokalhistorisk Samling, Kolding kommunebiblioteker. - Vejle Amts Konser­. veringsværksted. - Vejle

kalhistoriske Arkiv, Horne sognearkiv, Jande- rup lokalhistoriske arkiv, T horstrup sognearkiv og Varde lokalhistoriske Arkiv. - Lokalhistorisk arkiv for Vejen

kiv for Brørup og Omegn. — Fanø kommune: Lokalhistorisk Arkiv for Nordby sogn. — Sognearkiverne på Fanø, Nordby og Sønderhoafdeling. — Grindsted egns- historiske

Agerbæk lokalhistoriske Arkiv, Fåborg lokalhistorisk Forening, V. Starup sogns lokalhistoriske Arkiv, Øse Sognearkiv og Lokalhistorisk Arkiv for Arre sogn. -

gårds bevaring og restaurering. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 646-657) (Lokalhistorisk arkiv for Billund kommune. Starup sogns lokalhistoriske arkiv, Øse