OLAV CHRISTENSEN

44  Download (0)

Full text

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk Foreningen Danske Slægtsforskere:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF- filen kun er til rent personlig brug.

(2)

Skrifter, udgivne af Historisk samfund for Sønderjylland. Nr. 11.

BIBLIOGRAFI

OVER

SØNDERJYDSK

S L Æ G T S T A V L E L I T T E R A T U R

VED

OLAV CHRISTENSEN

I KOMMISSION HOS GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG

(3)

BIBLIOGRAFI

OVER

SØNDERJYDSK

SLÆGTSTAVLELITTERATUR

VED

OLAV CHRISTENSEN

SKRIFTER, UDGIVNE AF

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND NUMMER 11

(4)

BIBLIOGRAFI OVER SØNDERJYDSK SLÆGTSTAVLELITTERATUR

VED OLAV CHRISTENSEN

INDLEDNING

Under mit arbejde med sønderjydsk personalhistorie blev det mig hurtigt klart, at det ville være af stor værdi at have en oversigt over den sønderjydske slægtslitteratur. Dr. phil. Thomas Otto Achelis har ganske vist i 1942 i Die Sippe der Nordmark udgivet en sådan oversigt omfattende Nordslesvig, et bib­

liografisk forsøg kalder han den; men da den, hvad den for øvrigt heller ikke gør krav på at være, langt fra er fuldstændig, den omfatter 174 numre, har jeg i løbet af de sidste år systematisk søgt at samle en fortegnelse, der skulle rum­

me, hvad der er udsendt såvel af ane- og efterslægtstavler som slægtshistorie vedrørende hele Sønderjylland.

Foruden det store antal enkelte værker og en lang række årbøgers og tids­

skrifters indhold har jeg også gennemgået disse sidstes litteraturoversigter, og resultatet af dette arbejde foreligger nu i denne bibliografi.

Jeg har forsøgt at få alt med; men jeg vil, som dr. Achelis også gør i sine indledende bemærkninger, gerne fremhæve, at en sådan bibliografi næppe kan blive uden mangler, da der ikke findes et bibliotek, hvor hele denne litteratur er samlet. Det har da heller ikke været mig muligt her i landet at fremskaffe alle de arbejder, der kan være tale om, og dette gælder navnlig for Sydslesvigs vedkommende. Titlen på sådanne værker er derfor oplyst og indholdet nær­

mere klassificeret på forskellig anden måde, dels gennem de årlige litteratur­

oversigter, dels gennem Kiels landsbiblioteks kataloger. Derfor har bibliogra­

fiens oplysninger for enkelte arbejders vedkommende desværre heller ikke kunnet blive helt ensartede eller udførlige. Det er dog mit håb, at bibliografien uanset disse små mangler alligevel må blive til god nytte.

Foruden de egentlige sønderjydske slægter, det vil sige slægter, der har deres rod i Sønderjylland, og som for den væsentligste del af medlemmernes vedkommende har levet deres liv i denne landsdel, omfatter bibliografien så­

vel slægter, hvis stamfader, eller i alt fald danske stamfader, er født her, men iøvrigt har haft ringe eller kun mindre tilknytning til landsdelen, som slægter, hvoraf en enkelt eller enkelte grene har haft ophold og virke her. Disse to grupper er betegnede med henholdsvis * og » foran navnet.

Med Sønderjylland menes i denne forbindelse foruden hele det gamle her­

tugdømme med de områder, de 8 sogne ved Kolding, Ærø m. v., der i 1864 blev udskilte fra landsdelen, også enklaverne.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en tak til Haderslev centralbib­

liotek for stor hjælpsomhed ved fremskaffelsen af de mange bøger, som det har været nødvendigt for mig at gennemgå, og for den imødekommenhed, jeg iøvrigt altid har mødt fra bibliotekets side, og en tak til hr. genealog Carl Langholz, Åbenrå, der velvillig har ladet mig gennemgå og benytte sine op­

tegnelser om sønderjydsk slægtslitteratur.

1

(5)

Følgende forkortelser er anvendt:

Danske familier...

D. a. å...

Geschichte der Stadt Tondern...

Giessing:...

Heimat-Blätter...

Kirkebogsuddrag...

Lengnick...

Patriciske slægter...

P. t...

Rasch :...

Slægtshåndbogen...

Slægtstavlesamlingen...

S. m...

St. Petri Gemeinde...

S. å...

Zeitschrift...

Leksikon over danske familier. Udgivet af personalhistorisk institut. Red. af S. Otto Brenner. København 1927.

Danmarks adels årbog 1884ff.

Andresen. Ludwig: Geschichte der Stadt Tondern bis zum dreissigjährigen Krieg

(1627). Flensborg 1939.

Giessing, Christopher: Nye samling af dan­

ske-, norske- og islandske-jubel-lærere, med hosføyede slægt-registre og stamtavler I- IJI. København 1779-86.

Heimat-Blätter aus Nordschleswig. Beiträge zur Geschichte, Volks- und Landeskunde un­

serer Heimat I-IV. Åbenrå 1936, 40, 43 og 45.

Hauch-Fausbøll, Th.: Slesvigske kirkebogs­

uddrag. København 1908-12.

Lengnick, J. C. L. : Genealogier over adelige og borgerlige familier 1851-64.

Elvius, Sofus; Hjort-Lorenzen, H. R. og Hauch-Fausbøll, Th. : Patriciske slægter I- V. København 1891-1930.

Personalhistorisk tidsskrift 1880ff.

Rasch. Max: Aus der alten Namenstrue.

Plaudereien über nordschleswigsche Fami­

liennamen.. Åbenrå 1944.

Hauch-Fausbøll, Th.: Slægtshåndbogen. Til­

læg til personalhistoriske samlinger 1900-13.

Slægtstavlesamlingen omfattende (ca. 550) kortfattede slægtsbiografier over nulevende kendte personer^ fædreneslægfc i ret linie.

I-III. København 1931-33.

Sønderjydsk månedsskrift. 1924ff.

Bobe, Louis: Die Deutsche St. Petri Gemein­

de zu Kopenhagen. Ihre Kirche, Schulen und Stiftungen MDLXXV-MCMXXV. Kø­

benhavn 1925.

Sønderjydske årbøger 1889ff.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig- Holsteinische Geschichte 1870ff.

2

(6)

A

1. *Abel. Finne-Grønn, S. H.: Abel, den store mathematikers siegt. Christiania 1899. 204 s. og 1 tavle, ill.

2. * Abeil. Danske familier s. 27 3*Abildgaard. D. a. å. 1929 s. 3ff.

4. »Achelis. Achelis, Thomas Otto: Ahnen­

tafel für Elisabeth Helene Margarete Fuglsang Achelis, geb. in Flensburg am 16. April 1922, veröffentlicht an ihrem 12. Geburtstage. [Haderslev 1934], 4 s. uden titelblad.

5. Adolph. Rasch s. 45-57.

6. Agerley. Danske familier s. 44.

7. »Ahlefeldt. Bobé, Louis: Slægten Ahle- feldts historie. Udarbejdet på foran­

ledning af lensgreve C. J. F. Ahlefeldt- Laurvig. Trykt som manuskript. Kø­

benhavn 1897-1912, I-VI, ill.

8. *Ahlefeldt. Moller, Olaus Heinrich: Hi­

storische, genealogische und diploma­

tische Nachricht von dem adel. Ge­

schlecht derer von Ahlefeldt überhaupt und verschiedenen Linien desselben.

Flensborg 1771.

9. »Ahlefeldt. D. a. å. 1929, s. 15-210.

Også i særtryk.

\ü.»Ahlejeldt. Danske familier s. 54.

11. Ahlmann. Ahlmann, Johannes: Ver­

zeichnis der Nachkommen des Kauf­

manns Otto Friedrich Ahlmann und seiner Ehefrau Magdalene geb. Loren­

zen. Rendsborg 1938. 40 s.

12. Ahlmann. Elgenstierna, Gustaf: Ahl­

mann i Svenska Släktkalendern 6. årg.

Stockholm 1918, s. 16-18.

13. Ahlmann. Ahlmann aus Sonderburg auf Alsen i Deutsches Geschlechter- buch bd. 91, 1936, s. 1-26.

14. Ahlmann. Familienbuch der Familie Ahlmann, Gravensteiner Linie. Auszug aus dem Familien-Buch Juni 1883. Kiel 1883.

15. Ahlmann. Stammbuch der Familie Ahl­

mann, Gravensteiner Linie. Kiel 1917.

16. Ahlmann. Stammtafel des Geschlechts Ahlmann, Gravensteiner Linie. Görlitz u. å.

17. Ahlmann. Danske familier s. 60f.

18. Ambders. Moller. Olaus Heinrich: Ge­

nealogische Tabelle und Nachricht von den Vorfahren der vier Geschwister Elsabe Margr. Ambders, verwitw. Hoie- rin, Joh., Chr. und Joh. Chr. Amb­

ders. Flensborg 1777, 2 blade.

Samme anetavle med fire forskellige titler.

Ambders se også 21.

Y9.» Ambrosius. Kirkebogsuddrag s. 19-21.

20. Anchersen. Juhler, Edward Jessen:

Aus der Geschichte einer nordschles- wigschen Pastorenfamilie [Iversen og Anchersen] i Die Sippe der Nord­

mark 1941-42, s. 67-75.

21. Andersen. Andresen, Ludwig: Die Nachfahren Momm Andersen i Ge­

schichte der Stadt Tondern, s. 279-81.

Omfatter slægten Ambders.

22. Andersen. Lengnick: Legatfamilien An­

dersen. København 1859.

23. Andersen, von Stemann: Die Familie Andersen in der Karrharde. Nach Ur­

kunden i Slesvigske Provindsialefterret- ninger. Ny række. III, Haderslev 1862, s. 249-326 og 346-379.

24. * Andersen. Schmidt, August F. : Gamle Rødding-folk [sognefoged Jens Ander­

sens efterslægt] i Hejmdal 2. november 1946.

3

(7)

25. Andersen. Andersen, Friedrich: Ge­

schichte der Familie Andersen. Als Handschrift gedruckt während des gros­

sen Krieges 1914. [Flensborg], 74 s., ill.

26. * Andersen. Andersen fra Lindholm. Pa­

triciske slægter I, s. 1-8.

27. * Andersen. Danske familier s. 101-03.

Andersen se også 645.

28. von Andersen. D. a. å. 1884, s. 24-26.

29. von Andersen. Danske familier s. 97.

30. * Ander sen-Høyer. Danske familier s. 99.

31. * Andresen. En akersgård og dens slekt gjennem hundrede år i Morgenposten

(Oslo) 15. oktober 1938.

Efterkommere efter den i Tønder i 1781 fødte Nicolai Andresen, købmand og bankier i Oslo fra 1809.

Angell se 321.

32. Appel. Danske familier s. 121-22.

33. Appel. Slægtstavlesamlingen I, s. 9.

34. * Arendrup. Hauch-Fausbøll, Th.: Fami­

lien Arendrups oprindelse i Personalhi- storiske samlinger I, København 1906, s. 44-49.

35* Arendrup. Patriciske slægter II, s. 1-20.

36. *Arendrup. Danske familier s. 128-29.

37. *Arendrup. Slægtshåndbogen s. 16-18.

38. * Arends. Danske familier s. 130.

38a.Arnkiel. Krog, Hans: Arnkiel-slægten på Haderslevegnen i S. m. 1949, s. 58- 59.

39. Asmussen. Lyck, Asmus A. og Schrøder, Johan J.: Asmus Christensen og Anna Margrethe Hanses efterslægt Asmussen- Lyck 1734-1944. [Sønderborg] 1944.

45 s., ill.

40. Asmussen. Hansen, Heinrich J. J.: Die Nachkommen des Landmannes I wer As­

mussen von Rinckenis und seiner Ehe­

frau geb. Christiansen-Borstedt in Hö­

rup, Kr. Flensburg. Flensborg 1927.

Tavle trykt i 100 nummererede ekspl.

Asmussen se 734.

41. Astrup. Andersen, P. O.: Hvad gamle gravsten fortæller. Blade af Astrupslæg­

tens historie. S. m. 1948, s. 166-71.

42. Astrup. Bobé, Louis og Sommer, F.

C.: Slægten Astrup fra Astrupgård i

Nordslesvig gennem fem hundrede år.

København 1905. 119+95 s. og 2 tav­

ler, registre.

43. Astrup. Langholz, Carl: Til Astrup-slæg- tens historie i S. m. 1948, s. 203.

44* Augsburg. Slægtstavlesaml. III s. 8f.

45. »Augustiny. Nissen, Karl: Aus der Ge­

schichte der Familie Augustiny i Die Heimat 1930, s. 10-14 og 30-34.

46. » Augustiny. Nissen, Karl: Anetavle for Alba Nikoline Friederike Augustiny i Zeitschrift für klinische Medizin 1923.

s. 80.

B

47. Back. Thiesen, 0.: Die Vorfahren Dr.

Back’s, des Dichters des Liedes: »Kennt ihr das Land in Deutschlands Norden?«

i Die Heimat 1928, s. 140.

48. Bahnsen. Achelis, Thomas Otto: Die äl­

teste Hadersiebener Färberei i Heimat- Blätter 1943, s. 17-19.

49. Bahnsen, Achelis, Thomas Otto: Farver Hinrich Bahnsen og hans slægt i S. m.

1936-37, s. 200-02.

50. Bahnsen. Brenner, S. Otto: Bahnsen i P. t. 9. rk. 2. bd., s. 190-91.

Bahnsen se også 373 og 376.

51. B alle-P eter sen. Balle-Petersen, Emil:

Min fædrene og mødrene slægt. Holbæk 1940. 57 s. og 2 tavler.

Moderens Anne Magdalene Bruuns aner, der bl. a. omfatter slægterne Bol­

dig og Roose, er fra Sønderjylland.

52. Bang. Rasch, Max: Die Sattlerfamilie der Bangs in Apenrade i Heimat-Blätter 1943, s. 191-96.

53* Bangert. Slægtstavlesamlingen III, s. 9.

54. Bargum. Bargum, aus dem Amt Ton­

dern in Nord-Schleswig i Deutsches Ge- schlechterbuch bd. 91, 1936, s. 27-75.

Barsmarch se 62.

55. *Barsøe. Barsøe, P. og Barsøe, C.: Blade af en gammel lærerslægts historie [slæg­

terne Barsøe, Smith og Rafn] i Vejle amts årbøger 1929, s. 38-66 og' 248-80.

56. *Barsøe. Slægtstavlesamlingen I, llf.

Barsøe se også 568a.

Barteisen se 658, s. 172-75.

4

(8)

57. *Basse. Hansen, E. Juel: De fyenske Basser i P. t. 12. rk. 1. bd., 1946, s.

128-58.

153-55 en slægt fra Ærøskøbing og s. 156 fra Haderslev.

58. * Becker. St. Petri Gemeinde s. 413-14.

59. de Behr. Andresen, Ludwig: Die Nach­

fahren des Lütke de Behr i Geschichte der Stadt Tondern, s. 282f.

60. »Behrens. Tholle, Johannes: Gartner­

slægten Behrens gennem 3 generationer på Gram slot i S. m. 1932-33, s. 118-24 og 140-41.

Beier se 66.

61. Berendseu. Kalkhorst, Anton B. C.: The house of Berendseu, Thirty Years of History. San Francisco 1919. 37 s. og 1 tavle, ill.

62. *Berg. Hedin, Niels: Stamtavle over slægten Berg [Barsmarch]. Efterkom­

mere af Thomas Henriksen i Fyn, præ- fectus aulicus Holsatiae, født ca. år 1600, med bemærkninger vedrørende flere til slægten knyttede og i slægten indgiftede familier. Hjørring 1918, 87 s., 1 tavle, ill.

63. Berg. Berg aus Kappeln in Schleswig i Deutsches Geschlechterbuch bd. 91, 1936, s. 77-96.

M.*Bergsøe. Patriciske slægter V, s. 9-26.

65. *Bertelsen. Cederfeld de Simonsen: Dan­

ske riddere. Konferensråd og amtmand Bartholomæus Bertelsen de Cederfeld i Genealogisk tidsskrift VIII 1914, s. 113- 19, 121-25, 129-30, 142-44 og 145-46.

Bertelsen se også 645.

66. Beyer. Andresen, Ludwig: Die Familie Beyer, Beier i Geschichte der Stadt Ton- dern, s. 284-85.

67. Beyer. Hanssen, Kirstine, f. Beyer: Et nordslesvigsk hjem gjennem 100 år. E- rindringer fra Åsgård. Odense 1919.

VIII+88 s.

68. Beyer. Moller, Olaus Heinrich: Genea­

logische Tabelle von der Beyerischen Familie, insofern aus derselben abstam­

men Georg Cläden und dessen Ehegat­

tin Cath. Mar. Müllerin. Flensborg 1774. 4 blade.

69. Beyer. Moller, Olaus Heinrich: Genea­

logische Tabelle und Nachrichten von den Vorfahren des Herrn Otto Beyer, angesehen Kaufmannes der Stadt Dront- heim in Norwegen. Flensborg 1774. 4 blade.

Beyer se også 494.

70. *Bissen. Slægtshåndbogen s. 37-38.

71. Bjørnshauge. Jensen, Jens: Slægts­

gårdsjubilæet på Sillerupgård i Dan­

nevirke 22. juli 1947.

72. Bjørnshauge. Rudbeck, H. N. : Om slægtsgårde i Dannevirke 4. aug. 1947.

Bjørnshauge se også 732.

73. » Blechingber g. Swane, Jørgen. Blik fa­

briken »Gothåb« anlagt i 1772 i Ham­

melev ved Haderslev af major Gerhard Blechingberg samt oplysninger om hans slægt i S. å. 1939, s. 44-76.

74. » Blechingber g. Swane, Jørgen: Sogne­

præst Frederik Blechingbergs beskri­

velse af Ballum kirke og sogn 1754 og oplysninger om hans slægt i S. å. 1938, s. 77-110.

75. » Blechingberg. Patriciske slægter V, s.

27-46.

76. » Blechingber g. Slægtshåndb. s. 38-40.

77. Blom. Schmidt, Aug. F. : Lærer Chr.

Blom. En national vækker i S. m. 1944, s. 1-4.

78. Blome. Hintze, Otto: Geschichte des ur­

adeligen Geschlechts der Herren und Grafen Blome. Hamborg 1930. 587 s.

og tavler, ill.

79. Blome. D. a. å. 1935 s. 13ff.

80. *Bluhme. Slægtshåndbogen s. 40-43.

81*Blume. Hildebrand, Bengt. Ärkebiskop Nathan Söderbloms härstamning i Sv.

personhistorisk tidsskrift 1931, s. 153- 59.

82. Blume. Rasch s. 101-21.

83. *BoecÄ. Boeck, Hector: Majorinde Maria Christina v. Boeck og hendes slægt i Vejstrup 1650-1800 i P. t. 9. rk. 6. bd., 1933, s. 184-93.

Gårdejer i Sjølund Simon Hansens efterslægt.

84. Boetius. Achelis, Thomas Otto: Ein al­

ter Grabstein vom St. Marienkirchhof 5

(9)

in Hadersleben i Heimat-Blätter 1943, s. 59-62.

Bager Johan Peter Boetius’s (1735- 1814) anetavle.

85. Boetius. Hvidtfeldt, Johan: Præsteslæg- ten Boetius’ oprindelse i S. å. 1942, s.

279-80.

86. Boetius. Vesten, L.: Laurentius Boetius den yngre i S. å. 1929, s. 153-60.

87. Boetius. Vesten, L. : Præsterne Boetius i Vilstrup i S. å. 1927, s. 249-60.

88. Boetius. Kirkebogsuddrag s. 174-76.

Boetius se også 102.

89. Boisen. [Hansen, Knud] : Boisen, Rein­

hold (Reinholdsen) und Hansen i Ge­

nealogisches Handbuch Bürgerlicher Familien X, Berlin 1903, s. 115-33.

90. *Bojesen. Bojesen, Magnus. Slægtstavle over slægten Bojesen. Udarbejdet til brug for slægtens medlemmer. Trykt som manuskript. København 1911. 84 s.

Den ældre kollundske slægt Boysen s.

17-19, den jerpstedske linie s. 20-84.

91. * Bojesen. Lengnick: Familien Bojesen.

Bojesen se også 106.

92. *Bojsen. Kristensen-Randers, J. P. : Af slægten Boj sens historie i Årsskrift for Ollerup højskoles elevforening 1924, s.

3-26.

Boldig se 51.

93. Bolten. Bolten, Theodor: Die Stamm­

folgen Hans Bolten, Hofbesitzer in Ho- nigfleth, geb. 1660, und Claus Bolten, Hofbesitzer in Brokdorf, geb. 1716.

Hamborg [1933].

93a.Bolten. Carstens. C. Er.: Die Familie Bolten i Schleswig-Holstein-Lauenbur- gisches Kirchen- und Schulblatt 1888, s. 60, 63-64 og 74-75.

94. Bonnichsen. Petersen, [Heinrich Wil­

helm] : Eine nordschleswigsche Pasto­

renfamilie i Schleswig-Holsteinisches Jahrbuch, Hamborg 1922, s. 109-12, ill.

95. »Borch. Fabritius, Albert: Anders An­

dersen Borchs descendenter. Udarbej­

det på foranledning af bestyrelsen for købmand Anders Borchs familielegat.

København 1933. 70 s.

96. Boysen. Achelis, Thomas Otto: Der nordschleswiger Pastorenstamm Boy­

sen. Die mütterlichen Vorfahren des Rembrandtdeutschen i Archiv für Sip­

penforschung VI, 1929, s. 81-84.

97. Boysen. Achelis, Thomas Otto: Die Ah­

nen mütterlicherseits des Rembrandt­

deutschen i Zeitschrift bd. 56, 1927, s.

458-60.

98. Boysen. Hennings, Paul: Die Familie Boysen auf Collund in Schleswig und ihr dänisches Adelsdiplom i Der deut­

sche Herold. Zeitschrift für Wappen- und Familienkunde, bd. 38, Berlin 1907, s. 61-63.

99* Boysen. Jensen, N. A.: Godt mod. Søn­

derjysk studie fra svundne dage. Kø­

benhavn 1910. 160 s.

199.

* Boysen. Jensen, N. A.: Godt mod. Søn­

derjysk studie fra svundne dage. 2.ud­

gave. Tønder 1935. 120 s.

101. Boysen. Rhode, P.: [Jacob Philipsen Boysens efterslægt] i Haderslev amts beskrivelse, København 1775, s. 305f.

102. Boysen. Smith, J.: Præstesiægten Boy­

sen (Boëthius). En kritisk bemærkning i P. t. 11. rk. 5. bd., 1944, s. 89-90.

103. Boysen. August Julius Langbehns nord­

schleswigsche Vorfahren i Der Schles­

wig-Holsteiner XI 1930, s. 333-36.

104. Boysen. Die Familie Boysen von dem Freigut Kollund i Heimat-Blätter 1940, s. 180-83.

105. *Boysen. St. Petri Gemeinde s. 418.

106. * Boysen. Boysen-Boj esen. Slægtstavle­

samlingen II s. 14f.

Boysen se også 90.

107. Brahms. Brenner, Franz: Ueber die aus Tondern stammenden Ahnen des Kom­

ponisten Brahms i Die Heimat 1929^.

273-80.

198.

* Brammer. Brammer, Fr.: Amtsforval­

ter Frederik Christian Brammer og hans agnatiske efterslægt. Trykt som manu­

skript. København 1945. 168 s. og 4 tav­

ler, ill.

109. Brand. Thomsen, Peter: Stammbaum der Familie Brand i Schriften des Ver­

eins für schleswig-holsteinische Kir­

chengeschichte 2. rk. 4. bd., 1906-09, s. 433.

— 6 —

(10)

116.

*Brandorjf. Brandorff, J.: Familien Brandorff. Kolding 1925.

111. *Brandorff. Slægtstavlesamlingen I, s.

23.

112. Brandt. Christensen, Olav: Tre nord- borgske præster og deres slægt i S. m.

1945, s. 58-66, ill.

113* Brandt. Graae, Frederik: Historien om Jes Jessen og Brandt’erne på Lange­

land. Nykøbing F. 1928. 52 s., ill.

114. Brandt. Møller, Joh. Marq., Heinr. Chr.

og Georg Fr.: Als Nicolai Brandt, Rathsverwandter der Stadt Flensburg, am 13. May 1766 seinen Geburtstag er­

lebte, haben diese genealogische Ta­

belle von seinen Vorfahren überreichen wollen. . . . Flensborg 1766. 2 blade.

115. Brandt. Møller, Jon Monrad: Om en Brandt-familie i P. t. 12. rk. 2. bd., 1947, s. 173-75.

Brandt se også 109 og 441.

116. %on Brandt. D. a. å. 1919 s. 493ff.

117. *v<m Brandt. St. Petri Gemeinde s. 420.

118. Breckling. Jensen, H. N. A. og Michel­

sen, A. L. J.: [En slægt Breckling] i Schleswig - Holsteinische Kirchenge­

schichte IV 1879, s. 18-27.

119. Breckling. Moos, P. H.: En præstegårds­

idyl i S. m. 1929-30, s. 119-20.

Brecklum se 495.

Y2Q.*Bredsdorfj. Slægtstavlesamlingen II, s.

16f.

Brincken se 658, s. 153-56.

Brix se 305.

121. Brockenhuus-Schack. Greve Adolf Bro- ckenhuus-Schacks anetavle i Dansk adels blad XIV, s. 32.

122. Brodersen. Moller, Olaus Heinr.: Nach­

richt und Anzeige von dem Brodersen- schen Testament, nebst Abschrift des Legati, wie auch genealogische Tabel­

len von den Descendenten. Slesvig 1786.

6 tabeller med særskilt titel.

123. *Brorson. Blidstrup, Ferd. P. : En gam­

mel præstesiægt [Wedel, Brorson og Koch] i S. å. 1923, s. 206-28.

Y2A* Brorson. Langholz, Carl.: Hans Adolf Brorsons slægt i S. m. 1945, s. 20-27.

125. * Brorson. Schmidt, Cornelius: Hans Adolph Brorsons stamfædre i S. m.

1927-28, s. 171-72.

126. * Brorson. Lengnick: Familien Brorson, 9 s.

Bruhn se 538.

127. Bruno. Thomsen, Peter: Stammbaum der Brunos i Schriften des Vereins für Schleswig holstein. Kirchengeschichte 2. rk. 4. bd., 1906-09, s. 432.

128. »Bruun. Hiort-Lorenzen, H. R.: Råd­

mand i Fredericia, justitsråd Bertel Bruuns (f. 1767 t 1827) samlede de­

scendons. Udarbejdet som manuskript for familien. Haderslev 1873. 15 s.

129. » Bruun. Bruun fra Fredericia i Patrici­

ske slægter I, s. 39-63.

Bruun se 51.

130. *Brønsdorph. D. a. å. 1919, s. 500ff.

131. Bundesen. Hej selb jerg-Paulsen, Hans:

Redaktør Jessens mødrene slægt i S. m.

1925-26, s. 167-70.

132. * Buntzen. Hennings, Paul: Stamtavle over familien Buntzen. Udarbejdet væ­

sentlig på grundlag af familieoptegnel­

ser. Gennemset i Genealogisk institut.

København 1897. 12 s.

133* Buntzen. Jürgensen, Frode og Hennings, Paul: Biografisk slægtregister over de indbyrdes beslægtede familier San- gaard, Buntzen, Koch og Jürgensen samt de med dem forbundne grene af familierne Kellermann, Bugge, Hertz, Biering m. fl. Trykt som manuskript.

København 1910, 168 4-XIV s. og till.

134. Bähr. Jørgensen, A. D. : Slægten Bähr (de Bähr) i P. t. IV, 1883, s. 84-85.

C

135. Callesen. Callesen, N. H.: Slægtsfølelse og hjemkærlighed i Sprogforeningens almanak for 1913, s. 19-32.

Omhandler en slægt Callesen.

Callesen se også 270.

136. C allisen. Carstens, C. Er.: Die Familie Callisen i Schleswig - Holstein - Lauen- burgisches Kirchen- und Schulblatt 1886, s. 25-27.

137. Callisen. Halling, Adolph: Beiträge zur Familiengeschichte des Geschlechtes

— 7

(11)

Callisen. Als Manuskript gedruckt.

Glückstadt 1898. 299 s., ill.

138. Callisen. Halling, Adolph: Stammtafel der Familie Callisen. Glückstadt 1907.

139. Carnarius. Knoop, Ernst: Die schles- wigsche Familie Carnarius und ver­

wandte Geschlechter i Nordelbingen V 1, 1926, s. 92-102.

140. Carstens. Carstens, Hans Meyer: Die Familie des Malers Asmus Jacob Car­

stens i Zeitschrift der Zentralstelle für niedersächsische F amiliengeschichte XIII, s. 69-71.

141. Carstens. Carstens S.: Stamtavle over familien Carstens. 3die udgave. Trykt som manuskript. Odense 1901. 28 s.

1. udg. håndskreven. 2. udg. hekto- graferet 1892.

142. Carstens. Genealogiske fejltagelser i Ge­

nealogisk tidsskrift VIII, 1914, s. 154- 155.

143. Carstens. Slægtstavlesaml. III, s. 17.

Carstens se også 342.

144. Carstensen. Brenner, Franz: Die We- steranfloder Familie Carstensen und ihre Beziehungen zu Tondern. Aus den Familienbeziehungen des Hinterlandes zur Stadt i Familiengeschichtliche Mit­

teilungen aus Nordschleswig 1943, s.

39-57.

145. * Carstensen. Grohshennig, Max: Provst Jørgen Carstensens slægt. København 1912. 63 s., ill.

U6* C ar stensen. Slægtshåndbogen, s, 92-94.

Carstensen se også 148-50, 678 og 700.

147. Caspergaard. D. a. å. 1919 s. 506ff.

148. *Castenschiold. D. a. å. 1889, s. 140-53 og i943, s. 3ff.

149. * Castenschiold. Krarup, Fr. : Jørgen Car­

stensen og Joh. Lorentz Castenschiold, fader og søn i P. t. 2. rk., 3. bd., 1888, s. 129-34 og 4. bd., 1889, s. 101-03.

150. *Castenschiold. Hundrup, F. E.: Stam­

tavle over den adelige familie Casten- skjold. Roskilde 1860. 16 s.

151. * C ederfeid de Simonsen. Flensmark, A.

F.: Om det cederfeld de simonsenske kapel ved Haderslev domkirke i Ha­

derslev stifts årbog 1946, s. 28-36, ill.

152. * C ederfeid de Simonsen. Lengnick. 2 s.

Cederfeld de Simonsen se også 65 og 645.

153. Christensen. Achelis,Thomas Otto:Tor­

ben Christensen, ein methodisches Lehr- beispil i Zeitschrift der Zentralstelle für niedersächsische Familienkunde bd.

18, 1936, s. 225-27.

154. Christensen. Christensen, Olav: Henrik og Gunnar Fangel Christensens anetav­

le. Haderslev 1947. 33 blade, duplik.

Christensen se også 39.

155*Christiani. Hauch-Fausbøll, Th.: Hof­

præst Christianis slægt i P. t. 11. rk.

2. bd., 1941, s. 62-66.

156. Christiansen. Petersen, Chr.: Paul Chri­

stiansen og Søn 1833-1933. Af en mu­

rerslægts historie. Haderslev 1933. 28 s, ill.

Christiansen-B or stedt se 40.

157. Claudius. [Schrøder, Ernst] : Stamm­

folge des Geschlechtes Claudius. Altona 1936. 32 s. og 1 tavle.

158. Claudius. Smith, Jonathan: Præsteslæg- ten Claudius i S. å. 1942, s. 257-67.

159. Claudius. Smith, J[onathan]: Slægten Claudius i P. t. 11. rk. 4. bd., 1943. s.

187-207.

160. Claudius. Kirkebogsuddrag s. 161-65.

161. Claudius. Slægtstavlesamlingen I, s. 29.

1(>2.* Clausen. Gad, Henrik Nicolai Clausen:

Stamtavle over familien Clausen. Kø­

benhavn 1870. 18 s.

163.*Clausen. Gad, Henrik Nicolai Clausen:

Stamtavle over familien Clausen med oplysning om slægterne Bastrup, Ecker- mann m. fl. 2. forbedrede og forøgede udgave. København 1896. 48 s.

164* Clausen. Slægtshåndbogen s. 103-05.

165. Clüver. Kock, Christian: Vorfahren und Nachkommen des Gutsherrn Ni­

colaus Clüver [Klüver] zu Stubbe i Jahrbuch der Arbeitsgemeinschaft Schwansen, Amt Hütten und Dänisch­

wold, 1939, s. 113-19.

166. Cläden. Moller, Olaus Heinrich: Gene­

alogische Tabelle und Nachricht von den Vorfahren des Herrn Georg Clä­

den, ersten Bürgermeisters seiner Va­

8 —

(12)

terstadt Flensburg. Flensborg 1779. 2 blade.

Cläden se også 68.

167. *Colding. Volf, R.: Stamtavle over An­

ders Coldings slægt fra Skrave. Udgi­

vet som manuskript. København 1906.

79 s.

168. * C olding. Stamtavle over Anders Col­

dings slægt fra Skrave. Udgivet som manuskript. 2. udg. København 1917.

99 s.

169. * C olding. Wolf, Johannes: Anders Col­

dings slægt fra Skrave. På grundlag af tidligere udgaver ved R. Volf. Påny ud­

givet som manuskript. 3. udgave. Hu­

rup 1929. 97 s., ill.

170. *Collstrop. Elvius, Sofus: En slesvigsk slægt. Andreas Collstrop, Jes P. Maag, Johan Petersen, Hans Pay, Søren Chr.

Sundorph og deres efterkommere. Kø­

benhavn 1911. 128 +XI s.

171. * Colls trop. Maag, Julius: Stamtavle over efterkommerne af de fire søsken­

de: Andreas Collstrop, grosserer i Kjø- benhavn, 1742-1820, Catharina Laues- datter, gift Maag, i Åbenrå, 1745-1828, Gunder Lauesdatter, gift Petersen, i Sotterup, Tønder amt, 1749-1817, Mette Christine Lauesdatter, gift Pay og Sun­

dorph, i Kjøbenhavn, 1752-1834. Trykt som manuskript. København 1886. 35 s.

Corvinus se 571.

D 172. Dall. Rasch, s. 83-89.

173. Diemer. Slægtstavlesamlingen I, s. 39.

174. *Zh’ge. Slægtstavlesamlingen II, s. 26.

175. Ditmers. Andresen, Ludwig: Die Nach­

fahren des Olde Ditmers i Geschichte der Stadt Tondern, s. 272-75.

176. *Dorph-Petersen. Slægtstavlesamlingen I, s. 41.

177. *Drescher. Slægtstavlesamlingen I, s. 42f.

178. Due. Due, N. V.: Slægten Due fra Em- merlev sogn i S. m. 1942, s. 185-92.

179. »von Düring, von Düring, Kurt: Die Stammtafeln der Familie von Düring, auch Freiherren von Düring, Freiher­

ren von Düring-Rosenkrantz und Gra­

fen von Düring. U. st. 1920. 140 s.

E Ebsen se 323.

Eckermann se 163 og 658, s. 156-61.

180. Eckholt. Graef, Fritz: Westfalen in Flensburg i Zeitschrift, 60. bd., 1931, s. 24-71.

Omhandler bl. a. slægterne: von Lut­

ten, thor Straten og Eckholt.

181. *Ecklejf. Hennings, J.: Das Geschlecht Eckleff. Berlin 1932.

182. *Ecklefj. Rudbeck, Johannes: Kanslirå­

det Karl Fredrik Eckleff. Det svenska fitmurarersystemets facjer. Stockholm 1930. 194 s., ill.

Side 9-22 slægten Eckleff.

183. Eddow. Moller, Olaus Heinrich: Eh- rengedächtniss einer Witwe und ihren erstgeb. Söhnen aus beyden Ehen, näm­

lich Frau Anna Eddow, geb. Striker, wie auch Herrn Heinr. Paulsen, Kauf­

mann in Husum, und Jac. Chr. Eddow, Kaufmann in Flensburg, genealog.

Nachricht. Flensborg 1782. 2 blade.

184. Eegberg. Rørdam, H. F. : Personalhisto- riske uddrag af M. R. Meldals krønike for Lysabbel sogn i P. t. II, 1881, s.

10-39.

Indeholder bl. a. oplysninger om sog­

nepræst Westi Eegberg eller Egebergs efterslægt.

Egeberg se 184.

185. * Eggers. Eggers, Hermann Konrad: Ge­

schichte des Geschlechtes Eggers nebst Stammbäumen, Wappentafeln und Fa- milienportraits, zsgest. aus den Famili­

enpapieren, Urkunden, Archiv- und Kir­

chennachrichten. Bd. 1 Ploen 1879, 182 s., bd. 2 Harburg 1887, 143 s., og bd.

3 Lübeck 1907, 129 s.

185a»Eggers. Eggers, H. K. : Eggers’sehe Stamm- und Ahnentafeln. Bremen 1885. 30 s.

185b»Fggers. Eggers, H. K. : Stammtafel des Geschlechtes Eggers nebst einer Ab­

handlung über Namen und Wappen der Familie. Plön 1877. 10 s. og 3 tavl.

185c»Eggers. Stammtafeln der Eggers’schen Familienstiftung zu Halberstadt am Harz nebst Mitteilungen, Familienbil­

9

(13)

dern und einer Wappentafel. Lübeck 1904. 24 s.

185d»£ggers. Slægtshåndbogen, s. 156-59.

Ehmke se 580.

186. Ehnstedt. Rasch, s. 32-42.

Emken se 580.

187. Emmiksen. Dahl, Theodor: Die Em- miksens i Die Heimat 1934, s. 312-16.

188. Emmiksen. Juhler, Ed.: Slægten Em­

miksen og Hejsagergårde i S. m. 1945, s. 137-40.

189. Emmiksen. D. a. å. 1892, s. 112-16.

190. »Engelstoft. Patriciske slægter V, s. 66- 94.

191. Ensted. Rasch, s. 42-44.

192. Eskildsen. [Eskildsen, Claus] : Lidt om vort hjem og vor slægt. Familiebog for familien Eskildsen fra Feldstedskov.

Tønder 1913. 132 s. og 4 tavler.

193. Esmarch. Eggers, H. K. : Die Esmarch i Vierteljahrschrift für Heraldik XI, 1883, s. 398-406.

194. Esmarch. Esmarch, Ernst: Einige Nach­

richten über das Esmarch’sche Ge­

schlecht in Zeit- und Familien-Bildern.

Bredsted 1875. 52 s.

195. Esmarch. Esmarch, Ernst: Chronik der Familie Esmarch. Slesvig 1887.

196. Esmarch. Esmarch, P. : Blätter aus der Chronik einer alten Schleswig-Holstei­

nischen Pastorenfamilie i Schleswig- Holstein-Lauenburgisches Kirchen- und Schulblatt 1886, s. 131-32; 1890, s.

190-91, 195 og 199-200.

197. Esmarch. St. Petri Gemeinde, s. 428-29.

198. von Esmarch. D. a. å. 1920, s. 463ff.

199. Ewald. Dahl, Aage: Bidrag til Johan­

nes Ewalds slægtshistorie i P. t. 9. rk.

5. bd., 1932, s. 215-45.

En meget væsentlig del vedrører slægten Prætorius.

200. Ewald. Hauch-Fausbøll, Th.: Bidrag til Johannes Ewalds slægts historie i P. t.

9. rk. 6. bd., 1933, s. 231-33.

201. Ewald. Kamphø vener, Morten: Johan­

nes Ewalds mødrene slægt i Jydske Ti­

dende 12. december 1943.

202. Ewald. Kamphøvener, Morten: Jens Ra­

ven af Bjerndrupgård, Johannes Ewalds

tipoldefar i Jydske Tidende 15. decem­

ber 1943.

203. Ewald. Petersen, Carsten: Johannes Ewald og hans slægt i Nordslesvigsk Søndagsblad 1913, s. 105-07, 113-16, 121-23, 129-32, 137-38 og 145-46.

F

2M.» Fabricius. Fabricius, F. B. og Fabrici- us, L. P. : Danske slægter Fabricius I.

Slægten Fabricius fra Fåborg. Køben­

havn 1933-43, 186 s., ill.

203.» Fabricius. Fabricius, F. B. og Fabrici­

us, L. P.: Danske slægter Fabricius II.

Slægten Fabricius fra Ærø-Samsø. Kø­

benhavn 1934. 44 s., ill.

206. Fabricius. Fabricius, F. B. og Fabrici­

us, L. P.: Danske slægter Fabricius III.

Slægten Fabricius fra Marstal. Køben­

havn 1930. 32 s., ill.

207. Fabricius. Fabricius, F. B. og Fabrici­

us, L. P.: Danske slægter Fabricius IV.

Slægten Fabricius fra Søby, Ærø. Kø­

benhavn 1930. 12 s., ill.

208. Fabricius. Giessing II, 2, s. 9-11.

Fabricius se også 619.

Falck se 538.

Fangel se 154.

209. »Faurschou. Familien Faurschou i Arkiv for genealogi og heraldik. Samlinger til dansk personal- og familiehistorie. År­

hus 1908f, s. 4-26.

Også i særtryk.

210. Fausbøl. Fausbøl, J.: En slægts histo­

rie i Rurup og Mandbjerg samt fortæl­

linger om forholdene der i S. å. 1909, s. 23-78 og 240-46.

Faust se 705.

211. Feddersen. Bondesen, P. C. B. : Fyenske familier i ældre tid XII, Feddersen i P.

t. 2. rk. 4. bd., 1889, s. 159-62.

212. Feddersen. Feddersen, Berend. Chronik der Familie des Herrn Berend Fedder­

sen, Wirklicher Justitzrat in Mögelton- dern. [Berlin 1910]. 1 tavle.

213. Feddersen. Moller, Olaus Heinrich:

Ehren-Gedächtniss, dem weiland Wohl­

edlen und Wohlfürnehmen Herrn, Herrn Peder Feddersen, dem Aeltern,

— 10 —

(14)

deputirten Bürger und Kaufmann der Stadt Flensburg aufgerichtet und als ein Denkmal der Blutsverwandschaft, Hochachtung und Freundschaft, gegen den selig Verstorbenen und Dessen nachgelassene Frau Wittwe, Catharina Feddersen, geb. Petersen. Flensborg 1773, 4 s.

214. Feddersen. Moller, Olaus Heinrich:

Ehren-Gedächtniss, dem weiland Wohl­

edlen und Wohlfürnehmen Herrn, Herrn Peder Feddersen, dem Jüngern, deputirten Bürger und Kaufmann der Stadt Flensburg aufgerichtet und als ein Denkmal der Blutsverwandschaft, Hoch­

achtung und Freundschaft, gegen den selig Verstorbenen und Dessen Frau Wittwe Margaretha Elisabeth Fedder­

sen, geb. Petersen. Flensborg 1773, 4 s.

215. Feddersen. Moller, Olaus Heinrich:

Genealogische Tabelle und Nachricht von den Vorfahren und Nachkommen des Herrn Friedrich Feddersen, Kauf­

manns der Stadt Flensburg, und dessen Gattin Anna, geb. Hallensen. Flensborg 1773, 2 blade.

216. Feddersen. Moller, Olaus Heinrich:

Genealogische Tabellen von den Vorfah­

ren des Herrn Joh. Gerh. Feddersen, Bürgermeisters der Stadt Flensburg, und dessen Gattin Anna Elisabeth Hal­

lensen, wie auch von deren Nachkom­

men. Flensborg 1773, 3 blade.

217. Feddersen. Moller, Olaus Heinrich:

Genealogische Tabelle und Nachricht von den Vorfahren und Kindern des Herrn Martin Feddersen, Kaufmann in Flensburg. Flensborg 1774, 2 blade.

218. Feddersen. Moller, Olaus Heinrich:

Genealogische Tabellen von den Vor­

fahren und Nachkommen des Herrn Pe­

ter Feddersen, Rathsverwandten der Stadt Flensburg und Dessen Ehegattin Frau Lucia Sülings. Flensborg 1774.

XIII tavler.

219. Feddersen. Nissen, Cornelius: Stammta­

fel der Familie Feddersen. Flensborg 1914.

220. Feddersen. Patriciske slægter I, s. 102- 25.

221. Feddersen. Slægtshåndbogen, s. 171-73.

Feddersen se også 280.

222. *Feilberg. Schmidt, Peter Jacob: Slæg­

ten Feilberg. Mands- og kvindelinien, København 1890. 48 s.

223. *Feilberg. Slægtshåndbogen, s. 174-84.

Fenger se 481.

224. Festersen. Christensen, Lorenz: Die Fe- stersen-Sippe in Hockerup und ihr Stammhof i Heimat-Blätter 1940, s.

169-80.

225. Festersen. Festersen, Hans: Das Fester- sen-Geschlecht — ein heimdeutsches Geschlecht i Heimat-Blätter 1940, s.

122-34.

226. Filskov. Slægtstavlesamlingen II, s. 33.

221.*Fincke. D. a. å. 1945, s. 3-7.

22%.* Finke. Giessing II, 1, s. 30-50.

229. »Finsen. Finsen, Olaf og Finsen, Vilh.

H. : Slægtsbog for familien Finsen.

Trykt som manuskript. København 1903. 28 s., ill.

230. »Finsen. Finsen, Vilh. H. : Slægtsbog med portrætter for familien Finsen.

Trykt som manuskript. København 1935. 88 s., ill.

231. Fischer. Hansen, Niels: Af Kaptajn C.

C. Fischers livserindringer [med en slægtstavle] i S. å. 1924, s. 161-232.

232* Flensburg. Stamtavle [over Familien Flensburg]. [Kolding 1906]. 1 tavle.

233. *Floor. Slægtstavlesamlingen I, s. 50.

234. *Flor. Nerong, O. C.: Chronik der Fa­

milie Flor. [Dollerup]. 1887. 36 s., ill.

233.» Fogtmann. Fogtmann, J. M.: Stamtavle øver slægten Fogtmann. København 1923. 1 tavle.

236. *Fogtmann. Slæglstavlesamlingen I, s.

51.

237. *Forchhammer. Andresen, Ludwig: Die Familie Forchhammer in Tondern i Neue Tondernsche Zeitung 31. Januar 1929.

23%.* F oss. Hundrup, F. E.: Stamtavle over Laurits Foss’s descendenter. Efter tryk­

te og utrykte kilder samlet og bearbej­

det. København 1871. 16 s.

239* F oss. Patriciske slægter II, s. 130-49.

— 11 —

(15)

239a*Fo55. Slægtshåndbogen, s. 20943.

Freins se 477.

Friedrichsen se 280.

240. Friis. Friis, C. H. : Nogle træk af en vestslesvigsk slægts historie i S. m.

1948, s. 193-95 og 197-99.

241. * Friis. Friis, Niels: Hofviolon. kgl.

kapelmusikus Lars Friis og hans slægt.

Blade af en sønderjydsk spillemands levnedsløb. København 1940. 51 s., ill.

24<2.»Friis. Friis, Niels: Lars Friis’ ahne- tavle. København 1944. 46 s., ill.

243. *Fms. Friis fra Haraidskær i D. a. å.

1886, s. 129-39.

244. *Fms. Lengnick: Familien Friis, 2. s.

245. *Friis. Slægtstavlesamlingen I, s. 53f.

246. Frodsen. Andresen, Ludwig: Die ade­

lige Familie Frodsen in der Wieding- harde i Die Heimat 1933, s. 16-23.

247. Frodsen. Fester, Richard: Wanderun­

gen und Wandlungen des Frodsen- wappens i Die Heimat 1933, s. 41-46.

Frodsen se også 323.

Frost se 556.

Fuglsang, se 4.

248. Fyhn. Fyhn, Hans: En oversigt over slægter ved navn Fyhn forekommende i Danmark og Norge [bl. a. 5 slægter fra Sønderjylland] i P. t. 11. rk. 5. bd., 1944, s. 225-50.

249. Färsen. Fiirsen, Johann Nikolaus og Fürsen, Otto: Stammtafeln der Familie Fiirsen. Als Manuskript gedruckt. Kiel 1932.

250. Fürsen. Die Familie Fiirsen und Schleswig-Holstein i Heimat-Blætter 1943, s. 101-02.

G

251. Gadebusch. Moller, Olaus Heinrich:

Genealogische Tabelle und Nachricht von den Vorfahren und Nachkommen des Herrn Gabriel Peter Gadebusch, welcher in 56 Jahren Besitzer gewesen ist der vor Flensburg belegenen Papir- Fabrique etc. etc. Flensborg 1775. 2 blade.

Gadebusch se også 537, 542 og 543.

252. »Garde. Patriciske slægter I, s. 126-44.

253. *Garmann. Hopstock, Anne Juliane:

Stamtavle over familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock. Trykt som manuskript. Bergen 1876. 80 s.

254?.* Garmann. Thomle, E. A.: Nogle oplys­

ninger om de ældste slægtled af fa­

milien Garmann i Norge i P. t. 3. rk.

3. bd., 1894, s. 145-62.

255. * von Geltingen. D. a. å. 1938, s. 97ff.

256. Gerstenberg. Bobé, Louis: Slægten von Gerstenberg i P. t. 7. rk. 4. bd..

1920, s. 274-78.

257. Godt. Godt, Friedrich: Die Nachfah­

ren des Thomas Hansen Godt und der Anna Thomsen. Als manuskript ge­

druckt. Münster 1934.

258. *Gram. Elgenstierna, Gustaf: Gram i Svenska Släktkalendern 1917, s. 322- 24.

259. * G ram. Slægtshåndbogen, s. 263-68.

260. Grau. Slægtstavlesamlingen I, s. 61.

261. Green. Johnsen, Carl E.: En engelsk urmagerslægt, der havnede i Åbenrå i Vor Hjemstavn 1. hæfte. Åbenrå 1927.

s. 31-45.

262. Green. En engelsk urmagerslægt, der havnede i Åbenrå. Åbenrå [1946].

22 s.

Grothusen se 538.

263. Gunge. Christensen, Olav: Lidt om Gungerne til Grarupgård i Haderslev samfundets årsskrift 1947, s. 37-39.

264. Gørrisen. Göttig, Fr. G.: Nachrichten über die Familie Görrisen. 1878.

H

265. » Hagemann. Hauch-Fausbøll, Th.: Den Hagemannske slægtebog udarbejdet på foranledning af direktør G. A. Hage­

mann. Trykt som manuskript. Køben­

havn 1905. 64 s., ill.

266. von Hagen, v. Hagen: Das Wappen der Familie v. Hagen in Angeln. Der deut­

sche Herold 1909.

267. von Hagen, v. Hagen: Nachrichten über das Geschlecht derer von Hagen in Angel i Vierteljahrschrift für Wappen-,

— 12 —

(16)

Siegel und Familienkunde bd. 39, 1911, s. 244-69.

Også i særtryk.

268. * Hagen. St. Petri Gemeinde, s. 430-31.

269. Hallensen. Moller, Olaus Heinrich: Ge­

nealogische Tabelle von den Vorfahren und Nachkommen des weiland Herrn Nicolaus Hallensen, deputirten Bürgers und Kaufmann der Stadt Flensburg, und dessen Ehegattin der weiland Frau Catharina Elisabeth Petersen. Flens­

borg 1774. 2 blade.

Hallensen se også 215 og 216.

270. Halling. Halling, Adolph: Meine Vor­

fahren und ihre Verwandschaften. Als Manuskript gedruckt. Glückstadt 1905.

Bd. 1 XII4-631 s. og bd. 2 IV+ 598 s., ill.

Indeholder betydelige oplysninger vedrørende flensborgske og andre søn- dørjydske slægters historie, bl. a.

Rickertsen, Payesen, Haysen, Jepsen og Siewert fra Flensborg og Kaliisen (Cal­

lesen) fra Åbenrå.

271. * Hammelev. Marquard, E.: Nogle un­

dersøgelser vedrørende slægter med navnet Hammelev [bl. a. to slægter fra Hammelev ved Haderslev] i P. t. 6. rk.

2. bd., 1911, s. 1-26.

272. »Hammerich. Lengnick: Familien Ham- merich, 3 s.

273. »Hammerich. Slægtshåndbogen, s. 313- 322.

27 ^.»Hammerich. Slægtstavlesamlingen I, s. 68.

275. Hanquist. Rasch, Max: Die Tonderner Senatoren-Familie Hanquist. Herkunft- Einheirat in Tondern- Nachkommen­

schaft i Familiengeschichtliche Mittei­

lungen aus Nordschleswig 1943, s. 58- 92.

276. Hansen. Hansen, Chr.: Slægtstavle for familien Iver Asmussen Hansen samlet 1945. Haderslev 1945. 2 tavler.

277. Hansen. Hansen, Chr. M. : Af min slægts saga. Med spredte optegnelser om den sønderjydske hjemstavn. Fre­

dericia 1941. 46 s., ill.

278. Hansen. Hansen, Heinrich Aug. : Das

Stammbuch der Familie Hansen. Brëk;

lum 1929. 76 s.

279. Hansen. Hansen, J.: Bonden Peter Han­

sen i Rørkær i S. m. 1932-33, s. 19-23.

280. Hansen. [Hansen, Knud] : Hansen und Reinhold mit den im Mannesstamm erloschenen stammverwandten Zwei­

gen f Friedrichsen und t Feddersen i Genealogisches Handbuch Bürgerli­

cher Familien IX, Berlin 1902, s. 145- 76.

281. Hansen. Meubrinck, August: Stamm­

tafel der Familie Hans Hansen aus Struxdorf in Angeln. Tønder 1912.

282. Hansen. Schwabe-Hansen, Gottfried:

Ahnenstämme der Geschwister Schwa­

be-Hansen: Aline, Detlev, Alice, Rose­

marie, Hugo i Niedersächsische Ahnen­

stämme nr. 4, Hamborg 1938.

283. Hansen. Schwabe-Hansen, Gottfried:

Die Familie Hansen zu Timmerholm in Norder-Brarup, Schleswig. Entwurf eines Geschlechtsregisters. Gedruckt in 300 nummerierten Exemplaren. Oslo 1929. 122 s., ill.

Hansen se også 83, 89, 371, 553 og 741.

284. Hanssen. Eskesen, Morten: Af en søn­

der j y dsk bondeslægts saga i Højskole­

bladet XVII, Kolding 1892, spalte 577- 82 og 609-17, ill.

285. Hanssen. Hanssen, H. P. : Breve fra krigsåret [med en stamtavle over Hans Jørgensen, Ragebøls efterkommere].

Åbenrå 1914. 52 s.

286. Hanssen. Hanssen, H. P. : Min slægt i Et tilbageblik I, København 1931, s.

7-15.

287. Hanssen. Moller, Olaus Heinrich: Eh- rengedächtniss einem rechten Israeli­

ten aufgerichtet. Genealogische Tabelle und Nachricht von verschiedenen Flens­

burger Familien, aus welchen entspros­

sen war Herr Lor. Hanssen, Kaufmann dieser Stadt. Flensborg 1779. 2 blade.

Harboe se 324.

Harcksen se 291.

288. Hardt. [Matthiesen, Thomas] : Ahnen­

tafel der Familie Hardt (Øddis) Ha­

derslev [1934]. 4 s. uden titelblad.

13 —

(17)

289. H arksen. Jessen, Jes: Ahnentafel v.

Botilla Maria Harksen (1813-1900) aus Leck in Schleswig-Holstein. Nach den Kirchenbüchern zusammengestellt. Hu­

sum 1923. 1 blad.

290. Harmsen. Thiesen, Otto: Ein altes Bau­

er ngeschlecht der Westküste (aus der Geschichte der Familie Harmsen) i Husumer Nachrichten 1929.

291. Harrsen. Harrsen, B. J.: Stammtafel der Familie Harrsen [Harcksen] auf Pellworm. Kiel 1925. 1 blad.

292. »Hartmeyer. Hartmeyer aus Heiligenha­

fen in Holstein i Deutsches Geschlech- terbuch XIX 1911, s. 73-78.

Haysen se 270.

293. Hegelund. Olufsen, O. P. : Efterkom­

mere af slægten Hegelund i Tønder i S. m. 1936-37, s. 188-89.

294. Heimreich. Hansen, Knud: Genealogie der Familie Heimreich i Mitteilungen des Nordfriesischen Vereins für Hei­

matkunde und Heimatliebe, hæfte 1, Husum 1903-04, s. 13-20.

295. Heisei. Christensen, Fr.: Über die Fa­

milie Heisei in Röllum und ihren Hof i Familiengeschichtliche Mitteilungen aus Nordschleswig 1942-43, s. 3-10.

296. *Helms. Helms, Rudolf: Stamregister over familien Helms. Varde. 1858. 34 s.

297. *Helms. Helms, Rudolf: Stamregister over familien Helms. Ført til nutiden af H. St. Helms og E. Helms. Odder 1892. 56 s.

298. * Helms. Helms H [ans] Jørgen: Stam­

register over familien Helms. 3. ud­

gave. København 1911. 44 s. og 1 tavle.

299. *Helms. Helms, Hans Jørgen: Stamre- gister over familien Helms. Fjerde ud­

gave. Næstved 1929. 89 s. og 6 tavler, ill.

300 * Henckel. Henckel, Aage: Stamtavle over efterkommere efter den i 1700 i Schneeberg (Erzgebirge) fødte Johann Christopher Henckel, indvandret til Danmark omkring 1720. København 1941. 24 s., ill.

301* Henckel. Henckel, Aage: Tillæg til stamtavle over Johann Christopher

Henckel. København 1944. 44 s. og 7 tavler, ill.

302. » Hennings. Hennings, Johann Friedrich Bernhard og Hennings, Paul Christian de Connick: Beiträge zur Geschichte der Familie Hennings (1500-1900).

Lübeck 1899. 64 s.

303. »Hennings. Hennings, Johann Friedrich Bernhard og Hennings, Paul Christian de Connick: Beiträge zur Geschichte der Familie Hennings (1500-1905).

und der Familie Witt (1650-1905). 2.

udgave. Lübeck 1905. 984-21 s.. ill.

304. » Hennings. Hennings, Paul. Ahnenta- fei von Louise Sieveking, geb. von Hen­

nings i Zeitschrift der Zentralstelle fur N iedersächsische F amiliengeschichte VIII, 1926, s. 245-47.

304&» Hennings. Slægtshåndbogen, s. 355- 58.

305. Henningsen. Henningsen aus Stobdrup in Angel i Deutsches Geschlechterbuch bd. 91, 1936, s. 207-36 og 669 79.

Side 669-79 anetavle for Anna Ka­

tharina Henningsen, født Brix, født 1890 i Bølskovby.

Henningsen se også 538.

306. Henriksen. Friis, G.: Herredsfoged Nis Henriksen på Haistrupgård og hans slægt [Nissen] i S. å. 1891, s.

213-43.

Henriksen se også 62.

307. Heysel. En slægt Heysel fra Brunde, Rise sogn. Kirkebogsuddrag, s. 12-13.

308. Hiort-Lorenzen [Ahnetavle for Frede­

rik Peter Hiort-Lorenzen (f. 1860)] i Genealogisk tidsskrift VII, 1913, s. 46.

309. Hiort-Lorenzen. Slægtstavlesamlingen I, s. 81.

Hiort-Lorenzen se også 436-39.

310. Hjuler. Thyssen, Hans: En gammel Hjuler-slægt i Hejmdal 2. novbr. 1946.

Hoier se 18.

311* Holbøll. Holbøll, H. : Nogle oplysnin­

ger om slægten Holbøll i P. t. 7. rk.

4. bd., 1920, s. 247-61.

312. *Holbøll. Slægtshåndbogen, s. 377-81.

313. *Holck. D. a. å. 1925, s. 425ff.

— 14 —

(18)

314. Holk. Jørgensen, A. D.: Herregårdene på Als i det 16. århundrede [vedrører slægterne Holk, Lund og Sture] i S.

å. 1897, s. 96-137.

315. Holk. Jørgensen, A. D.: Ullerup sogns ældre historie [med slægtstavler vedr.

slægterne Holk fra Ballegård, Høk fra Holbæk-Avnbølgård, Magnussen fra Blansgård og Uke fra Avnbøllund] i S. å. 1891, s. 30-81.

316. Holm. Schultz, Kathrine: Slægtsbogen over familien Holm. Vojens [1939].

23 s.

317. * Holst. Holst, H. F.: Slægtsregister over en Holste-slegt (Helgelands-Holsterne).

Kristiania 1915. 112 s. og 5 tavler.

318. Holst. Moller, Olaus Heinrich: Genea­

logische Tabelle und Nachricht von der Ehegattin des Herrn Matthias Holst, Kaufmann in Flensburg, der Frau Anna, geb. Petersen. Flensborg 1774.

2 blade.

319. Honnens. Honnens de Lichtenberg, Ger­

hard: Slægten Honnens (Hunnens — Honnens de Lichtenberg) fra Ejdersted.

1938, duplikeret. 46 blade.

319a. H onnens. Honnens de Lichtenberg.

Slægtshåndbogen, s. 420-24.

320. *Hörnemann. Grove, G. L.: Hvorfra stammer slægten Hornemann i P. t. 5.

rk. 3. bd., 1906, s. 171-72.

321* H or nemann. Hornemann, Christian:

Stamtavle over slægten Hornemann.

Trykt som manuskript. Trondhjem 1908. 23 s.

Heri en kort oversigt over slægterne Angell og Tønder.

322. *Hornemann. Hornemann, Holger: Ef­

terkommere på sværdsiden efter Hans Hornemann, kjøbmand og rådmand i Næstved, samt meddelelse om andre hornemannske slægter. Trykt som ma­

nuskript. København 1894. 60 s.

323. Hoyer. Fester, Richard: Häuser und Geschlechter Althusums i Zeitschrift 61.

bd., 1933, s. 110-90.

Omhandler slægterne Hoyer, Knud­

sen, Frodsen og Ebsen.

324. Hoyer. Kardel, Elisabeth: Nordschles- wigsche Pastorengeschlechter [Hoyer,

Quedens, Harboe og Mayland] i Der Schleswig-Holsteinische Erzieher bd.

87, 1939, s. 344-47.

325. Hundevadt. Kirkebogsuddrag, s. 24-25.

Hunnens se 319.

326. Hydewadt. Det gamle brændevinsbræn­

deri. Et stykke personalhistorie fra Tønder i Flensborg Avis 21. september 1924.

Omhandler slægterne Hydewadt og Jessen.

327. *Hygum. Hansen, John: Om hr. Peder Jacobsen [Hygum] i Hygum og nogle af hans efterkommere i Kirkehistoriske samlinger 4. rk. 3. bd., 1893-95, s.

818-21.

328. *Z7øeg. Lengnick: Høeg [fra Hovgård].

329. *Høg. Thomle, E. A. : Lidt om Høgerne og statsminister Ove Høegh-Guldbergs broder hr. Niels Høegh i P. t. 7. rk. 6.

bd., 1921, s. 142-50.

330. *Høg. Wolff, Otto: Høgerne, statsmini­

ster Høegh-Guldbergs forfædre i P. t.

7. rk. 4. bd., 1919, s. 51-69.

Også i særtryk.

331* Høegh-Guldber g. D. a. å. 1931 s. 123ff.

332. *Høgsbro. Milthers, Vilh.: Sofus Høgs­

bros slægt. Efter oplysninger, samle­

de af ham selv, bearbejdede og ud­

givne af hans børn. Odense 1909. 36 s., ill.

333. *Høgsbro. Slægtstavlesamlingen II, s.

45f.

Høk se 315.

334. Hørliick. Jørgensen, J.: A. D. Hørliick [med oplysninger om slægten] i Lau­

sten Thomsen og Nie. Svendsen: Hå­

bets mænd. Flensborg 1925, s. 195-200.

335. Hørlyk. Nielsen, M. H. : To bryllupper

— et i Skrydstrup 1685 og et i Søn- derballe 1686 i S. å. 1936, s. 132-60.

I

336. Ingwer sen. Gedenk-Blätter und Famili­

en Album für die Nachkommen von Joachim H. und Elsabe C. Ingwersen.

Zur Erinnerung an die Feier des 50.

Jahrestages der Landung der Familie Joachim H. und Elsabe C. Ingwersen in den Vereinigten Staaten von Nord­

— 15 —

(19)

Amerika. Eine Familie-Chronick, für ihre Nachkommen erzählt und zsgst.

St. Louis 1902, ill.

337. Iversen, Christensen, Olav: Handske­

mager i Haderslev Peter Iversen og hans slægt i S. m. 1946, s. 4-13.

338. Iversen. Fister, F. Albert: Nachkom­

mentafel der Familien Iversen, Nissen- Arrild, Thomsen, thor Straten (Flens­

burger Zweig), thor Straten (Stede­

sander Zweig). Als Manuskript ge­

druckt. 1937.

339. Iversen. Iversen, Jens: En slægtsgård i Rovbjerg gennem 350 år i S. m. 1936- 37, s. 240.

Iversen se også 20.

J

340. Jacobsen. Jacobsen, Heinrich: Famili­

engeschichtliche Mitteilungen umfas­

send die Familien Jacobsen [m. fl.]

1.-18. hæfte, 1926-38.

341. Jacobsen. Langholz, Carl: Frøkultiva­

toren Christian Peter Jacobsen. Hans slægt, hans liv og hans gerning i Nord­

slesvigsk landbrugs- og mejeritidende 1941, s. 545-47 og 565-68.

342. Jacobsen. Maibøll, Christian: Gartner Karsten Jacobsen i Sønderborg og nog­

le af hans efterkommere [en slægt Carstens] i P. t. 12. rk. 2. bd., 1947, s. 66-79.

Jacobsen se også 327.

Jansen se 446.

343. */anZze;i. Jantzen, A.: Efterretninger om familien Jantzen fra Drenderupgård.

Trykt som manuskript for familien.

København 1911. 54 s.

344. Jaspersen. Jaspersen aus Bremsburg in Nord-Friesland i Deutsches Geschlech- terbuch bd. 91, 1936, s. 285-304.

345. Jebsen. Christensen, Lorenz: Ueber die Vohrfahren väterlicherseits des Schiffs­

reeders Jacob Jebsen. Åbenrå [1941].

12 s.

346. Jebsen. Christensen, Lorenz: Ueber die Vorfahren väterlicherseits des Schiffs­

reeders Jacob Jebsen i Heimat-Blätter aus Nordschleswig 1943, s. 39-45.

347. Jensen. [Jørgensen, Th. E.] : De første lutherske præster i Døstrup i S. m.

1928-29, s. 186-91.

Jensen se også 357 og 464.

Jepsen se 270.

348. Jess. Jess, von Jess, des Stammes Jesse aus Owschlag in Schleswig i Deutsches Geschlechterbuch bd. 91, 1936, s. 305- 44.

349. Jessen. Hein, W. : 200 Jahre Jessen- haus am Kirchplatz in Apenrade i Deutscher Volkskalender Nordschles­

wig 1941, s. 76-82.

350. von Jessen. Jessen, Erik Johan: Stamm­

tafeln und historische Nachrichten der Familie derer von Jessen, Schardebøll.

1771.

351. Jessen. Jessen, Jes: Ahnentafel des Bohlsmannes Jes Jessen in Oster-Schna- tebüll, Gemeinde Leck. Nach den Le­

cker Kirchenbüchern und dem Gilde­

buch der Oster- und Mittel-Schnate- büller Totengilde zusammengestellt.

Husum 1923. 2 blade.

352. von Jessen, von Jessen, Franz: Af en gammel slesvigsk slægts historie i Grænsevagten XI, 1929, s. 17-27, 47-62, 81-87 og 113-16.

Også i særtryk og i tysk udgave.

353. von Jessen, von Jessen, Franz: Ein Zweig der Familie von Jessen i Jahr­

bücher des Vereins für dithmarscher Landeskunde 1932, s. 87-103.

354. von Jessen, von Jessen, Franz: En sles­

vigsk statsmand (Thomas Balthazar von Jessen). Første del: Dansk uden­

rigspolitik i tiden 1680-1703. Køben­

havn 1930.

Side 1-50: Slægten og hjemmet.

355. von Jessen, von Jessen, Franz: Slægten von Jessen. Trykt som manuskript i 100 exemplarer. København 1937. 64 s., ill.

356. Jessen. Jessen, Thomas: Optegnelser om familien Jessen tilligemed en stam­

tavle for familien Schwensen. Køben­

havn 1909. 65 s.

357. Jessen. Jessen, Willers: Johann Jensen oder Jessen, Collega quartus 1634 und Cantor 1637-40 der Flensburgschen

— 16 —

(20)

Latein-Schule, dann Pastor in Siever­

stedt. Stammtafel der Nachkommen.

Egernførde 1912. 1 blad.

358. Jessen. Rossen, R. P. : En gammel søn­

der jydsk slægt [Jessen-Skardebøl] i Nordslesvigsk søndagsblad folkelig del XIII, 1891, s. 33-36, 41-44, 49-52 og 57-60.

359. von Jessen: D. a. å. 1937, s. 75-98.

Også i særtryk.

360. von Jessen. Lengnick.

361. *Jessen. Slægtshåndbogen s. 470-74.

Jessen se også 131 og 326.

J essen-T eglgaard se 607.

Jessen von Saldern se 607.

362. Jochimsen. Slægtstavlesamlingen I, s.

92.

363. Johannsen. Johannsen, Alexandra: Gu­

stav Johannsens barndom i S. å. 1914, s. 99-158.

364. Johannsen. Johannsen, Alexandra: Gu­

stav Johannsens slægt i S. å. 1913, s.

45-76.

365. Johannsen. Ottosen, Johan: Et bidrag til Gustav Johannsens historie i S. å.

1902, s. 108-20.

Slægten Johannsen, s. 117-20.

366. Johannsen. Regius, Karl: Das Ge­

schlecht Johannsen aus Tingleff. Mag­

deburg 1925. 70 s., ill.

367. »Johannsen. Stammtafel der Familie Jo­

hannsen i Zeitschrift, bd. 40, 1910, s.

580.

368. Johannsen. Slægtstavlesamlingen I, s.

92.

369. Johansen. Frost, Jens: Nogle oplysnin­

ger om Hans Johansen og hustru fru Trinekes [f. Jørgensens] slægt. [Åben­

rå 1941]. 164 s., ill.

370. Johansen. Fuglsang, Harald: Slægten Johansen fra Tandslet. Bidrag til en slægtshistorie. Holstebro 1928. 73 s., ill.

371. Juhl. Krarup, Preben: Stamtavle over familien Juhl. Efterkommerne af Chri­

sten Hansen og Ane Nisdatter i Ørde- rup, Toftlund sogn. Maribo 1946. VIII

+78 s. og 1 tavle.

372. Jul. Jul af Sønderjylland t i D. a. å.

1947, s. 5-7.

373. Jürgensen. Jørgensen, A. D. : Markus Adolf Jürgensen og hùstru Marie Elise Margrete Bahnsens slægtebog. Trykt som håndskrift. København 1884. 48 s.

374. * Jürgensen. Weyland, V. og Wolf-Jür­

gensen, J.: Slægten Jürgensen (Maug- strup). Næstældste linje. Trykt som manuskript. København 1893. 42 s.

375. * Jürgensen. Slægten Jürgensen fra Maugstrup. 1. udgave ved V. Weyland og J. Wolf-Jürgensen 1893. Påny sam­

let og suppleret af L. Wolf-Jürgensen.

Udgivet af L. & J. Wolf-Jürgensen.

Hellerup 1923. 114 s.

Jürgensen se også 133.

376. Jørgensen. [Jørgensen, A. D.] : Adolf Ditlev Jørgensen og hustru Ida Marie Pedersens [Bahnsens] slægtebog. 24.

marts 1894. Trykt som manuskript.

(København 1894). 72 s.

Jørgensen se også 285, 369 og 373.

K

377. Kaiser. Achelis, Thomas Otto: Anton Kaiser der erste lutherische Hauptpa­

stor in Hadersleben (1533-1553) i Archiv für Reformationsgeschichte 1937, s. 123-34.

378. *Ka//. Lengnick: Den Kallske legat- stamtavle. København 1839.

379. *Kall. Slægtstavlesamlingen I, s. 94.

Kallisen se 270.

379a. Kamphøvener. Kamphøvener i Gotha- isches Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser. Alter Adel und Brief­

adel XIX, s. 448-49.

380. Kamphøvener. Reimers, Augsut: Ein al­

tes schleswig-holsteinisches Geschlecht.

Zum Tode des Generalleutnants z. D.

von Kamphövener-Pascha i Der Schles­

wig-Holsteiner 1928, s. 38-39.

381. Kamphøvener. Slægtstavlesamlinger I, s. 95.

von Kaufmann se 491.

Kellermann se 133.

382. »Kellinghusen. Wegener, C. F. : Nogle erindringer om stadshauptmand i Oden­

se Peter Engelbert Kellinghusen og

— 17 —

(21)

det samtidige odenseliv. Flygtigt ned­

skrevet af hans dattersøn i Samlinger til Fyns historie og topographie VIII, 1881, s. 31-82.

383. » Kellinghusen. Kellinghusen aus Stade in Niedersachsen i Deutsches Geschlech- terbuch 23.. bd., 1913, s. 171-201, ill.

384. » Kellinghusen. Lengnick.

385. »Kellinghusen. St. Petri Gemeinde, s.

433-35.

386. Kieldrup. Roos, Carl: Et maleri af Ha­

derslev og dets mester Anton Edvard Kieldrup i Haderslev samfundets års­

skrift 1943, s. 7-23, ill.

Optrykt i Carl Roos : Homo sum. Kø­

benhavn 1946, s. 229-66.

387. Kier. Rasch, Max: Die Haderslebener Bürgermeister der schleswig-holsteini­

schen Erhebungszeit i Heimat-Blätter 1943, s. 197-201.

388. Kjems. Kjems, Olav: Kjemsgårds saga i S. å. 1939, s. 8-43.

389. Kjems. Kjems, Olav: Kjemsgårds saga og slægterne Kjems. En gård- og slægtsbog. Med nogle bidrag til Søn­

derjyllands historie. [Hellerup 1939].

191 s., ill.

390. *Klixbüll. Slægtstavlesamlingen III, s.

48.

391. Kloppenborg. Petersen, Thade: Jacob Kloppenborg 1835—25. marts.—1925 i S. å. 1925, s. 108-46.

392. Kloppenborg. Schmidt, Aug. F. : Om J.

H. Kloppenborg og hans slægt i Kol­

ding folkeblad 9. maj 1940.

393. Kloster. Skau, P.: Degn og lærer, dan­

nebrogsmand A. Kloster i Sommersted og hans slægt i S. å. 1892, s. 161-81.

Klüver se 165.

Klöcker se 459.

394. Knudsen. Begtrup, Holger: Jacob Knudsen. København 1918. 264 s.

395. Knudsen. Byskov, J.: En vestslesvigsk bondeslægt. Om Knud L. Knudsen fra Trøjborg i Sønderjylland redigeret af Svend Dahl og Axel Linvald. Køben­

havn 1919, I, s. 165-81.

Knudsen se også 323 og 599.

396. Knudt. Kirkebogsuddrag, s. 154-55.

391.*Knudtzon. Høitomt, J.: Stamtavle over familien Knudtzon. Trondhjem 1904.

VI+ 26 s.

398. * Koch. Barfod, Imm.: Den falsterske gejstligheds personalhistorie 1, Køben­

havn 1851, s. XVI-XXIV.

399. Koch. Hvidtfeldt, Joh.: Peter Chr.

Kochs fædrene slægt i S. m. 1945, s.

42-44.

400. Koch. Lengnick.

Koch se også 123, 133 og 539.

Kraus se 580.

401. * Krebs. Krebs, Henrik J.: Slægter af navnet Krebs. Nykøbing F. 1889. 114 s.

402. *KreZ>5. Krebs, Henrik J.: Slægter af navnet Krebs. 2. udg. Trykt som ma­

nuskript. København 1935. 147 s., ill.

4$3* Krebs. Lengnick.

404. *Krebs. Slægtstavlesamlingen I, s. 104.

405. Krichauff. Gedenkblatt der Familie Krichauff. Erinnerung an die Famili­

enzusammenkunft in Kiel. Kiel 1882.

406. Krogh. Krogh, A.: En nordslesvigsk bondeslægts historie. Slægten Krogh 1653-1933. Viborg 1933, 221 s., ill.

407. von Krogh. Familien von Krogh i Tids­

skrift for den norske personalhistorie.

Ny række 1846-50, s. 235-53.

408. von Krogh. Jacobsen, Wilken: Adelsfa­

milien von Krogh i S. m. 1932-33, s.

49-59.

409. von Krogh, [von Krogh, Charlotte] : Die Descendenz des Frederik Ferdi­

nand von Krogh und andre Familien- Nachrichten. Lübeck 1892.

410. von Krogh, [von Krogh, Charlotte] : Die Descendenz des Friedrich Ferdi­

nand von Krogh und andre Familien- Nachrichten 2. oplag. Lübeck 1898.

410a.von Krogh. D. a. å. 1898, s. 279-323.

411. von Krogh. Lengnick: Familien von Krogh. København 1849. 14 s.

412. *Krohn. Slægtstavlesamlingen I, s. 106f.

Kruse se 538.

413. Krüger. Eskesen, Morten: Hans Krü­

gers saga. København 1898. 151 s., ill.

Slægten side 5-39 og 149-51.

— 18 —

(22)

414. Krüger. Lausten-Thomsen, H.: Hvorle­

des biskop Martensen og rigsdagsmand Hans A. Krüger var i familie med hin­

anden i S. m. 1937-38, s. 30.

415. »Kühle. Kühle, Sejer: Breve og andre papirer vedrørende slægten Kühle. Kø­

benhavn 1938. 72 blade.

416. »Kühle. Kühle, Sejer: Slægten Kühle, dens oprindelse og historie. Trykt som manuskript. København 1919. 64 s. og 1 tavle, ill.

Kühle. Breve og andre papirer vedrø­

rende slægten Kühle. København 1946.

71 blade, og tillæg s. å. og st., 15 bl.

og 14 tavler med indklæbede fotogra­

fier. (Duplikeret).

418. Kaad. Knudsen, Christian: Af 400 års slægters saga i en alsisk landsby i Vor hjemstavn. Sønderborg u. å., s. 47-109.

419. Kaad. Slægtstavlesamlingen I, s. 93f.

L 420. Lagoni. Rasch s. 14-23.

Langbehn se 96, 97 og 103.

420a.La/ige. Lange, Albert J.: Slektebog over en fra Holsten til Norge indvandret slekt Lange. Christiania 1917.

Langhein se 580.

421. Lauritsen. Slægtstavlesamlingen I, s.

110.

422. Lautrup. Eskesen, Morten: Den søn­

der jydske digterinde Anna (Anna Kri- stjane Lautrup) i S. å. 1893, s. 191- 252.

423. Lautrup. Hvidtfeldt, Johan: Præste­

siægten Lautrup i S. m. 1939-40, s.

146-50.

424. Lautrup. Lausten-Thomsen, H.: Peter Lautrups minder i S. å. 1944, s. 133- 236.

425. Lautrup. Die Müllerfamilie Lautrup i Heimat-Blätter 1940, s. 250-51.

426. »LawaeZz. Lawaetz, H. : Otto Lawaetz.

1829—16. oktober—1929. Hans liv og gerning tillige med blade af slægten La- waetz’s historie. (Udgivet af det Otto Lawaetz’ske familiefond). København 1929. 145 s.

427* Leck. Thomle, E. A.: En bergensk slægtebog fra det 17de århundrede [bl.

a. indeholdende oplysninger om en slægt Leck fra Tønder] i P. t. 2. rk.

1. bd., 1886, s. 1-31.

428. Lei. Rasch, s. 70-82.

429. *Leschly. Slægtstavlesamlingen I, s. 111 og II, s. 55.

Ley se 428.

430. Licht, de Fine. Slægtstavlesamlingen II, s. 56f.

431. de Lichtenberg. D. a. å. 1917, s. 317ff.

de Lichtenberg se 319 og 319a.

432. Lind. Lind, Gustav: Familien Lind. En stamtavle over slægten. Trykt som ma­

nuskript. Kolding 1905. 114 s.

433* Lindeburg. Slægtstavlesamlingen II, s.

57f.

434. von der Lippe. H. J. Huitfeldt-Kaas : Slægten von der Lippe. P. t. IV, 1883, s. 87-88.

435. *Lorck. [Gaedeke, Robert og Hvidt, Ed.

L] : Slægtebog for familien Lorck, sluttet den 30. november 1881. Køben­

havn [1881]. 10 s.

436. Lorenzen. Hiort-Lorenzen, Hans Ru­

dolf: Herre til Hesselager gård, Nis Lorenzens (f. 1721 t 1795) samlede descendens. Udarbejdet som manu­

skript for familien. Haderslev 1876.

18 s.

437. Lorenzen. Hiort-Lorenzen, Hans Ru­

dolf: Slægten Lorenzen fra Rinkenæs.

Roskilde 1903. 24 s.

438. Lorenzen. Hiort-Lorenzen, H. R. : Slæg­

ten Lorenzen fra Rinkenæs, tredie ud­

gave ved. J. F. Gottschalk og Albert Fa- britius. 1842 — 11. november — 1942.

Trykt som manuskript. København 1942. 107 s., ill.

439. Lorenzen. Hiort-Lorenzen, H. R.: Pe­

ter Hiort Lorenzens slægt i S. å. 1901, s. 142-44.

440. Lorenzen. Iversen, Jens: En slægts­

gård i Sæd gennem 400 år [Christen Lausten Lorenzens aner] i S. m. 1937- 38, s. 16.

441. Lorenzen. Lorenzen, N. H. : Stammta­

fel über die Familie Lorenzen, ur-

— 19 —

Figure

Updating...

References

Related subjects :