Digitaliseret af | Digitised by

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s): Stiftelsen Understøttelses-Anstalt for trængende Efterslægt af Medlemmerne udi den ophævede civile og adskillige Stænders Enke-Kasse

Titel | Title: Beretning

Bindbetegnelse | Volume Statement: 1831-1837

Udgivet år og sted | Publication time and place: 1806 (U. B.), 1809 (U. B.), 1812, 1816, 1818-1820, 1822-1826, 1828-1832, 1834-1837, 1857-1952/53

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the

work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always

remember to credit the author.

(2)

In ^ v

^ A > " > 8 ^ ) ?

v^ »<c)^(Z^l_IQ^ SISl_IO^»<

1300L0904K16

(3)

S t i f t e l s e « ,

Understøttelses - Anstalt for tmngende Efterstoegt af Medlemmerne udi den ophcevede civile og adstillige

Standers Enke-Kasse.

N j o b e n h a v n .

T r y k t h o s A n d r e a s S e i d e l i n , Hof- og Universitets - Bogtrykker.

1 » 5 4.

(4)
(5)

S t i f t e l s e n ,

i ^ l«. '' ' ^

Understottelses-Anstalt for troengende Efterfl^gt af Medlemmerne ndi den ophævede civile og adskillige Stamders Enke-Kasse.

.

ed den aarlige Repræsentant-Samling, som, efter Tillysning i Kjobenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger, fandt Sted den 10^. Zunii indeværende Aar, blev fremlagt, bifaldet og understrevet:

Det her anforte summariske Uddrag af Regnskabet, som for Stiftelsen

i

Overensstemmelse med Fundationens Bydende ved den 33^ H. og de ved Bogholderiet efter 29^ g. holdende Boger bliver at afla'gge fra 1ste April 1830 til sidste Martii 183l.

(6)

I n d t « g t.

Efter det til 31'° Martii 1830 aflagte Regnskab var Beholdningen:

s) Udestaaende Prioritets-Capitaler . k) En Brandkasse-Obligation

«) I Sparekassen . . .

6) Contant i Kassen med Tillag af Renter . .

L. Renter for 11'° Junii Termin 1830 af de under I^itr. s og I> anforte Fonds-Capitaler, til­

sammen 108,024 Rbdlr. 43 H. Sslv . .

3. Renter for 11'° December Termin 1830 af Capi­

tal-Belob 103,024 Rbdlr. 43 tz. Sslv . 4. Afdrag paa en af Stiftelsens Capitaler

Selv.

Rbdlv.

102,648 S,376

108,024 48

48

Rbdlr.

187 7

194

Sedl.ogTcgn.

^RbUr, ^

74 17

137 65

Summa Zndtagt Kjsbenhavn, Stiftelsens Direction den 31'° Martii 1831.

Ramus. Collin.

91 2,221

2,221 12

4,692 9'.

9'.

735

(7)

u d g i v t.

Udbetalte Understøttelser til Stiftelsens Trængende for det forlsbne ?lar

Administrations-Omkostninger.

Som Udgivten oversteg Indttrgten til 31^ ?Xartii

Beholdningen bestaaende udi:

n) Udestaaende Prioritets - Capitaler >

d) En Brandkasse-Obligation . . . e) I Sparekassen

<Z) Contant i Kassen

Anm. Herved maa oplyses, at paa Stiftelsen hcrster endnu Fordringer, som 6 Perso­

ner have for Understøttelser, til Bel«b 180 Rbdlr. S-lv.

Selv.

Rbdlr. ?

102,636 5,376

Rbdlr.

137 7

Summa Udgivt og Beholdning, der ballancerer med Zndtcrgten Stiftelsens Bogholderi? den 31<° Martii 1831.

Boesen.

194

Sedl.ogTcgn.

74 17

91 Rbdlr.

3,238

788

68

137 360

K.

12

46

43

65 3;

4,692

(8)

L.

Uddrag af de i Aarene 1829 og 183V indgivne Ansogninger med vedfoiede Bestemmelser, som oplyse, hvilke af de Ansogende der er tilstaaet Understottelse, og hvilke der ikke have kunnet komme i Betragtning:

Inddeling efter Fundationens 8^ og 10",- §§.

Af I?.- Classe.

I.itr. For<rldre- eller faderloft Bom, der have sacu dan Sinds! eller Legemsmangel eller Svaghed, som hindre dem sra ak komme i Levebrod eller Ncrringsvei.

Pr. No.

Zfolge de tilvejebragte Slcrgtskabsbeviftr henhore de Ansogende til 4de Classe.

Ester Omstændighederne blev Tertia Christine Hen­

riette Fabricius bevilget Un- derstottelsen endnn for Zlaret 1831.

22. Tertia Christine Henriette Fabricius,

der har nydt Stiftelsens Understottelse som Opdragelses- hjelp, anholder ved sin Moder om fremdeles at beholde denne Understottelse paa Grund af sin Skro- belighed, ligesom Moderen ogsaa anholder om, at,

i

det Tilfalde at Datteren ikke kunde beholde Un­

derstottelse«, hendes Son Atto Theobald, der er 14 Aar gammel, da maatte tillcrgges den som Op- dragelseshjelp. Hun fremlægger derhos en Forkla­

ring, hvorefter hun af den Kongelige Pensionskasse nyder aarlig 120 Rbd. og af Enkekassen 40 R!?d.

Solv; men af den Gaard, hun eier

i

Fa'iledsskab med sin Svigerson, angiver hun ikkun at have en ringe Fordcel.

(9)

7

I^itr. N. F o r«ldrewse Born, som vcl have Sinds- og LegcmS - Fsrlighed, mcn trange til Opdragelse.

Pr.

Slcrgtstabet er ci fuldstæn­

digt beviist, men det loves at skulle ffce. Da det ei er godt­

gjort, hvorvidt Anssgerinden har Formue, eller Bmnene Arv, saa kan dm anssgte Understottelse ikke bevilges.

No. 15.

Heriniche Sophie Platou, Enke ester Capitain Ludvig Dau. Hun har 8 Born, af hvilke de 7, nemlig ? Dottre og 2 Sonner, ere uforsorgede, og den yngste ikkun 8H Aar gammel. Til disse Berns Opdragelse anholder hun om Understottelse. Hun har af Enkekassen 200 Rbd., og af den almindelige Pensionskasse 200 Rbd. aarlig, men Intet af de under Kjobenhavns Magistrat henhorende Legater.

Ansogmngen er bevidnet af Major Behmann, Pro­

fessor og Sognepra'st Brorson, Contra-Admiral Wessel-Brown, vr. Alecl. Svitzer, og Kjoben­

havns Raadstues 3die Secretariat.

Pr.

Naar Slagtssabet er be- viist, tilstaaes Anssgerinden, paa Grund as hendes Trang, 40 Rbd. Sslv aarlig i Op- dragelseshjelp for hendes Sen Johannes Mathias, indtil han har fyldt sit 16 Aar.

No. 16.

E n g e l k e

Marie Teilmann,

Enke ester Sognepra'st

C. A- Dahl,

anholder om Opdragelseshjelp

for sin Son Johannes Mathias Dahl, 10 Aar

gammel, som er bestemt til Studeringer. Foruden denne Son har hun en Datter. Hendes Mand har efterladt hende megen Gjeld, hun er uformuende og

i

trængende Omstændigheder. I Pension har hun

ialt

170 Rbd.,

og

desuden har hun aarlig 20 Tdr.

Byg og 4 Tdr. Rug af Fialtring og Trans Sogne­

kald.

Ansogmngen er bevidnet af Provst og Sog­

nepræst Rordam, Provst og Sognepra'st Bang,

og

Justitsraad og Borgemester Moller i Roeskilde.

(10)

8

I/itr. Trangende Enker og ugifte Fruentimmer, som ei ere i Stand til at fortjene deres Under­

holdning.

Gjentagne Ansogninger.

Pr. No. 130. Arnette Frederikke Sontum,

Enke ester Pram- Naar Slagtffabet er be- mester og Havnefoged

i

Bergen

N- Linde,

anfort

i

viist, tilstaaes Ansegerinden, hx« trykte Forklaring af 1823 Side 10, og 1825 liched^? Tm?g"^40?bd' ^de 8, gjentager sine forhen indgivne Ansogninger, Solv aarlig. ' ' ^ ftemla'gger Stistsphysicus vr. Merl. Monrads Attest for at hun er svagelig, endog lidende af Sinds- svaghed, samt Bergens Raadstues og Stiftsprovst Bruuns Attester for at hun er tramgende, da hun har alene 30 Spdr. i aarlig Pension, og derhos har en uforforget Datter hos sig.

Pr. No. 137. Sara Maria Fabricius,

Enke efter Sognepræst Slagtffabet er beviist, men

Fons,

anfort

i

den trykte Forklaring af 1823 Anssgerinden kan efter Om- Side 10, gjentager sin Ansogning, og anforer, at Betragtning" aarlig Understottelse, som hende af den alminde­

lige Pensionskasse var tilstaaet, indtil hendes yngste Son havde fyldt sit 18 Aar, er ophort, samt at hendes Trang hidrorer fra denne Sons Underhold­

ning, indtil han har underkastet sig Embeds-Examen.

Pr. No. 147. Charlotte Weinschenck,

Datter af Pastor

Wein-

Slagtssabet er ei fuldstan- schenck til Skjelbye i Sjelland, anfort i den trykte digt beviist, og Anssgningen Forklaring af 1827 Side 13, gjentager ved Faderen kan for narvarende Tid ikke sin forhen indgivne Ansogning om Understottelse, og komme i Betragtning. fremlægger Lægeattest for sin Svaghed.

Pr. No. 148. Anne Kleidrup Broch,

Enke efter Kjobmand Slægtskabet er ei fuldstan- Hans

Broge

i Grenaae, anfort

i

den trykte For­

digt beviist, og Ansegerinden klaring af 1829 Side 8, gjentager sin Ansogning,

(11)

9

kan, da det ikke er oplyst, at hun ei lamgere bestyrer Huus for Cancellieraad Aagaard, 0A det ei heller med Lcrge-Attest ved denne Ansogning er godt­

gjort, at hun er svagelig, ikke for n<rrva?rende Tid komme

i

Betragtning.

Pr. No.

Slcrgtffabet er ei fuldstæn­

digt beviist, og Ansogerinden kan, saalcrnge hendes Sted­

fader lever, ikke komme i Be­

tragtning.

og med Attester fra Provst Fugl og Cancellieraad og Byefoged Aagaard, begge i Grenaae, godtgjor, at hun har bestrcrbt sig for at erhverve det Fornodne til sit Ophold, men tiltagende Alder og Svaghed bliver hende stedse byrdefuldere, at hun er uden For­

mue, og har ingen offentlig eller privat Understottelse.

153. Anna Sophia Augusta Kreidal,

anfort

i

den trykte Forklaring af 1829 Side 10, gjentager nu sin Ansogning, hvorefter hun er 42^ Aar gammel, opholder sig hos sin Stedfader, Sognepræst T-

Lund

i Fyen, og har 14 Rbd. 78 si. i Renter samt af et Legat aarlig 16 Rbd., men ingen Pension af

den Kongelige Kasse.

Slægtskabet er ikke beviist, og AnsogcrindenS Trang er ei neie oplyst og beviist. Hun kan ester Omstændighederne ikke for n<rrv<rrende Tid kom­

me i Betragtning.

Pr. No. 157. E. C. Otzen,

Enke efter Sognepnrst

Schade l

Nykjobing paa Morsoe, anfort i den trykte Forkla­

ring af 1829 Side 12, gjentager sin Ansogning, efter hvilken hun er li? 68 Aar gammel, og lider af asthmatiske og Krampe - Tilfa'lde; hendes Mand havde ikke efterladt hende Formue, og hun havde ikke videre Understottelse, end af Kaldet Rbd. i Enkepension.

2. Nye Ansogninger.

Pr. No. 158. Johanne Christiane Lovise Kruger/

Datter-Dat- Naar Slægtskabet fuldstan-

digt bevises, tilstaaes Anss- gerinden, paa Grund af hen­

des Svaghed og Trang, 40 Rbd. Selv aarlig.

ter af Capitain og Proprietair Ulrich

Christian Goring,

og Hustrue

Anne Marie Schinkel.

Hun er 52 Aar gammel, og af et svageligt Helbred, saa at hun ikke kan erhverve det Nodvendige til sit Op­

hold; hun er derhos i meget trcengende Forfatning, (2)

(12)

10

Pr. No.

Naar Slægtskabet bevises, tilstaaes Anssgerindcn, paa Grund af hendes Trang, 40 Rbd. S«w aarliz.

Pr. No.

Slægtskabet er beviist, og Mssgerinden er, paa Grund af hendes Trang, tilstaaet 40 Rbd. Selv aarlig.

og nyder alene aarlig 12 Rbd. af Selskabet, der understotter ugifte Fruentimmer, hvisKaar ikke svare til deres Opdragelse, og 24 Rbd. Solv af en Stif­

telse i Nykjobing, samt af Pensionskassen 50 Rbd.

aarlig. Anfogningen er bevidnet af Stiftamtmand Kammerherre Jessen, Juftitsraad og Borgemester Moller, og Sognepræst Winther i Nykjobing paa Falster.

459. C. M. Selmer,

Enke efter Landva'sens-Commis- sair, Procurator

H. C. Thorbiornsen,

Sonne­

datter af Byefoged

Niels

Selmer

i

Assens, og Hustrue

Mette Marie Lauridsvatter.

Hun har 4 Born, af hvilke den cvldste kun er 8 Aar gammel;

hendes Mand har aldeles ingen Formue efterladt hende;

i

Enkekassen er hun forsikkret 100 Rbd. aar­

lig, hvoraf dog kun

i

mange Aar vil kunne oppebå­

res

det Halve, da det Bvrige gaaer til Afdrag paa resterende Jndskudsgjeld med paalobende Renter, men forevrigt nyder hun ingen offentlig Understot-

telse, og lever faaledes

i

trange Kaar, uden Evne

til

at opdrage sine Born. Anfogningen er bevidnet af Sognepræst Rothe, Etatsraad og Generalsiskal Treschow, Kjobenhavns Raadstues 3die Secretariat, og Landsoverrets-Procuratorerne, Justitsraad Wei­

demann og Ring.

"160. Cathrine Geelmuyden Fleischer,

Enke efter Kjob- mand

Hans Maartmann,

Sonnedatter af Can- cellieraad og Sorenstriver

Johan Sechmcmn Flei­

scher i

Bergen, og Hustrue

Cathrine Geelmuyden,

samt en Sonnedatters Datter af Kammerraad og

(13)

11

Tolder

i

Drammen,

Knud Nordahl

og Hustrue

Gienrud Jochumsdatter Irgens.

Hun har

5

Born, af hvilke den a'ldste, en Son, er confirme- ret, den anden, en Datter, ligeledes, men meget

svagelig af Brystkrampe; de Z folgende Born ere uconsirmerede, og af disse den yngste, en Son, 8 Aar gammel; hun er uden Na>ringsvei, og har ingen Hjelp uden den, godmodige Venner yde hende, hvilken efterhaanden bliver mindre; forovrigt har hun aldeles ingen Understøttelse af offentlig eller pri­

vat Kasse, men er hoist trcvngende. Ansogningen er bevidnet af Stiftsprovst Bruun, Regimentschi- rurg Fleischer, og Magistraten i Bergen.

Pr. No. 161. Lucie Emerenhe Bang,

Enke efter Cand. Theol.

og Sognedegn

Bech;

hun er Sonne-Datter af Hofpra'st

Hans Jorgen Bang

og Hustrue

Appel»

lone Dorothea

Schive, er 48 Aar gammel, har vcvret blind i flere Aar uden Haab om Bedring,

og

har desuden et svageligt Helbred; hun har selv ingen Bern, men 7 Stedborn, som hun omhyggelig tager sig af; hun er ikke i Ncrringsvei, har ingen Formue, og nyder ingen Pension af Kongelig eller offentlig Kasse, men har alene af Degnekaldet 5 Tdr. Byg, og af Degne-Enkekassen imellem lo og 1K Rbd., samt fri Bolig. Ansogningen er bevidnet af Her­

redsfogden for Sunds og Gudme Herreder, Secre- tair Bruun, Sognepræst Baggesen,

og

practiserende Lgge Toxwcvrd i Svendborg.

Pr. No. 162. Karen Galschjvth,

Enke efter Skibs - Chirurg

Naar Slægtskabet bevises,

Georg Ziesler,

Datter-Datter af Sogneprcrst cg n«rmere Attest forskaffes

Frans Furniann

og

Gierlrud Marie Peders«

(2*)

Naar Slægtskabet bevises, tilstaaes Anssgerinden, paa Grund af hendes Svaghed og Trang, 4V Rbd. Selv aarlig.

(14)

12

fra Avrigheden om hendes trange Kaar, og at hun ingen Understottelse har af offentlig eller privat Stiftelse, saa til- staaes Anss-gerinden 40 Rbd.

Sslv aarlig.

datter Brarup.

Hun er 48 Aar gammel, svage­

lig af Helbred, fornemmelig hvad Synet angaaer, hvilket sa?tter hende ud af Stand til at erhverve det Nodvendige til Livets Ophold. Hidtil har hun ved Hjelp af en liden Skole ernceret sig, men er i træn­

gende Forfatning, og har ingen Understottelse, saa hun i sin hjelpelose Forfatning med Bekymring seer Fremtiden imode. Ansogningen er bevidnet af Kjob- mand N. Nicolaisen, Notarius Publicus Jorgensen, vi. Necl. Monrad og Sognepræst Grogaard, alle i Bergen.

Af 2^ Classe.

I^itr. O. Trængende Enker og ugifte Fruentimmer, som ci -re

i

Stand til at fortjene deres Under, holdning.

Pr.

Slægtskabet er beviist, men da tilstrækkelig Oplysning mangler om Moderens og Bsrnenes ncrrvcrrende Hel- breds-Forsatning og Trang, saa kan Anssgerinden ikke nu komme i Betragtning.

Gjentagne Ansogninger.

No. 52. Mette Earhrine Lange,

Enke efter Sognepræst Borch, anfort i den trykte Forklaring af 1819 Side 20, 1820 Side 8, 1822 Side 13, 1823 Side 12, 1825 Side 11 og 1827 Side 12, gjen- tager sine Ansogninger, hvorefter hun er 62 Aar gammel, havde 6 Born, tildeels at forssrge, var sygelig, trængende, og havde alene af hendes Mands Kald aarlig 5^ Tdr. Rug og 9 Rbd. i Penge,

af

Postkassen 100 Rbd.,

og af

Enkekassen for

alle

Stamder 40 Rbd., og, at hun er endnu i samme Stilling, lover hun at godtgjere.

(15)

13

Pr.

Slægtskabet er beviist, og Christiane Sophia Spidberg Brunn tilstaaeS, paa Grund af hendes Svaghed og Trang, 40 Nbd. Sslv aarlig.

No. 62. Elisabeth Maria Dass

og

Christiane Sophia Spidberg Bruun,

anforte i den trykte Forklaring

af

1822 Side 13, 1823 Side 12, 1825 Side 11, 1827 Side 12 og 1829 Side 13, gjentager deres Ansogninger, ester hvilke den forste er 57 Aar, og den sidste 49 Aar gammel; de ere sygelige, ifcrr sidstnævnte, have ingen Formue, og nyde hverken Pension eller Understottelse; deres Trang er nu end mere trykkende, da deres Moder, hos hvem de opholdte sig, er dod.

Pr. No. 65. Petrine Ussing,

anfort

i den

trykte Forklaring af Naar det Manglende

i

Slcrgtskabsbeviset tilvejebrin­

ges , tilstaaes Anssgerinden, paa Grund af hendes beviste Svaghed og Trang, 40 Nbd.

Sslv aarlig.

Slægtskabet er lovet be­

viist, men Anssgerinden kan efter Omstændighederne denne Gang ikke komme i Betragt­

ning.

1822 Side 13, 1825 Side 11 og 1827 Side 12, gjentager sine forhen indgivne Ansogninger. Hun er uden Ncrringsvei og Formue, har alene af Pen­

sionsfonden 59 Rbd. Solv, har Intet arvet efter sin Moder, som til sin Tid nod Stiftelsens Under­

stottelse, og er svagelig, isirr plages hun af en vold­

som Hovedgigt, forbunden med Oiensvaghed, der gjor hende ganske uskikket til Arbeide. Foruden for­

hen meddeelte Bevidnelser er Ansogningen attesteret af Pastor Lund og Provst Fog.

Pr. No. 75. Anna Dorothea Heiberg,

Enke efter Sognepræst

MagnuS,

anfort

i

den trykte Forklaring af 1823 Side 12, 1825 Side 11, 1827 Side 12 og 1829 Side 13, gjentager sine forhen indgivne Ansognin­

ger, og beder, at der maatte tages Hensyn paa hendes yderst tramgende, ulykkelige Stilling. Efter de forhen indkomne Ansogninger er hun 46 Aar gammel, har 7 Born, af hvilke det yngste nu maa vasre 13 Aar; i aarlig Indkomst havde hun i Pen-

(16)

14

sion 80 Spdr., af Enkesrdet 6 Tdr. Havre, 4 Tdr.

Kartofler og 3 Lspd. 12 Pd. Smor, men maa betale i Skatter 9 Spdr.; desuden havde hun 12 Spdr. aarlig for hver af sine 2 yngste Bern, indtil de havde fyldt det 18de Aar, et af Bernene var sygt, og hendes Forfatning kummerlig.

Pr. No. 72.

Christiane Johanne Hansteen, anfert

i

den trykte Forklaring af 1823 Side 12, 1823 Side 11, 1827 Side 12 og 1829 Side 13, gjentager sine forrige Ansogninger, hvorefter hun er 51 Aar gam­

mel, er nervesvag, lider af Gigt, Nyresteen og Oiensvaghed, har alene aarlig 20 Rbd. 7ti p. Solv af Poul Fechtels Stiftelse, og lever under meget trange Kaar. Ansegningen er, foruden de tilforn fremlagte Bevidnelser, attesteret af Di . Alecl. Svit- zer og Provst Holm.

Janike Christiane Leganger,

anfert i den trykte Forklaring af 1825 Side 11, 1827 Side 12 og 1829 Side 13, gjentager sine forhen indgivne An­

sogninger, hvorefter hun er 49 Aar gammel, og er aldeles Krobling, har ikkun arvet efter sin Fader 103 Rd. D. C., og efter sin Moder 118 Spdr^

52H si., hvoraf Renten beleber omtrent 6 Spdr.

aarlig, men hun nyder ikke Pension af nogen offent­

lig eller privat Kasse.

Pr. No. 84. Andrea Dorothea Bentzon,

Enke ester

Procura-

Naar Slagtssabet er be- tor

C. P Gamst,

anfert

i

den trykte Forklaring viist, tilstaaes Anssgerinden, ^ ^9 Side.13, gjentager sin iAnsogning, efter paa Grund af hendes Svag- hun er 64 Aar gammel, nisten fuldkommen

Slagtffabct er beviist, men Anssgerinden kan ester Om­

stændighederne denne Gang ikke komme i Betragtning.

Pr. No. 75.

Slægtskabet er beviist, og Anssgerinden, paa Grund af hendes Svaghed og Trang, tilstaaet 40 Nbd. Sslv aarlig.

(17)

15

hed og Trang, 40 Nbd. Sslv aarlig.

Pr.

Slægtskabet er ci fuldstæn­

digt bcviist, og Ansegerinden kan ester Omstændighederne for ncrrvcrrende Tid ikke kom- me i Betragtning.

blind og ellers svagelig, meget trcrngende, og nyder Intet af nogen Enkekasse eller anden Understottelses- Anstalt.

No. 85. Frederiks Christiane Kielsen,

anfort

i

den trykte Forklaring af 1829 Side 13, gjentager sin Anfog- ning, hvorefter hun er 53 Aar gammel, og svage­

lig ; hun har conditioneret i nogle og 30 Aar hos Bankdirecteur og Grosserer Kirketerp, der nu er dod, og hans Enke, som er 76 Aar gammel, maa vente snart at folge ham efter; hun er da uden Con- dition, og kan formedelst Alder og Svaghed ingen ny paatage sig; hun har ikke arvet Formue efter sine Forceldre, ei heller paa anden Maade tilfalden Arv eller nogen Slags Understottelse, og har intet

af

de under Magistraten henlagte Legater.

Pr. No. 86.

Slægtskabet er ikke fuld­

stændigt beviist, og Ansoger- inden kan efter Omstandighe- derne for ncrrv<rrende Tid ikke komme i Betragtning.

Anne

Sophie

Pul,

Enke efter Classe - Lotterie- Collecteur

Brorson,

ansort i den trykte Forklaring af 1829 Side 13, gjentager sin Ansogning, hvor­

efter hun er 60 Aar gammel, efterladt af sin Mand

i

meget trange Kaar, og har ikke videre Understot­

telse, end 50 Rbd. Selv aarlig af Pensionskassen.

2. Nye Ansogninger.

Pr. No. 87. Anna Christiane Sunkcnberg,

Enke ester

Capi-

Slagtssabet er ei fuldstæn­

digt beviist, og Anftgerinden kan efter Omstændighederne for n<rrv<rrende Tid ikke kom­

me i Betragtning.

tain

Johan Christopher Voigr,

Sonne-Datter

af

Casferer

Johan Sunkenberg

og Hustrue

Do­

rothea Maria Broch.

Hun er

53

Aar gammel, og har et svageligt Helbred; hun har en uforsorget Datter hjemme, men begge kunne dog ikke ved al

(18)

10

deres Stræbsomhed erhverve det Fornodne; af Post­

kassen og den militaire Enkekasse har hun i aarlig Pension 220 Rbd., derimod nyder hun hidtil ingen Hjelp af anden offentlig Kasse. Ansogningen er bevidnet af Agent Weybel, Provst og Sognepræst Bregendahl, Kjobenhavns Raadstues 3die Secreta- riat og Batallions - Chirurg Leth.

No»

88.

^lse Ulrikke Heiberg,

Datter-Datter

af

Sogne­

præst

Edvard Christie

og Hustrue

Else Ulrikke Hege lund/

samt desuden fjernere beslægtet med Provst

Johan C. Korn

og Sognepra'st

Andreas

Heiberg. Hun er 53 Aar gammel, og lider af gigtiske Tilfcelde, og da hendes Alder og vaklende Helbred ikke tillader hende at arbeide eller tjene for sit Brod, som tilforn, faa opholder hun sig hos sin Soster, Provst

Kahrs

Enke, der lever

i

trængende Omstændigheder; hun nyder ikke videre

Pension

af nogen offentlig eller privat Kasse eller Stiftelse, end af Statskassen, men hvormeget, er ikke opgivet.

Ansogningen er bevidnet af Amtmanden

i

Bergen, Provst og Sognepræst Reinertfen

og!.!<:. Aked.

Heiberg, begge

i

Bergen.

Da Stiftelsen, efter dens forklarede Tilstand, ikke formaaer at udrede Under­

støttelse til flere end 12 Personer, og dette Antal, ester foranforte Wedtegninger, er taget af 1ste og 2den Classe, til hvilke Classer Understottelsen for dette Aar maa indskra-nkes, overensstemmende med Fundationens 8de og 9de §Z., hvorefter Flere af disse Classer endnu staae tilbage, som Kassen ikke har formaaet at tilstaae Hjelp, saa kunne Supplikan­

terne af de efterfolgende Classer aldeles ikke komme i Betragtning, nemlig:

Slægtskabet loves beviist, men hun kan efter Omstæn­

dighederne, og da det ei er oplyst, hvor stor hendes Pen­

sion er, for ncrrvcrrende Tid ikke komme i Betragtning.

(19)

Af 4b' Clasft.

Pr. No. 3. Ellen Kirstine Rafn.

— — 5. Avelns Mathea Daae, fod Rafn.

— —- 49. Anne Margrethe Lange.

Af 7d- Clasfe.

Pr. No. 25. Fredericks Lovise Weile.

— 27. Johanne Margrethe Kielland.

Directionen og Commissionen for Bestemmelsen af Understot- telser, den 10^ Iunit 1831.

Ramus. Collin. Schionning. Klerntff.

Bond o. Bang.

Fremlagt i Reprcchntantsamlingen den 10^ Zunii 1831.

Frimann. C. H. F. Hiorthoy. Bondo. Engelhart.

Schionning. Schiern. Lange. Stephansen.

P. Becker. Platon. Becker. O. L. Bang.

Kiernlff. E. Sletting. Roede.

(20)

!0 , s.

^ -! m - ^

. i . . . ^

.'si! ^ ^ .! ' -c'L ..

.2 ^ .-" ^-

(21)

S t i f t e l s e n ,

Understøttelses-Anstalt for tmngende Eftersicegt af Medlemmerne udi den ophcevede civile og adskillige

Stcenders Enke-Kasse.

W j o b e n v a v n.

T r y k t h o s A n d r e a s S e i d e l i n ^ Hos- og Universitets-Bogtrykker.

1 8 3 2.

(22)
(23)

S t i f t e l s e n ,

Understottelses-

Anstalt for trængende EfterMgt af Medlemmerne udi den ophævede civile og adskillige Stcenders Enke-Kasse.

Aed den aarlige Repræsentant - Samling, som, ester Tillysning i Kjobenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger, fandt Sted den 7de Juni indeværende Aar, blev fremlagt, bifaldet og underskrevet:

Det her anforte summariske Uddrag af Regnskabet, som for Stiftelsen i Overensstemmelse med Fundationens Bydende ved den 33te H. og de ved Bogholde­

riet efter 29de §. holdende Boger bliver at aflo-gge fra 1ste April 1831 til sidste Marts 1832.

(24)

I n d t c v g t .

4. Ester det til 31te Marts 1831 aflagte Regnskab var Beholdningen:

») Udestaaende Prioritets - Capitaler...

li) En Brandkasse-Obligation. ...

e ) IS p a r e k a s s e n . . . . cl) Contant i Kassen med Tillag af Renter. . 2. Renter for 41te Juni Termin 1831 af de under

I^itr. a og k anfsrte Fonds - Capitaler, t i l s a m m e n 4 0 8 , 0 1 2 N b d l r . S o l v . . . . . 3. Afdrag paa en af Stiftelsens Capitaler 12 Nbd.

4 8 t z . S s l v . . . 4. Renter for 44te Decbr. Termin 4831 af Capital-

Belsb 407,999 Rbdlr. 48 tz. Solv . . . 5. Afdrag paa en af Stiftelsens Capitaler 42 Rbdlr.

4 8 H . S e l v . . .

Solv/

Rl'dlr.

402,636 S,376

108,012

si. Rbdlr.

487 7

434 74 17

Summa Zndtcrgt 91 Kjobenhavn, Stiftelsens Direction den 31te Marts 4832.

Ramus. Collin. Schionning

Scdl. og Tegn.

Rbdlr.

437 360

2,220

42

2,220

42 4,964

fi.

65 3^

80 z

86 z

66

86 z 88^

(25)

u d g i v t.

Udbetalte llnderstottelser til Stiftelsens Tramgende for det forlebne Aar.

Administrations-Omkostninger . Beholdningen bestaaende udi:

-») Udestaaende Prioritets - Capitaler efter Fra­

drag af indbetalte 26 Nbdlr. S^lv . . En Brandkasse-Obligation . .

e) I Sparekassen . . .

<I) Contant i Kassen . . . .

Anm. Herved maa oplyses, at paa Stiftelseii hocftcr cndnu Fordringer, som 6 Perso­

ner havc sor Underststtelscr, til Bclob IS0 Rbdlr. Selv.

Selv.

Rbdlr. fi. Rbdlr. fi.

102,611

6,376

187 7

74 17

Sedl. og Tegn- Rbdlr. fi.

3,66(1 800

137 376

Summa Udgivt og Beholdning, der ballancerer med Indtægten 194 91 4,964 8tt Stiftelsens Bogholderis den 31te Marts 1832.

B o e s e n .

(26)

6

Uddrag af de i Aaret 1831 indgivne Anfogninger med vedfoiede Bestem­

melser, som oplyse, hvilke af de Ansogende der er tilstaaet Understottelse, og hvilke der ikke have kunnet komme i Betragtning:

Inddeling efter Fnndationens 8^.5 og 10^.5 Af 1?.° Classe.

I^itr. L. Foraldre- eller faderlose Bom, som vel have Sinds- og Legems-Fsrlighed, men trange til Opdragelse.

Gjentagen Anssgning.

Pr. No. 1Z. Hermiche Sophie Platon,

Enke efter Capitain Naar Slagtssabet bevises,

Ludvig Dan,

anfort

i

den trykte Forklaring af og Attest ftemlcrgges for at 1831, Stde 7, gjentager sin Ansogning om Opdra- Anssgerinden intet nyder af

de under Kjobenhavns Magi«

strat henlagte Legater, saa tilstaaes hun, paa Grund af hendes Trang, 4vRbd. Solv aarlig i Opdragelseshjelp for hendes yngste Son Henrich Christian Theodor, indtil han har fyldt sit 16de Aar.

gelseshjelp

for hendes Son

Henrich Christian Theodor,

og forklarer at hun endnu har 7 uforfor- gede Born, af hvilke 3 endnu ere uconsirmerede, hvorhos hun med Attester godtgjor, at hun ikke har ringeste Formue, samt at hverken hun eller hendes Born have nogen Arv, eller nogen i Bente.

2. Nye Ansogning.

Naar Slægtskabet bevi­

ses, tilstaaes Frederick) Adolph Marcus Abildgaard, for det sorste til han har fyldt det 16de Aar, 40 Rbdlr. Selv.

Moderen bor da ved naste

Pr. No. 17. Marthe Johanne Dahl,

Enke efter Skolelærer

Abildgaard,

anholder om Understottelse for hendes Son

Frederich Adolph Marcus Abildgaard,

som er en Sonnesons Son af Rector

Christian Ulrich Abildgaard

og

Christine Pedersdatters Feilberg.

Han er 15 Aar gammel, og i hoi Grad sva'kket paa Sjel og Legeme, hvorved han er ustikket til ethvert

(27)

7

Anssgning mere bestemt op­

lyse SsnnenS Sinds- og Legems-Tilstand.

1.

Pr. No.

Slægtskabet er ikke fuld­

stændigt beviist, og Ansoger- inden kan, da hendes og hen des Moders oeconomiste Om st<rndigheder ikke tilstra-kkeli gen ere oplyste, for ucrrvcr rende Tid ikke komme i Be tragtning.

Pr. No.

Naar Sl«gtssab<>t bevises, tilstaaes Ansegcrinden, paa

Slags Arbeide; han opholder sig hos Moderen, hvis Pension ikkun er 6 Skp. Rug, og 4 .Tdr. 5 Skp.

Byg, samt 27 Rbd. Selv aarlig; hun har ingen Formue. Faderen har ikke efterladt Sonnen Noget, eiheller nyder han Pension eller Understøttelse, og Moderen har desuden 2 uforsorgedeBornat opdrage.

Ansogningen er bevidnet af Grevskabet Holsteinborgs Lazge, Cand. Med.

Schou,

Sognepræst

C. S.

Tl'yde,

og Birkedommer

Kluver.

I.itr. l). Tra-ngende Enker og ugifte Fruentimmer, som ei ere i Stand til at fortjene deres Underhold' ning.

Gjentagne Ansogniuger.

147. Charlotte Weinschenck,

Datter af Pastor

Wein­

schenck

til Skjelbye i Sjælland, anfort i den trykte Forklaring af 1827 Side 13 og 1831 Side 8, gjen- tager nu, da Faderen er dod, sin Anfogning ved sin Moder, som har 4 uforsorgede Born, af hvilke

Charlotte,

nu 20^ Aar gammel, er Krobling, og ikke i Stand til at erhverve sit Udkomme, arver lidet

eller

intet efter Faderen, og har ikke Udsigt til anden Arv. Moderens Pension af hendes Mands Kald var endnu ikke bestemt, eiheller hvad hun kunde vente af den almindelige Pensionskasse. Ansogningen er bevidnet af Herredsfoged

Leuning,

Etatsraad og Borgemester

Schonheyder

i Nestved, samt Sogne­

præst for Skielbye,

Plesner.

4^8. Anne Kleidrup Nroch, Enke efter Kjobmand

Hans Vroge

i Grenaae, anfort i den trykte For­

klaring af 1829, Side 8, og 1831, Side 8, gjen-

(28)

8

Grund af hendes Trang, tager sin Anfogning, og fremlægger Attester fra 4N Rbd. Sow. aarlig. Sognepra'st

Fugl

, Cancellieraad og Byefoged

Aa­

gaard,

og Districts - Chirurg

Mellerup,

alle af Grenaae, hvilke bevidne at hun er tramgende og sva­

gelig. Hun er 64 Aar gammel, uden Formue, og har ingen offentlig eller privat Understøttelse, saa hun alene af Medlidenhed og ved gode Menneskers Hjelp har sit Ophold.

Pr. No. 157. E, C. Otzen,

Enke efter Sognepra'st

Schade

i Nykjobing paa Morsse, anfsrtiden trykte Forkla­

ring af 1829 Side 12 og 1831 Side 9, gjentager sin Anfogning, efter hvilken hun er 68 Aar gammel, og lider af asthmatiffe og Krampe-Tilfcrlde; hendes Mand havde ikke efterladt hende Formue, og hun havde ikke videre Understottelse af Kaldet end 60 Rbd. i Enkepension, hvortil hun nu senere har erholdt af Pensions-Kassen 70 Rbd. aarlig.

Slægtskabet er ikke beviist, og Anssgerinden kan efter Omstændighederne for n<rr- vcrrende Tid ikke komme

i

Betragtning.

2. Nye Ansogninger.

Slægtskabet er beviist, men Anssgerinden kan, efter Omstændighederne, ikke for ii«rva?rende Tid komme i Be, tragtning.

Pr. No. 163. Caroline Mathilde Holm, Enke efter Sognepræst for Lille Heddinge,

From,

anholder for

sin

svage­

lige Datter

Jane Marie From

om Understottelse.

Hun er Datterdatter af Kjobmand

Ole Pebersen

Holm

og

Christiane Margrerhe Dreas,

er 35 Aar gammel, og formedelst Oiensvaghed og anden Sygelighed ude af Stand til selv at erhverve sit Udkomme; hun nyder ikke noget as de under Kjs- benhavns Magistrat henlagte Legater, og hendes Moder, hos hvem hun opholder sig,

er 64

Aar gammel, og svagelig, har alene

i Pension

af Kaldet

(29)

9

Anssgningen bortfalder, da Ansogcrinden nu er dod.

Slcegtskabet er beviist, men Anssgerinden kan, efter Omstændighederne, for n<rr- vsrende Tid ikke komme i Betragtning.

45 Td.Byg, af den almindelige Enkekasse 100 Rbd.

og af den gejstlige Enkekasse 50 Rbd. aarlig, samt sin 78 Aar gamle Soster i Huset til Forsergelse.

Ansøgningen er bevidnet af konfessionarius Dr.

Mynster,

EtatsraadHttholdt, Kjøbenhavns Raad- stues 3die Secretariat, og Stiftsla'ge paa Walloe

Sreenberg>

Pr. No. 164. Frederikke Elisabech Goring,

Sonnedatter af Capitain

Goring

og

Anne Marie Schinkel,

Aar gammel, har et svageligt Helbred, faa hun ci er

i

>Ltand til at fortjene sit Udkomme, hendes For­

ældre har ikke efterladt hende Formue, men hun er forundt 70 Rbd. aarlig af den Kongelige Pensions- Kasse, derimod nyder hun intet af de under Kjoben- havns Magistrat henlagte Legater. Ansogm'ngen er bevidnet af Geheimeconferentsraad og Staldmester

RoepSlorss,

Dr. Med. Professor

Lund,

Justits- raad

Bekker

og Kjobenhavns Raadstues 3die Secretariat.

Pr. No. 165. Giertrud Hee,

Enke efter Student

Wilhelm Au­

gust Borgen.

Hun er en Sennedatter af

Thomas Christensen Hee,

Sognepræst for Borup Menighed

i

Aarhuus Stift,

og Wibeche Nielsdatter Huk- felvt,

er 07 Aar gammel, lider af

Gigtfmerte

og en ula'gelig Beenskade, der gjor det besværligt for hende

at

erna-re sig, saa at hun,

om

ikke anden Hjelp kan tilflyde hende, maa falde den offentlige Commune til Byrde. Hun har hidtil ernaret sig ved Haand- arbeide, da hendes Mand intet har kunnet forsikkre

(2)

(30)

10

Slcrgtffabet cr

men Ansogerinden kan, efter Omstædighederne, ikke kom­

me i Betragtning.

Pr. No. 166.

beviist.

hende, men om hun har Pension eller Underststtelse af offentlig eller privat Kasse na-vnes ikke, og den civile Ovrigheds Attest mangler. Anfogningen er bevidnet af Sognepra'ft i Randers, Amtsprovst

Krus'! og

Regimentschirurg

Holm.

Birgitte Marie Awre,

Enke efter Sognepra-st til Vallensbek,

Fohlmann Finkenhoff.

Hun er en Datterdatter af Sognepræst til Roholte

i

Sjæl­

land,

Frederich Rasmussen

og

Anne Dorothea Hulegaard,

er 49 Aar gammel, har et svageligt Helbred og 5 Born, af hvilke de 4 ere usorsorgede, en Datter af disse er uconsirmeret, og en Son

i

La're, hvor han maa holdes med Kloder m. v., hun lever

i

trange Kaar med en Pension, der ikke overstiger 260 Rbdlr. Solv; af Kaldet 15 Rbdlr. Solv og 30 Td. Byg aarlig, af den geistlige Enkekasse 52 Rbdlr., af den almindelige Enkekasse 50 Rbdlr.,

og

senere har hun erholdt af Pensionskassen 50Rbd.

aarlig. Anfogningen er bevidnet af Sognepræst, Hofpra'dikant

Schiodte,

Provst

Schach,

Kjs- benhavns?lmts Sondre Birk og Sjællands Stift­

amtmandskab.

Pr. No. 167. Else Koren,

en Datter af afgangne Amtmand Naar Sl«gtffabet bevises,

Koren

i Norge. Hun er en Sonnesens Datter af tilstaaes Ansogerinden, paa

Johan Clausen Koren,

Provst i Sundhorlehn i Grund af hendes Svaghed Bergens Stift og Drude Marie Nielsdatter og Trang, 40 Nbdlr. Sslv

Smed

; Magdelene Margrethe Koren, givt med Provst

Thristi,

var hendes Farfaders Soster. Hun er 37 Aar gammel, og af meget svageligt Helbred, formedelst en betydelig Beenssade, og dermed for-

(31)

11

bundne Gigttilfælde, der sivtter hende ud af Stand til at erncrre sig selv; siden 1810 har hun opholdt sig i Danmark hos en nu afdod Onkel, efter hvem hun har erholdt en Gave af 200 Rbdlr., men ellers har hun ingen Arv i Bente, og har ingen Formue, eiheller hidtil nogen Pension, og nyder intet af de under Kjobenhavns Magistrat henlagte Legater, saa hun er hoilig trængende. Ansogningen er bevidnet af konfessionarius Dr.

Mynster,

Kjobenhavns Raadstues 3die Secretariat og Dr. Med. Professor

Jacobsen.

Af 2".-5 Classe.

I^itr. L. Foraldreloso Bom, som vel have Sinds- og Legems-Forlighed, men trange til Opdragelse.

Pr. No. 5. Giertrud Helene Brunchorst,

Enke efter reside­

rends Capellan til Domkirken

i

Bergen,

Batchen,

anholder om Opdragelseshjelp for sin Datter

Else Margrethe Batchen,

der er en Sonnedatters Datterdatter af Sognepræst til Grytten i Roms- dalen,

Andreas Heiberg

og

Else Margrethe Danchertz.

Datteren er 8Z Aar gammel, og har et svagt Syn, opholder sig hos sin Moder og har efter sin Fader alene i Arv 7 Spdl. 114 si., men om hun har Pension eller Understottelse omtales ikke. Moderen, der foruden hende har V uforsor- gede Born og alene i Pension 174 Spdl., kan ikke uden fremmed Hjelp have Udkomme; vel havde hun

i

Arv efter sine Forældre 2000 Spdl., men disse medgik for storste Delen medens Manden levede,

(2 *)

Slægtskabet er bcviist, men Ansogerinden kan, ester Omstændighederne, ikke for narvarende Tid komme i Betragtning.

(32)

12

Naar Slægtskabet bevises tilstaaes Ansogerinden, paa Grund af hendes Trang, 40 Rbd. S«lv aarlig.

og

for dct ovrige har hun kjobt sig et lidet HuuS.

Ansogningen, som mangler saavel den civile, som den geistlige Lwrigheds Attest, er bevidnet af Oberst og Corpschef

Holck,

Stadsphysicus

Muller

og Bergens Overformynderis.

l>itr. S. Trcrngende Enker og ugivte Fruentimmer, som ei ere i Stand til at fortjene deres Underhold­

ning.

Pr. 71. ?!iuia Dorothea Heiberg, Enke efter Sognepræst

Slcrgtffabet er beviist, og Ansogerinden tilstaaes, paa Grund af hendes Trang og Svagelighed, 40 Rbd. Solv aarlig.

Magnus,

anfort i den trykte Forklaring af 1823, Side 12, 1825 Side 11, 1827 Side 12, 1829 Side 13, og 1831 Side 13, gjentager sine Ansog- ninger, hvorefter hun nu er 48 Aar gammel, har

7 Born, af hvilke det yngste nu maa vcrre 13 Aar, og har i Pension 80 Spdl., samt af Enkesa-det 6 Td. Havre, 4 Td. Kartofler, og 3 Lpd. 12 Pd.

Smor, men maa betale i Skatter 9 Spdl., desuden havde hun aarlig 12 Spdl. for hvert af sine 2 yngste Born, indtil de havde fyldt dct 18de Aar, et af Bornene var sygt, og hendes Forfatning kum­

merlig.

Pr. No. 72. Christiane Johanne Hansteen,

anfort

i

den trykte Forklaring af 1823 Side 12, 1823 Side 1 1 ,

1827 Side 12, 1829 Side 13, og 1831 Side 14, gjentager sine forrige Ansogninger, hvorefter hun nu er 53z Aar gammel, er nervesvag, lider af Gigt, Nyresteen

og

Oiensvaghed, har alene

20

Rbd. 76 Solv af

Poul Fechcels

Stiftelse, og nu senere 40 Rbdlr. aarlig af Pensionskassen, men lever for

(33)

' ''ik »- '

13

Slcrgtffabet er ei tilfulde beviist, og Ansogcrinden kan, efter Omstændighederne, for na?rv«rende Tid ikke komme i Betragtning.

Ovrigt under meget trange Kaar. Ansøgningen er med Hensyn til hendes Trang og Sygelighed bevid­

net af Provst

Holm,

og Dr. Med.

Svitzer.

Pr. No. 85. Frederikke Christiane Kielsen, anfort i

den trykte Forklaring af 1829 Side 13, og 1831 Side 15, gjentager sine forhen indgivne Ansogninger, hvor­

efter hun er 64 Aar gammel, og svagelig, har kon­

ditioneret i nogle og 30 Aar hos Bankdirecteur og Grosserer

Kirketerp,

der nu er dod, og hans Enke, som er 76 'Aar gammel, maa vente snart at folge efter ham; hun er da uden Condition og kan forme­

delst Alder og Svaghed ingen nye paatage sig; hun har ikke arvet Formue ester sine Fora-ldre, eiheller er paa anden Maade tilfalden Arv eller noget Slags Understøttelse, og har intet af de under Magistraten henlagte Legater.

Pr. No. 86. Anne Sophie Pul, Enke efter Classe-Lotterie-

Sla-gtssabet er ikke

fuld- Collecteur Brorson, anfort i den trykte Forklarina

st-rndigt beviist, og Anssgn-.' af 1829 Side 13, og 1831 Side 15, gjcntaqer sin mden kan efter Omstand.g.

^egM^

hvorefter hun nu er 62

Aar gamm'l

hederne, ikke for narvcrrende ^ ^ ^ ^ ^

Tid komme i Betragtning. efterladt af sin Mand l meget trange Kaar, og har ikke videre Understottelfe end 50 Rbd. Solv aarlig af Pensionskassen.

Da Stiftelsen, efter dens forklarede Tilstand, ikke formaaer at udrede Under­

støttelser til flere end 6 Personer, og dette Antal, efter foranforte Vedtegninger, er taget af iste og 2den Clasfe, til hvilke Clasfer Understottelfen for dette Aar maa indskrænkes, overensstemmende med Fundationens 8de og 9de M, og da Flere af disse Classer endnu staae tilbage, som Kassen ikke har formaaet at tilstaae Hjelp,

(34)

14

saa kunne Supplikanterne af de efterfølgende Classer aldeles ikke komme i Betragt­

ning, nemlig:

Af 4'- Classe.

Pr. No. 49. Anne Margrethe Lange.

— — 22. Tertia Christine Henriette Fabricius.

Af 6t.°. Classe.

Pr. No. 5. Adelus Mathea Ravn.

D i r e c t i o n e n o g C o m m i s s i o n e n f o r B e s t e m m e l s e n a f U n d e r s t s t - tel ser, den 7de Junii 1832.

Ramus. Collin. Schionning. Engelhart.

Kierulff. Bang. Bondo.

Fremlagt i Repra'sentantsamlingen den 7^ Junii 1832.

Becker. Schiern. Engelhart. Hoppe. Bondo.

Stephansen. Kierulff. Sletting. P.Becker. Lange.

Kall. Roede. Benzon. Bang. Platou.

(35)
(36)

-

(37)

Underststtelses - Anstalt for tr«ngende Efterss«gt af Medlemmerne udi den ophoevcde civile og adstilliae

Stcenders Enke-Kasse.

K ø b e n h a v n

Trykt hoS Andreas Seidelin,

H o f . o g Universitets »Z?ogtrykkcr.

(38)
(39)

S t i k t t l s e »,

Underststtelses-Anstalt for tramgende Efterflcrgt af Medlemmerne ndi den ophcevede civile og adskillige Stamders Enke-Kasse.

Red dcn aarlige Repræsentant-Samling, som, efter Tillysning i Kjobenhavns Adresse-Contoirs-Efterretninger, fandt Sted den 3"° Junii indevcerende Aar, blev fremlagt bifaldet og underskrevet:

Det her anforte summarifle Uddrag af Regnflabet, som for Stiftelsen i Overeensstemmelse med Aundationens Bydende ved den 33^ og de ved Boghol­

deriet ester 29dc Z. holdende Beger bliver at aflcrgge fra April 1833 til sidste Martii 1834.

(40)

4

I n d t ce g t.

> Ester det til 31^ Wartii 1833 aflagte Regnstab var Beholdningen:

!>) Udestaaende Prioritets-Capitaler 1>) En Brandkasse-Obligation

v ) IS p a r e k a s s e n . . . 6) Restancer

e) Contant i Kassen

S. Afdrag paa en Prioritets-Capital, som ikke blev betalt

3. Renter for 11° Junii Termin 1833 af de under I^itr. a og k anforte Fonds - Capitaler, tilsam­

men 106,9S4 Rbdlr. 48 si. Sslv

1

En i

11'°

Junii Termin indkjobt Bankhcrstelse . . 5. Renter for 11 ° December Termin 1333 af Capital-

Belsb 107,SIS Rbdlr. 48 si. Solv

<>. En indbetalt Prioritets - Capital

Sslv.

Rbdlr.

101,53«

S,37«

IS 106,SS4

S88

48 48

107,SIS 48

1,800 >

10S,11S 48

Rbdlr.

187

Summa af Jndtcegt Kjsbenhavn, Stiftelsens Direction den 31'° Martii 1834.

S00 74 17

73

68

Sedl. og Tegn.

^onds. C o l l i n , Schioniling.

(41)

u d g i v t.

Udbetalte Understottelser til Stiftelsens Tramgende for det sorlobne Aar

Capital-Afdrag, som under Restancen fra forrige Aar er til Zndtcegt, men som bortfalder i Folge Directionens Resolution

Administrations-Omkostninger En indkjobt Bankhcrftelse Beholdningen bestaaende udi:

s) Udestaaende Prioritets-Capitaler k) En Brandkasse. Obligation c) En Bankhcrftelfe

«I) ISparekassen e) Contant i Kassen k) Restancer

Amn. Herved maa oplyses, at paa Stiftelsen hoefter endnu Fordringer, som 2 Personer have for ilndcrststtelser, til Belob 40 Rbdlr. Sslv.

Sslv.

Rbdlr.

9S,748 3,37«

388 48

187

IS

74

SO

Summa Udgivt og Beholdning, der ballancerer med Indtægten ! SW ftelfens Bogholderi? den 34<° Martii 4834.

K8

Sedl.ogTegn.

Rbdlr.

3,SS«

IS S«« 7S S97

S,834 74 KS

7,774

Doe sett.

(42)

v.

Uddrag af de i Aarene 1832 og 1833 indgivne Anssgninger med vedfoiede Bestemmelser, som oplyse, hvilke af de Ansogende der ere tilstaaede Understottelse, og hvilke der ikke have kunnet komme i Betragtning:

Inddeling efter Fundationens 8°..' og 10^° ^ Af 4?.- Classe.

I^itr. Foroeldre- eller faderlose Born, der have saa- dan Sinds- eller Legemsmangel eller Svaghed, som hindrer dem fra at komme i Levebrod eller Næringsvej.

Pr. No. 17. Marchs Johanne Dahl, Enke efter Skolelærer Frederick) Adolph Marcus Abilvgaarv, anfort i den trykte Forklaring af 1832, Abildgaard tllstaaes, som be- anholder om, at den Understottelse, som hendes Son

RMrI^lv?,!!"^^^' " Frederich Adolph Marcus Abilvgaard

havde vceret tilstaaet i Opdragelfeshjelp, maatte forundes ham for Livstid, hvorhos hun godtgjor med Attester sin og Sonnens virkelige Uformuenhed og Trang, samt at hans Sinds- og Legemssvaghed er i den Grad, at han ikke kan eller nogensinde vil kunde erhverve det Fornodne til sit Ophold.

I^ltr. L. Forcrldre- eller faderlose Born, som vel have Sinds- og Legems - Forlighed, men trcrnge til Opdragelse.

Pr.

No.

14. Kirstine Marie Kierulff,

Enke efter Sognepræst Den ansogte Forlamgels,

Frederich Swre,

anfort

i

den trykte Forklaring af af den WilhelmSwretilstaaede iz-29 Side 7, anholder om, at den Opdragelses-

(43)

Opdragelseshjelp, 40 Rbdlr.

Solv aarlig indtil han har fyldt det 16»° Aar, kan, ester Fundatsens §.6, ikke tilstaaes.

hjelp 40 Rbdlr. Solv aarlig, som var tilstaaet hendes Son Wilhelm, indtil han havde fyldt sit 16^5 Aar, maatte, da han nu har opnaaet denne Alder, forundes ham indtil han er bleven Student, da hun ellers ikke tor haabe fremdeles at kunne holde ham til Studeringer, hvortil han har saa godt et

Anla'g.

Pr. No. 16. Engelke Marie Teilmann,

Enke efter Sognepræst Den anssgte Forlængelse

af den Tid, hvori Johannes Mathias Dahl nyder i Opdra­

gelseshjelp 40 Rbdlr. aarlig, kan, ester Fundatsens §. S,

ikke tilstaaes.

Pr. No.

Slægtskabet er ikke beviist, og da Bornenes Dobeattester mangle, ligesom og den civile Svrigheds Erklcering, ved hvil­

ken sidste det in specie burde vtrret oplyst, om ikke Moderen er for sin Person tilstaaet Pen­

sion af Statskassen, og om Bornene ikke eretilfaldne noget i Arv, eller om de have anden Formue eller Understottelse, saa kan Anssgningen for Tiden ikke komme i Betragtning.

C. A. Dahl, anfort i den trykte Forklaring af 1831 Side?, anholder om, at den Understottelse af 40 Rbdlr. Solv aarlig, der er tilstaaet hendes Son, Johannes Mathias, i Opdragelseshjelp ind­

til han har fyldt sit 16^ Aar, maatte fremdeles for­

undes ham, indtil han har fuldendt sine Studeringer, hvilke maaskee maatte afbrydes, dersom Understot- telsen nu ophorte.

18. Anne Catrine Krogh, Enke efter Amtmand Johan Chasper Krogh. Hendes Mand var Sonneson af Provst Thomas Georg Krogh og Hustrue Mette Marie Hoff, ligesom han og var en Datterfon af Sognepræst Gabriel Heiberg og Hustrue Cecilia Chatrine Winding. Hun anholder om Under­

stottelse, der da maatte blive Opdragelseshjelp for en af hendes Born, da hun selv ikke er saaledes i Familie med nogen af benævnt.' Interessenters, at hun ester Fundationen kan komme i Betragtning.

Hun har 7 Born, af hvilke det yngste er 10 Aar gammelt, og en Son og en Datter lide af ulægelige Sygdomme; derhos er hun efter en medfulgt Prcr-

steattest uden Formue. I Pension har hun ialt

(44)

260 Species. Anfsgningen er bevidnet af Svane- prcrst Grogaard og Sygehuusl^ge Wizbech, beaae

i Bergen. ^

<?.

^tcrngende Enker og ugifte Fruentimmer,

som e, ere istand til at fortjene deres Under­

holdning.

Slægtskabet er beviist, og Anso-gerinden tilstaaes, paa l?>rund af hendes Trang og Svagelighed, 4V Rbdlr, Tolv aarlig.

Gjentagne Ansogninger.

Pr. No. 122. Margrethe Marie Munch,

Soemand

M. I.

Slwgtflabet er beviist, og Ansogerinden tilstaaes, paa Grund af hendes Trang og Svagelighed, 40 Rbdlr. Solv aarlig.

Folkinanns fraflildte Hustrue, anfert i den trykte Forklaring af 1822 Side 11, gjentager nu sin An- sogning, hvorved oplyses at hun er ncvften blind og dov, har ingen Pension eller Underststtelse, og eier alene et lidet Huus i Renne, som angives til 50Rbdlrs. Ba-rdie; at hun er meget trængende og 58 Aar gammel. Ansogm'ngen er bevidnet af Provst og Sognepra-st Ortved, Amtmand Jespersen, Regimentschirurg Goos, Sognepræst Garde, Deg­

nen Lyngberg, Toldinspecteur Wolffsen, Cancellie- raad, Bye- og Herredsfoged Pingel, og Ansoger- indens Naboe Boy, samtlige i Ronne.

Pr. No. 124. Karen Sophie Munch,

ansort i den trykte For­

klaring af 1822 Side 11, 1823 Side 8 og 1825 Side 7, gjentager sine Ansogninger, hvorved oplyses at hun er 55 Aar gammel, har stedse tjent for sit Brod, men nu er svagelig, og lider af Gigt og Fol- gerne af et Brud af den ene Knæskal, samt af et Anfald af Apoplerie, der har svcrkket hendes venstre Arm og Fod, saa at hun ikke longere kan fortjene

(45)

Pr. No.

Slcrgtflabet er ikke fuld­

stændigt beviist, og da Oplys­

ning fra den civile Svrighed mangler o ni ikke dcn svage Datter Charlotte af Pensions­

kassen eller anden offentlig eller privat Kasse har nogen Understottelse, eller om hun ikke i sin >i«rv«rende Stilling hoS Moderen kan forhverve Noget, saa kan hun for Tiden ikke tillægges Understottelse.

Pr. No.

Sl>rgtflabet er ikke fuld­

stændigt beviist, og da Anss- gerinden har i Rentepenge 14 Rbdlr. 76 si. S»lv eg af

sit Ophold. Hun eier alene 200 Rbd., hvilke hun som Tjenestepige har sammensparet, men forovrigt nyder hun ikke offentlig Hjelp eller Understottelse.

Ansogningerne ere bevidnede af Provst Holm, Prof.

Madvig, Krigsraad og Comptoirchef i Soeetaten Bloch, Krigs-Cancellie-Secretair Hornbech, og Chi- rurg Berense, samt Kjobenhavns Raadstues tredie

Secretariat.

147. Charlotte Weinschenck,

anfort i den trykte For­

klaring af 1827 Side 13, 1831 Side 8 og 1832 Side 7, gjentager nu ved sin Moder, da hendes Fader er dod og hendes Moders oeconomiske Om­

stændigheder kan vises, sine Ansogninger, hvorved oplyses at Datteren Charlotte er 22^ Aar gammel, sygelig ogKrobling, at Gjelden efter Faderen vel blev betalt, men at ogsaa det hele Boe medgik, at Moderen har i aarlig Pension af hendes Mands Kald 53 Tdr. Byg, af Enkekassen 22 Rbdlr., afHjelpe- kassen 80 Rbdlr., og af Pensionskassen 40 Rbdlr.

Solv, og at hun foruden 2 Born, der vel ere ude, men dog behove Hjelp, har hjemme en uconsirmeret Son, og Anfogerinden samt sin gamle svage Moder.

Ansogningen er attesteret af Pastor Thomsen, og Krigsraad og Districtschirurg Laurent, begge i Nestved.

153. Anna Sophia

Augusta

Kreydal,

anfort

i

den trykte Forklaring af 1829 Side 10 og 1831 S. 9, gjentager sin Ansogning og forklarer, at hendes Stedfader,

i

hvis Huus hun hidtil nod Forsorgelse, nu er dod, og at hun formedelst Svaghed er uskikket

(S)

(46)

10

et Legat 16 Rbdlr., og det ikke er oplyst hvad Moderen har i Pension, om Datteren ikke selv kan forhverve sig no­

get, og den civile Vvrigheds Erkl-rring derhos mangler, hvoraf det vilde erfares, om hun har anden Formue eller Pension, faa kan Ansøgningen for Tiden ikke komme i Be­

tragtning.

Pr. No.

Slwgtflabet er ikke beviist, og da Anfsgermdens Trang til Understøttelse ikke tilstra-k- keligen er legitimeret, saa kan hun for Tiden ikke komme

i

Betragtning.

jx, zZz,I /.o

Pr. No.

Slægtskabet er beviist, men da det ikke er oplyst om Jane Marie From har erholdt no­

gen Pension af Pensionskas­

sen, og hendes Trang ikke til­

strækkelige« er legitimeret, saa kan hun for Tiden ikke komme

i Betragtning.

til at soge Ophold hos Fremmede. Hendes Fa'drene- Arv giver ikkun i aarlig Rente 14 Rbdlr. 76 si., der i Forening med 16 Rbdlr. aarlig af det Svitzerske Legat er alt, hvad hun har at leve af, og at hun saaledes er i hoi Grad trcengende til Understottelse, saameget mere da hendes Moders Kaar blive meget knappe. Ansogningen er bevidnet af Distritslccge Dr. Med. Helwig og af Stiftsprovst Dr. Faber i Odense.

4Z7. E. C. Otzen,

Enke efter Sognepræst

Schade

i Nyekjobing paa Morsoe, anfort i den trykte For­

klaring af 1829 Side 12, 1831 Side 9 og 1832 Side 8, gjentager sin Anssgning, ester-hvilken hun er 69 Aar gammel, va lider af astmatiske og Kram- petilfcvlde; hendes Mand havde ikke efterladt hende Formue, og hun havde ikke videre Understottelse, end af Kaldet 60 Rbdlr. i Enkepension, hvortil hun senere har erholdt af Pensionskassen 70 Rbdlr.

aarlig.

163. Caroline

Mathilde Holm, Enke efter

Sognepræst for

Lille Heddinge,

From,

gjentager for sin svage­

lige

Datter

Jane Marie From,

anfort

i

den trykte Forklaring af 1832 Side 8, den indgivne Anssg­

ning. Moderen er 66 Aar og Datteren 37 Aar gammel, denne er derhos formedelst Biensvaghed og anden Sygelighed aldeles ude af Stand til selv at erhverve sit Udkomme; hun nyder ikke noget af de under Kjobenhavns Magistrat henlagte Legater,

og

Moderen, hos hvem hun opholder sig, har, med et svageligt Helbred, alene

i

Pension af Kaldet 45

Tdr.

Figur

Updating...

Referencer

  1. Beretning
Relaterede emner :