• Ingen resultater fundet

View of Strategier i det sønderjyske transporterhverv

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "View of Strategier i det sønderjyske transporterhverv"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Institut for Transportstudier Strategier i det sønderjyske transporterhverv

STRATEGIER I DET SØNDERJYSKE TRANSPORTERHVERV

cand.scient.pol Lars Chr. Ragus og dr. soc. Olga W. Lemoine Institut for Transportstudier, Haervejen 11 C, DK-6330 Padborg, Tlf. 7467 5252, Fax. 7467 5258

ol@transportstudier.dk., lcr@transportstudier.dk

1. Indledning

Samfundet aendrer sig fra et industrielt til et videnssamfund. Det nye samfund kendetegnes bl.a. ved en hurtigere teknologisk udvikling, en hurtigere produktion og distribution af ny viden og information, globaliseringen af markederne og skaerpelse af konkurrencevilkårene.

I det nye samfund baserer konkurrencen sig i høj grad på virksomhedens kompetencer og medarbej-dernes Kvalifikationer

1

. Kompetencer og kvalifikationer vurderes at vaere meget vaesentlige forudsaet-ninger

for virksomhedernes fremtidige konkurrenceevne. Kompetence og kvalifikation er nøglen til at forblive på markedet

!"#$%&%'(%)*er relateret til organisationer og udtrykker virksomhedens evne til at anvende res-sourcer på en effektiv måde.

!%)'%+"#$%&%'(%)*er unikke kompetencer, der giver virksomheden en gunstig konkurrencemaes-sig position i forhold til dens konkurrenter.

!,-./0/+-&/"'%)*beskriver personlige egenskaber, der kendetegner virksomhedens ledelse og med-arbejdere.

Kvalifikationer er en af de vigtigste konkurrence parametre i fremtiden.

Virksomhedens konkurrenceevne bør vaere udtryk ved

2

Kernekompetencer > kompetencer + kvalifikationer

Kernekompetencer udtrykker dermed en unik kombination af virksomhedens kompetencer og medar-bejdernes kvalifikationer. Det betyder, at kernekompetencer er mere end blot kompetencer plus kvali-fikationer.

Transportsektoren er ikke en undtagelse. Hver dag møder vognmands- og speditionsvirksomheder nye nationale og internationale konkurrenter. Transportfirmaerne må forholde sig til udviklingstendenser-ne.

De bør udvikle de nødvendige kompetencer og kvalifikationer for at sikre deres konkurrenceevne

såvel på det internationale marked som på hjemmemarkedet. Det fører til tre grundlaeggende spørgs-mål:

1 Dansk Industri (1999): Vidensbaseret konkurrence - udfordringer for efteruddannelsessystemet. København.

2 Jf. Madsen, Svend Ole (1997): Kompetenceudvikling i et interorganisatorisk perspektiv, Handelshøjskole Syd, erhvervs-økonomisk skriftserie, Sønderborg. Se også Prahalad, C.K. & Hamel, G. (1990): The Core Competence of the Corporation,

Harvard Business Review, May-June, p. 79-91. Amit, R. & Schoemarker, P. (1993): Strategic Assets and Organizational rent, Strategic Management Journal, Vol 14, p. 33-46.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Konsulenter, forskere og organisationer har fra forskellige vinkler adresseret disse problemer i en årrække. Denne rapport ligger således i slipstrømmen på en række andre arbejder

En del virksomheder har ikke Shareholder Value som eneste målsætning men derimod blandede formål, hvor en del handler om at tjene penge og en anden om at skabe andre former for

Hvis der var en situation, hvor kapitalfondene ikke rigtig forstod eller ikke rigtig havde samme syn som jeg, så kunne jeg altid læne mig op ad de her personer, særligt Bill.

En måde, hvorpå denne splittelse skabes, bliver særdeles tydelig, når vi spørger, hvilke bevægelser der forvises til det blot kulturelles sfære, og af hvilke grunde, og hvordan

• Klinisk faglige kompetencer: er forbundet med de fag- lige opgaver, ergoterapeuten skal varetage og omfatter også klinisk ræsonnering, udredning, vurdering og be- handling af

Forundersøgelsen indikerer også at realkompetencevurderingerne bliver gennemført som en kombination af skriftlige test af almene kompetencer og praktiske opgaver hvor lærerne

Med reformen ønskede de danske politikere at styrke udsatte børns ret- tigheder og sikre, at børnene og de unges stemme fik endnu større vægt i beslutningerne end tidli-

Lærerne skal udfordres på deres forståelse – især omkring elever og læring – og de skal som alle andre have et trygt læringsmiljø at udvikle sig i.. Klare mål er