• Ingen resultater fundet

7 4 9 .

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "7 4 9 ."

Copied!
98
0
0

Hele teksten

(1)

F0TRAA1RET

1 9 1 4 - .

(2)

B I B L I O T H E K , :?

(3)
(4)

8 IS Li O

t

M b K,

(5)

(BEK. A F 28. J U L I 1857, AF 9 JAN. 1883 OG A F 24. JAN. 1887.

REGL. AF 20. NOV. 1888, 10. JAN. 1893 OG 10.—13. F E B R . 1900).

1 9 1 4 — 1 9 1 7 :

DORPH, N. V., Maler, M. A., Formand. Valgt af Mini­

steriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

ANDERSEN, RASMUS, Rilledhugger.

RRASEN, H. O., Maler, M. A.

FISCHER, V1LH. Th., Maler.

LARSEN, KNUD. Maler, M. A.

STORCK, H. O., Etatsraad, Kmd. a f Db., Dmd., Architekt, M. A.

WANDEL, SIGURD, Maler, M. A.

Foruden fornævnte faste Komité er følgende M E D L E M M E R A F C E N S U R K O M I T É E N F O R 1914:

BRUMMER, CARL, Architekt.

DAHL-JENSEN, J. P., Billedhugger.

EDELMANN, THOD, Billedhugger.

MOLS, N. P., Maler, M. A.

ROOSE, AAGE, Maler.

ROSEN, A., Professor, Architekt.

KOMITÉEN F O R TOMBOLAEN 1914:

JESPERSEN, HENRIK, Maler.

MORTENSEN, CARL, Billedhugger, M. A.

PETERSEN, TOM, Maler.

U D S T I L L I N G S K O M I T É E N S S E K R E T Æ R : HARTMANN, F. J. C.

(6)

O p s y n e t k a n paavise, h v o r A r b e j d e r n e e r a n ­ b r a g t e .

P r o t o k o l l e r m e d Angivelse af P r i s e r n e p a a d e A r b e j d e r , d e r e r b e t e g n e d e m e d *, e r h e n l a g t e i K o n t o r e t og i Udstillingslokalet. T o m b o l a a n v i s n i n ­ g e r m o d t a g e s k u n s o m B e t a l i n g f o r k ø b t e A r b e j d e r , n a a r d e afleveres i U d s t i l l i n g e n s K o n t o r s a m t i d i g m e d a t K ø b e t f i n d e r S t e d .

D e a n g i v n e Maal e r i C e n t i m e t e r .

M. A. v e d e n K u n s t n e r s N a v n b e t e g n e r , a t h a n e r M e d l e m af A k a d e m i e t .

E n F o r t e g n e l s e o v e r U d s t i l l e r n e s A d r e s s e r og e n Angivelse af T i d e n , p a a h v i l k e n adskillige Ateliers e r tilgængelige f o r P u b l i k u m , findes b a g i d e t t e Katalog. S a m m e s t e d s findes F o r t e g n e l s e o v e r d e K u n s t n e r e , s o m i H e n h o l d t i l Regulativet h a r R e t t i l a t u d s t i l l e e t v i s t A n t a l A r b e j d e r u d e n f o r C e n s u r (u. C.)

T O M B O L A

P u b l i k u m s O p m æ r k s o m h e d h e n l e d e s p a a d e n n y e O r d n i n g af T o m b o l a e n v e d U d s t i l l i n g e n , a n f ø r t p a a Katalogets s i d s t e Sider.

(7)

RADERINGER — TEGNINGER.

JØRGEN AABYE.

1. Portræt af Højesteretsadvokat Nellemann.

H. 110, B. 86.

2. *GuIe Tulipaner. H. 58, B. 54.

t ARVID AAE.

1. J u l i 1877 — 12. Aug. 1913.

3. *Legende Dreng. H. 66, B. 63.

HANS AGERSNAP.

4. *Vinterdag i Skoven. Efter Studie f r a Aar 1900.

H. 125, B. 100.

5. *Udsigt fra Straasø Plantage. H. 74, B. 94.

6. *1 Præstegyden ved Juletid. H. 45, B. 55.

MARIE AHLMANN.

7. *Portræt. H. 93, B. 72.

CHR. AIGENS.

8. T o kortspillende Børn. [Lop-Mæt], H. 75, B. 95.

T i l h . G r o s s e r e r I. P . J e n s e n , Aalborg.

9. *Trine. H. 68, B. 58.

(8)

ANNA ANCHER.

10. *Ved Graven. H. 80, B. 60.

11. *Ved Selskabstoilettet. H. 54, B. 44.

12. Interiør m e d Klematis. H. 64, B. 56.

T i l h . W i n k e l og Magnussen.

13. *Skrivende gammel Dame. Solskin. H. 40, B. 50.

HELGA ANCHER.

14. * Aftenbillede. H. 52, B. 62.

MICHAEL ANCHER,

R. of D b .

15. Portræt. H. 60, B. 37.

16. *Moder og Barn. H. 55, B. 50.

17. *Ung Pige, der læser. H. 52, B. 39.

18. *Elsie. H. 58, B. 47.

19. *Gammel Kone, der læser. H. 74, B. 60.

20. *Paa Kommandobroen. Snetykning.

H. 108, B. 148.

21. *Uroligt Vejr. H. 80, B. 110.

22. *Sommeraften. Fiskere ved e n Baad.

H. 62, B. 80.

23. *1 Læsøkonens Stue. Søndag Morgen.

H. 45, B. 40.

F . GEORG ANDERSEN.

24. *Rhododendron. H. 62, B. 52.

VILH. ARNESEN.

25. *Engelske Trawlfiskere paa Doggers Bank i Nord­

søen. H. 97, B. 148.

26. *Udfor Snekkersten. Skoleskibet Georg Stage i F æ r d med a t brase ind. H. 62, B. 94.

(9)

Dragør. H. 46, B. 56.

28. *Aalborg, set f r a Limfjorden. H. 46, B. 72.

O T T O P. BALLE.

29. *Løvdalsvejen ved Skovfogdens

Hus. Jagttid. H. 69, B. 100. E g n e n ved

30. *Foraarsaften p a a Engene ved F r e d e r i k s v æ r k .

Aaseaa. H. 69, B. 100.

31. *Efteraarsdag i Frederiksberg Have. H. 60, B. 100.

VILHELMINE BANG.

32. *En lille Pige. H. 34, B. 29.

BRITA BARNEKOW.

33. Portræt af F r k . V. B. H. 104, B. 80.

34. E n lille Mandolinspillerske. H. 66, B. 53.

CHR. F . BECK.

35. *Slotsgraven ved Rosenborg. H. 51, B. 38.

36. *Vinterdag i Kastellet. H. 39, B. 48.

J . BENTZEN-BILKVIST.

37. *Bygevejr. September. H. 116,

B . 1 6 6 . Motiv fra

38. *Klart Vejr med Blæst. H. 65, B.87. Skjeidal ved 39. * K l a r t Vejr. S e p t e m b e r . H . 50, Salten Langsø.

B. 77.

J E N S BIRKHOLM.

40. * Efter Badet. H. 105, B. 129.

(10)

RAGNHILD BISCHOFF.

41. *Fødselsdag. H. 115, B. 142.

CHR. BLACHE, M. A.

Professor, K af D b . , D b m .

42. *1 Gøteborg Skærgaard. H. 73, B. 116.

43. *Tordenbyger over Vesterhavet. H. 73, B. 116.

44. *Strand paa Gisseløre ved Kalundborg. H. 39, B. 59.

45. *Sundet udfor Ellekilde. H. 39, B. 59.

46. *Septemberdag paa Kalundborg Fjord. H. 39, B. 59.

47. *Henad Aften u d mod Asnæs. Kalundborg.

H. 39, B. 59.

GERHARD BLOM.

48. *Landskab i Sabinerbjergene. H. 60, B. 72.

49. *Villa Borghese. Rom. 1913. H. 36, B. 47.

50. *Trinita dei monti. Rom. 1913. H. 31, B. 30.

J O H . BOESEN.

51. *1 Silkeborgegnen. Svejbæk. H. 95, B. 142.

52. *En Skovbæk. H. 64, B. 95.

53. *Ved Havegærdet. H. 48, B. 64.

54. *Blomstrende Æbletræer. H. 46, B. 65.

LOUISE BONFILS.

55. *Strandparti. Skagens Vesterby. H. 36, B. 55.

56. *Fra Hornbæk Havnemole. H. 36, B. 55.

FOLMER BONNÉN.

57. *To Drenge blandt Chrysanthemer.

58. *Stillleben.

(11)

CHRISTIAN BONNESEN.

59. *Juninat. Motiv fra Vendsyssel. H. 100, B. 150.

60. *Gefionsgruppen. Farvelitografi.

HEDVIG BRANDT.

61. *Portræt af min lille Pige. H. 49, B. 49.

I. H. BRANDT.

62. *Brænding. H. 88, B. 140.

63. *Stille Eftermiddag ved en Bjergsø. Motiv fra Bayern. H. 106, B. 79.

64. * Aften. H. 74, B. 112.

65. *Klipper og Sø. Motiv fra Bornholm. H. 74, B. 112.

VIGGO BRANDT.

66. *Samson og Dalila. H. 126, B. 189.

67. *Interiør. H. 66, B. 69.

H. BRASEN, M. A.

68. *Aftenfred. H. 78, B. 110.

69. *Den Fremmede. H. 80, B. 110.

70. *Ved Hegnshuset. H. 57, B. 60.

71. *Familiescene. H. 43, B. 50.

AXEL BREDSDORFF.

72. *Paris' Dom. H. 200, B. 300.

J . U. BREDSDORFF.

73. *Den store Røverdal ved Svinkløv. Eftermid­

dagssol. September. H. 95, B. 170.

(12)

74. *Ræbild Bakker iEftenniddagssoldis. H.96, B. 156.

75. *Fra den store Røverdal ved Svinkløv. Solskin henad Aften. H. 96, B. 140.

76. *Ræbild Bakker i mildt Graavejr. H. 90, B. 133.

CH. HENRICHSEN-BREMSEN.

77. *Decemberdag i Dyrehaven. H. 63, B. 84.

H. A. BRENDEKILDE.

78. *Politiske Nyheder. Abbednæs. H. 78, B. 100.

79. *En rolig Eftermiddag. H. 77, B. 95.

80. *Husmandskone. Rønnebæk. H. 65, B. 77.

81. *En tungsindig Moder. H. 49, B. 59.

ALFRED BROGE.

82. *Skyggebilledet. H. 66, B. 56.

BENEDICTE BRUMMER, født OLRIK.

83. *Udgaaet Eg i Dyrehaven. Akvarel. H. 65, B. 52.

84. *Blomster. H. 50, B. 40.

85. *Blomster. H. 48, B. 34.

CARL BUDTZ-MØLLER.

86. *1 Tanker. St. Cocimato. H. 92, B. 104.

87. *Geder søger Ly mod Solen. H. 68, B. 94.

E . V. BØGH.

88. *Tulipaner. H. 68,5, B. 68,5.

ANTHONORE CHRISTENSEN, født TSCHERNING.

89. *Forsommer. H. 36, B. 62.

90. *Eftersommer. H. 41, B. 49.

(13)

91. *PeIargonie i mit Vindue. H. 73, B. 61.

92. *En Buket. H. 65, B. 48.

GODFRED CHRISTENSEN, M. A.

Professor, R. a f D b .

93.

94.

95.

96.

97.

Ved Hornbæk.

*Vejen gennem Plantagen.

H. 154, B. 104.

*Ellestuen. H. 45, B. 65.

*Birketræer ved Stranden.

H. 42, B. 63.

* F r a Laven Bakker mod Vejrforandring.

H. 52, B. 74.

H. 45, B. 65.

*Bagsværd Sø

R. CHRISTIANSEN.

98. *Forbuden Visit. P a a Græsmarken i Bissevejr.

H. 119,5, B. 156.

99. Søskende. Portrætgruppe. H. 94, B. 62,5.

100. Rytterportræt. H. 94, B. 62,5.

T i l h . S t a m h u s b e s i d d e r S. d e Mylius-Benzon.

G. A. CLEMENS.

101. Midsommeraften. Klitterne ved Tannishus.

H . 6 2 , B . 1 0 0 . T i l h . D i r e k t ø r G. F . Muller.

S. CLOD-SVENSSON.

102. *Efteraarspløjning. Motiv fra Herløv. H.27, B.35.

103. Tøbrud. [Vernis m o u med aquatinte.]

H . 2 3 , 6 , B . 3 3 . T i l h . G r a f i s k K u n s t n e r s a m f u n d s S e r i e r .

104. Motiv f r a Vigerslev. H. 27, B. 36.

(14)

CARLA COLSMANN.

105. *Aftenpassiar. H. 85, B. 110.

106. *Kjøbenhavn set f r a det nye Amagerkvarter.

H. 71, B. 98.

107. *Fra Højdedraget ved Svinkløv. H. 66, B. 81.

108. *Vej gennem Gamle Varre. Svinkløv.

H. 50,6, B. 66.

HANS DALL.

109. *Aftenlandskab ved Haga. H. 120, B. 168.

110. *Novemberdag i Dyrehaven. H. 123, B. 134.

111. *Oktoberdag i Jylland. H. 50, B. 78.

112. *Skovbillede. H. 62, B. 82.

113. *Aftenbillede. Tisvilde. H. 60, B. 81.

114. *Ved Højsand. Rørvig. H. 57, B. 71.

CHRISTINE DEICHMANN.

115. *Vej gennem Heden. Solskin. Motiv fra Henne- Kirkeby. H. 34, B. 46.

116. *Hedelandskab. Graavejr. Motiv fra Henne- Kirkeby. H. 34, B. 46.

T H . DELEURAN.

117. *Interiør. H. 45, B. 37.

118. *Portræt. H. 38, B. 28.

AUGUSTA DOHLMANN.

119. Efteraarsanemoner. H. 56, B. 43.

120. Frugter. H. 38, B. 26.

121. Ferskner. Pastel. H. 24, B. 20.

(15)

BERTHA DORPH.

122. *Morgen. 1913—1914. H. 164, B. 177.

123. *En lille Pige i Baldragt. 1912. 1913—1914.

H. 147, B. 84.

124. *Lise med sin Hund. 1913—1914. H. 78, B. 76.

125. *Ung Pige. Profil. 1913—1914. H. 50, B. 39.

126. *Skaal med Blomster. 1914. H. 52, B. 66.

127. *Stillleben. 1913. H. 39, B. 37.

N. V. DORPH, M. A.

128. Portræt af Geheimekonferensraad, Direktør G.

A. Hagemann. 1913. H. 76, B. 58.

T i l h . P r i v a t b a n k e n i K j ø b e n h a v n .

O L E DUE.

129. *Februarstemning. H. 63, B. 95.

130. *Alléen ved GI. Køgegaard. Efteraar.

H. 64, B. 76.

KNUD DYBVAD.

131. Foraar. H. 16, B. 20.

132. Sommer. H. 16, B. 20. T i l h . D i r e k t ø r E d u a r d Rée.

133. Høst. H. 14, B. 12.

LISSEN EWALD.

134. *Landskab. Lingome. Halland. Studie. Efter­

aar. H. 66,5, B. 92,6.

CARL FISCHER.

135. *Studie. H. 38, B. 30.

136. Liggende Pige. H. 56, B. 40.

137. *Tegninger. H. 64, B. 53.

138. *Tegninger. H. 64, B. 53.

(16)

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

EGIL FISCHER.

*Tempelherrekirken Vera Cruz og Vejen til Zamarramal set f r a Segovia. Farveblyant.

H. 43, B. 28,5.

VILH. T H . FISCHER.

*Graagæs. H. 100, B. 139.

*Brushaner. H. 78, B. 103.

*Gaasetræk. H. 38, B. 51.

HARRIET FISCHER-JØRGENSEN.

*Læsende Kone. H. 25, B. 26,5.

CARL FORUP.

*Gammel Gaard ved Østersøen. H. 86, B. 90.

*Foraar i Sydsjælland. H. 96, B. 107.

Dreng med Violoncel. Litografi. H. 63, B. 63.

HARALD FOSS,

Professor.

*Hede. Eftermiddag i Oktober.

H . 63, B. 101.

*Septembermorgen. H. 45, B. 72.

*Lyng og Kulturland. Eftermid­

dag. H. 45, B. 72.

*Engen i Ju ni . Formiddag.

H. 37, B. 59.

*Fra Aaen. Mildt Graavejr.

H. 29, B. 42.

*Ved Mariagerfjord. H. 38, B. 59 ACHTON FRIIS.

*Birketræer ved e n Dam. H. 50, B. 65.

Brunshaab ved Viborg.

Stamhuset Bidstrup.

Jylland.

(17)

FRIIS-NYBO.

154. * Aften i Atelieret. H. 150, B. 200.

CHARLOTTE FRIMODT.

155. *Fra Rektorhaven. Sorø. H. 46, B. 68.

JOHANNE FRIMODT.

156. Pæoner. H. 51, B. 63.

157. Cineraria. H. 60, B. 76.

JOHANNES GLOB.

158. *Loke og Sigyn. H. 150, B. 125.

T i l k e n d t A k a d e m i e t s s t o r e G u l d m e d a i l l e .

C. GODTFREDSEN.

159. *Novemberdag i Skoven. H. 100, B. 112.

JACOB LUDVIG GOLDMANN.

160. *Efteraarslandskab. H. 78, B. 64.

161. *Landskabsstudie. H. 60, B. 50.

162. *Fra Kristianshavn. Skitse. H. 66, B. 79.

MARY GOLDSCHMIDT.

163. *Stillleben. H. 57, B. 52,5.

MARIE GRAAE.

164. *Beværtningshave i Pilealléen. H. 61, B. 87.

165. *Bakker paa Refsnæs. H. 55, B. 81.

KAI GRUNTH.

166. *En Sjæl efter Døden. H. 150, B. 100.

(18)

MARY GRUT.

167. *Efteraarsdag ved en Bondegaard.

H. 58,6, B. 81,6.

168. *Fra Kanalen ved Frederiksdal. H. 74, B. 79.

169. *Foraarsdag ved Furesøen. H. 45, B. 70.

170. *Aprilsne. H. 50, B. 59.

P O U L HALBY.

171. *Ved Væven. H. 65, B. 56.

MARIUS HAMMANN.

172. *Gammel Mand. H. 67, B. 70.

173. *Interiør. H. 53, B. 63.

174. *Interiør. H. 51, B. 62.

175. *1 Værkstedet. H. 25, B. 38.

MAGDALENE HAMMEBICH.

176. *Æbler. H. 13,6, B. 17.

SVEND HAMMERSHØI.

177. *Træer. H. 56, B. 56.

178. *Landskab. England. H. 48, B. 51.

179. *Lincoln College. Oxford. H. 66, B. 66.

180. *Prinsens Palæ. H. 66, B. 66.

CARL HANSEN.

181. Ved Havnen. Venedig. H. 36, B. 44.

182. Kanal i Venedig. H. 32, B. 39.

183. Gade i Chioggia. H. 33, B. 28.

184. G a m m e l B o n d e g a a r d v e d T e g l s t r u p H e g n .

H . 28, B. 33.

185. *Granskov. Teglstrup Hegn. H. 55, B. 46.

186. Rødvig Havn. H. 35, B. 46.

(19)

GORM HANSEN.

187. *Portrætstudie. Lampelys. H. 63, B. 52.

HANS HANSEN.

188. *Portræt. H. 81, B. 55.

HOLGER H. HANSEN.

189. *Loke og Sigyn. Fresco. H. 150, B. 125.

SIGVARD HANSEN.

190. *Februar uden Sne. H. 62, B. 100.

YRSA HANSEN.

191. * Roser.

1 9 2 . * T u l i p a n e r .

O T T O HASLUND, M. A.,

Professor.

193. Dameportræt. T i l h . D i r e k t ø r H a r a l d Bing.

194. *En lille Pige i en Dør. H. 42,6, B. 32.

195. *Interiør med en lille Pige. H. 47, B. 45.

196. *Portræt af en lille Pige. H. 35, B. 30.

197. *En Hedevej. H. 32,6, B. 42,5.

198. *Henad Eftermiddagen. H. 33, B. 42,5

199. *Udover Markerne. Optrækkende Tordenvejr.

H. 3 6 , 5 , B. 42.

E L S E HASSELRIIS.

200. *Høst. H. 26,5, B. 32,5.

201. *Ved Rugskellet. H. 26,5, B. 32,6.

202. :i;Fra Gammelstrand. H. 26,5, B. 32,5.

203. *Den lille Pige med Svovlstikkerne. H.21, B. 26,5.

2

(20)

204.

205 206 207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214 215

216 217 218

219

EINAR HEIN.

Portrætgruppe. H. 63, B. 60.

T i l h . D i r e k t ø r C h r . Neess.

Gertrud med sin Dukke. H. 35, B. 30.

T i l h . F r k . G u d r u n B ø r r e s e n .

Barneportræt. H. 50, B. 44.

T i l h . K a m m e r h e r r e , G r e v e H . K n u t h .

Barneportræt. H. 46, B. 38. \ _ ... _ . Barneportræt. H.46, B.38. \ T"h'I ) r' P0 l't'F r a"t z P l 0-

*Roser. H. 47, B. 42.

VIGGO HELSTED.

*Storm. Klitmøller. H. 74, B. 141.

*Opklarende Vejr efter Blæst. Klitmøller. Studie.

H. 40, B. 57.

*Fra Baadepladsen. Klitmøller. Studie.

H. 40, B. 57.

ERIK HENNINGSEN, M. A.

R. af Db.

Rosenborg Eksercerplads. J u n i 1912. H. 75, B. 126.

U d f ø r t e f t e r Bestilling. T i l h . H a n s M a j e s t æ t Kongen.

Portræt. H. 120, B. 90. T i l h . G r o s s e r e r B å r e n t z e n .

Portræt af F r u A. L. H. 102, B. 77.

HANS HENNINGSEN.

*Portrætskitse. H. 70, Br. 67.

*Portrætskitse. H. 46,5, B. 38,5.

*Fra Havnen. H. 46, B. 63.

MARIE HENRIQUES.

*Gravfigurer, fundet i Medum i Ægypten, fore­

stillende Prins Réhelep og Prinsesse Nefrete.

(21)

Polykrom Sandsten, c. Aar 4000 f. C. Kairo Museet. H. 83, B. 89.

220. *Udsigt fra Parthenons Celia. H. 73, B. 60.

221. *Niketemplet paa Akropolis. H. 60, B. 81.

222. *Hoved af en polykrom Sandstens Gravfigur i Kairos Museum, forestillende Prinsesse Ne- frete. 4000 Aar f. C. Farvelitografi.

K. O. HILKIER.

223. *Loke og Sigyn. H. 172, B. 110.

224. *Interiør. H. 96, B. 76.

225. *Under F r u e Taarn. H. 57, B. 60.

LORENS V. HINRICHSEN.

2 2 6 . * F i s k e b å c k s k i l . H . 7 5 , B . 5 8 .

ANNETTE H O F F . 227. Paa Altanen. H. 35, B. 30.

E L L E N HOFMAN-BANG.

228. *Den]faldne Høvding bæres i Land. H. 84, B. 58.

EBBA HOLM.

229. Ulla. Portræt. H. 75, B. 56.

HARALD HOLM.

230. *Evighedsblomster. H. 60, B. 71.

231. *Evighedsblomster. H. 57, B. 68.

232. *Levkøjer. H. 52, B. 66.

2

«

(22)

NIELS HOLSØE.

233. Interiør. H. 55, B. (32.

234. *Interiør. H. 56, B. 40.

235. *Interiør. H. 54, B. 39.

236. *Lampelys. H. 52, B. 45.

AXEL HOU.

237. *Lille Pige med Blomster. E t af Forarbejderne til Alterbilledet i Simeonskirken. Kul og Akvarel. H. 89, B. 58.

P . H O U G A A R D .

238. *Familien Hostrup. H. 42, B. 57.

239. *Sælvig. Samsø. H. 54, B. 74.

AUGUST HÆRNING.

240. *Tre af Havets Veteraner. Gilleleje. Akvarel.

H. 39, B. 58.

O L U F HØST.

241. *Efteraar. Dragør. H. 86, B. 73.

242. *Vinteraften. Dragør. H. 62, B. 58.

243. Portræt. H. 45, B. 40.

P E T E R ILSTED.

244. *Unge Mennesker. H. 50, B. 60.

245. * Landskab. H. 52, B. 38.

246. *Lille Pige, der strikker.

H. 29, B. 25.

247. *Tomater. H. 20, B. 28.

248. *To unge Piger. H. 39, B. 32.

249. *Interiør med et rødt Sjal.

250. *Moder og Barn. H. 48, B. 43.

Farvetrykte Mezzotinter.

(23)

V. IRMINGER, M. A.,

Professor.

251. *Ved Arbejdet. H. 125, B. 140.

252. *Søren Kanne. Efter St. St. Blichers Digt.

H. 92, B. 63.

253. *To F a a r . H. 38, B. 60.

254. *Scirocio. H. 59, B. 60.

255. *To Venner. H. 27, B. 35.

GEORG JACOBSEN.

256. *Ung Dame i en gammel Pels. H. 126, B. 94.

CECILIE JACOBÆUS.

257. *Cikorie. H. 47,6, B. 54.

V. JASTRAU.

258. *Sommerferie. Litografi. H. 50, B. 36.

259. *01e i sit Værksted. Radering. H. 44, B. 36.

260. *Efteraarsluft. Radering. H. 48, B. 40.

261. * Loftstrappen. Radering. H. 36, B. 31.

C. HORNUNG J E N S E N . 262. *Hornbæk Plantage. H. 46, B. 63.

GABRIEL JENSEN.

263. Portræt af Greve Fr. Ahlefeldt-Laurvigen.

H. 85, B. 66.

264. Barneportræt. H. 73, B. 54.

T i l h . Greve F r . A h l e f e l d t - L a u r v i g e n .

OLGA JENSEN.

265. *En Alpeviol. H. 72, B. 60.

266. *Gule Tulipaner. H. 67, B. 63.

(24)

O L U F J E N S E N .

267. *Laus Fiskerens Hus. Mols. H. 40, B. 50.

268. * Kaktus. H. 52, B. 46.

269. * Kaprifolier. H. 40, B. 41.

270. *Regnfang i en Stentøjskrukke.

H. 29, .B 22.

271. *Følfod. H. 27, B. 24. Raderinger.

272. *Tulipaner. H. 29, B. 24.

273. *Linnæa. H. 15, B. 11.

POVL J E R N D O R F F . 274. *Loke og Sigyn. H. 170, B. 152.

275. *Landskab. Studie. Sverige. H. 104, B. 69,5.

276. *Landskab. Studie. Sverige. H. 101, B. 66.

HENRIK J E S P E R S E N .

277. *Rhododendron og Azalier paa en Bjergskraa- ning. Motiv f r a Villa Carlotta ved Como- søen. H. 77, B. 113.

278. *Indsø i Småland. Frisk Septemberdag.

H. 80, B. 126.

279. *Udsigt over Thuner- og Brienzersøerne. Som­

mermorgen. H. 63, B. 126.

280. *Store Stene ved en svensk Indsø. Aftensol.

H. 64, B. 107.

281. *Svensk Landskab. Fugtig Sommerdag.

H. 64, B. 100.

J O H . JOHANNESSEN.

282. *Eftermiddag. Amager Fælled. H. 46, B. 59,6.

283. *Udsigt f r a Møllegaarden. H. 40, B. 55.

284. *Vinter. H. 34,5, B. 38.

(25)

AXEL JOHANSEN.

285. *Gyldenlakker i en Skaal. H. 30, B. 42.

286. *Sildebaade ved Gammel Strand. H. 18, B. 28.

VIGGO JOHANSEN, M. A.,

Professor, R. af Db.

287. *Midsommeraften. Dragør. H. 55, B. 58.

288. *Hvide Skyer over Havet. H. 44, B. 68.

289. *Strandlinien. Aften. Dragør. H. 65, B. 46.

290. *Tordenagtig Luft. Udkanten af Dragør.

H. 45, B. 67.

291. *Skagen med det gamle Fyr. H. 44, B. 65.

292. *En grøn Baad paa Sønderstrand. Skagen.

H. 44, B. 65.

293. *Stærkt skyet Luft. Aften. Dragør. H. 45, B. 57.

294. *Fasaner. Skitse. H. 49, B. 63.

295. *Nature morte. H. 52, B. 64.

296. *Nature morte. H. 45, B. 55.

E. W . JOHNSEN.

297. *En Svinesti. H. 59, B. 72.

298. *Dameportræt. H. 72, B. 54.

299. *Selvportræt. H. 72, B. 57.

300. *Opstilling. H. 53, B. 46.

301. *Paafugl og Høns. H. 83, B. 100.

JACOB JØRGENSEN.

302. *Novemberdag. H. 67, B. 85.

ERNST KIILERICH.

303. *Mogens og Else. H. 46, B. 40.

304. *Mogens. H. 43, B. 30.

(26)

HELVIG KINCH.

305. *Unge Heste i Vænget. Motiv fra Hillerøds- holm. H. 100, B. 150.

RIGMOR KLEIN.

306. *Tre Børn. H. 61, B. 98.

HARRY KLUGE.

307. *Vestjydsk Bondegaard. H. 32, B. 49.

HANS KNUDSEN.

308. *Klar Dag sidst i September. Kristianshøj.

309. *Graavejrsdag. Motiv fra Gandløse Ore. Februar.

A. KONGSBAK.

310. *Klitter ved Vesterhavet. September.

H. 65, B. 90.

311. *Ved Vesterhavet. H. 45, B. 64.

t

KRISTIAN KONGSBØLL.

9. D e c e m b e r 1880—31. M a r t s 1913.

312. *Ved Vindueskrogen. H. 69, B. 50.

313. *En gammel Mand. H. 41, B. 32.

314. *Fra et Teglværk. H. 32, B. 35.

315. *Gyldenlakker. H. 37, B. 30.

316. *Morgenfruer. H. 30, B. 24.

317. *Fra Flaskekroen. H. 24, B. 33.

318. *Landskab med høje Træer. H. 28, B. 25.

319. *Marine. H. 18, B. 22.

(27)

KR. KONGSTAD.

320. H.C.Andersen: Tolv med Posten. Eneste Eksem­

plar. H. 35, B. 50.

VALDEMAR KORNERUP.

321. *Det mørknes. Interiør. H. 46, B. 54,5.

JOHANNES KRAGH.

322. Dameportræt. H. 132, B. 102.

T i l h . O b e r s t i I n g e n i ø r k o r p s e t H. U l r i c h .

323. * Afsked. Dekorativ Panneau. Tempera paa Guld­

grund. H. 91, B. 88.

La Rosa é tin bel ftore somiglia alla giooentii:

Nasce, fiorisce — e poi maore e non ritorna piii.

FRITZ KRAUL.

324. *Solskin. Jonstrup. H. 40, B. 56.

E . KRAUSE.

325. *En Sildebaad. Farveradering.

326. *Kronborg. Farveradering. H 327. *Regensen. H. 33, B. 27.

328. *Absalonstatuen. H. 24, B. 28.

329. *Natteskyer over Byen.

H. 24, B. 29.

ERNST KØIE.

330. *Gavl. H. 28, B. 26.

331. *Aa. H. 26,5, B. 27,6. [ Raderinger.

332. *Tre unge Piger. H. 21, B. 26. |

H. 60, B. 45.

. 50, B. 65.

Raderinger.

(28)

333. *1 Skoven. H. 22,6, B. 19,5. \ _ . . 334. * Strand. H. 37, B. 34. f Raderinger.

FREDERIK LANGE.

335. Portræt. H. 98, B. 103.

T i l h . G r o s s e r e r A n d r e a s P e t e r s e n .

336. Portræt. En Lystjæger. H. 120, B. 79.

337. *Fra en Legeplads. H. 81, B. 102.

VIGGO LANGER.

338. *Efteraarsdag i Sorgenfri Skov. H. 87, B. 126.

ADOLPH LARSEN.

339. *Efteraarsdag i Frederiksberg Have. H. 66, B. 90.

340. *St. Kannikestræde. Radering. H. 38, B. 33.

A L F R E D LARSEN.

341. *Bag Sognefogdens Gaard. H. 35, B. 68.

HUGO LARSEN.

342. Portræt. H. 58, B. 51.

T i l h . G r o s s e r e r Aksel W . L a r s e n .

KNUD LARSEN, M. A.

343. Dameportræt. H. 130, B. 100.

T i l h . K a m m e r h e r r e S u e n s o n .

344. Portræt af Etatsraad Chr. D. A. Hansen.

H. 110, B. 96.

345. Portræt af Godsejer Fabricius. H. 90, B. 70.

(29)

346. Portræt af Ingeniør Alex. Foss. H. 94, B. 72.

T i l h . S a m m e n s l u t n i n g e n af A r b e j d s g i v e r e i J æ r n - o g M e t a l i n d u s t r i e n .

347. *Før Gudstjenesten. H. 80, B. 115.

348. *Gudrun. H. 160, B. 110.

THORVALD LARSEN.

349. *Ved Skovsøen henad Foraaret. H. 97, B. 105.

AKSEL M. LASSEN.

350. *Først i Oktober. Motiv f r a Dyrehaven.

H. 84, B. 133.

OLGA LAU.

351. *En Passiar. Dragør. H. 38, B. 32.

352. *Landskab. Dragør. H. 18, B. 36.

T H E A LEJMANN.

353. *Bondestue. H. 48, B. 61.

CARL LOCHER,

P r of e sso r , R. af D b .

354. *For hjemgaaende. Stiv, tiltagende Kuling.

Sønderhavet. Skagen. H. 92, B. 135.

355. *1 Land. Skagens Sønderstrand. H. 92, B. 135.

356. *Syd-Sydvest. Storm og Højvande. Skagen.

H. 42, B. 61.

357. *Septembersol. Skagens Sønderstrand.

H. 42, B. 61.

J E N S LUND.

358. *Foran Kaminilden. Malet med Voksfarver.

H. 129, B. 92.

359. *Min Søster. Blyantstegning. H. 60, B. 43.

(30)

SØREN LUND.

360. *Høstvognen i Bygmarken. H. 79, B. 95.

361. *Ænder i Baggaarden paa Sønderhjørne.

H. 55, B. 56.

362. *Køer p a a Engen ved Tæbring Præstegaard.

H. 37, B. 53.

363. *Tøjrede Køer paa Østervang. H. 37, B. 52.

ANNA LUNDQVIST.

364. Selvportræt i Vandfarve. H. 33,5, B. 28,5.

365. Nils bliver holdt frem. Farvelagt Tegning.

H. 32, B. 24.

LILLI LUNDSTEEN.

366. Portrætgruppe. T i l h . G r o s s e r e r H a r a l d Bech.

367. Barneportræt.

T i l h . E k s p e d i t i o n s s e k r e t æ r i K u l t u s m i n i s t e r i e t F . Graae.

MARIE LUPLAU.

368. *Velvære. H. 63, B. 49.

H. LUBBERS.

369. *Efter Solnedgang ved Vesterhavet. H. 29, B. 44.

LØNBORG-JENSEN.

370. *En Pige med en Kat. H. 78, B. 68.

371. *En Lergrav med en Mølle. H. 34, B. 44.

J U E L MADSEN.

372. *Tegninger. H. 50, B. 100.

373. *Tegninger. H. 40, B. 80.

374. T e g n i n g . H. 40, B. 50.

(31)

J U L I E MADSEN.

375. *Loke og Sigyn. H. 142, B. 125.

376. * Portræt. H. 99, B. 78.

V. MAGAARD.

377. »Den Gamle skal til Købstaden. Motiv fra Hedeboegnen. H. 45, B. 59.

378. »Morgensol. H. 50, B. 44,5.

379. *Den sidste Rest af den gamle Strandprome­

nade. Radering. H. 17,5, B. 24,5.

CARL V. MEYER.

380. »Fremtidsudsigter. H. 164, B. 205.

381. *Seksogtres om en Morgenbitter. H. 96, B. 115.

382. »Med den brede Pensel. H. 96, B. 86.

383. *Ung Mand fra Vårmland. H. 96, B. 76.

EMMA MEYER.

384. »Levkøjer. H. 41, B. 55.

385. »Skovsti. H. 57, B. 46.

386. »Jydsk Landskab. H. 39, B. 60.

LAURITZ M. MIKKELSEN.

387. »Efteraar. H. 52, B. 73.

N. P . MOLS, M. A.

388. »Aften i August. Vestjylland. H. 94, B. 140.

389. Maadehold med Kløveren. H. 94, B. 120.

T i l h . K o n t o r c h e f T h o m s e n .

390. »Enken og hendes gamle Ko. H. 40, B. 50.

391. Køerne skal hjem. H. 43, B. 53.

T i l h . G r o s s e r e r S c h o t t l å n d e r .

(32)

392. *Køerne malkes. H. 40, B. 58.

393. »Bugende Gaas. H. 40, B. 50.

HARALD MOLTKE.

394. *Roselil og hendes Moder. H. 92, B. 78,5.

395. *Rose i Vinduet. H. 46, B. 55,5.

EMILY MONRAD.

396. * Bitten. H. 37,7, B. 41,4.

ANNA E. MUNCH.

397. »I Krinoline. H. 56, B. 38.

398. *Polakpiger. H. 46, B. 55.

399. »Tulipaner og Tintøj. H. 46, B. 33.

E M I L I E MUNDT.

400. *Nu skal der soves. Motiv f r a Asylet i Isted­

gade. H. 36, B. 51.

401. »Morgenstemning. Berner Oberland. H. 31, B. 44.

AMALIE MULLER.

402. »Fra Espergærde. H. 25, B. 34.

TONY MULLER.

403. »Perlesnore. Brudstykke. H. 77, B. 58.

CARL MØLLER.

404. »Foraarsmorgen i Løvspringstiden. H. 60, B. 90.

405. »Septemberdag. H. 38, B. 56.

406. »Tidligt Foraar. Morgenbelysning. H. 54, B. 43.

407. »Bygevejr over GI. Skagens Klitter. H. 30, B. 46.

408. »Sommergrønne Enge. H. 30, B. 46.

409. »Efter Regn. November. H. 38, B. 56.

(33)

CHR. MØLSTED.

410. *SoIen bryder gennem Taagen. Motiv fra Drog­

den. H. 183, B. 162.

P. MØNSTED.

»Gangsti ved Aaen. Sæbygaard Skov. H. 120, B. 200.

MAX NATHAN.

»Portræt. H. 62, B. 50.

VALDEMAR NEIIENDAM.

*P. A. Heiberg og Malthe Conr. Bruun i Paris.

H. 108, B. 159.

— tsaa ofte som vi, hændelsviis, mødte hinanden paa Gaden, standsede vi, og talte nogle Ord sammen i al Venskabc. (P. A. H e i b e r g : Erindringer.)

»Johan Ludv. Heiberg og hans Hustru besøger P. A. Heiberg i Paris. H. 113, B. 100.

SIGFRED NEUHAUS.

»Moder og Søn. H. 100, B. 92.

Dameportræt. H. 83, B. 72.

T i l h . D i r e k t ø r H. H a u b e r g .

EJNAR NIELSEN, M. A.

417. Job. H. 202, B. 252. [Borttages 1. Maj], HENRIK NIELSEN.

418. »Afteninteriør. H. 65, B. 56.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

(34)

BØRGE NYROP.

419. »Oktober Aften. Motiv f r a Sorø. H. 120, B. 150.

420. *1 Udkanten af Klitterne. Motiv f r a Søndervig.

H. 60, B. 70.

421. »Skitse fra Vesterhavet. Motiv f r a Søndervig.

H. 43, B. 57.

DAGMAB OLRIK.

422. »Stille Sommeraften i Gudbrandsdalen.

H. 78, B. 62.

SIGURD OLRIK.

423. »Agnete og Havmanden. H. 40, B. 34.

424. »Agnete og Havmanden. H. 40, B. 34.

ALFRED OLSEN.

425. »En lensende Bark. H. 78, B. 88.

426. »En gammel Pakbod i Bergen. H. 67, B. 48.

427. »Tidlig Morgen paa Søen. H. 48, B. 67.

428. »Havblik. H. 48, B. 67.

CHR. BENJAMIN OLSEN.

429. »Sundet udfor Snekkersten. H. 60, B. 89.

430. »Slæbedamper med Lægtere i Øresund.

H. 58, B. 94.

EINAR OLSEN.

431. Dameportræt. H. 93, B. 84.

JOHANNES OTTESEN.

432. »Børn, der samler Champignons. H. 102, B. 94.

433. »Blomsterne vandes. H. 118, B. 94.

(35)

J U L . PAULSEN, M. A.,

Professor.

434. Selvportræt.

U d f ø r t e f t e r Bestilling af U d s t i l l i n g s k o m i t é e n .

435. *Sovekammerscene. H. 61, B. 49.

436. *Moder og Barn. H. 65, B. 60.

437. *Moder og Barn. H. 60, B. 49.

438. *Barnet vaskes. H. 42, B. 31.

439. *Moder og Barn. H. 42, B. 29.

440. *Foraar. H. 49, B. 60.

441. »Landskab. Tisvilde. H. 49, B. 60.

442. »Aftensol. Tisvilde. H. 53, B. 65.

443. »Landskab. Birkerød. H. 50, B. 65.

444. »Marine. H. 46, B. 55.

OSCAR J U L . PAULSEN.

445. »Karen-Lena. H. 83, B. 67.

CHRISTIAN PEDERSEN.

446. »Moster fortæller. H. 62, B. 85.

S O P H I E PEDERSEN.

447. »Dameportræt. H. 96, B. 84.

448. Ȯbler. H. 39, B. 47.

ALBERT PETERSEN.

449. »Gaardinteriør. H. 35, B. 52.

CARL W . PETERSEN.

450. »Fyrretræer. Rørvig. H. 45, B. 57.

3

(36)

451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

461 462.

463 464.

465

RUD. PETERSEN.

»Christus og Synderinden. H. 136, B. 126.

— men da de vedbleve at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: Den af eder, som er uden Synd, kaste den første Sten paa hende. J o h . V I I I . 7.

F r a Børnestuen. H. 50, B. 47.

T i l h . P r o f e s s o r C. N y r o p .

»Figurbillede. H. 40, B. 30.

*Fra Vejle Aa. Landskab. H. 30, B. 40.

»Fra Vejen til Vingsted. Landskab. H. 30, B. 40.

TOM PETERSEN.

»Agent Lagonis Gaard paa Vestergade i Faaborg.

H. 59, B. 77.

»Smed Frederiksens H u s i Faaborg. H. 59, B. 77.

»Bojestræde med Klokketaarnet i Faaborg.

H. 52, B. 42.

»Solskin. Bojestræde. Faaborg. H. 51, B. 42.

» F r a Paris i Foraaret. H. 60, B. 49.

»Niedernstrasse. Gade i det gamle Kvarter af Hamborg. H.31,B.25.

»Højbroplads. H. 26, B. 37.

»Udsigt over Kanalen med Thor­

valdsens Museum. H. 33, B. 27.

»Strandgade med Asiatisk Kom- Baderinger, pagni. Kristianshavn.

H. 22, B. 23.

»Parti ved Toldboden. Kjøbenhavn.

H. 17, B. 24.

»Kanalparti ved Stige. H. 13, B. 19.

SALLY NIKOLAJ PHILIPSEN.

Portræt. H. 96,5, B. 76.

T i l h . c a n d . m a g . V a l d . Koppel.

(37)

MARGRETHE SVENN POULSEN.

468. Portræt. Professor, Dr. med. E . A. Tscherning.

H. 100, B. 67.

ALBERT REPHOLTZ.

469. »Korsridderen. Sortkunst efter Rembrandt. Ori­

ginalen i Statens Museum for Kunst.

H. 20,6, B. 16.

470. *Ved Strandegaards Dyrehave. Originallitografi.

H. 22,6, B. 30.

471. »Portræt af Filosofen Descartes. Sortkunst efter F r a n s Hals. Originalen i Ny Carlsberg Glyp­

totek. H. 23,5, B. 14,6.

J . BESEN-STEENSTRUP.

472. »En Malkerøgter. H. 63, B. 94.

473. »En Følhoppe. Tidlig Morgen. H. 64, B. 94.

474. »En Dreng med et P a r Heste. H. 64, B. 94.

L. A. RING, M. A.

475. »Naar Toget ventes. Jernkaneoverkørsel paa Roskilde Landevej. H. 141, B. 174.

GOTFRED RODE.

476. »Sensommerdag. Lumbsaas. H. 65, B. 94.

477. »Septemberdag. Lumbsaas. H. 32,6, B. 57.

478. »Ved Sejrøbugten. H. 41, B. 60.

479. »Juli Eftermiddag. Sejrøbugten. H. 35, B. 50,5.

480. »Hønsegaarden. H. 42, B. 35,6.

INGEBORG RODE.

481. Portræt af fhv. Stiftslæge L. Rode. H. 85. B. 67.

3*

(38)

AAGE ROOSE.

482. *Fra Højbroplads. H. 100, B. 127.

483. *En Kulmile. Vårmland. Træsnit. H. 22, B. 32.

484. »Korset rejses. Træsnit. H. 28, B. 36.

485. »Tømmerslæde. Træsnit. H. 23, B. 14,5.

WANDA ROOSE.

486. »Mimosa. Farvetræsnit. H. 22, B. 27,5.

487. »Tranebær. Farvetræsnit. H. 12,5, B. 19.

IVAR ROSENBERG.

488. Portræt af Enkefru Doktor Harpøth. H.90, B.69.

T i l h . F r k . H a r p ø t h .

489. »Pietå. Komposition. H. 93, B. 165.

LUDOVICA KABELL-ROSENØRN.

490. »Roser, voksede ind gennem Vinduet. Sj'd- frankrig. H. 97, B. 57.

491. »Gul J a s m i n og Iris. Sydfrankrig. H. 46, B. 53.

A. RUDINGER,

P r of e ss or , R. a f Db.

492. »Udløbet af Aaen ved Frederiksværk. H. 55, B. 96.

493. »Bakket Landskab med Køer. H. 49, B. 81.

494. »Strandparti ved Frederiksværk. H. 43, B. 71.

AXEL SALTO.

495. »Tobias og Englen. H. 106, B. 140.

(39)

E. SALTOFT.

496. Epitafium. H. 110, B. 125.

497. »Ung nøgen Mand og Kvinde. H. 125, B. 150.

P E T E R R. SALTVIG.

498. *Figurstudie. H. 43, B. 34.

499. »Atelierinteriør med Figurer. H. 60, B. 66.

MARIE SANDHOLT.

500. »Dameportræt. H. 84, B. 72.

501. »Plantagelandskab. H. 63, B. 99.

502. »Hus ved Havet. H. 45, B. 58.

ELISABETH SCHIØTT.

503. »Havreholm Mølle. H. 58, B. 77.

N. F . SCHIØTTZ-JENSEN.

504.

505.

506.

507.

»Havgus. Fiskerne gaa i Land.

H. 82, B. 116. Motiver fra

»Udenfor Villaen. H. 53, B. 76. Lønstrup.

»Klitter ved Havet. H. 54, B. 78.

»Indsø. Sydsjælland. H. 48, B. 72.

J . C. SCHLICHTKRULL.

508. Portræt af Professor Poul la Cour. H. 120, B.90.

T i l h . Askov H ø j s k o l e .

509. Portræt af Forfatteren Laurids Bruun. Lampe­

lys. H. 125, B. 90.

510. Dameportræt. H. 48, B. 39.

511. »Esrom Kloster ved Foraarstid. H. 89, B. 64.

(40)

512. *Foraarssol. F r a Haven ved Esrom Kloster.

H. 64, B. 62.

513. »Udsigt f r a Haregabsbakkerne. Nordsjælland.

H. 59, B. 116.

514. »Landskab. Nordsjælland. H. 48, B. 102.

H. H. SCHOU.

515. »Sovende Dreng.

P. A. SCHOU.

516. Portræt. H. 44, B. 38. T i l h . F r k . S c h w e n s e n , T r u d s - , holm.

517. »Interiør. H. 51, B. 42.

518. »Landskab. Motiv f r a Rude Skov. H. 35, B. 19.

519. »Interiør. H. 38, B. 30.

520. Portræt. H. 31, B. 25. T i l h . G o d s e j e r E . S c h o u .

521. Portræt. H. 31, B. 25. T i l h . M a l e r e n H i i t t m a n n .

SIGURD SCHOU.

522. »Fra Lynæs Havn. H. 43, B. 64.

SVEN SCHOU.

523. *Galan Boy longeres. H. 93, B. 124.

524. »Svanetræk. Vintereftermiddag. H. 51, B. 57.

HENRIK SCHOUBOE.

525. »Septembermorgen ved Havnø Mølle. H. 75, B. 93.

W A L T H E R SCHWARTZ.

526. »Portræt af Malermester Marius Lange. H. 89, B. 68,5.

(41)

t

INGEBORG SEIDELIN,

30. O k t b r . 1872 — 2. F e b r . 1914.

527. »Krokus. H. 50, B. 54.

AXEL SIMONSEN.

528. »Fra Hestehaven. Hillerød. IL 83, B. 96.

529. »Motiv f r a Hillerød. H. 50, B. 55.

SIMON SIMONSEN.

530. »Fast Stand. H. 28, B. 42.

531. »En grov Spøg. H. 16, B. 25.

532. »Smartness. H. 15, B. 18.

533. »Tre Venner. H. 9, B. 13.

KNUD SINDING.

534. »Middagsbordet. H. 60, B. 82.

535. »To Piger ved en Fontæne. H. 60, B. 52.

536. »Dagligstuen. H. 74, B. 97.

HARALD SLOTT-MØLLER.

537. »Himmelsengen. H. 82, B. 93.

538. »Morgenkaffen. H. 85, B. 69.

HANS SMIDTH.

539. »Færgen. Motiv f r a Gudenaa. H. 80, B. 124.

540. *Ønskekvisten. Der søges efter Vand.

H. 79, B. 119.

541. »Interiør. H. 36, B. 48.

542. »Interiør. H. 31, B. 49.

543. »Vestjydsk Kostald. H. 30, B. 49.

544. »Kriegbaums Gaard i Resen-Fælde. Alheden.

H. 40, B. 70.

(42)

AXEL STEPHANSEN.

545. »Sommerdag paa Bygdø. H. 38, B. 36.

JØRGEN STORCK.

546. »Germand Gladensvend. H. 58, B. 47.

547. »Thor, Loke og Bondens Sønner. H. 53, B. 69.

GERDA STRØM.

548. »Saturns Tempel. F o r u m Romanum.

H. 31, B. 42.

549. »Via Sacra. F o r u m Romanum. H. 30, B. 35.

WILLIAM STUHR.

550. »Loke og Sigyn. Figurkomposition.

\ H. 134, B. 120.

CATHBINE SVENDSEN.

551. »Gfæssende F a a r paa Lvngsodde. Udsigt o v e r til Middelfart. H. 62." B. 90.

FR. LARSEN SÆRSLØV.

552. »Rødkaalen luges. H. 50, B. 62.

553. »Solskin ved det gamle Hus. H. 43, B. 40.

554. Ȯblerne plukkes. H. 37, B. 35.

AXEL SØEBOBG.

555. »Møllebækken ved Rånte i Småland.

H. 40, B. 56.

556. »En Smålandsgubbe. H. 56, B. 65.

557. »Spekulativ. H. 55, B. 68.

558. »Studenten. H. 17, B. 20.

559. »Natten. H. 62, B. 47.

560. »Min Stue. H. 55, B. 56.

(43)

E I L E R SØRENSEN.

561. *Aaen og Børnene. H. 91, B. 121.

562. »Gibsstøbere i Værkstedet. H. 83, B. 81.

A. C. TEBSLØSE.

563. »Mads Olsens Stue. H. 70, B. 80.

VILHELM TETEN S . 564. »Selvportræt. H. 93, B. 65.

565. »Interiør. H. 59, B. 46.

566. »Rhododendron. H. 62,5 B. 66.

ANNA THALBITZER.

567. »Motiv f r a Bøllemosen. H. 36, B. 48.

ELLA THALBITZER.

568. »Vej ved Ørholm. H. 61, B. 63.

MATHILDE THALBITZER.

569. »I Tørvemosen. H. 78, B. 98.

570. »En gammel Herregaardshave. September.

H. 89, B. 82.

AUGUSTA THEJLL-CLEMMENSEN.

571. »Arkaisk Kvindefigur i Marmor fra Akropolis- museet i Athen. H. 71, B. 46.

572. »Niketemplet paa Athens Akropolis.

H. 33, B. 49.

573. »Karyatidehallen paa Athens Akropolis.

H. 75, H. 65.

574. »Arkaisk Marmorrelief f r a Delphi. H. 48, B. 100.

(44)

M. THERKILDSEN, M. A.

575. »Eftermiddag. H. 63, B. 94.

576. »Skov med Heste. H. 63, B. 94.

577. J u n i d a g i Dyrehaven. H. 63, B. 94.

578. F r a Dyrehaven. H. 63, B. 94.

579. »Arbejdsheste p a a Fælleden. H. 55, B. 78,5.

580. »Husmandens Køer. H . 35, B. 48,5.

581. »Paa Eremitagesletten. H. 36,5, B. 52.

582. »En Hind h o s sin Nyfødte. H. 38, B. 52.

583. Køer p a a en Mark. H. 39, B. 46.

PAULINE THOMSEN.

584. »Nys udsprungne Bøgetræer. P a a Tangen. Lille Tvillingedal. H. 101, B. 135.

KAMMA THORN.

585. »Polakpiger. H. 90, B. 79.

586. »Nature morte. H. 58, B. 77.

EMMY THORNAM.

587. »Voksende Chrysanthemum. H. 56, B. 67.

MARIA THYMANN.

588. »Udsigt f r a F r u Mann's Villa i Nymindegab.

Morgensol. H. 47, B. 113.

589. »Bygevejr. Nymindegab. H. 59, B. 79.

T R O E L S TRIER.

590. »Landsatte Kreaturer. H. 46, B. 84.

591. »Et Ridt. H. 70, B. 105.

592. »Fra den udtørrede Lammefjord. H. 60, B. 100.

(45)

593.

594.

595,

596,

597 598.

599.

600.

601,

602.

603.

604.

605.

606.

607.

608.

609.

610.

AXEL ULMER.

*Nature morte. H. 63, B. 66.

*Gule Blomster. H. 59, B. 52.

* Bygevejr. Motiv f r a Sydfyen. H. 62, B. 72.

STEPHAN USSING.

»Frederiksberg Have. April 1913. H. 62, B. 69.

HERMAN VEDEL.

»Figurbillede. H. 137, B. 175.

»Mandsportræt. H. 132, B. 100.

Barneportræt. H. 137, B. 100.

T i l h . M a l e r e n K r . Møhl.

»Mandsportræt. H. 127, B. 106.

»Ved Klaveret. H. 100, B. 82.

»Interiør med Figurer. H. 73, B. 95.

Drengeportræt. H. 58, B. 38.

Drengeportræt. H. 58, B. 38. T i l h . I n g e n i ø r

Portræt af en gammel Kone. P A. P e d e r s e n .

H. 68, B. 58.

GUSTAV VERMEHREN.

H. 52, B. 60.

»Besøg h o s Bedstemoder paa Hjemvejen f r a Skole. H. 53, B. 58.

»Foraarslængsel.

YELVA VERMEHREN.

»Krokus. H. 43, B. 44.

ELISABETH WANDEL.

Portræt af en u n g Pige. H. 91, B. 68.

»Interiør. H. 47, B. 65.

(46)

SIGURD W A N D E L , M. A.

611. *UdstiIlingskomitéen. 1912—13. H.168, B. 235.

612. »Interiør. H. 68, B. 84.

B E R T H A WEGMANN.

613. Dameportræt. Knæstykke. H. 45, B. 40.

614. Dameportræt. Knæstykke. H. 45, B. 40.

615. Dameportræt. Knæstykke. H . 45, B. 40.

616. »Portrætskitse af e n g a m m e l Mand. Hoved.

H. 23, B. 25.

617. Frugtstykke. H . 23, B. 33.

CARL W E N T O R F .

618. Portræt. H. 133, B. 102. I T i l h . L e h n s g r e v e

619. Portræt. H. 133, B. 95. / Reventlow.

620. Portræt. H. 124, B. 95. T i l h . K a p t a j n E l i b r e c h t .

621. *Farvel! Farvel! Motiv f r a H o r n b æ k . H. 61, B. 80.

622. »Damhuset ved Brahetrolleborg. H. 53, B. 73.

THOBVALD W I E B E N . 623. »Ved et Vindue. H . 61, B. 84.

J . W I L H J E L M , M. A.

624. »Fiskerne v e n d e h j e m . H. 123, B. 190.

625. »Jægeren p a a Heden. H. 97, B. 150.

626. »I Sommerferien. H. 69, B. 80.

627. »Rhododendron. H. 72, B. 91.

628. »Porthvælving f r a Frederiksborg Slot.

H. 48, B. 56.

629. » F r a Frederiksborg Slot. H. 56, B. 46.

(47)

E L L E N WILKENS.

630. *Stillleben. H. 40, B. 37.

FREDERIK W I N T H E R . 631. »Skodsborg Dam. H. 67, B. 93.

632. »Skodsborg Dam. H. 62, B. 96.

633. Blaaregn. H. 30, B. 45.

T i l h . H r . V. Dilleben, Sanssouci, G e n t o f t e .

634. »Blomstrende Æbletræ. Jægersborg. H.41, B.61.

C. V. W O L F F . 635. »Studie. H. 63, B. 55.

ERNST ZEUTHEN.

636. »Tørrede Blomster. H. 69, B. 75.

637. »Bjerglandskab. H. 77, B. 91.

638. »Tomtinden. Træsnit. H. 22, B. 27.

639. »Bjerglandskab. Træsnit. H. 22, B. 27.

AAGE ØBBO.

640. »En Landsbykirke. Lynge ved Sorø.

H. 78, B. 94.

(48)

BILLEDHUGGERKUNST.

RASMUS ANDERSEN.

641. Buste i Bronce. T i l h . P r o f e s s o r C h r . Blache.

THYRA BOLDSEN.

642. Portrætbuste af en Filosof. Marmor.

T i l h . U n i v e r s i t e t e t .

ADDA BONFILS

643. *De første Skridt. Gruppe i Gibs. Nat. Størrelse.

CABL J . BONNESEN, M. A.,

R. a f Db.

644. Musiken. H. 200, B. 158.

U d f ø r t e f t e r Bestilling af Brygger C a r l J a c o b s e n .

645. *Attilas Mænd. H. 50, B. 52.

THOMAS BÆBENTZEN.

646. *En Bomer. Buste i Gibs. H. 71, B. 42.

647. *Den f r o m m e Mand, lyttende til Præstens Tale.

Statuette i Gibs. H. 31, B. 25.

B. BØGEBJERG.

648. Livsglæde. Statue i nat. Størrelse. Gibs.

649. Violinist Thorvald Nielsen. Portrætbuste. Nat.

Størrelse. Gibs.

6 5 0 . P o r t r æ t s t a t u e t t e . G i b s .

(49)

CARLA M. CHRISTIANSEN.

651. »Gudruns Sorg. Niflungskvadet. Den ældre Edda. Relief. H. 65, B. 95.

J . P. DAHL-JENSEN.

652. »Løve. H. 21, B. 44.

ELO.

653. *LAdorateur. Studie. Bronce.

654. Portrætbuste i Marmor.

AUGUSTA FINNE.

655. »Portrætbuste i Bronce af Architekt Carl Peter­

sen. Nat. Størrelse.

656. »Portrætbuste i skotsk Sandsten af Anton Finne.

Nat. Størrelse.

JEAN GAUGUIN.

657. Ekvilibrist. H. 30, B. 20.

658. Akrobater. H. 50, B. 30.

ANDREAS F . V. HANSEN.

659. Medaille, præget i Bronce. H. 67, B. 67.

660. Porlrætrelief. Gibs. H. 23, B. 16.

R. HARBOE.

661. »Portrætbuste. Kalksten. H. 82, B. 55.

N. G. HENRIKSEN.

662. »Sjællandsk Bondekone. Plaquette i Bronce.

H. 16,6, B. 14.

(50)

P E T E R HEROLD.

663. Jagtfalk. T i l h . Den kgl. P o r c e l æ n s f a b r i k .

INGEBORG PLOCKROSS IRMINGER.

664. *Mariane. Buste i Gibs. H. 45, B. 28.

665. Ved Sengetid. Statuette. Forglødet Porcelæns- masse. H. 30, B. 20. Tilh. B i n g & G r ø n d a h l .

666. *Lille Menneskebarn. Gibs. L. 73, B. 35.

GUNNAR JENSEN, M. A.

667. *Model til en Carl Jacobsen-Medaille. Bronce.

LAURITZ JENSEN, M. A.

668. ^Vildsvinejagt. Gruppe i Gibs. H. 45, B. 56.

HANS N. JØRGENSEN.

669. *Dalila. Statuette i Bronce.

HJALMAR KLEIS.

670. *Opstandelse. H. 380, B. 160 X 170.

SØREN KONGSTRAND.

671. *Det bødes der for. H. 31, B. 50 X 114.

672. *Maske af en gispende Buldog.

JOHANNES KRAGH.

673. Portrætbuste i Bronce af Admiral, Kammerherre A. d u Plessis de Richelieu. H. 55, B. 55.

T i l h . K a m m e r h e r r e i n d e d e R i c h e l i e u .

(51)

674. Ebbe. Portrætbuste i Marmor. H. 35, B. 18.

T i l h . G r o s s e r e r A n d r e a s C h r i s t e n s e n .

675. *Geden, der klør sig. Bronce. H. 25, B. 32.

HANS W . LARSEN.

676. *Amfora. Gibs. H. 200, B. 50.

677. Portrætbuste. Gibs. H. 54, B. 20.

AGNES LUNN.

678. *Malkeged. Gibs. H. 13, L. 19, B. 9.

679. *Nyfødt. Gibs. H. 20, L. 31, B. 15.

680. *Hvilende Ko. Gibs. H. 19, L. 49, B. 23.

CH. SVEJSTRUP MADSEN.

681. *Brille-Pingvin. Bronce. H. 28.

682. *Buste. Selvportræt. Gibs. H. 37.

RIKARD MAGNUSSEN.

683. *Min Hustru. Portrætbuste. Gibs. 1913. Nat.

Størrelse.

CARL MARTIN-HANSEN.

684. Hds. Maj. Dronning Alexandrine. Modelleret Amalienborg. Foraaret 1913.

685. Gottfred Matthison-Hansen.

686. Sjællandsk Bondekone.

687. F y n s k Bondepige.

688. Vestjysk Bondepige. [Kgl. Porcelænsfabrik].

(52)

KNUD MAX MØLLER.

689. *Brushane i Kampstilling. Parringsdragt.

H. 16, B. 26.

690. *Brushane i Kampstilling. Parringsdragt.

H. 20, B. 23.

CARL MORTENSEN, M. A.

691. Barnebuste. Marmor. Nat. Størrelse.

T i l h . A r c h i t e k t H a r i l d .

JOHANNES MØLGAARD.

692. *Konen med Æggene. Statuette.

H . C. A n d e r s e n : Der var en Konepaa Landet.

SOFUS J . NERVIL.

693. Portrætbuste i Marmor. Glashandler J o h . Frantz Ronge. H. 50, B. 45.

U d f o r t e f t e r Fotografi. T i l h . Det R o n g e s k e Legatfond.

694. *Susanne. Stiliseret Miniatur i Bronce.

H. 20, B. 10.

J E N S JAKOB N1ELSEN-BREGNØ.

695. *Portrætbuste.

696. *Øgledræber.

NIELS NIELSEN.

697. *En Marabu-Stork. Statuette. H. 26, B. 31.

698. *En syg Vædder. Statuette i Gibs. H. 25, B. 36.

(53)

<599.

700.

701.

702.

703.

704.

705.

706.

707.

708.

709.

GYDE PETERSEN,

R . af Db.

Portrætbuste. T i l h . D i r e k t ø r H. P . P r i o r .

Portrætbuste. Tilh. H r . J o h a n n e s D a m .

H. CHR. PETERSEN,

R. a f Db.

*Statue i Marmor. H. 110.

NANNA PETERSEN.

*Eva efter Syndefaldet. H. 88, B. 132.

AXEL POULSEN.

*Den første Kærlighed. H. 170, B. 50.

HARALD QUISTGAARD.

Portrætbuste i Bronce. H. 50, B. 20.

T i l h . F r u A l f r e d Melbye.

Portrætbuste i Gibs af F r k . E. R. H. 50, B. 30.

LAURA RAGOCZY.

Frode leger. H. 63, B. 60 X 60.

ELNA STEEN-HERTEL.

*Thorkild. Statuette i Bronce. H. 42.

RUDOLPH TEGNER.

*Slægten. \ Grupper til Kærlighedens Port.

*Hengivenhed. ( Overnat. Størrelse.

(54)

710. *Portrætbuste af min Hustru. Bronce.

711. *Portrætbuste af Mr. Hugh Stirling Martin.

Bronce.

CHR. THOMSEN.

712. E n Vogterdreng. Statuette i Gibs. H. 37, B. 20.

T i l h . D e n kgl. P o r c e l æ n s f a b r i k .

ANNA TRAP.

713. *Hvilende Dreng.

GEORG ULMER.

714. *Statuette i Bronce.

EINAR UTZON-FRANK.

715. *Gideon. Statue i Gibs. Nat. Størrelse.

716. *Venus. Statuette i Bronce. H. 40.

717. *Eva. Statuette i Bronce. H. 35.

718. *Daniel i Løvekulen. Relief i Bronce.

H. 50, B. 45.

719. Portrætbuste i Bronce. Nat. Størrelse.

T i l h . P r o f e s s o r H . C. S l o m a n n .

720. Portrætbuste i Bronce. Nat. Størrelse.

T i l h . H r . Alfred S i m o n s e n .

721. *Portrætbuste. Bronce og Sten. Nat. Størrelse.

722. *Bacchus. Statuette i Bronce. H. 25.

VILH. WANSCHER.

723. *De hellige tre Konger. H. 50, B. 20.

T æ n k e s f o r s t ø r r e t 5 Gange, u d f ø r t i ciseleret og d e l v i s f o r g y l d t B r o n c e p a a e n S o k k e l af 3 m a s s i v e M a r m o r ­ b l o k k e og a n b r a g t f o r a n H e l l i g a a n d s k i r k e n .

(55)

HOLGER WEDERKINCH.

724. *Kong Georg I. af Grækenland holder sit Ind­

tog i Saloniki.

Modellen t i l h . Ds. M a j e s t æ t e r D r o n n i n g A l e x a n d r a og K e j s e r i n d e M a r i a F e o d o r o w n a .

725. *I)epartementschef Rentzmann.

726. *Pointer. Statuette i Keramik. Brændt hos Kongstrand.

ANNA W I T T E R .

727. Portræt af min Moder. Buste i Gibs.

H. 55, B. 35.

BYGNINGSKUNST.

H. C. ANDERSEN.

728. Civiletaternes Sommerhuse. H. 80, B. 100.

729. Sommerhus. H. 80, B. 100.

POVL BAUMANN.

730. Villa ved Rvvangs Allé. Opført 1912. H. 33, B. 44.

731. Villa ved Onsgaardsvej. Hellerup. Opført 1912.

H. 43, B. 33.

732. Villa ved Kirkevej. Ordrup. Opført 1912—13.

H. 43, B. 33.

733. Planer til ovennævnte 3 Villaer. H. 50, B. 77.

(56)

734. Facade til Hus med Toværelserslejligheder i Égegade paa Nørrebro. Opført 1913.

H. 33, B. 29.

IVAR BENTSEN.

735—736. Husmandshus. H. 90, B. 60.

CHRISTEN BORCH.

737. Opmaalingstegninger af Weis' Has i Ribe. H. 100.

B. 74.

N. C. CHRISTENSEN.

738—739. Kommuneskolen i Sundbvøster.

H. 60, B. 95.

MOGENS CLEMMENSEN.

740—742. Studier f r a Grækenland.

ALF. COCK-CLAUSEN.

743. Hus i Ringsted. H. 75, B. 55.

744. Gravsted. H. 75, B. 55.

AUG. COLDING.

745—747. Traktørstedet Hesselhuset ved Nyborg Strand. H. 74, B. 63.

FOBENINGEN A F 3. DECBR. 1892

v e d A r c h i t e k t K a y F i s k e r .

748—751. Opmaalinger. H. 63, B. 94.

(57)

OVE FUNCH-ESPERSEN.

752. Stationsbygninger ved Rønne-Allinge Banen.

H. 57, B. 69.

753—755. Lodsbygning i Rønne.

756. Proprietærgaarden Sejersgaard ved Rønne.

H. 31, B. 37.

G. B. HAGEN.

757. Sparekassen for Køge og Omegn. H. 94, B. 80.

T. H. H J E J L E OG N. ROSENKJÆR.

758—762. Husmandshus. H. 90, B. 60.

SYLVIUS KNUTZEN.

763—764. Villa i Holte. H. 35, B. 51.

765. Hjørring-Aabybro Banen. Landstationer.

H. 54, B. 86.

766. Hjørring-Aabybro Banen. Hjørring Station.

H. 54, B. 86.

EINAR MADVIG.

767—768. Villa paa Odinshøj for Kaptajn Worsaae.

H. 58, B. 97.

769. Fotografier og Plan af do. H. 45, 59,5.

HELGE B. MØLLER.

770—776. Bygning for Den vest- og sønderjydske Kreditforening.

(58)

HELWEG-MØLLER.

777—778. Udkast og Plan til Dr. phil. Rannows Sommerpavillon.

779. Interiør f r a Den kgl. Porcelænsfabriks Udsalg.

H. 61, B. 47.

SVEN RISOM.

780—788. Tegninger til et Landarsenal, tænkt be­

liggende i Kjøbenhavn.

T i l k e n d t A k a d e m i e t s s t o r e G u l d m e d a i l l e .

789. Opmaaling og Restaureringsforsøg af den dio­

nysiske Ypperstepræsts Marmortronstol i Dio- nysos-Teatret i Athen. H. 104, B. 60.

790. Opmaalinger af 2 Marmortronstole i og udenfor Athen.

791—792. Opmaalinger af tidlig-antikke, bemalede, brændte Ler-Sarkofager fra Klazoméne ved Smyrna i Lilleasien.

N I E L S ROSENKJÆR.

793—797. Projekt af et Arsenal.

SVEND SINDING.

798. Administrationsbygning for en Provinsgarnison.

H. 100, B. 65.

799. Administrationsbvgning for Garnisonen i Hol­

bæk. H. 80, B. 100.

800. Perspektiv af samme. H. 36, B. 48.

801. Gymnastikhus for Garnisonen i Holbæk.

H. 60, B. 90.

802. Fotografier af Bygninger i de sjællandske Gar­

nisonsbyer, opførte af Ingeniørkorpset 1913.

(59)

JOHAN SPEYER.

803—804. Cand. theol. Næsleds Villa i Hellerup.

STRØM T E J S E N . 805—810. E t Landarsenal.

T i l k e n d t A k a d e m i e t s m i n d r e G u l d m e d a i l l e .

811. Sommerbolig.

812. Villa.

EDVARD THOMSEN.

813 — 818. Et Landarsenal.

K. VARMING.

819—826. Tegninger af en Del af Bygningerne ved Sindssygehospitalet. Nykøbing Sj.

BEGNAR W I E D .

827—830. Moesgaard. GI. Aarhus Amt. Opmaaling af Avlsbygninger.

(60)

DEKORATIV KUNST.

J U S T ANDERSEN.

831. E n Bispestav. T i l h . B i s k o p J o h a n n e s v o n Eucli.

832. *Hængesmykke med Malakit og Koral.

VALD. ANDERSEN OG ALF. COCK-CLAUSEN.

833. Palæ-Caféen i Aalborg. H. 75, B. 55.

834. Koncertsal i Aalborg. H. 70, B. 100.

N I E L S BANG.

835. *Gravminde over en L a n d m a n d . H. 126, B. 43.

F. KASTOR HANSEN.

836. Et Pibehoved. [Borttages 1. Maj], 837. *Et Signet.

EBBA HOLM.

838. *Dekorativ Skitse til Fresco. H. 76, B. 76.

839. T e g n i n g e r til Bogbind, Forsatspapir og lign.

H. 50, B. 57.

SØREN KONGSTRAND.

840. *En Samling Keramik.

KAI LANGE.

841. Alteret i Christianstad Kirke. Pennetegning.

H . 4 5 , B . 3 4 . T i l h . F r e d e r i k s b o r g m u s e e t .

842. Prædikestolen i Christianstad Kirke. Penne­

tegning. H. 42, B. 31. T i l h . F r e d e r i k s b o r g m u s e e t .

(61)

J U E L MADSEN.

843—848. *Studier til Vægdekoration, malt paa Bispe­

bjerg Hospital. H. 70, B. 94.

MARTIN MORTENSEN.

849. Stage til 3 Lys. Brændt Ler.

850. *Skaal i brændt Ler.

ANNA E. MUNCH.

851. Fotografier efter dekorative Arbejder, udførte i en Villa og i Graabrødre-Hospitals Kirke i Odense. H. 46, B. 57.

J E N S JAKOB NIELSEN-BREGNØ.

852. Forslag til Udsmykning af Fælledparkens Bro.

NORSKE KUNSTNERE.

CATHARINE HEYERDAHL.

853. * Nelliker. H. 47, B. 39.

854. *Tourette ved Vintertid. Sydfrankrig. H. 30, B. 48.

855. *Ved Middelhavet. H. 30, B. 43.

LOUIS MOE.

856. *Raderinger. H. 80, B. 108.

(62)

LE1S SCHJELDERUP.

857. *Børneportræt. H. 128, B. 170.

KR. SINDING-LARSEN.

858. *Barnehoved. H. 46, B. 38.

S V E N S K E K U N S T N E R E .

CLAES J . BAUMBACH.

859. *Margrete. Portrætrelief. Ibenholt.

H. 28, B. 25.

TEODOR LUNDBERG.

860. Professor F r a n s Neruda. Buste i Gibs.

(63)

hold til Reglementet Ret til uden Censur (u. C.) at udstille

4 Arbejder:

[u. C. f ø r l . J u n l 1899]

Anna Ancher Lauritz Jensen Michael Ancher Henrik Jespersen Rasmus Andersen Viggo Johansen

Chr. Blache Carl Locher

Joh. Boesen Søren Land

J. H. Brandt N. P. Mols

H. Brasen Emilie Mundt

J. U. Bredsdorff Carl Møller H. A. Brendekilde Alfred Olsen R. Bøgebjerg Jul. Paulsen Anthonore Christensen L. A. Ring Godfred Christensen A. Rudinger

Augusta Dohlmann N. F. Schiøttz-Jensen Harald Foss Simon Simonsen Otto Haslund Hans Smidth Erik Henningsen M. Therkildsen Peter Ilsted Bertha Wegmann

V. Irminger Frederik Winther

3 Arbejder:

[ u . C . e f t e r l . J u n i 1899]

Hans Agersnap Carl J. Bonnesen Vilh. Arnesen R. Christiansen J. Bentzen-Bilkvist Hans Dall

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Til besvarelse af det under 1) stillede spørgsmål viser forsøgene, at ved en gennemsnitlig dagsydelse fra 14—ri 7 kg 4 % mælk er 5—6 f. ko daglig, som normalholdene har

Paradeplads, paa hvilken det nedlagte Vildt blev samlet ved Jagtens Slutning; man finder endnu i Vejkanten udfor Egen en Brolægning, som betegner det Sted, hvor man lagde Vildtet,

ROLF MORTENSEN, OSLO EX LIBRIS... til

Dette indebærer blandt andet at forstå det fragmenterede og ukomplette ved det arkæologiske materiale ikke som noget der er tabt, men som et fravær, der er en præmis for

• Fødte ved sectio for 1 år siden Ikke kraftig primærblødning men efterfølgende kom der kraftig blødning i 4 uger. Menstruationer altid kraftige siden menarche og 7-8 dages

Jævnlige Gæster i Huset var ogsaa daværende Kommandant paa Rosenborg, Oberst Wiirtzen, der ofte kom med drastiske, undertiden endog saftige Historier, Pastor Bruun,1)

Der aflæses ikke rækker eller mønster i opstillingens visuelle udtryk, og opstillingen fremstår i nogen grad visuelt rodet. Vindmøllerne fremstår med nogen variation i højden

0
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
. Ofte
 Af
og
til


Newtons struktureret skriveretreat foregår på universitetets grund, og dermed i vanlige rammer, er det muligt at skabe et fristed, hvor de studerende bare kan skrive uden

forpagter/dyreholder får indsigt i det konkrete formål med forvaltningen af arealet og derved aktivt kan bidrage til at fremme arealets naturværdier..  tager udgangspunkts i

Hvis man tager mikroplankton som eksempel vil mange af de ciliater man finder i de frie vand- masser ernære sig af små planktonalger (na- noplankton), mens de heterotrofe

Børge Riis Larsen, Slagelse Gymnasium Ph.d.-stipendiat Karoline Baden Staffensen, Aarhus Universitet Lektor, ph.d.. Mette Buchardt,

Han har minutiøst søgt at kontrollere samtlige væsentlige udsagn i depecherne, i hvert fald (men ikke udelukkende) for så vidt de angår danske forhold, ved at

også i udstrakt grad h ar gennem- pløjet de gamle tingbøger og herudfra beretter om stridigheder om stolestader i sognekirken, om bytyren, om m arkhegn o. Analysis

Vest på i Jylland — strandsognene ved Vesterhavet - var der ifølge kalvesygdomskortet ikke konstateret kobolt¬. mangel, men der foresvævede mig noget om, at rent agra- risk

Axel Jessen mener, at Søen dengang havde Afløb. til Vesterhavet ved Nakkedal, hvor

i inspektionsskibet Islands Falk, fiskeriinspektion i danske farvande, Nordsøen og ved Færøerne, 1/7 1932 — 29/8 43... og 5/5 1945-21/4 47 chef for søminevæsenets torpedosektion

Hel Figur; staaende ved Skagens Strand. HANSBLUS PAA SKAGENS

Hel Figur; staaende ved Skagens Strand.. HANSBLUS PAA SKAGENS

I lighed med præciseringen og konsolideringen af de øvrige MedCom meddelelser gennemføres et tilsvarende arbejde med dokumentation af anvendelsen af MEDREQ til rekvirering af klinisk

60. Fyrretræer ved Stranden, sign. Udenfor Blomsterhandleren, Østerbrogade ved lille Triangel, sign. Casa del Fauno. Fra Vimmelskaftet, udfor Bernina. Siddende nøgen Model. Paa

— 7 .luni. om nogle Forandringer i de ved Bkgj. Forberedelsesexamen ved Kjobenhavns Universitet... O. Lov om Selveiendoms Indforelse paa det S o ro Akademi,

§ 6Den, som ved avtale eller paa anden maate søker at for­ berede en efter straffelovens §§ 90 eller 91 eller efter denne lovs §§ 1, 2, 3 eller 4 strafbar handling, eller som