• Ingen resultater fundet

Lykkeshohn i Eliested Sogn. Han

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Lykkeshohn i Eliested Sogn. Han"

Copied!
21
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

142

Fyenske Familier i ældre Tid.

Ved P. O. B. Bondesen, Skolelærer i Ellested.

I. Sehested.

Erik

Sehested, Søn af Kantsier Christen Thoinesen Sehested,

blev ved Faderens Død 1657 Herre til

Lykkeshohn i Eliested Sogn. Han

var

født 1633, blev Kanmierraad, Krigs-

og

Land-

comrnissarius og

døde

paa

Lykkeshohn 27/7 1683; nedsat i Be¬

gravelsen i Gislev Kirke 17/8

s.

A. Nu hviler han tilligemed flere

af Familien Sehested paa

Kirkegaarden, hvor den nuværende

Eier af

Lykkeshohn, Hofjægermester Lindegaard har rejst

en smuk Mindesten paa

deres Grav. Erik Sehested

var

gift med Margrete Rammet, begr. 27/9 1 699,

en

Datter af Henrik Rammel

til Bækkeskov og

Margrete Skeel.

I Ellested Kirke

hænger

en

Tavle, hvis Ramme prydes med

de Sehestedske Farver:

blaat, hvidt

og

rødt. En lang, latinsk Inskription, forfattet af Præsten til Gislev-Ellested, Hr. Jens

Madsen

Faber, meddeler, at Erik Sehested

og

Margrete Rammel

lader Kirken underkaste en

grundig Hovedrestavration, der fuld¬

førtes 1693. Nederst paa

Tavlen staar følgende Vers

paa

Dansk:

Vilt du saa at

deylighed skal din

egen

bolig pryde

Da lad og dend

Liden skerf

paa Guds

huses Vegge flydt*:

Vilt du og at

Kirken skal allevegne skikkes vel,

Da see til at intet er uden skik udi din Siel.

Smukt

omkring sig lader smukt,

og er ræt en

Øyen-< llæde.

Men for alt see Hiertet an, der er smukheds

ægte-sæde.

Hvad du

giør, da smyk dig der med Gudst'rygtes

rene

guld.

Agt

saa

ei

om

du end

ei sverte-

eller smerte-fuld.

Erik Sehested og Frue Margrete Raminel havde mindst fire Børn:

1. Christen Thoinesen Sehested, begr. i Gislev Kirke , 1678.

2. Anna Dorthea Sehested, f. 1667. * 2"4 1(>94 Jørgen H'interfeld; se nedenfor.

3. Margrete Sehested, f. 1674, begr. i (iiflev Kirke

29/4

1715.

1'* 4/'i

1701

Bernt Frederik ron Ditten til Skovsbo og Møllegaard paa Langeland, t 1705, Søn af Rudbek von Ditten og Hilleborg Grubbe. Hun opholdt sig da paa Skovsgaard i Humble Sogn. 2 *

'%

1706 Vincents

Steensen

Kaas (af Sparre-Kaaserne), f. paa Lykkesholm paa Langeland

l7/3

1678, f M/i2 1709, Søn af Otto Kaas tilHolmegaard ogLykkesholm paaLange¬

land ogHilleborg Steensen.

(2)

4. Otto Sehested, f. 1678, begr. i Gislev Kirke ia/a 1718 „i Eg ofvertrukket medBay". Herre til Lykkesholm, som han synes at have kjøbt 1707, af Svogeren Jørgen Winterfeld, der dette Aar var bleven Enkemand, og som ved den Tid maa være fraflyttet Lykkesholm. Samme Aar, første Søndag i Advent, blev Otto Sehested gift i Taars paa Laaland med Christiane Augusta von Haugwitz, begr. i Gislev Kirke 1S/11 1712, en Datter af Kaptain Peter Ferdinand von Haugwitz til Stougaard og Deliane von Offenberg. Otto Sehested havde ingen Børn, hvorfor han i 1712 satte Lykkesholm til Auktion, ved hvilken den kjøbtes af hans Søster Margrete Sehested, der da anden Gang var Enke.

Oberstløjtnant Niels Sehested, f 1745, der

senere

blev Herre

til

Broholm, boede

en

Tid i Gislev, hvor han havde

tre

Børn til

Daaben. Han var

gift med Elisabeth Skeel, der 1730 arvede

Broholm efter sin Morbroder

Mogens Skeel,

og som

efter Sehesteds

Død

ægtede Viceadmiral Gaspar Wessel, Tordenskjolds Broder.

Niels Sehested havde mindst fire Børn:

1. Anders Sehested, f. 1720, f so,„ 1799, Ritmester og Herre til Karsholm i Skaane, senereOberstløjtn. og Ejer af Broholm, * '/8 1747 Vibeke Marie

von Pultz, f. s/'i2 1729, t 1811, Dtr* af Ritmester Peder von Pultz til Rygaard og Edel Margr. Gyldencrone. Af deres Børn ere følgende to døbte i Langaa:

1. Niels Sehested, i Kirke "/s 1748 (Faddere: Admiral Wessel og Frue

paa Broholm; Holger Scheel til Mullerup; Ritmester Pultz; kgl. Page Jens Sehested og Fru Cicignon til Nakkebølle), f 1788, Herre til Broholm.

2. Edel Margrete Sehested, døbt 301749 (Faddere: Konferentsraad Scheels Frue; Admiral Wessel; Etatsraad Pentz; Ritmester Pultz;

Baron Gyldencrone og Frk. Agnete Christiane Pultz).

2. Anne Beate Sehested, f. 1725, i Kirke S0/4 (Fru Sophie Amalia Vind til Mullerup, Amtmand Rosenkrantz med Frue, Erik Skeel til Arreskov og Mogens Skeel til Broholm stode Faddere). * Sr Christian Schousboe i Rønne, se „Personalhist. Tidsskr." IV. 328—30, hvorefter hun skal være født 1723, hvilket saaledes ikke stemmer med Kirkebogen.

3. Lisbeth Marie Sehested, f. 1727, i Kirke 18/s (Faddere: Konferentsraad Rosenkrantz; Kammerjunker Krag og deres Fruer samt „noch et fruen- timre, som Gud bedre kjender end Degnen").

-4. Erik Sehested, døbt s% 1729 (Faddere: Fru Ide Skeel til Gjelskov; Stift¬

amtmand Rosenkrantz; Kammerjunker Holger Skeel og Fru Ide Skeels Frøken). 1730 29/s „blev Oberstløjtnant Sehesteds mindste Barn, som døde her i Gislev, bortført af Sognet, men hvor det kom hen, vides ikke".

Formodentlig til Gudme Kirke, da Broholm ligger i Gudme Sogn.

(Gislev, EllestedogLangaa Kirkebøger.Provst Imm. Barfods personalhist.

Samlinger (Uddrag af Taars Kirkebog). Uddrag af Humble Kirkebog ved Proprietær M. J. Mogensen til Christinenlund).

(3)

144

II. Winterfeld.

Jørgen Winterfeld, Løjtnant,

nævnes

til Holmelund i Gislev Sogn 1696

og

1706, til Lykkesholm i Eliested Sogn 1697. Hvem

han var Søn af,

har jeg ikke kunnet finde, ligesaa lidt véd jeg,

hvor og naar

han døde. Han blev gift Onsdag 25/4 1694 med

Jomfru Anna Dorthea Sehested af

Lykkesholm, f. 1667, begr. i

Gislev Kirke

Tirsdag 12/, 1707,

en

Datter af Erik Sehested

og

Margrete Rammel,

se

ovenfor. Jørgen Winterfeld

og

Anna

Dorthea Sehested havde

følgende otte Børn:

1. Sophie Margrete Winterfeld, døbt 6/2 1695 (Faddere: Fru Margrete Ram¬

mel til Lykkesholm; Otto Sehested; Jomfru Margrete Sehested og Jomfru

Kirstine Winterfeld), f 1750; * 1719 Major Jacob Høg til Vang, f. 1683, f 1752.

2. Charlotte Amalie Winterfeld, døbt 4/a 1696 (Faddere: FruMargrete Ram¬

mel; Ritmester Bfilow; Kaptainløjtn. Jørgen vonPogrel af Hellerup; Otto Sehested; Kaptainløjtn. Johan ChristoffervonKörbitz til Hellerup ogJomfru Margrete Sehestedl; boede ugift hos Søsteren paa Vang 1748.

3. Erik Winterfeld, døbt 25a 1697 (Faddere: Fru Margrete Rammel; Oberst¬

løjtn. Greve Holk; Otte

Sehestej!

og

Oberstinde Riborre Holk).

4. Bertel Didrih Winterfeld, døbt % 1699 (Faddere: Grevinde af Holk, Amtmandens i Nyborg; Grev Holk, Amtmand; Johan Christoffer von Körbitz til Hellerup; Jomfru Elisabeth Friis og Frøken Charlotte Amalie Holk), begr. 2S/„ 1699.

5. Margrete Rammel Winterfeld, døbt 2"ti 1701 (Faddere: Oberst Ahlefeld

afNordskov; Major Pultz af Rygaard; Major Berner af Odense; Otte

Sehested af Lykkesholm og Fru Helle Trolle afKlingstrup), * Vis 1719 Løjtnant Ham Frederik Kaas, se nedenfor.

6. Bertel Didrik Winterfeld, døbt ls/4 1703 (Faddere: Major Körbitz af Hellerup; Kaptain Løvenhjelm af Vejrup; Baronesse Holk af Holkenhavn

og Major Pultz's Frue afRygaard).

7. Mette Winterfeld, døbt 15/6 1704 (Faddere: Major Pultz afRygaard; Major

Korbitz's Broder af Hellerup; Otto Sehested af Lykkesholm og Major

Körbitz's Frue af Hellerup).

8. Jørgen Winterfeld, hjemmedøbt ,s/8 1706, i Kirke 26(Faddere: Major

. Pultz af Rygaard; Major Körbitz af Hellerup; Kaptainløjtn. Pogrel af

Lammehave og Jomfru Brockenhuus af Vejrup), begr. 25/'(1 1706.

Løjtnant Jørgen Winterfeld

og

hans Frue have givet Kalk

og

Disk til Ellested Kirke. Paa Kalken læses følgende Inskription:

De som af denne Kalk skal drikke Jesu blod, Som for ald verden flød til

ævig Siæle-bod

Giv Gud at

skyllis

ræt af

alle

Synde mæn,

Og

lad det

blive

dem

til Salighed

huer een.

Jurgeu Winterfeld. Anna Dorethe Sehested.

1704.

(4)

Imellem Navnene Winterfelds og

Sehesteds Vaabener.

Disken bærer

følgende Indskrift:

De som af denne Disk skal Jesu

legem nyde,

Som hand paa

Korset lod til Synds betaling Bryde

Giv Gud dend visse Tro, at hand er

her til Stede, Og der i Himlen har dem Salighed tilrede.

(Gislev og Ellested Kirkebøger. Stifts Relationer, udg. af Registrator

Fr.

Krarup, Personalhist. Tidsskr. VI. 204).

III. Kaas.

Erik

Kaas, f 1670, Landsdommer, Herre til Lindskov ved Svendborg

og

Hjortholm

paa

Langeland. * u/t 1638 Kirsten Gaas, f. 1611, f 1677, Datter af Landsdommer Niels Gaas

og

Hilleborg Pors. Erik Kaas ejede

ogsaa

Tøjstrup,

som

han 1664 bortforpagter til Sivert Sivertsen for

en

aarlig Afgift af 300 Rdl.

i to

Terminer, Jul

og

Paaske1). Den havde tidligere været i

Gaasernes

Eje,

og

Erik Kaas

er

vel da kommen i Besiddelse af

den

1637, i hvilket Aar hans Svoger'Christian Gaas til Tøjstrup

døde som sidste Mand af sin

Slægt2). Erik Kaas's Søn:

Niels Kaas, f. 1641, begr. I6/, 1701, fik Hjortholm efter Faderen og blev tillige Ejer af Vestergaard i Humble Sogn. * 1078 Anna Margrete

Banner,

begr. 8% 1714, Datter af Geheimeraad Niels Banner

til Frederiksgave

og

Anna

Cathrine Schult. Niels Kaas havde i detteÆgteskab 9 Børn, af hvilke 4 døde

unge; de andre 5 vare følgende:

1. Erika Christine Kaas, f. Jan. 1679, begr. 20<- 1715; * 16/10 1700 Hans ChristopherronOffenberg,f. 1674, begr.t:4 1722, „kgl. Majestætsvelbestalter Capitain til Skibs", senere Kommandør og Herre til Vestergaard.

Af

deres 9 Børn blev Rudolf von Offenberg, hjemmedøbt S7/ii 1710, Rit¬

mester, gift med Sophie Dorthea Kaas, døbt 124 1720, Datter af Oberst¬

løjtnant Hans Ditlev Kaas til Lykkesholm og Holmegaard.

2. Anna Margrete Kirstine Kaas, f. Dec. 1680, begr.

2*

B 1701.

3. ErikKaas, f 13 1710, Kuptain; var somLøjtnant paaVestergaard 1702

og 1709.

4. Christian Banner Kaas, f. 1098, + 14H 1750, væltede med sin Kabriolet

udenfor SnødeDegnegaard og brak Halsen; Generalmajor, Herre til Hjort¬

holm og Nedergaard, hvilken sidste Gaard han lik

med sin Frue

Sophie

Charlotte Brockdorff, f. 1095, f 28/10 1768, Datter af Generalmajor Ditlef

M Efter Skolelader S. Jørgensens Uddrag af Retsprotokoller.

I „Personalh. Tidsskr." II. 123 angives Ghrist. Gaas's Dødsaar urigtigt til

1077.

10

(5)

146

Brockdorff til Grundet og Sophie Dorthea Levetzau, og Enke efter Oberst Rudbek Kaas til Nedergaard, f. 1679, t 2% 1731.

5. Hans Frederik Kaas, t 1728; Løjtnant, Herre til Lykkesholm i Eliested Sogn indtil 1721, da han byttede Gods med Etatsraad Børge Trolle og blev Ejer af Lungholm paa Laaland. * '/u 1719 Margrete Hammel Winterfeld, døbt2% 1701, t 14i 1759, Datter af Løjtnant JørgenWinterfeld til Lykkes- holm, se ovenfor. Hun var anden Gang gift med Løjtnant ChristianHugo Lutzow, Søn af Oberst Frederik Lutzow og Dorthea Magdalena von Harstall. 1747 nævnes hun i .Stifts Relationer" under Gislev Sogn som

en fattig Enke, der havde 40 Rdl. i Pension af Postkassen til sig og sine umyndige Børn. (Personalhist. Tidsskr. V. 199). Hun maa imidlertid

senere være bortflyttet fra Gislev, da liendes Død ikke findes omtalt i

Gislev eller Ellested Kirkebøger. 1 sit Ægteskab med Kaas havde hun følgende Børn:

1. Niels Kaas, hjemmedøbt (i 1720, i Kirke*V7 (Faddere: Major Jørgen

Kaas paa Langeland; Kommandør Kaas i Nyborg; Frøken Charlotte Winterfeld; Frøken Pogrel og Frøken Rosenvinge paa Ørbæklunde), t '"/s 1720.

2. Margrete Dorthea Kaas, døbt l,r>/7 1721 (Faddere: LøjtnantTomstorph;

Bertel DidrikWinterfeld; Frøken Charlotte Winterfeld ogFrøken Mette Winterfeld).

1

Adjunkt Munthe-Kaas's Stamtavle

over

Familien Kaas (Personalhist. Tidsskr. V. 297) hedder det i

en

Anmærkning, vist¬

nok efter

Trap, at der i Fodslette Kirke

er

et Mindesmærke

over Familien

Kaas, hvad der imidlertid ikke

er

rigtigt. Det smukke Epitaphium, der hænger overfor Prædikestolen i Hjortholms Sognekirke, gjælder Niels Gaas

og

ikke dennes Dattersøn Niels

Kaas. Paa Gravmælet er sat

følgende Inskription:

Her UnderLigger begraffuen, Erlig ocWelbyrdig Mand Niels Gaas till

Hiortholm fordom Landtzdommer her paa Landet, som vaar fød paa Kir- strup I Fyn, den 19 July Ano 1582 oc Kakiet Gud hannem paa Hjort¬

holm, den 12 decemb: Anno 1623'). Disligeste Ligger oc hervnder be¬

graffuen hans Kjere Frue Erlig og Welbyrdige Fru Hilleborrig pors, som

vaar fød paa Skoufgärd her paa Langeland den 30 April Anno 1574,

oc Kaldet Gud hinde paa Wiestrupgaard, den 28 Aprilis Anno 1637.

Iligemaade Ligger oc Her under begraffuen deris Kiere Søn ErligocWel¬

byrdig Mand Christian Gaas til Tøjstrupe, som vaar fød paa Hjortholm

den 24 Septemb. Anno 1616 oc Kaldet Gud hannem paa Tøjstrupe den 2 January Anno 1637, gud gifue dennem Medt alle Troe Christne en

glædelig Opstandelse.

Nedenfor denne

Inskription

er

der for

en

Snes Aar siden tilføjet: Deres Støv

er

nedlagt

paa

Fodslette

Kirkegaard 1869.

*) Altsaa ikke 1638, som det hedder i „Personalhist. Tidsskr." V. 297.

(6)

Jørgen Kaas, Major, Herre til Skovsgaard

paa

Langeland,

f.

1673, begr. 25/5 1 7 56; * 27/# 17091) med sit Næstsøskende¬

barn Enkefrue

Sophie Christine Kaas til Skovsgaard, Rudbek Gagges Efterleverske,

se

nedenfor. Hun

var

f. Febr. 1678

og

blev begravet 10/s 1731. Paa Stamtavlen

over

Familien Kaas

nævnes

Major Kaas's Brodersøn Jørgen Grubbe Kaas

som

Ejer af Skovs¬

gaard, hvilket han ikke

var,

lige

saa

lidt

som

han

var

Svoger

til Gaardens næste

Besidder, Ritmester Henrik Christopher

von Pultz2). Dennes Frue har

ganske vist

sunune

Navn

som

Søsteren

til

Jørgen Grubbe Kaas;

men

hun

var en

Datter af Major Kaas,

se nedenfor.

Major Jørgen Kaas

og

Sophie Christine Kaas havde følgende 7 Børn, fødte

paa

Skovsgaard:

1. Birgitte Sophie Kaas, f. 4,, 1711, i Kirke 16/4 (Faddere: Jomfru Margrete Kaas; Ritmester ved Garden Mogens Kaas; Hans Gotfred Steensen til Stensgaard; Jomfru Birthe Kaas og Jomfru Anna Sophie Kaas til Lykkes- holm), begr. 718 175!); * 4/h 1728 Ritmester Henrik Christopher von Pultz til Møllegaard paa Langeland, se nedenfor.

2. Rudbek Gagge Kaas, f. i7/2 1712, i Kirke "'4 (Faddere: Madam Rabe paa Gammelgaard i Fyen; Christian Banner Kaas og HansFrederik Kaas paa Hjortholm: Madam Offenberg paa Vestergaard og Frøken Birthe Kaas paa Skovsgaardl, begr. 15H 1712.

3. Jytta Rudbekka Kaos, f. M 17 l;i, i Kirke */,, (Faddere: Fru Major-

indens Søster Jomfru Birthe Kaas; Kaptain Hans Gotfred Steensen til Stensgd.; Christian Banner Kaas til Hjortholm og Jomfru Agathe Rodsteen

fra Rasohenberg i Fyen), f 2u/i« 1718.

4. Jørgen Grubbe Kaus, f. laM2 1714, begr. , 1715.

5. Jytta Margrete Knas, f. 111,, 1710. i Kirke a4/* (Faddere: si. Oberstløjtn.

Rabis Frue Kirsten Kaas; Otto Kaas paa Lykkesholm; Kaptain Steensen

paaStensgaard; Kaptain Rodelefs Frue paaMøllegaard ogJomfruSteensen paa Stensgaard), begr. "y, 1717.

6. En Søn, dødfødt, begr. 1718.

7. Christiane Frederikke Kaas, f. :l4 1711), i Kirke Fest. ascens. (Faddere:

Madam Rabe; Kommandør Hans Kaas; Kaptain Steensen paa Stensgaard;

Kaptain Zumbild i Simmerbølle; Madam Kaas paa Lykkesholm og Frøken

Dorthea Margrete Offenberg paa Vestergaard), begr. 222 1720.

I ældre Tid var der mange

Kaaser

paa

Langeland. Baade

Kaaser med

Sparren

og

Kaaser med Muren optræde her talrigt.

Sparrekaaserne sad inde med Holmegaard, Lykkesholm, Mølle¬

gaard

og

Nedergaard, medens Murkaaserne ejede Hjortholm, Vestergaard, Skovsgaard

og

Skovsbo. Tilsidst forenedes begge

*) Altsaa ikke 1719, som anført i Personalhist. Tidsskr. V. 281.

*) Personalhist. Tidsskr. V. 276 og 297.

10*

(7)

148

Slægter

paa

Nedergaard, i det Edele Sophie Kaas n/9 1771 ægtede Frederik Christian Kaas af .Murkaaserne,

og

disses Efter¬

kommere besidde endnu

Nedergaard, medens de

mange

andre Godser, der tilforn ejedes af Kaaserne,

nu ere

i andre Hænder.

Nedenstaaende Tabel vil vise Familieforbindelsen mellem de

langelandske Kaaser. Til dens Udarbejdelse

er ogsaa

benyttet Adjunkt Munthe-Kaas's Stamtavle

over

Familien Kaas,

se

Per-

sonalhist. Tidsskr. V. 1 tf. samt 257 ff.

I

S-

* [t <1j f*S?O'oc 5

re -• a

. CgCL- • ^

2 X *11é

^

3 i.$

<5S

1%

t: VC=r

f

|c -£ i"?-

o_

3 00- .3

ct>

5

S5

-

s

■-—■i fe

-i ir

- pr £v

& *

V

;--s

r^

? i?

;i^* s*

IT" * • .

O

5-CC►>

fi- ^ir

- 2 *

~ rc #g- Ä-

o crq s.>$

o"o c-a

2. R

k®

Ss?3£ 5.

^H.»

S.>- li ?

X<355 g-X%

5"-i^

?-o§5CS

5?

S3

ad

s

» ?

- 3 ^:*3

5 §

I

~,3

.

£L£•a

*£-r Ö!

æX

n.S 5

ÖT3T ^

°

CT^JS E

o _H-g

n C->-*•^

=s=*"^~

~

as 5

-s C:^

5 ?*

7;

x i

=rcl«

&

o-£.

H

2 ES5as s-

S??

S-t- r-

<3•n ^CxSc ^7"t

2. 2.

- <D"*r; cr 03 *?

£,£:

§ >£ 3

§

s s d ««

CD 3- O

"1 SS <JQ

-.ts

s s- *<2-?sF*

HH ^

<T> S C a

S3

>1

'

&3

ro *t

*r* 3

ZX L_

^ 2TF

< 5

X>:

^

ClP*

?r O

<

'n

§ ^oe ^

X

-

p:

3

>;

2 13 -.x ^T"

3

=5l*i

si- 2

§

s

. -j-s ® :

3

-+ r^

x

^30

S

"S.

-/. *

?

o »>5

?-.3§

v. O-g-^

£s i

*

-p s

src-g

ffi S0

? ®

^pro*

SCpr*

S;»

mrfi a cr

<7Q

?!

P

H-g

S3 SäS fe

-• P-<!

*O ^ S ^>5

S*< a 93 pr©

^ ^£

•"rt CD oi£- S c

3

C

_ ps p CO

Ss*

2

S-§ ^

p »o J2..

T 3 oC" S

^

'/i 3

ST -<"

rt *

O

c- < s-^

X gj0^^^

(? i S s-

s ?

s

s

^

SS" a o —5c

T5 W Ä t4.s

5

X p p CO O

■3 T3 P P

P 3 09 3 P 3 Q_

O. -3 CD

ol

(8)

(Eliested og Humble Kirkebøger. Rhode, Laaland og Falsters Hist. I, 603. Thorv. Rutzou's hist. Efterretn. om Langeland).

IV.

Gagge.

Gaggernes Vaaben

var

.et af sort

og

sølv deelt Skjold;

i det første Feldt en Sølv

Sparre, i det anuet et halvt sort Møllehjul. Paa Hjelmen to af sort

og

sølv delte Vesselhorn".

Claus

(lagge

Søn af Holger Gagge, Lensmand

over en

Del

af Roskilde

forrige Kapitels Gods,

og

Frue Beate Ulfeldt

skrev

sig til Skovsgaard

paa

Langeland 16(50. Han

var

gift med Sophie Pors,

en

Datter af Landsdommer Rudbek Pors til Skovs¬

gaard

og

Vestergaard (f. 2S/1 1566, f 2% 1609)

og

Frue Kirsten Norby (f. 28/10 1 583, * 1601, f 22's 1655, begr. hos sin Mand

i Humble

Kirke).

Claus

Gagge

og

Sophie Pors havde

en

Søn:

Rudbek Gagge, f. i5 1042, begr. 1'/8 1708. Ved Faderens Død blev han Herre til Skovsgaard og nævnes som saadan 1671, da han afArentFrandsen, Borger i Rudkjøbing, faar Skjøde paa i Tdr. 21/, Skp. Hartkorn, denneMands

Andel i en Gaard i Hennetved. Til Vitterlighed have Rudbek von Ditten til Skovsbo og Hans Ditlev Steensen til Stensgaard underskrevet Skjødet1). 1670 havde Rudbek Gagge i Forening med Hennetved og Hagen Bymænd en Rets-

trætte med Erik Kaas til Hjortholm, Landsdommer paa Langeland, om Hegns og Gærdsels Vedligeholdelse mellem Legebøl Skov og Paaø og Hagen Bys Mark, som stødte op til Legebøl Skov. I den Anledning fik Knud Urne til

Juulskov og Laurids Klausen, Byfoged i Svendborg, et Kongebrev om paa Erik Kaas's Vegne at skulle va-re Voldgiftsmænd i Sagen og tilligemed to

andreMænd, somRudbek Gagge ogBønderne i de to ovennævnteByer skulde vælge, drage til Aastederne, stævne de stridende for sig og efter Sagens Be¬

skaffenhed forlige dem eller dømme dem imellem. Erik Kaas maa være død kort efter. 1681 skjøder Rudbek vonDitten til Skovsbo til sin „kierre fettera) Erlig och Velbr: Mand Rubeck (iagge till skouffsgaard och hansz Arffuinger effterskrefune Jordegodtz ligendis Vdj Synderherridt, i hommelbedt Sogen i hauffbøllebye som elir min anpardt af det Boelig Peder hanszen nu paaboer

i forskrefune hauffbølle, och skylder aarligen till Mig (Rudb. v. Ditten) Land- gildebiug Entønde *. Skjødet er udstedt paa Møllegaard og foruden af von Ditten underskrevet af Otte Kaas til Holmegaard og Niels Kaas til Hjortholm. To Aar senere har Rudbek Gagge udstedt et Skjøde til Rudbek

*) Hans Ditlev Steensen var Oberst i den skaanske Krig, og medens han under ChristiansstadsBelejring 36/9 1677 sad og skrev paa etBrev til sin Kjæreste, kom en Kanonkugle og berøvede ham Livet. Brevet gjemmes endnu paa Stensgaard som en Helligdom (Fr. Barfod).

2) Rudb. v. Ditten var Sun af Bernt Pedersøn v. Ditten og Karen Pors, Rudb. Gagges Moster.

(9)

i 50

von Ditten til Skovsbo ug Møllegaard paa „Edt Boelig, beliggendisz udj Nørre Herridt paa Langeland, i Tulebølle Sogn udj Lychebye, som nu beboesz af Nielsz peders: og skylder samme boelig aarligen till Landgille Ett half pund biug, landgille Penge Toumarch". Dette Skjøde er dateret Skovsgaard

20/i

1683, og med Rudbek Gagge har Niels Kaas til Hjortholm og Rudbek Kaas til Lindskov underskrevet det. EfterRudbek von Dittens Død har hans Enke, Fru Hilleborg Grubbe tilbagesendt Skjødet med den

Paategning:

„Dette bollig

som Nielsz Pedersen I Lychebye beboer Effter bemelte skødesz Indhold, Er Welb: Rudbech Gage till Schousgaard offuer holdendeSchiffteEffter affgangne

SI. Welb: Rubeeh Vonditten Vdj sin Gieldt betalling Vdlagt med Videre Effter Skiffiebreff och .... (ulæseligt) Indhold, huorfore hanom detteSchøede igien tilstillis. Datum Mollegaard d. 24de April KS89.

SI. Rudbech Vondittens Enclie Hildeborre Grubbe

manuppr.

Som Lauffuerge Hendricht Stensen.

Otte Kaasz Niels Kaas.

mpp. m. m."

101)2 fik Rudbek Gagge Skjøde paa noget Jordegods i Stoense. Skjødet oplyser, at Berte Harbou, Datter af Christian Harbou til Nygaard og Else Thermo, var gift med ensvenskAdelsmand Nanne LorentzBeckmann, hvorom

savnes Underretning i Kaptain H. W. Harbou's „Optegnelser om Slægten Harbou eller Hardebou" ijfr. „Persona]hist. Tidsskr." 2den Række III. 43).

Skjødet begyndersaaledes: „HansKongl. May:tts till SwerigesBestalter Qvarter- mestare af Wiilborne Hr Ol'werste CarlGyllenpistols Regemente, och Wälborne Hr Major Ridderschantz Cnmpagnie, Jag undertecknadt, Nanne Lorentz Beck¬

mann, Boendes uthj Ohlssiöö wid Christianstad i Skaline, bekienner ock här med witterligit Gjöftr, at Jag och Min Kiere hustro, Willh'« Berte Hardebou,

med begges varfrye willia och wählberadd hogh, hal'wer skicidt, såldt och af-

händt, sä och frän Osz och begges wara Artwinger här med

fuldkommeligen

skjöther, sälger och afliänder, till wälborne H1' Rudebeck (Jage till Skougård på Langeland, efflerskrefne Jorde-Godtz, som bemelte Min Kiere hustro, arf- weligen, effter hennes K: Fader Wälborne SI. Hr Christian Hardebou till Ny¬

gårds, effter Skiffte-Brefwetz Innehald, af dato 20 July Anno 1(582, ähr till¬

fallit, Nembligen halfparten uthj een Gärd, belägen på bemelte Langeland, Uthj Langelands Häradt i Stoense Sochn och Byy, som Rasmusz Christenszen sidst inneha® och abodt. och nu i

Åhr

tran flyttat, med hos tillliggende ett halfft Gatuhuus som Nils Pederszon paboor, Noch Een lyten part uthj Een Gård, kallas Goniszgard i berörde Stoense, som Nils Pederszon påboor, som

ähr till sammans uthj hardt Korn, effter Nya

Landtmätningsmatricul,

Twå tunnor, Een Skieppa, Tree Fjerdingar och Twa alb."

Rudbek

Gagge

var gift med Sophie Christine Kaax af

Mur-Kaaserne,

f.

i/2 lti/N, begr. 1,1s 1781, Datter af Oberstløjtnant Rudbek Kaas til Lindskov og Jytte Banner. Ruilbek Gagge døde som sidste Mand af Slægten, saa med ham blev Gaggernes Vaaben lagt i Graven. Enken ægtede sit Næstsøskende¬

barn, Major Jørgen Kaas, om hvem se ovenfor.

(Humble Kirkebog. SkovsgaardsArkiv. Pastor A.Crone,

Manuskript

om Slægten Norby).

(10)

V. Pultz.

Slægtens Vaaben

var „en

til højre springende, naturlig farvet

Løve med en

Kugle mellem Forfødderne, udrakt Tunge

og op¬

rejst Hale; i Sølv-Feltet

og paa

Hjælmen

en

til

samme

Side springende Løve med udrakt Tunge

og

oprejst Hale mellem

tvende Sølv-Vesselhorn."

Frederik von Pultz var

gift med

en

Søster til Generalløjtnant

Hans von Løwenhielm til

Vejrup

og

havde mindst 8 Børn:

1. Henrik Christopher von Pultz, Oberst, Herre til Kjølberg og Elingaard.

1 * Mette Sophie Schade, i * Bolette von Hovenbech:

lx. Sophie von Pultz, f. 1691, f 19/'i 1711, * Ve 1707 Henrik Jørgen Huitfeldt til Sandegaard, Kaptain over den norskeLandmilits. Bryl¬

luppet stod paa Rygaard hos Farbroderen Hans Frederik vonPultz.

27. Mette Sophie von Pultz, 1 * 1714 Generalmajor Hans Jacob Brun, t 1739. 2 * Etatsraad, Landsdommer Johannes Christensen til Tersløse.

2. Elisabeth von Pultz, * Hr. Jesper Hjeresen Juul, f 1713, Sognepræst til Marslev-Birkende.

3. Hans Frederik vonPultz, f. 1655, „hensov salig i Herren" V? 1714, begr.

**/, i Langaa Kirke; Oberst i Kavalleriet, Herre til Rygaard i Langaa Sogn; * Maren Hovenbech, f. 1674, begr. 1707. 8 Børn:

1. FrederikvonPultz, døbt!4/12 1694 (Faddere; Landsdommer Luxdorph

og Frue; Peder Hovenbech; Jfr. Hypolitta Hovenbecli; Jfr. Anne Lisabeth Hovenbech), som Ritmester indkvarteret paa Lykkesholm, Ellested Sogn, 1722 til 29. Han blev senereMajor og siges i „Stifts

Relationer" at have staaet i Kgl. Majestæts Tjeneste i 33 Aar. Som Oberførster boede han 1748 iSkanderborg. Han var gift med Sophie Dorthea Holck, Datter af Grev Flemming Holck, Amtmand over Ny¬

borg og Tranekjær, og Margrete Rodsteen. De havde 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døtre, af hvilke kjendes følgende fire;

1. Hans Frederik von Pultz, døbt ss/x! 1722 (Faddere: Ritmester

Greve afHolck; Ritmester Peder Pultz; Ritmester Henrik Pultz;

Gomtesse af Holck og Frøken Pultz), Løjtnant.

2. Flemming von Pultz, i Kirke 12/i2 1724 (Faddere: Frk. Pultz;

Ritmester Peder Pultz; Ritmester Henrik Pultz; Junker Hans Pultz; Junker Marsvin; Frk. Margrete Trolle og Frk. Sophie

Elisabeth Trolle), var 1748 Løjtnant.

3. Margrete Marie von Pultz, døbt 3/io 1727 (Faddere: Peder von Pultz til Rygaard; Henrik von Pultz til Møllegaard paa Lange¬

land; Comtesse Hilleborg Holck; Frk. Margrete Trolle og Frk.

Sophie Trolle).

4. Peder Hovenbech von Pultz, døbt 1729 (Faddere: Frøken Urne; Ritmester Peder v. Pultz til Rygaard og Frue; Frøken Sophie Trolle og S1' Johan Otthe, Fuldmægtig paa Ørbæklunde).

2. Peder von Pultz, døbt 29/u 1695 afBispen Thomas Kingo (Faddere:

LandsdommerLuxdorphogFrue;Bispinden; Jfr. Anne Lisabeth Hoven¬

bech og Hr. Jespers Hustru i Marslev), f 2/i 1764, Ritmester, senere

(11)

152

Major, Herre til Rygaard; * "Vu 1724 Edel Margrete Gyldencrone, f. 8/« 1707, f 29/i2 1803, Dtr. af Baron Jørgen Gyldencrone og Vibeke Dorthea Gers-

dorff. Hun solgte 1768 Rygaard til Geheime-Statsminister, Grev Adam

Gotlob Moltke og tog derefter Ophold paa Tiselholt, som hun to Aar tid¬

ligere havde kjøbt af Krigsraad Claus Plum. Hun stiftede toLegater, der først

efter hendes Død fik kgl. Stadfæstelse: Fru Pultz' Legat 12/l0 1804 og Major

Pultz' Legat 25/s 1805. Den største Kirkeklokke i Oure bærer følgende Ind¬

skrift: „OVRE Kirckas Klocke tilhørende høyædle og velbaarneHerr Ritmester

Peter Pultz og Frue Fru Edel MargeretaGyldencrone til Ryegaard vdi Fyen".

Ved Reparation af Gulvet i Oure Kirke fandtes i August 1856 i en aaben Begravelse under Korets sydvestlige Hjørne to Kister. Den ene var sønder- trykt og bar følgende Inskription:

Her under hviler Støvet af Frue EdelMargrethe Baronesse af Gylden¬

crone, født d. 6 Septbr. 1707, gift d. 16 Novbr. 1724 med Herr Ritmester

Peter Pultz Herre til Ryegaard. Hun var velsignet med 9 Børn, trende

Sønner og sex Døtre. Død den 29. Decbr. 1803. Hendes Fader var Hr.

Baron Jørgen de Gyldencrone, Herre til Urop. Hendes Moder var Frue

Wibecke Dorothea de Gersdorff.

Paa den anden Kiste stod denne Indskrift:

Her under hviler høyædle og velbaarne Hr. Baron Friedrich v.

Guldencrone, Obristlieutenant ved Infanteriet, fød d. 25 May Anno 1709 og døde paa Tiselholt d. 26. August Anno 1781 i sin Alders 72 Aar og 3 Maaneder i ugift Stand.

Et gammel Sagn fortæller, at Major Pultz forsvandt pludselig. Nogle dømte, at Fanden havde taget ham, andre, at han blev skudt i et Kammer i én afSidebygningerne paaTiselholt. I dette Værelse viste sig bestandig Blod¬

pletter, og da Ingen af overtroisk Frygt turde komme der, blev det tilsidst faldefærdigt og blev for en Del Aar siden nedbrudt tilligemed Sidebygningen

af daværende Ejer af Tiselholt Carl Ulrik Jørgensen. Efter denne Opfattelse

afMajor Pultz var det ikke underligt, at Folk i lang Tid troede, at han gik igjen. Man havde set ham gaa opadTrappen paaTiselholt trillende sitHoved foran sig. Sagnet taler imidlertid ikke sandt. Major Pultz forsvandt ikke paa Tiselholt, hverken paa den ene eller den anden Maade, men døde Straadøden paa sin Fædrenegaard i Langaa Sogn. I Kirkebogen skriver Hr. Peder Clausen Borgen: „Ritmester Peder Pultz, forrige Herre til Rygaard og Patron for Langaa og Øxendrup Kirker, døde den 2den Januar 1764 efter et exemplarisk gudfrygtig Levnets Førelse udi hans hele Vandel og Levnet, samt efter 3de Dages Sygdom og Sengeleje, begraven i Langaa Kirke den 20de ejusdem".

Major Peder von Pultz og Edel Margrete Gyldencrones 9 Børn vare føl¬

gende:

1. Hans Frederik von Pultz, døbt 16/'s 1727 (Faddere: von HovenbechsFrue til Nielstrup; Ritmester Frederik v. Pultz paa Lykkesholm; Ritmester Henrik Christopher v. Pultz til Møllegaard og Frk. Gyldencrone).

2. En dødfødt Datter, begr. 21/10 1728.

3. Vibeke Marie von Pultz, f. 8/u 1729, i Kirke 18/i 1730 (Faddere: Major- inde Pentz; Ritmester Frederik Pultz p. Lykkesholm; Ritmester Henrik Pultz til Møllegaard; von Haagen til Nielstrup og Frk. Løvenhjelm paa Vejrup), * % 1747 Ritmester Anders Sehested til Karsholm i Skaane,

senere Herre til Broholm, se ovfr. S. 141.

4. Agnete Christiane von Pultz, i Kirke 16/s 1731 (Faddere: Kaptain Fuch's

s.

(12)

"Frue fra Svendborg; Oberstløjtn. Sehested til Broholm; v. Haagen til Nielstrup; Ritmester Leth fra Odense og Frøken Løvenhjelm fraVej¬

rup), * 1759 Krigskommissar Christian Michael Folsach tilGjesing- gaard".

5. Frederikke Jørgine von Pultz, i Kirke 19/u 1732 (Faddere: Frøken Giildencrone d.ældre; Oberstløjtn. Sehested ogFrue tilBroholm; von Haagen til Nielstrup og Frøken Giildencrone d. yngre).

<6. Frederik Jørgen von Pultz, døbt hjemme "/u 1734, i Kirke 11/lt (Faddere: Frøken IdeGiildencrone; Oberstløjtn. Sehested til Broholm;

-Obørstløjtn. Beenfeldt; Løjtn. Ahlefeldt; Løjtn. Giildencrone og von Haagens Frue paa Nielstrup).

7. Ide Helene von Pultz, døbt hjemme se/s 1737, i Kirke 31/7 (Faddere:

von Haagen og Frue til Nielstrup; Løjtn. Ahlefeldt; Løjtn. Giilden-

«crone og Fru Regitze Giildencrone), begr.

22/2 1742.

:8. Hans VilhelmvonPultz, døbt hjemme ls/i1739, i Kirke87/s (Faddere:

Fru Ahlefeldt til Nordskov; Oberst Beenfeldt; Oberstløjtn. Sehested .til Broholm; Hofjunker Pentz; Mr Lehn; Ritmester Ahlefeldt og von

Haagens Frue til Nielstrup), begr. 29/3 1748.

'9. Ide Vilhelmine von Pultz, døbt 17/„ 1749 (Faddere: Agnete v. Pultz;

Admiral Wessel til Broholm; Etatsraad Pentz til Fjellebro; Kaptain Pentz; Junker v. Pultz og Frøken Frederikke Georgine de Pultz).

'3. Dorthea Hedevig von Pultz, døbt 28/7 1697 (Faddere: Landsdommer Lux- dorphs Frue paa Fjellebro; Christen Luxdorph og Jfr. Anne Lisabeth Hovenbech).

4. Hanscon Pultz, døbt l/s 1698 (Faddere: Landsdommer Luxdorph ogFrue

tilfjellebro; Peder Hovenbech; Jfr. Ellen Marie Luxdorph og Hr. Jespers Kjæreste i Marsley), begr. 28/9 1698.

.5. Henrik Christopher ven Pultz, døbt 16/9 1699 (Faddere: Landsdommer Luxdorphs Frue; Peder Hovenbech; Henrik Luxdorph; Provst Mag. Bernt Bendixsøn ogHustru), begr.28/41759, Ritmester, Herre til Møllegaard, Bi¬

skopstorp og Skovsgaard paaLangeland. Sidstnævnte Gaard fik han med

:sin Hustru Birgitte Sophie

Éaa».

f. 4/3 1711, * 4/s 1728, begr. 7/i« 1759,

.Datter af Major Jørgen Kaas til Skovsgaard og Sophie Christine Kaas, se pag. .148. .Ritmester v. Pultz var bekjendt for sin Styrke. Naar han red iigjennemPorten paaSkovsgaard, kunde han hæve sig og sin Hest op ved Armene, i det han greb fat i en Ring i Porten. I sit Ægteskab havde .han flere Døtre, afhvilke kjendes:

.1. Christiane Frederikke ron Pultz, f 1788, 1 * 13/7 1757 Hr. Hans .JensenDreyer, da Præst i Tranekjær, senere til Aunslev og Bovense, f. i Odense 24/6 1725, t V» 1769. 2 * Dr. med. Rudolph Buchhave

i Kjøbenhavn.

'2. Birthe von Pultz, f. s/4 1738, * ,l/i2 1759 Hr. Frederik Christian Thrane, Sognepræst til Humble, f. 1723, begr. 18/7 1789.

.3. Jytte von Pultz, konfirm. 1757.

4. Lovise von Pultz, konfirm. 1758.

5. Doi-thea von Pultz, konfirm. 1758.

<6. Anna Margrete von Pultz, døbt 16/0 1701 (Faddere:-Landsdommer Lux¬

dorphs Frue; Henrik Luxdorph; Mag. Bernt Bendixsøn i Hesselager og Hustru), begr. 27/10 1705.

7. Margrete Agnetevon Pultz, døbt 4/u 1702 (Faddere: Løjtnant Winterfeld

(13)

154

til Lunden1) ogFrue; Erik Sehested til Lykkesholm; Peder Hovenbecfi

og Hr. Hans Møllers Hustru i Gudbjærg).

8. Hans von Pultz, døbt "/4 1707 (Faddere: Kaptain Fuchs's Frue; Kaptain

„Witfel" fra Norge og Jomfru Sophie von Pultz).

(Langaa, Eliested og Humble Kirkebøger. „Stifts Relationer", udg. af Registrator Fr. Krarup, „Personalhist. Tidsskr." VI, 69. Meddelelser af Pastor MichaelBerg til Oure og Vejstrup. Wiberg, Præstehist. I, 129. 691.

P. N. Bondesen, Danmarks Borge og Hovedgaarde samt disses bekjendte

Besiddere (i Manuskript), II, 194).

VI. KørMtz.

Johan

Christopher

von

Kørbitz, f. i Dresden i Meissen 13/8- 1612, f i Kjøbenhavn 20/8 1682, Herre til Hellerup, Geheime- raad, Rigsmarschal, Ridder af Elefanten, Stiftsbefalingsmand i Sjælland, Amtmand

over

Kjøbenhavns

og

Roskilde Amter, As¬

sessor i

Højesteret

og

Krigskollegiet. * 28/4 1649 Christine Liitzow, Enke efter Rigsraad Knud Ulfeld til Hverringe

og

Hellerup.

En Broder til

Rigsmarschallen, Johan Kaspar

von

Kørbitz, for¬

fattede en

„Castrum doloris, oder bruderliche Klag- und Lob-

Rede" over

ham, hvilken Tale blev trykt i Rudolstadt 1682.

Johan

Christopher

v.

Kørbitz havde mindst 2 Børn:

1. Johan Christopher von Kørbitz, f1726, Generalmajor, Overkrigssekretær,

Herre til Hellerup og Berritzgaard. * 1700 Charlotte Sophie vonHarstallr f. i/! 1680, f Paa Ferritslevgaard i Rolfsted Sogn 1760, begr. i Hellerup

Kirke 8/8, Datter af Overstaldmester Christian Ulrik v.Harstall til Berrits- gaardogEleonoreHelene Leerbæk. Hun solgteBerritsgd.1729 til Abraham Lehn, og ti Aar senere solgte hun Hellerup til Justitsraad Salomon Linde¬

gaard, hvorefter hun tog Ophold paa Ferritslevgaard. Her levede hun i ringe Kaar tilligemed sin Søsterdatter FrøkenSophie Hedevig vonLiitzow, Dtr. af Oberst Frederikv. Liitzow og Dorthea Magdalena v. Harstall.

Overkrigssekretær v.Kørbitz ogCharlotte Sophiev.Harstall havde en Datter, der var gift med Oberstløjtnant von Lattorff. Deres Datter igjen

var Sophie Charlotte von Lattorff, der 1746 boede hos Bedstemoderen

paa Ferritslevgaard.

2. Johanne Sophie von Kørbitz, begr. 29/i 1757, 91 Aar -h 4 Uger gammel, boede som ugift i Rønninge i et Hus, der tilhørte Sognepræsten i Røn¬

ninge, Provst Ejler Kullerup.

(Rolfsted Kirkebog. Pastor A. Crone til Herrested. „Stifts-Relationer", udg. af Registrator Fr. Krarup, „Personalhist. Tidsskrift" V. 188, 190.

Skolelærer i Illebølle Peter Nicolai Bondesen, Danmarks Borge og Hoved¬

gaardesamtdissesbekjendte Besiddere (i Manuskript), II, 166—67 og III, 121).

x) Skal vel være Holmelund.

(14)

VII. Adeler.

Theodorus Lente

Adeler, f. 18/6 1702, begr. 16/5 17671), Ge-

heimeraad og

Amtmand

over

Nyborg

og

Tranekjær Amter, Herre

til

Lykkesholm i Eliested Sogn,

som

han kjøbte 1730;

var

Sønnesøn af Søhelten Gort Sivertsen Adeler og

Søn af Stiftamt¬

mand, Geheimeraad Frederik Christian Adeler til Dragsholm

og Henriette

Margrete Lente. Han

var en

udmærket Historiker, der

gav

betydelige Bidrag til „Danske Atlas". * 7/7 1727 Leopoldine

Catharine

Rosenkrantz, f. 25/3 1710, begr. 5/s 17682), Datter af

Justitsraad

Jørgen Rosenkrantz

og

Marie Elisabeth Røchling.

12 Børn:

1. Frederik Christian Adeler, f. 1/7 1728, f 2S/6 1791, Konferentsraad, Amt¬

mand; ugift.

2. Charlotte AmalieAdeler, f. 16,'7 1729, f 2'/'s 1800, * IS/61751 paaLykkes- holm Baron Schack Brockdorff, Friherre af Schelenborg, f. 14/7 1724, f 21/u 1784. 2 Børn fødte paa Lykkesholm:

1. Charlotte AmalieBrockdorff, hjemmedøbt 25/* 1752, i Kirke 2K/s (Kon-

ferentsraadinde Adeler fra Lykkesholm bar Barnet), f 23/6 1811; 1 * isln 1777Ludolf Frederik Buchwald-Brockdorff, f. 1752, f t"/1 1812, sep. 2 * 8/a 1787 Vilhelm Stieglitz Brockdorff, f. 1749, f % 1802.

2. Leopoldine Catharina Brockdorff, hjemmedøbt

2S/0

1753, i Kirke 1S/T (Faddere: Geheimeraadinde Sehested af Ravnholt; Kammerherre Juul;

KonferentsraadAdeler; BaronHolck af Holckenhavn; Frøken Henriette Adeler).

3. Jørgen Adeler, døbt 11/7 1730 (Faddere: Konferentsraad Rosenkrantz*

Frue; Justitsraad Jørgen Rosenkrantz; Grev Tramp til Løgismose; General¬

major Tramp til Fjellebro og Frøken Rosenkrantz).

4. Henriette Margrete Adeler, døbt 1H/9 1731 (Faddere: Amtmand Adelers Frue; Geheimeraad Rosenkrantz; Justitsraad Rosenkrantz; Kammerjunker Krag til Egeskov og Frøken Tramp), f 3/10 1786; * 28/i0 1760 Helmuth Gothard Barner til Alkestrup og Egemark, f. 1714, f 20/3 1775 (1 * 8/: 1758 Louise Amalie Charlotte Magdalene Christiane Adeler, f. "/s- 1731, f "/s 1759, Datter af Konferentsraad, Amtmand Frederik Adeler til Gundetved og Anna Beate Rosenkrantz).

5. Conrad Adeler, i Kirke 1732 (Faddere: Geheimeraad Sehested til Ravnholt og Frue; Geheimeraad Rosenkrantz til Skovsbo; Grev Tramp til Løgismose og Comtesse Friis), f 26/2 1804; Kammerherre, Generalmajor;

ugift.

6. Jørgen Rosenkrantz Adeler, i Kirke 1/1 1734 (Faddere: Geheimeraad Rosenkrantz; Etatsraad Krag og Grev Tramp).

7. Elisabeth Sophie Adeler, i Kirke 21/7 1735 (Faddere: Fru Gabel; Geheime¬

raad Rosenkrantz; von Hoven og Frue til Nielstrup), f "i? 1780; * 1:'/s

') 63 Aar gi., hvorefter f. 1704.

"Ji 57 Aar gi., hvorefter f. 1711.

(15)

156

1765 paa Lykkesholm Kammerjunker Diderik Otto von Grambow,

f 1773,

Overretsraad i Gottorp, senere Kammerherre og Stiftamtmand.

8. Christian Adeler, hjemmedøbt 4/ii 1736, i Kirke 8/i2 (Faddere: Geheime-

raadinden paa Ravnholt; Generalmajor Kaas paa Boltinggaard; Kammer¬

herre og Oberstløjtnant til Hest Ove Juul; Etatsraad Krag paa

Egeskov

og Frøken Vind), begr.

22/s

1740 i Gislev Kirke.

9. Verner Adeler, i Kirke n/6 1738 (Faddere: Fru Tramp og et Par Com-

tesser fra Fjellebro; Kornet Vind paa Holmelund), begr.

28/s

1739 i

Gislev

Kirke.

10. Holger Adeler, hjemmedøbt

6/2

1740, i Kirke

18/s

(Faddere:

Geheimeraad-

inde Sehested af Ravnholt; Oberstløjtn. Sehested paa Broholm; Oberst

Roder fra Assens og Frøken Krag), begr. V» 1740 i Gislev Kirke.

11. Marie Elisabeth Dorthea Adeler, i Kirke "/s 1743 (Faddere: Konferents-

raad og AmtmandAdeler og Frue fra Gundetved paa Sjælland;

Landraad

Keitz fra Rensborg; Kaptajn Mogens Rosenkrantz fra Nyborg og Frk.

Rosenkrantz fra Skovsbo), begr. 8/> 1744 i Gislev Kirke.

12. Marie Elisabeth Dorthea Adeler, døbt Palmesøndag 1745 (Faddere:

Ge-

heimeraadinden fra Ravnholt; Frk. Rosenkrantz paa Lykkesholm; Frk.

Charlotte Adeler og Dr. Museus fra Odense), f u/'7 1788; * 24/s 1765 paa

Lykkesholm Kammerherre, Baron Ivar Rosenkrantz til Villestrup,

f. 29/s

1740, f *% 1815. 2 Børn fødte paa Lykkesholm:

1. Christian Rosenkrantz, hjemmedøbt s/6 1766, i Kirke

6/6

(Faddere:

Geheimeraad Lente Adeler og Frue; General Kaas; Baron Brockdorff;

. Oberstløjtnant Sehested; Kammerjunker Adeler og Frk. Juul fra Ravnholt).

2. Leopoldine Catharine Rosenkrantz, hjemmedøbt

l4/e

1767, i

Kirke 49/e

(Faddere: Geheimeraadinde Adeler p. Lykkesholm; Kammerherre,

Baron Holger Rosenkrantz fra Rosenlund; Konferentsraad Lente Adeler; Major Adeler; Frk. Rosenkrantz fra Rosenlund; Kammer¬

herreinde Gabel fra Kbh. og Frk. Brockdorff fra

Schelenborg).

(Ellested Kirkebog. Skolelærer P. N. Bondesen, Danmarks Borge og Hovedgaarde etc. (i Manuskript) II. 160).

VIII.

Lindegaard.

Peder

Lindegaard

var

Kjøbmand i Odense

og

gift med Anne

Lauritzdatter. De havde Sønnen Salomon

Lindegaard, f. i Odense 24/i 1689, f 18/i 1759, Justitsraad,

var

først Fuldmægtig i Sø- kommissariet, derefter Herredsfoged i Vinding, Bjerge

og

Aasum .Herreder fra 1718 til 1741, Herre til Hellerup,

som

han kjøbte 1739,

og

hvor han døde efter

en

langvarig Brystsvaghed. * 1719

Frederikke Christiane

Scharvin, f. 2% 1690, f 5/8 1768

paa

Hellerup, Datter af Sognepræsten til Roholte Hr. Lars Scharvin.

3 Børn:

(16)

1. Otto Lindegaard, f. 1720, begr. 14/12

f778

i Gislev Kirke; Krigsraad, Herre til Lykkesholm i Ellested Sogn, hvilken Gaard han kjøbte 1768 af Geheimeraad Lente Adelers Arvinger. *J% 1765 Anna Catharina Bendz

af Ferritslevgaard, begr. '/« 1796, 66 Aar gi., Datter af Laurits Nielsen Bendz og Petronelle Mølmark. 1 Søn:

Salomon Lindegaard, hjemmedøbt 7/a 1765, i Kirke 12/8 (Faddere:

Oberstløjtn. Kørbitz og Frue paa Lammehave; Justitsraadinde Rasch til Rønninge Søgaard; Professor Rasch af Odense; Hr. Laurs Lindegaard paa Hellerup og Hr. Byfoged Bendz fra Kjerteminde), f 16/a 1825, begr. a6/a i

Gislev Kirke; Justitsraad, Herre til Lykkesholm. * 16/i0 1790 Johanne

Marie Colding, f. 1763, f 26/i 1838, begr. 9/s i Gislev Kirke, Dtr. af Sognepræst til Tamdrup Hr. Hans Bodsen Colding og Søster til Præsten i Ørbæk, senere til Gislev Hr. Konsistorialraad Johan Henrik Colding.

6 Børn fødte paa Lykkesholm:

1. Anna Catharina Lindegaard, hjemmedøbt 21/2 1791, i Kirke M/s (Justitsraadinde Lindegaard paa Juulskov bar hende), begr. 28/c 1798.

2. Otto Lindegaard, hjemmedøbt 2% 1792, i Kirke 26/e (F™ Lange paa Ørbæklunde barBarnet), tVia 1875, begr. "/i2 i Gislev Kirke: Etats- raad, Herre til Lykkesholm og Ravndrupgaard. * Frederikke Chri¬

stiane Ramshart, f 20/u 1866, begr. 27/u i Gislev Kirke, Datter af

Kontreadmiral Peter Ramshart og Frederikke Christiane Schmidt.

En Søn:

Peter Salomon Lindegaard, f. I8/9 1832; Hofjægermester, Herre

til Lykkesholm, Eskelund (tidligere Ravndrupgaard) og Raastrup.

3. Elise Lindegaard, i Kirke 28/6 1793 (baaren af Pastor Andresens

Kone i Søllinge).

4. Laurentze Lindegaard, f. 2% 1794, i Kirke 8% (baaren af Madam Colding af Ørbæk Præstegd.), f i Kbh. '"jvl 1 869; * 7/i 1814 Løjt¬

nant Rasmus Lange til Ørbæklunde, f. 22/2 1 7 7 7, f 17/s 1848.

5. Frederikke Christiane Lindegaard, i Kirke19/6 1796 (baaren af Baro¬

nesse Holck fra Holckenhavn), begr. 2% 1796.

6. Frederikke Christiane ScharvinLindegaard, i Kirke19/4 1798 (baaren

af Fru Engelsted til Rørbæk).

2. Laurits Lindegaard, f. 1721 i den nedlagte Paarupgaard i Eliinge Sogn, t 1796, Justitsraad, Herre til Juulskov; * Frederikke Dorthea Ebbesen, Dtr. af Eskild Ebbesen til Risinge. En Søn:

Eskild SalomonLindegaard,f i Odense1811, Generalkrigskommissær.

* Petronelle Sehested; uden Børn.

3. Anna Elisabeth Lindegaard, f. 1722 paa Paarupgaard, t 1759. * Chri¬

stopher Otto Schmidt, f. i Turup ved Assens 8/io 1702, t

18/s

1779, begr.

iHellerup Kirke, først Tolder ogPostmester i Nyborg, senereEtatsraad og Herre til Hellerup, hvilken Gaard han kjøbte 1768 af SvogerenKrigsraad Otto Lindegaard.

(Gislev, Eliested og Rolfsted Kirkebøger. Bendz, Efterretninger om Rønninge og Rolfsted Sogne. P. N. Bondesen, Danmarks Borge og Hoved¬

gaarde etc. (i Manuskr.), II. 167, III. 189).

(17)

158 IX.

Biisbrigh.

Broder Brodersen

Riisbrigh, f. 1611, f 17/3 1674, Sogne¬

præst til Gislev; Søn af Broder Thadersen fra Gaarden Riisbrigh

i

Sønderjylland

og

Sille Didriksdatter.

1 * Catharine

Henriksdatter, Formanden Hr. Jens Jespersen Stampes Enke. 2 * Maren Johansdtr., begr. 17/7 1694, 84y2

Aar

gi. Af hans

mange

Børn kjendes følgende:

1. Broder Brodersen Riisbrigh, f. ls/10 1656, f 8/7 1709, Sognepræst til Husby og Wedellsborg.

2. Sille Brodersdtr. Biisbrigh, * Hr. Basmus Olsen Thestrup, f 1685, Sogne¬

præst til Mesinge.

3. Anna Brodersdtr. Biisbrigh, begr. 8/'s 1687; * 6/„ 1668 Mag. Frederik Brandt, f 1691, Sognepræst til Nykjøbing paa Falster.

4. Birgitte Brodersdtr. Riisbrigh, f. i/6 1660, begr. 8/7 1699 („O puerperium!

etsi qvamvis durum, attamen beatum, mihi tristissimum!" skriver hendes

Mand i Kirkebogen). 1 * Hr. Jens Rasmussen, f 25/» 1681, Sognepræst til Gislev fra 1678. 2 Børn. 2 * u/10 1682 Mag. Jens Madsen Faber,

f. i Søllinge "/u 1654, f 28/e 1719 (ikke som hos Wiberg 1716), Sogne-

» præst til Gislev og Eliested, Provst. 11 Børn.

5. Christian Brodersen Riisbrigh, begr. '/ii 1718, Sognepræst til Udby paa Fyen.

6. Elisabeth Brodersdtr. Riisbrigh, * 1K/(i 1693 Knud Madsen Lægaard af Trunderup.

(Gislev Kirkebog. Wiberg, Præstehistorie).

X. Resen.

Poul

Resen, ifølge Bendz, Efterretn.

om

Rønninge

og

Rolf¬

sted

Sogne, af Biskop Resens Familie, Søn af Anders Poulsen

Resen og

Dorthea Sørensdtr. (begr. i Rolfsted 12/io 1739,

66 Aar 19

Uger gi.),

var

Studiosus

og

først Informator hos

Kancelliraad Salomon

Lindegaard, da Herredsfoged i Vinding, Bjerge

og

Aasum Herreder,

senere

Justitsraad'

og

Herre til Hellerup (se

pag.

154). Det

var

sikkert ved dennes Indflydelse,

at Resen 1728 blev

Sognedegn til Rolfsted. 1777 tog han

Afsked og

flyttede til Holsten, hvor han døde hos Datteren,

uvist hvad Aar. Han var

gift med Margrete Susanne Brechhott

og

havde følgende Børn:

1. Charlotte Sophie Resen, f. 21/n 1729, * % 1765 Hans Severin Steenstrup,

Forvalter ved Engelsholm i Jylland.

2. Johanne Sophie Resen, f. 19/i 1732, døbt 8/s (blandt Fadderne Studiosus

Hans Rornmel af Ferritslevgaard), begr. '/* 1781. * 23/„ 1775 Anders

(18)

159

Schiøt, f. o. 1737, f 2% 1808, Studiosus, Sognedegn til Rolfsted, kaldet

af Etatsraad Otto Schmidt til Hellerup 24/8 1774, Kollats 1212 1775; 2 Børn. (2 * 2H/ii 1781 Sara Margrete Gram).

3. Frederikke ChristianeResen, f. 11 1734, døbt 22/2 (blandt Fadderne Degnen

Peder Leth i Søllinge), * Forvalter Bitzboe.

4. Johan Christopher Resen, f. "/'» 1736, be°r. 6/2 1743.

5. Vilhelmine Marie Resen, f. "/s 1738, * Arent Steenstrup, der døde som Justitsraad og Borgmester i Aarhus.

'6. Anne Dorthea Resen, f. 22/10 1740, * Christian Egyertz, Degn i Holsten.

7. Johanne Elisabeth Resen, f. lnu 1742, * 22/a 1767 Sr Hans Andersen Wendelboe, Borger i Kjerteminde.

8. Johan Christopher Resen, f. 1!'/4 1746, begr. s/a 1748.

Degnen Poul Resen havde en Søster, der hed Kirsten Andersdtr. Resen, og som tjente Frøken Kørbitz i Rønninge. 1741 % blev hun trolovet og 47 gift med Herredsskriver Jens Frederik Birkerod fra Særslev.

En anden Søster afDegnen nævnes 1742 som gift med Jørgen Ebløe i

•Odense.

(Rolfsted Kirkebog. Bendz, Efterretn. omRønninge og RolfstedSogne).

Odense Bispearkiv. Skolelærer S. Jørgensen i Kistrup, Uddrag afgamle Thingbøger).

XI. Friis.

Malta Christian Friis var

Foged

paa

Lykkesholm i Eliested Sogn 1745, boede 1749 i Gamle Mølle under Lykkesholm, 1751

paa

Mullerup, 1753 atter

paa

Lykkesholm. * i Ellested Kirke 2% 1743 Anna Kirstine Pedersdatter Bang af Lykkesholm. 5

Børn døbte i Eliested Kirke:

1. Theodorus Christian Friis, døbt Palmesøndag 1745 (Faddere: Frøken Rosenkrantz; Junker Frederik Adeler; Frøken Charlotte Adeler; Mr Bu- chardt og Mr Brinch, alle af Lykkesholm).

■2. Conrad Jørgen Friis, døbt Misericord. 1746 (blandt Fadderne Frøken

Charlotte Amalie Adeler).

3. Leopoldine Charlotte Friis, døbt Qvasim. 1748 (baaren af Konferentsraad-

inde Adeler).

4. Mette Marie Friis, døbt Qvasim. 1749 (baaren af Barnets Faster).

5. Basmus Cornelius Friis, døbt 2. Trin. 1753 (blandt Fadderne Jomfru Beaufin fra Lykkesholm og Frederik Engelbreth af Gamle Mølle).

((Ellested Kirkebog).

XII. Feddersen.

Niss

Feddersen, begr. 12/x 1691, 59 Aar 7 Mdr. 4 Dage gi.,

^født i Holsten"

og

Søn af „Erbgesessener" i Sylderup (nu .Sillerup) Fedder Nissen

og

Catharina Nissens;

var

Raadmand

og

Kjøbmand i Rudkjøbing. * s/7 1661 i Flensborg Catharina

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

V. Schnitter, Frederik Carl Emanuel, Assistent ved det kgl. Blindeinstitut i Kjøbenhavn 1899, Økonomiinspektør 1900, tillige Kasserer 1906, Medlem af Bestyrelsen og Se­. kretær

seth, Ritmester, R.*. Marie Gregersine de Juel, f. Knud Frederik de Juel, Student, f. Frederikke Christiane de Juel, f. Cathrine Rudolphine Elisabeth de Juel, f.. Frederikke

Sorten Tern synes at være særlig følsom, og i et enkelt tilfælde nær Skjern konstateredes et overordentlig stærkt angreb i denne sort (A. Jens Kirkegaard,

LØITVED, Frederik Carl Christian, det v. Kammertjener L., cand. paa Billesgaard i Sal Sogn ved Holstebro 22... April 69, Sognepræst i Jellinge og Hover og Forstander for

Efter Johan Mohrs død overtoges Møhlenpriis af kjøbm. og ritmester Johan Henrik Friele, som var gift med Mohrs eneste arving, Augusta Christiane Mohr. Ved Frieles død i 1895

Efter Adam Joachim von Koss ’ død i 1712 tilfalt godset Viltz hans to sønner, ovennevnte kaptein Johan Christopher von Koss (side 26) og Gustav Henrik von Koss,

Frederik Carl Christian Conrad von Holstein, f. Christian Frederik Rathlou von Holstein, f. Telegrafist, Løitnant Thomas Julius Klitgaard Levring, f. Niels Christian von Holstein,

Schou, Cathrine Jensine Georgine 16 Schou, Jens Henrik Dankwart 16 Schou, Johan Carl Frederik 16 Schousboe, Laurentia Christine 58 Schousboe-Jensen, Johannes 58 Schovsbo,