• Ingen resultater fundet

Jgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Jgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. "

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Jgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.

1941. No. 5.

København.

imeldelserne angaar følgende Firmaer :

6 vedføjede Tal angiver Siderne, hvor An­

meldelserne findes.)

\dresen, C., 82.

iaiisk Handelsselskab vj Kaj Lundby & Tor- kel Vøgg, 85.

'e-Bo-Éind< vj ^yilhelm Bernstorn, 82.

chnami & Jørgensen, 34.

schojf, A. G., Dansk Kobbervarefabrik, 84.

sgaard, Kai, 85.

rnholms Fiskemelsfa­

brik IjS vj Holger Mat­

thiessen &Johs. Hansen, i5.

•ox Varehus ved M.

Brock Pedersen, 84.

'unkulskompagniet af 1941 ved Ingeniør Poul Amdi Nielsen og Chr.

Eigaard Hansen, 85.

'dr. R. & B. Larsen, 84.

eltecentralen O. K. v/

Olsen & Kragh, 86.

\inin, Chr. E. Emborg og Henry Warthoe, 83.

mstianshavns Model­

og Bygningssnedkeri ved Christiansen &

Graff, 86.

Cordsen & Elbrønd, 83.

Datifisk ved Jens H. Lar­

sen og A. Tomsen, 83.

Dansk Agentur Kompag­

ni vi Poul Eppers og Axel Olsen, 82.

Dansk Annonce Compagni (D A C) Christopher­

sen, 86.

Dansk Kul Central vj J.

L. Andersen, 86.

Dansk Presse Foto vj Gottschalch, 84.

Dansk Presse Foto vj Skands og Gottschalch, 84.

Dansk Tank-Import IjS vj Erik Windfeld- Han­

sen og Finn Lorentzen, 82.

Danske Kulforsyning, Den, ved Sørensens Eftf., 85.

Drucker, H. I. & Søn, 85.

Edwards & Rasmussen, 84.

•»Eldur«. ved Eldur Mad­

sen, 83.

Eriksen, E., oq Olsen, 83.

Evers & Co., 83.

Fabrikken Arovit ved F.

Guldbech og H. L. Ja­

cobsen, 82.

Fabriken > Vigæn vj P.

Steffensen, 86.

Fliiggers, I. D., Filial ved Chr. Evald, 84.

Fode, Chr., 85.

Follender & Bull, 85.

Forh.A. M. Honorés Pap­

æskefabrik vj G. TT^.

Branth, 84.

i Fotoatelieret Ryesgade 3 ved Roulund & Høeg«, 82.

G-K ved Gargayii og Kri­

stiansen, 85.

Gensidige Forsikringssel­

skab Samvirke, Det, 85.

Gliick, B., 84.

Groth & Frederiksen, 83.

Gudmanns Efterfølger, 86.

Gulstads, H., Eftf., 84.

Halmø, H., 85.

Halmøs, H., Eftf., 85.

Hanse7i, Chr. P., 82.

Hansen, Louis V., 84.

Hansens, Chr. P., Eftf., 82.

D Hansens, Chr. P., og Hustrus Kirkefondsle- gat, 82.

Heise & Nielsen, 82.

Hepafort Medicinalex- port, Valentin Aage Moller, 85.

Hertz, Frederik, 86.

ilniportex's vi K. Knud­

sen, 83.

Importex vi M. Peetz og K. Knudsen, 83.

Jacobsen, C. F., 84.

Jénsson & Nystrøm, 83.

Jørgensen & Porsniar, 83.

Karnøe, Emil, &Co., 84.

Kilian, Hilda, Caroline, 83.

Københavns Eddike­

bryggeri ved Axel Niels­

son, 86.

Københavns Pelsmonte­

ring ved M. J. Samson, 83.

Larsen & Skaarenborg, 86.

Lindbergs, J., Skotøjsfa­

brik, 83.

»Lucifer«, vi Albert Røn- now, 84.

Løvens kemiskeFabrik ved A. Kongsted, 83.

Metz, A., og Søn, 86.

Monies <& Andersens Eftf,, 83.

Møller, Viggo, 84.

Nielsen,Peder, & Co., 86.

Nordisk Isolerings Kom­

pagni vi Krause & Lar­

sen, 83.

Pensions og Livrente-In- stitutet af 1919 Aktie­

selskab, 83.

Piper, Otto, 84.

Princess Kjolemagasin ved Chr. Fode, 85186.

(2)

Princess Kjolemagasin ved E. Kliim, 85.

»Prix i Smaaprisforret- ning vj M. Brock Peder­

sen, 84.

•i Reinbacher <1., 83.

Riisbergs, N. P., Efff., 85.

Scheuer, Edg. T., 82.

Schledermann, E, 84.

Schmidt, Barthold A., 85.

Schou, Francis, og Søn, 84.

Seehuusen, Theodor, 84.

Seibæks, Arthur, Efter­

følger. Mekanisk Eta­

blissement ved Fabri­

kant A. Rasmussen og Ingeniør, cand. polyt.

J. Henriksen, 85.

Sparekassen for Køben­

havn og Omegn, 86.

Stausholm, Chr., 86.

Sukkervarefabrikken y Derby i ved J. E. Kar­

stens, 88.

Teilmann, J. C., & Go s Eftf, 82.

Thanings, V., & Appels Eftf, 86.

Tjørnelund, N., & P. Ros­

sum, 85.

Tonsgaards, Søren, Eftf.

vj A. Berthelsen, 82.

Tæppehuset v. Brdr. Ja­

cobsen, 85.

Vanløse Møbelmagasin vj Viggo Nielsen, 83.

^Vilsbroi ved A. Pabst, 84.

Warthoe, Emil, & Sønner, 86.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Christian Peter Jørgen Hansen, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CHR.

P. HANSEN, er afgaaet ved Døden, og Fir­

maet er hævet.

Under Firma »CHR. P. HANSENS OG HUSTRUS KIRKEFONDSLEGAT« ud­

øves Industridrift og drives Handel af et Selskab med begrænset Ansvar, hvis Fun­

dats er af 2. December 1904 med Ændrin­

ger af 23. Marts 1933 og hvis Bestyrelse bestaar af Magnus Henrichsen og Hans Jørgen Immanuel Trojel, førstnævnte af Hellerup. Firmaet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer i Forening. Den i Selskabet indskudte Kapital er vekslende. Medlem­

merne hæfter ikke for Selskabets Forplig­

telser. Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ikke ske i offentlige Tidender.

»Chr. P. Hansens og Hustrus Kirkefonds- legat« driver tillige Virksomhed under Fir­

ma CHR. P. HANSENS EFTF. Prokura er meddelt Knud Hansen.

Kay Sofus Olsen af Hellerup, Jørgen Peter Iversen af Gentofte og Hans Michael Sørensen her af Staden er indtraadt i Fir­

maet J. C. TEILMANN & CO.s EFTF. som ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere, hvorved de dem givne Kollek­

tiv-Prokuraer er bortfaldet. Firmaet tegnes fremtidig af Alfred Magnus Poulsen alene eller af fornævnte K. S. Olsen, J. P. Iver­

sen og H. M. Sørensen, to i Forening.

I Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 16 for den 22. April d. A. vedrørende Firmaet' FABRIKKEN AROVIT ved F. GULDBECffl OG H. L. JACOBSEN er Navnet paa den ene af de ansvarlige Deltagere fejlagtig*?

anført som Christian Frederik Benhin Guldbech. Den paagældendes rette Navn en Christian Frederik Benthin Guldbech.

Københavns Magistrat, den 2. Maj 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod-i taget følgende Anmeldelser:

Firmaet DANSK AGENTUR KOMPAG-i NI v/ POUL EPPERS OG AXEL OLSEM driver Handel. Poul Christian Alvin Jues Eppers og Axel Olsen er de ansvarlige?

Deltagere.

Firmaet »FOTOATELIERET RYESGADS' 3 ved ROULUND &. HØEG« driver Haand-t værk. Jørgen Rasmus Roulund af Helleruni og Jens Christian Høeg af Gentofte er d«i anvarlige Deltagere.

Christian Carl Bernhard Andresen drives Handel som eneste ansvarlig Indehaver axi Firmaet C. ANDRESEN.

Firmaet HEISE & NIELSEN driver Hann del. Carl Johan Heise og Kaj Nielsen er dot ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet Forening.

Edgar Thorkild Scheuer af Frederiksberri driver Haandværk som eneste ansvarlijrl Indehaver af Firmaet »EDG. T. SCHEUU ER«. Prokura er meddelt Hans Kristiam Aaby Hansen.

Firmaet DANSK TANK-IMPORT I/S w ERIK WINDFELD-HANSEN OG FINH^

LORENTZEN driver Handel. Erik Windbi feld-Hansen og Finn Lorentzen, begge ac Charlottenlund, er de ansvarlige Deltagerei

André Berthelsen af Skodsborg drives-, Handel som eneste ansvarlig Indehaver ae Firmaet SØREN TONSGAARD'S EFTFT v/ A. BERTHELSEN. Prokura er meddells Karen Margrethe Olsen.

Wilhelm Bernstorn driver Handel sono eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »BE3{

BO-BIND« vi WILHELM BERNST0RM5 Prokura er meddelt Ida Kiilsgaard.

(3)

Firmaet NORDISK ISOLERINGS KOM­

PAGNI v/ KRAUSE &, LARSEN udøver Industridrift. Viggo Børge Krause og El­

mer Marius Engberg Larsen er de ansvar­

lige Deltagere og tegner Firmaet i For­

ening,

Edit Bertina Johansdotter driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HILDA CAROLINE KILIAN, idet hun som Universalarving efter Hilda Caroline Ki- lian, født Olsen, uforandret fortsætter den af afdøde under nævnte hidtil uanmeldte Firma drevne Virksomhed.

Firmaet JØRGENSEN & PORSMAR dri­

ver Handel, Kay Henry Jørgensen og Povl Christian Ernst Porsmar, førstnævnte af Frederiksberg, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Johan Emil Karstens udøver Industridrift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SUKKERVAREFABRIKKEN »DERBY« v.

J. E. KARSTENS.

Knud Abildgaard-Elling er indtraadt i Firmaet LØVENS KEMISKE FABRIK ved A. KONGSTED som ansvarlig og til Un­

derskrift berettiget Deltager,

Firmaet CHININ, CHR. E. EMBORG OG HENRY WARTHOE er hævet.

Firmaet EVERS &. CO. har meddelt Al­

fred Andersen Prokura i Forening med hver især af de tidligere anmeldte Proku­

rister, enten Niels William Torp eller Val­

demar Jensen.

Aage Hostrup, der var Medlem af Be- styrelsesraadet i Firmaet PENSIONS- OG LIVRENTE-INSTITUTET AF 1919, AK­

TIESELSKAB, er afgaaet ved Døden. Chri­

stian Høyrup af Hellerup er indtraadt i Be­

styrelsen som Medlem af Bestyrelsesraa- det.

Firmaet MONIES & ANDERSENS EFTF.

har meddelt Thyra Schiørring, født Thra­

ne-Hansen, Prokura.

Firmaet E. ERIKSEN OG A. OLSEN er hævet.

Firmaet JØNSSON & NYSTRØM er hævet.

Firmaet »IMPORTEX« v/ M, PEETZ OG K. KNUDSEN er hævet,

Knud Olaf Porse Knudsen af Hellerup driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet »IMPORTEX« v/ K.

KNUDSEN.

Københavns Magistrat, den 8. Maj 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Jøns Larsson Lindberg af Gladsaxe ud­

øver Industridrift som eneste ansvarlig In­

dehaver af Firmaet J, LINDBERGS SKO­

TØJSFABRIK, Prokura er meddelt Johan­

nes Martinus Olsen,

Niels Rikard Eldur Madsen driver Haandværk som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet »ELDUR« ved ELDUR MADSEN.

Firmaet GROTH & FREDERIKSEN dri­

ver Handel. Kristian Aksel Groth og Marie Kristine Frederiksen, født Rasmussen, er de ansvarlige Deltagere, Prokura er med­

delt Ebba Andrea Jensine Marie Groth, født Frederiksen,

Firmaet CORDSEN & ELBRØND dri­

ver Handel, Willy Thor Kaj Cordsen og Ove Herder Elbrønd, begge af Frederiks­

berg er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Herman Kristian Reinbacher af Frede­

riksberg driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »REIN­

BACHER«.

Karl Viggo Ejnar Nielsen driver Haand­

værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet VANLØSE MØBELMAGASIN v/

VIGGO NIELSEN.

Moses Jesaias Samson driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet KØBENHAVNS PELSMONTERING ved M. J. SAMSON.

Firmaet DANFISK ved JENS H. LAR­

SEN OG A. TOMSEN driver Handel. Jens Henry Larsen af Charlottenlund og Alf Robert Rosenkrans Tomsen af Klampen­

borg er de ansvarlige Deltagere.

(4)

Mogens Brock Pedersen af Hellerup dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet BROX VAREHUS ved M.

BROCK PEDERSEN.

Firmaet »PRIX« SMAAPRISFORRET- NING V/ M. BROCK PEDERSEN er hæ­

vet.

Firmaet LOUIS V. HANSEN er hævet.

Firmaet OTTO PIPER er afmeldt af Handelsregistret.

Frederik Eduard Rasmussen, der havde Prokura i Firmaet EDWARDS & RAS­

MUSSEN, er afgaaet ved Døden.

Firmaet E. SCHLEDERMANN har med­

delt Edith Schledermann, født Jensen, Pro­

kura,

Harry Qliick og Tervel Cohn er ind- traadt i Firmaet B. GLUCK som ansvar­

lige og til Underskrift berettigede Delta­

gere, hvorved den Harry Qliick givne Pro­

kura er bortfaldet.

Alma Ingeborg Hulda Mathilde Bischoff, født Geisler, er udtraadt af Firmaet A.

G. BISCHOFF. DANSK KOBBERVARE- FABRIK, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Jakob Johannes Han­

sen.

Firmaet H. GULSTADS EFTF. har til­

bagekaldt den Frode Jensen givne Pro­

kura.

Albert Joakim Rønnov, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »LUCI­

FER« V. ALBERT RØNNOW, er afgaaet ved Døden. Firmaet, der fortsættes ufor­

andret af afdødes Enke Sørine Christine Rønnov, født Hansen, har tilbagekaldt den Axel Hansen givne Prokura og meddelt Prokura til Børge Sofus Petersen.

Carl Frederik Jacobsen, der var ansvar­

lig Deltager i Firmaet C. F. JACOBSEN, er afgaaet ved Døden den 6/2 1928, hvil­

ket ved en Fejltagelse ikke tidligere er an­

meldt. Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige Deltagere Svend Aage Jacobsen og Henri Jacobsen.

Sven Rudolph Lønborg Seehuusen er indtraadt i Firmaet THEODOR SEEHUU­

SEN som ansvarlig og til Underskrift be­

rettiget Deltager.

Københavns Magistrat, den 10. Maj 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Firmaet FRANCIS SCHOU OG SØN driver Haandværk. Francis Ludvig Carl Schou og Henry Francis Schou er de an­

svarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Gustaf William Branth af Søborg ud­

øver Industridrift som eneste ansvarlig In­

dehaver af Firmaet FORH. A. M. HONO­

RÉS PAPÆSKEFABRIK v/ G. W.

BRANTH.

Firmaet DANSK PRESSE FOTO v/

SKANDS OG GOTTSCHALCH er hævet.

Christian Axel Jesper Gottschalch af Klampenborg driver Haandværk som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet DANSK PRESSE FOTO v/ GOTTSCHALCH.

I Firmaet EMIL KARNØE & CO. er ved- • kommende Kommanditist udtraadt.

Astrid Marie Sophie Seligmann af Fre- • deriksberg er indtraadt i Firmaet »VILS- • BRO« ved A. PABST som ansvarlig og til I Underskrift berettiget Deltager.

Charles Balthazar Kruse Bøggild er • indtraadt i Firmaet BRDR. R. & B. LAR- - SEN som ansvarlig Deltager. Firmaet teg- • nes fremtidig alene af nævnte C. B. K. . Bøggild.

Firmaet BECKMANN & JØRGENSEN I har tilbagekaldt den Fryderyk Wachtel 1 givne Prokura.

Alfred Edvard Otto Møller er udtraadt1 af Firmaet VIGGO MØLLER, der fortsæt- - tes uforandret af den hidtidige Deltager i

Max Emil Møller. jj

Firmaet I. D. FLOGGERS FILIAL ved 11 CHR. EVALD har meddelt Michael 11 Schnack Prokura.

(5)

Frederik Victor Halmø, der var eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet H. HALMØ, jr afgaaet ved Døden, og Firmaet er hæ- /et,

Carl Johan August Jacobsen driver

"iaandværk som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet H. HALMØS EFTF.

Firmaet CHR. FODE har meddelt Rig­

nor Schouenborg-Pedersen Prokura.

Firmaet H. I. DRUCKER & SØN har til- )agekaldt den Christian Adolph Krumbak nvne Prokura.

Firmaet ASIATISK HANDELSSELSKAB r! KAJ LUNDBY & TORKEL VØGQ er af- neldt af det herværende Handelsregister, :fter at Forretningskontoret er overflyttet il Københavns Amts nordre Birks Juris- liktion.

Johanne Karen Jørgensen er indtraadt Firmaet DEN DANSKE KULFORSY- mO ved SØRENSEN'S EFTF. som an- varlig Deltager. Firmaet tegnes fremtidig ilene af nævnte Johanne K. Jørgensen.

^ I Firmaet TÆPPEHUSET v. BRDR. JA- i^OBSEN er vedkommende Kommanditist idtradt, og Ib Meldola Jacobsen er ind- raadt i Firmaet som ansvarlig og til Un- ierskrift berettiget Deltager.

Firmaet DET GENSIDIGE FORSIK-

^NGSSELSKAB SAMVIRKE, der er iden- isk med det til Forsikrings-Registret un­

ier 19. Juli 1940 som Register-Nummer 76 registrerede Selskab af samme Navn,

r afmeldt af Handelsregistret.

Firmaet FOLLENDER & BULL, der hid- il har været tegnet af de ansvarlige Del- agere Erik Follender og Herbert Bruno 3ull hver for sig, tegnes fremtidig af Del- agerne i Forening.

Firmaet N. TJØRNELUND & P. ROS-

>UM, der hidtil har været tegnet af de an- varlige Deltagere Niels Juel Christian rjørnelund og Peter Rossum hver for sig, egnes fremtidig af Deltagerne i Forening.

Firmaet HEPAFORT MEDICINALEX-

^ORT. VALENTIN AAGE MOLLER er lævet.

Gerhard Emil Flatov driver Haand- værk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet N. P. RIISBERGS EFTF.

Københavns Magistrat, den 27. Maj 1941.

Firmaet »ARTHUR SEIBÆKS EFTER­

FØLGER. MEKANISK ETABLISSE­

MENT ved FABRIKANT A. RASMUSSEN OG INGENIØR, CAND. POLYT. J. HEN­

RIKSEN« driver Haandværk. Arthur Vil­

helm Peter Rasmussen og Johannes Hen­

riksen, sidstnævnte af Holte, er de ansvar­

lige Deltagere og tegner Firmaet i For­

ening.

Københavns Magistrat, den 27. Maj 1941.

Til Københavns Handelsregister er mod­

taget følgende Anmeldelser:

Firmaet BORNHOLMS FISKEMELS­

FABRIK I/S v/ HOLGER MATTHIESSEN OG JOHS. HANSEN driver Handel. Hol­

ger Overgaard Matthiessen af Frederiks­

berg og Johannes Andreas Hansen af Østerlars er de ansvarlige Deltagere. Pro­

kura er meddelt Alfred Rasmus Larsen.

Kai Oluf Høyer Bisgaard driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet KAI BISGAARD..

Barthold Andreas Schmidt af Hellerup driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet BARTHOLD A.

SCHMIDT.

Firmaet G-K ved GARGANI OG KRI­

STIANSEN driver Haandværk. Luigi An­

tonio Gargani og Nieljonius Zimsen Jens Haugstrup Kristiansen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet BRUNKULSKOMPAGNIET AF 1941 ved INGENIØR POUL AMDI NIEL­

SEN OG CHR. EIGAARD HANSEN dri­

ver Handel. Poul Amdi Nielsen og Chri­

stian Eigaard Hansen, begge af Frederiks­

berg, er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet PRINCESS KJOLEMAGASIN ved E. KLIIM er hævet.

Christian Andreas Fode udøver Industri­

drift som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet PRINCESS KJOLEMAGASIN ved

(6)

CHR. FODE. Prokura er meddelt Jensine Andrea Fode, født Jørgensen.

Jens Vilhelm Andersen og Harry Walter Andersen, begge af Odense, er indtraadt i Firmaet DANSK KUL CENTRAL v/ J.

L. ANDERSEN som ansvarlige og til Un­

derskrift berettigede Deltagere.

Christen Nielsen Hauge og Andreas Mi­

chael Koefoed, der var Medlemmer af Til- synsraadet for Firmaet SPAREKASSEN FOR KJØBENHAVN OG OMEGN, er af- gaaet ved Døden. Ludvig Christensen og Viggo Christensen er indtraadt i Besty­

relsen som Medlemmer af Tilsynsraadet.

Johannes Amsinck og Kay Hjalmar Kielle- rup, der havde Prokura i Firmaet, er af- gaaet ved Døden, hvorhos Firmaet har til­

bagekaldt den Einar Carl Petersen givne Prokura.

I Firmaet DANSK ANNONCE COM- PAQNI (DA C) CHRISTOPHERSEN er vedkommende Kommanditist udtraadt.

Firmaet EMIL WARTHOE & SØNNER har tilbagekaldt den Henning Pultz W6- rishoffer givne Prokura og meddelt Olaf Rettinger Prokura.

Frederik Hertz, der var eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet FREDERIK HERTZ, er afgaaet ved Døden. Firmaet fortsættes uforandret af afdødes Sønner Erik Hertz og Otto Abraham Hertz, hvor­

hos Walter Bachmann er indtraadt i Fir­

maet, alle som ansvarlige og til Under­

skrift berettigede Deltagere, hvorved den fornævnte E. Hertz givne Ene-Prokura og den fornævnte O. A. Hertz og W. Bach­

mann givne Kollektiv-Prokura er bortfal­

det.

Firmaet PEDER NIELSEN & CO. er hævet.

Firmaet CHRISTIANSHAVNS MODEL- OG BYGNINGSSNEDKERI ved CHRI­

STIANSEN OG GRAFF er hævet.

Firmaet BÆLTECENTRALEN O.K. v/

OLSEN &. KRAGH er hævet.

Firmaet LARSEN & SKAARENBORG er hævet.

Firmaet KØBENHAVNS EDDIKEBRYG- GERI ved AXEL NILSSON er afmeldt af det herværende Handelsregister, efter at ; Forretningskontoret er overflyttet til Fre- • deriksberg Birks Jurisdiktion.

Frits Godfred Hartmann er indtraadt i i Firmaet V. THANING & APPELS EFTF. . som ansvarlig Deltager. Firmaet tegnes ; fremtidig af Deltagerne i Forening.

Abraham Metz er udtraadt af Firmaet J A. METZ OG SØN, der fortsættes uforan- - dret af den hidtidige Deltager Ivar Metz.

Aage Høepfner Berléme er indtraadt i i Firmaet GUDMANNS EFTERFØLGER 5 som ansvarlig og til Underskrift berettiget i Deltager.

Jens Peter Steffensen, der var eneste s ansvarlige Indehaver af Firmaet FABRI- - KEN »VIGÆR« v/ P. STEFFENSEN, en afgaaet ved Døden, og Firmaet er hævet. . Bernt Olaf Nielsen af Charlottenlund en indtraadt i Firmaet CHR. STAUSHOLMJ\

som ansvarlig og til Underskrift berettigetf;

Deltager.

Københavns Magistrat, den 28. Maj 1941.

Københavns Amt.

Politikreds Nr. 1.

Hans Christian Alfred Hansen, Helges--«

vej 21, 2., driver Haandværk Fuglevangs--«

vej 4 i Frederiksberg Kommune som ene—e ste ansvarlig Indehaver af Firmaet »IN—l' DUSTRIENS ELEKTROMOTORFORS Y-1

NING V. H. C. HANSEN«. Prokura er gi~i vet Fru Edith Hansen, f. Slott, HelgesvejLa 21, 2.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 1. Maj 1941.

y. Parker.

Knud Thorsøe-Olsen, Camilla Nielsens-g vej 16, 3., er indtraadt som ansvarlig og§c til Underskrift berettiget Deltager i Fir--i.

maet »THORSØE OLSEN & CO. BOG--C

(7)

TRYKKERI«, der fortsættes under uforan­

dret Firmanavn.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 3. Maj 1941.

J. Parker.

Under Firma »STJERNE-MØBLER v.

ROBERT HANSEN CO.«, drives Han­

del GI. Kongevej 70 i Frederiksberg Kom­

mune af et Kommanditselskab. Robert Carl Hansen, Blidali Park 24, er eneste an­

svarlige og til Underskrift berettiget Inde­

haver.

Firmaet »KNUD HAUGMARKS EFTF.«

af F"rederiksberg er afmeldt.

Firmaet »CHRISTEN CHRISTENSEN«

tilbagekalder herved den Fru Anna Inge­

borg Olsen, f. Christensen, givne Prokura, og Prokura er givet Robert Willi Christen­

sen, Marievej 3, Glostrup.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 10. Maj 1941.

P. C. Tillisch, cst.

Kommanditselskabet »BERG OG CO.«

af Frederiksberg er hævet.

Under Firma »NORDISK INDUSTRI OG HANDELS CO. v. K. HASSEL­

STRØM« drives Industrinæring Sankt Knudsvej 7 i Frederiksberg Kommune af et Kommanditselskab, i hvilket Knut Ivar Hasselstrøm, GI. Kongevej 148, er eneste ansvarlige Indehaver.

Flemming Ebstrup, Tesdorpsvej 39, 2., driver Industrinæring Erik Menvedsvej 3 i Frederiksberg Kommune som eneste an­

svarlige Indehaver af Firmaet »HÅRIGE'N GENERALDEPOT v. FLEMMING EB­

STRUP«.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 14. Maj 1941.

J. Parker.

Anker Salbøg, Bernhard Bangsallé 22, og Knud Erik Martin Jørgensen, Eversvej 10, er indtraadt som ansvarlige og til Un­

derskrift berettigede Deltagere i Firmaet

»H. SINDAHL-PEDERSEN«, der fortsæt­

tes under uforandret Firmanavn. Samtidig

tilbagekaldes den Anker Salbøg, Bern­

hard Bangsallé 22, givne Prokura.

Politimesteren i ^Frederiksberg Birk, den 16. Maj 1941.

J. Parker.

Otto Joost er udtraadt af Firmaet

»JOOST & LOHMANN« af Frederiksberg, der fortsættes uforandret med den hidti­

dige Deltager Wiggo Alfred Lohmann, Ro­

lighedsvej 6.

Rudolf Simmenfeldt, Vesterbrogade 164, driver Handel Henrik Ibsensvej 56 i Fre­

deriksberg Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »FREDERIKSBERG BRÆNDSELS CENTRAL v. R. SIM­

MENFELDT«.

Marius Hammer, Rosenørns Allé 41, driver Haandværk Rosenørns Allé 41 i Frederiksberg Kommune som eneste an­

svarlig Indehaver af Firmaet »»ROTE- NON« v. M. HAMMER«.

Firmaet »FREDERIKSBERG BOGHAN­

DEL V. PAUL SYLVEST« af Frederiks­

berg er afmeldt.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 24. Maj 1941.

J. Parker.

Politikreds Nr. 2.

Til Handelsregistret for Københavns Amts nordre Birk, Politikreds Nr. 2, er modtaget følgende Anmeldelser:

Brugsforeningen for ORDRUP OG OM­

EGN har forandret Foreningens Navn til ORDRUP BRUGSFORENING »MER­

KUR«. Af Bestyrelsen er udtraadt Jens Vilhelm Børresen, Niels Oluf Herman Niel­

sen, Niels Andersen, Marinus Nissen, Chri­

stoffer Johan August Braunschv^eig og Hans Peter Frederiksen, og i Stedet for er indtraadt Niels Jørgen Jensen Just (For­

mand) af Charlottenlund, Anders Peter Frederiksen (Næstformand) af Klampen­

borg, Sophus Georg Christensen af Klam­

penborg, Karlo Urban Paldan af Charlot­

tenlund, Christian Magnus Hansen Sølle­

sted af Charlottenlund og Agner Dam­

gaard Henriksen af Charlottenlund. Under 15/2 1940 er vedtaget nye Vedtægter for

(8)

Foreningen, hvorefter denne fremtidig teg­

nes af Formanden og Næstformanden i Forening eller af Formanden og 2 Besty­

relsesmedlemmer eller af Næstformanden og 2 Bestyrelsesmedlemmer.

Meddelelser til Medlemmer af Forenin­

gen sker ved Opslag i Uddelingslokalerne eller skriftlig Indvarsling eller ved Annon­

cering i Social-Demokraten og Villabyer­

nes Blad.

Firmaet QUNDEL & NIELSEN driver Industridrift i Gentofte Kommune. Axel Vilhelm Peter Qundel af København og Aage Eduard Nielsen af Søborg er de an­

svarlige Deltagere.

Firmaet HELLERUP FEDEVAREFOR- RETNINQ v/ CARL SVENDSEN 00 AN­

KER CHRISTENSEN driver Handel i Gen­

tofte Kommune. Carl Marquard Michael Svendsen og Anker Emil Christensen, beg­

ge af Hellerup, er de ansvarlige Deltagere og tegner Firmaet i Forening.

Herluf Carl Aage Waldmann af Virum pr. Lyngby driver Handel i Lyngby-Taar­

bæk Kommune som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet HERWA KEM.-TEKN.

HANDEL V. HERLUF C. WALDMANN.

Prokura er meddelt Fru Erna Waldmann af Virum pr. Lyngby.

Anna Andersen, f. Qeiss, af Hellerup dri­

ver Handel i Gentofte Kommune som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet ASIA­

TISK HANDELSSELSKAB ved A. AN­

DERSEN.

Firmaet SKANDINAVISK PELSBERE- RI V. A. MØNSTER er hævet.

Alfred Emanuel Mønster af Søborg dri­

ver Industridrift i Gladsaxe Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet SKANDINAVISK PELSBEREDERI OG FARVERI ved A. MØNSTER.

Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk, den 1. Maj 1941.

Aage Seidenfaden.

Firmaet LYNGBY MØBELMAGASIN ved P. S. ANDERSEN er hævet.

Firmaet HERLEV METALSTØBERI v/

MØLLER OG SØRENSEN er hævet.

Firmaet LYNGBY MØBELMAGASIN v/

ASBJØRN OG ANDERSEN driver Handel i Lyngby-Taarbæk Kommune. Peter As­

bjørn og Magnus Christian Heinrich An­

dersen, begge af København, er de ansvar­

lige Deltagere, og tegner Firmaet i For­

ening.

Anders Peter Valdemar Hansen af Her­

lev driver Haandværk i Herlev Kommune som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet HERLEV METALSTØBERI v/ VALDE­

MAR HANSEN.

Politimesteren i Københavns Amts nordre Birk, den 23. Maj 1941.

Aage Seidenfaden.

Politikreds Nr. 3.

Willy Ejnar Johansen af København dri- • ver Haandværk i Rødovre Kommune som i eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet :

»WILLY JOHANSEN«.

Prokura er meddelt Svend Erik Ram- • stedt Andersen.

Politimesteren i Københavns Amts søndre : Birk m. v., den 8. Maj 1941.

Thomsen, cst.

Frederiksborg Amt.

Hillerød og Politikreds Nr. 7.

Berigtigelse af Bekendtgørelse i Stats- - tidende af 12/9 1940 vedrørende I/S TI- - BIRKE SAVVÆRK OG KASSEFABRIK: : Hans Marius Larsen, Tibirke,. Jens Peter i Larsen, Tibirke, og Karl Christoffer Svend- - sen af Annisse, har anmeldt, at de under i Firma: »I/S TIBIRKE SAVVÆRK OG £ KASSEFABRIK« v/ MARIUS LARSEN V OG CHRISTOFFER SVENDSEN driver i Haandværk i Tibirke med Forretningskon- - tor samme Sted. Indehaverne er de eneste s ansvarlige, og Firmaet tegnes af 2 af In- - dehaverne i Forening.

Berigtigelse af Bekendtgørelse i Stats- - tidende af 20 Sept. 1940 angaaende Fir- -

(9)

maet: »P. NORDSTEN, HILLERØD JERNSTØBERI 00 MASKINFABRIK ved M. NORDSTEN«: Charles Anker Møller og Holger Magnus Kisling, der er udnævnt til Underdirektører i Firmaet, er ikke op­

taget som ansvarlige Indehavere, men har faaet meddelt Prokura til hver især at teg­

ne Firmaet.

Berigtigelse af Bekendtgørelse i Stats­

tidende af 3/3 1941: »I/S TIBIRKE SAV­

VÆRK 00 KASSEFABRIK« v/ MARIUS LARSEN 00 CHRISTOFFER SVENDSEN har anmeldt, at Jens Peter Larsen er ud- traadt af Firmaet, der føres uforandret vi­

dere af Karl Christoffer Svendsen og Hans Marius Larsen dog med den Ændring, at Firmaet tegnes af hver især af Anmel­

derne.

Politimesteren i Hillerød m. v., den 12. Maj 1941.

Kimd Lassen.

Politikreds Nr. 8.

Firmaet »HUNDESTED TRÆLAST­

HANDEL ved SOPHUS BRAMMER« er hævet.

8. Politikreds, Frederiksværk, den 6. Maj 1941.

Harck.

Holbæk Amt.

Holbæk.

Firmaet »C. LINDHOLDT & SØN« dri­

ver Handel i Holbæk Købstad. Charles Ha­

rald Lindholdt og Carl Ove Lindholdt, begge af Holbæk, er de ansvarlige Delta­

gere.

Politimesteren i Holbæk m. v., den 29. Maj 1941.

Rosen.

Politikreds Nr. 10.

Til Berigtigelse af den i Statstidende for 12. November 1940 optagne Bekendtgørel­

se af Firma-Anmeldelse vedrørende

»SEJERØ SOGNS SPARE- 00 LAANE-

KASSE« bekendtgøres herved, at de nye Tilsynsraadsmedlemmer alle er Oaard- ejere med Bopæl paa Sejerø,

Politimesteren i Kalundborg m. v., den 28. April 1941.

C. Jul Christensen, cst.

Sorø Amt.

Sorø.

Direktør i SORØ SPARE- 00 LAANE- KASSE, Alfred Hee er afgaaet ved Døden, og i Stedet er Sygehusinspektør Carl Emil Danckert indvalgt i Direktionen, der her­

efter bestaar af:

Sagfører Svend Oster Hansen, administre­

rende og tillige Bogholder, Sorø, Amtsraadsrnedlem Kristian Jørgensen, Su-

serup, landbrugskyndig, og

Sygehusinspektør Carl Emil Danckert, Sorø.

Ret til at tegne Sparekassen har 2 Di­

rektører i Forening, 1 Direktør og 1 Med­

lem af Tilsynsraadet i Forening, eller per procura 1 Direktør og Bogholderen eller Kassereren i Forening. Procura er med­

delt Kasserer Oluf Fjeldgaard Olsen, Sorø.

Politikontoret i Sorø, den 25. Maj 1941.

Carl J. Hansen.

Ringsted.

Kirsten Jensine Nielsen Saaby, født Han­

sen, Ringsted, Enke efter Guldsmed Lau­

rits Peter Nielsen Saaby, har anmeldt, at hun som eneste ansvarlige Indehaver fort­

sætter sin afdøde Mands hidtil uanmeldte Firma, (Handel), »L. NIELSEN SAABY«, Ringsted.

Politimesteren i Ringsted m. v., den 1. Maj 1941.

Carl J. Hansen.

Slagelse.

Firmaet H. P. CHRISTENSEN & SØN«, Slagelse, driver Haandværk i Slagelse

(10)

Kommune. Hans Peter Christensen og Kaj Evin Christensen, begge af Slagelse, er de ansvarlige Deltagere.

Politimesteren i Slagelse rn. v., Slagelse, den 27. Maj 1941.

Ove Jensen.

Præstø Amt.

Næstved.

Firmaet HANNIBAL ALBERTSEN, Næstved, er ophævet.

Politimesteren i Næstved m. v., den 7. Maj 1941.

L. Dyrhind.

Købmand Hans Peter Frederik Nielsen, Næstved, driver Handel i Næstved som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet

»NÆSTVED HØNSEFODERFABRIK ved H. NIELSEN«. Prokura er meddelt Wal­

ther Nielsen, Næstved.

Politimesteren i Næstved m. v., den 24. Maj 1941.

L. Dyrlund.

Politikreds Nr. 14.

Niels Peter Jensen af Fuglebjerg driver Industrinæring i Fuglebjerg Kommune som eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet »CAND. PHARM. E. BORCHSENIUS EFTFLQ. ved N. P. JENSEN«.

Politimesteren i Næstved m. v., den 20. Maj 1941.

L. Dyrhind.

Store-Heddinge.

STOREHEDINGE OG OMEGNS SPA­

RE- OG LAANEKASSE, Store-Heddinge, anmelder, at Gaardejer Niels Peter Jensen, Havnelev, er udtraadt af Tilsynsraadet, og at Gaardejer Niels Jensen, Lyderslev, er indtraadt i Stedet for denne.

Politimesteren i Store-Heddinge Købstad m.

V., den 19. Maj 1941.

Geliiis.

Odense Amt.

Odense.

Firmaet BRØDRENE JOOST af Oden­

se Købstad er ophævet.

Politimesteren i Odense, den 10. Maj 1941.

H. Rasmussen.

cst.

CARL CHRISTENSEN af Odense driver Haandværk i Odense Købstad, Vindegade 31-33, som eneste ansvarlige Indehaver.

Der er meddelt Marius Madsen af Oden­

se Prokura.

Politimesteren i Odense, den 16. Maj 1941.

H. Rasmussen.

cst.

Svendborg Amt.

Rudkøbing.

Regner August Mønster, Rudkøbing, an­

melder, at han som eneste ansvarlige Inde­

haver driver Industridrift i Rudkøbing un­

der Firma: »NORDISK SKINDGARVERI ved R. MØNSTER, RUDKØBING«.

Politimesteren i Rudkøbing Købstad m. v., den 5. Maj 1941.

E. Madsen.

Politikreds Nr. 24.

I Bestyrelsen for KOMMANDITSEL­

SKABET »STENSTRUP OG ODENSE TEGLVÆRKERS KONTORER ved AN­

DERSEN M. FL.« er indtraadt Teglværks­

ejer Povl Ejner Schnakenburg, Bred, i Ste­

det for Direktør Rasmus Christian Ras­

mussen, der er afgaaet ved Døden.

Politimesteren i Svendborg Købstad m. v., ^ den 8. Maj 1941.

Krarup.

(11)

Maribo Amt.

Maribo.

Erik Holst, Maribo, anmelder, at han dri­

ver Handel i Maribo Købstad, Vesterbro 40, under Firma SAVANNA, og at han er sneste ansvarlige Indehaver af nævnte Firma.

Enkefru Louise Dorthea Margrethe Niel­

sen, Maribo, anmelder at hun som eneste ansvarlige Indehaver under Firma F. G.

NIELSEN, driver Handel i Maribo, jfr. Fir- malovens § 11, og at Prokura er meddelt Ernst Frits Georg Nielsen, Maribo.

Carl Peter Poulsen, Leo Charles Poul­

sen og Elly Marie Poulsen, Maribo, har anmeldt at de driver Handel i Maribo un­

der Firma CARL P. POULSEN, og at de alle 3 er ansvarlige Indehavere af nævnte Firma.

Politimesteren i Rødby, den 12. Maj 1941.

Holger Nielsen, cst.

Nakskov.

Firmaet JULIUS TARP er hævet.

Politimesteren i Nakskov m. v., den 15.

xAIaj 1941.

E. Jersing.

Nykøbing F.

Wibecke Marie Suhr, født Reimer, Char­

lottenlund, og Carl Holger Suhr, Køben­

havn F., anmelder, at de i Forening som eneste ansvarlige Indehavere driver Indu­

stridrift i Nykøbing F. Købstad under Fir­

ma »P. W. SUHR & CO.s EFTFL.«. Dag­

mar Vilhelmine Nielsen og Ejner Hersleb Mikkelsen, begge af Nykøbing F., og Svend Aage Koch Johansen, København F., har Prokura, to i Forening eller en i Forening med Wibecke Marie Suhr. Firmaet tegnes af Carl Holger Suhr alene eller af Wibe­

cke Marie Suhr i Forening med en Proku­

rist.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 30. April 1941.

Aage H. Jørgensen.

Firmaet »H. ALBERTSEN«, Nykøbing F., er hævet.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 6. Maj 1941.

Brix.

cst.

Til Berigtigelse af den i Statstidende for 13/11 1940 optagne Bekendtgørelse vedrørende Firmaet »EINAR ANDER­

SEN«, Nykøbing F., anmeldes, at Firmaets Beskaffenhed er Handel.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 8. Maj 1941.

Brix.

cst.

Knud Hansen, Nykøbing F., er indtraadt i Firmaet »TH. ØSTERGAARDS EFTER­

FØLGER ved VILHELM HANSEN«, Ny­

købing F., som ansvarlig Medindehaver.

Firmanavnet er uforandret. Indehaverne tegner Firmaet hver for sig. Den for Knud Hansen meddelte Prokura er tilbagekaldt.

Politimesteren i Nykøbing F. m. v., den 28. Maj 1941.

Brix.

cst.

Aalborg Amt.

Aalborg.

Arne Christian Nielsen Mark af Nørre­

sundby har Prokura i Firmaet: »POUL­

SEN & THORUP« af Aalborg.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 7. Maj 1941.

C. L. Bach.

Clara Mouritza Krista Lovise Thellef- sen, født Bentsen, af Aalborg, driver Han­

del i Aalborg Købstad som eneste ansvar­

lige Indehaver af Firmaet: »PARTIVARE­

FORRETNINGEN ALHAMBRA v/ C.

THELLEFSEN«.

Politimesteren i Aalborg m. v., Aalborg, den 16. Maj 1941.

C. L. Bach.

(12)

Nørresundby.

Louis Heinrich Ballermann af Nørre­

sundby driver Haandværk i Nørre­

sundby Købstad som eneste ansvarlige In­

dehaver af Firmaet »PHØNIX BOGTRYK ved LOUIS BALLERMANN«.

Nørresundby Politikammer, den 12. Maj 1941.

R. Ariim.

Politikreds Nr. 45.

Tilsynsraadet for BLENSTRUP GER- DING SOGNS SPARE- OG LAANEKAS- SE anmelder, at Gaardejer Otto Nørgaard af Blenstrup er udtraadt af Tilsynsraadet, og at i hans Sted er indvalgt Gaardejer Kristian Nørgaard Winther, Horsens. End­

videre anmeldes, at Murer Christian Kjær Christensen af Blenstrup er valgt til Spa­

rekassens Formand, samt at Gaardejer Otto Nørgaard, Blenstrup, er indvalgt i Di­

rektionen i Stedet for Rentier Rasmus Ras­

mussen, Blenstrup, der er udtraadt af denne.

Politimesteren i Hadsund, den 16. Maj IMl.

Th. Jørgensen.

Politikreds Nr. 47.

»VÆGGER OG OMEGNS BRUGSFOR­

ENING« anmelder, at Gaardejerne Søren Andersen Binderup, Vester Skivum, og Malling Henry Thomsen, Linalyst, er ud­

traadt af Bestyrelsen for nævnte Brugs­

forening. I deres Sted er indtraadt Gaard­

ejer Anders Martinus Andersen, Ilsø Søn­

dergaard pr. Halkjær, og Gaardejer Søren Kjær Christensen, Vester Skivum.

Politimesteren i Nibe m. v., den 10. Mai 1941.

C, C. Rævskjær, cst.

Politikreds Nr. 48.

Firmaet »VAARST SAVVÆRK &

TRÆVAREFABRIK v/ N. P. LARSEN« af Vaarst er hævet.

Aalborg, den 5. Maj. 1941.

C, L. Bach.

Hjørring Amt.

Hjørring.

Johan Frederik Petersen af Hjørring er udtraadt af Firmaet J. F. PETERSEN &

CO., der fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager Erik Nielsen af Hjørring.

Politimesteren i Hjørring Købstad m. v., den 6. Maj 1941.

Olaf Kann.

Thisted Amt.

Nykøbing M.

Berigtigelse af Bekendtgørelse i Stats- • tidende for 30. Novbr. 1940 vedrørende Fir- • maet »NORD-VEST-JYLLANDS KAFFE- - RISTERI v/ MØGELVANG« har Firmaets ; ansvarlige Indehaver Hagbart Valdemar • Møgelvang anmeldt, at han har Bopæl i i Nykøbing M.

Politimesteren i Nykøbing M. m. v., den 19.Maj 1941.

Anton Frederiksen.

Politikreds Nr. 53.

Bestyrelsen for THORUP OG OMEGNS i BRUGSFORENING, Thorup, anmelder, at J Gaardejer Christen Andersen Bech, V. Ulle- - rup, og Gaardejer Jens Andreas Jensen r Mølbæk, ssteds., er udtraadt af Bestyrel- - sen og i Stedet er indtraadt Gaardejer Sø- - ren Christian Agesen, Vust Holme, og Hus- - mand Johannes Myrup Pedersen, Thorup c Kær.

Politimesteren i Thisted Købstad m. v., den c 21. Maj 1941.

E. Brix.

Politikreds Nr. 54.

AGGER BRUGSFORENING anmelder, at Bestyrelsen ifølge Generalforsamlingens e Vedtægter af 1/2 1941 bestaar af:

(13)

Fisker Peder Andersen Pedersen, Fisker Otto Christensen, Fisker Niels Peter Laur­

sen, Maskinarbejder Axel Kristensen og Fisker Peder Andersen, alle af Agger.

Under Firma: I/S. THYLANDS TEGL­

VÆRKER v/ J. HESTBEGK M. FL. drives med Forretningskontor i Hurup Fabriks- drift af: Peter Brix, Thisted, Anton Emil Brix, Thisted, Carl Rysgaard, Snedsted, Niels Johansen, Sundby, Sigfred Støvring Nielsen, Hurup, Jacob Lyngsøe Hestbeck, Ydby, Hans Christian Hansen, Ydby. Fir­

maet kan tegnes af Forretningsfører Chri­

sten Madsen og Formanden Peter Brix, Thisted, i Forening eller af en af disse sammen med et Medlem af Bestyrelsen, der bestaar af Peter Brix, Thisted, Sigfred Støvring Nielsen, Hurup, Hans Christian Hansen, Ydby, Jacob Lyngsøe Hestbeck, Ydby, Niels Johansen, Sundby. Prokura har Christen Madsen, Hurup, dog at han kun kan tegne Firmaet som foran anført i Forening med Formanden eller et af de nævnte Bestyrelsesmedlemmer.

Hassing-Refs Herreders Politikontor, Hurup, den 7. Maj 1941.

C. P. Koefoed.

Viborg Amt.

Politikreds Nr. 57.

Af Bestyrelsen for NEDER HVAM BRUGSFORENING er udtraadt: Boels- mand Alfred Olsen, Over Hvam, og Boels- mand Theodor Harald Nielsen, Neder Hvam, og i Stedet for er indtraadt Boels- mand Aage Thorvald Nielsen, Over Hvam, og Boelsmand Aage David Jensen, Vium.

Politimesteren i Viborg Købstad m. v., den 28. Maj 1941.

Vilh. Lund.

Aarhus Amt.

Aarhus.

Rasmus Christensen af Viby J., er ind­

traadt i Firmaet »BRØDRENE KOCK« af

Aarhus som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 28. April 1941.

Holten, cst.

Immanuel Johannes Olesen af Aarhus er indtraadt i Firmaet »RISTERIET »DA-CA«

ved M. FUNKOV-ANDERSEN« af Aarhus som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvorhos Firmanavnet samtidig ændres til »RISTERIET »DA-CA« ved M. FUNKOV-ANDERSEN 00 I. J. OLE­

SEN«.

Aarhus kgl. P)Orgmesterkontor, den 29. April 1941.

Holten, cst.

Emil Langballe Jacobsen af Aarhus dri­

ver Handel i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »ELJA ved E. L. JACOBSEN«.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 1. Maj 1941.

Holten, cst.

Ehrenfried Poul August Schiller af Aar­

hus udøver Industridrift i Aarhus Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

»SCHILLER'S MØBEL- 00 POLSTER­

MØBELFABRIK, AARHUS«.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 6. Maj 1941.

Holten, cst.

Bernhard Bjerre Petersen af Aarhus dri­

ver Haandværk i Aarhus Købstad som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet »E. DI­

NESENS EFTF. ved BERNHARD B. PE­

TERSEN«.

KAJ CHRISTIAN TARP WOHLERT af

\arhus, der uden anmeldt Firma udøver Industridrift i Aarhus Købstad, har meddelt Sitren Adler Bone Andersen og Karen Sofie Rigmor Rasmussen, begge af Aarhus, Fuldmagt til i Forening at underskrive pr.

procura.

(14)

Firmaet »E. DINESEN & CO.« af Aar­

hus er hævet.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 13. Maj 1941.

Holten, cst.

Sofus Emil Johnsen af Aarhus er ud- traadt af Firmaet »INTERESSENTSKA­

BET SOFUS E. JOFINSEN & CO.« af Aar­

hus, der fortsættes uforandret af den hid­

tidige Deltager, Thomas Kingo Møller af Aarhus.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 15. Maj 1941.

Holten, cst.

Eric Christiansen af Aarhus driver Han­

del i Aarhus Købstad som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet »LINETTE ved ERIC CHRISTIANSEN«.

Louis Reinhold Milvertz, der var eneste Indehaver af Firmaet »LINETTE ved LOUIS MILVERTZ« af Aarhus, er afgaaet ved Døden og Firmaet hævet.

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 36. Maj 1941.

Holten, cst.

Inger Marie Johanne Hansen, født Jo­

hansen, Enke efter Købmand Fritz Ferdi­

nand Hansen, fortsætter den af hendes af­

døde Mand drevne Handel, Lille Torv Nr.

4, Aarhus, under Firma »FRITZ HAN­

SEN«,

Aarhus kgl. Borgmesterkontor, den 28. Maj 1941.

Holten, cst.

Horsens.

Firmaet »N. P. HANSEN'S EFTF. v/

KNUD OSTERRHAMMEL«, Horsens, er hævet.

Knud August Osterhammel af Horsens driver Handel i Horsens Købstad som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet »KNUD OSTERHAMMEL«.

Firmaet »MADSEN OG MIKKELSEN«

driver Handel i Horsens Købstad. Else Ka­

thrine Madsen og Anna Jensine Mikkelsen, begge af Horsens, er de ansvarlige Delta­

gere og tegner Firmaet i Forening.

Dagny Alfrida Karpinski af Horsens Kommune driver Haandværk i Horsens Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »HANS KARPINSKI'S EFTER­

FØLGER v/ D. KARPINSKI«.

Politimesteren, Horsens Købstad m. v.. den 6. Maj 1941.

R. Krause.

Silkeborg og Politikreds Nr. 38.

SALTEN FORBRUGSFORENING I SALTEN, THEM SOGN anmelder, at af Bestyrelsen er udtraadt Gaardejer Jens Madsen Andersen, Knudlund, I Stedet er indtraadt Statshusmand Holger Jensen, Salten.

Niels Christian Marinus Louring af Sil­

keborg Kommune driver Handel i Silkeborg Købstad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »MESSEN ved M. LOURING«.

Politimesteren i Silkeborg m. v., den 15. Maj 1941.

N. P. Nielsen.

Politikreds Nr. 37.

Bestyrelsen for VINDING BRUGSFOR- • ENING anmelder, at af denne er udtraadt ] Lærer Niels Frederik Sørensen, Vinding. . I Stedet for er indtraadt Boelsmand Ejler - Danielsen, Vinding Mark. Formand er Sog- - nefoged Theodor Marius Hansen, Vinding.

Politimesteren i Voer og Nimm m. fl. Herre- - der, Horsens, den 24. Maj 1941.

Borchorst.

i!

Politikreds Nr. 39.

Richard Ejnar Koldby Jensen, Lundbyes- - gade 3, Aarhus, driver Industrinæring i i Aabyhøj under Firmanavn »AABYHØJ I

(15)

KURVEFABRIK« ved R. KOLDBY JEN­

SEN som eneste ansvarlige Indehaver.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder m.

V., Aarhus, den 6. Maj 1941.

Poul Jensen.

SØFTEN BRUGSFORENING anmelder, at ved sidste Generalforsamling iidtraadte følgende af Bestyrelsen:

Gaardejer Christen Poulsen, Søften, (jaardejer Knud Boye, GI. Hinnerup, og Arbejdsmand Daniel Topholm, Søften, og i Stedet for indtraadte: Gaardejer Rasmus Sørensen, Søften, Tømrer Jens Christen­

sen, Søften, og Arbejdsmand Albert Chri­

stensen, Søften.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder m.

V., Aarhus, den 8. Maj 1941.

Poul Jensen.

HØVER BRUGSFORENING anmelder, at Gaardejer Jens Ove Andersen, Høver, Gaardejer Christian Thorvaldsen, Høver, Gaardejer Christian Rasmussen, Høver, Gaardejer Anton Rasmussen, Høver, og Gartner Kristen Kreigsmark, Høver, er ud- traadt af Bestyrelsen. I Stedet for er ind- traadt: Gaardejer Christian Andersen, Hø­

ver, Husmand Rasmus Andersen, Høver, Boelsmand Carl Sørensen, Høver, Arbejds­

mand Edvard Nielsen, Høver, og Gaardejer Martin Føns, Høver.

AABY SOGNS FORBRUGSFORENING anmelder, at Medlem af Bestyrelsen Værk­

fører Johannes Sproegel er afgaaet ved Døden. I hans Sted er Vejformand Alfred Sørensen, Aabyhøj, indtraadt i Bestyrel­

sen.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder m.

V., Aarhus, den 13. Maj 1941.

Poul Jensen.

Firmaet »DANISH MACHINE COMPA­

NY« ved J. E. RASMUSSEN, Aabyhøj, har meddelt Kontorchef Viggo Peder Axel Neergaard Sabroe og Fuldmægtig Svend Aage Adolfsen kollektiv Prokura.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder m.

V., Aarhus, den 16. Maj 1941.

Poul Jensen.

Til herværende Handelsregister er ind- gaaet saalydende Anmeldelse:

»Bestyrelsen for TILST BRUGSFOR­

ENING anmelder, at Bestyrelsesmedlem,

Forpagter Peter Jacob Petersen, er af­

gaaet ved Døden. I hans Sted er ind­

traadt: Gaardejer Jørgen Kaae, Tilst.«

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder ni.

V., Aarhus, den 17. Maj 1941.

Poul Jensen.

Bestyrelsen for GJERNING BRUGS­

FORENING anmelder, at ved sidste Gene­

ralforsamling udtraadte af Bestyrelsen:

Boelsmand Kristen Andreas Sørensen, Gaardejer Julius Sørensen og

Gaardejer Peter Andersen.

I disses Sted er indtraadt:

Gaardejer Magnus Christensen, Tind, Gaardejer Peder Mogensen, Tind, Gaardejer Niels Nielsen, Stærkjær, og Statshusmand Henrik Carlsen, Gerning.

Politikreds Nr. 39, Hasle m. fl. Herreder m.

V., Aarhus, den 20. Maj 1941.

Poul Jensen.

Politikreds Nr. 40.

Af ONSTED FORBRUGSFORENINGS Bestyrelse er udtraadt: Rentier Niels Niel­

sen, Rasborg pr. Odder, og Gaardejer Sø­

ren Peter Beck, Onsted pr. Odder. I deres Sted er indtraadt: Gaardejer Peter Kreutz- feldt Rasmussen, Onsted pr. Odder, og Gaardejer Niels Krogh, Rasborg pr. Od­

der.

Politimesteren i Hads—Ning Herreder, Od­

der, den 1. Maj 1941.

A. Rudkøbing.

Randers Amt.

Randers.

Ejnar Marinus Hansen driver Handel i Randers som eneste og ansvarlige Indeha­

ver af Firma »NORDISK HANDELSKOM­

PAGNI ved EJ. HANSEN«.

Politimesteren i Randers m. v., den 1. Maj 1941.

Volquartz.

Jens Iver Cramer af Randers driver Handel i Rar.ders Købstad som eneste an­

(16)

svarlig Indehaver af Firmaet »RANDERS MØBELLAQER v/ J. I. CRAMER«.

Politimesteren i Randers m. v., den 10. Maj 1941.

K. W. Gautier, cst.

Politikreds Nr. 46.

Bestyrelsen for LOUNS-ALSTRUP-UL- LITS-FOULUM SPARE- OG LAANE- KASSE anmelder følgende Berigtigelse og Tilføjelse til den den 8, Januar 1940 til Handelsregistret i Hobro gjorte Anmel­

delse.

1. Der er ikke og har aldrig været med­

delt Direktionens Medlemmer Prokura.

2. Ved § 9 i de under 5. April 1939 af Ministeriet for Handel-, Industri og Sø­

fart stadfæstede Vedtægter for Sparekas­

sen er der sket Ændring i de i de tidligere gældende Vedtægters § 7 indeholdte Be­

stemmelser om Hæftelsen for Kassens For­

pligtelser.

Politimesteren i Hobro m. v., den 12. Maj 1941.

Thorkild Jacobsen, cst.

Ringkøbing Amt.

Herning.

HERNING OLIE OG TEKNISKE FOR­

RETNING v/ N. FR. PETERSEN & SØN

& ØBERG PEDERSEN«, Herning, anmel­

der, at Firmaet fremtidig kun skal kunne tegnes af begge Interessenter i Forening.

Politimesteren i Herning m. v., den 15. Maj 1941.

Paul Hansen.

Politikreds Nr. 62.

STABY SPARE- OG LAANEKASSE an­

melder, at Medlem af Tilsynsraadet Mads Christensen er afgaaet ved Døden, og at Sognefoged Ole Christian Olesen, Sdr.

Nissum, i Stedet er indtraadt i Tilsyns­

raadet, samt at Prokura er meddelt Pro­

kurist Sven Jeppesen, Ulfborg.

Politimesteren i Ringkøbing m. v., den 28. Maj 1941.

Seerup.

Ribe Amt.

Esbjerg.

Under Firma CHR. P. MØLLER & CO.

drives Haandværk i Esbjerg Købstad af et Kommanditselskab, i hvilket Christian Pedersen Møller af Esbjerg er eneste an­

svarlige Deltager.

Esbjerg Politikammer, den 3. Maj 1041.

Hebo.

Thomas Thorgils af Esbjerg driver Han­

del i Esbjerg Købstad som eneste ansvar­

lig Indehaver af Firmaet RØGERIET »NY­

HAVN« v/ TH. THORGILS.

Esbjerg Politikammer, den 21. Maj 1941.

Hebo.

Vejle Amt.

Kolding.

Berigtigende Anmeldelse: Charles Rein­

holdt Enevoldsen af Kolding driver Han­

del i Kolding som eneste ansvarlige Inde­

haver af Firmaet »SPAREBODEN v.

CHARLES ENEVOLDSEN, KOLDING«.

Politimesteren i Kolding m. v., den 2. Maj 1941.

Thaibit zer.

Oscar Julius Riis, der var eneste Inde­

haver af Firmaet »BRILLESPECIALI­

STEN ved OSCAR RIIS« er afgaaet ved Døden og Firmaet hævet.

Halvor William Riis af Kolding Kom­

mune driver Haandværk i Kolding Køb­

stad som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet »BRILLESPECIALISTEN ved H.

W. RIIS».

(17)

Aar 1941 den 28. April anmeldes, at Casserer Hans Peter Østergaard, Kolding, ir udtraadt af Bestyrelsen for »KOLDING c OMEGNS BRUGSFORENING«. I hans 5ted er som nyt Bestyrelsesmedlem ind- raadt Kontorist Charles Willemoes Jen-

;en af Kolding.

Politimesteren i Kolding m. v., den 16. Maj 1941.

T halbit zer.

Hans Peder Petersen af Kolding driver iandel i Kolding som eneste ansvarlige ndehaver af Firmaet »KOLDING VAF- TLBAGERI ved P. PETERSEN«.

Politimesteren i Kolding m. v., den 23. Maj 1941.

Thalbitzer.

Politikreds Nr. 34.

Berigtigende Anmeldelse: I »VEERST- 5ÆKKE SPAREKASSE« er Jørgen Fr.

lansen, Veerst, udtraadt af Tilsynsraadet.

hans Sted er indtraadt Kristen Peter Kristoffersen, Hnstedgaard, Veerst.

Politimesteren i Kolding m. v., den 29. April 1941.

Thalbitzer.

Af Bestyrelsen for «GAMST OG OM­

EGNS BRUGSFORENING« er Iver Ja- obsen Damgaard og Johannes Moritz Ja- obsen udtraadt, og i deres Sted er ind- raadt Jørgen Henningsen Jørgensen og )skar Emil Jensen, begge af Gamst.

Politimesteren i Kolding m. v., den 20. Maj 1941.

Arenbrandt, cst.

Haderslev Amt.

Haderslev.

Peter Martin Nielsen af Haderslev ud- )ver Industridrift i Haderslev Købstad

;om eneste ansvarlige Indehaver af Fir­

maet: »DANSK GARNINDUSTRI ved P.

M. NIELSEN«.

Frithjof Nielsen af Haderslev driver Handel i Haderslev Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet: »P. M.

NIELSEN, INDEH. FRITHJOF NIELSEN«.

Politimesteren i Haderslev Købstad m. v., d.

10. Maj 1941.

Lind hårdt sen, cst.

Politikreds Nr. 66.

Entreprenør Carl Nielsen, Fruens Bøge, og Direktør Henry Jensen, København, ud­

øver Industridrift i Over Jersdal, Sønder­

jylland, som eneste ansvarlige Indehavere af Firmaet »SØNDERJYSK TØRVEINDU­

STRI I/S ved CARL NIELSEN OG HEN­

RY JENSEN«.

Firmaet tegnes af Entreprenør Carl Niel­

sen og Direktør Henry Jensen i Forening.

Politimesteren i Haderslev Købstad m. v., d.

1. Maj 1941.

Hartmann.

Politikreds Nr. 67.

Tilsynsraadet for TOFTLUND SOGNS SPAREKASSE anmelder, at Sparekas­

sens Vedtægter er ændret under 6. Fe­

bruar d. A. og stadfæstet af Handelsmini­

steriet under 18. April d. A., og at Spare­

kassens Navn nu er: »TOFTLUND OG OMEGNS SPAREKASSE« med Hjemsted i Toftlund. For Sparekassens Forpligtelser hæfter herefter foruden Sparekassens Ak­

tiver 65 Garanter med hver 500 Kr., alt- saa ialt 32.500 Kr., hvoraf 16,250 Kr. er indbetalt.

Politimesteren i Toftlund, den 25. April 1941.

Schack.

Af Bestyrelsen for ANDELSSELSKA­

BET TOFTLUND ELEKTRICITETSSEL­

SKAB er udtraadt Urmager Jes Jessen Augustin Bruhn af Toftlund og i Stedet for er indtraadt: Købmand Aage Eskesen af Toftlund. Eskesen, der er valgt til Sel­

skabets Sekretær, har i Forening med For­

(18)

manden og Næstformanden Ret til at teg­

ne Firmaet.

Politimesteren i Toftlund, den &8. Maj 1941.

Schack.

Tønder Amt.

Tønder.

Efter Købmand Carl Friedrich Nagels Død overtog hans Søn Carl Friedrich Na­

gel som eneste ansvarlig Indehaver Fir­

maet »H. P. KRAUS« af Tønder, hvorved

den meddelte Proknra bortfaldt. Efter sidstnævntes Død driver Enken Erna Na- • gel af Tønder som eneste ansvarlig Inde- • haver Firmaet »FI. P. KRAUS« Handel i i Tønder.

Politimesteren i Tønder, den 2. Maj 1941.

T. Martensen-Larsen.

Firmaet »MASCFIINENWERKSTELLE ^ TONDERN« driver Haandværk i Tønder i Købstad. Friedrich Gustav Heder, August j Friedrich Harr og Christoph Johann Hein- - rich Schuldt, alle af Tønder, er de ansvar- - lige Deltagere.

Politimesteren i Tønder, den 19. Maj 1941.

r.

Martensen-Larsen.

R e t t e l s e : A a r g a n g 1 9 4 1 , S i d e 6 5 , S p . 1 , L i n i e 1 5 f . o . : » S a l o m e n « , i æ s : » S a l o m o n «

(19)

C.4_

(20)

Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart,

udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Samlingen forsynes aarlig med fuldstrBiidigt Firmaregister, tillige omfattende samtlige tidligere Aargange.

Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.

Nr. 5 for 1941, 2^/2 Ark, færdigt fra Trykkeriet den 11. Juli 1941.

Udgiver: Departementschef G . B u s c k - N i e l s e n , Hovedkommissionær: V . T h a n i n g & A p p e l s Ef tf

Øster-Søgade 8. Kjøbmagergade 7.

Kjøbenhavn 1941 — Centraltrykkeriet.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Olsen&#34; driver Haandværk i Horsens som eneste og fuldt ansvarlige Indehavere af dette Firma. Firmaet tegnes af begge Indehavere i Forening. Politimesteren,

de berigtigende Anmeldelse: Købmand af Bogense Sophus Jensens Enke, Fru Karna Adolphine Sofie Jensen, født Werenberg, af Bogense driver Handel i Bogense som

940 fra ministeriet for handel, industri og søfart, København, til Emulsion A/S,

TOR« af Aalborg.. Herman Christian Louis Riekehr og Harry Riekehr, begge af Aalborg, er de ansvar- Sil lige Deltagere, der tegner Firmaet hver tol for sig. I

^bdgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Ismmeldelserne angaar følgende Firmaer:.. sQDe vedføjede Tal angiver Siderne, I

Udgivet ved foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.. Anmeldelser, lifclieii(il||i)rle i Slalslideiiije i april måoel

Udgivet ved foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart.. k Aftenbladets Bladtrykkeri r/ Hedvig Bærentzen,

kura. Hugo Griin, der var ansvarlig Deltager.. Firmaet fortsættes uforandret j driver Flaandværk. deriksberg, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet DET FORENEDE DANSKE