• Ingen resultater fundet

Projektoplæg: Forbedring af henvisning og visitation til sygehusbehandling

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Projektoplæg: Forbedring af henvisning og visitation til sygehusbehandling"

Copied!
7
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Styregruppemøde 29.10.2020

Alice Kristensen og Anne Kathrine Langfeldt Leksø

af henvisning og visitation til

sygehusbehandling

(2)

• Notat fra Sundhedsstyrelsen indeholdende en række anbefalinger til

optimering af den elektroniske kommunikation ifm. henvisning og visitation til sygehusbehandling.

• Styregruppen for Digital Almen Praksis beslutter at igangsætte udarbejdelse af projektoplæg og teknisk løsningsbeskrivelse indeholdende

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

• MedComs styregruppe tiltræder indstillingen, og der nedsættes følgegruppe/projektgruppe bredt repræsenteret fra alle dele af sundhedssektoren.

• Gruppen har været samlet (virtuelt) 2 gange og har bidraget aktivt til udarbejdelse af projektoplæg og teknisk løsningsbeskrivelse

(3)

Analyse og forarbejde

• 1. Kick-off møde ift. at drøfte, hvorvidt Sundhedsstyrelsens udsendte

anbefalinger til forbedring af den elektroniske kommunikation er mulige at implementere sammenholdt med de forskellige organiseringer,

arbejdgange/arbejdsflow, der findes i de 5 regioner.

– Der opleves stor forskel på Øst- og Vestdanmark – Centrale visitationsenheder

– Sygehusvis/afdelingsvis visitation

• 2. møde: Udkast til flowdiagram, projektoplæg og tidsplan blev drøftet,

gennemgået og kommenteret med henblik på udfærdigelse af endelig version.

• 3. Revideret projektoplæg og flowdiagram sendt til kommentering i gruppen.

(4)

Gennemgang af flowdiagram

• Henvisningsdel

• Visitationsdel

• Booking-del

(5)

Mål og gevinster

At sikre ”den røde tråd” i hele henvisnings- og visitationsforløbet

At sikre ensartede arbejdsgange og kommunikation på baggrund af nationale aftaler

Gevinster:

Bedre overblik over det samlede forløb via entydigt ID på alle meddelelser:

– Hvor er min henvisning i visitationsforløbet?

Bedre og hurtigere kommunikation fra afsendelse af henvisning til booking

Korrekt brug af bookingsvar

Automatiseret advarsel ved manglende svar på henvisning

Valgbar semiautomatisk advisfunktion ved viderehenvisning:

– Hvor er min henvisning i visitationsforløbet?

(6)

Tidsplan og projektscope

Tidsplan i oplægget er foreløbig og indeholder usikkerheder afhængig af scope for projektet. Det indstilles, at styregruppen drøfter projektoplæggets løsningsforslag og beslutter scope for projektet, herunder hvorvidt projektet skal omfatte:

a) Koordinering med udvikling og idriftsættelse af Den Udvidede Korrespondancemeddelelse(FHIR)

b) Udvikling og implementering af advarsel i lægepraksissystemerne ved manglende svar på henvisning (fx ved korrespondance, bookingsvar eller epikrise).

c) Udvikling og implementering af valgbar advis-funktion ved viderehenvisning.

d) Optimering af bookingsvar (evt. inkl. modernisering til HL7/FHIR) e) Billeddiagnostisk henvisning (ref02)

(7)

Nationale aftaler

• Drøftelse af behovet for nationale aftaler vedr. det elektroniske kommunikationsflow for:

Henvisninger: Angivelse af direkte tlf.nummer og tlf.tider

Visitation: Fælles forståelse af begreber vedr. visitation, f.eks. hvad er en gyldig/ugyldig henvisning? Omvisitation/viderehenvisning og brug af advis til henviser.

Booking: Hvornår sendes bookingsvar? Hvad gør man hvis patienten ikke ønsker behandling?

• Hvorledes kan/skal denne opgave løses som en del af nærværende projekt?

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

• En standard garnserie med stor effektivitet overfor flad- og rundfisk til brug ved bestandsopmålinger på lavt vand, hvor det ikke er muligt at anvende trawl. Resultatet

• Forsinkelsen af CSC’s udvikling antages ikke at få konsekvenser for at nå teknisk implementering i 2014 og organisatorisk implementering medio 2015.. • Hvilke udfordringer er

brugeradministration, tredie-part (fx amt eller kommune) forestår udvikling i egen applikation, medens MedCom varetager standarder, web-services, implementering, sundhedsdatanet

Forløbsplan: Iskæmisk hjertesygdom Udvikling Teknisk impl Test Udbredelse Digital løsning til gravide: Henvisning ØA2020 Udvikling Teknisk impl Test.. Video i almen praksis

MedCom fokus på implementering af korrespondance samt udvikling af ny version af korrespondance meddelelsen. ▪ Udfordringer korrespondance mellem sygehuse og socialområder – dialog

Opdateret bookingsvar (DIS13) til henviser Bookingsvar sendes til afsender af henvisning ved annullering af aftale eller ved annullering af booking på venteliste. Ønsker patienten

evner (positiv bekræftelse), effektiv disciplin (brug af milde sanktioner), monitorering (overblik over aktiviteter), problemløsning (forhandling og etable- ring af regler) og

Selvom det således kan antages, at tilgangen særligt kan være relevant for nyvisiterede borgere, er det værd at fremhæve, at der formentligt også er mange