• Ingen resultater fundet

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK"

Copied!
98
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://www.dsshop.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for

husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://bibliotek.dis-danmark.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)
(3)

OLAV CHRISTENSEN

BIBLIOGRAFI

OVER SØNDERJYSK SLÆGTSTAVLELITTERATUR

Anden udgave

Med tillag:

Manuskripter vedrørende sønderjysk personalhistorie i landsarkivet iÅbenrå

Skrifter, udgivne af

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND Nr. 11 . 1959

1 kommission hos Danske Boghandleres Kommissionsanstalt

(4)

Udgivet med støtte af Konsul George Jorck og Hustru

Emma Jorcks Fond

TH.LAURSENS BOGTRYKKERI. TØNDER

(5)

INDLEDNING

Da Historisk samfund for Sønderjylland i 1949 udsendte min biblio­ grafi over sønderjysk slægtstavlelitteratur var jeg klar over, at den var behæftet medmangler, og det var daogså min tanke ad åre at få ud­ sendt et supplement. I deforløbne århar jeg imidlertid fundet frem til så mange tilføjelser, at det i forbindelse med den siden da tilkomne litteratur er mest rimeligt at udsendeen hel ny udgave.

Foruden det storeantal enkelte værkerog en lang rækkeårbøgers og tidsskrifters indhold har jeg også gennemgået disse sidstes litteratur­

oversigter; men medens jeg ved udarbejdelsen af første udgave - på grund af de dengang så forholdsvis kort tid efter krigens afslutning herskende vanskelige forhold - udelukkende var henvist til danske biblioteker, har jeg til den nye udgave også kunnet benyttetyske bog­ samlinger, nemlig Landesbibliothek i Kiel og Landesarchiv i Slesvig, ligesom et ophold på Lysebu i oktober 1956 har gjort det muligt for mig at udnytte Oslo-bibliotekernes kartoteker over norsk slægtslitte­ ratur.

Alt dette har resulteret i, at bibliografien, der i 1949 foruden til­ lægget talte 768 numre, er udvidet mere end 50% og i dag bringer 1191 henvisninger.

Jeg har forsøgt at få alt med; men jeg vil, som jeg gjorde det i første udgave, gerne understrege, at en sådan bibliografi ikke kan blive uden mangler, da der ikke findes et bibliotek, hvor hele denne litteratur ersamlet.

Ligesom i 1. udgave findes som tillæg en fortegnelse over manu­ skripter i landsarkivet i Åbenrå; derimod er ikke medtaget fortegnel­ serne overde mollerskestamtavler iRigsarkivet, Flensborg byarkiv og Meldorfmuseum, idet man håber, at der engang vil kunneudgives en samlet fortegnelseovermanuskripter vedrørende sønderjysk personal­ historieberoende iTyskland.

Bibliografien omfatter egentlige sønderjyske slægter, det vil sige slægter, der har deres rod i Sønderjylland, og hvoraf hovedparten af

(6)

medlemmerne har levet deres liv her. Endvidere er medtaget slægter, hvis stamfader, eller i hvert fald danske stamfader, er født i Sønder­ jylland, men i øvrigt kun har haft mindre tilknytning til landsdelen, samt slægter, hvoraf en enkelt eller enkelte grene har haft rod og virke her.

Med Sønderjylland forstås i denne forbindelse hele det gamle her­ tugdømme indbefattet de otte sogne ved Kolding, Ærø og de vest­ slesvigske enklaver.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at retteen tak tilHaderslev cen­

tralbibliotek for stor hjælpsomhed ved fremskaffelsen afde mange bø­

ger, som det har været nødvendigt for mig at gennemgå, og for den imødekommenhed, jeg altid har mødt fra bibliotekets side, ogen taktil landsarkiveti Åbenrå, hvis tilføjelser i 1. udgave, jeg harudnyttet, til Flensborghus bogsamling,hvis fortrinlige lokalsamling jeg har benyt­ tet, samt til Landesbibliothek i Kiel og tilLandesarchivdirektor, pro­

fessor, dr. G. E. Hoffmann, Slesvig, der velvillig har ladet mig gen­ nemgå sitkartotek over slesvig-holstenske slægtstavlearbejder.

Olav Christensen

6

(7)

FORKORTELSER M. V.

° Slægter, der har deres rod i Sønderjylland, men iøvrigt kun har ringe til­

knytning ril landsdelen.

D Slægter, hvoraf en enkelt eller enkelte grene har haft ophold og virke i Sønderjylland.

* (I tillægget) håndskrifter, der er utilgængelige eller kun kan benyttes efter særlig tilladelse.

Chronik Bruhn, E.: Die Chronik von Koldenbüttel.

Garding 1928.

Danske familier Leksikon over danske familier. Udgivet af personalhistorisk institut. Red. af S. Otto Brenner. København 1927.

D. a. å.

Familienkunde

Danmarks adels årbog 1884ff.

Zeitschrift für Niedersächsische Familien­

kunde (Familiengeschichte) 1919ff.

Geschichte der Stadt Tondern Andresen, Ludwig: Geschichte der Stadt Tondern bis zum dreissigjährigen Krieg (1627). Flensborg 1939.

Giessing Giessing, Christopher: Nye samlinger af dan­

ske-, norske- og islandske-jubel-lærere, med hosføyede slægt-registre og stamtavler I-III.

København 1779-86.

Heimat-Blätter Heimat-Blätter aus Nordschleswig. Beiträge zur Geschichte, Volks- und Landeskunde un­

serer Heimat I-IV. Åbenrå 1936, 40, 43 og 45.

Kirkebogsuddrag Hauch-Fausbøll, Th.: Slesvigske kirkebogs­

uddrag. København 1908-12.

Landeskunde Jahrbücher für die Landeskunde der Her­

zogtümer Schleswig, Holstein und Lauen­

burg. Bd. 1-10. Kiel 1858-1869.

Lengnick Lengnick, ]. C. L.: Genealogier over adelige og borgerlige familier 1851-64.

(8)

Namenstruhe Rasch, Max: Aus der alten Namenstruhe.

Plaudereien über nordschleswigsche Familien­

namen. Åbenrå 1944. Særtryk af Junge Front 1943 og 1944.

Nedergaard Nedergaard, Paul: 100 danske præstesiægter.

En lille slægtshåndbog opstillet i uddrag af stamtavler. København 1954.

Nordfriesland Mittelungen, senere Jahrbuch des Nord- friesischen Vereins für Heimatkunde und Heimatliebe (des Heimatbundes »Nordfries­

land«) 1903ff.

N. S. Steffens, Haagen Krog: Norske Slægter 1912 og 1915.

N. S. T.

Patriciske slægter

Norsk Slekthistorisk Tidsskrift 1930ff.

Elvins, Sofus, H. R. Hiort-Lorenzen og Th.

Hauch-Fausbøll: Patriciske slægter I-V. Kø­

benhavn 1891-1930.

P. t.

Slægtshåndbogen

Personalhistorisk tidsskrift 1880ff.

Hauch-Fausbøll, Th.: Slægtshåndbogen. Til­

læg til personalhistoriske samlinger 1900-13.

Slægtstavlesamlingen Slægtstavlesamlingen omfattende (ca. 550) kortfattede slægtsbiografier over nulevende kendte personers fædreneslægt i ret linie. I- III. København 1931-33.

S. m.

St. Petri Gemeinde

Sønderjysk månedsskrift. 1924ff.

Bobe, Louis: Die Deutsche St. Petri Gemein­

de zu Kopenhagen. Ihre Kirche, Schulen und Stiftungen MDLXXV-MCMXXV. Køben­

havn 1925.

S. å.

Volkskalender

Sønderjyske årbøger 1889ff.

Deutscher Volkskalender Nordschleswig 1925ff.

Zeitschrift Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig- Holsteinische Geschichte 1870ff.

(9)

BIBLIOGRAFI

En gensidighenvisning mellemto navneformer behøver ikke at antydenogenslægtsforbindelse mellem de pågældende slægter. Der er ikke gensidighenvisningmellem bibliografien ogtillægget.

A

1. ° Abel. Finne-Grønn, S. H.: Abel, den store mathematikers siegt.

Christiania 1899. 204 s. og 1 tavle, ill.

2. ° Abell. Danske familier s. 27.

3. ° Abildgaard. D. a. å. 1884, s. 3ff, og 1929, s. 3ff. Tilføjelser: 1939, s. 122.

4. D Achelis. Achelis, Thomas Otto:

Ahnentafel für Elisabeth Helene Margarete Fuglsang Achelis, geb.

in Flensburg am 16. April 1922, veröffentlicht an ihrem 12. Ge­

burtstage. [Haderslev 1934], 4 s.

uden titelblad.

5. D Adler. Adler, G.: Die Vorfahren des Generalsuperintendenten Ad­

ler i Schriften des Vereins für schleswig-holsteinische Kirchenge­

schichte 2. rk., 5. bd., 1910-13, s.

213-31.

6. Adolph. Rasch, Max: Adolph i Junge Front 1944, nr. 3, s. 17-20, og i Namenstruhe s. 45-57.

7. Agerley. Danske familier s. 44.

8. D Ahlefeldt. Moller, Olaus Hein­

rich: Historische, genealogische und diplomatische Nachricht von dem adel. Geschlecht derer von Ahlefeldt überhaupt und verschie­

denen Linien desselben. Flensborg 1771.

9. ° Ahlefeldt. Stemann, [Chr. Ludv.

Ernst] von: Beiträge zur Adelsge­

schichte. III. Die Familie von Ah­

lefeld i Landeskunde, 10. bd., 1869, s. 55-202.

Tillæg og rettelser i Zeitschrift bd.

4, 1873, s. 307f.

10. ° Ahlefeldt. Ahlefeldt, L. von og W. A. von Rumo hr: Die Schles­

wig-Holsteinische Ritterschaft. Ein Beitrag zur Adelsgeschichte Deutschlands und Dänemarks.

Die Familie von Ahlefeldt. Slesvig 1869, 22 s. og 20 tavler, ill.

11. ° Ahlefeldt. Rickmers, C. ].: Sa- trupholm unter dem Adel und der Geistlichkeit. Die Ahlefeldts og Neubau des Pastorats und Ab­

bruch der Ahlefeldtschen Grab­

kapelle i hans: Geschichte des Kirchspiels Satrup bis zum Jahre 1800. Gettorf [1902], s. 14-23 og 215-22.

12. D Ahlefeldt. Bobé, Louis: Slægten Ahlefeldts historie. Udarbejdet på foranledning af lensgreve C. J. F.

Ahlefeldt-Laurvig. Trykt som ma­

nuskript. København 1897-1912, I-VI, ill.

13. D Ahlefeldt. Hedemann-Heespen, Paul von: Eine Geschichte der Ritterschaft. Besprechung des Ah- lefeldts-Werkes von L. Bobé i Zeitschrift bd. 43, 1913, s. 509- 16.

(10)

14. D Ahlefeldt. Danske familier s. 54.

15. D Ahlefeldt. D. a. å. 1929, s. 15- 210. Tilføjelser: 1932, s. 194;

1936, s. 177; 1938, s. 139; 1944, s. 112; 1953, s. 44; 1955, s. 119;

1956, s. 39.

16. Ahlmann. Familienbuch der Fa­

milie Ahlmann, Gravensteiner Li­

nie. Auszug aus dem Familien- Buch Juni 1883. Kiel 1883.

17. Ahlmann. Stammbuch der Fami­

lie Ahlmann, Gravensteiner Linie.

Kiel 1917.

18. Ahlmann. Elgenstiema, Gustaf:

Ahlmann i Svenska Släktkalen­

dern 6. årg. Stockholm 1918, s.

16-18.

19. Ahlmann. Danske familier s. 60f.

20. Ahlmann. Ahlmann aus Sonder­

burg auf Alsen i Deutsches Ge- schlechterbuoh bd. 91, 1936, s. 1- 26.

21. Ahlmann. Ahlmann, Johannes:

Verzeichnis der Nachkommen des Kaufmanns Otto Friedrich Ahl­

mann und seiner Ehefrau Magda­

lene geb. Lorenzen. Rendsborg 1938. 40 s.

22. Ahlmann. Ahlmann, Gustav:

Släktregister Ahlmann, Guderup- grenen. Upprättet år 1939. Bor­

länge 1939.

23. Ahlmann. Schmidt, Harry: Ahl- mann-Carlshütte K. G. zum 125- jährigen Jubiläum i Schleswig Holstein 1952, s. 144-46, ill.

24. Ahlmann. Stammtafel des Ge­

schlechts Ahlmann, Gravensteiner Linie. Görlitz u. å., 1 tavle.

Ahlmann se også 506.

25. ° Aller. Nystrøm, Harald: Slægten Aller. Trykt som manuskript.

Kbh. 1949, 46 s., ill.

26. ° Alsing. Thomle, E. A.: To Kra- gerø-slægter. 1. Alsing i P. t. 8.

rk., 2. bd., 1923, s. 225-38.

27. Ambders. Moller, Olaus Heinrich:

Genealogische Tabelle und Nach­

richt von den Vorfahren der vier Geschwister Elsabe Margr. Amb­

ders, verwitw. Hoierin, Joh., Chr.

und Joh. Chr. Ambders. Flens­

borg 1777, 2 blade.

Samme anetavle med fire forskel­

lige titler.

Ambders se også 38 og 1035.

28. Ambrosius. Wolff, A.: Zu den Familienverhältnissen der Anna Caecilie Ambrosius i Zeitschrift 13. bd., 1883, s. 295-97.

29. D Ambrosius. Kirkebogsuddrag s.

19-21.

30. ° Amundsen. Hougen, Knut: Hans Amundsens æt i hans Sandefjords historie bd. 2, Oslo 1932, s. 464- 67.

31. Anchersen. Juhler, Edward Jes­

sen: Aus der Geschichte einer nordschleswigschen Pastorenfami­

lie [Iversen og Anchersen] i Die Sippe der Nordmark 1941-42, s.

67-75.

32. Andersen. Lengnick: Legatfami­

lien Andersen. København 1859.

33. Andersen. Stemann, [Chr. Ludv, Emst] von: Die Familie Andersen in der Karrharde. Nach Urkunden i Slesvigske Provindsialefterret- ninger. Ny række. III, Haderslev 1862, s. 249-326 og 346-379.

34. ° Andersen. Andersen fra Lind­

holm. Patriciske slægter I, s. 1-8.

35. Andersen. Andersen, Friedrich:

Geschichte der Familie Andersen.

Als Handschrift gedruckt während des grossen Krieges 1914. [Flens­

borg]. 74 s., ill.

36. Andersen. Andersen, Friedrich:

Eine nordschleswigsche Pastoren­

familie i Schleswig-Holsteinische Kunstkalender 1921, s. 47-50, ill.

37. ° Andersen. Danske familier s. 101 -03.

(11)

38. Andersen. Andresen, Ludwig:

Die Nachfahren Momm Andersen i Geschichte der Stadt Tondem, s. 279-81.

Omfatter slægten Ambders.

39. ° Andersen. Schmidt, August F.:

Gamle Rødding-folk [sognefoged Jens Andersens efterslægt] i Hejm- dal 2. november 1946.

Andersen se også 382 og 1015.

40. von Andersen. D. a. å. 1884, s.

24-26. Tilføjelser: 1885, s. 421;

1889, s. 9; 1891, s. 473; 1893, s.

530; 1897, s. 480; 1901, s. 532;

1906, s. 479; 1941, s. 114; 1953, s. 38.

41. von Andersen. Danske familier s. 97.

42. ° Andersen-Høyer. Danske fami­

lier s. 99.

43. ° Andresen. N.S. 1912, s. 13-15.

44. ° Andresen. En akersgård og dens slekt gjennem hundrede år i Mor­

genposten (Oslo) 15. oktober 1938.

Efterkommere efter den i Tønder i 1781 fødte Nicolai Andresen, køb­

mand og bankier i Oslo fra 1809.

45. Andresen. Andresen, Hans Det­

lev: Neun Generationen Andresen in Drenderup i Flensburger Nach­

richten den 22. oktober 1943.

46. Andresen. Andresen, Sune: En sundevedsk bondeslægts historie.

Efter P. Andresens optegnelser.

Odense 1957, 143 s., ill.

Hertil: Ahnetavle for højskolefor­

stander Peter Andresen. Udarbej­

det af Carl Langholz.

47. Angel. [Rasch, Max]: Der Start begann mit einer Abweisung. - Die Familie Angel und die Stadt Tondern i Der Nordschleswiger 21. og 23. maj 1958.

48. ° Angell. Busch, Anthon C. A.:

[Angell] i P. t. 7. rk., 5. bd., 1920, s. 252-53.

49. ° Angell. Schmidt, Olaus: Den slesvigske indflytning til Trond- hjem på 1600’ og 1700’tallet i N.S.T. 3. bd., 1932, s. 1-27.

Omhandler slægterne: Angell, Busch, Tønder, Horneman, Wild­

hagen, Møllmann, Tostrup, Mein- cke, Lorck, Hoë, Sodemann, Beyer, Lysholm, Knudtzon, Weis­

ser, Gadebusch, Schmidt, Jenssen, Oeding, Johannsen, Owesen, Mei- sterlin, Carstens, Peterson, Lund- green og Hartmann.

Angell se også 505.

50. Appel. Danske familier s. 121-22.

51. Appel. Slægtstavlesamlingen I, s.

9.

52. ° Arendrup. Hauch-Fausbøll, Th.:

Familien Arendrups oprindelse i Personalhistoriske samlinger I, Kø­

benhavn 1906, s. 44-49.

53. ° Arendrup. Patriciske slægter II, s. 3-20.

54. ° Arendrup. Slægtshåndbogen s. 16 -18.

55. ° Arendrup. Danske familier s. 128 -29.

56. ° Arends. Danske familier s. 130.

57. ° Arnesen. Tandberg, Elisa: Fami­

lien Arnesen [Holst] fra Slesvig- Holstein. Oslo 1948, 74 s. og 3 tavler, ill.

Arnesen se også 499.

58. Arnkiel. Gregersen, Hans Vald.:

Toldsted i S.m. 1948, s. 162-65 og 173-77.

Omhandler bl. a. slægten Arnkiel.

59. Arnkiel. Krog, Hans: Amkiel- slægten på Haderslevegnen i S. m.

1949, s. 58-59.

60. Asmussen. Hansen, Heinrich ]. ].:

Die Nachkommen des Landman­

nes Iwer Asmussen von Rinckenis und seiner Ehefrau geb. Christian- sen-Borstedt in Hörup, Kr. Flens­

burg. Flensborg 1927.

Tavle trykt i 100 nummererede ekspl.

(12)

61. Asmussen. Lyck, Asmus A, og Jo­

han J. Schrøder: Asmus Christen­

sen og Anna Margrethe Hanses ef­

terslægt Asmussen-Lyck 1734- 1944. [Sønderborg] 1944. 45 s., ill.

62. Asmussen. Rasch, Max: Der Hof Pepersmark am Scheidebach i Volkskalender 1949, s. 43-52.

Omfatter en slægt Asmussen.

Asmussen se også 1145.

63. Astrup. Bobé, Louis og F. C.

Sommer: Slægten Astrup fra Astrupgård i Nordslesvig gennem fem hundrede år. København 1905. 119 + 95 s. og 2 tavler, re­

gistre.

64. Astrup. N.S. 1912, s. 28-36.

65. Astrup. Andersen, P. O.: Slægts­

gårdsejere, værn om de gamle gravstene i Slægtsgården nr. 30, 1947, s. 6-8, ill.

Optrykt i S. m. 1948 = 66.

66. Astrup. Andersen, P. O.: Hvad gamle gravsten fortæller. Blade af Astrupslægtens historie. S. m.

1948, s. 166-71.

67. Astrup. Langholz, Carl: Til Astrup-slægtens historie i S. m.

1948, s. 203.

68. ° Augsburg. Slægtstavlesaml. III s. 8f.

69. D Augustiny. Nissen, Karl: Åus der Geschichte der Familie Augustiny i Die Heimat 1930, s. 10-14 og 30-34.

70. D Augustiny. Nissen, Karl: Ane­

tavle for Alba Nikoline Friederike Augustiny i Zeitschrift für klini­

sche Medizin 1923, s. 80.

B

71. Bachmann. Rasch, Max: Tonder- ner Mühlenkronik. Mit Aufzeich­

nungen zur Geschichte des Bach- mannschen Geschlechtes. Tønder 1948, 56 s.

72. Back. Thiesen, O.: Die Vorfahren Dr.Back’s, desDiohters des Liedes:

»Kennt ihr das Land in Deutsch­

lands Norden?« i Die Heimat 1928, s. 140.

73. Back. Bruhn, E.: Zur Geschichte der Familie des Heimatdichters Johannes Back i Nordfriesland 1933, s. 146f.

Backsen se 382.

74. Baggesen. Henkel, Katharina:

Rückblick auf den Stammbaum der Familie Baggesen in Medelby.

Familienmitglieder des Dichters Jens Immanuel Baggesen und sei­

nes Sohnes, des Generals August Haller Baggesen i Jahrbuch für die Schleswigsche Geest, 4. årg., 1956, s. 125-33, ill.

75. Bahnsen. Achelis, Thomas Otto:

Die älteste Hadersiebener Fär­

berei i Heimat-Blätter 1943, s.

17-19.

76. Bahnsen. Achelis, Thomas Otto:

Farver Hinrich Bahnsen og hans slægt i S. m. 1936-37, s. 200-02.

77. Bahnsen. Brenner, S. Otto: Bahn­

sen i P. t. 9. rk. 2. bd., s. 190-91.

Bahnsen se også 588 og 592.

78. ° Bahnson. Houmøller, Sven: Slæg­

ten Bahnson. Udgivet af Louis Bahnson. Kbh. 1952, 113 s. og 1 tavle, ill.

79. Balle-Petersen. Balle-Petersen, Emil: Min fædrene og mødrene slægt. Holbæk 1940, 57 s. og 2 tavler.

Moderens Anne Magdalene Bruuns aner, der bl. a. omfatter slægterne Boldig og Roose, er fra Sønder­

jylland.

80. ° Bang. Hanssen, I. W.: Nogle op­

tegnelser om rådmand i Assens Jørgen Bangs (f 1579) efterkom­

mere. Esbjerg 1940, 172 s.

Enkelte grene i Haderslev amt, s. 86ff.

(13)

81. Bang. Rasch, Max: Die Sattler­

familie der Bangs in Apenrade i Heimat-Blätter 1943, s. 191-96.

82. D Bang. Bang, V.: Tillæg til råd­

mand i Assens Jørgen Bangs (d.

1579) efterkommere af I. W.

Hanssen, Krusågård. Hillerød 1948, 32 s.

83. ° Bangert. Slægtstavlesamlingen III, s. 9.

84. Bargum. Bargum, aus dem Amt Tondem in Nord-Schleswig i Deutsches Geschlechterbuch bd.

91, 1936, s. 27-75.

Barsmarch se 94.

85. ° Barsøe. Barsøe, P. og C. Barsøe:

Blade af en gammel lærerslægts historie [slægterne Barsøe, Smith og Rafn] i Vejle amts årbøger 1929, s. 38-66 og 248-80.

86. ° Barsøe. Slægtstavlesamlingen I, s. llf.

87. Barsøe. Rasch, Max: Der nord- schleswigsche Bauemgeschlecht Barsöe aus Knud (Fjelstrup), Skovbölling und Errigstedt i Die Heimat 1957, s. 33-36.

Barsøe se også 906.

Bartelsen se 1039, s. 172-75.

88. ° Basse. Hansen, E. Juel: De fyen- ske Basse’r i P. t. 12. rk. 1. bd., 1946, s. 128-58.

S. 153-55 en slægt fra Ærøskø­

bing og s. 156 fra Haderslev.

Beck se 1050.

89. ° Becker. St. Petri Gemeinde s.

413-14.

Becker se også 680.

90. de Behr. Andresen, Ludwig: Die Nachfahren des Lütke de Behr i Geschichte der Stadt Tondern, s.

282f.

91. D Behrens. Tholle, Johannes: Gart­

nerslægten Behrens gennem 3 ge­

nerationer på Gram slot i S. m.

1932-33, s. 118-24 og 140-41.

Beier se 104.

92. Bengalen. Rasch, Max: Indischer Abstammung i Volkskalender 1943, s. 59-61.

Omhandler inderen Hans Jacob Bengalens efterslægt i Nordslesvig.

93. Berendsen. Kalkhorst, Anton B.

C.: The house of Berendsen, Thir­

ty Years of History. San Francisco 1919. 37 s. og 1 tavle, ill.

94. ° Berg. Hedin, Niels: Stamtavle over slægten Berg [Barsmarch].

Efterkomere af Thomas Henriksen i Fyn, præfectus aulicus Holsatiae, født ca. år 1600, med bemærknin­

ger vedrørende flere til slægten knyttede og i slægten indgiftede familier. Hjørring 1918, 87 s., 1 tavle, ill.

95. Berg. [Berg, Arnold]: Berg aus Kappeln in Schleswig i Deutsches Geschlechterbuch bd. 91, 1936, s. 77-96.

96. ° Bergsøe. Patriciske slægter V, s.

9-26.

97. ° Bertelsen. Cederfeld de Simon­

sen: Danske riddere. Konferens­

råd og amtmand Bartholomæus Bertelsen de Cederfeld i Genealo­

gisk tidsskrift VIII 1914, s. 113—

19, 121-25, 129-30, 142-44 og 145-46.

Bertelsen se også 1015.

98. dBeseler. Schmeisser, Felix: Von der Familie Beseler i Die Heimat 1914, s. 280-83, ill.

99. Beseler. Kuhlmann, H. Joachim:

Die Rendsburger Glockengiesserei 1757-1871 i Heimatkundliches Jahrbuch 1953 für den Kreis Rendsburg, s. 24-36, ill.

Hertil Stammtafel der Familie Beseler.

100. Beyer. Moller, Olaus Heinrich:

Genealogische Tabelle von der Beyerischen Familie, insofern aus derselben abstammen Georg Clä- den und dessen Ehegattin Cath.

(14)

Mar. Müllerin. Flensborg 1774. 4 blade.

101. Beyer. Moller, Olaus Heinrich:

Genealogische Tabelle und Nach­

richten von den Vorfahren des Herrn Otto Beyer, angesehen Kaufmannes der Stadt Drontheim in Norwegen. Flensborg 1774. 4 blade.

102. Beyer. Hanssen, Kirstine, f. Beyer:

Et nordslesvigsk hjem igjennem 100 år. Erindringer fra Asgård.

Odense 1919. VIII+ 88 s.

103. Beyer. Schleswig-Holsteinische Beyer-iden i Familienkunde 1930, s. llf.

104. Beyer. Andresen, Ludwig: Die Familie Beyer, Beier i Geschichte der Stadt Tondern, s. 284-85.

Beyer se også 49 og 773.

105. Biehl. Kaufmann, Th.: En græn­

sevogter [C. C. Biehl, Gråsten].

Særtryk af Flensborg Avis 1953.

Heri oplysninger om slægten Biehl.

105a. Bischoff. Bischoff, Herbert: Ge­

schichte der Familie Bischoff- Breokling. Uden sted og år, 67 s.

og 2 tavler.

106. D Bissen. Rostrup, Haavard: Stam­

tavle over den bissenske slægt i hans: Billedhuggeren H. V. Bissen.

Kbh. 1945, bd. 2, s. 88, jfr. bd. 1, s. 1-4.

107. ° Bissen. Slægtshåndbogen s. 37-38.

Biørnsen se 473.

107a. Bjørn. Larsen, L. A.: Lidt om slægten Wind Bjørn i S. m. 1958, s. 278-280.

108. Bjørnshauge. Jensen, Jens:

Slægtsgårdsjubilæet på Sillerup- gård i Dannevirke 22. juli 1947.

109. Bjørnshauge. Rudbeck, H. N.:

Om slægtsgårde i Dannevirke 4.

aug. 1947.

110. Bjørnshauge. Jensen, Jens:

Slægtsgårds-jubilæum på Sillerup-

gård i Slægtsgården nr. 31, 1947, s. 6-8, ill.

Omhandler slægterne Bjørnshauge og Wiuff.

Bjørnshauge se også 1143.

111. ° Blechingberg. Patriciske slægter V, s. 27-46.

112. ° Blechingberg. Swane, Jørgen:

Sognepræst Frederik Blechingbergs beskrivelse af Ballum kirke og sogn 1754 og oplysninger om hans slægt i S. å. 1938, s. 77-110.

113. ° Blechingberg. Swane, Jørgen : Blik fabriken »Gothåb« anlagt i 1772 i Hammelev ved Haderslev af major Gerhard Blechingberg samt oplysninger om hans slægt i S. å. 1939, s. 44-76.

114. ° Blechingberg. Slægtshåndbogen s. 38^40.

115. Bleiken. Bech, C. J.: Slægtens liv i lyst og nød. Et kapitel vestsles­

vigsk bondehistorie i Margrethe- heftet 1941, s. 25-28, ill.

Omhandler en slægt Bleiken.

116. Blom. Schmidt, Aug. F.: Lærer Chr. Blom. En national vækker i S. m. 1944, s. 1-4.

117. ° Blome. Brinkmann, Rud.: Die rit- terschaftliche Familie Blome im Mittelalter i Landeskunde, bd. 2, 1859, s. 158-81.

118. Blome. Stemann, C. von: Zur Ge­

schichte der Familie von Blome î hans: Urkundliohe Beiträge zur Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein. Husum 1879, s. 1-33 og 1 tavle.

119. Blome. Hintze, Otto: Geschichte des uradeligen Geschlechts der Herren und Grafen Blome. Ham­

borg 1929. 587 s. og 14 tavler, ill.

120. Blome. D. a. å. 1935 s. 13 ff. Til­

føjelser: 1938, s. 142.

121. Bluhme. Friederici, Carl: Zwei Borener Pastorengeschlechter i Jahrbuch des Angler Heimatver­

(15)

eins 17. årg., 1953, s. 130-46, ill.

Omhandler slægterne Bluhme og Friederich

122. ° Bluhme. Slægtshåndbogen s. 40- 43.

123. ° Blume. Hildebrand, Bengt: Är­

kebiskop Nathan Söderbloms här­

stamning i [svensk] Personhisto­

risk tidsskrift 1931, s. 153-59.

124. Blume. Smidt, Peder H,: Ærke­

biskop Nathan Søderbloms slægts­

forbindelse med Sønderjylland og Ribeegnen i Jul i Vestjylland 1942, s. 34-38, ill.

Omhandler en slægt Blume fra Spandet.

125. Blume. Rasch, Max: Blume i Junge Front 1944, nr. 9/10, s.

14-19, og i Namenstruhe s. 101—

121.

126. dBlædel. Bladel, Finn H,: Slægten Blædel. Paulus Blædels efterkom­

mere. En stamtavle. Kbh. 1954, 83 s., ill.

127. Bockelmann. [Slægten Bockel- mann] i Chronik s. 27.

128. dBockwold. Stemann, [Chr. Ludv, Emst] von: Beitrage zur Adels­

geschichte. VII. Die Familie von Bockwold i Zeitschrift, bd. 4, 1873, s. 251-305.

Slægten førte senere navnet Buch­

wald.

129. ° Boeck. Boeck, Hector: Majorinde Maria Christina v. Boeck og hen­

des slægt i Vejstrup 1650-1800 i P. t. 9. rk. 6. bd., 1933, s. 184-93.

Gårdejer i Sjølund Simon Hansens efterslægt.

130. Boetius. Kirkebogsuddrag s. 174- 76.

131. Boetius. Vesten, L.: Præsterne Boetius i Vilstrup i S. å. 1927, s.

249-60.

132. Boetius. Vesten, L.: Laurentius Boetius den yngre i S. å. 1929, s.

153-60.

133. Boetius. Hvidtfeldt, Johan, Præ- steslægten Boetius9 oprindelse i S.

å. 1942, s. 279-80.

134. Boetius. Achelis, Thomas Otto:

Ein alter Grabstein vom St. Ma- rienkirchhof in Hadersleben i Hei­

mat-Blätter 1943, s. 59-62.

Bager Johan Peter Boetius9 (1735- 1814) anetavle.

Boetius se også 156a og 158.

135. dBoie. Boie,Karl og Reinhold Boie:

Die Familie Boie, Brunsbiitteler Linie. Bilder aus der sibenhundert- jährigen Geschichte eines Dith­

marscher Geschlechtes i Zeitschrift 39. bd., 1909, s. 1-132 og 4 tavler.

136. Boisen. [Hansen, Knud]: Boisen, Reinhold (Reinholdsen) und Han­

sen i Genealogisches Handbuch Bürgerlicher Familien X, Berlin 1903, s. 115-33.

137. ° Boisen. Nedergaard s. 22.

Bojens se 254.

138. ° Bojesen. Lengnick: Familien Boje- sen.

139. ° Bojesen. Bojesen, Magnus: Slægts­

tavle over slægten Bojesen. Udar­

bejdet til brug for slægtens med­

lemmer. Trykt som manuskript.

København 1911. 84 s.

Den ældre kollundske slægt Boy­

sen s. 17-19, den hjerpstedske linie s. 20-84.

Bojesen se også 153.

140. ° Bojsen. Kristensen-Randers, J, P,:

Af slægten Bojsens historie i Års­

skrift for Ollerup højskoles elev­

forening 1924, s. 3-26.

Boldig se 79.

141. Bolten. Carstens, C, Er,: Die Fa­

milie Bolten i Schleswig-Holstein- Lauenburgisches Kirchen- und Schulblatt 1888, s. 60, 63-64 og 74-75.

142. Bolten. Bolten, Theodor: Die Stammfolgen Hans Bolten, Hof­

besitzer in Honigfleth, geb. 1660,

(16)

und Claus Bolten, Hofbesitzer in Brokdorf, geb. 1716. Hamborg [1933].

143. Bonnichsen. Petersen, [Heinrich Wilhelm]: Eine nordschleswigsche Pastorenfamilie i Schleswig-Hol­

steinisches Jahrbuch, Hamborg 1922, s. 109-12, ill.

144. Bonnichsen. Hejselbjerg-Paulsen, H.: Et brev fra bevægede dage i Sønderjylland i S. m. 1946, s.

161-65, ill.

144a. Bonnichsen. Rasch, Max: Ab­

glanz einer altbäuerlichen Füh­

rungsschicht in Nordschleswig. Am Beispiel eines Hofes im Dorfe Holm, Kirchspiel Hoist, i Die Heimat 1958, s. 33-38, ill.

Omhandler slægterne Petersen og Bonnichsen.

145. dBorch. Fabritius, Albert: Anders Andersen Borchs descendenter.

Udarbejdet på foranledning af bestyrelsen for købmand Anders Borchs familielegat. København 1933. 70 s.

Bourgund se 305.

146. ° Boyesen. Schneider, J. A.: [Køb­

mand i Skien Boye Pettersen Or­

dings efterslægt] i hans Fra det gamle Skien bd. 3. Skien 1924, s.

127-30 og 239f.

Boying se 382.

147. Boysen. Rhode, P.: [Jacob Phi- lipsen Boysens efterslægt] i hans:

Haderslev amts beskrivelse, Kø­

benhavn 1775, s. 305f.

148. Boysen. Hennings, Paul: Die Fa­

milie Boysen auf Collund in Schleswig und ihr dänisches Adels­

diplom i Der deutsche Herold.

Zeitschrift für Wappen- und Fa­

milienkunde, bd. 38, Berlin 1907, s. 61-63.

149. Boysen. Boysen, Adalbert: Hei­

matkunde und Familienforschung i Nordfriesland 1908/09, s. 77-81.

En slægt Boysen fra Nordfries­

land.

150. ° Boysen. Jensen, N. A.: Godt mod.

Sønderjysk studie fra svundne da­

ge. København 1910. 160 sider.

2. udgave, Tønder 1935, 120 si­

der.

151. ° Boysen. St. Petri Gemeinde s. 418.

152. Boysen. Achelis, Thomas Otto:

Die Ahnen mütterlicherseits des Rembrandt-deutschen i Zeitschrift bd. 56, 1927, s. 458-60.

153. ° Boysen. Boysen-Bojesen. Slægts­

tavlesamlingen II, s. 14f.

154. Boysen. Achelis, Thomas Otto:

Der nordschleswiger Pastoren­

stamm Boysen. Die mütterlichen Vorfahren des Rembrandtdeut- schen i Archiv für Sippenfor­

schung VI, 1929, s. 81-84.

155. Boysen. August Julius Langbehns nordschleswigsche Vorfahren i Der Schleswig-Holsteiner XI 1930, s.

333-36.

156. Boysen. Müller, Jens og Hans Heinr. Hansen: Das nordsohles- wigsche Pastorengeschlecht Boy- sen-Boetius. Altona-Kiel 1937, 127 s., duplikeret.

157. Boysen. Die Familie Boysen von dem Freigut Kollund i Heimat- Blätter 1940, s. 180-83.

158. Boysen. Smith, J.: Præstesiægten Boysen (Boëthius). En kritisk be­

mærkning i P. t. 11. rk. 5. bd., 1944, s. 89-90.

159. Boysen. Petersen, Andreas: Den gamle boysenske slægt i Kollund gennem 338 år, 10 slægtled i Flens­

borg Avis 18. september 1948.

160. Boysen. Achelis, Thomas Otto:

Die Suche nach der zweiten Trau­

ung von Andreas Johann Boysen, dem Grossvater mütterlicherseits des Rembrandtdeutschen i Die Heimat 1958, s. 54-56.

(17)

Boysen se også Boetius, Boisen og Bojesen samt 382, 846 og 1068b.

161. Braas. Pinn, Wilhelm: Stamm­

tafeln der zehn über 200 Jahre erbeingesessenen Maaslebener Bau- emfamilien i Jahrbuch der Ar­

beitsgemeinschaft Schwansen, Amt Hütten und Dänischwohld 1938, s. 97-111.

Omhandler slægterne: Ladewig, Daniel, Braase, Koberg, Stöcksen, Braas, Green, Martensen, Pinn, Rönnau, Harrs, Klönhamer, Leck­

band, Schaat, Hartz, Leu.

Braase se 161.

162. Brag. Maibøll, Christian: [En al­

sisk bondeslægt] i S. m. 1955, s.

138f.

163. Brahms. Gebhardt, Peter von:

Ahnentafel des Komponisten Jo­

hannes Brahms i Ahnentafeln be­

rühmter Deutscher bd. 1, 1929, s. 71-73.

164. Brahms. Brenner, franz: Ueber die aus Tondem stammenden Ah­

nen des Komponisten Brahms i Die Heimat 1929, s. 273-80, og i Nordschleswigsche Zeitung 23.

juli 1930.

165. ° Brammer. Brammer, Fr.: Amts­

forvalter Frederik Christian Bram­

mer og hans agnatiske efterslægt.

Trykt som manuskript. Køben­

havn 1945. 168 s. og 4 tavler, ill.

166. Bramsen. Juhl, V. Uldall: Fire gamle slægter fra Bjært sogn. Kol­

ding 1947, 261 s.

Indeholder: Oversigt over Bram- senslægten fra Elskager, Juhlslæg- ten fra Bjærtgård, Lindslægten fra Skartvedgård og Uldallslægten fra Binderupgård.

167. Brand. Thomsen, Peter: Stamm­

baum der Familie Brand i Schrif­

ten des Vereins für schleswig-hol­

steinische Kirchengeschichte 2. rk.

4. bd., 1906-09, s. 433.

Brand se også Brandt.

168. ° Brandorff. Brandorff, J.: Fami­

lien Brandorff. Nogle optegnelser til en aneliste. Kolding 1925.

169. ° Brandorff. Slægtstavlesamlingen 1, s. 23.

170. Brandt. Møller, Joh. Marq., Heinr. Chr. og Georg Fr.: Als Ni­

colai Brandt, Rathsverwandter der Stadt Flensburg, am 13. May 1766 seinen Geburtstag erlebte, haben diese genealogische Tabelle von seinen Vorfahren überreichen wol­

len ... Flensborg 1766. 2 blade.

171. ° Brandt. Graae, Frederik: Histo­

rien om Jes Jessen og Brandt’eme på Langeland. Nykøbing F. 1928, 52 s., ill.

172. Brandt. Christensen, Olav: Tre . nordborgske præster og deres slægt

i S. m. 1945, s. 58-66, ill.

173. Brandt. Møller, Jon Monrad: Om en Brandt-familie i P. t. 12. rk.

2. bd., 1947, s. 173-75.

Brandt se også 167, 506 og 694.

174. ° von Brandt. D. a. å. 1919 s. 493 -96. Tilføjelser: 1929, s. 310.

175. ° von Brandt. St. Petri Gemeinde s. 420.

176. Braren. Braren, L.: Ahnenliste Lorenz K. Braren i hans: Ge- schlechter-Reihen St. Laurentii- Föhr I, s. 293-336.

177. Breckling. Jensen, H. N. A. og A. L. J. Michelsen: [En slægt Breckling] i Schleswig-Holsteini­

sche Kirchengeschichte IV 1879, s. 18-27.

178. Breckling. Moos, P. H.: En præ­

stegårdsidyl i S. m. 1929-30, s.

119-20.

Brecklum se 774.

179. ° Bredsdorff. Slægtstavlesamlingen II, s. 16f.

180. °Breide. Stemann, [Chr. Ludv.

ErnstJ von: Beiträge zur Adelsge- schichte. VI. Die Familie Breide i Zeitschrift bd. 3, 1873, s. 183-239.

(18)

181. ° Breide. D. a. å. 1889, s. 77 og 1942, s. 31ff. Tilføjelser 1955 s.

119.

Brenne se 941.

Brincken se 1039, s. 153-56.

Brix se 475.

182. ° Brock. Schmidt, N: Stamtavle over legat-familierne Brock og Bredal. 4de udgave efter capitain Lengnicks 3 die udgave. Randers 1865, 76 s.

Omfatter grene i Sønderjylland.

183. ° Brock. Schmidt, Peter Jakob: Le­

gatstifteren grosserer Niels Brocks og hustru Lene Brock, f. Bredals slægt. Mands- og kvindelinien.

København 1891, 160 s.

Omfatter bl. a. følgende indgifte­

de slægter Lobedanz, Slesvig;

Holm, Møgeltønder; Buchholz, Husum; Simesen, Flensborg; Mai­

land, Sønderborg; Torm, Flens­

borg.

184. ° Brockdorff. Brockdorff, Cay von: Repertorium zur Geschichte der altadligen Familie Brockdorff i Zeitschrift bd. 9, 1879, s. 221- 37, og bd. 11, 1881, s. 341-59.

185. ° Brockdorff. D. a. å. 1936, s. 3ff.

Tilføjelser 1937, s. 178; 1938, s.

142.

186. Brockenhuus-schack. Greve Adolf Brockenhuus-Schacks ane­

tavle i Dansk adels blad XIV, s.

32.

186a. Brockenhuus-schack. Fabritius, Albert: Slægten Brockenhuus.

Kbih. 1958, 75 s., duplikeret.

Heri: Den grevelige linje Brocken- huus-Schack, s. 53-62.

187. Brodersen. Moller, Olaus Heinr.:

Nachricht und Anzeige von dem Brodersenschen Testament, nebst Abschrift des Legati, wie auch ge­

nealogische Tabellen von den Descendenten. Slesvig 1786.

6 tabeller med særskilt titel.

Brodersen se også 192 og 846.

188. Brorsen. Houmøller, Sven og Otto Kryck: Familien Brorsen fra Nordborg. Kbh. 1949, 102 s., ill.

Brorsen se også 506.

189. ° Brorson. Blidstrup, Ferd. P.: En gammel præstesiægt [Wedel, Bror­

son og Koch] i S. å. 1923, s. 206- 28.

190. ° Brorson. Lengnick: Familien Brorson, 18 s.

191. ° Brorson. Schmidt, Cornelius:

Hans Adolph Brorsons stamfædre i S. m. 1927-28, s. 171-72.

192. Brorson. Dahl, Aage: Et fattigt præstehjem i Præstehistoriske sam­

linger I, København 1933, s. 197- 209.

Omhandler slægten Brorson (Bro­

dersen).

193. ° Brorson. Langholz, Carl: Hans Adolf Brorsons slægt i S. m. 1945, s. 20-27.

194. ° Brorson. Nedergaard s. 23f.

195. Bruhn. Kuhlmann, H. Joachim:

Die Borbyer Windmühle 1474- 1911 i Jahrbuch der Heimatge­

meinschaft des Kreises Eckernför­

de årg. 12, 1954, s. 17-32, ill.

Med stamtavle over en familie Bruhn.

196. Bruhn. Møller, Erland og Johan Hvidtfeldt: Kaptajn Hans Bruhns erindringer. Åbenrå 1957, 160 s., ill.

Heri oplysninger om slægten.

Bruhn se også 848.

197. Brun. Thomsen, Peter: Stamm­

baum der Brunos i Schriften des Vereins für Schleswig-Holstein.

Kirchengeschichte 2. rk. 4. bd., 1906-09, s. 432.

198.. Brun. Thomsen, Peter: Pastor Pe­

ter Bruno (Brun) in Satrup und seine Nachkommen i Archiv für Sippenforschung und alle ver­

wandten Gebiete 20. årg., 1943, s. 30-35 og 57-61.

(19)

199. ° Bruun. Hiort-Lorenzen, H. R.:

Rådmand i Fredericia, justitsråd Bertel Bruuns (f. 1767 f 1827) samlede descendens. Udarbejdet som manuskript for familien. Ha­

derslev 1873. 15 s.

200. ° Bruun. Bruun fra Fredericia î Patriciske slægter I, s. 39-63.

Bruun se også 79.

201. Brocker. Hassel, Emma von, f.

Jebsen: Marcus Brocker. Das Le­

ben eines nordschleswigschen Mül­

lers des 18. Jahrhunderts i Volks- kalender 1957, s. 35-39, ill.

Heri oplysninger om slægten.

202. ° Brønsdorph. D. a. å. 1919, s.

500ff. Tilføjelser 1935, s. 146.

Buchholz se 183.

203. ° von Buchwald. D. a. å. 1913, s.

96ff. Tilføjelser 1923, s. 556;

1935, s. 146; 1936, s. 125; 1941, s. 117; 1952, s. 72.

Buchwald se også 128.

204. Bucka. Rasch, M.: Alte Bauem- geschlechter auf nordschleswig- scher Scholle. Westergaard und die Buckas i Junge Front 1944 nov., s. 15-18, og dec., s. 11-14.

205. ° Bull. Finne-Grønn, S. H.: Kjøb- mand Peter Bulls optegnelser i Norsk p. t. bd. 1, 1910, s. 272- 313.

Rummer bl. a. oplysninger om morfaderens, Peter Lorenzens slægt fra Husum.

206. ° Bull. Bull, H. J.: En gren af Øst­

lands- eller Tønsberg-slægten Bull.

Christiania 1917, 135 s.

207. ° Bull. Bull, M.: Østlandsslekten (Tønsbergslekten) Bull. Oslo 1933, 121 s.

208. Bundesen. Hejselbjerg-Paulsen, Hans: Redaktør Jessens mødrene slægt i S. m. 1925-26, s. 167-70.

209. Bundesen. Gregersen, HansVald.:

Bolderslev frigård og ridefogeder-

ne i Bjolderup sogns historie. Tøn­

der 1951-56, s. 209-20.

Omhandler en slægt Bundesen.

210. ° Buntzen. Hennings, Paul: Stam­

tavle over familien Buntzen. Ud­

arbejdet væsentlig på grundlag af familieoptegnelser. Gennemset i Genealogisk institut. København 1897. 12 s.

211. ° Buntzen. Jürgensen, Frode og Paul Hennings: Biografisk slægts­

register over de indbyrdes beslæg­

tede familier Sangaard, Buntzen, Koch og Jürgensen samt de med dem forbundne grene af familierne Kellermann, Bugge, Hertz, Bie- ring m. fl. Trykt som manuskript.

København 1910, 168+XIV s.

og till.

212. ° Burchardi. Klüver, Wilhelm:

Georg Christian Burchardi. Le­

benserinnerungen eines Schleswig- Holsteiners. Flensborg 1927, 186 s. og en tavle.

Heri: Die Vorfahren, s. 17-26.

Busch se 49.

213. Busk. Busk, Jens: En lille sønder­

jysk slægtsejendom i Slægtsgården nr. 11, 1944, s. 12f.

Omhandler en slægt Busk.

214. Bähr. Jørgensen, A. D.: Slægten Bähr (de Bähr) i P. t. IV, 1883, s. 84-85.

215. Böhne. Marchtaler, Hildegard von: Böhne, vormals Nissen. Eine kinderreiche Adoption in Schles­

wig aus dem Jahre 1731 i Fami­

lienkunde 1936, s. 121-24.

C

216. Callesen. Callesen, N. H.:

Slægtsfølelse og hjemkærlighed i Sprogforeningens almanak for 1913, s. 19-32.

Omhandler en slægt Callesen.

Callesen se også 419 og 420.

(20)

217. Callisen. Carstens, C. Er.: Die Familie Callisen i Schleswig-Hol- stein-Lauenburgisches Kirchen- und Schulblatt 1886, s. 25-27.

218. Callisen. Halling, Adolph: Bei­

träge zur Familiengeschichte des Geschlechtes Callisen. Als Manu­

skript gedruckt. Glückstadt 1898.

299 s., ill.

219. Callisen. Halling, Adolph:

Stammtafel der Familie Callisen.

Glückstadt, 1907.

220. Callisen. Kamphøvener, Morten:

Møllens røst. Tønder 1944, 109 s., ill.

Heri oplysninger om slægterne:

Callisen, Jacobsen, Martensen, Kamphøvener, Petersen og Søn- nichsen.

221. Carnarius. Knoop, Ernst: Die schleswigsohe Familie Carnarius und verwandte Geschlechter i Nordelbingen V 1, 1926, s. 92- 102.

222. Carstens. Carstens, S.: Stamtavle over familien Carstens. 3 die ud­

gave. Trykt som manuskript.

Odense 1901. 28 s.

1. udg. håndskreven. 2. udg. hek- tograferet 1892.

223. Carstens. Genealogiske fejltagel­

ser i Genealogisk tidsskrift VIII, 1914, s. 154-55.

224. Carstens. Carstens, Hans Meyer:

Die Familie des Malers Asmus Ja­

cob Carstens i Familienkunde bd.

13, 1931, s. 69-71.

225. Carstens. Slægtstavlesaml. III, s. 17.

Carstens se også 49 og 546.

226. ° Carstensen. Slægtshåndbogen, s.

92-94.

227. ° Carstensen. Grohshennig, Max:

Provst Jørgen Carstensens slægt.

København 1912. 63 s., ill.

228. Carstensen. Brenner, Franz: Die Westeranfloder Familie Carsten­

sen und ihre Beziehungen zu Ton- dern. Aus den Familienbeziehun­

gen des Hinterlandes zur Stadt i Familiengeschichtliche Mitteilun­

gen aus Nordschleswig 1943, s.

39-57.

229. Carstensen. Hvidtfeldt, Johan:

Tavle, der viser det indbyrdes slægtskab indenfor det tønderske patriciat i det 18. århundrede i Tønder gennem tiderne, Tønder 1943, s. 434, tavle.

Omfatter slægterne Carstensen, Langhein, Richter og Richtsen.

230. Carstensen. Hoyer, Hans [=

Harboe Kardel]: Schleswigsche Schicksale im Vesteranflod i Volkskalender 1952, s. 61f.

Carstensen se også 233-35 og 1100.

231. Caspergaard. D. a. å. 1919, s.

506ff.

232. Caspersen. Hansen, Hans: Jürgen Caspersen, der Lazarus von Aus­

acker (1705-1776) i Jahrbuch des Angler Heimatvereins 17. årg., 1953, s. 115-17.

Omhandler bl. a. »Die Ahnen«, s. 115.

233. ° Castenschiold. Hundrup, F. E.:

Stamtavle over den adelige fami­

lie Castenskjold. Roskilde 1860.

16 s.

234. ° Castenschiold. Krarup, Fr.: Jør­

gen Carstensen og Joh. Lorentz Castenschiold, fader og søn i P. t.

2. rk., 3. bd., 1888, s. 129-34 og 4. bd., 1889, s. 101-03.

235. ° Castenschiold. D. a. å. 1889, s.

140-53 og 1943, s. 3ff. Tilføjelser 1944, s, 114; 1955, s. 120.

Çastenskiold se Castenschiold.

236. ° Cederfeld de Simonsen. Leng- nick. 2 s.

237. ° Cederfeld de Simonsen. Flens- mark, A. F.: Om det Cederfeld de Simonsen’ske kapel ved Haders-

(21)

lev domkirke i Haderslev stifts årbog 1946, s. 28-36, ill.

238. ° Cederfeld de Simonsen. D. a. å.

1946, s. 27ff.

Cederfeld de Simonsen se også 97 og 1015.

239. Christensen. Achelis, Thomas Otto: Torben Christensen, ein me­

thodisches Lehrbeispil i Fåmilien- kunde bd. 18, 1936, s. 225-27.

240. ° Christensen. Ahlmann, L,: Nach­

richten über die Familie Christen­

sen. [Kiel 1942]. 4 s.

241. Christensen. Christensen, Olav:

Henrik og Gunnar Fangel Chri­

stensens anetavle. Haderslev 1947.

33 blade duplik.

Christensen se også 61.

242. Christesen. Christesen, Julius:

Geschichte der Familie Christesen in Unewatt [ved Langballe, Flens­

borg kreds] 1600-1924. Undevad 1924, 164 + tillæg 12 og 16 bla­

de. Duplikeret.

Tillæggene omfatter: Ahnen-Regi- ster der Familie Christesen in Une­

watt.

243. ° Christiane Hauch-Fausbøll, Th,:

Hofpræst Christianis slægt i P. t.

11. rk. 2. bd., 1941, s. 62-66.

244. Christiansen. Petersen, Fr.:

Flensborgs førende handelshus, købmandsfamilien Andreas Chri­

stiansen i Grænsevagten 1932, s.

20-25.

245. Christiansen. Petersen, Chr.:

Paul Christiansen og Søn 1833—

1933. Af en murerslægts historie.

Haderslev 1933. 28 s., ill.

246. Christiansen. Terp, Andreas:

Die Färberei von Klautoft und ihre Besitzer i Volkskalender 1955, s. 67-69.

Omhandler bl. a. en slægt Chri­

stiansen.

Christiansen-Borstedt se 60.

247. ° Clasen. Clasen, Ralph: Ahnenta­

fel Clasen i Deutsches Familien­

archiv bd. 1, Neustadt an der Aisch 1952/53, s. 213-32, ill.

248. Claudius. Kirkebogsuddrag s.

161-65.

249. Claudius. Slægtstavlesamlingen I, s. 29.

250. Claudius. [Schrøder, Ernst]:

Stammfolge des Geschlechtes Claudius. Altona 1936. 32 s. og 1 tavle.

251. Claudius. Smith, Jonathan: Præ- steslægten Claudius i S. å. 1942, s.

257-67.

252. Claudius. Smith, J Jonathan]:

Slægten Claudius i P. t. 11. rk. 4.

bd., 1943, s. 187-207.

253. Claudius. Böhl, Johann von: Der verhängnisvolle Schuss in Strux- büll, ein Beitrag zur Geschichte der Pastorenfamilie Claudius i Jahrbuch für die Schleswigsche Geest 1958, s. 184-188, ill.

254. Claus. Das Geschlecht des Bojen Claus auf Drandersum, innerhalb dessen das des Malers Jürgen Ovens i Chronik s. 75-92.

Heri slægterne Bojens, Levens og Sax.

255. ° Clausen. Gad, Henrik Nicolai Clausen: Stamtavle over familien Clausen. København 1870, 18 s.

256. ° Clausen. Gad, Henrik Nicolai Clausen: Stamtavle over familien Clausen med oplysning om slæg­

terne Bastrup, Eckermann m. fl.

2. forbedrede og forøgede udgave.

København 1896. 48 s.

257. ° Clausen. Slægtshåndbogen s. 103 -05.

Clausen se også 559, 568 og 1035.

258. Clüver. Kock, Christian: Vor­

fahren und Nachkommen des Gutsherrn Nicolaus Clüver [Klü­

ver] zu Stubbe i Jahrbuch der

(22)

Arbeitsgemeinschaft Schwansen, Amt Hütten und Dänischwold, 1939, s. 113-19.

259. Cläden. Moller, Olaus Heinrich:

Genealogische Tabelle und Nach­

richt von den Vorfahren des Herrn Georg Cläden, ersten Bür­

germeisters seiner Vaterstadt Flensburg. Flensborg 1779, 2 bla­

de.

Cläden se også 100.

259a. Cold. Cold, Otto: Die Ahnen der Brüder Eberhard und Henning Cold. 1-2. Kiel 1954, duplikeret.

260. ° Colding. Volf, R,: Stamtavle over Anders Coldings slægt fra Skrave. Udgivet som manuskript.

København 1906. 79 s.

261. ° Colding. Stamtavle over Anders Coldings slægt fra Skrave. Udgi­

vet som manuskript. 2. udg. Kø­

benhavn 1917. 99 s.

262. ° Colding. Wolf, Johannes: Anders Coldings slægt fra Skrave. På grundlag af tidligere udgaver ved R. Volf. Påny udgivet som manu­

skript. 3. udgave. Hurup 1929.

97 s., ill.

263. ° Collstrop. Maag, Julius: Stam­

tavle over efterkommerne af de fire søskende, Andreas Collstrôp, grosserer i Kjøbenhavn, 1742- 1820, Catharina Lauesdatter, gift Maag, i Åbenrå, 1745-1828, Gun­

der Lauesdatter, gift Petersen, i Sotterup, Tønder amt, 1749-1817, Mette Christine Lauesdatter, gift Pay og Sundorph, i Kjøbenhavn, 1752-1834. Trykt som manu­

skript. København 1886. 35 s.

264. ° Collstrop. Elvius, Sofus: En slesvigsk slægt. Andreas Collstrop, Jes P. Maag, Johan Petersen, Hans Pay, Søren Chr. Sundorph og de­

res efterkommere. København 1911. 128+XI s.

265. Cordsen. Schwennsen, Peter: Die Lindewitter Wassermühle i Jahr­

buch für die Schleswigsche Geest, 5. årg., 1957, s. 112-19.

Omhandler slægterne Cordsen og Müller.

266. Cornils. Wietek, G.: Das Cor- nils’sche Haus in Schleswig i Schleswig-Holstein 1952, s. 198f, ill.

Corvinus se 918.

D

267. Dahlmann. Hofmansen, P. K.:

Den Dahlmannske slægtsgård i Vandling. Bekostet 1952 af gård­

ejer Thomas Dahlmann, Vandling.

Haderslev 1952, 39 s.

268. Dall. Rasch, Max,: Dall i Junge Front 1944, nr. 7, s. 12-14, og i Namenstruhe s. 83-89.

269. ° Danckwerth. Bruhn, E.: [Slæg­

ten Danckwerth] i Nordfriesland 1930, s. 66-70.

270. ° Danckwerth. Klatt, Helgo: Die Familie Danckwerth wohnte von 1593 bis 1702 in Husum i Die Heimat 1957, s. 178-80, ill.

Daniel se 161.

271. Danielsen. Pramsen, Peter: Die Nachkommen des Kaufmanns Paul Danielsen in Flensburg und seine Ehefrau Lucia Magdalena, geb. Hemping. Flensborg 1928, 3 tavler.

272. Danielsen. Tramsen, Peter: Die Familie Danielsen in Flensburg.

Flensborg 1951, 306 blade, ma­

skinskrevet.

273. Dethleffsen. Dethleffsen, Olga, f. Biehl: Stammtafeln und Bei­

träge zur Geschichte der Familie Dethleffsen, Gross Solt/Flensburg.

1630-1935. Flensborg 1935-37, 62 s.

274. Diemer. Slægtstavlesamlingen I, s.

39.

(23)

275. ° Dige. Slægtstavlesamlingen II, s, 26.

276. Dithmer. Svensson, Tilde: »Slot­

tet«. Industrislægten Dithmer i Jul i Sønderjylland 1949, s. 11-13, ill.

277. Dithmer. Gregersen, H. V.: Præ- steslægten Dithmer i hans: Niels Heldvad. Tønder 1957, s. 9-19.

278. Ditmer. Andresen, Ludwig: Die Nachfahren des Olde Ditmers i Geschichte der Stadt Tondem, s.

272-75.

279. Dixen. Dixen, Børge og Hans Dixen: Bidrag til slægten Dixens historie. Arhus 1948, 43 blade, og tillæg 1949, 1 blad, dupi.

280. ° Dorph-Petersen. Slægtstavle­

samlingen I, s. 41.

281. ° Drescher. Slægtstavlesamlingen I, s. 42f.

282. D Dreyer. Hauch-Fausbøll, T h. : Stamtavle over familien Dreyer (Drejer) i Personalhistoriske Sam­

linger I, København 1906, s.

391-439.

283. Dreyer. Petersen, Carsten: Bil­

ledskæreren Hans Dreyer i S. å.

1927, s. 213-48.

Heri personalier.

284. Dreyer. Jessen, Willers: Hans Dreyer [og hans slægt] i hans:

Hans Gudewerdt und die Eckern- förder Bildschnitzerschule mit ih­

ren Meistern. Eckernförde 1931, s. 52-75.

285. Due. Due, N. V.: Slægten Due fra Emmerlev sogn i S. m. 1942, s. 185-92.

286. Due. Jessen, Catharine: Das Due- Geschlecht aus dem Mittelalter i Der Schleswiger 7. årg. 1943, nr.

66, s. 5-8, og nr. 67, s. 5-7, ill.

287. Due. Due, N. V.: En Due-række med hustruer. København 1954, 203 s., ill.

288. Dueholm. Jessen, C., f. Dueholm:

Lidt om Dueholmerne, en gam­

mel sønderjysk slægt i Flensborg Avis.

Udklip i Flensborghus bibliotek.

289. D von Düring. Düring, Kurt von:

Die Stammtafeln der Familie von Düring, auch Freiherren von Dü­

ring, Freiherren von Düring-Ro- senkrantz und Grafen von Dü­

ring. U. st. 1920. 140 s.

290. Düring. Düring, Kurt von: Acht­

hundert Jahre von Düring i Fa­

milienkunde 22. årg., 1940, s. 1-4.

29 l.D Dyssel. Dyssel, C. W. og Vagn Dyssel: Slægten Dyssel i Dan­

mark gennem 300 år. København 1951, 64 s. og 1 tavle, ill.

291a. Dæhnfeldt. Mørck, Fr.: Dæhn- feldt-familien i Dannevirke man­

dag den 3. juni 1957.

292. Ebsen. Freytag, Erwin: Hans Hinrich Ebsen, ein schleswigscher Patriot aus der Erhebungzeit i Jahrbuch für die Schleswigsche Geest 4. årg. 1956, s. 133-39, ill.

Heri oplysninger om slægten.

Ebsen se også 509.

Eckermann se 256 og 1039, s.

156-61.

293. Eckholt. Graef, Fritz: Westfalen in Flensburg i Zeitschrift, 60. bd., 1931, s. 24-71.

Omhandler bl. a. slægterne: von Lutten, thor Straten og Eckholt.

294. ° Eckleff. Hennings, ].: Das Ge­

schlecht Eckleff. Berlin 1932.

295. ° Eckleff. Rudbeck, Johannes:

Kanslirådet Karl Fredrik Eckleff.

Det svenska frimurarersystemets fader. Stockholm 1930. 194 s., ill.

Side 9-22 slægten Eckleff.

296. Eckleff. Das Geschlecht Eckleff (= »Eichenlaub«) i Chronik s.

167-71.

(24)

297. Eddow. Moller, Olaus Heinrich:

Ehrengedächtniss einer Witwe und ihren erstgeb. Söhnen aus beyden Ehen, nämlich Frau Anna Eddow, geb. Striker, wie auch Herrn Heinr. Paulsen, Kaufmann in Husum, und Jac. Chr. Eddow, Kaufmann in Flensburg, genealog.

Nachricht. Flensborg 1782. 2 blade.

298. Eegberg. Rørdam, H. F.: Perso- nalhistoriske uddrag af M. R.

Meldals krønike for Lysabbel sogn i P. t. II, 1881, s. 10-39.

Indeholder bl. a. oplysninger om sognepræst Westi Eegberg eller Egebergs efterslægt.

299. Eegberg. Raben, J.: Gamle præ­

ster i Lysabild i S. m. 1956, s.

153-55.

Omhandler bl. a. slægten Eegberg.

Egeberg se 298 og 299.

300. D Eggers. Eggers, H, K.: Stamm­

tafel des Geschlechtes Eggers nebst einer Abhandlung über Na­

men und Wappen der Familie.

Plön 1877. 10 s. og 3 tavler.

301. ° Eggers. Eggers, H. K.: Eggers’- sche Stamm- und Ahnentafeln.

Bremen 1885. 30 s.

302. ° Eggers. Eggers, Hermann Kon­

rad: Geschichte des Geschlechtes Eggers nebst Stammbäumen, Wappentafeln und Familienpor- traits, zsgest. aus. den Familien­

papieren, Urkunden, Archiv- und Kirchennachrichten. Bd. 1 Ploen 1879, 182 s., bd. 2 Harburg 1887, 143 s., og bd. 3 Lübeck 1907, 129 s.

303. ° Eggers. Stammtafeln der Eggers’- schen Familienstiftung zu Hal­

berstadt am Harz nebst Mit­

teilungen, Familienbildern und einer Wappentafel. Lübeck 1904, 24 s.

304. D Eggers. Slægtshåndbogen, s. 156- 59.

305. D Eggers. Eggers, Eduard Rudolph:

Ahnentafeln zur Familie Eggers.

Hamborg 1937, 111 tavler og re­

gister.

Omfatter bl. a. slægterne Bour- gund, Tønning, tavle 7 og 32, Ovens, Tønning, tavle 7, 34 og 77 samt von Mehring, Frederikstad, tavle 7 og 35.

306. Eggers. Kraft, Heinrich: Schif­

ferfamilien an der Un ter eider i Heimatkundliches Jahrbuch 1952 für den Kreis Rendsburg, s. 118 -131.

Omfatter bl. a. en familie Eggers i Tiele.

307. Ehlers. Finke, Günther: Das Ge­

schlecht Ehlers. Des Stammes Ehlers Bartels aus Tondern i Deutsches Familienarchiv bd. 2, Neustadt an der Aisch 1954/55, s. 39-46.

Også i særtryk.

308. Ehmbs. Smith, Jonathan: Slægten Ehmbs fra Stapelholm i S. m.

1949, s. 99f.

Ehmke se 929.

309. Ehnstedt. Rasch, Max: Ehnstedt (Ensted) i Junge Front 1944, nr.

2, s. 13-17, og i Namenstruhe s.

32-44.

310. Eichel. H[ansen], ][ørgen]: Pa­

stor Georg Eicheis slægt i Kirke- blad for Hostrup sogn 1931/32, nr. 8-12, og 1932, nr. 1-4.

Ellung se 545.

Emken se 929.

311. Emmiksen. D. a. å. 1892, s. 112—

16. Tilføjelser 1897, s. 498; 1901, s. 550; 1906, s. 491; 1956, s. 35.

312. Emmiksen. Dahl, Theodor: Die Emmiksens i Die Heimat 1934, s. 312-16.

313. Emmiksen. Juhler, Ed.: Slægten Emmiksen og Hejsagergårde i S.

m. 1945, s. 137-40.

(25)

314.° Engel. Engel, Arnold: Stamm­

baum und Chronik der Familie Engel. 1. del 1932 og 2. del 1936, 17+160+22 + 5 + 13 blade og 1 tavle, duplikeret.

315.1=1 Engelstoft. Patriciske slægter V, s. 66-94.

Ensted se 309.

316. Eriksen. Schmidt, Peter: Slægts­

tavle for familien Eriksen, Oks- bøl, Als. Haderslev 1951, 1 tavle.

317. Eskildsen [Eskildsen, Claus]:

Lidt om vort hjem og vor slægt.

Familiebog for familien Eskildsen fra Feldstedskov. Tønder 1913.

132 s. og 4 tavler.

318. Esmarch. Esmarch, Ernst: Einige Nachrichten über das Esmarch’- sche Geschlecht in Zeit- und Fa- milien-Bildern. Bredsted 1875. 52 sider.

319. Esmarch. Eggers, H. K.: Die Es­

march i Vierteljahrschrift für He­

raldik XI, 1883, s. 398-406.

320. Esmarch. Esmarch, Ernst: Blätter aus der Chronik einer alten Schleswig-Holsteinischen Pasto­

renfamilie i Schleswig-Holstein- Lauenburgisches Kirchen- und Schulblatt 1886, s. 131-32; 1890, s. 190-91, 195 og 199.

321. Esmarch. Esmarch, Ernst: Chro­

nik der Familie Esmarch. Slesvig 1887.

322. Esmarch. Carstens, C. Er.: Die Familie Esmarch i Schleswig-Hol- stein-Lauenburgisches Kirchen- und Schulblatt 1890, s. 87.

323. Esmarch. St. Petri Gemeinde, s.

428-29.

324. von Esmarch. D. a. å. 1920, s.

463-65.

325. Ewald. Petersen, Carsten: Johan­

nes Ewald og hans slægt i Nord­

slesvigsk Søndagsblad 1913, s.

105-07, 113-16, 121-23, 129-32, 137-38 og 145-46.

326. Ewald. Dahl, Aage: Bidrag til Johannes Ewalds slægtshistorie i P. t. 9. rk. 5. bd., 1932, s. 215-45.

En meget væsentlig del vedrører slægten Prætorius.

Rettelser og tilføjelser ved Chri­

stian Maibøll i P. t. 13. rk., 5. bd., 1957, s. 59.

327. Ewald. Hauch-Fausbøll, Th.: Bi­

drag til Johannes Ewalds slægts historie i P. t. 9. rk. 6. bd., 1933, s. 231-33.

328. Ewald. Kamphøvener, Morten:

Johannes Ewalds mødrene slægt i Jydske Tidende 12. decbr. 1943.

329. Ewald. Kamphøvener, Morten:

Jens Raven af Bjerndrupgård, Johannes Ewalds tipoldefar i Jydske Tidende 15. decbr. 1943.

F

330. Fabricius. Giessing II, 2, s. 9-11.

331. Fabricius. Fabricius, F. B. og L.

P. Fabricius: Danske slægter Fa­

bricius III. Slægten Fabricius fra Marstal. København 1930. 32 s., ill.

332. Fabricius. Fabricius, F. B. og L.

P. Fabricius: Danske slægter Fa­

bricius IV. Slægten Fabricius fra Søby, Ærø. København 1930. 12 s., ill.

333. ° Fabricius. Fabricius, F. B. og L.

P. Fabricius: Danske slægter Fa­

bricius II. Slægten Fabricius fra Ærø-Samsø. København 1934. 44 s., ill.

334. ° Fabricius. Fabricius, F. B. og L.

P. Fabricius: Danske slægter Fa­

bricius I. Slægten Fabricius fra Fåborg. København 1933-43, 186 s., ill.

335. Fabricius. Fabricius, Ellen: Slæg­

ten Fabricius på Søbygård. En slægtshistorisk skildring fra Ærø.

Marstal 1950, 118 s., ill.

(26)

336. Fabricius. Achelis, Thomas Otto:

Die Vorfahren des Pastors Caspar Fabricius in Scharmbeck. Aus al­

tem Nordschleswigschen Ge­

schlecht i Mitteilungen des Stader Geschichts- und Heimatsverein, 27. årg., 1952, s. 51-54.

Fabricius se også 987.

Falck se 848.

337. Fangel. Christensen, Olav: Slæg­

ten Fangel fra Nordborg i P. t.

13. rk., 1. bd., 1952, s. 1-20.

Også i særtryk.

Fangel se også 241.

338. dFaurschou. Familien Faurschou i Arkiv for genealogi og heraldik.

Samlinger til dansk personal- og familiehistorie. Arhus 1908f, s. 4 -26.

Også i særtryk.

339. Fausbøl. Fausbøl, J.: En slægts historie i Rurup og Mandbjerg samt fortællinger om forholdene der i S. å. 1909, s. 23-78 og 240 -46.

Faust se 1105.

340. Feddersen. Moller, Olaus Hein­

rich: Ehren-Gedächtniss, dem weiland Wohledlen und Wohl- fürnehmen Herrn, Herrn Peder Feddersen, dem Aeltern, deputir- ten Bürger und Kaufmann der Stadt Flensburg aufgerichtet und als ein Denkmal der Blutsver- wandsohaft, Hochachtung und Freundschaft, gegen den selig Verstorbenen und Dessen nach­

gelassene Frau Wittwe, Catharina Feddersen, geb. Petersen. Flens­

borg 1773, 4 s.

341. Feddersen. Moller, Olaus Hein­

rich: Ehren-Gedächtniss, dem weiland Wohledlen und Wohl- fürnehmen Herrn, Herrn Peder Feddersen, dem Jüngern, deputir- ten Bürger und Kaufmann der Stadt Flensburg aufgerichtet und als ein Denkmal der Blutsver­

wandschaft, Hochachtung und Freundschaft, gegen den selig Verstorbenen und Dessen Frau Wittwe Margaretha Elisabeth Feddersen, geb. Petersen. Flens­

borg 1773, 4 s.

342. Feddersen. Moller, Olaus Hein­

rich: Genealogische Tabelle und Nachricht von den Vorfahren und Nachkommen des Herrn Frie­

drich Feddersen, Kaufmanns der Stadt Flensburg, und dessen Gat­

tin Anna, geb. Hallensen. Flens­

borg 1773, 2 blade.

343. Feddersen. Moller, Olaus Hein­

rich: Genealogische Tabellen von den Vorfahren des Herrn Joh.

Gerh. Feddersen, Bürgermeisters der Stadt Flensburg, und dessen Gattin Anna Elisabeth Hallensen, wie auch von deren Nachkom­

men. Flensborg 1773, 3 blade.

344. Feddersen. Moller, Olaus Hein­

rich: Genealogische Tabelle und Nachricht von den Vorfahren und Kindern des Herrn Martin Fed­

dersen, Kaufmann in Flensburg.

Flensborg 1774, 2 blade.

345. Feddersen. Moller, Olaus Hein­

rich: Genealogische Tabellen von den Vorfahren und Nachkommen des Herrn Peter Feddersen, Raths­

verwandten der Stadt Flensburg und Dessen Ehegattin Frau Lucia Sülings. Flensborg 1774. XIII tav­

ler.

346. Feddersen. Bondesen, P. C. B.:

Fyenske familier i ældre tid XII, Feddersen i P. t. 2. rk. 4. bd., 1889, s. 159-62.

347. Feddersen. Patriciske slægter I, s. 102-25.

348. Feddersen. Feddersen, Berend:

Chronik der Familie des Herrn Berend Feddersen, Wirklicher Ju- stitzrat in Mögeltondem. [Berlin 1910]. 1 tavle.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

nealogische Tabelle von den Vorfahren und Nachkommen des weiland Herrn Nicolaus Hallensen, deputirten Bürgers und Kaufmann der Stadt Flensburg, und dessen Ehegattin der weiland

Slægtsforskernes

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek. Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt

Das Meldorfer Landregister vom Jahre 1561 enthält außer Jeben Henneke2) keinen Einwohner des Namens Hennings, dagegen finden sich im Register vom Jahre 1590 die Namen Jeben

Slægtsforskernes

Slægtsforskernes

Horsens. Hans Friderich Caröe, Bürgermeister Herr Justizrath Christian Friedrich Langeland, Stadtvogt, Stadt- und Rathhausschreiber. IV.) Wäger und Messer, zugleich Zoll- und..

Er hatte aus erster Ehe mit Catharina Tottsen eine Tochter, Maria Schwensen, die Lorenz Petersen, Bürger und Schiffer in Flensburg, heiratete, Sohn des Erbgesessenen Peter Hansen in