• Ingen resultater fundet

Hvad betyder en grads overtemperatur?: En beregning af det forøgede varmebehov ved højere indetemperatur

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvad betyder en grads overtemperatur?: En beregning af det forøgede varmebehov ved højere indetemperatur"

Copied!
5
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Hvad betyder en grads overtemperatur?

En beregning af det forøgede varmebehov ved højere indetemperatur

Nielsen, Anker

Publication date:

1978

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Nielsen, A. (1978). Hvad betyder en grads overtemperatur? En beregning af det forøgede varmebehov ved

højere indetemperatur. Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering.

(2)

HVAD BETYDER EN GRADS OVERTEMPERATUR?

EN B E R E G N I N G AF D E T F O R B G E D E V A R M E B E H O V V E D H 0 J E R E I N D E T E M P E R A T U R ,

L I C t

T E C H N , A N K E R N I E L S E N

L A B O R A T O R I E T F O R V A R M E I S 0 L E R ; N G t D T H ,

SEPTEMBER 1978.

P'IEDDELELSE NR, 77.

(3)

Hvad betyder lo overtemperatur?

En beregning af det foragede varmebehov ved bajere indetemperatur.

af

lic. techn. Anker Nielsen

Laboratoriet for Varmeisolerinq, DTH.

Ved de senere års energibesparelseskampagner har det bl.a. været anfart at for h0je indetemperaturer medfarte et foraget energiforbrug og i en vis udstrækning

en dårligere komfort. Normalt er det blevet sagt at for hver grads overtemperatur stiger energiforbruget med 5%.

Dette er ikke rigtigt, hvis man tager hensyn til tilskuds- varme fra personer og husholdningselektricitet samt sol- indstråling gennem vinduer.

Beregningerne er udfart på 7 bygningsmodeller for huse bygget fra 1920 og til fremtidige lavenergi- og minergi- huse. Disse modeller stammer fra en artikel i Ingeniaren, nr. 40, 7. oktober 1977 med titlen: Hvordan man kan vælge de rigtige bygninger at spare energi i? af civilingeniarerne J0rgen Nielsen og Lars Ravn-Jensen. Tabel 1 viser husenes teoretiske opbygning.

For disse huse er varmebehovet beregnet med Labora- toriet for Varmeisolerings beregningsprogram BA4. Dette program giver varmebehovet til transmission og ventilation for referenceårets vejrdata. Ved simuleringen er der indlagt et program for en normalboligs person- og elbelastning. Der er foretaget 2 serier af beregninger, en med 21°c indetempera- tur og en med 2 2 O ~ indetemperatur.

Det skal desuden bemærkes, at det ved bereqningerne er forudsat, at indetemperaturen ikke må over- stige 25°C. Kvln U e t t c s k e r , iilU U c r fcretages ekstra ventila- tion, f.eks. ved vinduesåbninger.

(4)

Tabel 2 viser de beregnede for0gede varmebehov ved 1°C overtemperatur i % af husets varmebehov og i MWh/år.

Det fremgår tydeligt, at betydningen af overtemperaturer bliver procentvis st0rre og st0rre efterhånden som husene bliver bedre og bedre isoleret. For lavenergihuse, hvor energibehovet er ca. 5 MWh betyder lo ca. 17%. Ser man på de for0gede varmebehov i MWh/år bliver de selvf0lgelig mindre ved mindre varmebehov.

Hvis det for0gede varmebehov optegnes, som funktion af husets varmebehov, finder man nogle kurver som ses på fig. 1 . Med denne figur kan der foretages sk0n over, hvad hver grad vil medfore på varmeregnskabet.

Til sammenligning kan nævnes, at man ved en simpel beregning af det for0gede varmebehov ved en grads tempera- turstigning med en middeludetemperatur i varmesæsonen på

+

4Oc får:

VB =

22-4

21-4

-

100% = 106%

d.v.s. en for0gelse af varmeforbruget på 6% pr grad. Dette er mindre end de simulerede beregninger, der angiver ca. 10% ved

store varmebehov. Når procenten bliver st0rre ved mindre varmebe- hov skyldes det, at varmetilskuddet fra sol, personer og el bliver en stadig mere dominerende faktor i energiregnskabet, samt at mulighederne for at akkumulere varmetilskud bliver dårligere ved h0jere indetemperatur, da temperaturen f0r kunne svinge ~ O C og med 1°c overtemperatur 3OC. Der er udf0rt til- svarende beregninger også for lo "underWtemperatur. De viser helt samme forhold, dog er procentændringerne lidt mindre.

Den st0rre procent ved huse isoleret bedre end BR77 fortæller også, at varmeanlæg for sådanne huse skal indreguleres med sterre nojagtighed end sdvanligt, og at det er vigtigt, at varmesystemet er hurtigt reagerende, så st0rst mulig del af tilskudsvarmen kan udnyttes. I modsat fald kan det medf0re st0rre varmebehov end beregnet.

Tabel 2.

(5)

OL,

M W h / & r

F O R E E T VARM EBEHOV VED 1°C OVERTEMPERATUR

HUSETS VARMEBEHOV MWh/ar

F i g . 1. B e r e g n e d e f o r g g e d e varmebehov. F u l d t o p t r u k k e n l i n i e a n g i v e r MWh/år.

A f b r u d t l i n i e a n g i v e r % a f h u s e t s varmebehov.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Derrida defi nerer spøgelset som noget, der kommer igen og dog kommer for første gang, som noget, der ikke har et indre, men som dog peger hen imod noget essentielt, som

Der er meget variation med retning men generelt er turbulensen laveste i Vest og højere i Syd hvor forskellen mellem turbulens i 45m og 100m også er største. Resultaterne for

Varmepumper, fjernkøling og lagring er nogle af de teknologier, der giver nogle nye muligheder for fjernvarmen i fremtiden:?. • Varmepumper og lagring kan yde et stort bidrag

For det pågældende hus regnes der med fri horisont, og skyggefaktoren er derfor 0,9. Der korrigeres ikke i nærværende sammenhæng for indbygningsforhold, udhæng eller konstruktioner

4 Intra-familie determinanter kan selvfølgelig også være økonomisk determinerede. Dette er et grundlæggende tema i.. virksomhedsform - og for det fjerde kan det være et udtryk for

Når støtten til præsidenten falder under 50 procent, får mange politiske alliere- de, ikke mindst i Kongressen, travlt med at lægge en vis afstand til ham og udvise selvstændig

Dette var min Betragtning, og jeg vilde nødigt være den og staa som den, der svigtede en Opgave lige før Fuldførelsen. Jeg indsaa selvføl- gelig, at det ikke blev helt let

Også Greta Andersen og Karen Margrethe Harups fokusering på det sportslige frem for det særlige: at de er kvinder – er et tegn på, at de selv oplevede det som en selvføl- gelig