• Ingen resultater fundet

Bilag 1 til opgave 2 Skole: Hold: Eksamensnr. Navn:

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Bilag 1 til opgave 2 Skole: Hold: Eksamensnr. Navn:"

Copied!
9
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)
(2)

Bilag 1 til opgave 2

Skole: Hold:

Eksamensnr. Navn:

x y

h

-4 -3 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(3)

Bilag 2 til opgave 3

Skole: Hold:

Navn:

Eksamensnr.

20

y

18 16 14 12 10 8 6 4 2

-2 -4

-6 -4 -2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

x Aflæst og checket

ved at sætte ind i ligningerne.

k(0,0)=0

k(10,0)=20*10+0=200

k(5,10)=20*5+30*10=400

k(0,15)=0+30*15=450

Den maksimale værdi af

funktionen k inden for

polygonområdet P er 450.

(4)

Peter Harremo¨es Matematik A HHX med hjælpemidler 17. december 2018

Opgave 6

a)Data fra filen hygge er optalt ved hjælp af en pivottabel.

b)Vi vil undersøge følgende nulhypotese:

H0: Opfattelsen af Danmark afhænger ikke af om man er nordmand eller svensker.

En χ2-test giver en p-værdi p˚a ca. 0, s˚a vi forkaster nul-hypotesen og konkluderer at der er en signifikant sammenhæng mellem nationalitet og opfattelsen af Danmark.

c) Af de 973 adspurgte nordmænd svarede 428+350=778, at de i høj grad eller i meget høj grad forbandt Danmark med hygge. Vi udregner et eksakt 95 % konfidensinterval og konkluderer at andelen af nordmænd, som forbinder Danmark med hygge ligger p˚a mellem 77.3 % og 82.4 %.

side 1 af 6 Lavet med LYX 2.3 og GeoGebra 6.0

(5)

Peter Harremo¨es Matematik A HHX med hjælpemidler 17. december 2018

Opgave 7

a)Hvis begge produkter sælges til en pris p˚a 450 kr., s˚a gælder PL(x) = 450

−10x+ 1200 = 450 1200−450 = 10x x= 75 og

PW(y) = 450

−2.5y+ 650 = 450 650−450 = 2.5y

y= 80.

Derfor er det samlede dækningsbidrag (450−200)·75 + (450−150)·80 = 42750 kr.

b)Det samlede dækningsbidrag er givet ved

DB(x, y) = (−10x+ 1200−200)·x+ (−2.5y+ 650−150)·y

=−10x2+ 1000x−2.5y2+ 500y.

c)Ligningen for niveaukurvenN(43750) omskrives til ellipseligningen

1) DB(x, y) = 43750 Kriteriefuntionen er sat lig med 43750 2) x2−100x+14y2−50y=−4375 Udtrykket for funktionenDB er indsat,

og der er divideret med -10.

3) (x−50)2−502+14(y−100)214·1002=−4375 Venstre side er omskrevet ved brug af omvendt kvadratsætning.

4) (x−50)2+14(y−100)2= 625 Konstanterne er samlet p˚a højre side.

5) (x−50)252 2 +(y−100)502 2 = 1 Der er divideret med 625 p˚a begge sider, og brøkerne er forkortet.

d)Da kriteriefunktionenDB er konkav har den frit maksimum i ellipsens centrum som er (50,100). Da dette punkt opfylder betingelserne 0≤x≤120 og 0≤y ≤200 er dækningsbidraget maksimalt n˚ar der produceres 50 stk. LOADY og 100 stk. WOOMAN.

Opgave 8

a)Den gennesnitlige arbejdsløshedsrate er 6.1 %, og den har kvartilerQ1= 4.7% ogQ3= 7.4 %. Den gennem- snitlige inflationsrate er 2.2 %, og den har kvartilerQ1= 1.6 % ogQ3= 3.2%.

side 2 af 6 Lavet med LYX 2.3 og GeoGebra 6.0

(6)

Peter Harremo¨es Matematik A HHX med hjælpemidler 17. december 2018 b) Nedenfor er vist et xy-plot af arbejdsløshed xmod inflation y. Den bedste lineære model af data er y =

−0.25x+ 3.71.

c)Et 95 % konfidensinterval for hældningen er givet ved [-0.56;0.06].

d) I USA har der i perioden 2000-2017 været en svag tendens til at lav inflation har givet høj arbejdsløshed, men tendensen er s˚a svag, at det ikke kan udelukkes at der ikke er nogen sammenhæng og at den svage tendens i data skyldes tilfældigheder.

Opgave 9

a)Grænseomkostningerne for et produkt er givet vedC0(x) = 0.075x2−0.8x+ 5, x≥0.DaC0 er en konveks funktion er grænseomkostningerne minimale n˚ar den afledte er 0.

C00(x) = 0 0.150x−0.8 = 0 0.150x= 0.8

x= 5.33

De mindst mulige grænseomkostninger opn˚as n˚ar produktionen erx= 5.33 . b)Omkostningerne er stanfunktion til grænseomkostningerne s˚a

C(x) = Z

C0(x) dx

= Z

0.075x2−0.8x+ 5 dx

= 0.025x3−0.4x2+ 5x+k, k∈R.

side 3 af 6 Lavet med LYX 2.3 og GeoGebra 6.0

(7)

Peter Harremo¨es Matematik A HHX med hjælpemidler 17. december 2018 Herefter bestemmes værdien afk.

C(10) = 55 0.025·103−0.4·102+ 5·10 +k= 55

k= 55−25 + 40−50 k= 20.

Derfor erC(x) = 0.025x3−0.4x2+ 5x+ 20 .

Opgave 10

Om en funktionggælder

g(x) =1

3x3+a·x2+ 16x+ 6 g0(x) =x2+ 2ax+ 16

g00(x) = 2x+ 2a . Vi løser ligningen

g00(x) = 0 2x+ 2a= 0

x=−a .

Dag00 er lineær skifterg fortegn omkringx=−a.Der er derfor vendetangent forx=−a.Vendetangententens hældning er

g0(−a) = (−a)2+ 2a·(−a) + 16

=−a2+ 16.

a+b)Fora=−3 kaldes funktioneng forf ogfhar derfor vendepunkt forx=−(−3) = 3.Der gælder f(3) = 1

3·33−3·33+ 16·3 + 6

= 36

f0(3) =−(−3)2+ 16

= 7 s˚a vendetangenten har ligning

y= 7·(x−3) + 36 y= 7x+ 15. c)Vendentangenten forg er vandret, n˚ar

g(−a) = 0

−a2+ 16 = 0 a2= 16

a=±4.

Grafen forg har derfor vandret vendetagent n˚ara=±4.

side 4 af 6 Lavet med LYX 2.3 og GeoGebra 6.0

(8)

Peter Harremo¨es Matematik A HHX med hjælpemidler 17. december 2018

Opgave 11A

a)HvisX ∼N(10000,2500),s˚a er sandsynligheden for atP(X ∈[8000; 12000]) = 0.58.

b)Den nuværende produktionskapacitet m˚a højst være 14 900 for at man vil øge kapaciteten.

side 5 af 6 Lavet med LYX 2.3 og GeoGebra 6.0

(9)

Peter Harremo¨es Matematik A HHX med hjælpemidler 17. december 2018

Opgave 11B

a)Tallene indsættes i differentialligningen, hvilket giver db

dt + 0.01·b= 50 + 0.025·b db

dt = 50 + 0.015·b Denne differentialligning har løsningb(t) =310000 exp(2003t)−10000

3

b)Ved at indsættet= 5 ses at den offentlige gæld pr. person vil være steget til ca. 108 000 kr.

Opgave 11C

a)Den m˚anedlige ydelse beregnes

y=A0· r 1−(1 +r)−n

= (3500000−250000)· 0.002 1−1.002−120

= 30490.15 Iversen kan højst f˚a udbetalt 30490.15 kr. pr m˚aned.

b)Nutidsværdien af den første m˚anedlige udbetaling er 30490.15·1.02−18=21347.96 kr.

side 6 af 6 Lavet med LYX 2.3 og GeoGebra 6.0

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

a) Antalstabel opstilles (Pivot-skema) og hypotese gennemføres. Da p-værdien stort set er 0 kan vi afvise nul-hypotesen, og det må derfor antages at der er sammenhæng mellem

DERIVE, at de sidste 4 resultater i Øvelse 4 gælder generelt for enhver værdi af  og .. Fordelingsfunktionen hørende til tæthedsfunktionen f kaldes som sædvanlig

Børge Riis Larsen, Slagelse Gymnasium Ph.d.-stipendiat Karoline Baden Staffensen, Aarhus Universitet Lektor, ph.d.. Mette Buchardt,

Der findes tabeller over χ 2 , som angiver, hvor stor sandsynligheden er for, at χ 2 bliver så stor som en vis værdi på grund af stati- stisk variation, selvom alle tællinger er

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvalt- ningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke

Vi vil afslutningsvis perspektivere de overordnede konklusioner, som utvivlsomt på den ene side peger på, at en overvejende del af de unge, der starter i brobygning, lever op til

(('oral management':ti,ab,kw OR 'dental hygiene':ti,ab,kw OR 'oral care':ti,ab,kw OR 'mouth rinse':ti,ab,kw OR 'tooth cleaning':ti,ab,kw OR 'teeth cleaning':ti,ab,kw OR

Dermed er der stor sandsynlighed for, at nogle studerende ikke lærer deres ‘kompetencer’ at kende endsige udvikler disse eller andre, hvilket ellers er et af de eksplicitte