• Ingen resultater fundet

Beregning af energiforbrug i bygninger (EFB-1): Brugervejleding for TI-59

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Beregning af energiforbrug i bygninger (EFB-1): Brugervejleding for TI-59"

Copied!
26
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Beregning af energiforbrug i bygninger (EFB-1) Brugervejleding for TI-59

Nielsen, Anker

Publication date:

1980

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Nielsen, A. (1980). Beregning af energiforbrug i bygninger (EFB-1): Brugervejleding for TI-59. Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering.

(2)

LABORATORIET FOR VARME ISOLERING DANMARKS TEKNISKE HOJSKOLE

BEREGN I NG AF ENERG I FORBRUG I BYGNINGER (EFB-1) BRUGERVEJLEDNING FOR TI-59

L I C ,TECHN, ANKER NIELSEN

FEBRUAR 1980

MEDDELELSE NR, 9 3

(3)

Forord

Energiministeriets (tidligere Handelsministeriets) projekt

vedrØrende udvikling af mindre varmelagre har til formål gennem teoretiske og eksperimentelle studier at vurdere og udvikle varmelagre, der er egnede til danske forhold.

Projektet udfØres af Laboratoriet for Varmeisolering, Danmarks Tekniske HØjskole, i samarbejde med interesserede institutter og erhvervsvirksomheder.

I projektet, der udfores i perioden 1978

-

1980, indgår fØlgende delprojekter:

Varmelagring i, a). Vand

b)

.

Stenmagasiner c). Smeltevarmelagre

d). Bygningskonstruktioner e). Kemiske reaktanter

f)

.

Vandbassiner ( sæsonlagring) g). Jord

Projektet tager sigte på, a t de opnåede resultater allerede på kort sigt skal kunne anvendes i praksis.

(4)

INDHOLD

Forord side

Indledning e.e... e... 1

Teori

. . . e . . .

1

NØdvendige data

...

2

TI-59 program

...e...

2

Vejledning ...e...o.ee.e.e...

.

4

Testeksempel

...e...

9

Varmeakkumulering

...

11

Afslutning

...

11

Litteratur

...

13

Bilag I Programudskrift EFB1

...

14

Bilag II Anvendelse af dataregistre til EFB1

...

15

Bilag III Solfaktoren S for forskellige vinduer

...

16

Projektorganisation

...

21

Liste over udkomne rapporter

...

22

(5)

1. Indledning.

Ved brug af varmetabsreglernes (1) dimensionerende varmetab og antallet af graddage kan det årlige ener- giforbrug beregnes. Men herved er der ikke taget hen-

syn til solindfald gennem vinduer og tilskud fra elek- tricitet og personer. Dette kan der tages hensyn til ved at fradrage tilskudsvarme i det dimensionerende varmetab, men dette er ikke rimeligt, idet f.eks. til- skud fra sol varierer året igennem. Fremgangsmåden kan derfor medfØre urimelige resultater ved huse med meget lave energiforbrug. Den her omtalte metode

(EFB1) vil give rimelige resultater for både godt og dårligt isolerede huse.

2. Teori.

Metoden går ud på at beregne varmetabene til trans- mission og ventilation samt tilskud fra solindfald

samt el og personer hver måned året igennem. Ved be- regningen anvendes månedsmiddelværdier for udetempe- raturen og solindfald gennem 2-lags vinduer. Ud fra disse stØrrelser kan der beregnes et maksimalt og et minimalt energiforbrug for en given bygning. Det mak-

simale energiforbrug, svarende til en bygning uden akkumulering, kaldes (ILET. Det minimale energiforbrug, svarende til en bygning hvor tilskuddet udnyttes 100%, kaldes QTUNG. Mellem disse yderpunkter vil aktuelle bygninger falde, afhængig af hvilken varmeakkumulerende masse, der findes i bygningen. Der er opnået sammen- hæng med resultater af beregninger med EDB-programmet BA-4 (2)

,

som regner med referenceåret (timeværdier)

.

Da metoden findes beskrevet i (3) henvises til denne for grundigere beskrivelse.

(6)

3. NØdvendige data.

En væsentlig del af disse er allerede beregnet, n5.r der foretages en almindelig varmetabsberegning efter varmetabsreglerne. Resten er ret hurtigt bestemt. Der er tale om fq5lgende data:

transmissionstab med skodder åbne transmissionstab med skodder lukket transmissionstab til jord

ventilationstab indetemperatur jordtemperatur

dobbeltrude glasarealer mod N, S, Ø og V energitilskud el og personer

Punkt 1

-

4 f5s fra varmetabsberegningen. Transmissions- tabet til udeluften i pkt. 1 og 2 bliver ens, hvis der ikke er skodder for vinduer og/eller dØre. Ved punkt 5 angives den konstante indetemperatur i bygningen.

Ved punkt 6 angives den konstante jordtemperatur. De i punkt 7 nævnte glasarealer beregnes fra tegningerne, idet det skal omregnes til dobbeltrude. Hertil kan anvendes bilag I I I , der angiver værdier for det for- mindskede solindfald i en række tilfælde. Energitil-

skuddet (punkt O ) fra el og personer må vurderes i hvert enkelt tilfælde, se f.eks. (3).

4. T I - 5 9 program.

Da programmet udregner en hel del tal, er det nØdven- digt at benytte en printer, når beregningerne kØres.

Det fremstillede program indeholder 420 programtrin, som er skrevet ud i bilag I . Disse trin er lagret på

(7)

1 magnetkort, hvor begge sider er udnyttet.

Til beregningen skal bruges mange registre til lag- ring af klimadata (7 x 12 registre) samt til lagring af data for huset (11 registre) og lagre til summering og mellemlagring (ca. 16 registre). Dette betyder, at alle oplysninger ikke kan være i maskinen samtidigt, men må indlæses efterhånden fra magnetkort.

De registre, der er til rådighed (60),deles derfor i 2 grupper på hver 30. De 30 registre fra nr. 30

-

59

benyttes til de faste oplysninger (husdata, summering og mellemlagring). De Øvrige 30 registre fra nr. 00

-

29 benyttes til klimadata for 3 måneder samt tal for indirekte adresser. Dette medfØrer, at beregningen med 1 år kræver indlæsning af 4 magnetkortsider under- vejs.

Det opstillede program er ikke s@gt optimeret, så der kan uden tvivl spares nogle programtrin ved en bedre programmering. På den anden side er det uvæsentligt, idet der ikke kan spares så meget, at der bliver plads til flere registre til klimadata.

(8)

5. Vejledning.

Der anvendes ialt 7 magnetkortsider i beregningerne:

side betegnelse indhold

1 1 program trin 000-239

listning i bilag I program i trin 240-420 listning i bilag I registre 30-59

listning i bilag II side 1

registre 00-29

listning i bilag II side 2

som side 4 som side 4

7 D som side 4

a. Indlæsning af program og halvdelen af data.

F@rst indlæses kort 1, 2 og 3 ved

Hvis kortet er læst korrekt ind, viser lyspanelet kortnummeret med fast lys.

(9)

b. Indlæsning af data for bygning.

Indtastning med standard f ormat

F .eks. indetemperatur 21':

FGlgende data skal eventuelt ændres:

reaister indhold enhed

energitilskud el og personer dobbeltrude glasareal mod V dobbeltrude glasareal mod 8 dobbeltrude glasareal mod S dobbeltrude glasareal mod N jordtemperatur

indetemperatur ventilationstab

transmissionstab gennem gulv transmissionstab med skodder lukket

transmissionstab uden skodder c. Start af beregning.

Ingen decimaler i udskrift:

Nulstilling af registre til summering:

(10)

lyspanel viser 4.

d. Beregning af januar-marts.

Kort A indlæses med:

lyspanel viser 4.

Tryk

lyspanel viser 3 (hvis det rigtige kort er last) I tilfælde af fejl:

Tryk

4 3 3

Start ved punkt d igen Hvis lyspanel nu viser 3:

Tryk

Beregningen tager ca. 45 sek.. hvorunder printeren udskriver resultaterne, som vist i et senere eksem- pel. Beregningen er afsluttet når lyspanel viser 3.

e. Beregning af spril

-

juni.

Kort B indlases med:

(11)

lyspanel viser 4.

Tryk

lyspanel viser 2 (hvis det rigtige kort er læst).

I tilfælde af fejl:

Tryk

3 3 3

Start ved punkt e igen.

Hvis lyspanel nu viser 2:

Tryk

Beregningen er afsluttet, nar lyspanel viser 2.

f. Beregning af juli

-

september.

Kort C indlæses med:

lyspanel viser 4.

Tryk

Lyspanel viser 1 (hvis det rigtige kort er læst).

I tilfælde af fejl:

Tryk

(12)

S t a r t ved p u n k t f i g e n .

H v i s l y s p a n e l nu v i s e r 1:

Tryk

/]

B e r e g n i n g e n e r a f s l u t t e t , n å r l y s p a n e l v i s e r 1.

g . B e r e g n i n g a f o k t o b e r

-

december.

K o r t D i n d l æ s e s med:

l y s p a n e l v i s e r 4 .

Tryk

/

R / S

1

l y s p a n e l v i s e r O ( h v i s d e t r i g t i g e k o r t e r l æ s t ) .

I t i l f æ l d e a f f e j l :

Tryk

S t a r t v e d p u n k t g i g e n

H v i s l y s p a n e l nu v i s e r 0 :

Tryk

B e r e g n i n g e n er a f s l u t t e t , n å r d e 3 måneder samt d e summerede v æ r d i e r e r u d s k r e v e t .

(13)

k. Ny beregning.

Ved ændringer i data for bygning startes ved punkt b.

6. Testeksempel.

Enfamiliehus. De oplysninger, som skal indtastes, er forsynet med indramning af nummeret på det register, som tallet skal anbringes i.

SYD

NORD VEST

(14)

Bygningsdel areal m 2

Loft 144,9

Vinduer og d ~ r e 21,O Ventilationsklap 4,2

Brystning 16,8

Ydervæg 67,4

Ydre randfelt

(gulv ) 41,6

Transmissionstab til udeluft 142,8

Ingen skodder 0,1428 kW/C

Indre randfelt (gulv) 84,4 0,3 25,3

Transmissionstab til jord 25,3

0,0253 kW/C Ventilation 152,5 m3/h x 0,34 wh/m3c = 51,9 W/C

l-4

0,0519 kW/C Indetemperatur 21 O C

Jordtemperatur 8 'C

Glasareal vest

PI

3 , l m 2

Glasareal Øst

El

2,7 m 2

Glasareal syd

1521

7,3 m 2

Glasareal nord

153/

3,2 m 2

Energitilskud fra elektricitet og personer 15 kWh/dØgn .

(15)

Næste side viser beregningsresultaterne, som udskrives i kWh.

De anvendte forkortelser dækker fØlgendei TR = transmissionstab

VE = ventilationstab SO = solindfald

TI = varmetilskud fra el og personer QT = energiforbruget for det "tunge" hus QL = energiforbruget for det "lette" hus 7. Varmeakkumulering.

P: grundlag af QTUNG og QLET 09 erfaringer fra tidliqe- re beregninger med BA-4 kan der angives fØlgende ret- ningslinier for akkumuleringen i afhængighed af de indvendige overfladematerialer:

tegl 0,4

-

0,5

letbeton 0,5

-

0,6

gips- eller

spånplade 0,6

-

0,8

Nærmere oplysninger om disse tals variation findes i ( 3 )

-

For det benyttede eksempel fås med letbeton indven- digt et årsenergiforbrug på:

Q = 12877 i- 0,55(17050

-

12877)

= 15172 kWh % 15,2 MWh

8. Afslutning.

I tilfzlde af beregninger med ændringer i solind-

(16)

UDSKRIFT AF RESULTATER START

- - .. . . . . . . - . . . . .

-

- - . "

f : : . - G >

- . E

5 . :-; . 5 i-j

.L 'L' 5

. - - J U L 4

c:

2 -

I !

,_i

i i

: : -. :

- . . . . . - . . - - - - - -

. . . . . . . . . . . . - - JAN . . . . - .- . , , :-: L+ - - .. - -

l..-- . -

- - -

: r :-: : : .-i - - :

.

_. E AUG 2 . . c: - - - f: - - -

-? .G :-

FEB : . - r ; -

- . .

. - -

- i. . . . ï ï

. - . 8 1 :

.-i .- .-t - - . . . . . . . . -

- - - - - - . . . . 2

MAR ; , > y =

- . :-z :-i

. . . . . . . . v -. - -

2 .- -

. . . - .

- . . . . . . - . . - - . -

- . . . . . . . .. . .- . .- . -

- . - -

.-; - . .-; . . . . r ,G

- 1 - - : , t - 7 - . -

- - . . - . : . . -. . . - : - . : . - . - S E P + .i i. .-r i :-! :

- - . . ,

: L

. . . . . .

. . . . .-

. . . . . . .. . . . . . - . -

. . . - -

. . : - . :

. . . . - -

. ? " Y . . . . . . . - . ,

. . . -

i . : :

. - - . . - . . . . . . . . . . .... . - . - -

-

-. : 2 _.

OKT G . 3 :-: e: - - .-: t:

. - - - -

- - - . . . . . . . . . .

i _. Ei NOV . . - .i . - - t i. . . ,j j

MAJ i

. . . . . . - . - : :

. : i . - - - i ; : :

x L r;

-. - 7 : .

i ._. < -.

DEC i , k. .- i -: -

.- i

. .

.- r. /

i i i E

. . . -. - - . - . . .i '1:

L :-: 7 . -' E '

JUN

(17)

fald, f.eks. på grund af Ønsket om at anvende et andet år, ændres enten registerindholdet efter indlæsningen af kortet (A, B, C eller D),eller der fremstilles di- rekte et nyt magnetkort. Af bilag II side 2 fremgår, hvordan oplysningerne er lagret på magnetkortene.

Ændringen i solindfaldet kan f.eks. skyldes andre vin- duesretninger eller horisontafskæring. I disse tilfælde kan tal f indes i (3)

.

En anden s t ~ r r e l s e , som kunne ændres er det antal timer/dØgn skodderne bruges i de enkelte måneder.

Hvis der Ønskes beregninger med ruminddelte bygninger, findes der en anden metode EFB-2, som dog ikke kan kore på en TI-59.

Litteratur:

(i) DS 418

(2) Lund, Hans:

DIF: Beregning af bygningers varmetab. 4. udgave 1977.

Program BA4 for Calculations of Room Temperatures.

Lab. for Varmeisolering, medd.

44, 1976.

(3) Nielsen, Anker: Beregning af energiforbrug i bygninger (EFB-1)

.

En metode til brug af bordregne- maskiner. Lab. for Varmeisolering Medd. nr. 92.

(18)

14

Programudskrift E F B 1 Bilag I

iIiiI17 42 ;:;TO

I

summering af 111 111 J 4 2 i:; T

u

l l C, 4 :J 4 :i:

111 1 : : 4

-

'q 7 årsværdier.

1-1 1-1 '3 4 2 ; t: T [Ii

-

registre til

1-1 1 1-i 4 , 4 C:

"i 1 4.2

;:f;Tn

1:1i2 45 45

1 i : 4 '2'

;E;

-j 0

C

[ l i 4 44 4 4

CI i 5 111 4 4

111 1 E, 4 2

!z;

-j 1

[l i

7

.z> .:G .-a .z,

._/ _ I .- -1 .-l [i i :fi

7

g: L E: L i:ii?

-

-, .- 1 1 H

I-i L 1-1 '2 L :q _. j-: - F,

indlæsning af

,

magnetkort for

-

-, .-

t-~ L t, g i F.: ....' ; 1:

.- 7

2

,

4 :f: F: 11: i .> 'Z,

- L 1-1 111 [i f:i

flzs3 3 9 pF:T 111 i :: [l 4 2 ; t: T g

Cl

:E:

1 .-t . . .-x .Z' .-, .-, .j 13 :f: 2 5 1 F: ,.:, :i;

111 ::: : 1: 6, E: 1.4 [Ii F,

l f 4 2 :3 ::j F,

g 5 4 t:;' p .. l-, -. L

ti :I: E, ir , t-: 7 J '3

-

-

-' 7l J s.,.. .. ._

Cl :3 :i: 5

:z:

i;

j I; 3 2 2

111 4 iIi 12 4 4 1:14i 7 5

-

i242 - - <' ::: E : 1; +

- - 1-i - j" 1 - i : ,_i Z-%

l;l J, 4

'

.; '.

.-i": ..!

045 :f:5 +

1;

; 4 6, 4

:z:

v, b. 4- l-. i L

1-i 4 7 c .-i :-: :z: c" .-i !::-: J

.-i .' C,

l-, l-+ z-, C: 5 ::.::

l:l 4 3 T :i-.L: F.: : 1: + -. -

i;

j 5 Ci 1-1 p a. ::1-1

1115I 45 =

f .-,

1-1 .-i L J 5 S

I J : [l 2 2

111 5 4 Cl 4 4.

111 5 5 $3 5 =

l ! E,5 ::.::

l 5

7

5 ::: 1::

1 ; 4 :x: - p- . i_. : L-

CiJ'3 5 5 5 5 ,

I

- - - i-i t: 1-1 T.; 1

i .-a -

p, E& 1

'

.-, .z: " p., !-. - ...

111 C* 2 111 2 2 - i l - F, - :: 5 4 ::i 12 E, 4 : J

+

1Ij 6, 5 4 - T: r.. l-. L

i] Et fi 7 J

7

II167 J ::.::

" c

-t 8 t c .-i e:.-t . i,

Cl E:

4

4 :I: R 11: t_

1-1 7 E, 1-1 - i I 7 7 T.; ,:t

! :-s

Cl 7 '3

1-1 ::: 111 1-1 - - ;I: i

-

C, .Z,

1-1 t-, L '2 .-t -3 t-, .>

El :f: 4

-

,-i c-

1-1 :? .-l

e :

, .-

-

cr t:

111 :i: 7

-

t-, l-,

1-1 ,:a 8 1 , 111

E:

'3

[i '3 111 03 1 - $3 .p

Cl .. ,

Cl 3 :i:

Cl 9 4

Cl 5 5 111 '3 E, 111 13 7 111 '3 :i:

Cl 4 9

i r 1: Cl 1 0 1

i 1-1 '2

* - L

1 l-! :::

1 l !: 4

1 iIi J i 11; E, i ?i7 1 1-1 - - :z:

I 1-i

-

y

l i Cl

i i i 1 1 2 i i :::

l i i t .

i l 5 I l 6 1 1 7 l i :f;

1 1 s

beregning af trans-

missionstab

7 .-',

i t:. F: : 1: +

l 13 7

, ::.::

C; 2 .x:

i

111 4 4

z-. j c

.-i =

4 2 T E

.;l 41 1

4 '3 4 9 4 :3 r f: l-. -. 1

L r .-

.-i t 8 5 C'

,:

i 4 'q

c,

J ::.:: beregning af

7 i -, F.: 11:-

El 7 1- 7

::.::

i

t a b

7 t:.

1 .-a F: : i:

-

111 :I: 111 :::

l

beregning af

:2J

+

) solindfald 4 :z' F; I-'

L

-1 .. _.

r .-< C' : .-: -

l .-. ,

, ::.::

-( .i.- ,J p j-. -

11, 4 i-l .' - 7

,-i L

8,i f

.i .-:

.:r R C L

91 J i

(19)

7 . ' 15

i ri-1 E,? ::.::

j .yz 1 - . '7. . - -

i L A - - i . - : El-:-

7 . . . ' . .: '-' -

- - i . - - j 12 5

l z ; ; y: i

1 2 4 4 :L; - p .. I-. -. i

1 2 5 5 i 5 12

. -

l:<, C:? ::.::

1 .y: 7 ,-:

L I j x:. F: : 1: 3i

j .II 8 1 ,

i 'L - L 111

c:

111

c:

j .y: ,q

& & - . ' 5 = 1 ;T - 1-1 4 &.. y; ;z; - -i- E ' .-: , i - - :j .T; - - :q

i - t

-

4 4 S-' l

'

pj

i t:. L L' -1 :

. - -

1:::::: 4 7 if;T.

#,l

i 1; 4 T .-a

j t:. F: i:: +. -'

i : 5 1-1 7 11 7 i : : 5 ::.::

1 T - f

-

4 j :: F:lI:i beregning af

" .-a ,-' .-, .2

l .?cl :

:E:?

) varmetilskud :fra i :I; z-, 2 . - c .-l - - - =

'

! ,+ .+ l-; - q i t

i

el

+

personer

i 5 :I:

:z:

L? :I; - '3

1 5 4 5 s

}

beregning af

5 4::: R I : : ~

I

det minimale

' - .T, 7 .-, 7

l t1 .-i

, i

energiforbrug

157 4 5 =

1 j 4 2 i:; -i- D .- - 1 j '3 :f:

c:

,:: c,

I 6, 4 :I; r: -. :

- r.. l-. i

1 6: i 'Z' - .-: -?

.I/ . . - - . . . 8

iC:2 7 3 - . - -

1 t: ::; 4 :I: F

I::

L - - - - i

c;

4 ::: , . . - -! '4 - .

:g:? 7 2 -

. - L

- . . . -

i c, k, 'q E l- c . i i 1 . g: - - 7 l:. . . ,IL . .-: .z, :-: C,

:

-L G, .- :-: 13 j z=

i c : 3 - -

$ 1 lit

i 7 i11 111 1 1-1 1

j, 7 i

'

l -. . . , .- -

.-I i

.i 7 .y:

i ! L 111 !_j l:/

7 : ; C,;f: li[-iF;

1 <.. 4 4 .> L c. .-I c ! E .

1 7 5 ; 1: 5 :f: 5

, -

4 .' 12; I i '.j

r l C' f. - - 1 . 8

i 4 5 4.5

7 : j, :I; F: C: L

.-, ."

1 7 $3 :2 .:Z

, - -

-,

- - - ;-j 1 i 7 . => . . - -

'! T 8-1 , l .i; i :: i;: i

- - - -

1 j : - - -; 1 :-i . - - z-. f p

1 :I; ::: 2 .-l

-

1 ;-i 4

"

l i t '

s-: c , . z

1 c: .-l 111 1 i i: i

1 ; 1 ,

"

-; b '

. -

7 #-r 7 4 :y; F l-: L

i 1-1 f - . -

l :f; ;f: .T' .-t

'

l 'I' .-I

-

i

' n-, ,a 7 c

1 ,:o -. 1 .-l

-

i '2 1-1

i .. - 4 :f: F; i:: i - i 13 i :i; 13 1::

3 2 95 =

1 3 : <, i G T 3

i 4 l i 111 2

C ' C

i 3 5 1 .-! 1 .-I i 3 , 4 :I:

F: !T:

i

- ..

1 '3 7 :I; g: i :: k:

1 $3 ;:; :f: 4 4- l::: 82

3 : I:.::

2 - - 9 111 4 :T: - F . - L c: i

2 1-1 i 4 ; :: 4 :Zi 2 111 2 ;f; 5 + . - . -, .-,

i l-! .s 4 ::: E; i: i- - -

. . .

2 11; 4 ; 1:-

c,

,z; c;

2 \ 1 5 i 4 5

- - -

I:.::

2 1-1 k, 4

:L:

1;: i 2 1-1 7 4 L '1' 4 . L .>

- - -

z

l : :

z

4

2

- -

Ci '3 Cl i 1 2

-

i 1-1 '3 5 =

. - t : . , !

Li L g ::.::

2 1 2 4 :I: F; 1;: L i 1 ; 2: 7 .-a .j 7 i

2 1 4 3 =

-

-

i L E i i

g 1 4 11

.T' i 7 4 2 ;f; T D

i - .

2 1

;E; :s

4 ; 1: j

2 i 4 4 :Z: F; 1: i

.-, .5

-

.

-

.-: C $

C i 1-1 . : x:. '-8

.-k .Z,

;Iil 5 s

.-t - - - .-: _-, 4

:z

E

:T

i

i i i , i . L

.-, L:.E:. .-, .i .-s .i

L .-: .> y i:. 5

4 i3c

-

- =

.-A .-a c 4, .-' ,:L 7 -

; L .-! L 1

.-, .T; .- - - . - . , ,

-

r i b ; 1: k: .:i b

.T' .L'

-

7 c

i i ! l .-f -

2 2 ;f; 4 ; 1: F; : 1: k

. :

zL i - . "' q :z, -8 .-I 1- :I: 111

2 - - :f: \;i 5 =

7 7

: 1 i

,.

1; E

.T, L:. t:. :.

i 4 i

-

L i11 2

'2 .T .>

i .-t .-c 4 :'

-

"z . a

.I: ,T: 4 4 :I: F; 11: i

i - .

, 2 4 ' - 8 . 1

.-l 4

-

-, .- 7 C

2 : i .-l -

. : x .T, 7

. 4 ::: F: I:: L

.> .I, 'Z, .Z, ,z: , - z :-:

i .-t 8-8 .-s ,-z .-x ,-t

2:39 9 5 =

Bilag I 2

beregning det maksi- male energi-

forbrug

(20)

- . - 2 q 1-1

2 4 1

.-, .i .-,

L 9 C

.-i .i .-i

L q t:.

2 4 4 2 4 5 2 4

e,

'I' 4

-

i I

2 4

e:

2 4 3 2 5 111

.-i r

c .-l l

. : a 7 .>

i.- L.

.-, c .-i

L .-I D:.

2 5 4

.-i lzt

c .-l .-l

. :

o c .-

.-l ti

. :

li c --I

-

i

.-i c 8-2

c -1 t:,

.-a C '3

L .-I -.

.-/ .- -

L t, 1-1 26, 1

.-, .- - c t, 2 - - -

' - J e '-'

i -' .-' .7

L E: 4

,?

L F: - 5

.-, _- - c t, k2

.-/ .- 1 c i'

- - -

z e,

t ::

.> F, 4

L - . . :

s 7 i-l

i l

-

27 1 2 7 2

.-, 7 .-, c i t:.

2 7 4

. :

li

-

l 7

-

.-,

.

.-

c i t,

. :

s 7 7

L I l . : s i

-

sl:,L'

2 7 4 2 :f: 'l

.-r C8 L ,-, i

.-, .>

i L' L .-n C, .-s

c 8-: .>

2 4

.-i ,-i ,z, t .-t

_-, ,-, .-

c 'Z, b .:

, i V l-'

-

l

.-i ,-i ,-i

L ':t s:8

i '=' c' l-' '3 .> q '1

k -'

213 1

. : s ,Q .>

i : L

- - -

2 'y : 1:

2 5 4

32 F(

i .. -

.-l L '2 -. e2 .-

'7

L '2 -' 7

. : g ,Q a:,

i -. C'

.r' '2 $3

b. -'

E t l

- -

1 [l 2

- -

c: -:L. ,L, - - :.J

.i .-:

9 G .: F: : 1: L

.-, .- .-, .-

. :

t t, x:. t$

::i- 4 j- , I , 5 ::.::

4 ::: F: I:: i 4 ; 1:

-

4 :I: -

,-l c

t :

, .-l -t

4 ::: F: C:

t

.-, .-

. :

a t, : 1:

c,

6, 5 :z.::

.l :f: F: I:: L 4 .> 4 "'

L L

: 5 -t

111 i I

'35 =

, 3 ::.::

4 ::: F: : 1: L.

:l: 4 ::: 4

35 =

7 E, L E: i i ::i i::

.i a:. 1:; T !-J

*i

.-s .i .-z .i

. :

L f .L:

4 4 :i; 1-1 p1 4 4 4 4 J

9 :f: p, 11 e,'? UF'

'I

111 '1 i11

l :l: :f:

'1 111 2: 7 7 2: i

1

133 5 udskrift

E, '3 0 F' af manedsværdiel

u4 l:l4

.-s .-t c

. :

s x:. .-l 4 4 i :: Il p1 : f

c,

l : Cl :f:

'

0 s:. 7

. :

t .-x l 4 4 ::i lj pi

.-i .-a ,-t . :

t t:. o 111 4 'i 4

'T' '1'

'

4 4 :f; 1-3 '

.-s n .- -. 1 P1

:: 4 1-1 O 3 111 5

f 4 1 4 .' Y -1 l i-

,

f:< i

'1' 4 '7 111

c, c>

i.' L

- 3 . 8 4 4 tf i 1-j i 4

. :

t .-o

:::d4 '17 111-

1 : 4 El 4 4 11; - - i - pi - x

:fr 4 E, I : 1-1 ir:

:::G7 L i z 5

::i

-

4

;s;

::; 2 ;.; ; T :-:

-

4 4 4 :3 F: C: L

.-a C -

.s .-l 'l 111 2

n

i L

. :

t C 7 7

. I 1 i. i.

e

E ,

Bilag I

nedtælling

> a f indirekte adresser med 7

- - - -

:3 1-1 111 l 1-i 6

. t

.i; l_! 1 i:/ :_i ::

:f: 13 2 - - -

11;111 :i; 1-1 - 2 i ,I:

f l 4 111 4 4 : l 5 6' 5 !-J F:

3 l

c

i:i 4 111

4

::: '1 7 4 :f: F:

I::

L

::

;

-

l;l ,z, 8-8 a:.. ,zz $8 .-z .> ,:r8-2

: I 3 15 9

n

p : 1 I [I E, [I E, : 1 1 'l 3 :::

1;

-

1 2 111 4 4 ::: 1 3 l f :f:

1 "7 7

:f: 1 5 E, i /i F'

:f: 1 E, 0 4 'l 4 : 1 7 4 :-i F: i:: L : 1 : ::: 3 ::: 5 :l: 1 '3 6% '3

n

F'

.-' .>

-

.z2 i 1-1 i11 6 111 Ej

.-, .-,

.:, L 1 l : :l:

.I.-, ,z:.

.-t L i ' l 4

.-z .=, .y, ,-I : .; z:.

L' i L' - L i

4 0 7 7

.:

, .T. t

. l 5,9 F'

.-, .-, .-

.L, c t, Cl 4 131 .i

.:

I C .> .-i .-i adresse

.- .-z .J t:.n:. t:.x:.

.:, c. (samme kort)

.-3.-14 El1 GTU r-tur til A

3

.-s C C

. I I 1 l H (nyt kort)

3 76. LE:L

7

.y, a:. 7

. i 1 4 ::: R E: L

- t -, - .- s- ::: 4 .- L ::I

-

::: 4

. : x. , .I, q

i *. E, '3 D F'

.-, .-,

-

. :

Z .J I- I 'i E,

.-, .-,

. :

t t:. 1 111 7 7

'-8 'T' t:' '3 4 + ;..'

-

. : t .-s

.-, <-, .-

. :

u ::: .i :3 4 .:: 4 111 2 4 t:; 11-1 1- p1 2

1

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Rudolfs Værelse, altsaa egentlig Vilhelm Bissens, havde et 3- Fags Vindue, med ret store Rum imellem Glasruderne ud til den lille Gaard og ind til Stuen ; her havde

skoppen og ikke ministeren, er som anført ubestrideligt. I den første ønskede kirkeministeren at ansætte en præst i sognet Vaalse, men biskoppen ville ikke give

Nature morte med hvid Kande og et Fad Æbler.. ^Nature morte — den

65 Unesco Courier, januar 1950, s.. to approved institutions“. 68 I stedet for blot at indsætte den uredigerede resoluti- onstekst, oversættes budskabet i en forenklet form

Bønnen indtager altså en helt central plads i hesykastisk soteriologi, idet det er ved hjælp af bøn, at den praktiserende kan bevæge sig gen- nem de tre stadier, der

SKOV &amp; LaNDSKaBSKONFErENCEN 2008.. kun plads til små bestande af mange arter, og hvis antallet af individer er for lille er der risiko for indavl. Små bestande er også

Det muliges kunst under de barske naturvilkår var fyr og gran. Da man begyndte at plante træer på Alheden sydvest for Viborg, prøvede man at benytte de danske løvtræarter. Det

4 2 Blade med Statuer efter