De lokalhistoriske årbøger 1990. En oversigt

14  Download (0)

Full text

(1)

De lokalhistoriske årbøger 1990. En oversigt

A f Jørgen Dieckm ann Rasmussen

Fortegnelsen o m fatter lokalhistoriske årbøger, d er dæ kker større o m r å d e r end et sogn og som er tilgået redak tio n en inden den 1. a u g u s t 1991.

H o v e d s ta d s o m rå d e t

H istoriske Meddelelser om København. Udgivet af K øbenhavns K om m une. Redigeret a f Helle Linde, Egil Skall, Henrik G autier og Kell Pedersen. Årbog. 1990. 191 s., ill.

D yrbye, M a rtin . M . W. B runs d ra m a tise rin g a f

»G jøngehøvdingen« og opsæ tningen på Folkete­

atret i' 1865. (S‘. 78-99, ill.)

Ejlersen, Torben. K ø b en h av n s m øller. (S. 18-77, ill.) [ K ildehenv. ]

Eederspiel, Søren. 1. m aj, Fæ lleden og borgm ester Jensen. (S. 100-141, ill.) [K ildehenv.]

G auguin, Pedro. Byen, d e r slog fra sig. (S. 142-173) [Som m eren 1944. - K ildefortegnelse]

Københavns Stadsarkiv i 1989. (S. 174-176, ill.) Selskabet f o r Københavns H istorie i 1989. (S. 177) S k a ll. E g il. K ø b en h av n s byvåben. (S. 7—17, ill.)

[K ildehenv.]

Anmeldelser

A rkiva lier vedrørende Københavns Tekniske Styrelser til ca. 1858 i Københavns Stadsarkiv. 1989. A nm . a f J e p p e Tønsberg. (S. 190-191)

D a n m a rks K irker: København 33. h ft.: Projekterede k ir ­ ker i København 1600-1750. 1988. A nm . a f Helge G a m ra th . (S. 182-183)

D anske kortsam linger. E n guide. 1989. A nm . a f Jeppe Tønsberg. (S. 191)

E jlersen, Torben. C o p en h ag en . A H isto rical G uide.

' 1989. A nm . a f U lla K jæ r. (S. 189-190)

G ejl, Ib. Inden fo r snorene. 1988. A nm . a f G itte K jæ r. (S. 183-184)

Knudsen, T im . Storbyen Støbes. K ø benhavn m el­

lem kaos og byp lan 1840-1917. 1988. A nm . a f H elge G a m ra th . (S. 182-187)

København f ø r og nu - og aldrig. Red. a f Bo B ram sen.

Bd. 5-8 . 1988-1989. A nm . a f H. D. G au tier. (S.

178-182)

S ka k-N ielsen , Luise. A lle ken d er B lågårdsgade.

1989. A nm . a f Poul Sverrild. (S. 187-189)'

H istorisk-topografisk Selskab fo r Gladsaxe K om ­ mune. Årsskrift. [Ikke udgivet i 1990]

Lyngby-bogen. Udgivet a f Historisk-topografisk Selskab for Lyngby—Taarbæk K om m une. Re­

digeret a f J e p p e Tønsberg. 1990. 176 s., ill.

[Navneregister]

B ro, H enning. K o m m u n al boligpolitik og boligbyg­

geri i L y n g b y -T aarb æ k 1890-1930. (S. 91-165, ill.) [K ildehenv.]

Børresen, A age.B eretning om selskabets virksom hed i 1989. (S. 172-173, ill.) [H istorisk-topografisk Selskab for L yngby-T aarbæ k K om m une]

L angkilde, H a n s E rling. l) a villaen blev hverdag. En b eretn in g fra årh u n d red sk iftet om villabyer, der dukkede op og en villaarkitekt, der gik i glem m e­

bogen. (S. 4 5-90, ill.) [K ildefortegnelse]

Schulin, Vibeke. Rokoko og nu tid i Frederiksdal. (S.

33—44, ilf) [K ildefortegnelse]

Tønsberg, Jeppe.L yngby R ådhus. (S. 5 -32, ill.) [K il­

defortegnelse]

Tønsberg, Jeppe. B eretning om B yhistorisk Sam lings virksom hed 1986—1990. (S. 166-171, ill.)

Søllerødbogen. Udgivet a f Historisk-topografisk Selskab for Søllerød K om m une. Redigeret af Niels Peter Stilling. 1990. 210 s., ill.

Bergsveinsson, Thea. O m k rin g M ejeriet K ohave. (S.

93-139, ill.)

B ru h l, N iels. Selskabets regnskab 1988. (S. 2 0 8 - 209) [H istorisk-topografisk Selskab for Søllerød K om m u ne]

Gehrke, A lbert.B evaringsbestræ belser. O m arb ejd et i H istorisk-topografisk Selskabs Bevaringsud- valg. (S. 165-182, ill.)

H ilb ert, B ent. Da vi blev »Ø verødder«. E n b eret­

ning om tilflyttere fra 1962. (S. 140-164, ill.) Johansen, Jen s. Da Søllerød kom m une lik m oderne

skoler. O m de tre skoler i N æ rum , Ø verød og V edbæ k fra om kring 1900. (S. 54—64, ill.) [K il­

dehenv. ]

Jønsson, Bente.V edbæ kfundene - Søllerød M useum . B eretning 1989. (S. 192-194, ill.)

M ortensen, Karen. B arndom i V edbæk i å rh u n d re ­ dets begyndelse. (S. 65-92, ill.)

Pedersen, E rik H elm er. H istorisk-topografisk Selskab i åre t 1988. (S. 200-207) [H istorisk-topografisk Selskab for Søllerød K om m une]

(2)

Jørgen D ieckm ann Rasm ussen

S tillin g , N ie ls Peter. Søllerød M useum . B eretning 1989. (S. 183-191, ill.)

Thueslev, H a n s. U lovligheder og retssager på Søl- lcrødegnen i 1700-tallet. (S. 9 -53, ill.) [K ilde­

henv.]

Tiem roth, J e n s H en rik. B yhistorisk A rkiv for Søllerød K om m une. B eretning 1989. (S. 195-199, ill.)

A rsskrift. Udgivet a f Historisk Forening for Værløse K om m une. 1990. 42. årg. 36 s., ill.

B ødker Thomsen, N iels. Å rsskriftet. (S. 8)

D am sgaard-Sørensen, B e n t: I årets løb. Foreningen.

(S. 3—4, ill.) [B eretning for H istorisk Forening for V ærløse K om m une]

D am sgaard-Sørensen. In^e. H areskovpavillonen. (S.

25-28, il

H a n sen , K irsten, H areskov Skole. (S. 21-24, ill.) Ja rn er, F rida. B ørneskolen i J o n s tru p . (S. 17-19,

ill.) [K ildefortegnelse]

Jarner, F rida. Sm å glim t fra m in skoletid i Jo n stru p . (S. 20)

Jespersen, H anne. Skolebøger på Værløse M useum . 2. A B C ’er og læ sebøger fra H jo rts B ørneven til S vanebogen. (S. 9 -1 6 , ill.) [K ildefortegnelse]

Seit Jespersen, Jørgen. 1 årets løb. M useet. (S. 4—6, ill.) [B eretning for V ærløse M useum ]

S eit Jespersen, Jørgen.D obbeltøkserne fra L undsbak- kegraven. (S. 29-32, ill.) [K ildehenv.]

Strøyer, Per. I årets løb. A rkivet. (S. 6 -7 , ill.) [Be­

retn in g for V ærløse L okalhistoriske Arkiv]

Stubkjæ r, Lars. Fiskebæk naturskole. (S. 33-35, ill.)

Sjælland

Fra Frederiksborg A m t. Udgivet af Frederiks­

borg Amts Historiske Samfund. Redigeret af Henrik A. Bengtsen, Flem m ing Beyer, Poul Korse og Erik Buch Vestergård. Årbog 1990.

146 s., ill. [T em an u m m er med titlen: Vi h u ­ sker. 1. - Forfatterbiografier]

A p p e l-N ie tse n , F rik Jørgen. Et erindringsbillede a f b a rn d o m og ungdom i H elsingør. (S. 33-50, ill.) B ruun Andersen, Carl J o h a n . H vor gode var »de gode g am le dage«? (S. 6 3-68, ill.) [F ra bl.a. K v ist­

g ård og H elsingør Skibsværft]

E gholm Johantiessen, Bente. B arn d o m sm in d er fra et

»svundet« H elsingør. (S. 79—84, ill.) [1960’erne]

Frederiksborg A m ts H istoriske S a m /u n d . (S. 143—147) [B eretning, regnskab 1/4 1989 til 31/3 1990, m .m . ]

H ansen, H a n s V. F rugtavl og b ra n d sp rø jte i A sm in­

d erød. (S. 5162, ill.)

Jacobsen, Carsten. M in m orfars hus. (S. 69-72, ill.) [ H ørsholm ]

Jacobsen, Lilla. B arn d o m sm in d er fra h alv tred sern e.

(S. 73-78, ill.) [Frederikssund-egnen]

Jørgensen, K athrine A m a lie . Skolen i K n a rd ru p 1903- 1922. (S. 85-89, ill.)

Jørgensen, Sv. H ak k ed ren g på F redensborg slot - og m eget m ere. (S. 5-32, ill.)

K jæ rbye, Grethe. B arn d o m sm in d er fra B irkerød. (S.

' 91-102, ill)

Larsen, D oris. »En h alv tred se r fra H alsnæ s«. (S.

103-110, ill.)

Larsen, M ogens. En kø b m an d sd ren g s erin d rin g e r i H illerød fra 1928 til 1932. (S. 111-116, ill.) Larsen, Tove M erete. M in b arn d o m s dage. (S. 117-

118, ill.)

N ielsen, K a rl. F ra tiden u n d er første verdenskrig i A lsønderup. (S. 119-122, ill.)

Sørensen, A ksel.D engang je g v a r snekaster. (S. 123—

126, ill.)

Sørensen, Egon. H v erd ag e i H illerød 1950—1954. (S.

127-138, ill.)

1 allelen, E llen V. E rin d rin g er fra årets gang i Farum om kring 1915. (S. 139-142, ill.)

H istorisk Arbog f o r Roskilde A m t. Udgivet af Historisk Samfund for Roskilde Amt. 1990.

207 s., ill.) [Tem anum m er: Roskilde A m t u n ­ der besættelsen 1940—45. Årbogen er også at betragte som årbog for 1989]

Bjerg H ansen, Søren. M it cykelhjul. (S. 188-191, ill.) Bjerg M ø lle r, G. V æ rnem agten og politim ester

' Vagn Bro. (S. 204-207, ill.) [K øge]

D a h l, Børge. E rin d rin g er fra m in b arn d o m i Ros­

kilde. (S. 149-138, ill.)

G lim t f r a besættelsestidens skolehverdag. (S. 192) [R e­

d aktionel in tro d u k tio n til s. 193-197)

H artvigsen, M ogens. Tøxens Skole i krigsårene (S.

196-197) [Køge]

Jensen, A rne. B esæ ttelsen set gennem R oskilde-pres- sen. (S. 133-138, ill.)

Jensen, E d ith . M ine oplevelser den 9. april 1940 og m in h verdag som husm or. (S. 139—164, ill.) Jensen, E rnst. T ørvegravning. (S. 184—187, ill.)

K rogh, M ette. K ø d u d d elin g på Roskilde statio n u n ­ der folkestrejken. (S. 171-174, ill.)

Larsen, Lyner. En lastbilschaulførs arbejdsvilkår. (S.

180-183, ill.)

Larsen, H enning B jørn. M o d stan d en . H ovedtræ k a f m o d stan d sk am p en i R oskilde-om rådet 1940—45.

(S. 5.-1 4 , ill.) [K ildehenv.]

M ørkegård, Jen s. L andsforeningen til A rbejdsløshe­

dens B ekæm pelse L.A .B . (S. 139-148, ill.) N ielsen, K nud. B rochm ands Skole i Køge u n d e r be­

sæ ttelsen. (S. 193-195, ill.)

Pedersen, S igrid. T o b ak sarb ejd er i K arlslu n d e. (S.

175-176)

Petersen, Conny. U n g a re rn e i H valsø kom m une. (S.

198-203, ill.)

(3)

D e lokalhistoriske årbøger 1990. E n oversigt

Roholte, Gudrun. E t g a rtn e rih u sh o ld i krigstider. (S.

177-179)

R yd a h l, Inge. At være b a rn u n d e r krigen. (S. 164—

' 170, ill!)

W arring, A nette.T yskerpiger. (S. 116-132, ill.) [K il­

dehenv. ]

Køge studier 1990. Arsskrift for lokalarkiverne i Køge K om m une. Redigeret af Birte Broch.

Udgivet af Køge Fonden. 1991. 56 s., ill.

B roch, B irte. D a k vinderne i Køge fik valgret. (S.

25-43, ill.) [K ildehenv.J

O usager, Steen. F rem m ede i Køge i 1800-tallet. (S.

o 4—24, ill.) [K ildehenv.]

Å rsberetninger 1990. (S. 44—56, ill.) [O m h an d ler:

Køge B yhistoriske A rkiv. - L okalhistorisk A rkiv for H erfølge-Sæ dder Sogne. - H øjelse S ognear­

kiv. - M ed alfabetisk liste over p ersoner og in sti­

tutioner, d e r i 1990 h a r indleveret m ateriale til arkiverne]

Fra Holbæk A m t. Udgivet af fiistorisk S am ­ fund for Holbæk Amt. Redigeret a f Peter Korsgaard. 1990. 88 s., ill. [Sted- og person­

register]

A h le fe ld t-L a u rv ig , Jørgen.A n tik v ar J . L. Ø ste rg a a rd C h risten sen 60 å r (S. 7-10, ill.) [M useet for H olbæ k og O m egn]

A ntvorskov, E lisabeth. Et udvalg a f litte ra tu r om H olbæ k A m t 1989. (S. 71-79) [Topografisk oversigt]

D ahlerup K och, H anne. J ak o b sp ilg rim m e fra H ol­

bæk. (S. 1 1-26, ill.) [U d g rav n in g er i A hlgade 15-17 i H olbæk. - K ildehenv. - K atalog]

Frandsen, N ie ls H em m ing.H ø rb y og U d b y F o rb ru g s­

forening 1874—79. (S. 35—44, ill.) [K ildehenv.]

H isto risk sa m fu n d fo r H olbæ k A m t 1989. (S. 80—85) [B eretning, regnskab 1989 m .m .]

K orsgaard, Peter. H olbæ k K jø b stad s Forening til Frem m e a f A rbejdernes A ld erd o m su n d erstø t- telse. (S. 45-51, ill.) [K ildefortegnelse]

K ryger, Caroline. M in d e r fra det gam le konditori.

‘(S. 52-70, ill.) [K o n d ito ri i N ygade i H olbæk) Larsen, E jnar. K n a b s tru p og V ented vandm øller.

(S. 27-34, ill.) [K ildefortegnelse]

A rbog f o r H istorisk Sam fund fo r Sorø A m t. Redi­

geret af Helge Christiansen, Ole G. Nielsen og Helge Torm. 77. bd. 1990. 93 s., ill.

H isto risk S a m fu n d f o r Sorø A m t 1989. (S. 87-91) J e n se n , Carl. O plysningsforeningen. (S. 58-64, ill.)

[F oreningen til O plysningens F rem m e i R ing­

sted og O m eg n 1884—ca. 1912. - K ildeforteg­

nelse]

L ittera tu r om Sorø A m t 1989. (S. 86) [K o rt om tale]

Lokalhistoriske arkiver i det gam le Sorø A m t. (S. 92—93) [A dresseliste]

M ik k e lse n , Jørgen, »..thi ogsaa sa a d a n n e M isgjer- ninger forstyrrer den alm indelige Roe og Sikker­

hed ...« En incestsag fra 1780’erne og dens føl­

ger. Et fam iliedram a. (S. 7-57, ill.) [H elvig Ni- e lsd atter fra Skovse. — K ildehenv.]

N ielsen , H erm od. Tyvelse Forsam lingshus 1890—

1990. (S. 76-85, ill.) [K ildehenv.]

Petersen, E rlin g . Præ stefam ilie og p ræ steg ård . Et blad a f Fodby præ steg ård s historie. (S. 65-75) [Boopgørelse efter p asto r M orten Jensen Byr- sting 1708. - K ildefortegnelse]

H istorisk Sam fund fo r Præstø A m t. Redigeret af M a rth a og Verner L un d g aard Jacobsen. A r­

bog. 1990. 84 s., ill.

H isto risk S a m fu n d f o r Præstø A m t. Oprettet 1912. (S.

83)

M o n ra d M øller, Anders. K o n su m tio n sk o rt - et levn fra enevæ ldens forbrugsafgifter. (S. 22-30, ill.) [ K ildehenv.]

M ortensen, Bernhard. A lm isselem . Enevæ ldens fat­

tigforsorg i H erlufm agle og T ybjerg Sogne. (S.

31-73, ill.)

Tommerup, Jen s. L itte ra tu r om Præ stø a m t 1989. (S.

74—82) [K o m m en teret saglig og topografisk for­

tegnelse]

Tuxen Andersen, Grete. E n red n in g sstatio n ved Ø stersø en - K lintholm havn m ellem de to ver­

denskrige. (S. 5 -21, ill.) [K ildefortegnelse]

B o rn h olm

Bornholmske Samlinger. U dgivet a f Bornholms historiske Samfund. Redigeret a f Per T hule Hansen. 1990. III. rk. 4. bd. 175 s., ill.

E lkæ r-H ansen, N iels. Da kom m unalreform en kom til Bornholm . E rin d rin g e r fra åren e 1967—70 om b lan d t a n d e t forsøg på sam m enlæ gning a f B orn­

holm s og K ø b en h av n s A m ter. (S. 97-112, ill.) Foght H ansen, N iels. L itte ra tu r om B ornholm 1989—

1900. In d g å e t i B ornholm s C en tralb ib lio tek s lo­

kalsam ling pr. 1. juli 1990. (S. 163—170, ill.) [System atisk oversigt]

G aalaas-H ansen, P oul Otto. A m erikansk soldat i 1890’e r n e - e n u d v an d rerh isto rie. (S. 85-96, ill.) [O tto Ju liu s H ansen]

H ansen, O la f. B ornholm s historiske S am fund 1989-90. (S. 171-175, ill.) [B eretning, regnskab 1989 m .m .]

K lin d t, J ø rn . De bornholm ske privilegier. (S. 9-23, ill.) [K ildehenv.]

(4)

J ørgen D ieckm ann Rasm ussen

Ludvigsen, Claes. H ovedtræ k fra B ornholm s økono­

miske historie 1945-1988. (S. 113-159, ill.) [K il­

dehenv. ]

M a rch er, Tove. B ornholm s lokalhistoriske arkiv 1989-90. (S. 161)

R asm ussen, E bbe Gert. M o d stan d en i S kåneland 1658-59. K o n fro n tatio n og o p rø r - perspektiver - hjæ lpem idler. (S. 45-84, ill.)

Valsø Vensild, H anne. F æ steb ø n d er og fæstegods på B ornholm i 1500- og 1600-tallet. (S. 25-U-3, ill.) [K ildehenv.]

L o llan d-F alster

Lolland-Falsters H istoriske Sam fund. Redigeret af Verner Hansen. Arbog. 1990. 78. årg. 72 s., ill. [Person- og stednavneregisterJ

H a n sen, Verner. H u s m a n d s s ø n n e n blev en d y g tig m u s e u m s k u s t o d e . (S. 15-24, ill.) [ j e n s O l s e n og L o ll a n d - F a ls te r s S t i f ts m u s e u m ]

H a n sen , Verner. L o ll a n d - F a l s t e r i b o g v e r d e n e n . (S.

38—44, ill.) [ K o r t o m t a l e a f en k elte væ rk er]

L olland-F alsters historiske S a m fu n d . (S. 66—71, ill.) [ B e r e tn in g , d r i f ts r e g n s k a b for å r e t 1. a p r il 1989 - 31. m a r t s 1990, m .m . ]

L olland-F alsters lokalhistoriske arkiver. (S. 61—65, ill.) [ B e r e t n in g e r . O m h a n d l e r : K r u m s ø a r k i v e t . - L o k a l h i s t o r is k A r k iv for M a r i b o K o m m u n e . - L o k a l h i s t o r is k A r k iv for N ø r r e Alslev. - L o k a l ­ h isto ris k A rk iv i Birket. - Fejø lo k alh isto ris k e A rk iv. - I d e s t r u p L o k a l h i s t o r is k e A rki v. - L o ­ k alh is to ris k A rk iv i S a k s k ø b in g . - L o k alh is to ris k A r k iv for R ø d b y K o m m u n e . - S k e lb y - G e d e s b y - G e d s e r L o k a lh is to r is k e A rkiv. - L o k alh is to r is k A r k iv i N y s te d K o m m u n e . - S t u b b e k ø b i n g L o ­ k a lh is to ris k e Arkiv]

L olland-F alsters museer. (S. 45—60, ill.) [B e r e tn in g e r . O m h a n d l e r : L o ll a n d - F a ls te r s S ti f ts m u s e u m . - F a lsters M i n d e r . - R e w e n tl o w M u s e e t . - M o t o r ­ cykel- og R a d i o m u s e e t i S t u b b e k ø b in g ] Snedker, K jeld. L a n d s b y l i v før og nu. (S. 25-37, ill.)

Vemrning H a n se n, Peter. E g e r n e p å L o ll a n d - F a ls te r og d e r e s a ld e r. (S. 5 -14, ill.) [B å d e. - K i l d e f o r ­ tegne lse]

Fyn

Fynske Arbøger. Udgivet a f Historisk Samfund for Fyns Stift. Redigeret a f H ans Henrik J a ­ cobsen. 1990. 127 s., ill. [Forfatterbiografier.

- Navneregister]

E lsøe Jensen, Jørgen. S k ip p erk ø b m an d sb y en Æ røs­

købing - et b y p lan stu d ie. (S. 38-52, ill.) [K ild e­

henv.]

Foreningsmeddelelser 1989-1990. (S. 122-127) [H isto ­ risk S am fund for Fyns Stift. B eretning og reg n ­ skab]

Grau M øller, Per. K ongshøj H am m erv æ rk — et fynsk la n d in d u strie lt anlæ g. (S. 83-106, ill.)

Jacobsen, Hans Henrik. Loger i det fynske om råde.

(S. 7—32, ill.) [K ildefortegnelse]

Jacobsen, Hans Henrik. H vor lå friskolen i Serup? (S.

107-109, ill.)

Nederland, Ole. K o m p ag n ich e f for C h ris tia n IV - fæ stebonde i M unkebo. — O m T h o m a s C h ri­

stensen og h ans rolle som »G øngehøvding« i Bjerge h erred . (S. 69-82, ill.) [K ildehenv.]

Orientering om ny lokalhistorisk litteratur. (S. 112-118) [O m h an d ler: D ansk in d u stri efter 1870. C arl- Axcl Nilsson og H ans K ry g er L arsen. F orbrug og p roduktion a f in d u striv arer. 1989. - Per Boje og H ans C h r. Jo h a n s e n . A ltid på vej. A lbani B ryggeriernes historie 1859-1984. 1989. - Finn G ran d t-N ielsen og J o h n L. L au rb erg . F o rb ry ­ derbilleder. 1989. — F ra O v erlæ rerforening til Skolelederkreds 1939-1989. 1989. - H en n in g T h a lu n d . Fynske kirkeskibe. 1989. - H en rik M . Ja n s e n . E lvira M ad ig an og Sixten S parre. Som sam tid en o p fatted e dem - og 100 å r senere.

1989. - H istoriske huse i K ertem in d e. 1989. - G eorg Z eu th en . C a ra m b a - for pokker. 1989. - O tto Jo n a s e n . D r e jø - ø e n m idt i verden. 1989. - la g e H eunecke og J e n s M ollerup. L æ rerstan d en på L an g elan d . B idrag til L an g elan d s lærer- og skolehistorie. 1989. — Finn S ten d ah l Pedersen.

D en ulige frihed. S tu d ier i m yten om stavns- båndsløsningens betydning. 1990. - F lem m ing G eorgsen. D en fynske u d v a n d rin g til S m åland.

1990. - Eva L und. Beboere i det gam le Bolbro.

1990. - G ert E richsen og Steen O u sag er. M ed æsel og piper cup i M inas G erais. 1990. - Fyns Stiftsbog 1989. - Fynske M in d er 1989. - Å rbog for Svendborg & O m egns M u seu m 1989. - C a rth a . A rsskrift for K ertem in d e M u seu m 1988.

- C a rth a . A rsskrift for K ertem in d e M useum 1989. — Stavn 1989. — L yboen 11. — R æ thinge- Posten 1989. - R æ thinge-P osten 1990. - Allesø- B roby-N æ sby L okalarkiv 8: F ra høkerbutik til sup erm ark ed ]

Stendal Pedersen, Finn. A age F asm er B lom berg (1904—1990) in m em oriam . (S. 110-111, ill.) Westerbeck D a h l, Bjørn. Erik D ah lb erg og N yborg.

Et b id rag til N yborgs ikonografi og fæstnings- historie i 1600-tallet. (S. 53-68, ill.) [K ild e­

henv.]

A anip, Kaj. Alt vel på Vestfvn. Biskop J a c o b M a d ­ sens »spejlvendte« kirketegninger. (S. 33—37, ill.) [C a. 1590]

Odense Bogen. U d g iv e t a f B y h is to r is k U d v a lg . R e d ig e r e t a f T a g e K a a r s t e d , P e r B o je, H a n s C h r . J o h a n s e n o g J ø r g e n T h o m s e n . 1. å rg .

1990. 160 s., ill. [ F o r f a tt e r b i o g r a f i e r ] .

(5)

D e lokalhistoriske årbøger 1990. E n oversigt

D yrbye, Holger. 1. maj i 100 år. (S. 72-90, ill.) [ K ildehenv.]

E ig a a rd , Søren og Jørgen Thomsen. P ro stitu tio n en i O dense i slu tn in g en a f 1800-tallet. (S. 143-159, ill.) [K ild eh en v .j

G abriel, Robert. L andsognet. E rin d rin g er fra Skib- h u sk v arteret om kring 1915-20. (S. 43-71, ill) R asm ussen, L . »Sikken et liv at byde danske politi-

m æ nd«. D agbogsoptegnelser fra et ophold i kon­

cen tratio n slejr 1944—45 (1. del). (S. 98—117, ill.) [F ortsæ ttes i O densebogen 1991]

Sch m id t, Palle. A flytningen a f G estapos telefoner i O dense. (S. 118-142, ill.) [K ildehenv.]

Secher, K nud. Erik Eriksen og flagskibet. Fusionen m ellem Fyns T id en d e og Fyens S tiftstidende 1968-69. (S. 7-42, ill.)

Thomsen, Jørgen. Se: E igaard, Søren.

Valeur, Johannes. »At vinde frem gang for frisindede anskuelser«. En levnedsbeskrivelse fra 1904. S.

91-97, ill.)

Stavn. Udgivet af museer, arkiver og folkemin­

desamlinger i Faaborg K om m une. Redigeret a f Jø rg e n B urchardt, Bodil Agerskov, N. V.

Næsselund Nielsen, Børge Pedersen, Frede Michaelsen, Kaj Mehr, Inger Nissen og H a n n e M ortensen. Årbog. 1990. 72 s., ill.

B ra n d ru p , Flem m ing. Per L a h a t og h ans m oder. (S.

2-6 , ill.) [M otiver for m aleren Peter H ansen (1868-1928). - K ildefortegnelse]

B urchardt, Jørgen. M ælk til de fattige. (S. 4 8-55, ill.) [Socialhistorie fra 1870’erne]

H ansen, H enry. M in b a rn d o m i Skovgyden. (S.

7-11, ill.) [E rin d rin g e r fra g ård i M illingc ca.

1907-1914]

H ansen, K arin. Toldere på Bjørnø. (S. 12-16, ill.) [U a n m e ld t besøg a f toldere 1752. - K ildefor­

tegnelse]

H ansen, R it a: Se: P edersen, Eva.

H ansen, Thorvald. Se: P edersen, Eva.

Kjeldsen, E j l i f K . Sygekassen i H a a stru p . (S. 56—60,

' ilL/

L angå-Jensen, K n . F aaborg Flyveklub. (S. 68-70, ni . )'

M ichaelsen, Frede. F attige for 150 år siden. (S.

40-43, ill.)

N ielsen, Chr. D an. Svelm ø. (S. 17-21, ill.) N asse/und, N . V. S tam h u set H vedholm som fæste­

gods. (S. 6 1-67, ill.) [T iden indtil 1800. - K ilde- fortegnelse]

Pedersen, E va , T horvald H ansen, R ita H ansen og F rits Rasm ussen. Det daglige liv på statio n ern e. (S.

44-47, ill.) [V ester Å by og P ejrup stationer]

Rasm ussen, E jn a r. »D e g am m eltroende« blev m eto­

dister. (S. 22-28, ill.) [B rahetrolleborg-egnen i 1860’erne]

Rasm ussen, F rits. Se: P edersen, Eva.

Ruben H ansen, Johannes. V alnødderne. (S. 29-39, ill.) [G am le valn ø d d etræ er]

Stricker-Petersen, A rne. L itte ra tu r-n y t. (S. 71-72, ill.) [K o rt inventering]

Tåsinge Arbog 1990. Udgivet a f Tåsinge Muse- umslaugs Forlag. Redigeret a f Tåsinge Muse- umslaugs Årbogsudvalg. 4. årg. 1990. 80 s., ill.

Fredholm, Ester. Troense - d engang. (S. 49—58, ill.) [E rin d rin g ca. 1910]

Hahn-Pedersen, M orten. Slægten og eneren. Skibs­

reder A. C. T h u rø e fra Troense. (S. 6 -17, ill.) [A. C. T h u rø e 1810-1899. - K ildehenv.]

H øgstrøm , Carl G ustav. Bjerreby Skole. (S. 59-71, ill.) [Afsnit fra artikel T aasinge D egnehistorie og Skolevæsen« i A arsskrift for Svendborg A m ts H istoriske S am fund 1914. - Efterskrift]

H øgstrøm , C arl G ustav (N ielsen). (S. 59, ill.) [P o r­

træt]

Iiø ite H ansen, H ans. Forord. (S. 5)

H øjte, Svend.C h ristia n 4. og T åsinge. (S. 24—36, ill.) [ K ildefortegnelse ]

Jensen, Valdemar. En sm edeslæ gt på Tåsinge. (S.

18-23, ill.)

K jæ r M ortensen, G unnar. L uftkam p om kring Tåsinge II. N ed sk u d te allierede liv ved T åsinge 1940- 1945. (S. 37-48, ill.) [K ildefortegnelse]

N y t f r a arkivet. (S. 72-77, ill.) N y t f r a museet. (S. 78)

Vestfynsk H jem stavn. Vestfynsk Hjemstavnsfor­

enings Årsskrift. Redigeret af Ellen Christen- sen-Dalsgaard. 60. Årg. 1990. 59 s., ill.

Andersen, A rnold. En h u sm an d fortæller. (S. 33-47, ilf)

B langstrup Christensen, H ans. H ovedet på V erninge kirke. (S. 1920, ill.)

C hristensen-D alsgaard, E llen . L u n d eg aard - her fandt kongen sin kæ rlighed og folket sin trøst.

(S. 21-26, ill.) [K irsten M unk og C h r. IV . - K ildefortegnelse]

C hristensen-D alsgaard, E llen. Å rets gang 1990. (S.

48-59, ill.) [B eretning om virksom heden på V estfyns H jem stav n sg ård , d riftsregnskab for V estfyns H jem stavnsforening 1989, m .m .]

K liiw er, W illy.F ra lan d b ru g til m useum . (S. 12-18, ill.) [ L an d m aalerg ård en ]

K rog, H ans. D am g ård . (S. 4 -11, ill.) [H istoriske oplysninger om G u m m eru p s gam le g ård e og huse (1) ]

Kruse, F elix. Lovgivning og landboliv i æ ldre tid.

(S. 27-32, ill.)'

(6)

Jørgen D ieckm ann Rasm ussen

J y lla n d

Vendsyssel A rb o g . U d g iv e t a f H is to r is k S a m ­ fu n d fo r V e n d s y s s e l. R e d ig e r e t a f J ø r g e n J ø r ­ g e n s e n . 1990. 170 s., ill. [ F o r f a tte r b io g r a f ie r . - P e r s o n r e g is te r ]

Albøge, Gordon. »D en yderste P ynt a f Jy lla n d « - Et navnehistorisk rids. (S. 8 5-96, ill.) [K ildehenv.]

Andersen, Jens. Se: C h risten sen , J e n s O le.

Christensen, Jens Ole og Jens Andersen. D en tyske kyst­

befæ stning i N ordjylland 1940-45. (S. 43-56, ill.)

Fra museernes og arkivernes arbejdsm ark 1989. Ved H an s N ielsen. (S. 145—160, ill.) [O m h an d ler:

B angsbom useet, F rederikshavn. - Løkken M u ­ seum og A rkiv. - E gnssam lingen. Lokalhistorisk A rkiv og M useum for P a n d ru p K om m une. - Skagen F ortidsm inder. - Sæby M useum . - Try M useum . - V endsyssel historiske M useum , H jørring. - L okalhistoriske A rkiv B rønderslev. - D ro n n in g lu n d Lokalhistoriske Arkiv. - L okal­

historisk A rkiv for F rederikshavn, B angsbom u­

seet. - E gnsm in d esam lin g cn for Je rsle v og O m ­ egn. - L okalhistorisk Forening for L ø n stru p og O m egn. - L endum Sogns L okalhistoriske A rkiv og E gnssam ling. - L okalsam lingen i Skagen. - L okalhistorisk A rkiv i T hise. - T o lstrup-S tenum L okalhistoriske G ru p p e. - A rkivet i T orby V id ­ stru p . - L okalhistorisk F orening for T aars og O m egn. - H istorisk A rkiv, V endsyssel historiske M useum . - Vrejlev H æ stru p Lokalhistoriske Forening og A rkiv. - L okalhistorisk A rkiv for Ø ste r B rønderslev og H allu n d Sogne]

Fra styrelse og redaktion. (S. 161 — 166, ill.) [H istorisk Sam fund for Vendsyssel. B eretning, regnskab 1/4 1989 - 31/3 1990]

G/asius. Poul II . Fra B ispens dagbog. Biskop Je n s Bircherods n o ta te r fra 1693-1708 er en vigtig kilde til beskrivelse a f Vendsvsscl i slutningen a f

1600-tallet. (S. 21-42, ill.) [K ildehenv.]

Hjørnholm, E igil. Se: N ielsen, Je n s .

Jensen, Poul. S altum Bakkeø. (S. 1 17-140, ill.) [Kil- defortegnelse]

Larsen Jacobsen, Jens. Se: N ielsen, Jo h a n n e s . Laumann Jørgensen, F. T in g sted og m ark ed sp lad s i

H an H erred. (S. 79-84, ill.)

M unkho/t, Kirsten. S kov-K irsten. (S. 57-66, ill.) [K irsten L om borg, f. i T års i 1827, d. i T h isted 1899]

Nielsen, Johannes, Henning Skov, Jens Larsen Jacobsen og Eigil Hjørnholm. K ap ella n en , d er blev indlagt på jy d sk e asyl i 1853, fordi p ræ stern e på h ans hjem ­

egn i V endsyssel ønskede ham fjernet. (S. 9 7 - 116, ill.) [C and. theol. Lars L arsen. - K ilde­

henv. ]

Roesdahl, Kresten og Birgitte Sparrevohn. K irkegårds- diger i stab let kam p. (S. 7-20, ill.) [K ildehenv.]

R olighed, B ent. F ø r f l u g tr u t e rn e . (S. 6 7 - 7 2 , ill.) [Tre a lliere d e flyvere n e d s k u d t ved V u s t i 1940]

Skov, H enning. Se: N iels en , J o h a n n e s . Sparrevohn, B irgitte. Se: R o e s d a h l, K r e s te n . Søndergaard, B ent. D r a b e t p å d e n sk æ v b e n e d e . (S.

7 3 -7 8 ) [ M o r d i A l l e r u p B a k k e r d. 8. d e c e m b e r 1900. - K ild efo rteg n e ls e ]

Vendsyssel-litteratur 1989. V ed Bodil C h r i s t e n s e n . (S.

141-144) [T o p o g rafisk s y s te m a t i s k oversi gt]

H istorisk Arbog fo r Thy og Vester H an Herred.

Udgivet a f Historisk Samfund for Thisted Amt. Redigeret af H an n e M athiesen, K nud M ortensen, O rla Poulsen og Chr. P Fogt- mann. 1990. 144 s., ill.

B oddum , M a d s P. S o m m e r e n 1914 ved V i s b y a a . (S.

86—88, ill.) [ E r in d r i n g ]

Chr. Jensen død. A f J ø r g e n M i l te r s e n . (S. 142) E n mindesten i Lodbjerg A f J ø r g e n M i l te r s e n . (S.

140—141, ill.) [ M i n d e s t e n for C h r i s t e n J e n s e n L o d b e r g ]

Fisker, Peter Pedersen. I en kvase p å fjorden . (S.

129-133, ill.) [ T a n k e r i en lille b å d til h a v s i s t o r m v e j r 1898]

Fogtm ann, Chr. P. C i g a r e r n e fra T h i s t e d slog ikke ig e n n e m . D e rfo r m å t t e F. C. B e n d ix e n s T o b a k s ­ fa brik nøjes m e d d e t lo kal e salg, indti l d e n i 1910 flytt ede c ig a r r u l n i n g e n til K ø b e n h a v n . (S.

6 9 - 7 6 , i l l . ) '

F ogtm ann, Chr. P. T h is t e d - F j e r r i t s l e v - en go d for­

b r o d r i n g . (S. 1 11-1 18, ill.) [ S a m m e n s l u t n i n g e n a f s l a g te r i e r n e i T h i s t e d og F jerrit slev . - C a .

1 976-1 989]

H a a ck Olsen, A nne-Louise. Sidste n y t fra E g s h v ile - føljeton fra en b r o n z e a ld e r h ø j . (S. 7 7 - 8 5 , ill.)

| K i l d e h e n v . ]

Jakobsen, Ingvard. A / M . H a n n æ s . B i d r a g til a n d e l s ­ b e v æ g else n s h is to rie p å S y d h a n n æ s . (S. 5 6 - 6 8 , i".)

Jensen, A nton E m il. E n f is k e r d re n g v o k s e r op. (S.

1 7.-28, ill.) [ E r i n d r i n g e r fra 1943 o m o p v æ k s t e n i T h i s t e d 1 8 7 3 -1 8 9 5 )'

Lønborg, Esper. E n k r i m i n a l s a g fra S n e d s t e d 1841.

(S. 7 - 1 6 , ill.) [F ø d s el i d ø lg s m å l. - K i l d e h e n v . ] M athiesen, H anne og K n u d M ortensen.A. J e n s e n , p o r ­ t r æ tt e g n e r . (S. 107-110, ill.) [ A n t o n J e n s e n 1863-1942]

M ortensen, K nud. Se: M a t h i e s e n , H a n n e .

M øller, W olf. G r a v e s i g e n e r a ti o n e r . (S. 101 -106 , ill.) [ O m n a v n e t G r a v e s i V u s t S o g n ca. 1630—

1800]

N ielsen, J y tte . V e r b e n a oflicinalis i T h y elle r h i s to ­ rien o m d e t lille frø. (S. 1 2 5 -128) [ F u n d a f j e r n ­ urt-f rø ]

Poulsen, O rla. B etl ere og ty v e p a k i G a m m e l b y . (S.

1 34-1 39, ill.) [1 8 0 0 -1 8 0 1 . - K il d e h e n v . ] Sekkelund, K a j. M a t r . nr. 395 - V e s t e r g a d e 18. Et

h u s i I h isted . (S. 29—42, ill.) [K ild efo rteg n e ls e ]

(7)

D e lokalhistoriske årbøger 1990. E n oversigt

Skjødt, Anders. Sparsom m elighed sikrer m od glem ­ sel. O m lan d in sp ek tø r Niels Sm ed S ø n d erg aard , en farverig person i T h isted i over 40 år. (S.

43-55, ill.) [N. M. S ø n d erg aard 1883-1959]

Stauersbøl, Hjalmar. E rin d rin g er fra de fem forb an ­ dede år. (S. 119-124)

Sørensen, Svend. Et brev m ed væ rdier. (S. 89-92, ill.) [Brev fra 1902 om forholdene på landet]

Sørensen, Svend. V a n d tå rn e t - T h isted s vartegn. (S.

93-97, ill.) [ 1939]

Sørensen. Svend. N. b. S p an g b erg - kaflegrosserer og m æcen. (S. 98-100, ill.) [E jer a f huset, hvor T h isted M u seu m er placeret]

T il medlemmerne. A f Jø rg e n M ih ersen . (S. 143-144) [H istorisk S am fund for lh is te d A m t]

Sydthy Arbog. Udgivet af Egnshistorisk For­

ening for Sydthy. Redigeret a f bestyrelsen. 7.

årg. 1990. 104 s., ill.

Andersen. Ilerluf. En v an d rin g gennem H u ru p . (S.

39-50, ill.) [Ca. 1870-1970. - F ortsat fra Sydthy Å rbog 1989 s. 711]

D all, Villy. B eretning fra F yrspillene i Sydthy. (S.

91—93, ill.)

Egnshistorisk Forening for Sydthy. (S. 101-103) [Be­

retning m .m . ]

F t skudsmål (forskrift). (S. 94—95, ill.) [1818]

Gymnaster fr a Thy og M ors ved IJngiaden i Stockholm 20.-23. juli 1939. (S. 71, ill.) [Foto m ed navne]

Holm, Harald. O ld tid e n u n d e r sandet. (S. 51-56, ill.) [U d g rav n in g er ved T h y s vestkyst]

Iløyrup. Lise. L yngby som m eren 1989. (S. 32-35, ill.) [F olkloriststuderendes besøg i fiskerlejet L yngby |

Jensen, M ilter. O m udskiftningen a f G ru ru p og G am m elbys jorder. (S. 81-91, ill.) [1799]

Jørgensen, Ove. T oldhuset i K obberød. (S. 78—80, ill.) [1825-1964]

K irk, Aksel. F u ttru p . (S. 24-29, ill.) [D agbøger ført a f sm ed J e n s N ielsen K irk 1866-1905, især om h ans lid på F u ttru p Teglværk]

Kobberø, Laurids. E rin d rin g e r fra et langt liv. (S.

74-77, ill.) [L au rid s K obberø, f. 1897]

Konfirmander 1940 i Skyum præstegård. (S. 73-74, ill.) Larsen, l 'ffe. M ørkt stiger en høj over kornhavet o]). (S. 36—38, ill.) [B lom ster ved en kæ m pehøj]

Madsen, Bjarne. A spekter a f F alru p hys historie i 1600-tallet. (S. 57-70, ill.) [K ildehenv.]

M andal, Elly. H istorisk a fte n tu r til F u ttru p . (S.

30-32, ill.) [G ård h isto rie ca. 1600-1990]

M andal, Elly. B esæ ttelsen i T h y d. 9. april 1940. (S.

95-97, ill.)

Nielsen, Chr. S åd an set - fra m in synsvinkel. (S.

6 -2 3 , ill.) [E rin d rin g e r fra D raget]

Sig/i, Inger. En b arn eg rav . (S. 80-81, ill.) [G ravsten på G e ttru p K irkegård for Edel M aria G rum sen, der d ru k n ed e på flod i C olum bia]

Skammelsen, Kristian. H v ad en artikel i Sydthy Å r­

bog kan føre til. (S. 72, ill.) [K o n firm an d ern e fra

Skyum K irke 31. m arts 1940 sam let til 50-års ju b ilæ u m ]

Thure, Tage. Sydthy E gnshistoriskc Arkiv. (S. 100) [ B eretning]

Vestergaard, Ejner. Sydthy bøger udkom m et sep tem ­ ber 1989 til sep tem b er 1990 eller indgået i Sydthy B ibliotek i sam m e periode. (S. 99-100) [A lfabetisk oversigt]

Vi/lerslev Skole ca. 1911-1912. (S. 98, ill.) [E fter­

lysning a f navne)

Arbogen efterlyser. (S. 100, ill.) [O ply sn in g er til fo­

tos)

Fra H im m erland og Kjær Herred. Udgivet af Hi­

storisk Samfund for H im m erlan d og Kjær Herred. Redigeret af Kaj Løber, Karl Niel­

sen, Svend B. Olesen og G u n n a r Rebstrup.

1990. 79. årg. 151 s., ill.

Bugge legger, Søren. H essel, interiør- og la n d b ru g s­

m useum i 25 år. (S. 7-25, ill.)

Gjedsted, Hans. Et b id rag til S tøvring kros historie ' 1722-1922. (S. 137)

Gram Jensen, Sv. En højesteretsdom om blodskam (1862) og dens følger. (S. 27-32, ill.) [D ødsdom over h u sm an d J o h a n C h ristia n P edersen og h u ­ stru, M aren C h riste n sd a tte r, H als. - K ilde­

henv.]

Jungdal, Hans. P ræ stein d b eretn in g er fra H im m er­

land 1722. (S. 33-39) [K ildefortegnelse]

Kvist, Feter. T åru p i Vokslev sogn. En beskrivelse a f ejendom m e i T åru p . (S. 41—131, ill.)

Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1989-90. Ved Je p p e H ansen. (S. 139-148) [Topografisk for­

tegnelse]

Meddelelser fr a styrelse og redaktion. (S. 149—151). [H i­

storisk Sam fund for H im m erlan d og K jæ r H er­

red. B eretning, sam m en d ra g a f regnskabet 1/1 1989-31/12 1989, m .m .]

Vestergaard, Anders. Et kongebesøg i A alborg for 100 å r siden. (S. 133-136)

Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aal­

borgs Historie i sam arbejde med Aalborg H i­

storiske M useum . 1990. 124 s., ill. [Tema­

n u m m e r om Store Nygade-Kvarteret. - Deutsche Zusammenfassung. - English Sum- mary]

Gjedde, Flemming. Store N y g ad e-K v arteret i A al­

borg. P o rtræ t a f e n bydel. (S. 5—121)

Selskabet fo r Aalborgs Historie. (S. 122-124) [B eret­

ning m .m .]

Fra Viborg A m t. Udgivet a f Historisk Samfund for Viborg Amt. Redigeret a f Paul G. Ø rberg

(8)

Jørgen D ieckm ann R asm ussen

und er medvirken a f M orten Ø llgaard og Bir­

git Løgstrup. Årbog. 1990. 55. årg. 176 s., ill.

[Forfatternoter]

l)e g n , Ole. L y s t a n l æ g g e t B o rg v o ld i V ib o rg . (S.

1 48-1 58, ill.) [ K i l d e h e n v .]

H astrup, F rits. T y s k e r k o lo n i e r n e i N ø r r e jy l l a n d . B y e r og bol ig er. 2. del. (S. 8 6 - 1 2 7 , ill.) [ F o r ts a t fra F r a V i b o r g A m t 1989 s. 711'. - K il d e h e n v . ] H aubroe, K la u s.E n b r æ n d e v i n s b r æ n d e r f a m i l i e i V i­

b o r g 1 811-1914. (S. 128-1 47, ill.) [ H a u b r o e - slæ g ten . - K ild e h e n v .]

Lokalhistoriske A rkiver. (S. 168 -1 6 9 ) [A dress el is te]

L okalhistorisk litteratur 1989-90. (S. 1 6 1 -164) [A lfa­

beti sk fo rteg n e ls e o v e r l i t t e r a t u r fra V i b o r g A m t ]

Løgstrup. B irg it. K v i n d e r n e og v a lg r e tt e n p å Vi- b o r g e g n e n . (S. 7 -5 0 , ill.) [ K i l d e h e n v . ]

Sa m fu n d et siden sidst. (S. 1 59-160, 165-167) [ H i s t o ­ risk S a m f u n d for V i b o r g A m t . B e r e t n i n g , d r if ts ­ re g n s k a b 1 / 1 - 3 1 / 1 2 1989 m . m .]

T hestrup, A n n a . l ) a D a u g b j e r g b r æ n d t e . (S. 5 1 - 8 5 , ill.) [1791. K i l d e h e n v .]

Fra Bjerringbro Komm une VI. Meddelelser fra Bjerringbro K o m m u n es Lokalhistoriske A r­

kiv. Redigeret a f P. Bjerrum, H ans Jørgen Hansen, K. J . K raru p -P ed ersen og K. Mel- gaard Pedersen. 1990. 48 s., ill. [Forlatterno- ter]

B illeder fortæ ller historie. (S.26, ill.)

H a n sen , H a n s Jørgen. F r a a rk iv e t. (S. 4 7 - 4 8 , ill.) [ B e r e t n in g 1988 og 1989]

Jensen, Conny Grethe D itlev. M o r d e t p å p r æ s t e n i B j e r r i n g 1607. (S. 45—46, ill.) [Niels C h r i s t e n s e n I ,ec ]

Løgstrup, B irg it. Å r e t s g a n g i l a n d b r u g s a r b e j d e t set g e n n e m C h r i s t e n A n d e r s e n s d a g b o g 178 6-1797.

(S. 9 - 2 5 , ill.) [ K i l d e h e n v .]

M ogensen, Johannes. T i n d b æ k H e s t e h a v e . (S. 27—30, ill.)

N ielsen, H . P .T a u l g å r d e n e s h istorie . (S. 3 1 - 4 2 , ill.) [ K ild efo rteg n e ls e ]

Ottosen, R a n d i. L o k a l h i s t o r is k F o r e n i n g for B jer­

r i n g b r o K o m m u n e . (S. 4 3 - 4 4 , ill) [1986—1990]

Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og O m ­ egn. Udgivet a f Historisk Samfund for Skive og O m egn. Redigeret a f C arl Langholtz, Rud ems og Erik Steen Sørensen. 1990. Bd. 81.

120 s., ill.

B a llin g , L aust. S k a t te l ig n i n g p å l a n d e t i s lu t n in g e n a f 5 0 ’e rn e. (S. 9 1 - 1 0 3 , ill.)

Fra arkiver og museer. (S. 11 1 -1 1 5 ). [ O m h a n d l e r :

Sallingsund lokalhistoriske arkiv. - S undsøre lo­

kalhistoriske arkiv. Skive byhistoriske A rkiv. - Skive M useum . - S p ø ttru p lokalhistoriske A r­

kiv]

H isto risk S a m fu n d 1989-90. (S. 116-119) [B eretning, regnskab 1/8 1989 - 31/7 1990, m .m .]

K jem s, R u d . » B orgm esterm ordet« i Skive. (S. 5—38, ill.) [H ja lm a r K jem s viger i 1916 efter to års virke b orgm estersæ det i Skive. - K ildeforteg­

nelse]

Jensen, O lav.Skivedreng i tyverne og trediverne. (S.

39-64, ill.)

M ikkelsen , K ristia n . S k am m erg aard . (S. 65 -9 0 , ill.) [G ård i J u n g e t Sogn, V iborg A m t. - G å rd h is to ­ rie Ira ca. 1600. - E rin d rin g e r ca. 1920-1930. - K ildefortegnelse]

Thomsen, E m il. Skive og om egn i 1850erne og 1860erne. (S. 104110) [Fortsæ ttes]

H i s to r is k A a r b o g f r a R a n d e r s A m t . U d g iv e t a f R a n d e r s A m ts H is to r is k e S a m f u n d . R e d ig e ­ r e t al J . E. D o n n e r , H e n n in g H a ll, I n g e r M a ­ rie H y ld g å r d o g P a lle K ir k . 1990. 84. å rg . 143 s., ill. [ F o r f a tt e r n o t e r . - P e r s o n r e g is te r . - S te d n a v n e r e g is te r ]

B erg ild, M erete og J e n s Jensen. C h ristia n P hilip Ge- tru e r (G ythreus) - m aler i R an d ers 1664-1682.

(S. 12-26, ill.) [K ildehenv.]

Bevaringsfonde i det g l. R anders A m t. (S. 123-124) [F onden til bevarelse a f gam le b ygninger i R a n ­ ders K o m m u n e. - Fonden til bevarelse a f gam le bygninger i M ariag er]

Bondesen, Peter.J . F. C arøes p o rtræ t. E t ziirligt ep i­

tafium på R an d ers R åd h u s. (S. 27-31, ill.) [K il­

dehenv. |

Fra museer og arkiver i det g l. R anders A m t. (S. 108—

122, ill.) [B eretninger. O m h a n d le r: C lausholm . - D ansk L an d b ru g sm u seu m , Gl. E stru p . - D ju rslan d s M useum og D ansk Fiskerim useum . - Ebeltoft M useum . - G am m el E stru p , Jy lla n d s H erreg ård sm u seu m . - K u ltu rh isto risk M u ­ seum , R anders. - M a ria g e r M u seu m . - E beltoft B yhistoriske A rkiv. - E gnsarkivet for den gam le U d b y n e d e r-K a stb je rg K o m m u n e. - G ren aa E gnsarkiv. - H ad sten K om m u n es L okalhistori­

ske A rkiv og S am linger. - M olsbibliotekets lo­

kalhistoriske A rkiv. - N ø rh ald E gnsarkiv. - N ørre D jurs E gnsarkiv. P u rh u s Lokalarkiv. - R an d ers L okalhistoriske A rkiv. - R osenholm E gnsarkiv. - S ø n d erh ald E gnsarkiv. - L angå Lokalhistoriske F orening. - R ougsø L okalhisto­

riske Forening]

H isto risk S a m fu n d 1989-90. (S. 125-131, ill.) [Be­

retning, regnskab 1989 m .m .]

H yldgård, Inger M a rie. A ffaldsproblem er i det m id ­ delalderlige R anders. (S. 5 .-11, ill.)

Jensen, H olger H ., E llen Jørgensen og K irsten Stenz.

H øjskoleforeningens U ngdo m sfo ren in g i R a n ­

(9)

D e lokalhistoriske årbøger 1990. E n oversigt

ders. E r i n d r i n g e r o m d e n s v i r k s o m h e d sp ecie lt u n d e r b e s æ tte ls e n . (S. 7 6 - 8 5 , ill.)

Jensen, Jen s. Se: B erg il d, M e r e t e . Jørgensen, E llen . Se: J e n s e n , H o l g e r J .

Levinsen, Carsten. B lad e a f en d a g b o g . B r u d s t y k k e r - o p t e g n e t i 1867. (S. 3 9 - 6 2 , ill.) [F ø r t a f s o g n e ­ p ræ st C a r s t e n L ev in sen ]

M ø lle r C hristensen, Esben. L o k a lh is to r is k e å r b ø g e r 1989. (S. 104107) [ I n d h o l d s i n v e n t e r i n g . O m ­ h a n d le r : G r e n a a og O m e g n før og n u 1989. - L a n g å . L o k a l h i s t o r is k Å r b o g 1989. - H a n s K a a l o J o h a n s e n . E n g a d e i M a r i a g e r . 1989. - N ø r r e D j u r s E g n s a r k iv 1989. - L o k alh is to ris k F o r e n in g for P u r h u s K o m m u n e . 1989. — H i s t o ­ risk Å r b o g for R a n d e r s A m t . 1989. - R o u g s ø L o k a lh is to r is k e F o re n in g . Å rs sk rift 1989. - Folk og liv p å R ø n d e e g n e n . 9. 1989. - L o k alh is to ris k F o r e n i n g for S ø n d e r h a l d K o m m u n e . År ssk rift 1989]

N ørg a a rd , H enry. Et ov erfald p å H e m kirkesti 1588.

R e fera t a f t i n g b ø g e r n e i s a m m e a n le d n i n g . (S.

9 7 - 1 0 3 , ill.)

Scavenius, B endt B . S o s tr u p slot og g o d s 19 60-1990.

M i d d e l a l d e r og n u t id p å s a m m e ste d. (S. 8 6 - 9 6 , ill.)

Steenberg, E tlu . E n p r æ s t og h a n s g av e til m e n i g ­ h e d en . P a s t o r C h r i s t i a n F r e d e ri k E b e r h a r d M ø lle r s b o g s a m l i n g til a n h o lt e r n e . (S. 3 2 -3 8 , ill.) [1842] ‘

S ten z, K irsten. Se: J e n s e n , H o l g e r H.

Vil!adsen. Z ira O. F a m ilie n F r a n c k - en g a m m e l h å n d v æ r k e r f a m i l ie . (S. 6 3 - 7 5 , ill.) [ R a n d e r s

1782-1982. - K ild efo rteg n e ls e ]

A rhus S tifts Arbøger. Udgivet a f Historisk S am ­ fund for Århus Stift. [Ikke udkom m et i 1990]

Å rhus Årbog 1990. Udgivet a f Århus Byhistori­

ske Udvalg. Redigeret a f Henrik Vedel- Smith. 131 s., ill. [Navneregister]

D e fra tr å d te , valgtes eller udnævntes i 1989. (S. 72 -7 4 ) [A lfabetis k fortegn else]

D øde i 1989. (S. 126-131) [A lfabetis k fortegnelse]

E lkjæ r, K jeld . F r a fo tografiets b a r n d o m . (S. 111 - i 15, ill.)

E lk lit, Jørgen. B y r å d s v a lg e t i n o v e m b e r 1989. (S.

6 1 - 7 1 , ill.)

F in k , Jørgen. B o g h a n d e l i tre g e n e r a ti o n e r . (S.

93—97, ill.) [E. B r u m m e r s t e d t s b o g h a n d e l ] G ejl, Ib . K r iig e r s k u p ler. (S. 8 6 - 9 2 , ill.) [ O b s e r v a ­

to r iu m fra 191 1. — K ild efo rteg n e lse ]

Jensen, H elge.A n s ig t e r fra 100 å rs avisliv. (S. 3 6 -5 1 , ill.) [K ild efo rteg n e ls e ]

Jeppesen, J e n s og H a n s Jørgen M adsen.U d g r a v n i n g e r i L is b je rg og Å r h u s . (S. 52—60, ill.)

Korr Johansen, E rik . Besk æftig else og e r h v e r v i Å r ­ h u s 1989 - m e d tilb a g eb lik p å firserne. (S. 9 8 - 110, ill.)

Lauridsen, F inn H . » U o rd en er på gaden« - glim t m ed lugte fra 1800-tallets Å rhus. (S. 116-125,

>n.)

L ykke, Falle. V cnnelyst gennem tiderne. (S. 75-85, ill.) [Forlystelsesanlæ g ca. 1820-1920]

M adsen, H a n s Jørgen. Se: Je p p e se n , Je n s.

1989 dag f o r dag. (S. 7-35, ill.) [ K ronologisk for­

tegnelse over begivenheder i Å rhus K om m une]

Ø stjysk H jem stavn. Udgivet a f Østjysk H je m ­ stavnsforening. Redigeret af Leif Rasmussen og J . S. Thom sen. 55. årg. 1990. 128 s., ill.

[Person- og stedregister. - Forfatterbiogra­

fier]

Andreasen, N ie ls Jørgen. 6 m æ nd stenet ud a f G ed ­ ved. (S. 23-29, ill.) [B ræ ndevinssag fra 1796. - K ildehenv.]

B ergild, M erete og Jens Jensen. Peder C lausen, billed­

hugger i Å rlm s 1634-1657. (S. 30-47, ill.] [K il­

dehenv.]

E lkjæ r, K jeld .L itte ra tu r om Ø stjylland. (S. 98-100) [K o rt om tale]

Green, Jo n n a Ebbe. En degn og hans viv i K lovborg 1886-1923. D eres liv og virke, tildels belyst a f u d d ra g a f sam tidige breve. (S. 66-80, ill.) [M a ­ ria og K ristoffer Jen sen ]

Ingvordsen, J e n s. R egelbunden der at være. (S. 9-22, ill.) [R ing K lo ster ca. 1330-1537. - K ildehenv.]

Jensen, J e n s. Se: Bergild, M erete.

Lokalhistoriske arkiver. (S. 101-111, ill.) [B eretn in ­ ger. O m h an d ler: G jern lokalhistoriske arkiv. — H ad sten K o m m u n es lokalhistoriske arkiv og sam linger. - L ystru p -E lsted -E lev lokalhistoriske sam ling. - M olsbibliotekets lokalhistoriske a r ­ kiv. - N ø rh ald Egnsarkiv. - P u rh u s Lokalarkiv.

- R osenholm E gnsarkiv. - S kanderborg E gns­

arkiv. - S kejby-L isbjerg-Ø lsted Sognearkiv.

E gnsarkivet i Solbjerg. - S ø n d erh ald Egnsarkiv.

- V ejlby-Risskov lokalhistoriske sam ling]

M useer. (S. 112-122, ill.) [B eretninger. O m h a n d ­ ler: C lausholm . D ansk L an d b ru g sm u seu m , Gl.

E stru p . - Gl. E stru p , J y lla n d s H erreg ård sm u - seum . - O d d e r M useum . - Rye T ræ skom useum . - Silkeborg M useum . - S k an d erb o rg M useum ] N ørgaard Pedersen, K irstin . En bykone på landet. (S.

4 8-61, ill.) [O m den velstående fæ stebonde J e n s M adsen fra T å stru p i H arlev sogn og hans tre koner. - K ildefortegnelse]

Pedersen, E jnar. N år fortid og n u tid m ødes. (S.

62-65, ill.) [K a re n Je p p e s arb ejd e i A rm enien 1903-1935]

Sehested, N iels. H olm stol. O m en by i »Det K åde Sogn« i et h alv t årtu sin d e. (S. 81-89, ill.) Sørensen, M a rin u s. Den gam le landsby M alling. (S.

93-97, ill.)

Trornborg, Esther. B ylaugets gilder. (S. 90—92) Ø stjysk H jem stavnsforening. (S. 123-124, ill.) [Be­

retn in g 1989/90]

(10)

Jørgen D ieckm ann Rasm ussen

A nnales. Galten Egnsarkivs årsskrift. Årg. 10.

1990. 120 s., ill. [M ed indholdsfortegnelse for årg. 1.-9.]

A ndersen, Søren. E r i n d r i n g e r o m m in o p v æ k s t i H ø ­ ver. (S. 89—105) [ B e r e t n in g til D a n s k F o l k e m i n ­ d e s a m l i n g 1955]

l) a landbrugets modernisering satte skub i skovbygden Galten. E fte r A a r h u s A m t s t i d e n d e 1936. (S.

2 8 - 3 5 , ill.)

Fra billedarkivet. (S. 105-113, ill.)

Jo h a n sen, Ernst. Sø en, d e r f o r s v a n d t. (S. 7 -1 3 , ill.) [ G a m m e l g a a r d Sø eller S ø b a lle Sø]

J o h a n sen , E rnst. K n u d S k y tte - d i g te r e n fra Sjelle.

(S. 36—48, ill.) [S idste h a lv d e l a f 1800-tallet]

K u n w a ld , Georg. R a n e j o n s e n s borg. ( S . 14- 20 , ill.]

M onrad-Andersen, J e n s. A u g u s t W il h e lm S a a b y e . En b i ll e d h u g g e r fra S k o v h o lm e. (S. 21—27, ill.) [A.

YV. S a a b y e f. 1823-1916]

N ielsen, Peter. O m m in e b e d s t e f o r æ l d r e i G a l te n og H ø v e r . (S. 7 3 - 7 7 , ill.)

Rasm ussen, B irg it M . S t j æ r f u n d e t . (S. 8 2 - 8 9 , ill.) [ E fte r H i k u i n 10/1984 ]

S kytte, K n u d . G a m l e W eiers ø e. (S. 4 9 - 7 2 , ill.) [ O m S e v e rin J e n s e n W eiers øe, d e g n i S t o r r i n g i sid ste h a lv d e l a f forrige å r h u n d r e d e . - E fte r Ø s tj y d s k H j e m s t a v n 1936].

Sørensen, Søren J

.

H i s t o r i e n b a g et g r a v m i n d e i Skiv- h o l m e kirke. (S. 7 8 -8 1 ) [S ten for f æ s t e b o n d e n S ø re n P e d e r s e n og h u s t r u , A n n a R a s m u s d a t t e r ]

Vejle A m ts Arbog. Udgivet a f Vejle Amts histo­

riske Samfund. Redigeret a f E. With-Peder- scn og K n u d Erik Reddersen. 1990. 168 s., ill.

[ Forfatterbiografier]

A vn b y, Sven. - h a n g a v os S k a m l i n g s b a n k e n . (S.

9—13, ill.) [ M ø lle e je r H a n s I v e r S ta al. - K i l d e ­ fortegnelse]

D edenroth-Schou, Poul. F e s td a g e p å K o l d i n g h u s . (S.

5 8 - 6 3 , ill.) [1. s e p t e m b e r 1989: A f s lu t n i n g e n a f r e s t a u r e r i n g e n m a r k e r e s . 19. f e b r u a r 1990: M u ­ seet p å K o l d i n g h u s 100 år]

D oktor, Ib. Sd r. S t e n d e r u p A n d e l s m e j e r i 1894—

1914. (S. 1 10-124, ill.) [ K ild efo rteg n e ls e ] H ousted, E rik . L o k a l i te te r i V ejle a m t o m k r i n g 1830

- set a f l a n d s k a b s m a l e r L. R. L y n g b y e og b e ­ sk re v et a f k a te k et C h r . B. Je n s e n . (S. 8 9 - 1 0 9 , ill.) [ K i l d e h e n v .]

H vass, Steen. O m k r i n g Jelli n g - i g e n n e m j e r n a ld e r og v ik in g e tid . (S. 64—81, ill.) [ K il d e h e n v . ] L in d Christensen, C hristine. B e r e t n i n g e n o m en sølv-

d r i k k e k a n d e s v a n d r i n g fra K n a b b e r u p til Ko- b e n h a v n . (S. 24—43, ill.)

M oseholm , K n u d . Se: N e l l e m a n n , Aksel.

N ellem ann, A k se l og K n u d M oseholm . O m b e f o rd r i n g

a f provstebreve fra K olding til H arte. (S. 44-52, ill.) [ 1700-1786. - K ildefortegnelse]

N orn, Otto. P ræ dikestolen i V or Frelsers K irke i H orsens. N ogle b em æ rkninger til H a n n e W.

Jo n sso n s sm ukke bog: G ud til Æ re. K iercken til Z irat. (S. 14-23, ill.)

N ovrup, Leo. H an s D vinge - Vejle Fjords sidste erhvervsfisker. (S. 82-88, ill.)

N y t f r a historien i Vejle A m t 1988. (S. 129-159, ill.) [B eretninger. O m h a n d le r fra de lokalhistoriske arkiver: Børkop L okalhistoriske A rkiv. - L okal­

historisk A rkiv for F redericia og O m egn. - G ad- bjerg L okalhistoriske A rkiv. - L okalarkivet for G lud, H jarn ø og Skjold sogne. - L okalarkivet for H edensted K o m m u n e. - L okalhistorisk A r­

kiv for Je llin g kom m une. - K old in g Stadsarkiv.

— L okalhistorisk A rkiv for N ø ru p Sogn. — L okal­

historisk A rkiv for S touby og O m egn. - Sdr.

S ten d eru p L okalhistorisk A rkiv. - T a m d ru p Sognearkiv. - L okalarkivet for T h y reg o d og Ve­

ster sogne. - L okalhistorisk Forening for U ld u m sogn. - V ester Nebel Lokalhistoriske A rkiv. - B eretninger fra m useerne: F red ericia M useum . - G ive-egnens M useum . - G lud M useum . - H øjderyggens E gnsm useum . - M useet på K o l­

dinghus. - K u n stm u seet T rap h o lt. - E gnsm u- seet i V andel. - Vejle K u n stm u seu m . - Vejle A m ts K onserveringsvæ rksted ]

Sch a iffel-N ielsen , N . M . E gnsm useet i V andel - et lille m useum m ed en anderledes udvikling. (S.

53-57, ill.)

Varming, K a m m a . H e rlu f K jem s H an sen , stifteren a f K jem s-F onden. En nøjsom ungkarl. (S. 125- 128, ill.)

Vejle A m ts historiske S a m fu n d 1989-1990. (S. 160—167) [B eretning, årsreg n sk ab 1989 m .m .]

K o ld in g - b o g e n . U d g iv e t a f K u l t u r u d v a l g e t i K o ld in g . R e d ig e r e t a f B ir g itte D e d e n r o th - S c h o u . 20. å rg . 1990. 107 s., ill.

A stru p , F . og A . G.O plevelser og glæ der ved slægts­

forskning. (S. 92-96, ill.)

A s tru p, K . G. K olding K o m m u n es Forsyningsfor- v altning. Elafdelingen. (S. 61-66, ill.) [K ildefor­

tegnelse]

Beck, E llen. Fiskeri i Gl. Ålbo. (S. 85-88, ill.) Bro, K nud. N ybyggere i K olding. (S. 39-47, ill.)

[ E rin d rin g e r 1950-1954]

E rvald, H . C. Et historisk genbrug. (S. 73-74, ill.) [F und a f v a n d r ø r a f træ , der i 1860 blev an v en d t til dræ ning]

E rvald, I L C. Saltet i H arte, en k o m m en tar. (S.

97-99, ill.) [K o m m e n ta r til E dvard K øhrsens artikel i K oldingbogen 1989]

Flø Sørensen, Søren.K o ld in g b eg iv en h ed er I . sep tem ­ ber 1989 - 31. au g u st 1990. (S. 101-107, ill.) [V æ sentlige begivenheder i K o ld in g K om m une]

Furdahl, K im . G ård m æ n d , tyende og fattige i D alby o. 1870. (S. 75-84, ill.)

(11)

D e lokalhistoriske årbøger 1990. E n oversigt

Hamming, Thorkild. V iggo N ielsen. (S. 70-72, ill.) [N ekrolog]

Jørgensen, Frovin. Skattevæ gring å r 1800. (S. 37-38) Jørgensen, Frovin. En konfirm ation i 1803. (S. 89—

91) [K ildehenv.]

Jørgensen, Line. D anske h je rte r - K olding 1943-45.

(S. 67—69, ill.) [E rin d rin g e r af kvinde, hvis m and blev taget i m o d stan d sk am p en ]

Køhrsen, Edvard. O m S talleru p og G rønsø i H arte.

(S. 56-60, ill.) [K ildefortegnelse]

Køhrsen, Edvard. En k o m m en tar til en kom m en tar om saltet i H arte. (S. 100) [K o m m e n ta r til H. C.

E rvalds artikel s. 97-99]

Lind, Johs. 01 og arb ejd e - K oldinghus lens be- spisningsliste 161314. (S. 5—10, ill.) [K ildefor­

tegnelse]

Mosehollm, Knud. Et sted ved Slotssøen. (S. 48-55, ill.) [S k in d erb o rg h av eg aard ca. 1765-1990. - K ildefortegnelse]

M ulvad, Søren. A bsalon i D ons. (S. 18-22, ill.) [Tca- terg ard ero b eu d lejn in g sfirm a 1960—1977 ] Nielsen, Orla. E n m an d - et blad - et trykkeri.

K o n rad Jø rg e n se n s Bogtrykkeri fra 1878 til 1986. (S. 23-36, ill.) [K ildefortegnelse]

Sørensen, Torsten. Det første am tssygehus i K olding 1782-1838. (S. 11-17, ill.) [K ildefortegnelse]

Hardsyssels Arbog. Udgivet a f Historisk Sam ­ fund for Ringkøbing Amt. Redigeret a f Esben G rau g aard , K n u d Erik Nielsen, Rigmor Lil­

lelund, J ø rg e n Ø sterg aard og Kr. Bjerregård.

1990. 2. rk. bd. 24. 158 s., ill. [Forfatternoter.

- Person-, sted- og emneregister]

Bjerregaard, Kr. K n u d P ichard 19.10.1921—

' 10.7.1990. (S. 147-148, ill.)

Brandbjerg, Egon. De nyfundnc k alkm alerier i Staby k irk e.'(S . 133-136, ill.)

Bundesen, C. E . G lim t a f H ernings historie ca.

1680-ca. 1800. (S. 105-132, ill.) [K ildehenv.]

Christoffersen, Svend. »E fter kongelig M ajestæ ts b e­

faling...« [Sm åstykker] (S. 146) [H over K irke- kasses in d sam lin g 1636 til sognepræ sten, som havde m iste sine ejendele ved en bran d ] Graugaard, Esben. S tudefolde - en k u lturhistorisk

kilde i det vestjyske lan d sk ab . (S. 91-104, ill.) [K ildehenv. ]

Green, Henry. Fattigfolk i Sdr. Lem og Ø lstru p sogne i 1800-årene. (S. 8 1-90, ill.) [K ildehenv.]

Historisk Sam fund for Ringkøbing A m t. Foreningsmed- delelser 1990. (S. 149—154, ill.) [B eretning, reg n ­ skab 1989 m .m .]

Ingvordsen, fens. Det gam le v ievandskar i M åb jerg kirkes v åb en h u s. (S. 137-145, ill.) | K ildehenv. ] Johansen, Thomas. Strejftog i Skjern-egnen i

1940’erne. (S. 13-28, ill.)1

Laubjerg, Kirsten. B ondekone på T h y h o lm i halv­

tredserne. (S. 5 -12, ill.)

L indby, Jens. D a der i 1888 op retted es andelsm ejeri i A ad u m sogn. (S. 77-80, ill.)

Pedersen, Ejner G. De vejfarendes og kgl. acteurs - Sevel K ro. (S. 29-56, ill.) [K ildehenv.]

Pedersen, Ove. En episode fra provisorietiden. Da Niels M o u ritsen , V ildbjerg, blev ekskluderet a f R ingkøbing am ts skoleråd i 1885. (S. 57-64, ill.) [ K ildefortegnelse]

Vrist Langer, Anders. H arb o ø res første fiskerifore­

ning. (S. 63-76, ill.) [K ildehenv.]

Fra R ibe A m t. Udgivet a f Historisk Samfund for Ribe Amt. Redigeret a f Hans Jø rg en L.

Larsen, Agner Frandsen og J e n s Kusk. 1990.

Bd. X X V —1, s. 1—156, ill. [Forfatternoter]

Bestyrelsens beretning fo r året 1989. Ved Søren M anøe.

(S. 132-133) [H istorisk Sam fund for R ibe A m t]

D a h l, Ester. Se: L au ritsen , V. S.

Dieckmann Rasmussen, Jørgen. B esæ ttelsestiden i erin d rin g . (S. 1 15)

E t udvalg aj historisk litteratur om Ribe amt. (S. 125—

131) [Topografisk fortegnelse]

Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe A m t 1989. (S. 136-155, ill.) [B eretninger. O m h a n d ­ ler: S am m en slu tn in g en a f lokalarkiver i Ribe A m t (R A L). - De lokalhistoriske arkivers kon­

sulent. - B eretninger fra am tets lokalhistoriske arkiver. B illund K om m une: L okalhistorisk A r­

kiv for Billund. - V orbasse L okalhistoriske A r­

kiv. - B låbjerg lokalhistoriske A rkiv. — Blå- v a n d sh u k L okalhistoriske Arkiv. - B ram m ing K om m une: B ram m in g B yhistoriske Arkiv, D a­

rum Sognearkiv, G ø rd in g Sognearkiv, H unde- ru p Sognearkiv, V ejrup Sognearkiv og V ester N ykirke Sognearkiv. - H istorisk A rkiv for Brø­

ru p og O m egn. - E sbjerg K om m une: E sbjerg B yhistoriske A rkiv og V ester N ebel Sognearkiv.

- Fanø K om m une: S ognearkivet, N ordby, og S ønderho-A rkivet. - L okalhistorisk Arkiv, G rin d sted Bibliotek. - H elle K o m m une: A ger­

bæk L okalhistoriske A rkiv, F åborg L okalhistori­

ske A rkiv, G rim stru p Sognearkiv, N æ sbjerg Sognehistoriske A rkiv, V ester S ta ru p Sogns Lo­

kalhistoriske A rkiv, Ø se Sognearkiv og L okal­

historisk A rkiv for A rre Sogn. - H olsted K om ­ m une: A astru p Sognearkiv, L okalhistorisk A r­

kiv for H olsted K o m m u n e og Tobøl Egnsarkiv. - Ribe K om m une: Je rn v e d Sognearkiv, R ibe Lo­

kalhistoriske A rkiv, H istorisk A rkiv i Seem Sogn, S p an d et Sognearkiv, L okalhistorisk Arkiv- for V ester V edsted Sogn og V ilslev Sognearkiv.

- V arde K om m une: Alslev Sognearkiv, Billum Lokalhistoriske A rkiv, H o rn e Sognearkiv, J a n - d e ru p L okalhistoriske A rkiv, T h o rstru p Sogne­

arkiv og V arde L okalhistoriske A rkiv. - L okal­

historisk arkiv for Vejen K o m m u n e. - Ø lgod K om m une: A nsager L okalhistoriske A rkiv, Ti- stru p -H o d d e L okalhistoriske A rkiv, Skovlund

Figure

Updating...

References

Related subjects :