• Ingen resultater fundet

7 >/ 3 <;

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "7 >/ 3 <;"

Copied!
31
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

7 >/ 3 <;

i3 7 3 4 - • h .

(2)

^otografisamlingen

Fortegnelse

over

en Samling Oliemalerier og Tegninger

af afdøde

Johan Vilhelm Gfertner,

Professor, Medlem af Kunstacademierne i Kjøbenhavn og Stockholm, Ridder af Yasa og St. Olafs Ordnerne;

tilligemed den Afdødes efterladte Samling

fortrinlige Oliemalerier og Tegninger

at andre mest samtidige Kunstnere, saa so m: A b ild g a a r d , B e n d z , B u n d tz e n , B is s e n . C o rm ie n k e, D a h l, E c k e r s b e r g , Const. H a n s e n ,

*J‘ J e n se n , tTerichau, J u e l, I /u n d b y , M a r s tr a n d , M o h r, M o r g e n s tje r n e , A . M u lle r , H ø r b y , S im o n ­ se n , K r . S tu b, S k o v g a a r d , S ø d r in g , T h o r v a ld se n ,

W a llic h o. fi.

Raderinger, Kobberstik, Lithographier, Pho- tographie r, hvoraf mange i Ramme under Glas, tilligemed P rag t-K obbervæ rke r, Gibsafstøbnin- ger og M alerre qvisiter, hvilket Alt bortsælges ved offentlig Auktion, der afholdes i Kunstforenin­

gens Lokale (det forrige Classenske Bibliothek) i Ainaliegade Nr. 30, Tirsdagen den 12te De­

cember 1871, om Form iddagen Kl. 10 og om Eftermiddagen Kl. 5, og følgende Dage, imod Betaling til Overretsprocurator J . L. L a s s e n , Hauserplads 32.

Sagerne ere ti! Eftersyn Dagen før Auktionen fra Kl. 10—3 i Auktionslokalet.

Hjøbcnhavn.

Trykt ho» F. E. B o r d i n g .

(3)

C o n d ltio n er.

1

.

Alt søelges saaledes, som det ved Auctionen er og forefindes, uden Ansvar for Undertegnede;

det ligger fra Hammerslaget for Kjøberens Reg- ning og Risico i enhver Henseende,

2.

De Kjøbere, hvis Vederhæftighed er Incas- sator bekjendt, have 6 Ugers rentefri Credit, andre Kjøbere betale contant ved Hammerslaget eller paa Anfordring.

3.

Erlægges Betalingen ikke i rette Tid have Kjøberne, enten de sagsøges eller ikke, at tilsvare 6 pCt. p. A. i Rente af den bundne Sum fra Hammerslagets Dato. I Søgsmaalstilfælde ere Kjøberne underkastede den hurtige Retsforfølg­

ning efter Frdng. af 25de Januar 1828, og plig­

tige at lide T iltale og Dom ved Kjøbenhavns Jurisdiction, hvorhos de, uden Hensyn til Stør­

relsen af de skyldige Beløb, betale skadesløse Sagsomkostninger.

K j ø b e n h a v n , i October 1871.

J. L. Lassen,

Overretsprocurator, H a u s e rp la d s N r . 3 2 .

Oliemalerier

(tildeels i ægte forgyldte Rammer) af

Johan Vilhelm Gertner.

1818—1871.

1 En Haand, malet efter Gibsafstøbning 1834, Pap.

2 E t Drengehoved, Solskinsstudie 1837, Blik.

3 En Fiskerhytte i Vedbæk, Solskinsstudie 1837, Pap.

4 En Bro ved Vedbæk 1837, Pap, 5 Rungstedgaard 1838, Pap.

6 En Modelfigur. Skizze. 1838. Pap.

7 Ulysses Hjemkomst. Skizze. 1838. Pap.

8 E t Bondehuus ved Rungsted, 1840, meget udført Malerie. Lærred.

9 Christi Besøg hos Martha og Maria. Skizze 1840. Lærred.

9 a Christi Besøg hos Martha og Maria. Læ r­

red, i en Alterindfatning.

10 En Fiskerkone i Rungsted. Solskinsstudie, 1842. Lærred.

11 Portrait i Profil af Biskop Mynster, mg. udf.

1842. Træ.

(4)

12 Portrait af A. Thorvaldsen i sit Atelier, heel F ig u r i lille Format, meg. udført. 1842.

Lærred«

13 E t lignende ufuldendt Billede.

14 Portrait af A. Thorvaldsen modellerende paa Oehlenschlægers Buste. Knæstykke i n a ­ turlig Størrelse. 1842. Lærred.

15 Nedgangen til en Kjælder i F rederikborg S lo t Studie. 1842. Lærred.

16 Det Indre af Slotskirken i F rederiksborg Slot efter Christian den Ottende og Dron­

nings Kroning, med den dastaaende Throne og de 3 Sølvlover, meget udført. 1842.

Lærred.

17 E n ung Dame i grøn Fløiels Kjole, meget udført; tildeels Portraitmaleri, under n a ­ turlig Størrelse. 1842. Lærred.

18 E n norsk Bondepige i landlige Omgivelser, et m eget udført lille Malerie. Træ.

Bergen 1843.

18 a E t lignende, men større og ikke fuldført.

19 Parti af Trondhjem D om kirke, Figuren er afdøde kgl. Skuespiller Rosenkilde, meget udført lille Malerie. 1843« Træ.

19 a Samme Malerie, men større og ikke fuldført.

Lærred.

20 Parti af Stranden i Rungsted, med en Gruppe Personer, meget udført lille Malerie«

1843. Lærred«

21 Portrait a f Kunstneren, Prof. Dahl, meg. ud­

ført Brystbillede i naturlig Størrelse.

1844. Lærred.

22 Hds. Maj. Enkedronning Caroline Amalie i sit Værelse paa Sorgenfri, heel Figur.

Skizze. 1845. Træ.

22 a Portrait a f Skuespiller Wiehe, Brystbillede i naturlig Størrelse, Lærred.

23 Hs. Maj. Kong F rederik den 7de iført A d­

miralsuniform ombord paa et Orlogsskib.

(Forarbeide til det store Malerie, som kom til England). 1875, Lærred.

24 Portrait af en Søkadet, under naturlig Stør­

relse, meg. udf. 1856. Lærred.

25 E t Barneportrait, heel F ig u r med pragtfulde Omgivelser. E t a f Kunstnerens betyde­

ligere Arbeider i denne Retning, meo-et udført. 1858. Træ.

26 E n Marmortrappe i det forhenværende N a­

turhistoriske Museum i Stormgaden. Træ.

meg. udf. 1869.

27 Hs. Maj. Kong F red e rik den 7de, seende opad til Siden, Portrait under naturlig Størrelse.

F orarbeide til det større Maleri: „Kong t led e iik den 7de og Grevinde Danner.**

Træ. 1861.

28 Adam og E v a etter Syndefaldet, et ikke ganske fuldført Maleri, Læ rred. 186__

28 a Skizze til samme Malerie, Lærred.

(5)

29 E t ufuldført Malerie, efter Studiet Nr. 26.

P a a dette en lille Dreng med en Kurv m ed Hundehvalpe, og en Hund. Træ.

1869.

30 E t Sømandshoved, ufuldført, Lærred.

31 2 paabegyndte G enrebilleder fra Rungsted.

31 a 2 paabegyndte Malerier fra Rungsted.

32 Modelfigur, Studie; og et paabegyndt Ma­

lerie, Læ rred.

33 D yreborg Klint. Studie.

34 2 Studier.

J . V. Gertner og Heinr. Buntzen.

35 Raphaels Bolig i Villa Borgheses Have ved Rom. L andskabet af Buntzen, og F ig u ­ rerne (Thorvaldsen og Buntzen) a f G ert­

ner. m eget udført. Læ rred.

Oliemalerier

af

forskjellige Kunstnere.

36 N. A b il d g a a r d . „Retfærdigheden'-, allego­

risk F igur. Lærred.

37 B e n d z , Kong F red e rik den 6te i Kronings­

dragt. Lærred.

38 B i s s e n , Bachus og Ariadne, Lær.

39 B u n t z e n , E n Mose. Papir.

40 — Skovlandskab, Pap.

41 — Skovparti fra Dyrehaven, med en

5

Mose i F o rgrunden, meg. udf« 1835.

P ap. p aa Lær.

41 a B u n t z e n , L andskab med urolig Luft, sildig Aften. Pap.

42 C a r m i e n c k e , Udsigt over Merandalen.

1842. P ap p aa Lærred.

43 — Jy d sk Hedelandskab. Lær.

44 — Olivano imod Volzerbjer-

gene. Pap. paa Lær.

45 C a m r a d t , Roser i et Glas. Skizze. Pap.

46 D a h l , Landskab, taaget Veir, Papir.

47 — Landskab, taaget Veir; Aften. 1832, Lærred.

48 — Solnedgang. Dresden. 1820. Lær.

49 — Maaneskin. 1832. Pap.

50 — Skovparti i en Klippeegn. Papir. 1825.

51 — Vandfald ved Bergen. 1815. Lærred.

52 — E n norsk Sæterhytte ved Solnedgang.

5 2 a C. V. E c k e r s b e r g , Parti fraF uursø med en Fiskerkone i Forgrunden, meg. udf.

Lærred.

53 F a b r i c i u s de T e n g n a g e l , E t lille Vinter­

landskab. Lær. paa Træ.

54 — Kjøbenhavn ved Vintertid. Lær. p. Træ.

55 F e a r n l e y , O ptræ kkende IJveir. Lær.

55 a — Rydell P ark i Cumberland. 1837. Lær.

56 C o n s t . H a n s e n , 2 Figurer. Skizze. Lær.

5 6 a C h r. H o l m , Grantræer. P apir p aa Lærred.

(6)

6

56 b C h r . H o l m , H østfolk ved e t E lle k ra t. P ap ir.

57 J . L . J e n s e n , E t Glas m ed N elliker. Træ.

57 a J . L . J e n s e n , E n A u rik el. T ræ . 58 — E n guul Rose. (C opie.)

58 a 3 rø d e R oser og M yrther. Træ. (C opie).

59 — E n R osengreen. Træ .

60 — E n E r ic a i en U rtepotte. 1843. T ræ . 60 a — 3 T u lip an er. 1846. Træ .

61 J . J u e l , E t B a rn eh o v ed (A b ild g aard s Søn) ufuldendt, ovalt L æ r.

62 K ø b k e , Modelfigur. Skizate. P a p . 63 K j æ r s c h o u w , P a rti a f E lschdalen. L æ r.

64 L . L u n d , B ornholm sk L a n d s k a b . do.

65 — D en sidste Skjald. P a p ir.

66 — K v in d ern e ved G raven. Skizze.

67 — Christus efter O pstandelsen. do.

68 — S k o v p arti fra F re d e rik s d a l. do.

69 — Soitilbedelsen. P ap ir. do.

70 — Chrisi H im m elfart.

71 — E n M oder m ed sine Børn, m eg. udf.

Træ .

72 C. L a r s e n , F la a d e n i sit L eie, seet fra L arsen s Plads. 1836. L æ r.

73 M o h r , N o rsk B je rg la n d sk a b ved en F lo d . P a p ir p a a L æ rre d .

74 A. M u l l e r , N o rsk L a n d s k a b . S k iz z e . 75 — H e rlu f T ro lle . S k izze. T ræ . 76 — E n lig g en d e kvin d elig F ig u r . L æ r.

77 C. M o r g e n s t i e r n e , T y ro le rla n d sk a b . 1829.

L æ rre d .

78 R ø r b y e , E t V andløb i en Skov. 1833.

P a p ir p a a L æ rre d .

7 9 — E n K lo sterk jæ ld er. S ubiaco. 1836.

P a p ir p a a L æ rre d .

7 9 a — E t C au p u cin erk lo ster i Rom, 1835.

80 S k o v g a a r d , R oeskilde D o m k irk e ; A ften­

belysning. Skizze. P a p ir.

81 — P a r ti fra F re d e rik s v æ rk : o p træ k k e n d e U v e ir; i F o rg ru n d e n en Ræv. 1838. L æ r.

82 S c h i e r t z , Indseiling til en n o rsk F jo rd . L æ rre d .

82 a — E t lille F isk e rle ie , n o rd for T ro n d h je m .

8 3 b — N orsk F je ld p a rti.

83 S ø d r in g , P a rti fra Rhinen. 1835. L æ rre d . 84 L . S m i d t , P o rtra it a f M aleren L ie b e rt ved

sit Staffeli. S kizze. P a p .

85 U b e k j e n d t , E n gam m el italien sk C opie efter T itian s D a n a e og G uldregnen. L æ r.

86 — P o rtra it.

87 — P o rtra it.

88 — E t F ru g tm a le rie .

8 9 — 3 p a a b e g y n d te S tu d ier (B u n tzen o g L . L u n d (?)].

9 0 __ 3 p a a b e g y n d te Studier.

9 1 _ do. do. do.

(7)

Kobberstik,

Lithografier og Photografier

under Glas i Ramme*

Alexanderslagene, Charles le Brun pinx..

A udran sc. Darius Telt, E delinsk se*

5 Blade.

93 F ran sk e G renaderer i Regnveir. H or. Ver­

net. Lith.

94 D ante og P etrarc. Photographie efter Ce- lentano.

95 „The rent day“. D. Vilkie p.

96 „T he blind fiddler“. D. Vilkie p. W* Greath- bach sc.

97 „The village politicians.“ D. Vilkie p. C. N*

Sharp e s c.

98. Sainte Amalie, Ungarns Dronning. P. D e- laroche p. P. Mercuri sc.

99 H enri de Lorraine, Comte d’Harcourt. Mig- nard p. Masson sc.

100 Gellius de Bauma. C. Visscher fec.

101 P ierre M ignard. Rigaud p. C. F» Schmidt sc.

102 Robert de Cotte. Rigaud p. P. D revet sc 103 Poussin; se ipse pinx.

104 la T o u r; se ipse pinx. G. F . Schm idt sc*

105 P* de C ham pagne; se ipse pinx. E delinck sc.

106 Poul Pontius. A. v. D yck p. J . W atson sc.

(sorte Kunst).

107 Charles Eisen. Vispre pinx. F ihquet sc.

08 Napoleon den 1ste, ovalt, m eget lille.

09 Christi Gravlæggelse. Raphael del. C..

A gricola sc.

10 D er K rieger mit seinem Kinde. T . Hilde- brand p. E . Mandel sc.

11 Familiescene. R em brandt pinx. S. de F re y sc.

12 Raphaels Bolig i Villa Borgheses Have ved Rom. G. Bause fec.

13 F ran sk Høstscene. Bretton pinx. Michelez, photograph.

14 L a vierge & l'enfant Jesus. P. Delaroclie fec. Bingham, photograph.

15 Spanische Zigeuner. M. A rtaria p. F . W e b er sc.

16 B adende Piger. Høhe, lithogr.

17 Christi G ang til Golgatha. C. F . Overbeck del. Pflugfelder sc.

18 B adende Piger. C. Piloty, lithogr.

19 3 Photographier efter P. Delaroche.

20 2 store Blade m ed Planter og Køer. Kolbe, fec,

21 Samson, der bliver bundet. Lithographi.

22 Eudam idas fra Corinth. Paussin p. E . E ck ersb erg sc.

23 L e sort des artistes. A bildgaard p. d e ­ mens sc.

24 M arinestykke. C. W . E ck ersb erg fec.

(8)

Tegninger

af

J. Vilhelm Gertner.

1 En Haand. 1833. Sortkridt.

2 2 Blade med Hunde efter Riedinger, meg.

udf. 1834. Sortkridt,

3 Lieutenant Willemoes, efter et Kobberstik.

1834.

4 2 Blade med Statuer efter Thorvaldsen. 1834«

Blyant.

5 Det lille Christusbarn efter Thorvaldsen. 1834.

Blyant.

6 3 Modelfigurer. 1834. Sortkridt.

7 Bachus og Ariadne efter Thorvaldsen. 1834, meg. udf. Blyant.

8 En Olding i en Lænestol. 1835. Blyant.

9 En Modelfigur. 1835. Blyant.

10 Parti fra Larsens Plads. 1836. Blyant og Tusch, meg. udf.

11 4 Dameportraiter. 1836* Blyant*

12 2 Anatomiearme efter Stein. 1837. Blyant.

13 2 Anatomiearme efter Stein. 1837. Blyant.

14 E t Dameportrait og et Pigehoved. 1837.

2 Blade. Blyant.

15 2 Studiehoveder. Det ene efter Kraft. 1837

& 40. Blyant.

16 E t Barnehoved efter Gibsafstøbning. 1837.

Blyant & Tusch.

16 a Et Barnehoved efter Gibsafstøbning. 1837.

17 3 Blade med Fiskerbørn. 1837. Blyant &

Tusch.

18 2 Studiehoveder efter Ernst Meyer. 1837.

Blyant.

19. 6 smaa Modelfigurer. 1837. Blyant.

20 6 smaa Modelfigurer. 1837. Blyant.

21 2 Modelfigurer. (Den ene tilkjendt Sølvme- daillen.) 1837. Sortkridt.

22 $ Modelfigurer. Blyant.

23 2 Barnehoveder (Fiskerbørn) 1838. Blyant.

24 E t Characteerhoved. 1838. Blyant og Pen.

/ 25 Hoved af en gammel Fiskerkone. Profil.

1838. Blyant.

26 Hoved efter en gammel Fiskerkone, en face.

1838, meg. udf. Blyant og Tusch.

27 Modelfigur. 1838. Blyant.

28 9 s m a a Gibs-og Modelfigurer. 1838. Blyant.

29 Portrait af Baronesse Stampe. Nysøe 1839.

Blyant.

30 6 smaa Modelfigurer. 1839. Blyant.

31 Hoved efter en Kone. Frederiksborg' 1840.

Blyant.

32 De fire Aarstider og Guttenberg efter Thor­

valdsen. 1840. 5 Blade. Pen.

32 a De fire Aarstider efter Thorvaldsen. 4 Blade. 1840, meg. udf. Pen.

(9)

n

S / s 33 Kronprinds Frederik (F, d. 7de) Profil. Meget retoucheret Lithographi. 1841.

34 Kronprinds Frederik (F. d. 7de) i Jagtdragt.

Heel Figur. 1841. Blyant og Tusch, med Prindsens egenhændige Underskrift.

35 En velsignende Engel. Blyant og Pen. 1840.

36 Et leende Hoved. Frederiksborg Slot 1841.

Blyant og Tusch, meget udf.

37 Hoved efter en Bonde. 1842. Blyant.

38 En liggende Hest og noget Seletøi, 1843 (Norge). Blyant.

39 En norsk Bonde. Gulsvig 1843.

40 Mandsportrait. Trondhjem 1843. Blyant.

41 Portrait af Maleren Adam Muller. 1843.

Blyant & Tusch meg. udført, med sammes egenhændige Underskrift.

42 Et Satyrhoved. Dresden 1844. Blyant.

43 Portrait af Albert Thorvaldsen, et af Kunst­

neren meget retoucheret Photographi, med T.s Underskrift. 1843, Under Glas i Ramme.

44 Samme, behandlet paa samme Maade, med T.s Underskrift. 1843.

44 a Samme, behandlet paa samme Maade. 1843.

45 Dameportrait. 1844, meget udf. Blyant.

46 Klippelandskab. 1844. Blyant.

47 Portrait af en Geistlig.

48 Portrait af Violinisten C. Meyer. 1844. Blyant og Tusch, meget udf.

//i

/ y -

13

49 Portrait af Violinisten Ernst. 1844. Blyant og Tusch, meg. udf., egenh. Undersk.

50 Barnehoved. 1845. Blyant og Tusch paa Tonepapir, meg. udf.

f 51 Barnehoved. Berlin 1845. Blyant og Tusch, meget udf.

52 Die Gebruder Schwingelberg; satirisk Blad.

1846. Blyant.

53 Mandsportrait \

54 do. i Disse 7 Portraiter ere Ori- A 55 do. f ginaltegningerne til et 56 do. > sjeldent lithographisk 57 do. I Blad, og tegnede paa en 58 do. i Sommertour til Møen 1846.

^ do.

60 Portrait af Digteren Kaalund. 1846. Blyant og Tusch, meg. udf.

Portrait af Billedhuggeren Rauch. 1846.

Blyant, meg. udf.

Portrait af Geheimeconferentsraad Adler.

1846. Blyant.

Mandsportrait i Profil. 1847. Blyant, meg. udf.

En And med Ællinger efter S. Dahl. 1847.

Blyant.

Et Hoved, efter Kraft. 1840. Pen.

Dameportrait. 1848. BJyant.

Et legende Barn. 1852. Blyant.

En lille Dreng. 1853. Blyant, meg. udf.

61

i 62

r? ,> f/

I y *' 0 , 63

w 64

i

1 v / 65

fr/i/'

66

! ! / A *

\WV

67 I / / y 68

-2

(10)

14

69 En Sømand, heel Figur. 1854. Blyant.

70 Et Barn, heel Figur. 1854. Blyant, meg.

udf. V '

71 Et Bondehoved. 1855. Blyant.

72 En Skrubtudse. 1857* Blyant,

/C

73 Prinds Valdemar, Christian den\

4des Søn, 1857, Blyant, i 74 Prinds Ulrik, Christian d. 4des

I

Broder. 1857. Blyant.

I

Tegnede ef- v 75 Sophie Amalie, Frederik d.3diesf ter Original-

Dronning, 1857. Blyant. \ malerierne, 76 Johannes, Christian den 4des/der vare paa

Z / f

Broder. 1857. Blyant. Frederiks- 77 Anna Sophie, Frederik d. 3dies borg.

Datter, meg. udf. Blyant og Tusch.

78 Admiral Hoppe. 1857. Blyant/

79 Dameportrait, Profil, 1858, Blyant.

79 a Portrait af Conferentsraad Thomsen, et af Kunstneren meg. retouch. Photogr. 1860, 79 b Samme, behandlet paa samme Maade, 1860.

80 En sovende Kvinde ; efter Gibs. 1860. Sort og hvidt Kridt.

81 En større mandlig Modelfigur. 1861. Blyant.

82 2 Blade med Trapper i Rom, 1862. Blyant.

83 Broncesvinet i Florents. 1862, meg, udf.

Blyant.

83 a Hebe; Sepietegning.

/ I

15

84 En kvindelig Modelfigur, meg. udf. Blyant og Tusch.

84 a Udkast til Maleriet „Adam og Eva efter Syndefaldet^; Blyant.

85 Genrebillede efter et Maleri, Blyant.

85 a 4 Blade med oldnordiske Smykker: meg.

udf. Pen.

86 En norsk Kirkedør. Blyant og Tusch, meg*

udf.

87 En kvindelig Modelfigur. Blyant og Tusch.

88 Et Æselhoved. Blyant og Tusch. meg. udf.

89 Mandsportrait, Profil. Blyant.

90 Dameportrait. Blyant.

91 Udkast til Figuren Marie paa Altermaleriet:

„Martha og Marie;“ Blyant og Pen.

92 En Hjort; efter en Bronce afMiani. Blyant, meg. udf.

93 Hoved efter en gammel Kone. Blyant.

94 Dameportrait. Blyant og Tusch, meg. udf.

95 Portrait af Ole Buil. Blyant.

96 Portrait af H. C. Andersen. Heel Figur.

Blyant og Tusch, meg. udf.

97 Bondepigeansigt. Blyant.

98 En satirisk Barnefigur. Blyant.

99 Dante og hans Elskerinde, efter en Statuette.

Blyant.

99 a Mandsportrait, Profil. Blyant.

: 100 Dameportrait. Blyant.

101 Dameportrait. Blyant og Tusch, meg. udf.

(11)

102 Portrait af Maleren Cornelius. Blyant og Tusch, meget udf., egenhændig Undersk.

103 Mandsportrait, Profil. Blyant.

104 Kong Christian den 8de i Profil. Blyant og Tusch. Studie.

105 En Dame i sit Toiletværelse. Kultegning.

106 En lille Pige med sin Broder.

107 Pigehoved. Blyant og Tusch. meg. udf.

/ - . 108 2 Dameportraiter. 2 Blade. Blyant.

109 Portrait af Maleren Schadow. Blyant og Tusch, meg. udf. Med S.s egenh. Undersk.

110 Portrait af Palludan-Miiller. Blyant.

111 Portrait af Thorvaldsen. Blyant og Sepie.

112 Portrait af Thorvaldsen. Profil. Blyant.

meg. udf.

113 3 Blade med Hjorte. Blyant.

114 Hertug Carl Fred. Ferdinand af Brunsvig- Lyneborg. Efter et Maleri (br.) paa Fre­

deriksborg.

115 Christian den 4de tilhest, efter K. v. Man- ders Maleri paa Amalienborg.

7 Js 'J 116 En ung Kvinde. Blyant.

117 En gammel Mand i en Lænestol. Blyant.

118 Hunde, og en lille Dreng med Hundehvalpe.

Udkast. Blyant og Tusch. 3 Blade.

119 3 Blade med forskjellige Hoveder. Blyant«

120 En svævende Genie. Blyant.

121 2 paabegyndte Portraiter af Thorvaldsen.

Blyant og Tusch.

17

122 Hænder og Fødder. 8 Blade.

123 Gibs- og Modelfigurer. 4 Blade.

124 do. do. 8 Blade.

125 do. do. 8 Blade.

126 Modedamer. 4 Blade. Blyant.

127 5 Udkast efter franske Malerier.

128 circa 100 Udkast efter Malerier etc.

129 Portrait af Maleren L. Frølich. Blyant.

130 Dameportrait. Blyant og Tusch.

131 3 paabegyndte Portraiter af Thorvaldsen.

132 Fiskerbørn. Blyant og Tusch.

133 8 Blade med forskjellige Tegninger.

134 Portrait af Gøthe. Blyant.

135 Portrait af Baron Blixen-Finecke. Blyant.

136 Dameportrait i Profil. Blyant.

137 Ubekjendt Portrait.

r j / 138 Portrait af Professor Kloss.

/ / / 1 3 9 Barneportrait.

140 Et Barnehoved. Blyant og Sortkridt.

140 a Et Barnehoved. Sortkridt.

141 Portrait af Etatsraad Lund. Blyant.

142 Portrait af Professor Clausen. Blyant.

143 Portrait af Provst Munter. Blyant.

144 Portrait af Prof. Holst. Blyant.

145 Portrait af Digteren Grimm. Blyant og Tusch, meg. udf.

146 Portrait af Geheimeraad Bræstrup. Blyant.

147 Portrait af Violinisten Bazzini. Blyant og Tusch; med egenh. Undersk.

2

(12)

18

147 a Portrait af Violinisten Bazzini. Blyant og Tusch, meg. udf.

148 Portrait af Digteren Tieck. Blyant og Tusch, meg. udf.

149 Portrait af Kobberstikkeren Mandel. Blyant og Tusch, meg. udf.

150 Portrait af Medailleur Brandt. Blyant og Tusch, meg. udf.

150 a Portrait af Maleren V. Krause. Blyant og Tusch. meg. udf.

151 Portrait af Etatsraad Faber. Blyant.

152 30 forskjellige Blade med Calqueringer.

153 10 Blade med Studier efter Gibs og Model fra forskj ellige Aar.

154 50 Udkast efter Malerier m. m.

155 6 Blade Model- og Gibsfigurer.

156 6 Blade Model- og Gibsfigurer.

157 2 Modelfigurer. 1861.

158 3 Modelfigurer.

159 100 Udkast efter Malerier m. m.

160 Custumebilleder og Calqueringer.

161 Fyrsteligt Portrait, heel Figur. Blyant.

162 Fyrsteligt Portrait, heel Figur. Blyant.

163 Den hellige Catharina; Tegning efter en tydsk Mester. Blyant.

164 Dameportrait. Blyant og Tusch, meg. udf.

165 Portraitfigur af Keiser Franz Joseph den 1ste. Blyant.

19

166 Napoleon den 1ste. Blyant og Tusch. 2 Blade.

167 Christus velsigner Børnene; efter et Maleri.

Blyant.

168 En Bondestue. Blyant.

169 Jairi Datter; efter et Maleri. Blyant.

170 Portraitfigur af Keiser Fredrik Wilhelm.

Blyant.

171 Comtesse Reventlov; efter et Maleri afJuel.

Blyant.

172 4 Studiehoveder.

173 4 Tegninger efter Malerier.

174 Konstkritikerne, efter Eckersberg. Blyant.

174 a Christi Gang til Golgatha, efter Thorvald- sen. 2 Blade.

175 3 Blade med Fiskere. Blyant.

175 a 6 meget udførte Studier afMeubler, tilMaleriet

„Frederik den 7de og Grevinde Danner.“

176 8 forskjellige Blade. Blyant.

177 3 Studier til „Frederik d.7de, omb. paaOrlogs- skibet“. Hænderne og en Deel af Skibet.

178 8 forskjellige Tegninger.

179 34 do. do.

180 20 Calqueringer og Smaategninger.

181 2 Tegninger efter Adam og Marstrand.

Blyant og Pen, meg. udf.

182 Christian den 4des Moder og Dronning J u ­ liane Marie. 2 Blade efter Malerier, der vare paa Frederiksborg. Blyant.

(13)

20

183 E t lille meget udført Portrait af Frederik den 6te, efter Eckersberg. Ovalt.

184 6 smaa Tegninger.

185 6 do, do.

186 20 do. do.

187 6 do. do.

188 8 Meubeltegninger.

189 6 Udkast.

Orna- 190 En Mappe Tegninger til Rammer,

menter osv.

191 En Mappe Calqueringer m. m.

antike 191a E t Omslag med Tegninger efter

Vaser m. m.

192 En Pakke med 100 Tegninger efter Male­

rier m m.

193 En do. med do. do.

194 En do. med do. do.

Haandtegninger

af

danske Kunstnere.

195a H. B u n t z e n : F ra Skovshoved. 1833.

Blyant.

196 — En Trægruppe. Blyant.

1 9 7 — JBn Træstamme. 1837. Blyant.

198 — En Hasselbusk. 1843. Blyant.

f ' 199 — 5 Luftstudier. 1833. Blyant.

^ ^ ^ ^

/h

211

212 213 214 215 216

17 LftfL 218 / 3 / 2 1 9 / / & 220 y & u A 221 222 223

— 2 Figurtegninger. 1809. Tusch og Pen.

— En Salut paa Søen, den 2den Mai 1843, meget udført. Tusch.

— Venus og Amor. 1813. Blyant.

— Nadveren, meg. udf. Sepie.

— En Gruppe Modelfigurer. Sepie.

— Indgangen til Baumannshulen. Tusch.

— Træer og Planter. Hannau 1810. Tusch,

— Strandparti. 1825. Blyant.

— En Brig. Tusch og Pen.

— En Modelfigur, meg. udf. Sepie.

— En Sælgekone. 1825. B lyant

— En historisk Corftposition. Blyant.

— 2 Modelfigurer« 1811. Sepie,

— Venus, Mars og Amor. 1813, Pen.

— Mythologisk Composition. Pen & Tusch.

(14)

y / / ) ( /$ % / u t /> 'h s s tp p t'tjp / O < fl, t/f> 1 )

4 /W J L ,y wMJr a¥fr ^ '/d

ti f) 1/ J /-,■

'/U '

ii-fa ( (f/a/{i^/H/ O

l ( (X^jZCtWT't/

AMs *.

- 3

-

dø _ 'Z-

(15)

/ é 'i r f a -' c *•> r * e*~>

ofo fø t

-

/

J f f *+

**■; 70 ' 'y ■J 1 — & ■- -

£ .

/ / y/S~—

'• T -

t/7

J - / -

i t '2 -1 /... -

, ? — " —

V "

oV 'låO

....

fyr r--

' ; V --- -- / - / - - -

,Z ' / ■

- .—

s

— •

Zlt —

*

_ «■ — ** —

Cl-

--- 5 - . 2 — _

• / ' ,

2 f 3

2

y - - ~

f

---

J* -A

.--- - A . SC^jHI

' ! ■■ / t y i ~

- / V — * —

j ø A y - p /* />

(16)

20

183 Et lille meget udført Portrait af Frederik den 6te, efter Eckersberg Ovalt.

184 6 smaa Tegninger.

185 6 do. do.

186 20 do. do.

187 6 do. do.

188 8 Meubeltegninger.

189 6 Udkast.

190 En Mappe Tegninger til Rammer, Orna- menter osv.

191 En Mappe Calqueringer m. m.

191a Et Omslag med Tegninger efter antike Vaser m. m.

192 En Pakke med 100 Tegninger efter Male­

rier m m.

193 En do. med do. do.

194 En do. med do. do.

Haandtegninger

af

danske Kunstnere.

195 a H. B u n t z e n : Fra Skovshoved. 1833.

Blyant.

196 — En Trægruppe. Blyant.

197 — En Træstamme. 1837. Blyant.

198 — En Hasselbusk. 1843. Blyant.

199 — 5 Luftstudier. 1833. Blyant.

.

^

200

201 202

i'V ’X-

203

204

B e n d z : En Jæger; bag paa Papiret en Gadescene. B lyant

Kong Frederik den 6te i Kroningsdragt.

Blyant.

— En antik Figur. Blyant.

B i s s e n : En Trolovelse. 1815. Blyant.

D a h l : Skovparti. 1814. Pen.

204 a — Et Grantræ. Dresden 1844.

205 D r e y e r : Et antikt Hoved.

206 C. W. E c k e r s b e r g : En Galease og en Skonnert 2 Blade. 1825. Blyant.

— En Brig.

— En Kvinde i Bad. 1811. Tusch*

£

— 2 Figurtegninger. 1809. Tusch og Pen.

— En Salut paa Søen, den 2den Mai 1843, '

\

meget udført. Tusch.

— Venus og Amor. 1813. Blyant.

Nadveren, meg. udf. Sepie.

— En Gruppe Modelfigurer. Sepie.

— Indgangen til Baumannshulen. Tusch.

— Træer og Planter. Hannau 1810. Tusch.

— Strandparti. 1825. Blyant.

En Brig. Tusch og Pen.

En Modelfigur, meg. udf. Sepie.

— En Sælgekone. 1825. B lyant

— En historisk Corftposition. Blyant.

— 2 Modelfigurer. 1811. Sepie,

— Venus, Mars og Amor. 1813. Pen.

— Mythologisk Composition. Pen & Tusch.

/ / &

220 222

(17)

22

? » / /

224

3 - y /

225

' “i / / r

226 227

’A .y 228 / ^ 1 v 229

0

»1

i

230

t f k

231

232

/'i/pA

233 234 t y v 235 236 237 237 s+f*'

S

238

/ /

Is 239 240

* r / ly •

/ v / 241

C. W, E c k e r s b e r g : Kvindelig Figur.

1815. Blyant,

— Smaa Figurer (Fiskere). 1825. Paa den anden Side et Landskab. Blyant.

— 3 forskjellige Figurer. B lyant

— Drapperistudie. Blyant.

— Allegorisk Figur (Tiden). 1811. Blyant.

— Drenge, der blive bange for en Hund.

Aqvarel.

— En Dreng, forfulgt af en Bisværm.

Blyant.

En opseilende Brig 1826. Blyant.

— Tvende seilende Brigge. 1826. Blyant.

— En opseilende Kuf. Pen og Sepie.

— Composition. Blyant.

F r i s c h : En Aurikel. Tusch.

H e t s c h : Parti af det Indre af Slotskirken i Kjøbenhavn, meg. udf. Sepie.

— Villa Albani. Tusch.

J. L. J e n s e n : En Fugl paa en Kvist.

1847. Blyant, Tusch og hvidt Kridt.

— En Blommegreen. Blyant.

J e r i c h a u : Modelfigur.

— Statuen „Mercur“ efter Thorvaldsen.

242 — 2 Modelfigurer. 1837.

243 — En Modelfigur. Blyant.

244 — 2 Hoveder. Blyant.

245 — Et Pigehoved. Blyant.

23

2 ^ :

246 J e r i c h a u : Kvæg paa Marken, meg. udf.

Blyant.

'»'■ Æ i 2 47 A. K r a f t : En Tyrk. Wien. Blyant.

2^& — Et Selskab af Tyrker. Wien. Blyant.

*

' * 249 K u c h l e r : Udsigt igjennem et Vindue i Rom. 1862.

250 C. L a r s e n : Parti af Kjøbenhavns indre

^ Havn, seet fra Larsens Plads. Tusch.

251 L u n d : 3 Landskaber fra Italien. Blyant.

252 — Udkast til eu Portraitfigur. Sepie.

253 — Amor og en Havfrue. Pen.

254 — 15 Udkast af Landskaber i Italien.

Blyant,

255 — 9 Studiebøger og nogle løse Tegninger.

Blyant.

256 — En Foliobog, indeholdende en Samling Tegninger efter Malerier i (Rom) Italien.

S..' 257 F. C. L u n d b y e : Modelfigur. Blyant.

258 — Satirisk Composition. Frederiksværk 1838. Blyant.

/ V ’ 258 a — 2 forspændte Heste og en Hund. Blyant og Pen.

259 — 2 satiriske Hoveder og et Hundehoved*

2 Blade. 1834—35. Blyant.

— jL .260 — 2 Hunde og en Kat. 1840. Pen.

, j / \ 260 a — Et Kvindeportrait og en Dreng tilhest.

2 Blade. Blyant og Pen.

—} f f i l — 2 Kohoveder og en Gruppe af

%

Piger*

— —

f- J

1837. Blyant.

(18)

262 F . T. L u n d b y e : E n ædende Ko, 1840.

P en og Tusch.

262 a — E n Malkescene, Sepie,

262b L y n g b y : E n Corvet. Blyant og Tusch.

263 M a r s t r a n d : Modelfigur; p aa den anden Side. Modelfigur,

264 — 3 satiriske H oveder, Pen.

2§£L_A. M u l l e r : E n Italienerinde. Blyant.

266 — E n italiensk B onde; p aa Bagsiden en Kvinde, Blyant.

267 — E n Modelfigur. Blyant.

267 a — Mandligt Portrait, Blyant. 1839.

268 J . P. M ø l l e r : 2 Træ er, Blyant.

269 — E n Bro i en Skov. P en og Sepie.

270 A. M e l b y e : Søstykke. Pen.

271 Mo l i r : K lippeparti i en Skov. Blyant, P en og Sepie,

272 R u m o h r : B jerglandskab, meg. udf. Pen.

273 S c h a c k : Modelfigur,

274 N. S i m o n s e n : Studiefigur til Maleriet

„Christian den 4de paa Trefoldigheden/*

1847. Pen,

2 7 5 _ Cavalleri forfølgende Infanteri, Pen og Tusch.

276 — Cavallerifægtning 1848. Tusch, 277 — Sabelfægtning. P en og Tusch.

278 — 3 forskjellige Blade. Aqvarel og B lyant.

279 Skovgaard; E t Bøgetræ. Pen. P aa B ag­

siden en Dreng.

25

280 S k o v g a a r d : Prof. Klingberg, Thorvaldsen og et tredie, ubekjendt Portrait. 2 Blade.

■ 281 — P. Møller, Stemann og Høien, 3 Blade.

Blyant. 1838.

• 282 K r S t u b : Minerva bekrandser en Urne.

Blyant.

283 — Psyche betrag ter den sovende Amor,.

Blyant.

284 — U dkast til Compositionen: „Malvinas Aand, som berører den blinde Ossians H arpe.“ Blyant.

285 — Ossian og Alpines Søn høre Malvinas A and rører Harpens Strenge. („Udkast til M alerietpaadetkgl.B illedgalleri“.) Blyant.

286 — H ancyone seer i Drømme sin Mand Ceye omkomme paa Havet. Blyant.

287 — E urydice vender tilbage til Aandever- denen. Blyant.

288 — Amor opvækker den afmægtige Psyche.

Blyant.

280 — Gruppe a f Fingals Krigere, til Compo- sitionén: „F ingal med sin dræbte Brud A gandecca, for hendes F ader, K ongS tar- no. Blyant.

260 — Gruppe af-samme Composition.

291 — Prinds Christian (Kong Christian d. 8de), original Studie til Hovedet a f „H other“ ._

Blyant og hvidt Kridt.

292 — H other og Valkyrierne. Blyant.

//^

%

*

(19)

V 299

i 301

I

J 4 303

304 305

/£+

' ^ 4 f -

26

— H ervar maner sin F a d e r Aganthyr ud af Gravhøien for at erholde Sværdet Tyr- fing. Blyant.

Englen befrier P eter ud af Fængslet.

Blyant.

— U dkast til en Composition.

— Sigtun holder Skaalen over den lænkede L o k e. Blyant.

F in gal kæm per med Lodas Aand. Blyant.

— U dkast til Compositionen: „Fam iliesorg over et Barns D ød“. Blyant.

Kreds af Nordens Guder. Blyant.

— Kreds af Nordens Guder. Blyant.

a F . T e n g n a g e l : F ik e rh y tter i Maane- skin.

A. T h o r v a l d s e n : „Adam og E v a udja ges af Edens H ave“, U dkast til et B aie- lief. Blyant. Med Thorvaldsens egen­

hændige Underskrift.

^Christus i Tem plet i sit 12te A ar , U d­

kast til et Barelief. Blyant. Med T /s H aandskrift.

E n staaende Amor m ed Lyren, U dkast til et Barelief. Blyant. Med T .’s H aan d ­ skrift.

_ E n Composition (Diogenes). Blyant.

Med T .’s H aandskrift.

— „Christi D aab “, Udkast til et Barelief.

Blyant. P a a P apiret er henkastet nogle /

4 f

X “t

306 307 308

27

Notitser med Blæk af Thorvaldsen.

W a l l i c h : D et Indre af en italiensk G aard.

Tusch.

W o l p e r d i n g : E t Mandsportrait. Blyant.

2 Cartons med Tegninger af Thorvaldsen, Clemens, og Baronesse Stampe. B lyant.

308 a A. Ø e h e n s c h l æ g e r : 3 Hoveder. Bly­

ant. 1842.

Haandtegninger

af

fremmede Kunsteere.

309 D a v i d : E t Been. Paris 1800. Blyant.

310 O v e r b e o k (?): E n allegorisk F igu r. B lyant.

F u r i c h (?) „Skattens Mynt.“ Blyant. Under Glas og i Ramme.

Haandtegninger

312

af

danske Kunstnere

under Glas og i Ramme.

B e n d z : Modelskolen p aa det kgl Kunst- academ i om Aftenen. Tusch. „Tegning til Maleriet p aa det kgl. Billedgalleri paa Christiansborg Slot.“

(20)

28

313 H. B u n t z e n : Egetræer om Foraaret. E n stor og m eget udført Blyantstegning etter Naturen. 1832.

314 - In dki ørselen til Charlottenlund Skov.

E n stor og m eg. udf. Sortkridttegning.

l O O U . # TT,

315 _ Kystparti ved Sundet om Vmterem En stor og meg. udf. Blyants- og H v id tkn dt tegning paa Tonepapir. 1839.

Portraiter i Radering, Lithographi og Photographi,

af

J. Vilhelm Gertner.

Nogle ere retoucherede af Kunstneren.

316 E n hundredaarig Olding. 4 E xp l sep.

317 E n gammel F iskerkone, Stylograp i.

318 Ewald, efter Paulsens Maleri. 3 E xpl. sep.

319 Brødrene Bernstorff, efter J. Juel.

320 Guttenberg, efter Thorvaldsen. 5 Expl. sep.

321 De 4 Aarstider, efter Thorvaldsen. 12 E x sep.

322 Prinds Christian (C. d.9de). Lithogr. 3 E xp . 323 Prindsesse Alexandra. Lithogr. 0 x e “ ,p ' 324 Prindsesse A lexandra. Photograp i

Maleriet.

325 F re d e rik den 7de og Grevinde Danner.

Photographi efter Maleriet.

29

326 Baron Blixen Finecke. Photographi efter Maleriet. 2 Expl

327 Kamm erherre Bliicher. (H ovedet alene.) Lithogr. Strunk 291.

328 Kamm erherre Bliicher. 2 Expl. Lithogr.

retoucherede.

329 Oberst Lindam. Lithogr.

330. Professor, Blomstermaler J. L. Jensen. L i ­ thographi. Strunk 1322.

331 Ole Buli. Lithgr. Str. 494. 2 Expl.

331a Prof. Eckersberg. Lithogr. Str. 711. 16 Expl. (1 Expl. meg. retouch.)

332 A. Thorvaldsen. Photogr. efter Maleriet.

2 Expl.

333 M askinfabrikant Burmeister. Photogr. efter Maleriet.

334 E n lille D reng leger med en Hund. Photogr.

efter Maleriet. 3 Expl.

335 Kronprinds F re d e rik (Fred. d. 7de). 1846.

T egn er lithogr. 2 Expl.

336 F re d e rik den 7de. Knæstykke. (T e g n er lithogr. efter Maleriet). 2 E x p l. retouch.

337 Kultusminister Hall. Photogr. efter Ma­

leriet. 2 Expl.

338 Admiral Michelsen. (Kornerup lithog. efter Tegning.) jS tr. 1658. 2 Expl.

339 Biskop Mynster (Fortling lithogr. efter Ma­

leriet). Str. 1949, meg. retouch.

(21)

30

340 Grev Sponneck. Lithogr. Str. 2748.

341 Gruppe af 9 Portr. (fra en Møenstour, 1846).

Lithogr. 2 Expl. (Det ene beskadiget.) 342 Prof. Molbeck. M. Petersen sc. Str. 1858.

343 Prof. Hetsch. Kornerup lithogr* Str. 1147.

344 Baron Løvenskjold-Løvenborg. Kornerup lith. 2 Expl.

345 Moeser. Tegner lithogr., retouch.

346 Phister. Tegner lithogr. Str. 2169 a.

347 Oberst Trepka. Tegner lithogr.

348 General Flensborg, med original Undersk.

Str. 806 a. Tegner lithogr.

349 General Rye, med original Underskrift.

Str. 2485 a.

350 Stiftsprovst Tryde. Fortling lithogr. Str.

3085. 2 Expl.

351 Pastor C. Bruun. Str. 443, retouch.

352 Biskop Martensen. Str. 1810. 6 Explr.

353 Pastor E. W. Nielsen. Fortling lithogr.

Str. 2017. 3 Explr.

354 5 Sødskende. Tegner lithogr.

355 En Søkadet. Tegner lithogr.

356 Kunstnerens Fader. Fortling lithogr. Str. 880.

357 Conferentsraad H. C. Ørsted. Tegner lithogr.

Str. 3394.

358 Lars Mathiesen. Tegner lithogr.. Str. 1814.

Retoucheret.

359 Etatsraad Schiern. Str. 2554.

360 Commandeur S. L. Tuxen. Tegner lithogr.

31

361 Geheimeraad ColF1* Str. 609.

362 Kammerherre Berling. Str. 215, meget re­

toucheret.

363 Grev A. Moltke-Bregentved. Str. 1870.

364 Adam Oehlenslæger. 3 Explr., retouch.

365 Grev A. Moltke-Bregentved. Photographi efter en Tegning.

366 Stiftsprovst, Confessionarius Paulli efter Ma­

leriet.

367 Øienlægen, Professor Melchior. Photogra­

phi efter Maleriet.

367 Baron, Generalkonsul G. A* Gedalia, ditto.

369 Dameportrait (C. R.)

Portraiter

af

uden- og indenlandske Personer saavel i Pragtkobberstik som i Lithographi,

370 Paul Veronese, p. Haubraken sc.

371 Joh. Wiedewelt, Als p. Preisler sc.

372 Simon Vouet, v. Dyck p. R. v. Vorst sc.

373 Albert Thorvaldsen. C. Kychler fec.

374 Albert Thorvaldsen. C. W. Eckersberg p.

E. Eckersberg sc.

375 F. Quisnel, se ipse p. M. Lasne sc.

376 T. Rombovts., v. Dyck p. v. Enden.

(22)

32

377 J . G. Ville, Greuse p. J. G. Muller sc.

378 Hyac. Rigaud. se ipse p. Danllé sc.

679 J. C. Reinhardt. C. Kychler fec.

380 F. de Frey, se ipse p. J. B. Poilly sc.

381 Antoine Pesne, se ipse p. G. F. Schmidt sc.

382 F r. Overbeck. C. Kychler fec.

383 N. d. Largilliere, ipse p. F . Chereau sc.

334 J . Balthazar Keller, Rigaud, p. Drevet sc.

385 Ingres. Masson fec.

386 A. GrafF, se ipse pinx. J. G. Muller sc.

387 C. v. d. Geest, v. D yck p. Pontius sc.

388 H. Gentilescius. v. D yck p. L. Vorster- mann sc.

389 Clemens. E ckersberg p. Clemens sc.

390 Raphael Mengs. Preisler sc.

391 Canova G erard p. F. W e b er sc.

392 M. v. Baugart. Rigaud p. E delinck sc.

393 Å, Tidemann. Hornnck lith. 1840.

394 H , Vernet. Delaroche p. Lithographi.

395 F. Boucher. Roslin p. Cormona sc.

396 8 a f J. V. Gertner calquerede Portraiter efter v. Dyck. Blyant.

397 Samuel Rimarrd. H. Rigand p. Drevet sc.

399 Francois de Medicis. Rubens p. Edelinck sc.

400 Carolus Archiepiscopus. H. Rigaud p. G.

F. Schmidt sc.

401 Louis de la T our d’Avergne- H. Rigaud p.

G. F . Smith sc.

33

402 René Francois de Beauvau. H. Rigaud p.

Drevet sc.

403 Christianua Augustua. Pesne p. G. F . Schmit sc.

404 C. D. Dehn. Rigaud p. Chereau sc.

405 David Splitgerber. F albe p. G. F . Schmidt sc.

406 J. de Garter. Qvinkhardt p. Houbraken sc.

407 I. G. Bahncius. A. Graff p. Bause sc.

408 General Talmash. I. H oubraken sc.

409 Blumenbach. Grimm fec.

410 B orgm astroOlandese.Rem brandtp.Longhisc.

411 Carolus de Mallery. v. Dyck p. L. Vor- stermann sc.

412 Theodorus Galle. v. Dyck p. Vostermann sc.

413 Clarisimus Erycius. v. Dyck p. v. Enden.

414 H. v. d. Enden. v. Dyck p. Vostermann sc.

415 Louis Duc de Bourgogne, de Troye p.

Edelinck sc.

416 Joachim F . B. Potier. Vanloo p. Petit sc.

417 Jacobus Beningnus Bossuet Episcopus. Ri­

gaud p. Drevet sc.

418 Charles Gospard Guillaume de Vintimille.

Rigaud p. Drevet sc.

419 Napoleon le Grand. F . Gerard p. Desnoy- ers sc.

420 Luther og Melancton. F r. Muller sc. 2 Blade.

420 a Ernst. Krihuben lith. 2 Ex.

421 Luvdig Tieck. Hanfstaengel 1837. lith.

3

(23)

34

422 G en eral Bliicher. G rø g er p. 1816, lith.

423 List og T h alb erg . 2 B lade, lith.

424 Je n n y L ind. A llem and lith.

425 E rn s t og List. 2 B lade, lith.

426 L ist og T h a lb e rg . 2 Blade, lith.

427 3 forskjellige P o rtraiter, lith.

428 P rin d s A lbert. H anfstaengel lith.

429 U b e k je n d t P o rtrait. v. D y c k p. C laessen sc.

430 P o rtra it a f en B illedhugger. G . F . Schmit sc.

(?)

431 P o rtra it a f en V idenskabsm and. T rinquesse p Chevillet sc.

432 U b e k je n d t P o rtra it. G. F . Schm idt sc.

4 3 3 6 c a lq u ered e P o rtra ite r efter van D y c k a f J. V. G ertn er.

434 K ø b k e fec. P o rtra it af en gam m el M and.

2 E x p lr.

4 3 5 — M aleren K rohn p a a V a n d rin g ; heel F ig u r.

436 A. Muller f. P o rtra it a f en gam m el Mand.

438 C. H ansen f. E n J æ g e r ; heel F ig u r..

439 M adam e S ch all; heel F ig u r. E c k e rs b e rg del. L a h d e sc.

440 K o n g C hristian den 3die. J a c o b B inck fec.

441 G o th ard B raem . C arl v. M ander p. Hal- w egh sc.

442 Jo h a n n e s B raem . Simon de P a s sc.

443 Cecilie B raem . Simon de P a s sc.

35

444 L uise A ugusta. I. J u e l p. Clem ens sc.

445 H . Rantzow. W u g te rs p. H a elw eg ec.

446 C. F . W e g e n e r. V erm ehren p. lith, 447 Professor N. W . G ade. V erm ehren p . lith.

448 O. B ang. Monnies p. B æ ren tzen lith.

449 G eh eim e-E tatsraad A dler. L . Sm ith del.

F o rtlin g lith.

450 J . L . H e ib e rg . M onnies p. B æ ren tzen lith., m ed B io g rap h i.

451 G yldendahl. Poulsen p. T e g n e r lith.

452 P ro fesso r T rier. M arstrand del. F o rtlin g lith.

453 F in n M agnussen. J e n se n p. Lassalle lith.

454 E . C. W erlauff. B æ ren tzen lith. 2 E x . 455 W eise. L e h m a n del. F o rtlin g lith.

456 C. S. K ø b k e. M arstran d p. R o e d f.

457 E . M eyer. O lrik del. X ylogr.

458 C. V. E c k e rs b e rg . M arstrand p. E . E c k e rs.

b e rg sc.

459 P rofessor D ahl. C. V. E c k e rs b e rg . E . E c k e rs b e rg sc.

460 G eh eim e-E tatsraad A dler. M arstrand p.

T e g n e r lith.

461 G eh e im e -E ta tsra a d Collin. R oed p. T e g ­ n e r lith.

462 W . B endz. K ø b k e p. H o y e r sc.

463 K o n g F r e d e r ik den 7., K næ stykke. Schøtt p. T e g n e r lith.

464 F r u T u tein . F rø lich del. T e g n e r og Kit- tendorff lith.

(24)

36

465 Professor Friis. Photographi.

466 Thorvaldsen. Riepenhausen fec.

467 Professor C lausen; lithogr. efter Photografi.

2 E x,

468 Christian W inther.

469 Paludan Muller.

470 H. C Andersen.

471 Ole Buil. Ramberg lith.

472 Dronning Louise. Allemand del. T egner lith.

473 O. Bang, Edw. Hansen, Mynster og Mad.

Holst. 4 Blade.

474 H. C. Andersen, B. Christensen og F ru • H eiberg. 3 Blade.

475 4 unavngivne Portraiter.

Raderinger, Kobberstik og Lithogra- phier

af

danske Kunstnere.

476 N. A bildgaard pinx. Ossian. Clemens sc.

477 — p. Socrates. Clemens sc.

478 O. B acke p. Den jy d sk e Vogn. Zillen sc, 479 C. Bloch p. Kaalspiserne Sonne sc.

480 — p. Den romerske B arbeer.

481 H. Buntzen fec. Indkjørselen til Charlotten- lund Skov. 2 Expl. D et ene beskad.

37 482 J . Dahl f. Skibbrud*

483 — f. Søstykke.

484 - f. Granskov.

486 - f. Norske K irker i Middelalderen. 24 Blade, komplet.

486 Dorph p. F iskerkonen venter sin Mands Hjemkomst. Ballin sc.

487 C, W. E ckersberg f. D æ kket af et Orlogs­

skib. 6 Expl.

488 — f. E n J a g t til Ankers.

489 — f. E n seilende Brig.

490 — f. Italiensk Architektur.

491 — p. Fiskere fra H ornbek redde Capitai- nen paa et strandes Skib. E . Eckers- berg sc.

492 — P- Søstykke. Petersen sc.

493 H. F reund, inv. Ragnarok, F rise ; Olrik lith.

394 L. Frølich f. Asger Ryg. 9 Blade, kompl.

395 — f. Dronning Dagm ar. 6 Blade, kompl.

396 — f. Hjortens Flugt. 6 Blade, kompl.

497 — f. Amors og Psyches Historie, kompl.

498 - f. Hundens Historie. 9 Blade, kompl.

499 — f. Fragtvognen.

500 — f. Tiggerbørn.

501 — f. T yrekalven og Hunden.

502 — f. 3 Hunde.

503 — f. Gamle Heste.

504 G ebauar f. Manden paa Livets Bro. (Aar- huus ridende Postbud.)

(25)

38

505 G ebauer f. E n Reisende overfaldes af Røvere*

506 — f. 2 Væddere.

507 — f. Stutteriheste.

508 — f. Jag thu nde. 15 Blade, kompl.

509 — f. 4 Blade til Reinecke Voss.

511 Gurlitt. P arti fra Bleking i Sverrig.

512 C. Hansen f. Æ g irs Gjæstebud.

513 — f. Kronborg.

514 — del. Adam og E va udjages af Edens Have.

515 H. Hansen del. F rederiksbo rg Slot. 2 Expl.

516 C. K raft f. Karnevalslystighed paa Roms Gade.

517 — p. Karnevalslystighed paa Roms Gade, Kittendorff lith.

518 K ychler p. Scene hos en romersk H atte­

mager. Kittendorff lith.

519 — p. Joseph og hans Brødre. Kittendorff lith.

520 K øbke f. Den antike Hund.

521 Lahde. Ulfeldtsplads efter Bombardementet.

522 Lund og Andre. E n Samling Compositioner.

523 Lundbye f. D et lille Æ sel.

524 — f. F aaren e ved Kæmpehøien*

525 — f. 2 Blade.

526 M ackeprang d. E gnen omkring Faaborg.

Grove lith. 4 Blade.

527 W . M arstrand p. Scene i et romersk Osteri.

Sonne sc.

39

528 A. Melbye f. Marinebilleder. 2 Blade.

529. E . Meyer p. Italiensk Genrebillede. K it­

tendorff lith.

530 A. Muller f. 2 svævende Engle.

531 E . Paulsen f. Knud den Store.

532 Roed

f.

Roeskilde Dom kirke og F red erik s­

borg Slotsgaard. 2 Blade.

533 Rørbye p. Abaten. Ballin sc.

5 3 4 — p. F iskere ved Skagen. Kittendorff

lith. 2 Expl.

5 95 Schleisner p. Brev fra Sønner, Fortling lith.

536 N. Simonsen p. Den Gjerrige. Sonne sc.

537 K. Stubdel. Haandtegninger, ukomplette.

538 Sonne. Konturer efter Arbeider, udstillede i Akademiet i 1826—28.

539 Bartsch & Holm f. 3 Blade med Kvæg.

Raderinger, Kobberstik, Lithogra- phier etc,

540 Berghem , p. le Marchal de Campagne, Leveau s.

441 Hobbem a p. Landskab, Petersen sc.

541 a Teniers p. les Oeuvres de Misericorde (Al­

misseuddelingen) le Bas sc.

542 Netscher p. le petit Physicum, Ville sc.

543 — Mort de Cleopatra, Ville sc.

(26)

( i 5 4 ^ R em brandt p. le pere de la fiancée re g la u t sa dot, Schm idt sc.

545 du J a id in fec. T y re n ved Pælen.

i 546 R em brandt p. E n Olding, G. F . Schm idt sc. 2 Expl,, sep.

547 G, F lin c k p. E t sk jæ g g et H o v ed m ed Kalot, G. F . Schm idt sc., 1769.

548 D ietrich p. Christus fremstilles i Tem plet.

T. G. F . Schm idt sc.

i 549 P . v. Os fec. E n græ ssende T y r, sm. T .

‘ 550 G. D ouw p. la D evideuse, Ville sc.

551 6 forskjellige B lade.

552 2 do. a f eng elsk e K unstnere.

553 3 engelske P o rtraiter, Inskipp del, W ag staff sc.

554 3 do. do.

555 R aphael p. D en hellige Fam ilie, F r e y sc.

5p6 — la M adonna del L ago, E . Muller sc.

557 Giotto p. N adveren, 3 usam m ensatte Blade, R uschew eyh sc.

558 T itia n p. Q vindehoved, B e rtra n d sc.

559 R ib era p. E n M athem atiker, B. Follin sc.

560 M ichel A ngelo p. D om m edagen, R ibault sc.

561 R ap h ael p. T ransfigurationen, D origny sc.

sm. T.

562 C a ra c c i p. la Vierge, K lau b er sc.

563 K olbe fec. 2 B lade, S k o v lan d sk ab er.

564 — 2 do., do., n o g et m indre.

565 F r . O v e rb e c k fec. E n Apostel, 2 E xpl.

41

566 Klein, 3 B lade m ed H unde. 1818.

567 — 2 B lade m ed o p p a k k e d e H este og Muler.

568 — Felicissino capo d’anno.

569 — 2 B lade m ed K ø er og Kalve.

570 — E t russisk K jøretøi.

571 V o g el, M alerkonsten og A rchitecturen, 2 B lade. T h a e te r og Støtzel sc.

572 S ch en au p. d er W eise.

573 W ach , de ni Muser.

74 Vogel, Philosophien. K rig e r sc.

575 Roos inv. 3 B lade m ed D yr.

576 Scheffer p. „K om m et h er zu m ir“ etc. Kbst.

577 L essing del, historisk C om position, Hoff- m ann sc.

578 B e c k e r p., das Gewitter, S teifensand sc.

579 B eyer, die L urley, E . M andel sc.

580 Schw abe lith., S ch ack und S ch ack m att, 2 Bl.

581 Alb. D u rer, Sam son m ed Løven, Træ snit.

582 R iedel sc. F lu g te n til Æ g y p te n , D ietrick p.

583 D ietrich tec. H y rd e s ty k k e i Polem burg«

Stiil.

584 A bbem ae, en B jergstad.

585 R uyesdael inv. E t stort A q v arelian d sk ab m ed et V andfald.

586 D ra k e m odelleret, Natui freuden, A ndorff sc.

587 S ieg ert p. D e r F re ie rta g , B orthelm ess sc.

288 M eyer p. D as erste G ebet, S a g e rt sc.

589 P ollack p. C h iare und ihre Schwister, W ild t lith.

(27)

42

590 Geselhap p. Mutterliebe, Zouanin sc.

591 Basse fec. 2 Landskaber.

592 — bei Salzburg.

593 Meyerheim, Genrebillede.

594 Etzdorff fec. Bjerglandskab.

595 Chodowiecki & Haas fec. & sc. 11 smaa Blade.

596 — fec. Kunstdommerne, 597 Reinhardt fec. Skovlandskab.

598 Grimm fec. Gartnerboligen i Villa Borg- heses Have.

599 Chodowiecki inv. 16 smaa Blade.

600 — 12 do.

601 Klein fec. 2 Blade.

602 Kolbe, fec. 2 Landskaber.

603 3 Kobberstik af tydske Konstnere.

604 Riedinger, 2 Blade med Hjorte og andre Dyr.

605 Chodowiecki fec. 6 Blade, 606 8 forskjellige Blade, 607 3 Blade tydske Konstnere.

608 6 forskjellige Blade.

609 2 P ortraiter a f Chodowiecki.

610 E n Mængde Træsnit.

611 Tidemann. E t lithographeret Blad med en Gudstjeneste i en Kirke.

612 E n norsk Bygning, Photogr.

43

613 2 Scener af Carl Johans Liv, lith. Bene p.

614 32 forskjellige Staalstik efter Malerier.

615 Landskabsstudier af E berhard.

616 Ruyesdael del. Landling Fremstilling, 617 H. Vernet p., la journe méne Napolitaine,

Conquy sc,

618 B. Greuse p. Genrebillede, L. Cars sc.

619 Lavrience p., la consolation de L ’absence, N. de L auny sc.

620 A. Scheffer, Christi Frem træden i Livet, Allgeyer sc.

621 Calame fec. Bjerglandskab, Genf 1840.

622 Missonier p,, le Liseur, C arey sc.

623 — le Hallebardier, Deslaux sc.

624 de la Roche p. Den hellige Jom fru ved Korsets Fod. Lønborg lith.

625 Raphael p. St. Jean, B ertrand sc.

626 Vien p. Dédale et Icare, Preisler, sc. 2 Ex.

627 P ierre p. Baccanale. Preisler, sc.

628 Ingrei p. L. Odalisque, Metzmacher sc.

629 R. B onheur p, Studepløiningen, Anastase lith.

630 Meissonier p. les Landsqumets, Siroug lith.

631 Marithat p. en Caravane, Nanteuil lith, 632 Lethiere p, Junius Brutus ogVirginius, Co-

queret sc. 2 Bl.

633 FMon fec. bedende Pige, 2 Bl. col.

634 C. Vernet p. Passage over St. Bernhard, V. Høyer lith.

835 2 Blade med Fugle.

(28)

44 t>36 7 forskjnllige Blade.

637 7 forskjellige Blade.

638 Amalienborg og Frederiksborg, 2 Photo- litographier.

639 6 Photographier efter Raphaels Amor og Psyche i Palais Farnese i Rom.

640 2 do. do. større Format.

642 1 do. stort Format.

643 Tarqveno og Lucresia efter Cagnaci, Phot.

644 8 Photographier efter Kobbere af Stanzerne af Raphael, do.

645 En Hyrdedreng efter en fransk Kunstner, do.

646 2 franske Genrebilleder, do, 647 les jouers dé échecs 1858. do.

648 le liseur, 1857, do.

649 4 forskj ellige Photographier.

650 10 do. do*

651 16 do. do.

Kobberværker etc.

652 „Art-Journal“, 33 Hefter,

653 Ursin og Hetsch, geometrisk Tegnelære med Text.

654 Eckersberg, Linieperspektiven anvendt paa Malerkunsten, 1841.

625 Tegninger for Snedkere.

45 656 ,.Bildersaal“, 6 Hefter.

657 „Thorvaldsen og hans Værker^ ved Thiele, smukt indb. i 5 Bd. tilligemed nogle Smaa- srifter om Thorvaldsen.

658 Raphael inv. „Psyches Historie”. Udg. 1774.

659 „Bibelske Billeder” Kbh. 1866. Phot. lith.

660 „Leben Raphaels”, 12- Umrisse von Reipen- hausen.

661 O. Gesner, „Tableux de gouache”, Kolbe se.

662 „Radirungen von Klein”, i Mappe, 100 Bl.

663 „Radirungen von Huet”, Fol.

664 Helden Ænæas und seinen grossmutsigen Thaten, 50 Bl. Niirnberg.

665 Freseo Malerier i Hnrculanum og Pornpei ved Lillienberg, 11 Hefter.

666 Nuova Raeeolta reppresentante i Costume Religiosi, civili k Miletari et Roma 1795.

667 Endeel Modeltegninger for Snedkere og Smede.

668 Eberhard, „Landschaffsstudien”.

669 Landskabsfortegninger af Petersen.

670 Fortegninger for Figurtegnere etc.

671 Retsch 1828, Hamlet efter Shackespeare, ilust.

672 — do., 2 Udg.

673 — Machbeth, do.

674 — Kong Lear, do.

675 — Henrik d. 4., do.

676 — Romeo og Julie, do.

677 — De lystige Kvinder i Vindsor, do.

(29)

46

678 Retsch, Othello, efter Shackespeare, illustr.

679 — Stormen, do.

680 — Faust efter Gøthe, ilus.

681 — Pegasus efter Schiller, ilust.

682 — Fridolin, do.

683 — Klokken, do.

Gibsafstøbningeiv

684 Amor med Løven, Basrelief af Thorvaldsen.

685 E n Venusbuste af Canova.

686 E t Venushoved af Canova.

687 Et Gratiehoved.

688 Christusmasken af Thorvaldsen.

689 En antik Buste.

690 Goethe, Statuette.

691 Halspartiet af en ung Kvinde.

692 Brystpartiet af en ung Kvinde.

693 E n Barnefigur og et Barnehoved.

694 Oehlenschlægers Maske.

695 Thorvaldsens Hænder.

696 do. do.

697 Thorvaldsens venstre Haand og et Hoved Terra cotta

698 E n antik Maske.

699 3 kvindelige Hænder.

700 6 Børnehænder.

701 4 Børnehænder.

47 702 3 kvindelige Hænder.

703 3 Mandshænder.

704 3 kvindelige Hænder.

705 2 Mandshænder.

706 E n Kvindehaand og en Fod.

707 2 Fødder.

708 2 do.

709 Thorvaldsens Maske (i en Kasse).

710 Thorvaldsens Buste af Bissen, bronceret.

711 Oehlenschlægers Buste af Thorvaldsen.

712 En Samling Gibsornamenter.

713 En do.

Malerreqvisiter*

714 En legemstor L ededukke med Udstopning.

-J—115 E n mindre do. af Træ.

716 7 smaa spartlede Maghonibræder.

717 2 større Maghonibræder.

718 2 do.

719 Et stort spartiet Maghonibrædt.

720 2 store do.

721 2 Blindrammer.

722 2 store Blindrammer med paaspændt tilpræ­

pareret Lærred.

723 2 do. do.

724 2 do. do.

725 1 do. do.

(30)

48 726 2 mindre do. do.

727 2 do. do.

728 2 do. do.

729 2 do. do.

730 2 do. do.

731 3 do. do.

732 5 do. do.

733 5 do. do.

734 2 forgyldte Hammer med Grlas og Bag­

klædning.

735 2 Paletter.

736 2 do.

737 E n Kasse med Palet.

738 E n Malerkasse.

739 E n Kasse med Farveglas.

740 En Kasse med 2 Paletter.

741 En Beskyttelseskasse.

742 E n Kasse, hvori et Tegnebrædt.

/ j f - / J 7 4 3 7 Bundter forskjellige Pensler (separeres).

744 E n Kasse med brugte Pensler

745 6 store Maghonirammer med Glas og B ag­

klædninger (separeres).

746 En forgyldt Ramme.

747 3 Tegneram mer.

748 E n maghoni Ramme med Oval.

749 E n Palisandertræes Ramme.

750 3 store Linealer.

751 En Malerstol (Contoirstol).

752 E t Reflextionsspeil.

L

49 753 3 forgyldte Rammer.

754 E t m ekanisk Staffeli.

755 E t do. af Egetræ.

756 E t Staffeli.

757 E t do.

758 E t do.

759 E t do.

760 6 Staffelier (separeres).

761 E t Reisestaffeli.

762 E t Huulspeil paa Stativ.

763 E n mekanisk Modelstol.

764 E n Malerparaply.

765 E t Modelstativ.

766 Nogle Malerstokke.

767 E n Valseblindramme.

768 E t Tegnebord.

769 E t Skab til Kobberstik etc. med Udtræks- skuffer.

770 En stor Samling Modeller til Rammer, saa- vel i Tegning som i T ræ og Masse.

(31)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

De unge informanter – og især de unge kvinder – som ønsker frihed til at flytte hjemmefra som ugifte, ønsker at tilbringe tid med etnisk danske venner eller veninder eller ønsker at

De slutbrugere der indgår en afbrydelighedsaftale får betaling for deres afbrydelighed – uanset om forbrugsstedet aktiveres eller ej. 7 5 4 3

De gange, hvor jeg ikke har kunnet komme i kontakt med, har været, fordi den unge har haft det dårligt og endnu dårligere end ellers grundet landets Corona-krise.. Nogle

2 Rammen for energiscenarierne 3 Anvendelse af scenarier 4 Scenarie 1: Moderate nationer 6 Scenarie 2: Moderat Europa 8 Scenarie 3: Grønne nationer 10 Scenarie 4: Grønt Europa

Af de tre sorter, der kun er afprøvet i 2 års forsøg, har Erdmanna og Tylstrup 52-499 givet samme udbytte af knolde og 35 hkg mere end Bintje, medens Perlerose ligger ca.. Perlerose

2 Bud 1: Afklar forudsætninger for at deltage i digitale læringsforløb 7 3 Bud 2: Giv deltagerne en grundig introduktion til det virtuelle rum 9 4 Bud 3: Skab stærke relationer

• Giver vores samarbejde med andre jobcentre, a-kasser og uddannelsesaktører virksomhederne oplevelsen af en.

RESUMÉ 3 LÆSKEDRIKMARKEDET 4 Bryggeriforeningen mener 4 Defi nition af læskedrikke 4 Sund livsstil 4 Udviklingen i drikkevaremarkedet 5 FORBRUGET AF LÆSKEDRIKKE