• Ingen resultater fundet

4 1

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "4 1"

Copied!
86
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

s 9 2 9 8

Kunstakademiets Bibliotek

K Å T 4 1 @

DEN I N T E R N A T I O N A L E F O T O G R A F I S K E A M A T Ø R - U D S T I L L I N G

4

P O L I T I K E N S H U S

2 8. A P R I L — 1 2. M A J

1 9 2 9

(2)

J

(3)

CC A T A [L © @

DEN I N T E R N A T I O N A L E F O T O G R A F I S K E A M A T Ø R - U D S T I L L I N G

P O L I T I K E N S H U S

2 8. A P R I L — 1 2 . M A J

1 9 2 9

(4)

7/ ) ^

SPECIALFABRIK

FOR

Største og smukkeste Udvalg Billigste Priser

Bedste Fabrikat Åitid Nyheder

KNUD SEVALDSEN

A M A G E R T O R V 10 T E L E F O N 12, 3 95

KØBENHAVN K

k u n s t a k a d e m ie t s

BIBLIOTEK

(5)

Til Udstillingens Besøgende.

L ^ e n 13. N o v e m b e r 1895 a fh o ld te s et M øde paa H o te l „ N a tio n a l“ , v ed h v ilk e t „ K ø b en h a vn s fo to g ra fisk e A m a tø r -K lu b “ dannedes.

I de forløbne 33 A a r h a r K lu b b e n u d v ik le t sig stille og r o lig t, m ed en s d ens M e d le m m e r saa nøje som m u lig t h a r fu l g t den U d v ik lin g , F o to g ra fie n i disse A ar h a r g en n em g a a et.

D en store B e ty d n in g , en saadan S a m m e n s lu tn in g h ar, lig g e r deri, a t A m a tø re n i K lu b b e n fa a r L e jlig h e d tu a t ta le m e d V id e re k o m n e , fa a B a a d og V e jle d n in g , ser a n d res fo to g m fis k e A rb e jd e r og fr e m v is e r egne Ite- s u lta te r t i l B edøm m else a f m ere erfa rn e K o lleg er, og endelig fa a r h a n h er d e m o n str e re t Processer, d e r o fte ser m e g e t v a n skelig ere u d , e n d de i V irk e lid h e d e n er.

E g n e A rb e jd slo k a le r m ed alle A p p a r a te r og a lt T ilb eh ø r sa m t rig h o ld ig t B ib lio te k m e d fo to g r a fis k L ite - r a tu r . U d v e k slin g a f fo to g ra fisk e A rb e jd e r m ed fr e m ­ ragende K lu b b e r i U d la n d e t og A fholdelse a f U d s tillin ­ ger m e d D eltagelse ogsaa fr a U d la n d e t, h a r — ik k e m in d s t v e d d e n gensidige P a a v ir k n in gb id ra g et ti l a t fr e m m e A m a tø re rn e s U d v ik lin g saavel i p r a k tis k som i vid e n sk a b e lig og k u n s tn e r is k H en seen d e.

(6)

K lu b b e n a rra n g erer fo io g ra fish e U d flu g te r , d er fo reg a a r u n d e r k y n d ig V ejled n in g ti l sm u k k e S te d s r , fo r tr in s v is i K ø b e n h a v n s O m egn.

T a k k e t væ re d en V elvilje og Im ø d e k o m m e n h e d , som K lu b b e n n y lig h a r m ø d t fr a D a g b la d et „ P o litik e n “ s S id e , er d e t ly k k e d e s a t gøre U d stillin g e n i A a r la n g t m ere o m fa tte n d e en d n o g en lig n en d e tid lig e re U d stillin g her i B y e n . O ver 3000 In d b y d e lse r er u d s e n d t ti l A m a tø re r i de fleste fre m m e d e L a n d e ; hen im o d 2000 fo to g ra fisk e A rb e jd e r er in d s e n d t ti l B edøm m else, m e n k u n ca. 1000 er a n ta g e t ti l O p h æ n g n in g e fte r C en su rko m téen s k r i­

tisk e G ennem gang.

G ennem førelsen a f U d stillin g e n har ik k e alene bi­

d ra g et til a t fre m m e A m a tø re rn e s egen U d v ik lin g , m en har i allerhøjeste G rad v a k t P u b lik u m s F orstaaelse fo r d en k u n stn e ris k e A m a tø r fo to g r a fi, saaledes a t denne og- saa herhjem m e i store K rese h a r fu n d e t den A n e r k e n ­ delse, d en fo r tje n e r, ik k e m in d s t fo r sin k u ltu r e lt op­

dragende B e ty d n in g , hvis B æ k k e v id d e næ ppe lader sig o versku e.

(7)

HIRAMU KIRA

STUDIE - PA P IR ARBEJD E

(8)

CHAS, R, P H Ip p s SOLSKIN PAA MENDOTA

(9)

U D S T I L L I N G S U D V A L G

N o d estik k er Chr. Ham mergaard, G rosserer P e te r N. Jahn, Fuldm ægtig H. W . Michelsen,

F abrikant A x e l Poulsen,

S ek retæ r i U denrigsm inisteriet H. Wenck.

C E N S U R K O M I T E B agerm ester A a g e Andersen, Journalist, cand. p o lit. H. R . M ariinsen,

Læge Julius M øller, F abrikant A x e l Poulsen.

(10)

Til „naturfarvede“

P o rtræ t lndendørs>|

E rh v e rv s In d u s tri-I L a n d s k a b s

V a f

1 Optagelser

b ru g a ltid kun d en s ik r e

Lumifere - Autochrom ■ Plade

som gengiver Genstande I deres n a tu rlig e Farve, med samme Pragt og alle Nuancer,

som de besidder i Naturen.

^ l A V l c

med LUMIERE-Emulsion

FILM

S O C I E T É L U M I É R E , PARIS-LYON

a ø D e n h a v n , Vesterbrogade 2 E, Dampfærgevej 3

(11)

AAS, B. C H R ., N . S lo tsg a te 15, Oslo.

1 V in te r i N o rg e. B rom sølv. K r- 20,00 A BB O TT, D r, H . W ., 66, Ja c k s o n R o a d , L ondon.

2 G risk h ed . B rom sølv.

3 E n gam m el G u t. B rom sølv.

4 K e n d e re n . B rom sølv.

5 D en lille M oder. B rom sølv.

A D O L P H , H E I N R I C H G ., A m ag erb ro g ad e 81, K ø b en h av n .

6 D y v ck eg aai'd en s P o r t. B rom sølv. K r. 50,00 7 K a n a l. K ris tia n s h a v n . B rom sølv. - 35,(X) 8 L a n d sk a b ved V anløse. B rom sølv. - 50,00 9 V in te r a f te n , K a lu n d b o rg . B rom sølv.

A L L E N , D O N A L D , T he C ro ft, C lav erd o n , W a r- w ick sh ire, E n g la n d .

10 M øllehuset. B ro m sø lv.

11 S tille A ften . B rom sølv.

12 Sol over B roen. B rom sølv.

13 M øllen. B rom sølv.

14 O k to b e rta a g e . B rom sølv.

A LM A R Z A , L O R E N Z O , S ociedad F o to g ra fic a de Z a ra g o z a , Z a ra g o z a .

15 I S o lsk in n et. B ro m sø lv.

16 N o ta re n . B rom sølv.

(12)

A M B E R G E R , H ., A lb ertg asse 15, W ien 8.

17 V ed K ra n e n . B rom olie O m try h .

A N D E R S E N , A A G E, A m erik av ej 6, K ø b e n h a v n (K . F . A. K .) .

18 B irkem ose. B rom olie.

19 E t Ild s te d . B rom olie.

20 T jø rn e. B rom olie.

21 B øgestam m er. B rom olie.

22 A ften i M ag stræ d e. B rom olie.

A N D E R S E N , A. P ., H . C. A n d ersen sg ad e 47, O dense (O. F . A .).

23 S o m m erd ag ved M osen. B rom olie.

24 F r a U b b eru d . B rom olie O m try k . 25 F r a B ra m s tru p . B rom olie O m try k . 26 F r a N æ sbyhoved Skov. B rom olie O m try k .

A N D E R S E N , V. H ., O dense (O. F . A .).

27 P a rk - Id y l. B rom olie. K r . 26,00

28 F r a d en gam le K ø b m a n d sg a a rd .

B rom olie. . 15,00

29 M ø n te rstræ d e . B rom olie. - 15,00

A S C H A U E R , J U L I U S , G r. P fa r rg a s s e 26, W ien ( F . R . P . S .).

30 G am m el By ved D o n au . B rom olie

O m tryh . K r . 25,0()

31 V in te rs to rm . B rom olie O m try k . - 25,00 32 V ed den gam le D o n au . B rom olie

O m try k . - 25,00

33 M oldau-M otiv. B rom olie O m try k . - 25,00 34 H jø rn e i Sol. B rom olie O m try k . - 25,00 35 N iirn b e rg -A lts ta d t. B rom olie O m try k . - 25,00 36 K rem s ved D o n au . B rom olie O m try k . - 26,00

(13)

A Y R E S , M A RY S T E V E N S , 476 C lin to n A venue, B ro o k ly n , N . Y.

37 S t. P ie r re . B rom sølv. D oli. 26

38 S æ besydersken. B rom sølv. - 10

B A D R O T H , F R A N Z , W ie n e r A m a te u r P h o to g ra fen K lu b , W ien .

39 D en gam le K lin k e r. Brom oU e O m try k . 40 M iddagssol. B rom olie O m try k .

B A R A V A L L E , CA R LO , V ia S ta m p a to r i, T o rin o .

41 B aad eb ro . B rom sølv. L ire 150

42 K ir k e g a a r d s in te r iø r f r a P is a . B rom sølv. - 150

43 1 A lp ern e. B rom sølv. - 150

44 A ftensol. B ro m sø lv. - 150

45 O p træ k k e n d e U v ejr. B rom sølv. - 150 B A U E R , D r. G EO R G , S c h ro ttg a ss e 11, W ie n 3.

46 K e ra m ik . B rom sølv.

47 ved F lo d en . W ien . B rom olie O m try k . 48 I S k u m rin g e n . B rom olie O m try k .

B E N D IX E N , K ., N o rd re F rih a v n s g a d e 100 A, K ø b en h av n (K . F . A. K .) .

49 F a rm o rs K ro g . B rom olie.

50 D en gam le V a g t. B rom olie.

51 S itu a tio n e n d rø fte s. B rom sølv.

B E N T E , H E R M A N , c/o J o n a ls C o., K o n g en s N y ­ to rv 22, K ø b e n h a v n (K . F . A. K .) .

52 L iv erp o o l S tr e e t S ta tio n . B rom sølv. K r. 40,00

53 L a n d sb y k irk e . B rom sølv. - 40,00

54 M oder og B a rn . B ro m sø lv. - 40,00

55 V ask ed ag . B ro m sø lv. - 40,00

56 F is k e rb a a d e . B rom sølv. - 40,00

(14)

57 E f te r a a r p a a K o n g en s N jV orv. l i r om sølv. - 40,00 58 C y k liste r i A ftensol. B rom sølv. - 40,00 B E R T E L S E N , C H R ., IM ynstersvej 13, K ø b en h av n

(K . F . A. K .) . 59 Som m erm orgen. B rom sølv.

60 B læ st og R eg n . B rom sølv.

61 D a m e p o rtræ t. B rom sølv.

62 H a v n efo g ed en . B rom olie.

B E R T H E L S E N , W IL L IA M , K irk e g a d e , V ejle (V ejle M a p p e -K lu b ).

63 K irk e n i R an d b ø l. B rom olie.

64 P ro cessio n . B ro m sø lv.

65 E n B o d fæ rd ig . B rom sølv.

66 A n d a g t. B rom sølv.

67 L an d sb y g ad e. B rom sølv.

B E N T Z E N , L E I F , G riin e rsg a d e 4, Oslo.

68 B u eg an g . B rom olie.

69 N a ts te m n in g . B rom olie.

70 N y lan d s F ly d ed o k . B rom sølv.

71 B jø rv ik en . B rom sølv.

72 H a v n e n . B rom sølv.

B E S T , W . H ., 1001-4th S t. W e st, C a lg a ry , Al b e rta , C a n a d a .

73 Som jeg e r. B rom sølv. D oli. 10

74 Dolce f a r n ie n te . B rom sølv. - 12

75 P ræ s te n . B rom sølv. - S

76 E f te r R e g n en . B rom sølv. - 10

77 L e jrliv . B rom sølv. - 5

B O L D S E N , G U N N A R , H u lg a a rd s v e j 17, K ø b en h . 78 N øk k ero ser. B rom sølv.

(15)

B O R R E N B E R G E N , J . E M ., V ieille C liaussee 108, A n tw erijen .

79 D e fø rste S o ls tra a le r. B rom olie. B elgas 50 80 U denfor S a m fu n d e t. B ro m o lie. - 50 81 H a v n e a rb e jd e r. B ro m o lie. - 50

82 I vor C am p in e. B rom olie. - 50

83 D e t gam le K a p e l. B rom olie. - 50

B R A M M E R , G. P ., D alg as B o u lev ard 43, K b h v n . 84 V ibeke. B rom sølv.

85 M a g n a . B rom sølv.

B R A U E R , E L M O R E C E D R IC , N a v a l A ir S ta ­ tio n , A n aco stia, U . S. A.

86 D e T u sin d M y s te rie rs P o r ta l. B rom sølv. D oli. 20

87 C h a ro n . B ro m sø lv. - 10

88 O Sole M io. B rom sølv. - 10

89 M ongolsk T ig g e r. B rom sølv. - 10

90 A rb ejd er. B rom sølv. - 10

B U C O V IC H , M A R IO von, B u d a p e sto rstra sse 6, B e rlin W . 62.

91 M im isk S tu d ie . B rom sølv.

92 B a r n e p o r tr æ t. B rom olie O m try k . 93 S tu d ie . B rom sølv.

94 F o rto v . B rom olie O m try k .

95 G olf C lub W an n see. B rom olie O m try k . B U L H A K , J A N , Ja g ie llo n s k a 8, W ilno.

96 A dam og E v a . B ro m sø lv. D oli. 5

97 K a m m e r a te r . B ro m sø lv. - 5

98 P o lsk K ro . B rom sølv. - 5

99 P o lsk V in te r . B ro m sø lv. - 5

(16)

„Kodak“ Film

giver bedre Billeder

„K odak“ Film giver b e d re B il­

led er — thi hvis den ik k e gjorde det, saa havde den ik k e for­

læ ngst væ ret den i h ele V erden m est anvendte.

yyKodak^ F ilm k en d es o v e r a lt som den h u rtig e og p a a lid e lig e F ilm i den g u le P ak n in g. —

„Kodak" Film faas h os alle For­

handlere af fotografiske Artikler.

K O D A K AKTIESELSKAB, KØBENHAVN V.

(17)

< ^

^ o

LU u

Q S z tt:

— LU

IT )

(18)

CD 00 >

-J I- O S n S ^

O !I!

2 Q r! 2

(19)

B U R C K Y , D r. F R E D E R I C W ., 725 Sim pson S t.

E v a n sto n , Illin o is, U . S. A.

100 E n Søgende. B rom sølv.

101 M a n d e n f r a Ø rk en en . B rom sølc, 102 V ag tso m . Brom sølv.

103 D er v en tes p a a D o k to re n . Brom sølv.

104 M orgen. B rom sølv.

B O H M , E R I C H , K a is e r F rie d ric h S tra sse 127, C o tth u s (G. D . L .)

105 S tu d ie B rom olie O m try k .

106 F r u E . Bbhm . B rom olie O m try k . 107 K r itik e r e n R . M . B rom olie O m try k . 108 F rø k e n von E . B rom olie O m try k .

C A R B O N E L L , F R A N C IS C O M O R A , S an N icolas 63 y 65, Alcoy.

109 P la c id e z . B rom sølv.

110 A n d alu sisk L an d sb y . F resson.

111 G am m el K one, d e r sto p p e r S trø m p e r. F resson.

112 V id U d sig t. Fresson.

113 R e lik v ie t. F resson.

C H R IS T IA N S E N , C ., S k a a ru p . 114 S k o v h u set. B rom olie.

C H R IS T O P H E R S E N , VAT.D., A n d reas B jø rn s­

g ad e 16, K ø b en h av n .

115 A ften . B rom sølv. K r . 10,00

C H U , Y OCK L ., 47 M o tt S tr e e t, N ew Y ork.

116 H v ile tim e n . B rom sølv.

117 K in e sisk D o k to r. B rom sølv.

118 „ S in g -S o n g -G irl“ . B rom sølv.

(20)

CLA Y TO N , J R . C H A R L E S , 2647 H a rle m Ave, B a ltim o re .

119 A ztek. B rom sølv.

120 R o m a n tik m ellem R u in e rn e , B rom sølv.

121 Celli. B rom sølv.

122 G avaza. B rom sølv.

C L E L A N D , G E O R G E , 15 B ra id C rescend, E d in g - b u rg h . (A . R . P . S .).

123 T u rn ip s m a rk e n luges. B rom sølv. S bill. 25

124 V a n d in g ss te d . B rom sølv. - 25

125 F o d e rtid . Brom,sølv. - 21

126 B ed stem o r v ask er. B rom sølv. - 21

C O S T E R , G O R D O N H ., 2658 W est F r a n k lin S tr e e t, B a ltim o re . M d.

127 K o m p o sitio n i S k y g g er. B ro m sø lv.

128 V a n d h a n e n . B rom sølv.

129 H ø v d in g e n M id d le-R id d er. B rom sølv.

130 F r a P itts b u r g h . B rom sølv.

131 V ed L y sets S k æ r. B rom sølv.

132 H e lt alen e. B rom sølv.

C Y P R IA N , T A D E U S Z , D R ., S k ry ta 14, P o z n a n , P olen.

133 D e t gam le K rak o w . B rom olie. O m try k . D oli. 10

134 T agene. B rom olie O m try k . - 10

D O B R O W O LN Y , OTTO, T h a lia stra sse 28 I I /6 , W ie n 16.

135 Sm aa V a n d ro tte r. B rom sølv.

136 L ys og S kygge. B rom sølv.

137 A fte n fre d . B rom sølv.

(21)

D R Å B E , P A U L , S chlossstrasse 24, J e lg a v a ( M ita u ) , L e tla n d .

138 F r a d e t gam le M ita u . B rom olie O m try k . K r. 20,00 139 F lu g te n fo r H ø jv a n d e t B rom olie O m tr. - 20,00 140 T id lig t F o r a a r . B rom olie O m try k . - 20,00 D R E U S C H U C H , JA R O S L A V , K riz o v a ulice cis.

74, B ra tis la v a .

141 R im fro st. B rom olie O m try k . 142 M a rk a rb e jd e . Brom,olie O m tr y k . 143 Z ig ø jn e rb a rn . B rom olie O m try k .

D U V A L , G U E R R A F . de, R u a B a ra o de Ita m b y , 34 R io de J a n e ir o .

144 O p træ k k e n d e U v ejr. B rom olie

O m try k . S hill. 84

145 A l ’espagnole. B rom olie O m tr y k . - 84

146 E n M oder. B rom olie O m try k . - 63

147 G am m el G ade i B a h ia . B rom olie. - 63 D W O R A K , E R H A R T , W ie n e r H a u p ts tra s s e 130,

W ie n 5.

148 V in te r e v e n ty r . B rom olie O m try k . D oil. 6 149 M a r ia G riin . Brom-olie O m try k . - 6 150 F r a S ch o n b ru n n . B rom olie O m .tryk. - 6 151 M o d ly sstu d ie. B rom sølv.

D Y H R B E R G , C H R ., K a tte s u n d 5, H o rsen s.

(H o rse n s M ap p e K lu b ).

152 V in te rla n d s k a b ved H o rsen s. B rom sølv.

1 5 3 B a k k e sk ræ n t ved V in te r tid . B rom sølv.

F A N T A , J U N . S T E F A N , S tr . J u l iu M a k iu 1, C luj I , R u m æ n ie n .

154 Bydel. B rom olie O m tr y k . L ei 1500

(22)

155 N ark o se. Brom oU e. * lOOO .156 H je m a d . B rom olie Om tr y k . - 2500

F I E D L E R , F R A N Z , Sedanstras.se 7, D resden A.

157 A kropolis, P a rtlie n o n . B ro m clie. R m k. 40

158 lOOaarig G ræ k er. Brom olie. - 40

159 M u n k f r a M eg asp ilio n . B rom olie. - 40 160 L a n d sk ab p a a K r e ta . B rom olie. - 40

161 A rk a d is k Land.skab. BromoUe. - 40

162 D im its a n a . B rom olie. - 40

163 A rk a d is k Ija n d sk a b rned P o p le r. Brom oUe. - 40 F O G H , H A K O N , GI. H ellebæ kvej 11, H elsin g ø r.

164— 173 E n S a m lin g In se k tb ille d o r.

F R E I W I R T H , D E S ID E R , B anska B y stric a , C zeclioslovakiet.

174 T il Messe. Brom oUe O m try k . 175 V ed V ejsv in g et. B rom olie O m try k . 176 S ø n d ag E fte r m id d a g Brom oUe.

177 L an d ev ej.

F R I J L I N K , F ., K roostow eg 116, „ L a n d z ic b t" , Z e ist, H o llan d .

178 V in te rs tu d ie . B rom sølv. G uiden 15

179 S olskin. B ro m sø lr. - 15

180 A ften ly s. B rom sølv. - 5

G A R D U L S K l, B O L E S L A W , C helm onskiego 1, P o z n a n , P olen.

181 V ed A ften . G u m m itr y k . D oli. 8

182 F lo d b aad en . B ro m sø lr. - b

183 S o lstrejf. Brom sølv. ■ 6

(23)

DR. D. J. RUZICKA, NEW YORK VENETIANSK BRO

(24)

YOCK L. CHU KINESISK DOKTOR

(25)

G IB B S , C ., 423 W . 55 S tr e e t, New Y ork C ity , 184 „ M e x ic o ". B rom sølv.

185 E t lille H jem . B rom sølv.

G L A S E R S F E L D , V O N 'L E O P O L D , D R ., V ia D a n te A lig h ie ri 36, M eran o .

186 B jerg b ø n d er. G u m m itr y k . 187 S o rap is. B rom sølv.

188 B je rg s tie n . B rom sølv.

189 S k ilø b ern e p a a V ej o pad. B rom sølv.

190 H o lla n d sk e P isk e re . B rom sølv.

G R A A S T E N , R . AL, P re d e n s v a n g p r. A arh u s.

191 F o rla d t. B rom sølv.

192 F o lk e s tu e n . B rom sølv.

193 G am m elt F a rv e r i. Brom sølv.

194 D en gam le Alkove. B rom sølv.

195 G æ stevæ relse. Brom sølv.

G R A IC H E N , M A X , Z ie g e lg u tstra ss e 3, G rim m it- sch au i S achsen.

196 I „ H o f b r iiu h a u s " . B rom sølv. R m k , 30 197 D en sv in d en d e D ag . C lor-Brom sølv. - 30 198 I S to rm og T aag e. C lor-Brom sølv. - 20

G R E G E R S E N , C ., K o rsø rg a d e 44, K ø b en h av n . 199 V ed L am p en s Lys. B rom sølv.

200 F is k e re n v e n d e r hjem . B rom sølv.

201 E t u b e v o g te t Ø jeblik. B rom sølv.

202 B irk e træ e r i Blæ,st. B rom sølv.

G R D N V A L D , OTTO, W ie n e r A m a te u r P h o to g ra - fen K lu b , W ien .

203 V ed A ften . B rom olie O m try k .

(26)

G U D M U N D S S O N , L O F T U R , R e y k ja v ik .

204 F r a iV estm annaøerne. K o l. B ro m sø lv. K r. 100,00 205 Is la n d sk N a tio n a ld ra g t. B rom sølv. - 100,00 206 F r a V estm a n n a ø e rn e . B rom sølv. - 100,00

H A B L , A N D E L IN , P ib ich o v a, 10, Olomonc I I , C zeclioslovakiet.

207 V ed V a n d e t. B rom olie. R m k . 15

208 I iS kovbrynet. B rom olie. - 20

209 S o m m erlan d sk ab . B rom sølv. R m k . 10 H A L K I E R , P . V ., C arl Jo h a n s g a d e 14, K ø b en h av n . 210 S ylfidens D ød. B ro m sø lv. K r . 50,00 211 F ø r T æ p p e t g a a r. B rom sølv.

212 E f te r a a r s d a g i D y re h a v e n . B rom sølv.

213 S o ln ed g an g ved L ø k k en . B rom sølv. K r. 50,00 214 S m edien. B ro m o lie.

215 N e tte t bødes. B rom olie.

H A M M E R G A A R D , C H R ., F en g ersv ej 4, K ø b en h av n (K . F . A. K .) .

216 S o ln ed g an g . B rom sølv.

217 K irk e n ved A ften . B rom sølv.

218 T aag e. B rom sølv.

219 Sne og Sol. Brom oUe.

220 K r is tia n s h a v n . B rom olie.

221 T il S tæ vnem øde i S n ev ejr. B rom sølv.

H A N S E N , E D L E N , H a v n e g a d e 15, V ejle (iVejle M ap p e K lu b ).

222 M oder og B a rn . B rom sølv.

223 L ille P ig e , d e r se r B illed er. B rom sølv.

224 G am le H u se i Liibeck. B ro m sø lv . 225 E n gam m el P o r t. B rom sølv.

226 K ap sejlad s. B rom sølv.

(27)

'H A N S E N , L A U R IT Z , B o rg e rg a d e 19, H o rsen s (H o rse n s M a p p e K lu b ).

227 B ed stem o d er læ ser. B rom sølv.

H Å R D T , O., H o v ed g ad en , G illeleje.

228 I Skovens D yb. B rom sølv.

229 1 H a v n . Brom sølv.

H A U G E N , A A SM U N D , W å d e n sg a te n 7, R ju k a n , N orge.

230 T aag ed is. B rom sølv.

231 S n ed rev . B rom sølv.

H A U V E R , C L IP F O R D C., 1625 N o tm a l Ave, Bal- tim o re .

232 In d ia n e rh ø v d in g e n „Two G u n s“ . B ro m sø lv.

233 B 'aaden sæ tte s u d . B rom sølv.

234 F ra B a ltim o re H a v n . B rom sølv.

235 S tille b e n . B rom sølv.

H E D T M A N N , L IE S E L , H e le n e n stra ss e 1, Schw erin 236 E f te r H øjm essen. B rom sølv.

237 A a k a n d e . B rom sølv.

238 R e g n v e jrsd a g . B rom sølv.

239 D en snæ vre G yde. B rom sølv.

240 T jæ rek o g er. B rom sølv.

H E I N K E , R IC H A R D , G asstrasse 4 /5 , G uben N /L .

241 E f te r M essen. B rom sølv. 20,00

242 B u eg an g . B rom sølv.

H E N D R IK S , E M IL E , 62 ru e de l ’E sp la n a d e , A nt- w erp en .

243 P a r t i f r a d e t gam le A n tw erp en . B rom olie.

(28)

D e P L A D E R eller F IL M S , som D e bruger, bestem ­ m er K va liteten a f D eres Billeder, i Virkeligheden afhænger a lt a f Filmens eller P laden s K va liteter

Imperial P L A D E R F I L M S PAPIRER

byder den e k stra Fordel, a t de a ltid er fr is k e p a a Grund a f den hurtige O msæ tning hos de Handlende, h vilket er e t Tegn p a a deres sto re P opu laritet. —

I M P E R I A L I M P E R I A L

N .F .P la d er, ny S e rie H & D 4 6 0 P a n k r o m a tisk e P la d e r 3 6 0 H o rih o kro m a iiske uden G ulskive <& D. E n esta a en d e fø lso m m e f o r m eget h u rtig e i F orbindelse m ed a lle F arver, k o rr e k t en sfa rvet fu ld o rth o k ro m a tisk O en g iv e lse . G engivelse a f fle rfa rv . M otiver.

I M P E R I A L E C L I P S E

og E c lip se Ortho. H u rtig ste a f alle P la d er, 6 5 0 H & D.

Å lle Im perial P la d e so rte r leveres ogsaa antikalerede.

Im perial R uU efilm s og P a k f il m s H S D 3 6 0 . Im perial p a n k to m a iis k e Rulle film s og P a k ­ film s H & D 3 5 0 .

Im perial Haandbog 1 9 2 8 og P rø ver a f alle S o rte r Im perial P la d er og Film s sendes p a a Forlangende

g r a tis og franko.

Imperial Plader og Films fa a s hos alle Forhandlere a f Foto Artikler.

G en eralagenturel f o r Im p e ria l:

TH. P O U L S E N

K Ø B E N H A V N F. Å L L É G A D E 3 12

T E L E F O N : G O D T H A A B 3 2 4 x.

(29)

o : LU _ l _ I S

5 LUm

CO Q

2 O

_ ] CO o > -

z

(30)

~ >

r - 5 s X

> _i CD [z;

2 m m

O Z -n

LO > n: o

ro -n >

i i s im

(31)

244 P a a L a n d e t. liro m o lie.

245 M o rg e n ste m n in g . B rotnolie.

246 P o r t r æ t. B rom sølv.

247 P o r t r æ t. Bi'om sølv.

H E N S S L E R , H E I N R I C H , A lte S te ig e 68, A lten- ste ig . W iirtte m b e rg .

248 H a v n e im r ti H a m b o rg . B rom sølv R m k . 15 249 V in te r i L an d sb y en . B rom sølv. - 15 H E R C 'Z E G H , ZO'LTAN, 1853 W . 58 S tr e e t, C leve­

la n d , O. U . S. A.

250 S tilleb en . B ro m sø lv. Doli. 3

251 T ru e n d e V ejr. B ro m selv. - 3

252 P o r t r æ t. B rom sølv. - 3

H E R T Z , L O U IS , V inkelvej 8, K o n g en s L yngby (K . F . A. K .) .

253 S k o v p a rti. B rom sølv.

254 H ø stla n d sk a b . B rom sølv.

2.55 L a n d sk a b (T a a g e ). B rom sølv.

H O D E S , SO L, E lk s C lub, O m ah a, N ebs. U. S. A.

256 B od fæ rd ig . B rom sølv. D oil. 10

257 M a rjo ry . B rom sølv. - 10

258 S o ln ed g an g (K a lifo rn ie n ). B rom sølv. - 10 H O H E iN B E R G E R , F R A N Z , P ilg ra m g a sse 18,

W ien 5.

259 O rie n t-E k sp re sse n . B rom olie O m try k . 260 V in te r e v e n ty r . B rom olie O m try k . 261 A fte n s te m n in g ved S øen. B rom sølv.

(32)

H O L L A N D E R , P A U L , L o g e n stra sse 3, S chneide- m iiiil.

262 A ftensol. Gaslys.

263 U ro lig t V e jr. Gaslys.

264 D en k la re Bæk. Gaslys.

265 F r a O snabriick. B rom sølv.

H O iLLD O R F, H A N S , J o h . A lb re c h tsstra sse 26, S chw erin.

266 S tille S træ d e . B rom sølv. R m k . 10

267 I S k u m rin g e n . B rom sølv. - 10

268 R im fro st. B rom olie O m try k . - 15

H O L M , J . E . T ., T h o rsg ad e 117 C, K ø b en h av n (K . F . A. K .) .

269 N a tm o tiv . B rom sølv.

H U F F Z IG E R , H E R B E R T , N ik o la ik irc h h o f 2, L eip zig .

270 M a rk a rb e jd e . B rom sølv. R m k . 20 271 G am m el G a a rd i L eip zig . B ro m sø lv. - 20

J A C O B S E N , B IR G E R , T horviildsensvej 7, K ø b en ­ h a v n (K . F . A. K .) .

272 N tirn b e rg . B rom sølv.

273 A fte n i V en ed ig . B rom sølv.

274 R o th e n b u rg . B rom sølv.

275 G am le H u se , N iirn b e rg . B rom sølv.

276 I den gam le G yde. B rom olie.

277 T id lig M orgen. B rom olie.

JA C O B S S O N , IV A N , P e d e r S k ra m sg a d e 6, K ø b en ­ h a v n (K . F . A. K .) .

278 S o ln ed g an g over K ø b en h av n s H a v n . B rom sølv.

(33)

J E N S E N , J . A ., A delgade 36, K ø b en h av n (K . F . A. K .) .

279 Solen sy n k er. B rom sølv,

J E N S E N , J . C H R ., Tveilo Allé 5 a , R ju k a n , N orge.

280 S y g eh u set.

J E N S E N , J O H N , D a n m a rk s g a d e 18, A alborg.

281 R im ta a g e . B rom sølv.

282 Lys og Skygge, B rom sølv.

283 R im fro s t. B rom sølv.

J E N S E N , K A J V ., E gebæ ksvej 5, K ø b en h av n . 284 P o r ta l. B rom sølv.

J E N S E N , A IA R T IN , H e lle ru p v e j 39, H e lle ru p (K . F . A. K .) .

285 R o sk ild e D o m k irk e. B rom olie.

286 G am m el K one. B rom olie.

287 G am m el B o n d estu e. B rom sølv.

288 F r a d e t gam le C h ris tia n s h a v n . B rom sølv.

J E N S E N O. BØIG, O dense (O. F . A .).

289 Som m ersol. Brom oUe O m try k . K r. 25,00 290 R e g n v e jrsd a g . B ro m o lie. - 15,00 291 E geskov ved S o ln ed g an g . B rom olie O m try k . - 20,00 292 V in te r d a g m ed T aag e. B rom olie O m tr. - 20,00 293 A fte n ved F jo rd e n . B ro m o lie. - 30,00

J B N S S E N , W lL H EL iA I, F re d e r ik s s ta d , 294 S p o r. B rom sølv.

295 Sol p a a Is e n . B ro m sø lv.

(34)

JO H A N S E N , A ., L u cas P la d s 8, A a rh u s.

296 S o litu d e. B rom olie O m try k . K r. 35,00 297 S tilleb en . B rom olie O m try k . - 35,00 298 G am le H u se , R ib e. B rom olie O m try k . - 35,00

299 E o ra a rs -R e g n . B rom sølv. - 35,00

300 M od A fte n . B rom olie. - 35,00

301 V in te r . B rom olie O m try k . - 35,00 J O H A N S E N , S. A ., O dense (O. F . A .).

302 V in te r a fte n . B rom sølv.

303 M od A ften . B rom olie.

J O R S T , H . S ., O rd ru p v e j 100, C h a rlo tte n lu n d (K . F . A. K .) .

304 P e te r sk al se. B rom sølv.

,‘k)5 S o litu d e. B rom sølv.

306 I M id d ag sp av sen . B rom sølv.

J U N G E , S ., Z in n sg a d e 1, K ø b en h av n (K . F . A. K .).

tk)7 F r a d e t gam le C h ris tia n sh a v n . B rom sølv.

308 G a a rd in te riø r. B rom olie.

J U N K E R , S ø n d er A llé, „ A rn e n “ , K æ rby.

309 D ren g e i Sne. B rom olie O m try k . K r. -30,00 310 Sol og R im fro st. B rom olie O m try k . - 30,00

311 Skovvej. B rom olie. - 25,00

312 F o rtid s le v n in g (N ib e ). B rom olie O m try k . - 30,00 J Ø R G E N S E N , J . C H R ., N o rd la n d sg a d e 12, K øben­

h av n .

313 M o tiv f r a U lvedalene. B rom sølv.

J Ø R G E N S E N , L O U IS , A nebergvej 11, A alborg.

314 K irk e b a k k e n . B rom olie.

(35)

315 S p illem an d en . B roniolie.

316 K a rn e v a l. B rom olie.

317 P o r tr æ ts tu d ie . Brom oU e.

318 S p illen d e Z ig ø jn e rd re n g . Brom oUe.

319 T ø rste n slukkes. B rom olie.

320 S tu d ie . B rom sølv.

JØ RG EiN SEiN , OTTO, D a n n eb ro g sg ad e 23, A alborg.

321 S om m erdag. Brom oU e.

322 V in te rs te m n in g . B rom oU e.

323 V in te rso l. B rom olie.

JØ R G E N S E N , W . H Ø Y , S k ag en . 324 V ild æ n d e r i cn V aag e. B rom sølv.

325 Sol i den Syges S tu e . B rom sølv.

326 S tille A lorgen. B rom sølv.

327 V ed den tils a n d e d e K irk e . ClasUjs.

K A L M A R , K A R L , W ie n e r A m a te u r P lio to g ra fe n K lu b , W’ien.

328 E ra n z i. B rom olie O m try k . 329 B rø n d . B rom olie O m try k .

330 Alotiv f r a W a r ta u . B rom olie O m try k . 331 T ræ i Sne. Brom oUe O m try k .

K A R N IT S C H N IG G , M A X IM IL IA N , F ra n c k s tra s s e 19/1, G raz.

332 N a td ro s k e r. B ro m sø lv. D oll. 4

;133 N a t ved F lo d e n . Brom oUe O m try k . - 6

334 S n e d æ k t T ag. B rom sølv. - 4

335 E n L it e r a t. B rom sølv. - 4

.‘336 B a stio n . B rom sølv. - 4

K A Y S E R , A IÆ X IS , P o rto w a 14, W ilno, P olen.

337 A lg ierd P . B rom sølv.

(36)

K E IG H L E Y , A L E X ., T he H ig h H a ll, S te to n . (H e n F . R . P . S .).

.339 E f te r S o ln ed g an g (S ic ilie n ). K u l. S hill. 80

340 V a n d in g ss te d e t. K u l. - 80

341 B ro i M o n ten eg ro . K u l. - 80

342 V ask ep lad sen . K u l. - 80

343 S o lb a d e t. K u l. - 80

F r k . H e lg a J . Bro m sø lv .

K IR A , H ., 242 E . F i r s t S tr e e t, Los A ngeles, C alif.

344 S tu d ie P a p ir A rbejde. B rom sølv. D oli. 10 335 E n H o k k u D ig te r. B rom sølv. - 10

346 O p stillin g . B rom sølv. - 10

347 D an sen . B rom sølv. - 5

348 K o lb er og G las. B rom sølv. - 10

349 C irk le r jilus T re k a n t. B rom sølv. - 10

350 P a p irf'u g le n . B rom sølv. - 5

351 Skygge p a a M u r. B rom sølv. - 5

K n iK E G A A R D , JØ R G E N A N K E R , B ou lev ard en 8, A alborg.

352 H a v n e m o tiv . B rom sølv.

353 D re n g . B rom sølv.

;354 T ø rk læ d et. K o m b . O m try k .

;155 E x e n tric . K o m p o s itio n . 356 P a ra lle llo g r a m . Kom,pos i tio n .

K L Ø T Z E L , K A R L , L oiiisegade 32, A arh u s.

357 V in te rla n d s k a b . B rom sølv.

358 V in te rla n d sk a b . B rom olie.

359 V in te rso l. B rom olie.

360 H ø st. B rom olie,

(37)

K O B L IC , P IIE M Y Z L , R u s k a 38, V rsovice, Czecho- slo v ak iet.

361 Oiu A fte n e n føi' T ø v ejre t. G aslys. K c. 120 362 F r a P r a g s L okom otivrem ise. Gaslys. - 120 K O IK E , K . D R ., 422. 1 /2 A lain S tr e e t, S e a ttle ,

W ash ., U. S. A.

363 E f te r a a r s r e g n . B rom sølv.

364 V isdom m ens P o r t. B rom sølv.

365 S o lstrejf. B rom sølv.

366 F o ra a rs s a n g . B rom sølv.

K O K U B U N , AI., 233. 1 /2 E . F i r s t S tr e e t, Los A ngeles, C alif.

367 B ro. B rom sølv.

^368 T r a p p e tr in . B rom sølv.

369 L y g te n . B rom sølv.

370 S k o rste n . B rom sølv.

371 P la n te . B rom sølv.

372 T ra p p e r. B rom sølv.

373 B aad . B rom sølv.

374 B a n a n e r. Br07nsølv.

K O P P IT Z , R U D O L F , P ro f ., Z eilnliofergasse 8, W ien V.

375 H øj L u ft. B rom olie O mtrylc. Schill. lOf) 376 A la n d sp o rtræ t. B rom olie O m try k . - 100 377 I N a tu re n s Skød. K o m h . G u m m itr y k . - 200 378 K v in d eh o v ed . K o m h . G u m m itr y k . - 80 379 B evæ gelsesstudie. K o m h . G u m m itr y k . - 250 380 A la n d sp o rtræ t. B rom olie O m try k . - 100 381 F r a n k f u r t am A lain. K o m h . G u m m itr y k . - 150

382 A n d a g t. B rom olie O m try k . - 100

(38)

F O T O G R A F IS K SPECIALFORRETNING

V csterb ro g ad e 61 - TIf. V e s te r 3 0 5 y

P i & C©.

A K T I K A B

I N G E M A N N S V E J 2 4 - 2 6 — K Ø B E N H A V N V

Eneste danske Spe­

cialfabrik fo r Frem­

stilling a f Åmatør-

Ålbum og Springbind

fo r ethvert Formaal

f o r l a n g t i l b u d

(39)

5 DJ o

Z LU

< z . o;

^ o _j ^ o CO _ j s

lu 5 CD 00

(40)

00 o o z

!Z ^

(41)

K O T A N IE C , S T E F A N , P ro f ., W spolna 33, W arszaw a.

383 D en ensom m e B irk . B rom olie.

384 I L an d sb y en s U d k a n t. B rom olie.

K O U W , P . H ., N ym egen, H o lla n d . 385 B lu fæ rd ig h e d . B rom sølv.

386 S tu d ie . B rom sølv.

\

K N U D S E N , O S V A L D U R , H e llu s u n d 6 ,R e y k ja v ik . 387 O ver E lv en . B rom sølv.

388 Som m er. B rom sølv.

389 F r id a . B rom sølv.

K R A M E R , F R A N C IS , B il ts tr a a t 99, U t r e c h t : 390 K ø b en h av n . V ed G am m el S tr a n d .

B rom olie O m try k .

391 A lderdom . B ro m o lie O m try k . G ylden 25 392 M a d e le in e -K irk e n . B rom olie O m fr y k . - 40 393 T u lip a n e r. B rom olie O m try k . - 30 394 D e sid e ra ti. B rom olie O m try k . - Id

K R E T S C H M E R -S IL B E R B A C H , A N N E L IE S E , S e d a n stra ss e 7, D resd en A.

395 S k a k sp ille r, G ravure. R m k . 25

396 S tillleb en . G ravuer. - 2-5

397 P o r tr æ t. G ravure. - 2-5

K R U P K A , JA R A S L A V IN G ., P a l a e k é h o 5 8 , P r a g . 398 C arcassonne. B rom olie.

399 F is k e r. B rom sølv.

400 R eflex . B rom olie.

401 K o rsfæ ste t. B rom olie.

402 B ø rn . B rom olie.

(42)

K trS T E R , A ., S tu d s g a a rd sg a d e 18, K ø b en h av n , (K . F . A. K .) .

403 H ø je s te re ts N a tv æ g te re . B i om sølv.

404 P is k e rb a a d e n g a a r ud. B rom sølv.

K O N N E C K E , M A R T IN F R A N Z , S ta a ts h iirg e r- p la tz 1, M ag d eh u rg .

405 M artsso l. B ro m sø lv. R m k . 50

406 V in te re n s M a g t. B rom sølv. - 30

407 U b e rø rt Sne. B rom sølv. - 80

L A K J E R , K A I, F in sen sv ej 110, K ø b en h av n . (K . P . A. K .) .

408 R o rtr æ t. B rom sølv.

LA N G , A L E X A N D E R , W ie n e r A m a te u r P h o to - g ra fe n K lu b , W ien .

409 S n esto rm . B rom olie O m try k . 410 T orveplads. B rom olie O m try k .

LA N G , M E L IT T A , G abildo 1811, B uenos A ires.

411 A rg e n tin a . B rom olie.

412 F o rfæ n g e lig h e d . Brom olie.

L A N G E , K . W ., G rin d s te d . (V ejle M ap p e-C lu b ).

413 V ask ek o n ern e. B rom olie.

414 K lit te r . B rom sølv.

415 A fte n s te m n in g . B ro m o lie.

L A R S E N , A L F R E D , M æ lk e to rv e t 6, H o rsen s.

416 T ræ e r p a a T erllenæ s. B rom sølv. K r . 25,00 417 T ra p p e ved B ygholm . B rom sølv. - 10,00

(43)

L A R S E N , H E R M A N , Ø stersøgade 38, K ø b en h av n . 418 F o ra n Odd F ello w -P alæ et. B ro m sø lv. K r . 6,00 419 K o n g en s N y to rv i V in te r d r a g t. B ro m sø lv. - 6,00

L A U T E R B A C H , H A N S , H a n s R ic h te rg a sse 4, B a y re u th .

420 T ø r r e s ta tiv e t og d ets Skygge. Brom sølv.

421 S k y g g e stu d ie . B rom sølv.

L E H M A N N , H E R M A N N , C u x h a v e n e r-S tra ss e 16, B e rlin N . W . 87.

422 K itz h tib e l, K irk e g a a rd s m o tiv . B rom sølv.

423 K itz h tib e l, S la d d e rsø stre . B rom sølv.

424 T y p e r f r a W erdensfels. B rom sølv.

425 H a a n d v æ rk sm e s te r. B rom sølv.

426 T ype f r a S lo v ak iet. B rom sølv.

427 O pm æ rksom hed. B rom sølv.

L E M M E N S , A IM E , O s y s tra a t 12, A n tw erp en .

428 F e je rsk e . B ro m sø lv. F rc . 200

429 O rie n ta lsk D an s. B rom sølv. - 200

430 S e rp e n tin e d a n s . B ro m sø lv. - 200

431 S o ls tra a le r. B ro m sø lv. - 200

L E U Z E , M IN A , W ebgasse 12, W ien V I.

(F o to s e k t. d. „ N a ttir f r e u n d e “ ).

432 D e t gam le W ien . B ro m sø lv. R m k . 8 433 V ed K ø k k e n b o rd e t. B ro m sø lv. - 8

434 G am m el K ru k k e . B ro m sø lv. - 8

LEV IN-H A NSEN , S., Grindsted.

(V ejle M a p p e -K lu b ).

4 3 5 N a a r E n d e n e r god, e r a ltin g g o d t. B ro m sø lv.

436 E n gam m el P a t i e n t p a a H e d e n . B ro m o lie.

437 A n d a g t. B rom sølv.

(44)

438 M an d en m ed D rillb o re t. B rom sølv.

439 Sm edien. B rom olie.

L IN D E G A A R D , J E N S , O dense. (O. F . A .).

440 A belone. B ro m sø lv. K r. 25,00

441 L y g te n tæ n d es. B rom sølv. - 50,00

442 Som m erm orgen. B rom sølv. - 25,00

443 T a b te M ask er. B rom sølv.

444 B a rn e p o rtræ t.

L U M IE R E , S A M U E L , 574 F if th A venne, N ew Y ork.

445 P io n e re n . B rom sølv.

446 P o r tr æ t. B rom sølv.

447 C elestine. B rom sølv.

L U N D B O , M ., R efsbalevoj, M arib o .

448 Yed H ø rn p Jiav . B rom sølv. K r . 50,00 L U T J E N S , J . F . H . J . , „H ooge D re u v ik “ , H ilv e r-

sum , H o llan d .

449 E nsom m e V o g tere. B rom olie O m tryh . 450 V ed K ru s e t. B rom olie Om tr y k . 451 K a lfe p a s sia r. B rom olie O m try k .

L O N N Q V IS T , H A R A L D , D ro ttn in g g a ta n 18, G efle.

452 R en ée. B rom sølv.

453 K e rs tin . B rom sølv.

454 A n ita . B rom sølv.

455 S p e jd erp ig e. B rom sølv.

456 K ir k e tr a p p e n . B rom sølv.

457 S tillleb en . B rom sølv.

458 R y g e b o rd e t. B rom sølv.

(45)

DR, PARDOÉ

DER VENTES PAA T 0 6 E T

(46)

A. JO HANSEN, AARHUS F 0 R A A R S R E 6 N

(47)

M A A R B JE R G , P ., G e n to fte g a d e 6 6, G en to fte.

459 A fte n ved G e n to fte Sø, B ro m sø lv. K r . 25,00 460 F r a D y re h a v e n . B ro m sø lv. - 25,00 461 To S m a a p ig e r. B ro m sø lv.

462 Jo a c h im S k o v g aø rd . B ro m sø lv. - 20,00 463 N u rse n . B rom sølv.

464 B e d ste fa r. B rom sølv.

M A H L E R , K A R L , A m erick å 21, P r a g X I I . 465 F r a P r a g . B ro m sø lv. D oli. 1,00

M A L L IN G , K N U D , V e ste rb ro g a d e 94, K jø b e n h a v n . (K . F . A. K .) .

466 G o d sb a n e g a a rd e n . B rom olie.

467 S o lsk in i Skoven. B ro m o lie.

468 F r a L an g e b ro . B ro m o lie.

469 M e d icin eren s A rb ejd sb o rd . B rom olie.

470 V ed S lo tte t. B ro m o lie.

471 G e fio n s p rin g v a n d e t. B rom sølv.

M A R S C H A L L , A N T O N , Z im m erm an n g asse 1, W ie n 9.

472 K ø re tø j i Sne. B rom olie O m try h . 473 S o lp le tte r. B ro m o lie.

M A Y E R , M A X IM IL IA N , sta ro m e tsk é 6, P r a g I . 474 Sol og T aag e. B rom sølv,

475 A lene. B ro m sø lv.

476 B lo m stren d e P r u g tg r e n . B ro m sø lv.

M E H R E N S , OTTO, W in te rs tra s s e 18, F r a n k f u i't a /M a in - R6d elh eim .

477 L y s og Skygge. B ro m sø lv. R m k . 10

478 V in te r . B ro m sø lv. _ IQ

479 B ro en . B ro m sø lv. - l o

(48)

L a d

frem kalde D eres Film, sa a er De s i k k e r p a a e t g o d t R e s u l t a t

Enna, Vim melskafiet 4 7

Naar De staar overfor Valget

af et Fotografiapparat - og hvem fo­

tograferer ikke nutildags! - lad Dem

da forevise de nye Modeller af de

berømte ^Voigilånder Kam eras«.

(49)

Aa g e An d e r s e n, Kø b e n h a v n BØGESTAMMER

(50)

A LA D A R SZEKELY, BUDAPEST ZI6EUNERM USIKANT

(51)

A IO N IE S , E R I K , S v in g e t 3, K ø b en h av n . (K . F . A. K .) .

524 S o lo p g an g (B a rc e lo n a ). B ro m sø lv.

525 C ita d e lle t. B ro m sø lv.

M O R E S C H I, E R N E S T O , V ia B artolom eo E n sta c c h i 4, M ilano.

526 G ondoler p a a L a g u n e n . B e c in o ty p i. F r . 100

527 A lp e sti. B e c in o ty p i. - 100

528 P in j e r ved R a v e n n a . B e c in o ty p i. - 100 529 F r a V ite rb o . B e c in o ty p i. - 1(X) M O R T E N S E N , E D V ., F re d e n s g a d e 12, H o rse n s.

(H o rse n s M a p p e -K lu b ).

530 S o lp le tte r i Skoven. B rom sølv.

531 S om m erd ag ved H a n s te d A a. B rom sølv.

M O R T E N S E N , R O L F , M u n k e g a te n 2, Oslo.

(Oslo K a m e ra -K lu b ).

532 D ru e r og A nem oner. B ro m o lie.

533 T o rsk og R e je r. B ro m o lie.

534 E x L ib ris. B ro m sø lv.

535 G o lg a th a . B ro m sø lv.

536 E lv e n ved V in te r tid . B rom olie.

M U K A I, T ., 700 E a s t F i r s t S tr e e t, Los A ngeles, C a lifo rn ie n .

537 V a n d fa ld . B ro m sø lv.

538 F u g le g ru p p e . K u l.

539 M a a g e r. B ro m sø lv.

540 S a n d . B ro m sø lv.

541 M orgenlys. B rom sølv.

542 D en s to re B jørnesø. B rom sølv.

543 To V e n n e r. B rom sølv.

(52)

M C. M U R T R Y , E D W A R D P ., 21 O ak G rove A ve., P a s a d e n a , C alif.

544 D e t gam le V lissin g en . B rom sølv.

545 S k y g g er. B rom sølv.

M U L L E R , A R N O L D , W ie n e r A m a te u r P h o to - g ra fe n K lu b , W ien.

546 D æ m rin g stim e n . B ro m o lie.

547 Sølv. B rom olie O m try k .

548 P a a H jem v ejen . B ro m o lie O m try k . 549 M o d eren . B rom olie O m try k .

M O L L E R , J U L I U S , F a lk o n e ra llé 38, K ø b e n h a v n (K . P . A. K .) ,

550 F r a S jæ llan d s N o rd k y st. F le r fa r v e t G u m m itr y k . 551 T id lig M orgen. T aag e. B rom sølv.

552 F re d e r ik s b e r g H a v e . T aag e. B rom sølv.

553 S o m m e ra fte n . B rom sølv.

554 N yb o d er. B rom sølv.

555 V ed S lo tsh e rre n s B ro. B rom sølv.

556 D e t sk a rp e H jø rn e . B rom sølv.

557 K a s te lle t. B rom sølv.

558 Oslo F jo rd . T aag e. B rom sølv.

559 F re d e rik s b e rg Slot. B ro m sø lv.

N A K A G A W A , S U S U M U , 2 0 6 ^ S ., S a n P e d ro S tr e e t, Los A ngeles, C alif,

560 A fte n tu re n . B ro m sø lv. D oll. 10

563 M orgensol. B ro m sø lv. - 7^

562 P is k e re . B ro m sø lv. .

563 F r a Los A ngeles R a a d h u s. B rom sølv. - 7)4

564 R æ dsel. B ro m sø lv. - 10

565 B ølgen. M orgen. B rom sølv. - 10

(53)

N A U M A N N , H E I N Z D R ., G y n laer S tra sse 1, N u rn - b erg . (V . D . A. V .).

566 F ra n k is k e K v in d e r. B rom sølv. R in k , 20

567 L o d sb aad en . B rom sølv. - 25

568 M a rk ed sb o d i Sne. B rom sølv. - 20 N E L L Y ’S, R u e d ’H erm es 49, A th en .

569 F r a e t K lo s te r p a a P elep o n n es. 12. A a rh . B rom olie.

570 F r a e t K lo s te r p a a P elep o n n es, 12. A a rh . B rom olie.

571 F ø r S to rm e n . B rom olie.

572 G am m elt K v a r te r i R e th in in o s . B rom olie.

573 V æ vende N o n n e r. B rom olie.

574 H elle J . G. B rom olie.

575 R y tm e . B rom olie.

N E L S O N , R O B E R T R ., 1335 B irc h S tr e e t, D en v er, C olorado, U . S, A.

576 D e t r e F y r r e . B rom sølv.

577 L y sets T a a rn . B rom sølv.

N E U M A N N , J A N A ., u l. L w ow skieh D zieci 1. 12, Lw ow :

578 D an s. B ro m o lie. D oli. 15

579 Saxofon. B rom olie. - 15

580 B a rp ig e r. B rom olie. - 15

N IE L S E N , A A G E, B a ld e rsg a d e 77, K ø b en h av n . (K . F . A. K .) .

581 M id d e la ld e rlig t I n te r iø r . B ro m sø lv. K r . 25,00 N IE L S E N , L O U IS , B o rg e rg a d e 26, A alborg.

582 I T a a g e n . B rom sølv.

(54)

N IL S E N , A R T H U R D R ., 30 W e st 5 9th S tr e e t, N ew Y o rk C ity .

583 S la d re sø stre n e . B rom sølv.

584 G la sk ru k k e n . B ro m sø lv.

585 I L a ste n . B ro m sø lv.

586 L a n d sk a b . B rom sølv.

587 P a tio . C aracas. B rom sølv.

N IL S S O N , OTTO, H a lm s ta d .

588 B ag P lo v en . B ro m sø lv, K r . 25,00 589 R y tte rb ille d e . B ro m sø lv. - 25,00 N U V IA L A , A N T O L IN , S ociedad F o to g ra fic a , Z a ra -

goza,

590 U n d e r V ia d u k te n . B ro m sø lv.

591 T ra m a c a stilla . B ro m sø lv.

N O R B Y , G U N N A R , E jg a a rd sv e j 1, C h a rlo tte n lu n d , 592 S o m m erd ag ved F u g lsa n g sø e n . B ro m o lie. K r . 40,00 593 I s a r (M iin ch en ) B ro m o lie. - 25,00 O B R E M S K I, M . A ., 407 G raves S tr e e t, S y racu se,

N . Y., U. S. A.

594 B rø d re . B ro m sø lv. D oll. 10

595 J e d . B ro m sø lv. - IQ

596 P o r t r æ t. B ro m sø lv. - 1 0

O R E L , P A U L D R ., W e im a re rstra sse 25, W ien 18.

597 P a a V ej ti l A n d a g te n . K o m h . G u m m itr y k . 598 E f te r H øjm esse. K o m h . G u m m itr y k . 599 B a n e g a a rd s s tu d ie . B rom olie.

P A P P , L A SZ L O , I A ttila - u . 9, B u d a p e st.

600 F o ra a rsso l. B rom olie.

(55)

P A R D O E , D R ., B o und B rook, N . Y ., U . S. A.

601 D e r v e n te s p a a T oget. B rom sølv.

602 U n d e r H ø jb a n e n . B rom sølv.

603 S o ln ed g an g ved V in te r tid . B ro m sø lv.

604 N ew Y ork. M a a n e sk in . B ro m sø lv.

605 I B ad ev æ relse t. B rom sølv.

606 L a n d m a n d e n . B ro m sø lv.

607 I n t e r iø r . B ro m sø lv.

P A S C H A E L , R A Y M O N D , R u e B red ero d e 43, A n t- w erp en .

608 R e fle x e r. B ro m sø lv. F rc s . 150

609 G la d ia to re n . B ro m sø lv. - 150

610 B a ccan al. B ro m sø lv. - 150

611 S m e rte n . B ro m sø lv. - 150

612 M e d ita tio n . B ro m sø lv. - 150

P A S C U A L , F R A N C IS C O , S ociedad F o to g r a fic a , Z a ra g o z a .

613 F r a T a ra z o n a . B ro m sø lv.

P E C S I , J O Z S E F , D o ro tty a ucca 8, B u d a p e st.

614 M o d elstu d ie. B ro m o lie O m tr y k . R m k . 40 615 B u e g a n g e i C h io g g ia. B ro m o lie O m tr y k . - 30 616 In d is k D a n se rin d e . B rom olie O m tr y k . - 40 617 S tillle b e n . B rom olie O m try k . - 40 618 F o to - P la k a t. B ro m o lie O m try k . - 40 P E D E R S E N , T H O M A S , G uldsm edgade 2 2, A a rh u s.

619 D ecem bersol. B ro m o lie. K r . 25,00

620 R u in e r. B ro m o lie. - 25,00

621 M a le rp o tte r. B ro m o lie O m tr y k . - 25,00

622 Lys og Skygge. B ro m sø lv. . 20,00

623 P o u ls S tø v ler. B rom olie O m tr y k . . 25,00 624 P a a K ø k k e n b o rd e t. B rom olie. - 25,00

(56)

P E R E T T I , G R IV A , Corso B eccaria 2, T o rin o , 625 G am le S a n R em o. B rom olie O m try k . K r . 15,00 626 H v ile n d e Sejl. B rom olie O m try k . - 15,00 627 S lo tte t i F e n is . B rom olie O m try k . - 15,00 628 L a n d lig Scene. B rom olie O m try k . - 15,00 P E T E R S E N , A R N O L D , B o g en strasse 52, H a m ­

b o rg 13.

629 V in te rm o rg e n . B rom olie O m try k . R m k . 40

630 H a v n e s tu d ie . B ro m sø lv. - 20

631 F ø r U v e jre t. B rom olie O m try k . ' - 40 632 A fte n i H a v n e n . B rom olie O m try k . - 40 633 R ø rb æ re rs k e r. B ro m Æ e O m try k . - 45 634 N e tfis k e r. B rom olie O m try k . - 40 635 F o r a a r ved L iihe. B ro m o lie O m try k . - 40 636 E fte ra a rs m o rg e n . B rom olie O m try k . - 40

P F A U , A L F R E D , F a v o rite n s tra s s e 150, W ie n X . 637 V ed G a d e h jø rn e t. B rom olie.

638 V ed C an ale G ran d e. B rom olie O m try k . 639 I Solen. B rom olie.

640 F o r a n P a rla m e n ts b y g n in g e n i W ien . B rom olie.

641 O p g an g ti l K irk e n . B rom olie.

P F E I F F E R , C U R T , H o fsc h e n stra sse 81, B reslau .

642 B o n d ety p e. G aslys. R m k . 20

643 S k u e sp ille r S. L ohde. Gaslys. . 15

644 H jem k o m st. G aslys. . 15

645 P ig e . B rom olie. . 4 5

P F E N N IG B A U E R , F R A N Z , L a n d s tra s s e -H a u t- stra ss e 143, W ie n I I I .

646 I k ø lig Skygge. B ro m o lie O m try k . D oil. 8 647 F r a en gam m el By. B rom olie O m tr y k . - 8

(57)

648 K irk e n i D alen . B rom olie O m trylc. D oll. 8 649 V ed fo ren ed e K ræ fte r , B rofnolie O m trylc. - 7 P H I P P S , C H A S. R ., Cliicago C am era C lub, 31 W

L a k e S t., Ccicago.

650 I S te n b r u d d e t. B rom sølv.

651 D en ensom m e A ak an d e. B rom sølv.

€52 H v id e V in g e r. B rom sølv.

653 Sne. B rom sølv.

654 S o ln ed g an g over M e n d o ta . B rom søl v.

655 „ M a id of tlie M is t" , B rom sølv.

P O S S E L T , J A N , K om enskélios ul. 2, P r a g X V I.

656 E n M oské i M o sta r. B rom olie. R m k . 25 657 H e r r e p o r tr æ t. B rom sølv.

P O U L S E N , A X E L , F ry d e n d a lsv e j 31, K ø b en h av n . (K . F . A. K .) .

658 B ø rg lu m M ølle. B rom olie.

659 V in te r . B ro m o lie.

660 G efion. B rom sølv.

661 Som m er. B rom sølv.

662 V in te r a f te n i L an d sb y en . Bromsølv.

663 S tillleb en . B rom sølv.

664 G reve K irk e . B rom sølv.

665 V ed L am p en . B rom sølv.

6 6 6 H ø h ø st. B ro m sø lv.

P R A N D I , M A R IO , V ia S a n Q u in tin o , T o rin o 113.

667 E f te r M essen. B rom sølv. L ire 50

6 6 8 B jerg b eb o er f r a C ham polus. B rom sølv. - 25

660 E n P a s s ia r. B ro m sø lv. . 50

070 S o lstrejf. B rom sølv. . 25

(58)

Ved D agslys kopierer m an paa

»TONAFIX«

( selvtonende) K o p ierer m an ik k e s e l v , fo rla n g e r

m an A f tr y k k e n e p a a » C A P O X « P a - Om A ftenen (v. kunstigt L ys)paa p ir , d e r g iv e r sæ rlig gode B illed er. »

C A P O X «

D A N S K F A B R I K A T

E n efabrikanter:

C a rl Poulsen & Sønner

København — Valby

(59)

GORDON H, COSTER VANDHANEN

(60)

J. GEORGE, MID6LEV NOTTURNO

(61)

P R I N Z W IL H E L M , L ed ererg asse 23 H /7 0 , W ien X I I I .

671 S tille F r e d p a a B je rg e t. B rom sølv.

672 V in te rm o rg e n . B rom sølv.

673 S o lrig V in te r d a g . B rom sølv.

674 P a a V ej t i l Skole. B rom sølv,

P R O K E S , F . E ., Ju n g m a n n o v a 19, P ra g . 675 A ftensol. B rom sølv.

676 P a r t i f r a V en ed ig . B rom sølv.

677 P a r t i f r a F lo re n z , B rom sølv.

P R Æ S T E G A A R D , J . A ., H ø rsh o lm sg ad e 8, K ø b en ­ h av n .

678 P a r t i f r a V e ste rh a v e t, G aslys. K r . 10,00 R A M S K O U , M ., R y esg ad e 8, A alborg.

679 F r a R id em an d sm ø lle. B ro m o lie. K r . 15,00 680 V in te rla n d s k a b . B ro m o lie, - 25,00 681 F r a H im m e rla n d . B ro m o lie. - 30,00 R E E C E , J A N E , 834 R iv erv iew P a r k W ., D a y to n ,

O hio, U . S, A,

682 B ø rn i K ostym e. O m tr y k . D oll, 10 683 M in M oder, S tu d ie . B rom sølv. - 8 684 O b erst N evies. O m try k .

685 H is to rie . O m try k . - 8

6 8 6 M ad am e Z a ra . O m try k . - 5

687 K u n s tn e r e n og h a n s V æ rk , O m tr y k . - 5 R E I T Z N E R , E R N E S T , K o m m erzial R a t, M a rg a re -

te n s tra s s e 3, W ie n IV .

6 8 8 S o ln ed g an g . B rom olie O m try k . R m k , 10

689 G rossglockner, G u m m itr y k . - 20

(62)

R E M E S , R U D O L F , K u e ffste in g a s se 18, W ien X I I I . 690 T ilsn eet. B ro m o lie O m tr y k . R m k . 8 691 V in te r a fte n . B rom olie O m try k . - 8 692 F r a d e t gam le W ien . B rom olie O m tr y k . - 15

693 S tu d ie . B ro m o lie O m try k . - 15

694 F r a N u ssd o rf. B rom olie O m try k . - 8

695 S om m erdag. B rom olie O m tr y k . - 8

R E M F E L D T , A A G E, D ram m ensvej 38, Oslo.

696 M iss Lesley. B rom sølv.

697 D ire k tø r A. K v a a l. B ro m sø lv . 698 P rin se sse E m in a N o u sre t. B rom sølv.

699 S ø stre. B ro m sø lv.

700 D ire k tø r E r ik Tollefsen. B rom sølv.

R E Y N IC K , H E N R Y F I S H , 221 T h ird S tr e e t, H in s- d ale, 111., U . S. A.

701 F o rv e n tn in g s fu ld . B ro m sø lv. D oll. 20

702 I G yngen. - 20

R IC H , F R A N K E ., Cliicago C a m e ra C lub, 31 W ., L a k e S tr e e t, C hicago.

703 N æ r T oppen. B ro m sø lv. D oll. 15

704 G am m el D ø r. B ro m sø lv. - 16

705 S vejseren. B ro m sø lv. - 16

R O D R IG U E Z , E D U A R D O , S ociedad F o to g ra fic a , Z a ra g o z a .

706 I n t e r iø r . B rom sølv.

R U P P R E C H T , H E I N R ., H a fe n s tra s s e 80, W eser- m iinde-L ehe / B re m e rh a f e n .

707 B ed stem o r m a a ik k e fryse. K u l. R m k . 25

708 B im -B am . K u l. - 25

709 B om uldslosning. K u l. - 25

(63)

710 G a n g sp il ved D rejesk iv en . K u l. R m k . 25

711 P o la rh im m e l. K u l. - 30

712 V ed de hede K ild e r , Is la n d . Guslys. - 15 713 U d s ig t m od V estm a n n a ø e rn e . G aslys. - 16 R U Z IC K A , D . J . D R ., 89 23rd S tr e e t, Ja c k s o n

H e ig h ts , L . J . , N ew Y ork C ity .

714 B eppo og P e p p in o . B ro m sø lv. D oil. 10

716 M orgensol. B ro m sø lv. - 10

716 I V enedig. B ro m sø lv, - 10

737 T r in ity K ir k e n i N ew Y o rk . B ro m sø lv. - 10

718 S øjlegang. R om , B ro m sø lv. - 10

718 G am le T age. P r a g . B ro m sø lv. - 10 720 P e n s y lv a n ia S ta tio n , N ew Y ork. B rom sølv. - 10

723 K irk e n . A fte n . B ro m sø lv. - 16

R O M E R , B E R T E L , D a n a v a g e n 5, Djui-sholm .

722 „ J o y “ . B ro m sø lv. K r. 20,00

723 S tockholm s R a a d h u s . B ram sølv.

724 S tockholm s S lo t. B rom sølv.

R Ø N V IG , J O H S ., K irk e g a d e 15, V ejle. (V ejle M a p p e C lu b ).

725 V in te rm o rg e n . B rom olie.

726 S ym bolet. B ro m o lie.

727 O p stillin g , P a s te lfa r v e t B rom sølv.

728 T a a g e t M orgen. B rom sølv.

729 In d g a n g ti l en K irk e g a a r d . B rom sølv.

730 A n d a g t. B rom sølv.

S A M P E R IO , F R A N C IS C O , S ociedad F o tn g ra fic a , Z arag o za,

731 E n „ B a tu r r o " . F resson.

732 F lo d fisk e r. F resson.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

liv i skoven, men også om den rolle, hjortene har spillet for danskerne gennem tiden. kronhjorten var ikke bare det fornemste stykke vildt. Den har også været selve billedet på den

Der blev høstet meget tidligt i år, og det gav problemer med holdbar- heden. Mange kunder vil gerne have træer op til første søndag i advent, og disse træer skal selvfølgelig

Tidligere har det ikke været ulovligt at sælge ulovligt fældet træ. Når først træet eller produkter heraf var blevet bragt i omsætning i EU, var der ingen lovgivning, der kunne

— Solnedgang paa Heden. Wennermald: Fra en Bondegaard Q Slesvig. Wilhjelm: Gammel Italienerinde.. Blade af »Illustreret Tidende«s Historie. Oktober 1859, og paa For- siden af

grafiske og satiriske Blade, Kobberstik, P ortræ tter, H aandtegninger, Lithografier, Kobberplader, en betyde­.. lig Ex-libris Samling, en Samling Afstøbninger af

Håndskriftet indeholder (i den nævnte rækkefølge): Rolf Krakes saga, Sagaen om Bose og Herrød, Sagaen om Half og hans kæmper, Torsten Vikingssøns saga, Rolf Gøtrekssøns saga

4. Peder Mortensen, der tidligere havde været Hører ved Skolen, blev nu Rektor. Herom findes under 12te Juli 1566 følgende i Raadstuebogen: »Samme Tid er og raad- slaget om

Det må understreges at svarene er hvad folk selv oplyser. en tidli- gere undersøgelse, omtalt i Skoven 2/10, viste at så godt som alle dan- skere er klar over at det er forkert