Full text

(1)

s 9 2 9 8

Kunstakademiets Bibliotek

K Å T 4 1 @

DEN I N T E R N A T I O N A L E F O T O G R A F I S K E A M A T Ø R - U D S T I L L I N G

4

P O L I T I K E N S H U S

2 8. A P R I L — 1 2. M A J

1 9 2 9

(2)

J

(3)

CC A T A [L © @

DEN I N T E R N A T I O N A L E F O T O G R A F I S K E A M A T Ø R - U D S T I L L I N G

P O L I T I K E N S H U S

2 8. A P R I L — 1 2 . M A J

1 9 2 9

(4)

7/ ) ^

SPECIALFABRIK

FOR

Største og smukkeste Udvalg Billigste Priser

Bedste Fabrikat Åitid Nyheder

KNUD SEVALDSEN

A M A G E R T O R V 10 T E L E F O N 12, 3 95

KØBENHAVN K

k u n s t a k a d e m ie t s

BIBLIOTEK

(5)

Til Udstillingens Besøgende.

L ^ e n 13. N o v e m b e r 1895 a fh o ld te s et M øde paa H o te l „ N a tio n a l“ , v ed h v ilk e t „ K ø b en h a vn s fo to g ra fisk e A m a tø r -K lu b “ dannedes.

I de forløbne 33 A a r h a r K lu b b e n u d v ik le t sig stille og r o lig t, m ed en s d ens M e d le m m e r saa nøje som m u lig t h a r fu l g t den U d v ik lin g , F o to g ra fie n i disse A ar h a r g en n em g a a et.

D en store B e ty d n in g , en saadan S a m m e n s lu tn in g h ar, lig g e r deri, a t A m a tø re n i K lu b b e n fa a r L e jlig h e d tu a t ta le m e d V id e re k o m n e , fa a B a a d og V e jle d n in g , ser a n d res fo to g m fis k e A rb e jd e r og fr e m v is e r egne Ite- s u lta te r t i l B edøm m else a f m ere erfa rn e K o lleg er, og endelig fa a r h a n h er d e m o n str e re t Processer, d e r o fte ser m e g e t v a n skelig ere u d , e n d de i V irk e lid h e d e n er.

E g n e A rb e jd slo k a le r m ed alle A p p a r a te r og a lt T ilb eh ø r sa m t rig h o ld ig t B ib lio te k m e d fo to g r a fis k L ite - r a tu r . U d v e k slin g a f fo to g ra fisk e A rb e jd e r m ed fr e m ­ ragende K lu b b e r i U d la n d e t og A fholdelse a f U d s tillin ­ ger m e d D eltagelse ogsaa fr a U d la n d e t, h a r — ik k e m in d s t v e d d e n gensidige P a a v ir k n in gb id ra g et ti l a t fr e m m e A m a tø re rn e s U d v ik lin g saavel i p r a k tis k som i vid e n sk a b e lig og k u n s tn e r is k H en seen d e.

(6)

K lu b b e n a rra n g erer fo io g ra fish e U d flu g te r , d er fo reg a a r u n d e r k y n d ig V ejled n in g ti l sm u k k e S te d s r , fo r tr in s v is i K ø b e n h a v n s O m egn.

T a k k e t væ re d en V elvilje og Im ø d e k o m m e n h e d , som K lu b b e n n y lig h a r m ø d t fr a D a g b la d et „ P o litik e n “ s S id e , er d e t ly k k e d e s a t gøre U d stillin g e n i A a r la n g t m ere o m fa tte n d e en d n o g en lig n en d e tid lig e re U d stillin g her i B y e n . O ver 3000 In d b y d e lse r er u d s e n d t ti l A m a tø re r i de fleste fre m m e d e L a n d e ; hen im o d 2000 fo to g ra fisk e A rb e jd e r er in d s e n d t ti l B edøm m else, m e n k u n ca. 1000 er a n ta g e t ti l O p h æ n g n in g e fte r C en su rko m téen s k r i­

tisk e G ennem gang.

G ennem førelsen a f U d stillin g e n har ik k e alene bi­

d ra g et til a t fre m m e A m a tø re rn e s egen U d v ik lin g , m en har i allerhøjeste G rad v a k t P u b lik u m s F orstaaelse fo r d en k u n stn e ris k e A m a tø r fo to g r a fi, saaledes a t denne og- saa herhjem m e i store K rese h a r fu n d e t den A n e r k e n ­ delse, d en fo r tje n e r, ik k e m in d s t fo r sin k u ltu r e lt op­

dragende B e ty d n in g , hvis B æ k k e v id d e næ ppe lader sig o versku e.

(7)

HIRAMU KIRA

STUDIE - PA P IR ARBEJD E

(8)

CHAS, R, P H Ip p s SOLSKIN PAA MENDOTA

(9)

U D S T I L L I N G S U D V A L G

N o d estik k er Chr. Ham mergaard, G rosserer P e te r N. Jahn, Fuldm ægtig H. W . Michelsen,

F abrikant A x e l Poulsen,

S ek retæ r i U denrigsm inisteriet H. Wenck.

C E N S U R K O M I T E B agerm ester A a g e Andersen, Journalist, cand. p o lit. H. R . M ariinsen,

Læge Julius M øller, F abrikant A x e l Poulsen.

(10)

Til „naturfarvede“

P o rtræ t lndendørs>|

E rh v e rv s In d u s tri-I L a n d s k a b s

V a f

1 Optagelser

b ru g a ltid kun d en s ik r e

Lumifere - Autochrom ■ Plade

som gengiver Genstande I deres n a tu rlig e Farve, med samme Pragt og alle Nuancer,

som de besidder i Naturen.

^ l A V l c

med LUMIERE-Emulsion

FILM

S O C I E T É L U M I É R E , PARIS-LYON

a ø D e n h a v n , Vesterbrogade 2 E, Dampfærgevej 3

(11)

AAS, B. C H R ., N . S lo tsg a te 15, Oslo.

1 V in te r i N o rg e. B rom sølv. K r- 20,00 A BB O TT, D r, H . W ., 66, Ja c k s o n R o a d , L ondon.

2 G risk h ed . B rom sølv.

3 E n gam m el G u t. B rom sølv.

4 K e n d e re n . B rom sølv.

5 D en lille M oder. B rom sølv.

A D O L P H , H E I N R I C H G ., A m ag erb ro g ad e 81, K ø b en h av n .

6 D y v ck eg aai'd en s P o r t. B rom sølv. K r. 50,00 7 K a n a l. K ris tia n s h a v n . B rom sølv. - 35,(X) 8 L a n d sk a b ved V anløse. B rom sølv. - 50,00 9 V in te r a f te n , K a lu n d b o rg . B rom sølv.

A L L E N , D O N A L D , T he C ro ft, C lav erd o n , W a r- w ick sh ire, E n g la n d .

10 M øllehuset. B ro m sø lv.

11 S tille A ften . B rom sølv.

12 Sol over B roen. B rom sølv.

13 M øllen. B rom sølv.

14 O k to b e rta a g e . B rom sølv.

A LM A R Z A , L O R E N Z O , S ociedad F o to g ra fic a de Z a ra g o z a , Z a ra g o z a .

15 I S o lsk in n et. B ro m sø lv.

16 N o ta re n . B rom sølv.

(12)

A M B E R G E R , H ., A lb ertg asse 15, W ien 8.

17 V ed K ra n e n . B rom olie O m try h .

A N D E R S E N , A A G E, A m erik av ej 6, K ø b e n h a v n (K . F . A. K .) .

18 B irkem ose. B rom olie.

19 E t Ild s te d . B rom olie.

20 T jø rn e. B rom olie.

21 B øgestam m er. B rom olie.

22 A ften i M ag stræ d e. B rom olie.

A N D E R S E N , A. P ., H . C. A n d ersen sg ad e 47, O dense (O. F . A .).

23 S o m m erd ag ved M osen. B rom olie.

24 F r a U b b eru d . B rom olie O m try k . 25 F r a B ra m s tru p . B rom olie O m try k . 26 F r a N æ sbyhoved Skov. B rom olie O m try k .

A N D E R S E N , V. H ., O dense (O. F . A .).

27 P a rk - Id y l. B rom olie. K r . 26,00

28 F r a d en gam le K ø b m a n d sg a a rd .

B rom olie. . 15,00

29 M ø n te rstræ d e . B rom olie. - 15,00

A S C H A U E R , J U L I U S , G r. P fa r rg a s s e 26, W ien ( F . R . P . S .).

30 G am m el By ved D o n au . B rom olie

O m tryh . K r . 25,0()

31 V in te rs to rm . B rom olie O m try k . - 25,00 32 V ed den gam le D o n au . B rom olie

O m try k . - 25,00

33 M oldau-M otiv. B rom olie O m try k . - 25,00 34 H jø rn e i Sol. B rom olie O m try k . - 25,00 35 N iirn b e rg -A lts ta d t. B rom olie O m try k . - 25,00 36 K rem s ved D o n au . B rom olie O m try k . - 26,00

(13)

A Y R E S , M A RY S T E V E N S , 476 C lin to n A venue, B ro o k ly n , N . Y.

37 S t. P ie r re . B rom sølv. D oli. 26

38 S æ besydersken. B rom sølv. - 10

B A D R O T H , F R A N Z , W ie n e r A m a te u r P h o to g ra fen K lu b , W ien .

39 D en gam le K lin k e r. Brom oU e O m try k . 40 M iddagssol. B rom olie O m try k .

B A R A V A L L E , CA R LO , V ia S ta m p a to r i, T o rin o .

41 B aad eb ro . B rom sølv. L ire 150

42 K ir k e g a a r d s in te r iø r f r a P is a . B rom sølv. - 150

43 1 A lp ern e. B rom sølv. - 150

44 A ftensol. B ro m sø lv. - 150

45 O p træ k k e n d e U v ejr. B rom sølv. - 150 B A U E R , D r. G EO R G , S c h ro ttg a ss e 11, W ie n 3.

46 K e ra m ik . B rom sølv.

47 ved F lo d en . W ien . B rom olie O m try k . 48 I S k u m rin g e n . B rom olie O m try k .

B E N D IX E N , K ., N o rd re F rih a v n s g a d e 100 A, K ø b en h av n (K . F . A. K .) .

49 F a rm o rs K ro g . B rom olie.

50 D en gam le V a g t. B rom olie.

51 S itu a tio n e n d rø fte s. B rom sølv.

B E N T E , H E R M A N , c/o J o n a ls C o., K o n g en s N y ­ to rv 22, K ø b e n h a v n (K . F . A. K .) .

52 L iv erp o o l S tr e e t S ta tio n . B rom sølv. K r. 40,00

53 L a n d sb y k irk e . B rom sølv. - 40,00

54 M oder og B a rn . B ro m sø lv. - 40,00

55 V ask ed ag . B ro m sø lv. - 40,00

56 F is k e rb a a d e . B rom sølv. - 40,00

(14)

57 E f te r a a r p a a K o n g en s N jV orv. l i r om sølv. - 40,00 58 C y k liste r i A ftensol. B rom sølv. - 40,00 B E R T E L S E N , C H R ., IM ynstersvej 13, K ø b en h av n

(K . F . A. K .) . 59 Som m erm orgen. B rom sølv.

60 B læ st og R eg n . B rom sølv.

61 D a m e p o rtræ t. B rom sølv.

62 H a v n efo g ed en . B rom olie.

B E R T H E L S E N , W IL L IA M , K irk e g a d e , V ejle (V ejle M a p p e -K lu b ).

63 K irk e n i R an d b ø l. B rom olie.

64 P ro cessio n . B ro m sø lv.

65 E n B o d fæ rd ig . B rom sølv.

66 A n d a g t. B rom sølv.

67 L an d sb y g ad e. B rom sølv.

B E N T Z E N , L E I F , G riin e rsg a d e 4, Oslo.

68 B u eg an g . B rom olie.

69 N a ts te m n in g . B rom olie.

70 N y lan d s F ly d ed o k . B rom sølv.

71 B jø rv ik en . B rom sølv.

72 H a v n e n . B rom sølv.

B E S T , W . H ., 1001-4th S t. W e st, C a lg a ry , Al b e rta , C a n a d a .

73 Som jeg e r. B rom sølv. D oli. 10

74 Dolce f a r n ie n te . B rom sølv. - 12

75 P ræ s te n . B rom sølv. - S

76 E f te r R e g n en . B rom sølv. - 10

77 L e jrliv . B rom sølv. - 5

B O L D S E N , G U N N A R , H u lg a a rd s v e j 17, K ø b en h . 78 N øk k ero ser. B rom sølv.

(15)

B O R R E N B E R G E N , J . E M ., V ieille C liaussee 108, A n tw erijen .

79 D e fø rste S o ls tra a le r. B rom olie. B elgas 50 80 U denfor S a m fu n d e t. B ro m o lie. - 50 81 H a v n e a rb e jd e r. B ro m o lie. - 50

82 I vor C am p in e. B rom olie. - 50

83 D e t gam le K a p e l. B rom olie. - 50

B R A M M E R , G. P ., D alg as B o u lev ard 43, K b h v n . 84 V ibeke. B rom sølv.

85 M a g n a . B rom sølv.

B R A U E R , E L M O R E C E D R IC , N a v a l A ir S ta ­ tio n , A n aco stia, U . S. A.

86 D e T u sin d M y s te rie rs P o r ta l. B rom sølv. D oli. 20

87 C h a ro n . B ro m sø lv. - 10

88 O Sole M io. B rom sølv. - 10

89 M ongolsk T ig g e r. B rom sølv. - 10

90 A rb ejd er. B rom sølv. - 10

B U C O V IC H , M A R IO von, B u d a p e sto rstra sse 6, B e rlin W . 62.

91 M im isk S tu d ie . B rom sølv.

92 B a r n e p o r tr æ t. B rom olie O m try k . 93 S tu d ie . B rom sølv.

94 F o rto v . B rom olie O m try k .

95 G olf C lub W an n see. B rom olie O m try k . B U L H A K , J A N , Ja g ie llo n s k a 8, W ilno.

96 A dam og E v a . B ro m sø lv. D oli. 5

97 K a m m e r a te r . B ro m sø lv. - 5

98 P o lsk K ro . B rom sølv. - 5

99 P o lsk V in te r . B ro m sø lv. - 5

(16)

„Kodak“ Film

giver bedre Billeder

„K odak“ Film giver b e d re B il­

led er — thi hvis den ik k e gjorde det, saa havde den ik k e for­

læ ngst væ ret den i h ele V erden m est anvendte.

yyKodak^ F ilm k en d es o v e r a lt som den h u rtig e og p a a lid e lig e F ilm i den g u le P ak n in g. —

„Kodak" Film faas h os alle For­

handlere af fotografiske Artikler.

K O D A K AKTIESELSKAB, KØBENHAVN V.

(17)

< ^

^ o

LU u

Q S z tt:

— LU

IT )

(18)

CD 00 >

-J I- O S n S ^

O !I!

2 Q r! 2

(19)

B U R C K Y , D r. F R E D E R I C W ., 725 Sim pson S t.

E v a n sto n , Illin o is, U . S. A.

100 E n Søgende. B rom sølv.

101 M a n d e n f r a Ø rk en en . B rom sølc, 102 V ag tso m . Brom sølv.

103 D er v en tes p a a D o k to re n . Brom sølv.

104 M orgen. B rom sølv.

B O H M , E R I C H , K a is e r F rie d ric h S tra sse 127, C o tth u s (G. D . L .)

105 S tu d ie B rom olie O m try k .

106 F r u E . Bbhm . B rom olie O m try k . 107 K r itik e r e n R . M . B rom olie O m try k . 108 F rø k e n von E . B rom olie O m try k .

C A R B O N E L L , F R A N C IS C O M O R A , S an N icolas 63 y 65, Alcoy.

109 P la c id e z . B rom sølv.

110 A n d alu sisk L an d sb y . F resson.

111 G am m el K one, d e r sto p p e r S trø m p e r. F resson.

112 V id U d sig t. Fresson.

113 R e lik v ie t. F resson.

C H R IS T IA N S E N , C ., S k a a ru p . 114 S k o v h u set. B rom olie.

C H R IS T O P H E R S E N , VAT.D., A n d reas B jø rn s­

g ad e 16, K ø b en h av n .

115 A ften . B rom sølv. K r . 10,00

C H U , Y OCK L ., 47 M o tt S tr e e t, N ew Y ork.

116 H v ile tim e n . B rom sølv.

117 K in e sisk D o k to r. B rom sølv.

118 „ S in g -S o n g -G irl“ . B rom sølv.

(20)

CLA Y TO N , J R . C H A R L E S , 2647 H a rle m Ave, B a ltim o re .

119 A ztek. B rom sølv.

120 R o m a n tik m ellem R u in e rn e , B rom sølv.

121 Celli. B rom sølv.

122 G avaza. B rom sølv.

C L E L A N D , G E O R G E , 15 B ra id C rescend, E d in g - b u rg h . (A . R . P . S .).

123 T u rn ip s m a rk e n luges. B rom sølv. S bill. 25

124 V a n d in g ss te d . B rom sølv. - 25

125 F o d e rtid . Brom,sølv. - 21

126 B ed stem o r v ask er. B rom sølv. - 21

C O S T E R , G O R D O N H ., 2658 W est F r a n k lin S tr e e t, B a ltim o re . M d.

127 K o m p o sitio n i S k y g g er. B ro m sø lv.

128 V a n d h a n e n . B rom sølv.

129 H ø v d in g e n M id d le-R id d er. B rom sølv.

130 F r a P itts b u r g h . B rom sølv.

131 V ed L y sets S k æ r. B rom sølv.

132 H e lt alen e. B rom sølv.

C Y P R IA N , T A D E U S Z , D R ., S k ry ta 14, P o z n a n , P olen.

133 D e t gam le K rak o w . B rom olie. O m try k . D oli. 10

134 T agene. B rom olie O m try k . - 10

D O B R O W O LN Y , OTTO, T h a lia stra sse 28 I I /6 , W ie n 16.

135 Sm aa V a n d ro tte r. B rom sølv.

136 L ys og S kygge. B rom sølv.

137 A fte n fre d . B rom sølv.

(21)

D R Å B E , P A U L , S chlossstrasse 24, J e lg a v a ( M ita u ) , L e tla n d .

138 F r a d e t gam le M ita u . B rom olie O m try k . K r. 20,00 139 F lu g te n fo r H ø jv a n d e t B rom olie O m tr. - 20,00 140 T id lig t F o r a a r . B rom olie O m try k . - 20,00 D R E U S C H U C H , JA R O S L A V , K riz o v a ulice cis.

74, B ra tis la v a .

141 R im fro st. B rom olie O m try k . 142 M a rk a rb e jd e . Brom,olie O m tr y k . 143 Z ig ø jn e rb a rn . B rom olie O m try k .

D U V A L , G U E R R A F . de, R u a B a ra o de Ita m b y , 34 R io de J a n e ir o .

144 O p træ k k e n d e U v ejr. B rom olie

O m try k . S hill. 84

145 A l ’espagnole. B rom olie O m tr y k . - 84

146 E n M oder. B rom olie O m try k . - 63

147 G am m el G ade i B a h ia . B rom olie. - 63 D W O R A K , E R H A R T , W ie n e r H a u p ts tra s s e 130,

W ie n 5.

148 V in te r e v e n ty r . B rom olie O m try k . D oil. 6 149 M a r ia G riin . Brom-olie O m try k . - 6 150 F r a S ch o n b ru n n . B rom olie O m .tryk. - 6 151 M o d ly sstu d ie. B rom sølv.

D Y H R B E R G , C H R ., K a tte s u n d 5, H o rsen s.

(H o rse n s M ap p e K lu b ).

152 V in te rla n d s k a b ved H o rsen s. B rom sølv.

1 5 3 B a k k e sk ræ n t ved V in te r tid . B rom sølv.

F A N T A , J U N . S T E F A N , S tr . J u l iu M a k iu 1, C luj I , R u m æ n ie n .

154 Bydel. B rom olie O m tr y k . L ei 1500

(22)

155 N ark o se. Brom oU e. * lOOO .156 H je m a d . B rom olie Om tr y k . - 2500

F I E D L E R , F R A N Z , Sedanstras.se 7, D resden A.

157 A kropolis, P a rtlie n o n . B ro m clie. R m k. 40

158 lOOaarig G ræ k er. Brom olie. - 40

159 M u n k f r a M eg asp ilio n . B rom olie. - 40 160 L a n d sk ab p a a K r e ta . B rom olie. - 40

161 A rk a d is k Land.skab. BromoUe. - 40

162 D im its a n a . B rom olie. - 40

163 A rk a d is k Ija n d sk a b rned P o p le r. Brom oUe. - 40 F O G H , H A K O N , GI. H ellebæ kvej 11, H elsin g ø r.

164— 173 E n S a m lin g In se k tb ille d o r.

F R E I W I R T H , D E S ID E R , B anska B y stric a , C zeclioslovakiet.

174 T il Messe. Brom oUe O m try k . 175 V ed V ejsv in g et. B rom olie O m try k . 176 S ø n d ag E fte r m id d a g Brom oUe.

177 L an d ev ej.

F R I J L I N K , F ., K roostow eg 116, „ L a n d z ic b t" , Z e ist, H o llan d .

178 V in te rs tu d ie . B rom sølv. G uiden 15

179 S olskin. B ro m sø lr. - 15

180 A ften ly s. B rom sølv. - 5

G A R D U L S K l, B O L E S L A W , C helm onskiego 1, P o z n a n , P olen.

181 V ed A ften . G u m m itr y k . D oli. 8

182 F lo d b aad en . B ro m sø lr. - b

183 S o lstrejf. Brom sølv. ■ 6

(23)

DR. D. J. RUZICKA, NEW YORK VENETIANSK BRO

(24)

YOCK L. CHU KINESISK DOKTOR

(25)

G IB B S , C ., 423 W . 55 S tr e e t, New Y ork C ity , 184 „ M e x ic o ". B rom sølv.

185 E t lille H jem . B rom sølv.

G L A S E R S F E L D , V O N 'L E O P O L D , D R ., V ia D a n te A lig h ie ri 36, M eran o .

186 B jerg b ø n d er. G u m m itr y k . 187 S o rap is. B rom sølv.

188 B je rg s tie n . B rom sølv.

189 S k ilø b ern e p a a V ej o pad. B rom sølv.

190 H o lla n d sk e P isk e re . B rom sølv.

G R A A S T E N , R . AL, P re d e n s v a n g p r. A arh u s.

191 F o rla d t. B rom sølv.

192 F o lk e s tu e n . B rom sølv.

193 G am m elt F a rv e r i. Brom sølv.

194 D en gam le Alkove. B rom sølv.

195 G æ stevæ relse. Brom sølv.

G R A IC H E N , M A X , Z ie g e lg u tstra ss e 3, G rim m it- sch au i S achsen.

196 I „ H o f b r iiu h a u s " . B rom sølv. R m k , 30 197 D en sv in d en d e D ag . C lor-Brom sølv. - 30 198 I S to rm og T aag e. C lor-Brom sølv. - 20

G R E G E R S E N , C ., K o rsø rg a d e 44, K ø b en h av n . 199 V ed L am p en s Lys. B rom sølv.

200 F is k e re n v e n d e r hjem . B rom sølv.

201 E t u b e v o g te t Ø jeblik. B rom sølv.

202 B irk e træ e r i Blæ,st. B rom sølv.

G R D N V A L D , OTTO, W ie n e r A m a te u r P h o to g ra - fen K lu b , W ien .

203 V ed A ften . B rom olie O m try k .

(26)

G U D M U N D S S O N , L O F T U R , R e y k ja v ik .

204 F r a iV estm annaøerne. K o l. B ro m sø lv. K r. 100,00 205 Is la n d sk N a tio n a ld ra g t. B rom sølv. - 100,00 206 F r a V estm a n n a ø e rn e . B rom sølv. - 100,00

H A B L , A N D E L IN , P ib ich o v a, 10, Olomonc I I , C zeclioslovakiet.

207 V ed V a n d e t. B rom olie. R m k . 15

208 I iS kovbrynet. B rom olie. - 20

209 S o m m erlan d sk ab . B rom sølv. R m k . 10 H A L K I E R , P . V ., C arl Jo h a n s g a d e 14, K ø b en h av n . 210 S ylfidens D ød. B ro m sø lv. K r . 50,00 211 F ø r T æ p p e t g a a r. B rom sølv.

212 E f te r a a r s d a g i D y re h a v e n . B rom sølv.

213 S o ln ed g an g ved L ø k k en . B rom sølv. K r. 50,00 214 S m edien. B ro m o lie.

215 N e tte t bødes. B rom olie.

H A M M E R G A A R D , C H R ., F en g ersv ej 4, K ø b en h av n (K . F . A. K .) .

216 S o ln ed g an g . B rom sølv.

217 K irk e n ved A ften . B rom sølv.

218 T aag e. B rom sølv.

219 Sne og Sol. Brom oUe.

220 K r is tia n s h a v n . B rom olie.

221 T il S tæ vnem øde i S n ev ejr. B rom sølv.

H A N S E N , E D L E N , H a v n e g a d e 15, V ejle (iVejle M ap p e K lu b ).

222 M oder og B a rn . B rom sølv.

223 L ille P ig e , d e r se r B illed er. B rom sølv.

224 G am le H u se i Liibeck. B ro m sø lv . 225 E n gam m el P o r t. B rom sølv.

226 K ap sejlad s. B rom sølv.

(27)

'H A N S E N , L A U R IT Z , B o rg e rg a d e 19, H o rsen s (H o rse n s M a p p e K lu b ).

227 B ed stem o d er læ ser. B rom sølv.

H Å R D T , O., H o v ed g ad en , G illeleje.

228 I Skovens D yb. B rom sølv.

229 1 H a v n . Brom sølv.

H A U G E N , A A SM U N D , W å d e n sg a te n 7, R ju k a n , N orge.

230 T aag ed is. B rom sølv.

231 S n ed rev . B rom sølv.

H A U V E R , C L IP F O R D C., 1625 N o tm a l Ave, Bal- tim o re .

232 In d ia n e rh ø v d in g e n „Two G u n s“ . B ro m sø lv.

233 B 'aaden sæ tte s u d . B rom sølv.

234 F ra B a ltim o re H a v n . B rom sølv.

235 S tille b e n . B rom sølv.

H E D T M A N N , L IE S E L , H e le n e n stra ss e 1, Schw erin 236 E f te r H øjm essen. B rom sølv.

237 A a k a n d e . B rom sølv.

238 R e g n v e jrsd a g . B rom sølv.

239 D en snæ vre G yde. B rom sølv.

240 T jæ rek o g er. B rom sølv.

H E I N K E , R IC H A R D , G asstrasse 4 /5 , G uben N /L .

241 E f te r M essen. B rom sølv. 20,00

242 B u eg an g . B rom sølv.

H E N D R IK S , E M IL E , 62 ru e de l ’E sp la n a d e , A nt- w erp en .

243 P a r t i f r a d e t gam le A n tw erp en . B rom olie.

(28)

D e P L A D E R eller F IL M S , som D e bruger, bestem ­ m er K va liteten a f D eres Billeder, i Virkeligheden afhænger a lt a f Filmens eller P laden s K va liteter

Imperial P L A D E R F I L M S PAPIRER

byder den e k stra Fordel, a t de a ltid er fr is k e p a a Grund a f den hurtige O msæ tning hos de Handlende, h vilket er e t Tegn p a a deres sto re P opu laritet. —

I M P E R I A L I M P E R I A L

N .F .P la d er, ny S e rie H & D 4 6 0 P a n k r o m a tisk e P la d e r 3 6 0 H o rih o kro m a iiske uden G ulskive <& D. E n esta a en d e fø lso m m e f o r m eget h u rtig e i F orbindelse m ed a lle F arver, k o rr e k t en sfa rvet fu ld o rth o k ro m a tisk O en g iv e lse . G engivelse a f fle rfa rv . M otiver.

I M P E R I A L E C L I P S E

og E c lip se Ortho. H u rtig ste a f alle P la d er, 6 5 0 H & D.

Å lle Im perial P la d e so rte r leveres ogsaa antikalerede.

Im perial R uU efilm s og P a k f il m s H S D 3 6 0 . Im perial p a n k to m a iis k e Rulle film s og P a k ­ film s H & D 3 5 0 .

Im perial Haandbog 1 9 2 8 og P rø ver a f alle S o rte r Im perial P la d er og Film s sendes p a a Forlangende

g r a tis og franko.

Imperial Plader og Films fa a s hos alle Forhandlere a f Foto Artikler.

G en eralagenturel f o r Im p e ria l:

TH. P O U L S E N

K Ø B E N H A V N F. Å L L É G A D E 3 12

T E L E F O N : G O D T H A A B 3 2 4 x.

(29)

o : LU _ l _ I S

5 LUm

CO Q

2 O

_ ] CO o > -

z

(30)

~ >

r - 5 s X

> _i CD [z;

2 m m

O Z -n

LO > n: o

ro -n >

i i s im

(31)

244 P a a L a n d e t. liro m o lie.

245 M o rg e n ste m n in g . B rotnolie.

246 P o r t r æ t. B rom sølv.

247 P o r t r æ t. Bi'om sølv.

H E N S S L E R , H E I N R I C H , A lte S te ig e 68, A lten- ste ig . W iirtte m b e rg .

248 H a v n e im r ti H a m b o rg . B rom sølv R m k . 15 249 V in te r i L an d sb y en . B rom sølv. - 15 H E R C 'Z E G H , ZO'LTAN, 1853 W . 58 S tr e e t, C leve­

la n d , O. U . S. A.

250 S tilleb en . B ro m sø lv. Doli. 3

251 T ru e n d e V ejr. B ro m selv. - 3

252 P o r t r æ t. B rom sølv. - 3

H E R T Z , L O U IS , V inkelvej 8, K o n g en s L yngby (K . F . A. K .) .

253 S k o v p a rti. B rom sølv.

254 H ø stla n d sk a b . B rom sølv.

2.55 L a n d sk a b (T a a g e ). B rom sølv.

H O D E S , SO L, E lk s C lub, O m ah a, N ebs. U. S. A.

256 B od fæ rd ig . B rom sølv. D oil. 10

257 M a rjo ry . B rom sølv. - 10

258 S o ln ed g an g (K a lifo rn ie n ). B rom sølv. - 10 H O H E iN B E R G E R , F R A N Z , P ilg ra m g a sse 18,

W ien 5.

259 O rie n t-E k sp re sse n . B rom olie O m try k . 260 V in te r e v e n ty r . B rom olie O m try k . 261 A fte n s te m n in g ved S øen. B rom sølv.

(32)

H O L L A N D E R , P A U L , L o g e n stra sse 3, S chneide- m iiiil.

262 A ftensol. Gaslys.

263 U ro lig t V e jr. Gaslys.

264 D en k la re Bæk. Gaslys.

265 F r a O snabriick. B rom sølv.

H O iLLD O R F, H A N S , J o h . A lb re c h tsstra sse 26, S chw erin.

266 S tille S træ d e . B rom sølv. R m k . 10

267 I S k u m rin g e n . B rom sølv. - 10

268 R im fro st. B rom olie O m try k . - 15

H O L M , J . E . T ., T h o rsg ad e 117 C, K ø b en h av n (K . F . A. K .) .

269 N a tm o tiv . B rom sølv.

H U F F Z IG E R , H E R B E R T , N ik o la ik irc h h o f 2, L eip zig .

270 M a rk a rb e jd e . B rom sølv. R m k . 20 271 G am m el G a a rd i L eip zig . B ro m sø lv. - 20

J A C O B S E N , B IR G E R , T horviildsensvej 7, K ø b en ­ h a v n (K . F . A. K .) .

272 N tirn b e rg . B rom sølv.

273 A fte n i V en ed ig . B rom sølv.

274 R o th e n b u rg . B rom sølv.

275 G am le H u se , N iirn b e rg . B rom sølv.

276 I den gam le G yde. B rom olie.

277 T id lig M orgen. B rom olie.

JA C O B S S O N , IV A N , P e d e r S k ra m sg a d e 6, K ø b en ­ h a v n (K . F . A. K .) .

278 S o ln ed g an g over K ø b en h av n s H a v n . B rom sølv.

(33)

J E N S E N , J . A ., A delgade 36, K ø b en h av n (K . F . A. K .) .

279 Solen sy n k er. B rom sølv,

J E N S E N , J . C H R ., Tveilo Allé 5 a , R ju k a n , N orge.

280 S y g eh u set.

J E N S E N , J O H N , D a n m a rk s g a d e 18, A alborg.

281 R im ta a g e . B rom sølv.

282 Lys og Skygge, B rom sølv.

283 R im fro s t. B rom sølv.

J E N S E N , K A J V ., E gebæ ksvej 5, K ø b en h av n . 284 P o r ta l. B rom sølv.

J E N S E N , A IA R T IN , H e lle ru p v e j 39, H e lle ru p (K . F . A. K .) .

285 R o sk ild e D o m k irk e. B rom olie.

286 G am m el K one. B rom olie.

287 G am m el B o n d estu e. B rom sølv.

288 F r a d e t gam le C h ris tia n s h a v n . B rom sølv.

J E N S E N O. BØIG, O dense (O. F . A .).

289 Som m ersol. Brom oUe O m try k . K r. 25,00 290 R e g n v e jrsd a g . B ro m o lie. - 15,00 291 E geskov ved S o ln ed g an g . B rom olie O m try k . - 20,00 292 V in te r d a g m ed T aag e. B rom olie O m tr. - 20,00 293 A fte n ved F jo rd e n . B ro m o lie. - 30,00

J B N S S E N , W lL H EL iA I, F re d e r ik s s ta d , 294 S p o r. B rom sølv.

295 Sol p a a Is e n . B ro m sø lv.

(34)

JO H A N S E N , A ., L u cas P la d s 8, A a rh u s.

296 S o litu d e. B rom olie O m try k . K r. 35,00 297 S tilleb en . B rom olie O m try k . - 35,00 298 G am le H u se , R ib e. B rom olie O m try k . - 35,00

299 E o ra a rs -R e g n . B rom sølv. - 35,00

300 M od A fte n . B rom olie. - 35,00

301 V in te r . B rom olie O m try k . - 35,00 J O H A N S E N , S. A ., O dense (O. F . A .).

302 V in te r a fte n . B rom sølv.

303 M od A ften . B rom olie.

J O R S T , H . S ., O rd ru p v e j 100, C h a rlo tte n lu n d (K . F . A. K .) .

304 P e te r sk al se. B rom sølv.

,‘k)5 S o litu d e. B rom sølv.

306 I M id d ag sp av sen . B rom sølv.

J U N G E , S ., Z in n sg a d e 1, K ø b en h av n (K . F . A. K .).

tk)7 F r a d e t gam le C h ris tia n sh a v n . B rom sølv.

308 G a a rd in te riø r. B rom olie.

J U N K E R , S ø n d er A llé, „ A rn e n “ , K æ rby.

309 D ren g e i Sne. B rom olie O m try k . K r. -30,00 310 Sol og R im fro st. B rom olie O m try k . - 30,00

311 Skovvej. B rom olie. - 25,00

312 F o rtid s le v n in g (N ib e ). B rom olie O m try k . - 30,00 J Ø R G E N S E N , J . C H R ., N o rd la n d sg a d e 12, K øben­

h av n .

313 M o tiv f r a U lvedalene. B rom sølv.

J Ø R G E N S E N , L O U IS , A nebergvej 11, A alborg.

314 K irk e b a k k e n . B rom olie.

(35)

315 S p illem an d en . B roniolie.

316 K a rn e v a l. B rom olie.

317 P o r tr æ ts tu d ie . Brom oU e.

318 S p illen d e Z ig ø jn e rd re n g . Brom oUe.

319 T ø rste n slukkes. B rom olie.

320 S tu d ie . B rom sølv.

JØ RG EiN SEiN , OTTO, D a n n eb ro g sg ad e 23, A alborg.

321 S om m erdag. Brom oU e.

322 V in te rs te m n in g . B rom oU e.

323 V in te rso l. B rom olie.

JØ R G E N S E N , W . H Ø Y , S k ag en . 324 V ild æ n d e r i cn V aag e. B rom sølv.

325 Sol i den Syges S tu e . B rom sølv.

326 S tille A lorgen. B rom sølv.

327 V ed den tils a n d e d e K irk e . ClasUjs.

K A L M A R , K A R L , W ie n e r A m a te u r P lio to g ra fe n K lu b , W’ien.

328 E ra n z i. B rom olie O m try k . 329 B rø n d . B rom olie O m try k .

330 Alotiv f r a W a r ta u . B rom olie O m try k . 331 T ræ i Sne. Brom oUe O m try k .

K A R N IT S C H N IG G , M A X IM IL IA N , F ra n c k s tra s s e 19/1, G raz.

332 N a td ro s k e r. B ro m sø lv. D oll. 4

;133 N a t ved F lo d e n . Brom oUe O m try k . - 6

334 S n e d æ k t T ag. B rom sølv. - 4

335 E n L it e r a t. B rom sølv. - 4

.‘336 B a stio n . B rom sølv. - 4

K A Y S E R , A IÆ X IS , P o rto w a 14, W ilno, P olen.

337 A lg ierd P . B rom sølv.

(36)

K E IG H L E Y , A L E X ., T he H ig h H a ll, S te to n . (H e n F . R . P . S .).

.339 E f te r S o ln ed g an g (S ic ilie n ). K u l. S hill. 80

340 V a n d in g ss te d e t. K u l. - 80

341 B ro i M o n ten eg ro . K u l. - 80

342 V ask ep lad sen . K u l. - 80

343 S o lb a d e t. K u l. - 80

F r k . H e lg a J . Bro m sø lv .

K IR A , H ., 242 E . F i r s t S tr e e t, Los A ngeles, C alif.

344 S tu d ie P a p ir A rbejde. B rom sølv. D oli. 10 335 E n H o k k u D ig te r. B rom sølv. - 10

346 O p stillin g . B rom sølv. - 10

347 D an sen . B rom sølv. - 5

348 K o lb er og G las. B rom sølv. - 10

349 C irk le r jilus T re k a n t. B rom sølv. - 10

350 P a p irf'u g le n . B rom sølv. - 5

351 Skygge p a a M u r. B rom sølv. - 5

K n iK E G A A R D , JØ R G E N A N K E R , B ou lev ard en 8, A alborg.

352 H a v n e m o tiv . B rom sølv.

353 D re n g . B rom sølv.

;354 T ø rk læ d et. K o m b . O m try k .

;155 E x e n tric . K o m p o s itio n . 356 P a ra lle llo g r a m . Kom,pos i tio n .

K L Ø T Z E L , K A R L , L oiiisegade 32, A arh u s.

357 V in te rla n d s k a b . B rom sølv.

358 V in te rla n d sk a b . B rom olie.

359 V in te rso l. B rom olie.

360 H ø st. B rom olie,

(37)

K O B L IC , P IIE M Y Z L , R u s k a 38, V rsovice, Czecho- slo v ak iet.

361 Oiu A fte n e n føi' T ø v ejre t. G aslys. K c. 120 362 F r a P r a g s L okom otivrem ise. Gaslys. - 120 K O IK E , K . D R ., 422. 1 /2 A lain S tr e e t, S e a ttle ,

W ash ., U. S. A.

363 E f te r a a r s r e g n . B rom sølv.

364 V isdom m ens P o r t. B rom sølv.

365 S o lstrejf. B rom sølv.

366 F o ra a rs s a n g . B rom sølv.

K O K U B U N , AI., 233. 1 /2 E . F i r s t S tr e e t, Los A ngeles, C alif.

367 B ro. B rom sølv.

^368 T r a p p e tr in . B rom sølv.

369 L y g te n . B rom sølv.

370 S k o rste n . B rom sølv.

371 P la n te . B rom sølv.

372 T ra p p e r. B rom sølv.

373 B aad . B rom sølv.

374 B a n a n e r. Br07nsølv.

K O P P IT Z , R U D O L F , P ro f ., Z eilnliofergasse 8, W ien V.

375 H øj L u ft. B rom olie O mtrylc. Schill. lOf) 376 A la n d sp o rtræ t. B rom olie O m try k . - 100 377 I N a tu re n s Skød. K o m h . G u m m itr y k . - 200 378 K v in d eh o v ed . K o m h . G u m m itr y k . - 80 379 B evæ gelsesstudie. K o m h . G u m m itr y k . - 250 380 A la n d sp o rtræ t. B rom olie O m try k . - 100 381 F r a n k f u r t am A lain. K o m h . G u m m itr y k . - 150

382 A n d a g t. B rom olie O m try k . - 100

(38)

F O T O G R A F IS K SPECIALFORRETNING

V csterb ro g ad e 61 - TIf. V e s te r 3 0 5 y

P i & C©.

A K T I K A B

I N G E M A N N S V E J 2 4 - 2 6 — K Ø B E N H A V N V

Eneste danske Spe­

cialfabrik fo r Frem­

stilling a f Åmatør-

Ålbum og Springbind

fo r ethvert Formaal

f o r l a n g t i l b u d

(39)

5 DJ o

Z LU

< z . o;

^ o _j ^ o CO _ j s

lu 5 CD 00

(40)

00 o o z

!Z ^

(41)

K O T A N IE C , S T E F A N , P ro f ., W spolna 33, W arszaw a.

383 D en ensom m e B irk . B rom olie.

384 I L an d sb y en s U d k a n t. B rom olie.

K O U W , P . H ., N ym egen, H o lla n d . 385 B lu fæ rd ig h e d . B rom sølv.

386 S tu d ie . B rom sølv.

\

K N U D S E N , O S V A L D U R , H e llu s u n d 6 ,R e y k ja v ik . 387 O ver E lv en . B rom sølv.

388 Som m er. B rom sølv.

389 F r id a . B rom sølv.

K R A M E R , F R A N C IS , B il ts tr a a t 99, U t r e c h t : 390 K ø b en h av n . V ed G am m el S tr a n d .

B rom olie O m try k .

391 A lderdom . B ro m o lie O m try k . G ylden 25 392 M a d e le in e -K irk e n . B rom olie O m fr y k . - 40 393 T u lip a n e r. B rom olie O m try k . - 30 394 D e sid e ra ti. B rom olie O m try k . - Id

K R E T S C H M E R -S IL B E R B A C H , A N N E L IE S E , S e d a n stra ss e 7, D resd en A.

395 S k a k sp ille r, G ravure. R m k . 25

396 S tillleb en . G ravuer. - 2-5

397 P o r tr æ t. G ravure. - 2-5

K R U P K A , JA R A S L A V IN G ., P a l a e k é h o 5 8 , P r a g . 398 C arcassonne. B rom olie.

399 F is k e r. B rom sølv.

400 R eflex . B rom olie.

401 K o rsfæ ste t. B rom olie.

402 B ø rn . B rom olie.

(42)

K trS T E R , A ., S tu d s g a a rd sg a d e 18, K ø b en h av n , (K . F . A. K .) .

403 H ø je s te re ts N a tv æ g te re . B i om sølv.

404 P is k e rb a a d e n g a a r ud. B rom sølv.

K O N N E C K E , M A R T IN F R A N Z , S ta a ts h iirg e r- p la tz 1, M ag d eh u rg .

405 M artsso l. B ro m sø lv. R m k . 50

406 V in te re n s M a g t. B rom sølv. - 30

407 U b e rø rt Sne. B rom sølv. - 80

L A K J E R , K A I, F in sen sv ej 110, K ø b en h av n . (K . P . A. K .) .

408 R o rtr æ t. B rom sølv.

LA N G , A L E X A N D E R , W ie n e r A m a te u r P h o to - g ra fe n K lu b , W ien .

409 S n esto rm . B rom olie O m try k . 410 T orveplads. B rom olie O m try k .

LA N G , M E L IT T A , G abildo 1811, B uenos A ires.

411 A rg e n tin a . B rom olie.

412 F o rfæ n g e lig h e d . Brom olie.

L A N G E , K . W ., G rin d s te d . (V ejle M ap p e-C lu b ).

413 V ask ek o n ern e. B rom olie.

414 K lit te r . B rom sølv.

415 A fte n s te m n in g . B ro m o lie.

L A R S E N , A L F R E D , M æ lk e to rv e t 6, H o rsen s.

416 T ræ e r p a a T erllenæ s. B rom sølv. K r . 25,00 417 T ra p p e ved B ygholm . B rom sølv. - 10,00

(43)

L A R S E N , H E R M A N , Ø stersøgade 38, K ø b en h av n . 418 F o ra n Odd F ello w -P alæ et. B ro m sø lv. K r . 6,00 419 K o n g en s N y to rv i V in te r d r a g t. B ro m sø lv. - 6,00

L A U T E R B A C H , H A N S , H a n s R ic h te rg a sse 4, B a y re u th .

420 T ø r r e s ta tiv e t og d ets Skygge. Brom sølv.

421 S k y g g e stu d ie . B rom sølv.

L E H M A N N , H E R M A N N , C u x h a v e n e r-S tra ss e 16, B e rlin N . W . 87.

422 K itz h tib e l, K irk e g a a rd s m o tiv . B rom sølv.

423 K itz h tib e l, S la d d e rsø stre . B rom sølv.

424 T y p e r f r a W erdensfels. B rom sølv.

425 H a a n d v æ rk sm e s te r. B rom sølv.

426 T ype f r a S lo v ak iet. B rom sølv.

427 O pm æ rksom hed. B rom sølv.

L E M M E N S , A IM E , O s y s tra a t 12, A n tw erp en .

428 F e je rsk e . B ro m sø lv. F rc . 200

429 O rie n ta lsk D an s. B rom sølv. - 200

430 S e rp e n tin e d a n s . B ro m sø lv. - 200

431 S o ls tra a le r. B ro m sø lv. - 200

L E U Z E , M IN A , W ebgasse 12, W ien V I.

(F o to s e k t. d. „ N a ttir f r e u n d e “ ).

432 D e t gam le W ien . B ro m sø lv. R m k . 8 433 V ed K ø k k e n b o rd e t. B ro m sø lv. - 8

434 G am m el K ru k k e . B ro m sø lv. - 8

LEV IN-H A NSEN , S., Grindsted.

(V ejle M a p p e -K lu b ).

4 3 5 N a a r E n d e n e r god, e r a ltin g g o d t. B ro m sø lv.

436 E n gam m el P a t i e n t p a a H e d e n . B ro m o lie.

437 A n d a g t. B rom sølv.

(44)

438 M an d en m ed D rillb o re t. B rom sølv.

439 Sm edien. B rom olie.

L IN D E G A A R D , J E N S , O dense. (O. F . A .).

440 A belone. B ro m sø lv. K r. 25,00

441 L y g te n tæ n d es. B rom sølv. - 50,00

442 Som m erm orgen. B rom sølv. - 25,00

443 T a b te M ask er. B rom sølv.

444 B a rn e p o rtræ t.

L U M IE R E , S A M U E L , 574 F if th A venne, N ew Y ork.

445 P io n e re n . B rom sølv.

446 P o r tr æ t. B rom sølv.

447 C elestine. B rom sølv.

L U N D B O , M ., R efsbalevoj, M arib o .

448 Yed H ø rn p Jiav . B rom sølv. K r . 50,00 L U T J E N S , J . F . H . J . , „H ooge D re u v ik “ , H ilv e r-

sum , H o llan d .

449 E nsom m e V o g tere. B rom olie O m tryh . 450 V ed K ru s e t. B rom olie Om tr y k . 451 K a lfe p a s sia r. B rom olie O m try k .

L O N N Q V IS T , H A R A L D , D ro ttn in g g a ta n 18, G efle.

452 R en ée. B rom sølv.

453 K e rs tin . B rom sølv.

454 A n ita . B rom sølv.

455 S p e jd erp ig e. B rom sølv.

456 K ir k e tr a p p e n . B rom sølv.

457 S tillleb en . B rom sølv.

458 R y g e b o rd e t. B rom sølv.

(45)

DR, PARDOÉ

DER VENTES PAA T 0 6 E T

(46)

A. JO HANSEN, AARHUS F 0 R A A R S R E 6 N

(47)

M A A R B JE R G , P ., G e n to fte g a d e 6 6, G en to fte.

459 A fte n ved G e n to fte Sø, B ro m sø lv. K r . 25,00 460 F r a D y re h a v e n . B ro m sø lv. - 25,00 461 To S m a a p ig e r. B ro m sø lv.

462 Jo a c h im S k o v g aø rd . B ro m sø lv. - 20,00 463 N u rse n . B rom sølv.

464 B e d ste fa r. B rom sølv.

M A H L E R , K A R L , A m erick å 21, P r a g X I I . 465 F r a P r a g . B ro m sø lv. D oli. 1,00

M A L L IN G , K N U D , V e ste rb ro g a d e 94, K jø b e n h a v n . (K . F . A. K .) .

466 G o d sb a n e g a a rd e n . B rom olie.

467 S o lsk in i Skoven. B ro m o lie.

468 F r a L an g e b ro . B ro m o lie.

469 M e d icin eren s A rb ejd sb o rd . B rom olie.

470 V ed S lo tte t. B ro m o lie.

471 G e fio n s p rin g v a n d e t. B rom sølv.

M A R S C H A L L , A N T O N , Z im m erm an n g asse 1, W ie n 9.

472 K ø re tø j i Sne. B rom olie O m try h . 473 S o lp le tte r. B ro m o lie.

M A Y E R , M A X IM IL IA N , sta ro m e tsk é 6, P r a g I . 474 Sol og T aag e. B rom sølv,

475 A lene. B ro m sø lv.

476 B lo m stren d e P r u g tg r e n . B ro m sø lv.

M E H R E N S , OTTO, W in te rs tra s s e 18, F r a n k f u i't a /M a in - R6d elh eim .

477 L y s og Skygge. B ro m sø lv. R m k . 10

478 V in te r . B ro m sø lv. _ IQ

479 B ro en . B ro m sø lv. - l o

(48)

L a d

frem kalde D eres Film, sa a er De s i k k e r p a a e t g o d t R e s u l t a t

Enna, Vim melskafiet 4 7

Naar De staar overfor Valget

af et Fotografiapparat - og hvem fo­

tograferer ikke nutildags! - lad Dem

da forevise de nye Modeller af de

berømte ^Voigilånder Kam eras«.

(49)

Aa g e An d e r s e n, Kø b e n h a v n BØGESTAMMER

(50)

A LA D A R SZEKELY, BUDAPEST ZI6EUNERM USIKANT

(51)

A IO N IE S , E R I K , S v in g e t 3, K ø b en h av n . (K . F . A. K .) .

524 S o lo p g an g (B a rc e lo n a ). B ro m sø lv.

525 C ita d e lle t. B ro m sø lv.

M O R E S C H I, E R N E S T O , V ia B artolom eo E n sta c c h i 4, M ilano.

526 G ondoler p a a L a g u n e n . B e c in o ty p i. F r . 100

527 A lp e sti. B e c in o ty p i. - 100

528 P in j e r ved R a v e n n a . B e c in o ty p i. - 100 529 F r a V ite rb o . B e c in o ty p i. - 1(X) M O R T E N S E N , E D V ., F re d e n s g a d e 12, H o rse n s.

(H o rse n s M a p p e -K lu b ).

530 S o lp le tte r i Skoven. B rom sølv.

531 S om m erd ag ved H a n s te d A a. B rom sølv.

M O R T E N S E N , R O L F , M u n k e g a te n 2, Oslo.

(Oslo K a m e ra -K lu b ).

532 D ru e r og A nem oner. B ro m o lie.

533 T o rsk og R e je r. B ro m o lie.

534 E x L ib ris. B ro m sø lv.

535 G o lg a th a . B ro m sø lv.

536 E lv e n ved V in te r tid . B rom olie.

M U K A I, T ., 700 E a s t F i r s t S tr e e t, Los A ngeles, C a lifo rn ie n .

537 V a n d fa ld . B ro m sø lv.

538 F u g le g ru p p e . K u l.

539 M a a g e r. B ro m sø lv.

540 S a n d . B ro m sø lv.

541 M orgenlys. B rom sølv.

542 D en s to re B jørnesø. B rom sølv.

543 To V e n n e r. B rom sølv.

(52)

M C. M U R T R Y , E D W A R D P ., 21 O ak G rove A ve., P a s a d e n a , C alif.

544 D e t gam le V lissin g en . B rom sølv.

545 S k y g g er. B rom sølv.

M U L L E R , A R N O L D , W ie n e r A m a te u r P h o to - g ra fe n K lu b , W ien.

546 D æ m rin g stim e n . B ro m o lie.

547 Sølv. B rom olie O m try k .

548 P a a H jem v ejen . B ro m o lie O m try k . 549 M o d eren . B rom olie O m try k .

M O L L E R , J U L I U S , F a lk o n e ra llé 38, K ø b e n h a v n (K . P . A. K .) ,

550 F r a S jæ llan d s N o rd k y st. F le r fa r v e t G u m m itr y k . 551 T id lig M orgen. T aag e. B rom sølv.

552 F re d e r ik s b e r g H a v e . T aag e. B rom sølv.

553 S o m m e ra fte n . B rom sølv.

554 N yb o d er. B rom sølv.

555 V ed S lo tsh e rre n s B ro. B rom sølv.

556 D e t sk a rp e H jø rn e . B rom sølv.

557 K a s te lle t. B rom sølv.

558 Oslo F jo rd . T aag e. B rom sølv.

559 F re d e rik s b e rg Slot. B ro m sø lv.

N A K A G A W A , S U S U M U , 2 0 6 ^ S ., S a n P e d ro S tr e e t, Los A ngeles, C alif,

560 A fte n tu re n . B ro m sø lv. D oll. 10

563 M orgensol. B ro m sø lv. - 7^

562 P is k e re . B ro m sø lv. .

563 F r a Los A ngeles R a a d h u s. B rom sølv. - 7)4

564 R æ dsel. B ro m sø lv. - 10

565 B ølgen. M orgen. B rom sølv. - 10

(53)

N A U M A N N , H E I N Z D R ., G y n laer S tra sse 1, N u rn - b erg . (V . D . A. V .).

566 F ra n k is k e K v in d e r. B rom sølv. R in k , 20

567 L o d sb aad en . B rom sølv. - 25

568 M a rk ed sb o d i Sne. B rom sølv. - 20 N E L L Y ’S, R u e d ’H erm es 49, A th en .

569 F r a e t K lo s te r p a a P elep o n n es. 12. A a rh . B rom olie.

570 F r a e t K lo s te r p a a P elep o n n es, 12. A a rh . B rom olie.

571 F ø r S to rm e n . B rom olie.

572 G am m elt K v a r te r i R e th in in o s . B rom olie.

573 V æ vende N o n n e r. B rom olie.

574 H elle J . G. B rom olie.

575 R y tm e . B rom olie.

N E L S O N , R O B E R T R ., 1335 B irc h S tr e e t, D en v er, C olorado, U . S, A.

576 D e t r e F y r r e . B rom sølv.

577 L y sets T a a rn . B rom sølv.

N E U M A N N , J A N A ., u l. L w ow skieh D zieci 1. 12, Lw ow :

578 D an s. B ro m o lie. D oli. 15

579 Saxofon. B rom olie. - 15

580 B a rp ig e r. B rom olie. - 15

N IE L S E N , A A G E, B a ld e rsg a d e 77, K ø b en h av n . (K . F . A. K .) .

581 M id d e la ld e rlig t I n te r iø r . B ro m sø lv. K r . 25,00 N IE L S E N , L O U IS , B o rg e rg a d e 26, A alborg.

582 I T a a g e n . B rom sølv.

(54)

N IL S E N , A R T H U R D R ., 30 W e st 5 9th S tr e e t, N ew Y o rk C ity .

583 S la d re sø stre n e . B rom sølv.

584 G la sk ru k k e n . B ro m sø lv.

585 I L a ste n . B ro m sø lv.

586 L a n d sk a b . B rom sølv.

587 P a tio . C aracas. B rom sølv.

N IL S S O N , OTTO, H a lm s ta d .

588 B ag P lo v en . B ro m sø lv, K r . 25,00 589 R y tte rb ille d e . B ro m sø lv. - 25,00 N U V IA L A , A N T O L IN , S ociedad F o to g ra fic a , Z a ra -

goza,

590 U n d e r V ia d u k te n . B ro m sø lv.

591 T ra m a c a stilla . B ro m sø lv.

N O R B Y , G U N N A R , E jg a a rd sv e j 1, C h a rlo tte n lu n d , 592 S o m m erd ag ved F u g lsa n g sø e n . B ro m o lie. K r . 40,00 593 I s a r (M iin ch en ) B ro m o lie. - 25,00 O B R E M S K I, M . A ., 407 G raves S tr e e t, S y racu se,

N . Y., U. S. A.

594 B rø d re . B ro m sø lv. D oll. 10

595 J e d . B ro m sø lv. - IQ

596 P o r t r æ t. B ro m sø lv. - 1 0

O R E L , P A U L D R ., W e im a re rstra sse 25, W ien 18.

597 P a a V ej ti l A n d a g te n . K o m h . G u m m itr y k . 598 E f te r H øjm esse. K o m h . G u m m itr y k . 599 B a n e g a a rd s s tu d ie . B rom olie.

P A P P , L A SZ L O , I A ttila - u . 9, B u d a p e st.

600 F o ra a rsso l. B rom olie.

(55)

P A R D O E , D R ., B o und B rook, N . Y ., U . S. A.

601 D e r v e n te s p a a T oget. B rom sølv.

602 U n d e r H ø jb a n e n . B rom sølv.

603 S o ln ed g an g ved V in te r tid . B ro m sø lv.

604 N ew Y ork. M a a n e sk in . B ro m sø lv.

605 I B ad ev æ relse t. B rom sølv.

606 L a n d m a n d e n . B ro m sø lv.

607 I n t e r iø r . B ro m sø lv.

P A S C H A E L , R A Y M O N D , R u e B red ero d e 43, A n t- w erp en .

608 R e fle x e r. B ro m sø lv. F rc s . 150

609 G la d ia to re n . B ro m sø lv. - 150

610 B a ccan al. B ro m sø lv. - 150

611 S m e rte n . B ro m sø lv. - 150

612 M e d ita tio n . B ro m sø lv. - 150

P A S C U A L , F R A N C IS C O , S ociedad F o to g r a fic a , Z a ra g o z a .

613 F r a T a ra z o n a . B ro m sø lv.

P E C S I , J O Z S E F , D o ro tty a ucca 8, B u d a p e st.

614 M o d elstu d ie. B ro m o lie O m tr y k . R m k . 40 615 B u e g a n g e i C h io g g ia. B ro m o lie O m tr y k . - 30 616 In d is k D a n se rin d e . B rom olie O m tr y k . - 40 617 S tillle b e n . B rom olie O m try k . - 40 618 F o to - P la k a t. B ro m o lie O m try k . - 40 P E D E R S E N , T H O M A S , G uldsm edgade 2 2, A a rh u s.

619 D ecem bersol. B ro m o lie. K r . 25,00

620 R u in e r. B ro m o lie. - 25,00

621 M a le rp o tte r. B ro m o lie O m tr y k . - 25,00

622 Lys og Skygge. B ro m sø lv. . 20,00

623 P o u ls S tø v ler. B rom olie O m tr y k . . 25,00 624 P a a K ø k k e n b o rd e t. B rom olie. - 25,00

(56)

P E R E T T I , G R IV A , Corso B eccaria 2, T o rin o , 625 G am le S a n R em o. B rom olie O m try k . K r . 15,00 626 H v ile n d e Sejl. B rom olie O m try k . - 15,00 627 S lo tte t i F e n is . B rom olie O m try k . - 15,00 628 L a n d lig Scene. B rom olie O m try k . - 15,00 P E T E R S E N , A R N O L D , B o g en strasse 52, H a m ­

b o rg 13.

629 V in te rm o rg e n . B rom olie O m try k . R m k . 40

630 H a v n e s tu d ie . B ro m sø lv. - 20

631 F ø r U v e jre t. B rom olie O m try k . ' - 40 632 A fte n i H a v n e n . B rom olie O m try k . - 40 633 R ø rb æ re rs k e r. B ro m Æ e O m try k . - 45 634 N e tfis k e r. B rom olie O m try k . - 40 635 F o r a a r ved L iihe. B ro m o lie O m try k . - 40 636 E fte ra a rs m o rg e n . B rom olie O m try k . - 40

P F A U , A L F R E D , F a v o rite n s tra s s e 150, W ie n X . 637 V ed G a d e h jø rn e t. B rom olie.

638 V ed C an ale G ran d e. B rom olie O m try k . 639 I Solen. B rom olie.

640 F o r a n P a rla m e n ts b y g n in g e n i W ien . B rom olie.

641 O p g an g ti l K irk e n . B rom olie.

P F E I F F E R , C U R T , H o fsc h e n stra sse 81, B reslau .

642 B o n d ety p e. G aslys. R m k . 20

643 S k u e sp ille r S. L ohde. Gaslys. . 15

644 H jem k o m st. G aslys. . 15

645 P ig e . B rom olie. . 4 5

P F E N N IG B A U E R , F R A N Z , L a n d s tra s s e -H a u t- stra ss e 143, W ie n I I I .

646 I k ø lig Skygge. B ro m o lie O m try k . D oil. 8 647 F r a en gam m el By. B rom olie O m tr y k . - 8

(57)

648 K irk e n i D alen . B rom olie O m trylc. D oll. 8 649 V ed fo ren ed e K ræ fte r , B rofnolie O m trylc. - 7 P H I P P S , C H A S. R ., Cliicago C am era C lub, 31 W

L a k e S t., Ccicago.

650 I S te n b r u d d e t. B rom sølv.

651 D en ensom m e A ak an d e. B rom sølv.

€52 H v id e V in g e r. B rom sølv.

653 Sne. B rom sølv.

654 S o ln ed g an g over M e n d o ta . B rom søl v.

655 „ M a id of tlie M is t" , B rom sølv.

P O S S E L T , J A N , K om enskélios ul. 2, P r a g X V I.

656 E n M oské i M o sta r. B rom olie. R m k . 25 657 H e r r e p o r tr æ t. B rom sølv.

P O U L S E N , A X E L , F ry d e n d a lsv e j 31, K ø b en h av n . (K . F . A. K .) .

658 B ø rg lu m M ølle. B rom olie.

659 V in te r . B ro m o lie.

660 G efion. B rom sølv.

661 Som m er. B rom sølv.

662 V in te r a f te n i L an d sb y en . Bromsølv.

663 S tillleb en . B rom sølv.

664 G reve K irk e . B rom sølv.

665 V ed L am p en . B rom sølv.

6 6 6 H ø h ø st. B ro m sø lv.

P R A N D I , M A R IO , V ia S a n Q u in tin o , T o rin o 113.

667 E f te r M essen. B rom sølv. L ire 50

6 6 8 B jerg b eb o er f r a C ham polus. B rom sølv. - 25

660 E n P a s s ia r. B ro m sø lv. . 50

070 S o lstrejf. B rom sølv. . 25

(58)

Ved D agslys kopierer m an paa

»TONAFIX«

( selvtonende) K o p ierer m an ik k e s e l v , fo rla n g e r

m an A f tr y k k e n e p a a » C A P O X « P a - Om A ftenen (v. kunstigt L ys)paa p ir , d e r g iv e r sæ rlig gode B illed er. »

C A P O X «

D A N S K F A B R I K A T

E n efabrikanter:

C a rl Poulsen & Sønner

København — Valby

(59)

GORDON H, COSTER VANDHANEN

(60)

J. GEORGE, MID6LEV NOTTURNO

(61)

P R I N Z W IL H E L M , L ed ererg asse 23 H /7 0 , W ien X I I I .

671 S tille F r e d p a a B je rg e t. B rom sølv.

672 V in te rm o rg e n . B rom sølv.

673 S o lrig V in te r d a g . B rom sølv.

674 P a a V ej t i l Skole. B rom sølv,

P R O K E S , F . E ., Ju n g m a n n o v a 19, P ra g . 675 A ftensol. B rom sølv.

676 P a r t i f r a V en ed ig . B rom sølv.

677 P a r t i f r a F lo re n z , B rom sølv.

P R Æ S T E G A A R D , J . A ., H ø rsh o lm sg ad e 8, K ø b en ­ h av n .

678 P a r t i f r a V e ste rh a v e t, G aslys. K r . 10,00 R A M S K O U , M ., R y esg ad e 8, A alborg.

679 F r a R id em an d sm ø lle. B ro m o lie. K r . 15,00 680 V in te rla n d s k a b . B ro m o lie, - 25,00 681 F r a H im m e rla n d . B ro m o lie. - 30,00 R E E C E , J A N E , 834 R iv erv iew P a r k W ., D a y to n ,

O hio, U . S, A,

682 B ø rn i K ostym e. O m tr y k . D oll, 10 683 M in M oder, S tu d ie . B rom sølv. - 8 684 O b erst N evies. O m try k .

685 H is to rie . O m try k . - 8

6 8 6 M ad am e Z a ra . O m try k . - 5

687 K u n s tn e r e n og h a n s V æ rk , O m tr y k . - 5 R E I T Z N E R , E R N E S T , K o m m erzial R a t, M a rg a re -

te n s tra s s e 3, W ie n IV .

6 8 8 S o ln ed g an g . B rom olie O m try k . R m k , 10

689 G rossglockner, G u m m itr y k . - 20

(62)

R E M E S , R U D O L F , K u e ffste in g a s se 18, W ien X I I I . 690 T ilsn eet. B ro m o lie O m tr y k . R m k . 8 691 V in te r a fte n . B rom olie O m try k . - 8 692 F r a d e t gam le W ien . B rom olie O m tr y k . - 15

693 S tu d ie . B ro m o lie O m try k . - 15

694 F r a N u ssd o rf. B rom olie O m try k . - 8

695 S om m erdag. B rom olie O m tr y k . - 8

R E M F E L D T , A A G E, D ram m ensvej 38, Oslo.

696 M iss Lesley. B rom sølv.

697 D ire k tø r A. K v a a l. B ro m sø lv . 698 P rin se sse E m in a N o u sre t. B rom sølv.

699 S ø stre. B ro m sø lv.

700 D ire k tø r E r ik Tollefsen. B rom sølv.

R E Y N IC K , H E N R Y F I S H , 221 T h ird S tr e e t, H in s- d ale, 111., U . S. A.

701 F o rv e n tn in g s fu ld . B ro m sø lv. D oll. 20

702 I G yngen. - 20

R IC H , F R A N K E ., Cliicago C a m e ra C lub, 31 W ., L a k e S tr e e t, C hicago.

703 N æ r T oppen. B ro m sø lv. D oll. 15

704 G am m el D ø r. B ro m sø lv. - 16

705 S vejseren. B ro m sø lv. - 16

R O D R IG U E Z , E D U A R D O , S ociedad F o to g ra fic a , Z a ra g o z a .

706 I n t e r iø r . B rom sølv.

R U P P R E C H T , H E I N R ., H a fe n s tra s s e 80, W eser- m iinde-L ehe / B re m e rh a f e n .

707 B ed stem o r m a a ik k e fryse. K u l. R m k . 25

708 B im -B am . K u l. - 25

709 B om uldslosning. K u l. - 25

(63)

710 G a n g sp il ved D rejesk iv en . K u l. R m k . 25

711 P o la rh im m e l. K u l. - 30

712 V ed de hede K ild e r , Is la n d . Guslys. - 15 713 U d s ig t m od V estm a n n a ø e rn e . G aslys. - 16 R U Z IC K A , D . J . D R ., 89 23rd S tr e e t, Ja c k s o n

H e ig h ts , L . J . , N ew Y ork C ity .

714 B eppo og P e p p in o . B ro m sø lv. D oil. 10

716 M orgensol. B ro m sø lv. - 10

716 I V enedig. B ro m sø lv, - 10

737 T r in ity K ir k e n i N ew Y o rk . B ro m sø lv. - 10

718 S øjlegang. R om , B ro m sø lv. - 10

718 G am le T age. P r a g . B ro m sø lv. - 10 720 P e n s y lv a n ia S ta tio n , N ew Y ork. B rom sølv. - 10

723 K irk e n . A fte n . B ro m sø lv. - 16

R O M E R , B E R T E L , D a n a v a g e n 5, Djui-sholm .

722 „ J o y “ . B ro m sø lv. K r. 20,00

723 S tockholm s R a a d h u s . B ram sølv.

724 S tockholm s S lo t. B rom sølv.

R Ø N V IG , J O H S ., K irk e g a d e 15, V ejle. (V ejle M a p p e C lu b ).

725 V in te rm o rg e n . B rom olie.

726 S ym bolet. B ro m o lie.

727 O p stillin g , P a s te lfa r v e t B rom sølv.

728 T a a g e t M orgen. B rom sølv.

729 In d g a n g ti l en K irk e g a a r d . B rom sølv.

730 A n d a g t. B rom sølv.

S A M P E R IO , F R A N C IS C O , S ociedad F o tn g ra fic a , Z arag o za,

731 E n „ B a tu r r o " . F resson.

732 F lo d fisk e r. F resson.

Figure

Updating...

References

Related subjects :