Digitaliseret af | Digitised by

359  Download (0)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Lengnick, J. C. L.

Titel | Title: Genealogier over adelige og borgerlige

Familier.

Bindbetegnelse | Volume Statement: A-G

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kbh., 1841-65 Fysiske størrelse | Physical extent: 11 bd.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always remember to credit the author.

(2)
(3)
(4)

Familie-Stamtavler

o v e r a d e l i g e o g b o r g e r l i g e F a m i l i e r , s a m l e d e o g u d g i v n e a f K a p t a j n J . C. L . I i e n g n i c k .

3) l wub wbV 1 Wj OiiX.Q'ilCit

åi£

* v > A

* * . ’■!

f t -

A a «

avd a a r d (fra Juclstiui 3T*ard) 16 B l.r^ ~ 4

MM.; AldrfddfLaurvigen, 3 Bl.; Ake- leie, 2 Bl ; Ancher, P„ 1 Bl.; Legat- famihen Andersen, 1 Bl.; Arff, N. J„

1 Bl.; d Auchamp, 1 Bl.; d B n g g o r , lians, 4 Dl.; Bagger, Henrik (vedrø­

rende Etatsr. Baggers Legater), 1 Bl.;

Bagger, J„ 1 Bl.; Bagger, N„ 3 Bl.;

Bagger, R. M„ 3 Bl.; Balle, P. S., 2 , BL, Balsløv 3 Bl.; Familien Banner,

1 Bl.; Banner, S. J., 1 Bl.; v. Barden- fleth. 2 Bl.; Barfred, Fr., 4 Bl.; Barn- ' holdt 2 Bl.; Barthling, H. W., 1 Bl.;

Becker, 3 BL; Beckmann, 2 Bl.;-^e* i fr* 1;-C D l.; Behagen, C., i Bl.; B e n f ' sen, H. H„ 1 Bl.; Benzon, C. H., 2 Bl.;

Bernth, J. L., 1 Bl.; v. Bergen 1 Bl.;

v. Berregaard, 1 Bl.; Bille II., 1 Bl.;

Bittr

Braho), 15—BL; Bilsted, 1 F.i01’n, A. A., 2 Bl.; Blicher, J.

M. , 1 Bl.; Blicher, J. N„ 2 Bl.; Bloch, N. S.. 1 Bl.; Bojesen, S., 1 BL; Bona- parte,_6 BL; v. Bornemann. 3 Bl.;

. . - i

t i ft, l i åfitiki*.

r.___ U _

BrandW Drammer, Braerii, 2 BL; v.

F. C.. 1 BL; Bredahl, H . ’ (2), 2 BL;

Bredahl, J. M., 2 Bl.; Bredsdorff, 2 BL; Br^nl^olm, 1 Bl.; BriamL 1 DL;

■BL.; Brorson, 5 Bl.; Bruhn,- H;, -4 oa57

' --- --- --- --- 7 ~ ^ 7 ^ —

nmv. l BF; Bruggemann, 1 Bl.; Briin- nich, 2 BL; Brøchner, 3 Bl.; Buch- wald, 1 BL; Budde, 1 BL; BwH*-, 3*

-BB', Bundesen, 1 Bl.; Biilow, C. W., 1 BL: Bysfing, 1 BL; Bøgh, N. S., 1 BL; de C a r l s e n , 1 BL; Caroc, 1 BL;

Cederf eldt-Simonsen, 1 BL; Claessen, 1 BL; Cold, 1 B1.; Colding, A.A., 1 BL; Conrad 1 Ehcrliin, 1 BL: Cortsen, 2 BL: Crone, 1 BL; Cøllner, J. A., 1 BL: K a b l d o r p l i , 1 Bl.; Damkjær, J-, 1 Bl.: v. Deur!!, 0 Dl.; Dichmann, 1^ BL; Dorn, 1 BL; Dorph, 2 Bl.;

•Drosler, 1 D1., Drewscn, 0 IH.; Dreyer, J-, P-. 1, Bl.; J)ysseJ_, 2 Bl.^ Tju e d e ; Elevs, J„ 1 Dl., Engelbrecht, K., 2 Bl.; Erichson, 1 Bl.; F a b r i t i u s , F.,

1 Bl.; F afrritius-Tcngnagel, 6 B l.; v.

* . j . u . Y/A /lJjA

0 \f \^

F'AbFmuJ, G., 1 Bl.; v. Falbe, 2 BL";

Folksnokjold, 1 BL; de Falsen, 2 Bl.;

Fanøe, 1 Bl.; Faafing, 4 Bl.; Faye, 5 BL; Femmer, 1 Bl.; Fenger, 4 Bl.;- Fischer, J., 1 Bl.; Fischer. M.. 2 BL;

de Fisker, 1 BL; Fieischcr, 5 -BH Flensborg, 1 BL; FTcaborlit"1 DI-'? . Flindt, H,, 3 BL; de Flindt, 2 Bl.; i Fug, L.. 0 DL; Fogh, N. L., 3 Bl.;

Fogtmann, 1 BL; Fohlmann. 1 BL;

Fonlenay, 0 DL; Foss, C., 3 BL; Foss, L. 1 BL; Friedenreich, 3 BL; Friis, H.

D„ 1; Friis fra Ribe Præstegaard, 12 BL; Fvom. A. Frost. 1 BL; Fuglede, 2 BL; Fuiren, 1 BL; Fursmann. Falch, 3 BL; s1. Fonos, 1 Bl

BL: G a d , N., t Bl chel), 2 BL; Gjellerup,

sing, F., 1 Bl.; Ginckelberg, 1. CBl.;.

Giøe, 1 BL; Glahn; ■■■8 Blr!— Gtegpp , Goische. P. R., 2~"B1L; Gotwaldt. l*''Bl.;j Gram, -H N., 1 ■Btj .jGwdischilIjngX 1 BL: Grove, 3 BL; Gudénrath. 1 BL; s v. Giildonoronoj 11 BL: v. Giildenløve, C., 2 BL; v. Guntelberg, 1 BL; v. Gørtz,*

t BL.: Gøtzsche. 2 BL: i

(5)

( ! X a ^ a a a i

ØC C wM ,\\\åa\ \ \ a.

1A. ^ K tO tw ^ 16 $£.

1 u .

v 4 t k "

€ M 4 t - S r

^C\w!b

$v*<4L , < ? .> .£

^bvocli.- YjLb(K.l\Jl

*3J>Vutu\ ( ^ •

'vuX u>* y(\a\^\,tci-**.

<% '\r\\w,tf\\)

S&ViAtx.

‘Irblxi/Cvx

v. sBlwMQ

Q * u * t t r u -

J5*UWD<*v

4 w .

1 Clitw^4r 3 l\{/dHwOr

\ 9 M - h U

i f t t .

* 2 M .

i « 3 U -

i u .

3

H .

\ «.

$ & ( .

;L>

‘i.U.lcM ^ >

\) OUdUAJjll

* \F i>0

<5" øu>viw

9

> 1

^ ^ \ P VVT . "ØL .

„* (X-C^XvU,

GjStøw* ( 'i x . iAf?

{X uO tl/iCttflU

o u , ir fr iv^

4 r

l flt.

6-IH.

I f i l ^ i m ^ '

k f i t

$~$[Åiimbr

s e t

3 M .

3 fi (

i

I r 1 .4

O u t H fit-

(6)

Jonas Abo

»ar itjøbmanb i Sfarfnuré og cfterlob:

1. Lorentz Abo, .ftjøbmanb i SCmftcrbam (flere 2)øttre, gifte, meb 2Cffom.) 2. Paulus Abo, .ftjøbmanb Ibid. (flere ;T>øttre, ligelebeS.)

3. Christian Nicolai Abo, Sorenffrioer i 9Jorbl)orblef)n i SSergenS S tift * Anne Leem:

A. Toger Abo, 3n»entariif¥rioer »eb .polmen, gift:

Anne Margrethe Abo * 1727 12/8 Balthasar Seehmann ff’l e i s c S i e r , (StatSraab te. 7 1767 (fee fjané Stamtaole).

Frederikke Henriette Abo * 1727 u / 7 Samuel Gottfried M e y e r , ^portccfjaifeubleier, Qfnfemant:

Sophie Christiane Meyer, f. 1729.

Christian Frederik Meyer, f. 1731.

B. batter '* Ole I l o r n e m a t m , f. 1673 t 1713 03 S5 ).

I*. Niels Christian Abo, kolber paa 9)Mbe »eb Stomébalå Solbflcb * Birgitte Mechlenburg:

Jacob Abo, f ugift.

Anne Christine Abo * ... 'W l b o r g ', .ftjøbmanb i (Sl)rifHanfunb.

Nicolai Engelhard Abo, 7 ugift.

Christian Nicolai Abo, féapitain i Sø= (Staten, f. 171S f 1789 a% * 1745 Anna Miehelsen, f.

1721 f 1812:

3 Sønner og 3 £>øttre, f-J:. fmaa.

7. loger Åbo, Sapitain i 'Søetaten, f. 1745 14/ 9 f 1806 2I/ n * Maria v. d. Spuy:

Christian Johannes Abo, forben Sø;$Jremierj£ieutenant (leøcr paa 6 ap) * 1, 1809 15/6

Lovise Dorotbea Næsted, t 1823 (30) 2, ...:

Maria Sophia Theresia Abo, f. 1811. Toger Abo, f. 1813.

(7)

D.

Betzy Camilla Augusta Abo, f... * Christian August F le in a a ? e r , SBataMfonS*

djirurg.

Charlotte Amalie Abo, f... * 1, 1805 lfi/T Carl Christian I l o l s t , gft&3a$ftflent.

2, 1S12 14/ 10 Ludvig Frederik IS e litte P * ^iobmanD:

Fanny Elisa Ilolst, f. 1807.

Carl Johan Steenberg Selraer, f. 1S13.

Christine Lovise Selmer, f. 1815.

Johannes Toger Abo, f. :c. t 1792.

8. Erland Nicolai Abo, øolteutenont (1780).

9. Anna Maria Abo, f 1805 (60) * C hristian Frederik L o w e , ta m c rra a b , Sarafccur:

Anne Charlotte Lowe, f. 1771 * ... R e i n r e e r 9 øecretair.

10. Birgitte Christine Abo, f...

41. Juliane Marie Abo f 1836 (82) * Diderik P f e i f f , golieutenant, f. 1752 f 1785:

Anne Sophie Pfeiff.

Diderikke Christiane Pfeiff.

12. Charlotte Amalia Abo, f...

13. Cathrine Hedevig Abo f ugift.

Lorentz Abo, ©larniefter i ftiø b e n fy a v n * Boild Rosenmeyer:

Inger Margrethe Abo, f. 1731 t ... * 1762 29/ 10 Jens R a v n d a l i l . ^utbmcvgtig. 9ftere far jeg ith funnet faae oplpft om Demte familie, her angioeé at »aere foenff StCei og forer i ftt SSaaben

6 faibe kugler (be 4re neberft) og ct fatbt £>»btungefaoeb meb 2be 83een, lagte operforå.

.fenønirh.

(8)

® e » a t e o e l t g e J a m i l U > -

Svigger, ©wee af Balatshausen i <Sad)fen, * Bertha, ben ftbfle ©tene af Schwabecks jDatter:

Hunold v. Schwabeck, lenebe 1066, crfjolbt ©obfet A hlefeldt:

Werner, grifyem af A hlefeldt:

Henrik, §rtyem af A hlefeldt:

Conrad, grtyero af Ahlefeldt, brog 1152, paa ©ntnb af ©tribigf)eber meb SBtffoppen af Hildesheira, til ben banffe ,&ong S v en d :

Henrik v. Ahlefeldt, * Anne, af familien Krumendick:

Gottschalck v. Ahlefeldt, f Marqvard v. A hlefeldt,

Henrik v. Ahlefeldt, * 2 @øriner, frøoraf:

Benedict v. Ahlefeldt, senior, ubmcetfebe ftø 1350— 1380 i be S5Uét>igf!e tttoltgl;«b«r, * af gamilisn Sture Benedict v, Ahlefeldt, junior, * Lembek.

Nicolaus v, Ahlefeldt, infører mob SDitmarfTfrøe 1403, * . . , . v. D osenrath:

t

(9)

Nicolaus v. Ahlefeldt, * Wulffgang v. Pogwischs S la tte r : Benedict v. A hlefeldt, til ©eegatb, * . . . . v. Buchwald:

Nicolaus v. Ahlefeldt, tit ©eegarb, * Y the v. Breide:

Benedict v. Ahlefeldt, til ©eegarb og Sortungen, * Anne v. Ahlefeldt, af #ufet Lehmkiihlen: 3 ©ønner og

1 Satter, fyooraf:

Hans v. Ahlefeldt, til Sotningen, £afelborf, ic,, fRibber, + fom ©enetal » iDitmarfterfrigen 1590, (4 ©. og

1 S .) , beraf:

Friedrich v. Ahlefeldt, til ©eegatb, i u , * Catharina v. Pogw isch, (3 ©♦ 1 S .), beraf:

Hans v. A hlefeldt, til ©ejiermu'b og ©eegarb, * Dorothea v. A hlefeldt, af £ufet Seegard:

Friedrich v. A h lefeld t, til ©eegarb, ©e|termub, ©tenborff og 2lrlerøat, fbrftelig ©ottorpfl ganbtaab og tfmtinanb ooer 2lpenrabe til 1605, * 1, Catharina Rantzau, f. 1563 13. Secembet f 1587

20. Slat, (1 ©. 1 © .). 2* 1592 7. februar Dorothea Biom e, f, 1575 21. februar f ♦ ♦♦.: (2 ©„ 1 ©.)> af ft&lio :

Friedrich v. A h lefeld t, til ©eegatb, f. 1594 f 1657 25. SDtarté * Brigitta v. A hlefeldt, af ©eegarb, tøenbeS efterleoenbe ©øn oar:

Friedrich, ©reoe af A h lefeld t, til Cangelanb og firingen, #erre ttl SOtørfeburg, ©raoenfiein, begge ©eegarbe, #e*

ringlbolm, SSallegaarb og SDSilbnif, ©ef)eime», ©taté* og ganbraab, ©tatbolber i gørftcnbømmerne ©leéoig og £olfteen, tlmtmanb ooer ©tetnburg , ©ouoerneur t Sitmarffen, itgt. ©torcantller, ^roefeé t ©onfeillet, ©taté# og @ancelli«©otlegiet og oeb ^jøbenbaoné Unioerfitet, R E *, te., f. 1623 f 1686 7* 3tøli * 1. 1657 26. Secember Margrethe Dorothea, ©reoinbe af Rantzau, f. 1642 8. SJlarté f 1665 16. Xuguji, (4 efterleoenbe 83ørn). 2. 1669 Maria Elisabeth, ©reo*

inbe af Leiningen og Dachsburg, f. 1648 10. SJlarté f 1724 13. Zfpril} af bette 2©gtefPab:

(10)

1 . Charlotte Sybilla, ©reoinbe of A hlefeldt, f. 1672 * 1696 12. 3onuar Ludvig, @reoe af § o lm s,

til Sftøbelé^eini/ f 1726 17. gebruar.

3 . Sophia Amalia, ©reoinbe of Ahlefeldt, f. 167. 12. Suni * 1094 21. Stooember F r l e d r i e l a W i l ­ h e l m , 2lroing til Storge, ^ c rtu g til ©leSoig og #olfieen, ©eneralmajor, f 1742.

3 . Carl, ©reoe of Ahlefeldt, tit Sangelonb og Sitringen, <£>erre til SDløriburg, (Sallunbborg, ©raoenjiein, begge

©eegaarbe og SSaUegaarb, 2c., ©ebetme* og Canbraab, Æaimnerberre, ©oerfialb*

tnejter, bet Jtgl. 8tibber*2(cabemieé £)oerbofmefier, $>ræftbent i politi* og dommer«

©ollegiet, ©tatbolber i gørfienbønunerne ©leéoig og #oljieen, RE*, jc., f. 1610 25. 2fpril f 1722 7, September * 1702 2. SDlarté Ulricca Antoinette v. Dan- neskjold-Laurvigen, f. 1686 6. Sonuar f i755 23. September:

Friderich, ©reoe of Ahlefeldt, til gangelanb og Stiringen, ©eneral of (Saoalleriet, SK*, f. 1102 29. SDe»

cember f 1773 * 1. 1130 28. 2lpril Bertha v. H o lstein , af GSatbrineborg, f. 1705 28. 2lptil f 1735 9. Stooember. 2. 1760 10. Dctober Maria Elisabeth v. Ahlefeldt, af .giafelau, f. 1719 25. ©ecember f 1769 24. Sanuar:

Christian, ©reoe af Ahlefeldt-Laurvigen, til gangelanb og firingen, jtammerberre, ©eneralmajor,

aroebe 1786 ©reoftabet Sauroigen, SK *, f. 1732 1 7 . ffltai f 1793 * 175 9 1 9 .

Sanuar Elisabeth Juel, f. m s 12. tluguft f 1 8 0 3 :

a . Fried., ©reoe af Ahlefeldt-Laurvigen, til Songelanb og Stiringen, f* 1 7 6 0 17. Stoo., ©ene*

rallieutenant, S K * , folgte 1805 ©reofFabet Sauroigen til .Kongen, bog bleo af enbeel af .Kjøbefummen oprettet et gibeicommié, f 1832 2. SOtorté * 1, 1785

Charlotte v. Hedemann, f 1812, (1 2).). 2. 1816 grøfen v. Leth, (u . 23.).

©reofFabet Cangelonb og bet SauroigenfFe gibeiconuniS tilfalbt b«né SSroberføn, (fee nebenfor!)

(11)

Elisa Margrethe, ©reoinbe Ahlefeldt-Laurvigen, f. i7so i7, Sioeember * i 809 Adolph, SSaton v.

Lutz o W ,

preuftfl ©eneralmajor.

b.

Ida Brigitta, ©reoinbe af Ahlefeldt, f. m i 23« October

f .... * .... Seehusen,

3)roprietair, (2 © .).

c.

Maria Elisabeth, ©reoinbe af Ahlefeldt, f. i763

3.

SJlarts

f

. . . . * . . . . v.

Brock- do r ff,

(Sapitain, (83.).

d.

Jens Ju el, ©rene af Ahlefeldt-Laurvigen, til Cangelanb og firingen,, f. 1764 10. 3uni f 1794 * 1788 Sophia v. Hedemann:

1. Christian Johan Frederik, ©rene af Ahlefeldt-Laurvigen, til Cangelanb og bet CauroigenfFe gibeic., kammerherre, Oberjllieutenant, C*, f. 1789 7.3anuat, ar*

oebe 1803 ©tamgobfet Lundsgaard, * 1812 Julie Louise, Somteéfe W edell- W edellsborg:

a. Ju lie, Gsomteéfe Ahlefeldt-Laurvigen, f. 1813 7. 3uni * August Sophus

, Ferdinand, ©rene af

Tramp.

b. Sophia, Qomteéfe Ahlefeldt-Laurvigen, f. 1814 23. ©eptember,

c. Frederik Ludvig W ilhelm , ©rene af Ahlefeldt-Laurvigen, «£ofjagermefter, f. 1817 23. 2fprtl.

2. Frantz Wilhelm Ferdinand, ©teoe af Ahlefeldt-Laurvigen, til Sangelanb og Stir*

ingen, kammerherre, ©tiftamtmanb, R * , f. 1790 7. Øtooember f 1843 * i.

Charlotte Fabricius,+ . . . . 2. A. Dorothea C. Hansen, (u. SS.).

3. Carl Frederik Christoph, ©rene af Ahlefeldt-Laurvigen, til Sangelanb og Stir*

ingen, (Seremonimejier, kammerherre, SRajor, R*, f. 1792 15. SDecember * An­

toinette, GsomteSfe Juel-W ind-F rys:

a. Richard, ©reoe af Ahlefeldt, ©arbe*Cieutenant, f. 1819 22. 2lprtl.

(12)

•>« 7Vj-

i;-: \ '

■. J r

b. Alfons, ©rette af A hlefeldt, f. 1821 10. 2fprif.

c. Adolph, ©reoe af Ahlefeldt, f. 1823 29. Qctober.

d. Agnes, (Somteéfe af Ahlefeldt, f. 1825 5. Sult.

e . Mathilde, ©omteéfe af A hlefeldt, f. 1828 31. SRaw

f. W ilhelm, ©reoe af Ahlefeldt, f. 1830 24. 3Rat\

g. Friderich, ©reoe af A hlefeldt, f. 1834 lo. Sult.

e . Dorothea Sophia, ©reoinbe af A hlefeldt, til Sanøelanb oø Sfipinøen, f. fy + ilo s .

f*. Maria Antoinette, ©reoinbe af Ahlefeldt, til ganøelanb oø SRipinøen, f. H66 21. @eptem*

bet t • * •♦♦♦ S c h m i d t , SRajor, (u. SS.),

g -. Anne Margr., ©reoinbe af A h lefeld t, til Sanøelanb oø SRipinøen, f. 1I68 1 5 .2tpril f isoo

* Erik v. H e d e m a n n , SRajor, (1 ©. 1 25.).

J h . Carl Wilhelm Ferdinand, ©reoe af Ahlefeldt, til Sanøelanb oø SRipinøen, jDomfjetre i

gtfbecf. f. H69 5. 2Cuøujl * 1. H98 E del v. Lovenhjelm, (4 83.). 2. grafen Bang:

1. Christian Conrad, ©reoe af Ahlefeldt, Sagtjunfer, f. H99 . 2; Johan Adolph, ©reoe af Ahlefeldt, f. isoo.

3. Ida Sophia, (Somteéfe af Ahlefeldt, ^priorinbe i tRocéfilbe klolier, f. 1803.

4. Carl Henrik, ©reoe af Ahlefeldt, f. i804. 5. @n 35atter.

6. Adelaide Charlotte, (Somteéfe Ahlefeldt-Laurvigen, f. 1810 11. 2Cuøuji * 1833 12.

2lpril Jorgen Erik Frederik v. S k e e l , til SBivfelfe, kammerherre, f. 1803 20. tfuøuji:

a. Hedevig Claudine Christiane v. Skeel, f. 1833 14. SDecember.

^ b. Sophie Caroline Johanne v. Skeel, f. 1835 2 2. Sunuar.

c. Sophus Frederik Erik Otto v. Skeel, f. 1836 2 9. Sanuar.

/

(13)

i-

A

/

d. Claudine Elisabeth Caroline Elisabeth v. Skeel, f, 1838.

7. Wilhelm, ®te»e af Ahlefeldt, f. i8i2»

i. Christian, ©reoe af Ahlefeldt, til gangelanb og Slipingen, .Stammerberre, Dberfllieutenant, f. m o 1, december * i* Julie Madsted, (3 S.)« 2. Susanne Bochmann:

1. Charlotte, GsomtcSfe Ahlefeldt, f. 1806,

2. Frederik Ludvig, ©re» Ahlefeldt, Cicutenant, f. ♦ ,3. Elias Frederik, ©re» Ahlefeldt, Cieutenant, f.

4. Carl Christian, ©reo Ahlefeldt, f...

fc.. Christiane, (Somteéfe Ahlefeldt, Cangelanb, f. 1712 t 1S36 * Johan Georg v. S I t z

l e p , SRajor, (u. 33.).

1. Sophie Charlotte, (Somteéfe Ahlefeldt, til Cangelanb, tc., f. n so 29. gebruar * 1801

Erik v. H e d e m a n n , Sttajor, f i839, (2 ©. 2 2).).

& a jeg iffe forinben Siningen erfjolbt abffilltge omfpurgte ©plpéningcr, oil jeg, om ©agen fenerc maatte tnteresfere be 2tbfpurgte, muligen optage bet SRanglenbe paa et SiUcrgéblab.

S e it $ it t .

v

?<'■<

i t

\ .

f

* *

éL

(14)

familien A M E I Æ I J 5 *

Michael Pedersen, til øcfyiennerup, itu Ulritøpolm, i gpen, f 1 5 3 9 * Magdalene Drage, f 1560:

Knud Michelsen, ttl Ødjiennerup, * 1. Kirstine Algutz. 2. Margrethe Urne C®* af Christian U., tit lutring, øtt'bber, og Sophia Lunge):

A. Christian Knudsen, til øcfytennerup, f 1632‘Vs * Regitze Sparre, f 1610 <£>an forgrebe $ong (Sprifttan ben 4be ®aarben og bobe uben Søm .

B. 2>ctter, * Hans S k i n k e l , til éterffob. C. Kirsten K., * Niels S a n d b e r g *

D. Gabriel Knudsen, til 9lorbffot>, Panbøbøtnmer i gpen, * Helrad Sparre (2). af Jeppe Torbehsen S., til 2or!ilbfirup paa galjter, Panbøbommer paa PoUanb og ^alfter, og Else Grubbe):

1. Knud Gabrielsen Akeleie, til «£>julerøb t ØFaane, Panbøbommer t -^allanb, ftben (Sanontcuø t Punbe kapitel, * 1. Sophia Wojen f2>. af Enevold W., af $openpubtger, i fornem, Se?

faling$manb paa #aber$leøl)uu$, og Catharine Rantzau). 2. Dorothea Munch (2). af Fre­

derik M. og Sophia Friis):

a. Margrethe Cathrine Akeleie, f 1656 * Peder B i l l e * b. Gabriel Akeleie, {tuberebe paa øorøe Slcabetnie.

'in * ■:

* n

&

4-

4

(15)

c. Barbara Dorothea Akeleie, * Claus S p a r r e (Øøn af Einiche S., til 33tbpgaarb, øg Birgitte Clausdatter Multing).

d. Anne Cathrine Akeleie, f. 1637 f 1707.

2. Sigvard Gabrielsen Akeleie, ttl $antboe t 97ørge, 33efaltng$tnanb paa 33cerne fløjler; pan cømmanberebe 1711 ©rløgøjltbet „Sforfle 2>rage", bar 3 ©ange gift øg efterløb:

Gabriel Akeleie, ttl ^amboe ©aarb, Sapttatn beb ømaalepnjle Regiment, * Barbara Maria Rockling:

Sigvard Jorgen Akeleie, ttl Itambøe ©aart), Sftajør beb Ømaalepnjle SWegiment, f. 1672 f 1732 * 1. Ingeborg Thygesen (7 33.). 2. Anna Dorothea Ko- foed, f. 1696 + 1754:

Gabriel Sigvard Akeleie, SJtajør af infanteriet øg ^øftmefter i C^rtjitanfanb i 9iørge * Laurette Henriksdatter Behr:

l.Sophta Magdalene Akeleie, f. 1741. 2. Sophia Hedevig A., f. 1742.

3. Ingeborg Akeleie. 4. Ollegaard Maria A.

5. Ole Hannibal Akeleie, ^cenbrt! i Spørge.

Jens Werner Akeleie, Søntmonbeur * Sapttatn i ø ø s Staten, 2)trectenr og JDber =• Sqbtpagemejier beb bet ajtatlffe Sompagnt, f. 1703 f 1772

* Maria Bruun, f. 1710 f 1797:

Sigvard Jorgen Akeleie, Øø^teutenant, f. 1737.

Nicolai Gabriel Akeleie, f. 1738. Johannes A., øøcabet, f. 1739.

Ingeborg Akeleie, f. 174113/s. Jens Christian A., øøcabet, f. 1744.

Anna Dorothea Akeleie, * . . . ♦ Z f e g e , Sørnet.

Ollegaard Maria Akeleie, * Gustav Wilhelm

Storm,

Sapttatn t 9tørge.

Sophia Akeleie, * ___

Paust,

£ømmer£anbler i Spørge.

(16)

Grethe Akeleie, gift. Ulricke A.

Ingeborg Margrethe Akeleie, f. 1T18 24/ii f * Joachim Frederik

Urne,

(Sapitain af infanteriet (fee Hofman’s ©tamtable).

Peter Sigvard Akeleie, (Sapitain af dragonerne i 97ørge, f. 1720 3/3 * Jo­

hanne Alette Vibe:

' Johanne Dorothea Akeleie, f . Anna Dorothea A.

Severine Georgine Akeleie. Johanne Eleonore A.

Petronelle Alette Akeleie.

Samuel Akeleie, (£apitaitt;=£ieutenant i ©ø*Staten, f. 1721 14/ 5 f . . . .

* 1744 3/3 Maria Brandenborg:

Sigvard Jorgen Akeleie, ©øcabet, f. 1744 28/2.

Birgitte Margrethe Akeleie, f. 1748 f f. 91.

Anna Dorothea Akeleie, f. 1722 n /8 f 1786 * Hans Christian

Oiessillg',

9lubiteur, ©orenjfriøer i 9lger$ og 9ljferø ©ogne (fee ©ibjieø ©tamtaole).

Sigvard Gabriel Akeleie, f. 1724 24/2.

Johannes Absalon Akeleie, i*anbcabet, f. 1725 25/T f 1746.

Catharine Susanne Akeleie, f. & f 1726.

Iver Akeleie, f. & f 1727.

Hans Koefoed A., f. & f 1729.

Peder Koefoed Akeleie, ©tprmanb paa ££ina, f. 1731 3/t*

Elisabeth Kirstine Akeleie, f. 1732 u /lt .

3. Corfitz Gabrielsen Akeleie, til 93Jørnftrup i ©faane, * Benedicte Sparre:

Gabriel Akeleie, til Fjellerup i ©faane, ©berftlieutenant i fbenj! djenejte, ftben (Sømman*

beur*(£apitain i danmarf, * Beata Maccabæus (d . af Claus M., ttl ©tterup, Panbø*

(17)

bommer i <£>aflanb, og Ursula Maaneskjold):

Elisabeth Akeleie, f. 1654 f 1739 * 1. Jens M o e f o e d , Qapitatn. 2. 1692 Claus M o e f o e d , SJtajor paa 35ornpolm.

4. Eller Gabrielsen Akeleie, Sftajor.

5. Torben Gabrielsen Akeleie, Panbobommer t gpen.

*' 6. Elsebeth Gabrielsdatter Akeleie, * . . . . X ffu ftfe ld t«

£ermeb flutter mit SDfanuffript. gor feem, feet maatte intereofere at fupplere fcenne ©tamtaole, Oil jeg feog tilfoie, at jeg i mit Ufebrag beOufeen par gølgenfee: S. Akeleie, * M. Omsted; O. H. A.,

* A. C. Hafmann; S. J. A., * Maren Koss; F. E. Ketter, * M. A.; C. F. v. Koss, * B. M. A. (fee Groves ©tamtaPle); H. C. Mauritzen, * E. C. A.; P. v. Weybye, * E. D. A.: og Bjorn Maccabæus, til féjtrup t ©faane, * Helle A. (leoebe 1655); men at anoife feem feereø fpiabfer paa ©tamtafelen Ptlbe blioe mig et for befocrrligt Slrbeibe, ifcer fea jeg t faa £enfeenbe bepooebe en Støfijtance af Sintre, jeg

ei tor gjøre Øtegning paa.

f i e n ^ n t c f .

(18)

Povl Ancher,

Cprcefl paa SJornlmlttt, efterlob:

Jørgen Anclier, Iigelete# ^Jrceft paa -©ontfjolm * Elisabeth Kofoed:

A. Peder Kofoed Ancher, Dr. juris, (Sonferentéraab, f. 1710 f 1788 * 1, 1742 % Sophie Amalia Bild- søe, f. 1715 *J* 1746. 2, 1751 17/ n Johanne Maria Sevel, f. 1725 j ....:

n. Lorentz Ancher, Dr. theol, fprofe#for, ©tift#proofl t £)benfe, f. 1746 t 1794 v 1774 134 Ursula Elisabeth Wodrotf:

1. Ursula Elisabeth Christiane Ancher, f. 1779 f 1815 * .... J ø r g e n s e n , $on>a!tcr.

2. Johanne Sophie Ancher, f. 1782.

3. Peter Kofoed Ancher, ^Jroofl, ^3rcefl til £)#tofte, R*, f. 1784 * 1, Anna Johanne Wil- hjelm. 2, Lovise Augusta Thaning :

a. Beate Elisabeth Kofoed-Ancher,f. 1812. b. UrsulaElisabeth Christiane Kofoed-Ancher, f. 1818.

c. Lorentz Johannes Mathias Wilhjelm Ancher, f. 1822.

d. Petrea Jacobine Math. Ancher, f. 1828.

e. Johanne Thorkilde Ancher, f. 1835. f. Nanny Benedicte Ancher, f. 1838.

b. Anna Sophie Amalia Ancher, f. 1752 5/ n f 1832 6/7 * 1781 3% Hans Holst de A i l ø c S t e r (fce

©tøfle# ©tamtaole!)

B. Elisabeth Ancher, f... *}* 1793 * 1733 Thomas T r ø j e ! , ^Jrcefl til fBi#fenBerg, f. 1709 17/« i*

1769 32/ 12 (fee ©tøfle# ©tamtaole!)

Sophie Amalia Bildsøes og T. Trojels S)efceitbenter Ifaoe SCbgong til Hnberfløttelfe#*2tnflalten for træitgeitøe Csfterflægt af SJleblemtnerne i ben opljcpoebe cioile og abflillige ©tættøer# G?ufefa#fe. Johanne Ma­

ria Sevels $>efcenbent# fyai Stbfomft til te 2a#fonfle Segater.

I ’engnieh.

(19)

t 1698 * 1677

Nicolai Janizen Arff,

(Sommcrcetaab, SCSfeåfor t .£>øtefteref:, £trectettr »eb bet ojh’nbtjfe (Sømpagm'e, Maria Feyga f 1711 (50.9far): 4 øottner og 3 JSottre f t i »»9 SCtber:

A. Johan Gerhard Arff, (Sroéfeter, SBiinbanbter, f. 1684 f 1748 * 1, 1706 9/3 Anna Maria Brock (Wiwitz) f 1710 (46.). 2, 1711 Else Margrethe Alexanders f 1759.

B. Ulricca Marie Arff, f. 1690 f .... * 1722 Joachim Henrik F e y g a , Æjøbmanb. i damborg, f 1736 (58.).

C. Margrethe Elisabeth Arff, f. 1694 j .... * 1722 Johan Valerius F e y g a , Æfobmanb t damborg.

D. Nicolaus Dominicus Arff, (Sommanbeur t <Sø;(5:taten, f. 1695 f 1758 * 1, Gregoria Elisabeth Schløs- ser f 1750 (55.). 2, 1751 2% Marie Cathrine Lemvig, f. 1703 f 1776 (2 2)øttre f f fmaa) :

a. Else Margrethe Arff, f. 1722 f .... * 1738 30/ , 2 Hermann Christopher v. S o a n , (Sancefltraab, 9i:egtmentSc|»arteermefier, (3 og 3 2>. f f fmaa) :

1. Elisabeth v. Som, f. 1740 f .... *' .... P f e n i i i i i g e n , Cstatåraab, SStcecantSler i Ætel.

b. Johan Gerhard Arff, (SontresSCbmtral, f. 1723 f 1781 * 1767 lz/6 Bolette Elisabeth Høyer.

Christian Ludvig Frederik Arff, f. 1729 f 1747. d. Lovise Arff, f. 1730 f 1750.

Maria Arff, f. 1732 f 1801.

Sophia Magdalene Arff, f. 1733 f 1816 * 1750 Johan Cornelius K . r f e g e r , 9Sice*2CbmtraI, (fee bemteS ©tamtaole.).

Charlotte Amalia Arff, f. 1734 f 1761 * 1753 27/4 Christian Frederik L ø w e , Sajrabettr:

1. Johan Bominicus Løwe, f. 1754. 2. Birgitte Løwe, f. 1756. 3. Johan Henrik Løwe, f. 1757.

4. Frederik Christian Løwe, f. 1758. 5. Amalia Magdalena Christiane Caroline Løwe. f. 1760 - f .... * Hans J ø r g e n s e n , ©berftlfeutenant, (u. 58.).

Henrik Christian Arff. fpcenuerj£teutenant, f. 1735 f ’1777. i. Nicolai Conrad Arff, f. 1737 | 1758.

kanutten f)ai Slbfomfl tit ilnberfbttelfe3;2fnjklteu for trcengcnbe dfterflcegt af 2fteblentmenie i ben opljtmbe ctoile og abfftfltge øtccnberé énfefaéfe.

--- JVnøniek.

c . e.

f-

h.

(20)

Stflflt=gamilien Andersen.

A n d e rs ...boebe »eb gtenéborg * C a th rin e ... :

Peder Andersen, ©fiø»er, f. 29/, 1747 17/6 1798 i (Ranberé * Anne Kirstine Hansdatter Bech, f. ,T/4

1762 *J* 29/5 1826 (64). £un crgtebe ,0/5 1800 Niels Pedersen M a l l e r , ftjøbmanb i iRanberø, *j* 2/ , 0

1810 (45). 1 ©øn af jtbfie 5(£gteffaf>:

A. Mette Cathrine Andersen, f. ,8/ l0 1784 f % 1785.

B. Hans Andersen, f. 22/10 1785 -j- 2% 1786.

C. Mette Cathrine Andersen, f. 30/4 1787.

D. Andreas Bundsen Andersen, ©ømanb, f. 1,/7 1788, gif tit SSeftinbien.

E. Hans (Rasmussen?) Andersen, ftvigøraab, f. ,0/8 1790 *J* 22/2 1849 * ,4/n 1815 Mathilde Kirstine Mathiesen, f. 25/, 1792 *j- 2,/ 12 1855.- (øtiftebe et ^amilicsfiegat).

F. Sønche Andreas Bundsen Andersen, øfi»»er i ®øtl)et>org, f. 25/5 1795 , brufnebe 1838 »aa

#a»et. * Mathilde Caroline Witten, -j* 18/, 1847. 0£un crgtebe 10/7 1840 Olaf Johans- son, ^jøbnianb i ©øttjeberg, -j- ’ % 1850, og fobtc (»am ©ørnene: Gotthold Theodor, f. 4/3

1843, og Alfhild Malhilda Oscara, f. 9/ n 1844) :

Pontus Ferdinand Andersen, øømanb, f. H/9 1835, gif 1855 tit SBeflinbien.

C. Hans Christian Hansen Andersen, ©nebfer i iRøginb, f. ,2/5 1798 * I8/ n 1826 Ane Pouline Jensdatter, *J* */4 1831:

Peber Andersen, ©aarbcier »aa Uløginb 27?arf, f. 5/s 1827 * 17/8 1854 * Maren Madsen, f. »% 1832 :

(21)

" >

2

Ane Pauline Kirstine Andersen, f. ,2/6 1855.

H. Peder Andersen Møller, f. % 1801, gif til Slmevifa.

Ovenanførte ©fipper Peder Andersen ffal t>ave ^avt en ©øder, ber angipeé gift meb en JBager Henning Jepsen i glenéborg og fDiober til Anne Cathrine Jepsen, f. c. 1791 og Henning Jepsen, f. c. 1793; men uagtet jeg bar fjenoenbt niig flere ©ange til kræfter i glcnéborg, b« jeg bog iffe funbet ben fornøbne Sijianb til at orbne benne Sinie.

$ru Andersens ^amilie^Segat forterer unber øjceflanbs ©ifpejlol.

Jtjø&enljaon t 1859.

fmjnidi.

(22)

>/. Maria Arnolde Schneider, f. 1780 s ,/7 t 1783 14/8. , >

/*. Louis Henry Schneider, dapitatn, f. 1783 % t 1826 12/ 2 paa SSatama, ugift. 1 '

i. Jeanette Maria Schneider, f. 1784 12/ 7.

k. batter, hptfett 1787 %.

L Joost Diderik Magnus Schneider, @ommerce;Secretair, 1790 2% * 1. 1823 - 5/b Mathilde Cathrine Gandil, f. 1795 15/ 9 t 1840 4 9. 2, 1842 , 9 3 Augusta Gandil, f. 1805 xi<l \

Elisabeth Louise Schneider, f. 1827 7/ 3 * 1850 26/ 5 Louis Emil l i C i iss, Serge f. 182* 25/g>

Gustav Friederich Ludewig Wilhelm Schneider, ^roprietafr, f. 1828 17/7.

I'enønidv.

r.

: v

' l

y\'~

(23)

Cl IC

Frangois Louis d’Auchamp *),

é

f. 1776 3!/i2' af crt gammel abelig frattff familie, inbforn, font $olge af ben franffe Ifteoolution, fil £ an ; marf 1798, Ijerbleo l)an 1801 £>fficier, beeltog i Slaget paa ^jebenliaonå 2 SCprfl 1801, am fatteS 1802 fom 9J?aga;$incommtéfair oeb bet militaire SSarebepot. 1803 bleo f)an 1 fte (So'mmiSfair og fenere ©eneralfrigScommiSfair og oar SDirectcitr til fin S)ob 1817 3% . «£>an oar R* og DM., famt jftidber af St. Louis og 2ilie Drbenen * 1803 V8 Sophia Elisabeth v. Sommer, f. 1785 ln/ 9 (®atter af SJiajor, SRagajincommiSfair oeb bet militaire SSarebepot Frederik Ernst v. Sommer og Anne So­

phie, f. Sommer):

i. Frantz Albert Heinrich d’Anchamp, f. 1804 t2/6, Stitbent 1823, Cand. jaris land. 1828, Æammerjum fer 1829, Sieutenant i gongens ÉiocorpS 1828, fenere Sftajor, bleo 1838 ^oroalter oeb bet militaire SSarebepot, 1850 3/4 R*. * 1830 Marie Sophie Frederikke Stiitzer, f. 1807 27/ J2:

Francisca Sophie Lonise d’Auchamp, f. 1832 20/ 6.

Harald Albert Heinrich d’Auchamp, f. 1838 Louise d’Auchamp, f. 1806 26/4 f 1819 2\ .

Frederik Ludvig Frantz d’Auchamp, £anbSs£)oerretS; famt dpof-og Srab$ret3*iprocurator, f. 1810 30/ , ft i Itjebenljaon, * 1836 3% Frederikke Harboe, f. i .£)olbef 1808 13/6:

Francisca Alvilda d’Auchamp, f. 1837 23/,.

Francois Louis d’Auchamp, f. 1843 21 /]„.

*) Jpattå $ a b e r » a r © tabSofficier i ^iranfrig og f 1779 p aa en 9teife tit O fiin b te n ; benneé § u |lr u f 1777. © i£ f eftertobe .b.eénben en © a tte r, f tibligt, og en celbre S e n Sluguji, f fem Sm bebøtnanb i ^ la rté .

^engttirh.

(24)

V

s 0

Henrik Bagger,

&>e$n i ©loflrup, f. 1673 f 1746*) * Else Frorup :

A. Poul Henriksen Bagger, StafcS&efcemant) i $iøBenl)a»n, f. 1718 ^ 1765 * 1, Maria Kirstine Schmidt 2, 1758 11/ 1 Jutta Weigaard, f. Helverskou (§un cegtebe 1765 (Bulbfmet) Johan Georg Hædrich):

a. Henrica Bagger, f. 1753 + 1825, ugift.

b. Lorentze Bagger, f. 1758 t 1763. lin>

c. Lorentz Peter Bagger, Sottociåfiflent, f. 1760 * 1780 18/4 Ernestine Wilhelmine Dorothea Preuss, t 1810 (45.):

1. Henriette Lorentze Bagger, f. 1800 * Christian Wilhelm B. v.

Bressensdorff,

Sprog?

kerer, f. 1800 f 1830:

a. Lorentz Leopold Waldemar Bressensdorff, f. 1823.

b. Wilhelmine Pouline Maria Bressensdorff, f. 1825 1833.

c. Laura Atigusta Cathinca Bressensdorff, f. 1826.

d. Christiane Math. Theodore Bressensdorff, f. 1820.

2. Wilhelmine Pouline Bagger, f. 1803.

3. Pbul Emil Bagger, (SanccEtft, f. 1806.

tf. Elisabeth Maria Bagger, f. 1761 t 1789 * 1788 2/5 Erhard H a d e r t i p , ^rigåraab, Ægl.

^oroalter, f 1832 17/ 12 : \

Elisabeth Maria Haderup, f. 1788 * Daniel E i i i p l a u , ^Jrcejl til Jpaaréleo etc. Cfee Ijané Stamtaole.).

(25)

B. Jacob Henrik Bagger, <3tat>3capitatn, Urtekræmmer, f. 1720 f 1786 * 1756 3% Susanne Maria Ferslew, f. 1735 f 1763 :

a. Bartholomæus Bagger, UrteFræmmer pact @ljrtfHanéf)at>n, f. 1757 f 1830 * 1788 % Anna Doro- thea Treid f 1814 :

1. Susanne Maria Jacobine Bagger, f. 1789 t ....

2. Søren Jacob Bagger, f. Se f 1791.

3. Maria Susanne Bagger, f. 1795 * Hans Lauritz Petersen* $tgurcnit, f. 1789 j J837:

a. Jacobine Amalia Petersen, f. 1829.

4. Susanne Jacobine Bagger, 1796 f 1830 * Rasmus H a n s e n , (u. SS.).

b. Henrik Bagger, f. 1759 i* ....

c. Joban Otto Bagger, f. 1763 f ....

C. Maria Bagger, f. 1723 f ....

D. Hans Henrik Bagger, f. 1725 f .... V>

E. Jens Bagger, ©tabScapitain, garner, f. 1728 t 1815 * 1756 Kirstine Maria Lund, f. 17.48-}- 1782:

Christine Bagger, f. .... f 1822 * Hans S J a l i l b e r g ', (Satecfjet, f. 1759 *}* 1797.

F. Elisabeth Margrethe Bagger, f. 1731 -f ....

G. Christine Bagger, f. 1734 f ....

H. Peder Bagger,. Urtekræmmer, f. 1736 *t* 1798 * Christine Elisabeth Ramsoe, f. 1750 f 1808.

l) ©etuteé §aber »ar Poul Poulsen Bagger, ©egn t ©loftrup, f- 1634 i* 1726, f;vt3 ,5aber vor Peder Poulsen Bagger, $)}roeft til Jtjølftrup og Søn af Poul Olufscn Bagger, 3proVft, SK'cefi, ibld * *&r. Lauritz Pedersen Stampes ©atter af jkjølftrup, jfr. tntn Niels Baggers (Stamtavle 91ag. 4.).

familien ijar Sfbkoraf; til (Statéraab Frederik Baggers Segater.

1’cngntcH.

(26)

Jens Bagger, (om tybem intet oibete bibe 3 ), eftertob:

Christian Jenson Bagger, SSirfebommer »eb 33areniet SRiøéfenfieens 33irf, f. i 7i2 f 1I88 14. £>ecember paa fin (riu nebbrubte) ©aarb SSefier ©øgaatb i #uSbp ©ogn »eb Stingfjobing, * 1I 33 Maren Bag­

ger, f H 7 3 14. ©ecember:

1 . Hans Bagger, f. H 3 4 14. SOiai paa SKaburn ^iergaarb, 1159 16, Sølai ftoroalter paa 33raf)eéborg, i l t s 10.

3)1 ai 33efit;rer af 4 af Rantzauernes ©obfer meb SBopæl paa S3ra|)eét)oIm/ 1783 3. SDe*

cetnber #errebéfogeb t 33aag og 33enbé £erreber, il8 9 6. 3)2ai 8anb»a?fené.-@ommiéfait og jtammerraab, f H 9 l 2 2. Stooember paa SSra^eé^oIm/ * 1. H 67 5. 3 uni Eleonore He- . devig Romer, f. 1738 13. 2lugufi i ©ammelbp ^ r ®ftf9aar*> ®fb 23eile, f 1771 6, 9to*

»ember, (1 33.). 2. 1778 26. ©eptember Juliane Diderikke Gierlev, f, 1744 2 1. SRartS i £>|iet gørélø» i SpUanb, f 1812 l i . San«« i fit (Snfefæbe StøøUefnap i Jtjerte

©ogn i gpen, (3 33.):

a . Eleonore Hedevig Bagger, f. i 7lo 13. SOJarté * 1I90 o, tfuguji . . . . J l o m m e , $pra?ft (ti

©toubp og £ornum, f H 9 8 , (33.).

b.

Caroline Christiane Adolphine Bagger, f. 1741 1 0. gebruar * H 9 0

6.

fluguft . . . .

Siersted,

sprceft til #uébp og Stiéfum, f 1826, (33.).

C. Christian Bagger, S3iinf)anbler i .ftjøbenbaon, f. 1772 1 2. 2(pril f i l 96.

d.

Frederik Siegfred Bagger, f. 1773 1 2. SJJai, 1I 91 ©tubent, herefter banfT Officier, faa banno»eranfB og enbelig franff fra 2far 1806. £ a n beeltog fra ben £ ib i alle N a p o le o n s .Krige, f 1830 i 2)iefc, fom £>berfllieute»ant og Dfficier af Æ reslegionen, (ugift).

(27)

e . Charlotte Amalia Bagger, j- i t u , fpceb.

f . Charlotte Amalia Bagger, f. m e is. gebruar * 119. Peter F r i i s , t 1836, fom Sonftjiotialraab og $>ræft til jøfibtrf og 5)bing, (S.)*

g-. Niels Bagger, ©øcabet, f. il7 1 27. Suli f 1794 12. SRooember.

II. Andreas Christian Bagger, f. 1780 i t . 3 u li, 1199 Examinatus juris, 1I 99 S3olontair og fenere (Soptiji i ©eneraUSoibEammeret, 1805 2 0. Støarté Solb* og <5onfurotioné*3nfpecteur i Gsoréør,

1820 itammerraab, * 1. 1805 18. SOtai Frederikke Crone, f. 1782 19. tluguft f 1812

5. SEHarté, (5 S3.). 2. 1812 5. ©ecember Inger Margrethe Crone, f. il8 4 13. 2tu*

guft, (Søttre af $>robji FI. Crone til gløbftrup og ttlleréleo i gøen):

1. Julie Diderikke Bagger, f. 1806 1, februar.

2. Hans Carl Ludvig Bagger, Cand. theol., f. is o l 6. Dctober, 3. Adolphine Frederikke Bagger, f. 1809 16. 2(prtl.

4.

Frederik Siegfred Bagger, f. 1810 2. £)ctober f 1828 fom 2fpot&eferIo?rling i ,Kjøbenf)a»n.

5. Christian Peter Bagger, f. & f 1812.

6. Louise Ottilia Bagger, f. i s i s 12. gebruar * 1840 5. ©ecember Just Victor v. D o d t , (Sapitain, (S .).

7. Christian Eduard Bagger, ©Eibéfører, f, 1816 2 3. Sanuar * 1841 Birgitte Vordinger.

I. Jens Bagger, Cand. theol., f, 1I81 8, Dctobet f 1813, ugift.

J. Ole Peter Bagger, f. il83 8. Octobcr f 1189 29. (September,

© m benne familie er befloegtet meb 83if?op Baggers, fjar jeg iEEe funnct faae opløft.

8 e it <$ n t a .

(28)

Niels Bagger, cftertofc:

Oluf Bagger, ben SRtge, f, 1522 f 1606 * Margrethe f. 15S6 f 1 5 7 7 j bereé fB ø v n »åre:

A . N iels Bagger, Staabmanb i Obenfe, f. 1553, gift og gaber til:

Karen Nielsdatter Bagger, * Johan

Burdiardsen,

Slaabmanb t ©benfe:

M. Oluf Bagger, Professor theologiæ i 8unb, f. le o t f lø t t * i . 1639 Marie Laursdatter Cle- mentsen. 2. Bente Jensdatter:

1. M. Hans Bagger, 83tf?op i ©iorflanb f. 1646, f 1693 * l . ie t é is , Slooember Margrethe Schu­

m acher, (Griffenfelds ©øjlet), f, 1648 f 1690, (3 SB.), 2* 1691 Soster Hansdatter Svane, f. 1658 f 1130, (2 83.):

a. Jacob Bagger, f fp<*b»

b. Maria Bagger, bøbt 16IT is . Sionember f * M. Christian l i e l i m a n n , ^reejt i Grempe.

c. Oluf Bagger, bøbt 1681 22, ©ctober f fpoeb.

d. Dr. Christian Bagger, ©tiftamtmanb i Sergen, f. 1692 f i*T4i * Maria Elisabeth Mol­

ler, f i*J69:

i.

Soster Svane B agger, f. 1*134 f isoø * 1I59 Broder

Brorson,

GonjijloriaU raab, ©tiftéptobjl i Slibe, (SDefcenbenterne anføre# paa ben fnart ubfommenbe Brorsonske ©tømtable).

(29)

2 ♦ Hans Frederik Bagger, ©berftlieutenant, f. 1I35 f agtft.

3, Johan Poul Bagger, Suftitéraab, f. il3 6 f ♦♦♦. * Anne Elisabeth Borrer P eter Christian Bagger, Sufiitéraab, R*, f. i l l e f i8 io .

Charles Frederik Borre Bagger, f, lis o .

(£)m jDefcenbenterne t>ar jeg fotgicebeS erfpnbiget mig)*

e. Johanne Marie Bagger, f. 1693 f 1113, ugift* ,

2.

M* Lauritz Bagger, sprooji, $r«jt ooVr 83igen i S5a^uufi*8e(;n, f 1085*

5. M. Christen Bagger, spræft i gajeøe, efferCob:

Elisabeth Maria Bagger, f 1112 * M. H olger O l i v a r i u S , f>ro$ til ©rSleo og S B itttt, f. lo lo f 1I53, (fee G iessing),

4. M. Hans eller Johan Bagger, $>rot>fi, 3)fæ|i til Sralleborg og ftøaglerup i ©faane*

5* Maria Margrethe Bagger, * 1. Hans Banielsen

Gtemze,

9>rooft, i @teøe, f 1693.

2. M. Morten

Reenfoerg-,

$roojt, ( S ,) .

6. Anha Bagger, f ie l8 * Ulrich

Sclmell,

førji 9>r«ji til ©ønberup og Storbrup, ftben ©fo*

lefiolber paa ©t, Sf>oma$, (S .).

B . Claus Bagger, JBorgemejter i Æjøge, f. 1554, (leoebe enbnu 160I), efterlobj

Antonette Bagger, * Martin T O ' g S S e l y n c h , Æjøbmanb i & jøfrmfjaon t

Oline Margrethe W esselynch, * P eter

Dahlmaim,

Æjøbmanb i gtenéborg:

Emanuel Dahlmann, 2Cboocat i #aberé(ei>, efter lob 5

Adam Henrik Dahlmann, gulbmægtig ueb ben kongelige 23»nfj«lber, f. 1680 f i l e l * Il2 t 23. ©ecember Johanne Antonette Meyer, 9?r«(tebatter fra SDitraurffen, f, ie®8

f 1133t

a. Jacob Samuel Dahlmann, f. 1I20 f ung*

(30)

b. H enriette Antonette Dahlmann, f. i*728 f 1812 * 1. 1T4T 2 4. SRarté Johannes Erasmus

Iversen,

(Santor. 2. Christian Henrik

Melchior,

politi*

fecretair:

i» Christian Henrik Iversen, SKebacteur 09 Ubgtøer af en S£ibenbe, f. 1*48 f i82t

* Kirstine Marie Nielsen, f. n 6T f 1838?

Madseline Antonette Iversen, f. l t s s * 1806 Johan Henrik Trutzchler- H a n c k , Hbjunet i ©benfe, (6 SDøttre).

Augusta Iversen, f. 1802 * Carl

Stfeborgr,

Sanbwfpecteur, (1 ©♦).

2, Antonette Frederikke Augusta Iversen, f, n s o f tin9. 3. Charlotte L ouise Iversen, f. 1152 * ©iméprc&ft B a s t .

4, Johannes Emanuel Iversen, f* 1155 f ugift.

5. Joh. Erasmus M elchior, &nf?ri»er i SaUunbborg, f. n e s Bach, (83.)»

e. H enriette Antonette Melchior, f. 1110.

C. Jacob Samuel Dahlmann, f. 1129 + il34» d. Jacob Samuel S., f. 1I30..

e. Margrethe Frederikke Dahlmann, f, H32, gift t Storge, f. P eter Emanuel Dahlmann, f. 1133,

C . Maren Bagger, f. 1558 f . . . »

D.

E lse Bagger, f. 1559 f ♦♦♦♦

*

Hans

Friis,

SRaabmanb i JDbenfe

:

Jpattep, f. i5t8 5. ©eptember f 1633 21. 3anu« '* 1596 Rasmus P e d e r s e n , SBorger i Jtjøge«,. f« n it «

2. Sanuar f 1C30 1. ©ecember, ( 1 ©øn 09 4 © øttre).

£ . Lisabeth Bagger, f, 1503 t 1038 * Richard Knudsen S e e b l a d , Staabmanb i ©benfe, f i62St Knud Richardsen Seeblad, SHector i ©benfe, f. 1595 t 1621.

P . Jens Bagger, f, 1564 f ugift i damborg.

G r . Oluf Bagger, Magister, f. i56t t i®16‘ Sta tam formenet at nebflamme:

Figur

Updating...

Relaterede emner :