• Ingen resultater fundet

Byfunktioner og struktur–hvad betyder det for cyklingen?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Byfunktioner og struktur–hvad betyder det for cyklingen?"

Copied!
16
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Byfunktioner og struktur–hvad betyder det for cyklingen?

Nielsen, Thomas Alexander Sick

Publication date:

2014

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Nielsen, T. A. S. (Forfatter). (2014). Byfunktioner og struktur–hvad betyder det for cyklingen?. Lyd og/eller billed produktion (digital)

(2)

Byfunktioner og struktur –

hvad betyder det for cyklingen?

Den nationale cykelkonference 2014, Værket, Randers, 14 Maj 2014

Thomas S. Nielsen, DTU, Email: thnie@transport.dtu.dk

(3)

Agenda

• Hvorfor byfunktioner og struktur?

• Dugfriske analyser

• Bystruktur der har betydning

• Byfunktioner, regionale roller, afstande

• Heterogenitet

• Opsamling

(4)

3 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Hvorfor har byfunktioner/bystruktur betydning?

Transportøkonomi

– ’forbrug’ afhænger af omkostning – transportmiddel afhænger af

fordele i forhold til andre

Økonomisk geografi

– lokalisering/koncentration af funktioner bestemmes af transport og omvendt

– hierakier af funktioner med forskellig ’rækkevidde’

Tidsgeografi

– handlemuligheder bestemmes af nøgle-aktiviteter, deres tid og rum, samt transportmulighederne

(5)

Analyser af bystrukturens betydning

Bystruktur

Andet

Socioøkonomi Livsstil

Transport og

boligpræferencer

(6)

5 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Bystruktur – infrastruktur - terræn

Vejnet og trafik- reduktion

Cykelstier og

faciliteter Kollektiv

trafik By-

funktioner

Parkering

Tæthed

Terræn

(7)

Hvilken slags effekt er der tale om?

• En del af en forklaring/effekt

– Egenskaber ved individet og husstanden er generelt de vigtigste faktorer i forhold til transportadfærd.

– Byfunktioner og struktur spiller dog en ikke-uvæsentlig rolle.

Foreløbige resultater fra Bikeability projektet peger mod at ca. 20%

af variationen i cyklingen inden for den danske befolkning kan forklares ud fra forskelle i bystruktur og terræn.

• Probabilistisk sammenhæng – sansynligheder for at cykle

– Der er mange muligheder for at kompensere og tilpasse adfærd – så sammenhænge mellem by og cykling handler næste altid om

sandsynligheder.

(8)

7 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Dugfriske analyser

• Sandsynlighenden for at cykle og km på cykel – blandt 10-85 årige bosat i Danmark (baseret på TU 2006-2011).

• Nielsen, TAS, Olafsson, AS, Carstensen, TA & Skov-Petersen, H 2013, 'Environmental correlates of cycling:

Evaluating urban form and location effects based on Danish micro-data' Transportation Research. Part D: Transport &

Environment, vol 22, pp. 40-44.

• Sandsynligheden for at cykle på arbejde, og for at cykle mere end 5 eller 8 km – blandt danske lønmodtagere (baseret på TU 2006-2011).

• Hansen, K.B. & Nielsen .T.A.S. 2014. Exploring characteristics and motives of long distance commuter cyclists, Fortcoming in Transport Policy

• Cykeldage på en uge og cykel præferencer blandt 16-74 årige bosat i Danmark (baseret på Bikeabilitys nationale undersøgelse, N=1970).

• Submitted manuscript

• Test af walkability skalen på cykling i København, Odense og Århus

• Madsen, T, Schipperijn, JJ, Troelsen, J, Christiansen, LBS, Duncan, S & Nielsen, TAS 2013, 'Associations between neighbourhood walkability and cycling in Denmark' Cycling Research International, vol 3, pp. 154-170.

• Cykelandel i danske byer med mere end 9000 indbyggere (baseret på TU 2006-2013).

• Skov-Petersen, H, Nielsen, TAS & Koch, NE (ed.) 2014, Bystruktur og cyklisme: IGN Rapport. Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg.

(9)

Bystrukturforhold, der har betydning:

• Lokal tæthed, trafiknet og tilgængelighed (udannelse, service, jobs)

• Regional position /afstand til store centre

• Terræn

• Kollektiv trafik

• Parkeringsmuligheder

(10)

9 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Hvilke byfunktioner er vigtige?

• Befolkningstæthed:

Cykling hænger stærkt sammen med høj befolkningstæthed, der både repræsenterer cyklens anvendelighed og et udbud af byfunktioner.

• Serviceudbud:

Inden for byfunktioner er det først og fremmest udbuddet af privat

service, samt skoler og ungdomsuddannelser, der hænger sammen med cykling. Det gælder både lokalt – og i regional skala hvor det er

adgangen til service-centre der er vigtigst for befolkningens transport.

• Arbejdspladser:

Adgangen til arbejdspladser i byen/lokalområdet spiller en rolle for

cyklingen blandt dem der er i job, men er mindre vigtig for befolkningens cykling fordi det kun er en del af befolkningen der er i arbejde; og fordi pendling/arbejde er langt mere regionaliseret end øvrige aktivitetsmål.

(11)

Hvor langt må der være til byfunktioner?

• Max. 3-4 km til:

– Serviceudbud – Skoler

– Ungdomsuddannelser – Arbejdspladser

• Det er størrelsen på det samlede udbud inden for afstanden der har betydning for cyklingen.

• Skalaen betyder at det i mange byer vil være befolkningens afstand til centrum, der er afgørende.

(12)

11 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Transportmidler og afstand

Gang spiller en stor rolle på korte afstand – og hænger nært sammen med mange byfunktioner inden for gå-afstand (500m – 1 km).

Cyklen opererer i lidt større skala (3- 4 km).

Ved længere afstande erstattes cyklen gradvist af bil og kollektiv transport.

(13)

Heterogenitet – forskellige brugere

• De fleste analyseresultater er ’generelle’ og handler om hvad der gælder i gennemsnit for hele befolkningen.

• Der er selvfølgeligt forskellige brugere, der kan reagere stærkere eller svagere på byfunktioner og bystruktur.

• Flere analyser bør se på bl.a. børn og ældre.

• Foreløbige analyser af 10-15 årige børns cykling og bystruktur peger på at det hænger sammen med afstand til nærmeste grundskole, nærmeste generelle dagligvareforretning, befolkningstæthed, trafikmiljø og

cykelstier. Betydningen af ’nærmeste’ byfunktion er markant anderledes end det der gælder for voksne.

(14)

13 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Hvad betyder byens regionale rolle?

• Bystørrelse

Byer der er relativt store i forhold til byerne i deres region har flere der cykler.

• Funktionsoverskud/centerrolle

Byer der har mange arbejdspladser eller servicevirksomheder i forhold til befolknings størrelse har flere der cykler.

Begge hænger sammen med udbuddet af cykelmål/byfunktioner i byen – men funktionsoverskud/centerrolle betyder at en række regionale

(sjældne) funktioner også kan nåes inden for cykelafstand.

(15)

Hobro: 9% Nakskov: 28%

Hvad betyder terrænet?

(16)

15 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Opsamling

• Bystruktur har som en blandt flere faktorer betydning for cykling

• Bystruktur kan være tæthed, netværk, byfunktioner, men også infrastruktur og parkering

• Både lokal og regional bystruktur, samt trafik-udbud har betydning

• Store center-byer der giver mange servicemål inden for cykelafstand har mest cykling.

• Servicemål er både private (detailhandel) og offentlige (skoler, ungdomsudd.)

• Adgangen til arbejdspladser har nogen betydning for cykling blandt beskæftigede.

• Cykelafstand er 3-4 km

• Generelt er det størrelsen på udbuddet af funktioner inden for

denne afstand der er vigtig.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Vi ser i danske undersøgelser, at eksternaliserende problemer i høj grad hænger sammen med brug af stoffer og storforbrug af alkohol, mens internaliserende problemer hænger

Helt fra begyndelsen, som i bogstaveligste forstand er lovens ord, er Oedipas mission ind i grundlovsfaderen Pierce Inveraritys testamente fremstillet som en mission i

Overalt i Europa er man i dag opmærksom på cyklens muligheder i bytrafik. Og cykling er også blevet populært mange steder, formentlig i forbindelse med en øget opmærksomhed

Socialstyrelsen vil gennem projektperioden stå for videreudvikling, tilpasning og opfølgning på de fælles faglige pejlemærker i samarbejde med de deltagende kommuner. Det

identiteten samt kontaktoplysninger på DPO’en, opbevaringsperiodens varighed, oplysning om retten til at anmode om sletning samt indsigt i de oplysninger, der behandles om ens

Normalt viser sådanne globale opgørelser at Danmark som helhed ikke overudnytter sin grundvandsressource, men hvad sker der når skalaen ændres og der ses på den enkelte

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Her går det fremmede ord som vi omtaler ind i vores ord og sætter spor, det er den centripetale retning, som retningsmæssigt adskiller sig fra de to andre, ved at være mere