• Ingen resultater fundet

Hans Kirchhoff: Den gode tysker. Georg Ferdinand Duckwitz. De danske jøders redningsmand. Gyldendal, København, 2013.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hans Kirchhoff: Den gode tysker. Georg Ferdinand Duckwitz. De danske jøders redningsmand. Gyldendal, København, 2013."

Copied!
5
0
0

Hele teksten

(1)

te andre grupper på den yderste højrefløj. Desuden havde en meget høj andel, mere end 80 %, en fortid i et af de mange vagtkorps, der blev etableret i Danmark af besættelsesmagten.

Der er som nævnt forsket relativt lidt i Hipo før udgivelsen af Hånd- langerne. Kriminologen Karl O. Christiansen har i sin undersøgelse Mandlige Landssvigere fra 1950 væsentlige oplysninger om de dømte korpsmedlemmers baggrund, mens Ditlev Tamm i sin disputats Rets- opgøret efter besættelsen (1985) følger de tidligere medlemmer af korpset i retsopgøret. Historikerne Lasse Bruun Jonassen og Jonas Lind analy- serer med baggrund i en specialeafhandling fra Roskilde Universitet en terrorgruppe med relationer til ET og Hipo. Resultatet heraf kan læses i bogen Schiøler-gruppen fra 2012. I 2000 udkom Andreas Mon- rad Petersens Schalburgkorpset, hvor relationerne til Hipo også behand- les. Den eneste bog, udover Henrik Lundtoftes, der udelukkende har Hipo som fokus, er journalisten Erik Haaests Hipo-folk fra 2007, men denne udgivelsen var desværre mere drevet af forfatterens sensations- lyst end ønske om indsigt.

Mangler der noget i udforskningen af de tysk korps her i landet? De mange uniformerede vagtenheder, som tyskerne lod opstille, er kun udforsket i ret begrænset omfang. I 2013 skrev Niels Peter Nielsen fra Roskilde Universitet dog en upubliceret og vellykket specialeafhand- ling om Sommerkorpset, der var tilknyttet Luftwaffe, men en række af de øvrige enheder under bl.a. krigsmarinen og byggeorganisationen Organisation Todt ikke er udforsket. Hertil kommer, at et perspektiv, som ikke udfoldes hos Lundtofte, er Hipos erindrings- og virkningshi- storie. Hipo kunne defineres som et ”erindringssted”, der udkrystalli- serer et narrativ om den entydigt ondsindede kollaboration, hvorfor historiebrugen af Hipo netop er så mangfoldig. Med Håndlangerne har vi dog opnået et særdeles godt indblik i det måske vigtigste korps, som besættelsesmagten lod opstille her i landet, og værket hører af samme grund til i rækken af de seneste års vigtigste udgivelser om besættel- sen.

Claus Bundgård Christensen

| Hans Kirchhoff: Den gode tysker. Georg Ferdinand Duckwitz. De dan- ske jøders redningsmand, Gyldendal, København 2013, 432 s., ill., 349,95 kr.

Hans Kirchhoffs politiske biografi om den skibsfartssagkyndige ved det tyske gesandtskab i København, G.F. Duckwitz, er slutstenen på forskellige biografiske bidrag. Den samler de mangeårige bidrag om jødeaktionens beslutning og fra 1990 Kirchhoffs tese om den tyske

(2)

dobbeltstrategi i forbindelse med jødedeportationen, altså både initi- ativet og den rigsbefuldmægtigedes skadebegrænsende aktivitet (”sa- botage”). Hans Kirchhoff afgrænser bogen til Duckwitz’ politiske virk- somhed og følger dermed de alment accepterede kriterier for politiske biografier: 1) påvirkning af beslutninger eller begivenheder af betyd- ning, og/eller 2) særlig interesse som iagttager og observatør og/eller 3) repræsentant for et miljø eller en gruppering af væsentlig størrelse og betydning. Alle tre er opfyldt til fulde.

Tyngdepunktet er Duckwitz’ politiske karriere og naturligt nok hans tid i Danmark. Samarbejdet mellem Duckwitz og den rigsbefuld- mægtigede Werner Best er den primære tråd i fremstillingen. Duck- witz kom til København allerede i 1929 som 24-årig, hvor han arbejde- de i et tysk kaffefirma, som han blev leder af. I november 1932 meldte han sig ind i NSDAP, og han blev den 1. juli 1933 ansat i partiets uden- rigspolitiske kontor i Berlin, som var ledet af Alfred Rosenberg. Duck- witz gjorde her karriere, men opsagde i juni 1935 sin stilling, uden at Rosenberg tog ham det ilde op. Herefter vendte han tilbage til forret- ningslivet (Hamburg-Amerika-Linie), og i november 1939 fik han en stilling som skibsfartssagkyndig ved gesandtskabet i København. Den 9. april 1940 opholdt Duckwitz sig i Berlin og var lige så overrasket som de fleste tyskere over besættelsen af Danmark. Duckwitz’ primære opgave var at skaffe tilstrækkelig tysk transportkapacitet, og det ved- blev det at være frem til ankomsten af Werner Best som rigsbefuld- mægtiget i november 1942. Han havde tilsyneladende ikke noget sær- ligt tillidsforhold til gesandt og rigsbefuldmægtigede Cecil von Ren- the-Fink.

Duckwitz fik allerede i forbindelse med regeringsdannelsen i no- vember 1942 en rolle som politisk rådgiver på grund af sit kendskab til danske samfundsforhold og sine sprogkundskaber (han talte flyden- de dansk). I det hele taget indplacerer Kirchhoff Duckwitz fortrinligt i besættelsesstyret, hvor Duckwitz tilhørte den moderate samarbejdsfløj med gode kontakter til danske embedsmænd og organisationsfolk.

Hvor tæt forholdet til Best egentlig var, står hen i det uvisse. Duck- witz karakteriserede selv forholdet som ”en vis fortrolighed”. Duck- witz’ kontakter til det danske socialdemokrati etableredes i maj/juni 1943 og førte frem til mødet den 18. august 1943 mellem Best og de ledende socialdemokrater; formålet var at få voldsomme strejkebølger inddæmmet. Da samarbejdspolitikken faldt, og den militære undta- gelsestilstand blev erklæret den 29. august 1943, blev den tyske besæt- telsespolitik skærpet. Efterhånden fik militære hensyn en mere frem- trædende position, og især invasionsforsvaret fik absolut topprioritet fra begyndelsen af november 1943. Dermed mindskedes også grund- laget for Duckwitz’ modererende indflydelse.

(3)

Bogens centrale afsnit beskæftiger sig med Duckwitz’ rolle som de danske jøders redningsmand. Kirchhoff fremlægger begivenhedsforlø- bet med en intensiv udnyttelse af Duckwitz’ dagbogsoptegnelser. Den tyske beslutningsproces har Kirchhoff fremstillet detaljeret mindst fem gange.1 Det gennemgående er Kirchhoffs tese om Bests dobbeltspil el- ler dobbeltstrategi, der i kort form fastholder, at Best alene og uden nogen direkte foranledning tog initiativet til deportationen af de dan- ske jøder med telegram nr. 1032 af 8. september 1943. Han ændre- de herefter ”strategi” og ”saboterede” selv aktionen ved at lade Duck- witz lække tidspunktet via sine danske kontakter. Tesen kan vel ses som en reaktion på den tyske historiker Ulrich Herberts væsentlige Best- biografi (fra 1990, men først trykt i 1996), der finder Duckwitz’ efter- krigsredegørelser utroværdige. Herbert derimod finder Bests egen for- klaring i oktober 1943 ubetvivlelig, nemlig at det for den rigsbefuld- mægtigede kun drejede sig om at få gjort Danmark ” jødefrit”, således at dette ”problem” ikke skulle stille sig i vejen for et konstruktivt dansk- tysk samarbejde. Herberts konklusion er nok lige lovlig firkantet. Da Best gennem hele sin karriere havde vist, at han klart besad det ideolo- giske beredskab til at ”løse” et jødeproblem, er det vel ikke nødvendig- vis den centrale forklaring på Bests tvetydige adfærd. Best var bundet af en række hensyn, hvis han ville beholde sin stilling i Danmark som underlagt det tyske udenrigsministerium og også sikre sig de nødven- dige magtmidler (først og fremmest tysk sikkerhedspoliti), der kunne forhindre gentagelse af august-urolighederne og bekæmpe sabotagen.

Kirchhoff har vanskeligt ved at forlade sin dobbeltstrategitese, selv om den over årene fremføres mindre bastant. Duckwitz har været hoved- kilden til den rigsbefuldmægtigedes ”sabotage”, og det har været for- modet, at Duckwitz’s dagbogsoptegnelser ville bringe et samtidigt hol- depunkt for dobbeltstrategien, men det det viser sig ikke at være til-

1 ”Endlösung over Danmark” i „Føreren har befalet!“ Jødeaktionen oktober 1943 (Kbh. 1993). Her den første præsentation af tesen om Bests dobbeltstrategi.

Opgøret med Tatiana Berenstein i ”Den rigsbefuldmægtigedes dobbeltstrate- gi: Hvorfor udløste dr. Best aktionen og hvorfor saboterede han den?” i RAM- BAM, 1994 (også i Yad Vashem Studies, 1994). Artiklen er også trykt i den ligele- des her anmeldte Holocaust i Danmark. Som svar på Gunnar S. Paulssons ”The Bridge over the Øresund. The Historiography on the Expulsion of the Jews from Nazi-Occupied Denmark”, i Journal of Contemporary History, 1995 med tit- len ”Denmark: A Light in the Darknes of the Holocaust? A Reply to Gunnar S.

Paulsson”. I 2003 med artiklen ”Endlösung over Danmark” i den af Hans So- de-Madsen redigerede I Hitler-Tysklands skygge. Dramaet om de danske jøder 1933- 1945 (Kbh. 2003). I bogen Danske tilstande - norske tilstande, forskelle og ligheder under tysk besættelse 1940-45, redigeret af Hans Fredrik Dahl (Kbh. 2010) har Kirchhoff igen en beskrivelse af ”Holocaust i Danmark”; den er optrykt i vær- ket med samme titel i 2013 dog under titlen ”Danmark – et særtilfælde”.

(4)

fældet. Derfor står valget mellem at kaste sig over efterkrigsmateria- let med alt, hvad dertil hører af retsopgørstendens eller drage kon- klusionen udelukkende på grundlag af det samtidige materiale. Det er vanskeligt at forestille sig, at hensynet til det fremadrettede konstrukti- ve dansk-tyske samarbejde skulle blive nævneværdig påvirket af, om jø- dedeportationen blev en større eller mindre tysk fiasko, og derfor kan dette hensyn ikke have været særligt afgørende. Derimod, som påpe- get af Kirchhoff, fastholdt Duckwitz en loyalitet over for Best, der sam- tidig afskærmede Duckwitz mod det tyske sikkerhedspoliti. Hvad der også forbandt dem, var den fælles interesse i, at den tyske besættelses- politik blev fastholdt på et moderat spor.

På grundlag af det samtidige kildegrundlag må man imidlertid sige, at den rigsbefuldmægtigedes rolle i jødeaktionen fremstår som iskold taktik, og det bliver dermed sekundært, hvorledes Best selv fremstille- de forløbet, og hvorledes det danske retssystem senere vurderede hans ansvar for jødeaktionen.

Biografien dækker efter jødeaktionen den skibsfartssagkyndiges mere almindelige aktivitet med at sikre tonnage til forskellige tyske myndigheder. Duckwitz spillede under folkestrejken i København i ju- ni-juli måned på ny en formidlerrolle mellem danske og tyske myndig- heder i de fælles bestræbelser på at bilægge strejkerne og afvikle de tyske indgreb. Et aspekt af Duckwitz’ mange gøremål var hans rolle i

”det andet Tyskland”, dvs. hans kontakter til nogle af 20. juli attentat- mændene. Duckwitz havde kun en perifer tilknytning, som han sene- re stort set fortav. Kirchhoff antyder, at Duckwitz vurderede det mis- lykkede Hitler-attentat den 20. juli 1944 som amatøragtigt. Den sid- ste periode af besættelsestiden var Duckwitz involveret i de tyske pro- blemer med skibssabotager, ligesom han søgte at undgå en udsigtsløs slutkamp om tyske storbyer og Danmark.

Efter den tyske kapitulation blev Duckwitz i Danmark, og han fik tilbudt dansk statsborgerskab som følge af sine fortjenester. Han be- holdt dog sit tyske statsborgerskab og var forsvarets vidne i krigsforbry- derprocessen mod Best uden at få draget sin troværdighed i tvivl. Han forsøgte at overleve som forretningsmand i efterkrigstidens Danmark uden videre succes. Duckwitz opnåede efter Forbundsrepublikken Tysklands oprettelse at være kandidat til stillingen som handelsatta- ché i København, i 1953 skulle han etablere konsulatet i Helsinki, og to år senere udnævntes han til ambassadør i København, hvor han var særdeles velanskrevet i 3 år. Han kaldtes herefter til Bonn som leder af en nyoprettet østafdeling i det vesttyske udenrigsministerium. Ef- ter 3 år blev han sendt til New Delhi, hvorefter helbredet tvang ham på pension i 1965. Udenrigsministeren i den første store koalition, Willy Brandt, kaldte ham to år senere tilbage til Bonn som statssekre-

(5)

tær (departementschef), en position, han beholdt frem til sin afgang i 1970. Hans hovedfortjeneste var udsoningspolitikken med Polen, som kronedes med Warszawa-traktaten, der blandt andet betød en de fac- to anerkendelse af Oder-Neisse som tysk østgrænse. I 1973 døde Duck- witz 68 år gammel. Han var en robust person med en omskiftelig kar- riere, en betydelig kapacitet og havde en særegen tilpasningsdygtig- hed.

Det er i enhver henseende en vellykket politisk biografi af en de få ”gode tyskere”. Den er kildemæssigt godt funderet og velafbalance- ret i bedømmelsen af en person af format. Trods næsten 400 sider fø- les den ikke lang; den er naturligvis tilpasset et dansk publikum. Ef- terkrigsperioden behandles kun skitsemæssigt, men giver appetit på mere. Duckwitz fremstår i Kirchhoffs behandling som en, der tillod sig at blive klogere; sagt i modsætning til personen i en stor birolle, nemlig den rigsbefuldmægtigede i Danmark Werner Best. Styrken lig- ger dels i den prioriterede politiske synsvinkel, dels i aktørernes præ- cise placering i den tidsmæssige sammenhæng. Krigskonjunkturerne – og dermed de ændrede præmisser for politisk handling – står meget klart. Og transformationen fra samarbejde (kollaboration) til mod- stand virker naturlig og præcis.

Bjørn Rosengreen

| Hans Kirchhoff: Holocaust i Danmark, Syddansk Universitetsfor- lag, Odense 2013, 362 s., 299,00 kr.

Hans Kirchhoffs bog om Holocaust i Danmark er en artikelsamling, hvoraf fire af de seks artikler har været udgivet i tidsrummet 1994 til 2010. De to sidste har befundet sig i skrivebordsskuffen – dog ikke med 70-års jubilæet for oktober 1943 for øje. Efter en indledning be- handler den første artikel Danmark som særtilfælde, hvor besættel- sesmagten af hensyn til den danske regering afholdt sig fra at intro- ducere indgreb mod jøderne. Netop hensynet til den danske regering holdt indtil samarbejdspolitikkens sammenbrud og regeringens tilba- getræden. Derefter følger et kort afsnit om den tyske beslutning om jø- dedeportationen. Centralt i udgivelsen – og som den egentlige nyhed – offentliggøres gesandtskabets skibsfartssagkyndige G. F. Duckwitz’

dagbogsnotitser fra 11. september til 4. oktober 1943 i dansk oversæt- telse. Selv om dagbogen er ganske kortfattet (ca. fem linjer pr. dag, for den nævnte periode i alt kun 5 sider), har den haft en ganske sær- lig betydning for bedømmelsen af den rigsbefuldmægtigedes ansvar for deportationens meget beskedne omfang. Da krisen og rygtestrøm- men om en forestående deportation også nåede departementschefer-

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Ligeledes skal der tilbydes efterværn i form af en kontaktperson, frem til den unge fylder 19 år, til unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år har været anbragt på eget

Han kom altid, før det havde ringet anden Gang, for hans Karl skulde have ordentlig Tid til at spænde fra, saa han kunde være i Kirken i rette Tid.. Men en Dag sagde Moder til

• Ud fra det samlede kendskabs- og tilfredshedsniveau blandt målgrupperne er det MEGAFON’s vurdering, at sammenkoblingen af projektets fire forskellige komponenter er en god og

En boligblok i Rødovre: Familien tog hver vinter sydpå, og lukkede alle radiatorer. Balancetemperatur

Artiklen finder, at der er udbredt opbakning blandt danskere, ikke-vestlige indvandrere samt efterkommere til velfærdsstatslige værdier som pligten til at arbejde, ligestil-

Selektionskurverne bliver med andre ord fladere, hvilket betyder, at det ikke bare er de små hummere, der slipper igennem trawlet med større maskestørrelse, men

Desuden er denne klonal linje aldrig før blevet påvist hverken i Danmark eller i udlandet, og så er den genetisk ganske forskellig fra de gamle danske stammer isoleret før

Schwei- gaard som lærer i juridiske fag i: Ola Mestad (red), Anton Martin Schweigaard.. Schweigaards konkurrent var som nevnt Ludvig Kristensen Daa som var på alder med Schweigaard.

Brancheforskellen i figur 3.6 kan på den ene side skyldes forskelle i overskudsgrad og på den anden siden forskelle i virksomhedernes bogførte værdi, som danner basis for

Vi lever med risikoen for uheld eller ulykker: ar- bejdsskader, trafikulykker, lægelig fejlbehandling, madforgiftning, etc. Der sker mange uheld hvert år i Danmark. Ikke mindst

Endelig er der 1.086 ejerledere (8 pct.), der har angivet, at de har relativt få ejerressourcer, der er væsentlige for virksomhedens drift, og at der er store udfordringer ved

FUHU’s arkiv samt eksisterende litteratur om både FUHU, Købmandsskolen og Handelshøjsko- len, afdækker artiklen foreningens internatio- nalt orienterede initiativer

Når operatørerne i visse sammenhænge udvælger sig virksomhedens tillidsmænd som sammenlignings-gruppe, opstår et spejl hvori det er operatørernes selvforståelse

Da en række polyteknikere var aktive inden for of- fentlig administration og industri, blev både foreningen og læreanstalten selv en smeltedigel mellem højere læreanstalt,

Og vi kan heller ikke nægte det tyske mindretal retten til at beholde tyske folkesko- ler uden at krænke et princip, vi har kæmpet for i den danske folkeskole: at

tale om (ministeriet havde jo også selv henvist menighedsrådene til at anlægge sag), og udgif¬. terne blev af en meget beskeden

Octavio Paz' bercamte redegarelse for "faderlasheden", moderdyr- kelsen, tillukketheden og dadsfascinationen i mexicansk kultur (El laberinto de la soledad

der hed »Bretong«. En dreng havde været i stor livsfare, da han ikke kunne svømme. Man havde. da bundet to dunke ved hans bælte, og

Og her også om, hvordan det naturligvis er på sin plads at kere sig om det specifikke i de nationale og internationale standarder for god forskningspraksis, og samtidig

Da jeg kom hjem tredje dag, så jeg, at hoveddøren var blevet lavet; og jeg kunne høre at mit fjernsyn var tændt, så der var altså også elektricitet.. Jeg skyndte mig at finde

Det var efter krigen de fleste steder i Europa umuligt for jøder at vende tilbage til deres hjem, for- di de var ødelagte, men også fordi jøderne ikke var ønskede både af

Da det tyske udenrigsministerium allerede i december 1940 (og ikke først i slutnin- gen af januar 1941) havde tilkendegivet, at danske nazister ikke kunne anses for

Et sådant valgsystem ville blandt andet kunne sikre inklusivitet og re- præsentativitet, som er helt nødven- dige elementer i et stabilt demokra- ti, bidrage til udviklingen af