• Ingen resultater fundet

Fortegnelseover en Del

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Fortegnelseover en Del"

Copied!
22
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

I

' { t . f ' * ' f y ' f f

Hioo

Fortegnelse

over en Del

Bohave og andet Løsøre,

hvoraf fremhæves: Chatoller, Sekretærer, Chiffon­

nierer, Buffet’er, Piedestaler, Skriveborde, Sofaer, Chaiselonguer, Divan- og andre Borde, Læne- og andre Stole, Kommoder, Senge, Servanter, Klæde­

skabe, Spejle, M alerier, Skilderier, Lamper, Gar­

diner, Dækketøj, Gang- og Sengklæder, Køkkentøj, Glas, Porcellæn, S ø lv - og G uldgenstande, Uhre m. m , endvidere et Flygel af H ornung & Møllers Fabrik, B øger, M usikalier og Cigarer, alt til­

hørende forskellige Boer og som bortsælges ved offentlig Auktion, der afholdes i K rystalgade 2 4 ,

F r e d a g e n d e n 5 t e F e b r u a r d. A., Kl. 10 Form. og følgende Hverdage.

Betalingen erlægges til Overretssagfører J . D a in k i e r , p aa hvis K o n to r, Skindergade

Nr. 26, 2. S al, denne Fortegnelse faas.

KJØKENHAVN.

E. C. Løsers Bogtrykkeri, Kjøbmagergade 26.

1904.

(2)

Auktions -Vilkaar.

1.

Alt sælges saaledes, som det ved Auktionen er og forefindes; det ligger fra Tilslaget for Kjøberens Regning og Risiko i enhver Henseende.

2.

Kjøberne kunne ikke efter Hammerslaget klage over mulige Mangler ved det Kjøbte.

3.

Den, som byder for en anden, forpligter sig derved som Selvskyldnerkautionist.

4.

Det Kjøbte betales ved Hammerslaget eller paa An­

fordring; dog kunne de Kjøbere, hvis Vederhæftighed er mig bekjendt, erholde Henstand med Betalingen i 6 Uger fra Dato imod, naarsomhelst af mig paafordres, at stille saadan Sikkerhed for det skyldige Beløb, som af mig maatte ansés betryggende. Stilles Sikkerheden ikke paa Anfordring, er Betalingen til enhver Tid strax, uden Hensyn til den vedtagne Kredit, forfalden.

G u l d og S ø l v betales ubetinget kontant ved Til­

slaget eller Udleveringen.

5.

Erlægges Betalingen ikke i rette Tid, have Kjøberne, enten de sagsøges eller ej, at tilsvare 6 pCt. aarlig Rente af den budte Sum fra Hammerslaget.

I Søgsmaalstilfælde ere Kjøberne underkastede Rets­

forfølgning efter Frdn. 25. Januar 1828 og pligtige at lide Tiltale og Dom ved Kjøbenhavns Forligskommission og Landsover- samt Hof- og Stadsretten, begge Dele, efter Varsel som til indenbys Mand, uden Hensyn til, hvor de bo eller have Ophold, ligesom de i saa Fald ere pligtige at tilsvare skadesløse Omkostninger.

K j ø b e n h a v n , den 5. F ebruar 1904.

J. Damkier.

Overretssagfører.

Skindergade Nr. 26.

i. Boet efter afdøde Mineralvands- fabrikant, cand. pharm. Ludvig Ammitzbøll og efterlevende Enke Inger Johanne, født Nielsen.

Nr.

1 1 Vækkeuhr 2 1 Nøglebrædt

3 1 lille Blomsterbord af Bambus 4 1 Blomsterstativ

5 1 Cigarbæger af Tin 6 2 smaa indiske Straatæpper 7 1 Sæt Vandtøj (blaamalet)

8 1 Klapstol (Feltstol) og 2 Stole med rødt Fløjl

9 1 Servantespand og 1 Vaskestel 10 1 Fløjbord og 1 lille Bord 11 Lidt Adskilligt

12 1 Cycle

(3)

Nr.

4

2. Boet efter afdøde Frøken Christine Margrethe Bech.

1 1 Klædeskab 2 1 lille malet Skab 3 1 lille Spejl 4 1 Ubr

5 5 Stole 6 1 Lænestol 7 5 Skilderier 8 1 Kikkert

9 Garderobe (separeres) 10 Adskilligt

3. Boet efter afdøde Husholderske Andrea V ilhelm ine Nordmann.

1 1 Overstykke, 2 Liv, 2 Hatte, 1 Par Snørestøvler, 1 lille Taske 2 2 Underskørter, I Jaket, 1 Hat 3 1 Kjole

Nr.

4. Boet efter afdøde Maj oratsbesidder Jørgen Erik Frederik Skeel.

1 1 Seng med Tilbehør 2 1 Puf

3 1 lille Bord

4 5 Kufferter (separeres) 5 Garderobe (separeres) 6 1 Sofa m ed- Yutebetræk 7 3 Lænestole

8 1 Regulatoruhr 9 1 Vækkeuhr 10 1 Gulduhr 11 1 Ubrkæde 12 1 Signet 13 1 lille Chatol

14 I Tobaksbord med Tobaksdaase 15 1 Pibebrædt med 4 Merskumspiber 16 Nogle Bøger

17 2 Broncestager 18 4 Skilderier 19 Adskilligt

(4)

Nr.

5. Boet efter afdøde pensioneret Kaptain Peter Frederik H erm ann Brun (Bruun).

1 1 Spisebord med Tæppe 2 8 Rørstole

3 1 Messing Hængelampe (Bordlampe) 4 3 Litografier i Ramme

5 1 Linoleums Tæppe, 1 Brændekasse 6 3 Fag Vintergardiner, 2 Portiérer med

Stænger

7 2 Fag hvide Gardiner, 3 Fag Persienner 8 1 Mahogni Hjørnebuffet

9 1 Svingkedel 10 1 Kakkelovnsvase 11 2 Messingstager 12 Forskelligt Køkkentøj

13 1 ovalt Mahognibord med Tæppe 14 1 Sofa med Damask, 2 Sofapuder 15 1 Lænestol med Pude og Tæppe 16 1 Flugtstol med Pude

17 1 Skrivebordsstol 18 4 polstrede Stole 19 1 Mahogni Spillebord 20 1 lille Mahogni Bord 21 1 do. Stumtjener

7 Nr.

22 1 Mahogni Skrivebord med Skabe 23 1 Sofaspejl

24 3 smaa Skrin med Maler-Rekvisitter 25 2 Biskuitfigurer

26 1 Bordlampe 27 1 Tobaksæske

28 1 lille Taffeluhr, 1 Barometer, I Thermometer 29 1 Gulduhr med Kæde

30 1 Kulkasse, 5 Stativ med Ildtøj, 1 Kakkel­

ovnsvase, 1 Forsats 31 1 Gulvtæppe, 1 mindre do.

32 i Mahogni Chiffoniére 33 I malet Piedestalskab 34 1 do. Klædeskab 35 I Servante med Tilbehør 36 1 Haandklædestativ 37 2 smaa Borde

38 I Seng med M adratser

39 I Dyne, 1 Pude, 1 Uld Tæppe, 1 Senge­

tæppe

40 2 Fag røde, 2 Fag hvide Gardiner med Stænger, 2 Persienner

41 1 lille Spejl, I Klædestativ, 2 Gulvtæpper 42 1 Gevær

43 2 Rytterpistoler 41 1 Revolver 45 1 Kaarde

(5)

8 Nr.

4 6 1 Kasse med 2 Rytterpistoler og noget Værktøj

47 1 lille Lommerevolver

48 2 Par Lagener, 5 Pudevaar, 1 Dug 4 9 2 Overfrakker

5 0 2 Sæt sort Tøj * 51 3 Frakker, 4 Veste, 1 Par Benklæder 52 2 Uniformsfrakker, 1 do. Benklæder 5 3 4 Par Skaftestøvler, 1 Par Sko

5 4 1 Silkehat i Fouteral, 1 Pakke Handsker, 1 Rejsetæppe

55 20 Manschetskjorter

5 6 4 Skjorter, 6 Par Underbenklæder, 1 Uld Trøje, 9 Par Sokker

57 10 Par Manschetter, 17 Flipper, 2 blom­

strede Tørklæder, 1 Æske med hvide Slips, 2 Par Seler, 2 Liv­

remme 5 8 2 Fag hvide Gardiner 59 1 Sølv Bæger

6 0 1 do. Kageske 61 1 do. Flødeske 6 2 1 do. Strøske 6 3 8 do. Spiseskeer 6 4 5 do. Theskeer 65 2 do. Spiseskeer 6 6 6 pletterede Gafler 67 1 Sølv Strøske

Nr.

6 8 I Punscheske 6 9 I Sølv Theske

7 0 1 Theaterkikkert, 1 Officerskikkert, 1 Lommekikkert

7 1 Skrivematerialier, Tegnerekvisitter 72 1 Høvlebænk

73 l Havebord, 4 do. Stole 74 Forskelligt Værktøj 75 t Græs-Slaamaskine 7 6 2 smaa Persienner 77 2 smalle Reoler

78 1 Vandkande, 1 Toiletspand, 1 Kloset­

spand, 1 Bækken med Glas 7 9 2 Feltstole, 1 Feltflaske, 2 Spyttebakker,

2 smaa Bakker, 1 Lygte 8 0 2 smaa Spejle, 2 Jalousier, 2 smaa Lyse­

stager, i Termometer, 3 Louper 81 4 smaa Sakse, 5 Børster, 8 smaa Lomme­

bøger, 1 Par Skolister, 1 Olie­

sten, 2 Strygeremme, 1 kemisk Apparat

8 2 1 Messing Vægt i Kasse 8 3 7 Vinglas, 2 Karaffer, 2 Glas 8 4 2 Lagner, 4 Haandklæder, 1 Dug

8 5 3 Cigar Fouteraler, 3 Par Briller, 1 Pung, 8 Stykker Nips, 2 Piber, 4 Piberør 8 6 1 Vaaben-Stativ, 10 Stkr. Jagt-Rekvisitter,

1 Par Sporer

(6)

10 Nr/

87 1 Skilderi (Amagergilde) 88 1 Kuffert, 3 Tasker, I Mappe 89 13 Stkr. Havebragsredskaber 90 1 Mahogni Kasse med Rejse-Etuier

Bøger m. m.

1 Karl v. Rottechs, Allgemeine Geschichte 2 Haandbog for Havedyrkere og Gartnere af

J. A. Bentzen 3 N. C. Roms Haandgjerningsbog 4 L’hombrebogen

5 Holst Wildenradt, En uheldig Correspon- dance, en Hverdagshistorie 6 Shakspeares Arbejder, I Bind

7 Paris illustré, Adolphe Joanne, I Bind 8 Plan de Paris

9 F. W. Thieme, Engelsk-Tysk Ordbog 1853 10 Weber, Italiensk-tysk Ordbog 1867 11 A. Mol'i, Fransk-tysk Ordbog, 1856 12 A. Ronna, Fransk-italiensk Ordbog, 1863 13 Thibauts, Fransk-tysk Ordbog

14 Websters Condensed Dictionary, med Illu­

strationer

15 Forskellige Ordbøger m. v. (7 Stkr.) 16 Forskellige fremmede Grammatik - Bøger

(7 Stkr.)

17 Burg, Mekanik- & Maskinisere (2 Dele)

-

Nr.

18 Beckers Lærebøger for Ingeniører (4 Dele) 19 Tidsskrift for Krigsvæsen, 1855— 1858,

(3 Dele)

20 Dansk Hjælpeordbog af Hans Dahl, Præst, 6 Hefter

21 Lærebog i Ingeniør- Maskin- og Mekanik, Weisbach 1850 (4 Dele) tysk 22 G. Hagen, Haandbog i Vandbygningslære

(4 Dele) tysk

23 Breymann, Constructionslære (1856) (4 Dele) tysk

24 A. Scheffers, Bauformen zur Ausbilding des Åuszen 1865

25 Carl Vogt, Lærebog i Geologi 1854 (2 Dele) tysk

26 H. Decameron, 1866 (2 Bind)

27 Forelæsninger over Fæstningskrigen (dansk) (2 Bind) 1836

28 1 Pakke forskellige Bøger

29 1 do.

30 1 do.

31 1 do.

32 1 do.

33 1 do.

34 1 do.

35 1 do.

36 Dansk Retskrivnings Ordbog af Sv. Grundt­

vig, 1870

(7)

12 Nr.

37 1 Pakke Kort ^

38 1 do. do.

39 I do. Tegninger

40 1 do. do. *

41 Samling af Love og Anordninger m. v. af mere almindelig Interesse udgiven efter Indenrigsministeriets For­

anstaltning, til 31/12 1896 42 Love og Forordninger samt Reskripter m.m.

af Damkier & Krefcj, til 1874 43 Realregister over Love og Reskripter af

Damkier & Kretz

44 9 Stkr. Mansas Kort over Nørrejylland og ^ 1 Kort over Bornholm

45 t Mappe med bibelske Billeder

6. Boet efter afdøde V ognm ands­

kusk Lars Nielsen.

1 1 Træseng 2 1 Klædeskab 3 Noget Værktøj 4 1 Bord, 1 Madskab 5 2 Lommeuhre 6 1 Skibsuhr

4.

Nr.

7 1 Spejl, 1 Kuffert, 1 Stol 8 6 Skeer

9 4 Dyner, 2 Puder

10 I Vinterfrakke, l Kappe, 2 Frakker, 2 Veste 11 2 Par Benklæder, J Par Fodtøj, 2 Hatte,

1 Hue 12 1 Pakke Tøj

7. Boet efter afdøde Organist og Kantor Johan Martin Zeise.

1 1 Mahogni Skrivebord m. Skabe og 4 Skuffer 2 1 Hængelampe

3 1 Chaiselongue med Mekka 4 1 stor Lænestol

5 t Salonbord med Tæppe 6 1 gammelt Gulvtæppe 7 3 Sofapuder

8 1 Pillespejl med Konsol 9 1 Bordlampe

10 1 Fag Gardiner med Stang og Rullegardin 11 1 Sofaspejl

12 9 Stkr. Lithografier og Raderinger 13 1 Barometer

14 1 Kulkasse og Ildtøj

(8)

14 Nr.

15 1 Kakkelovnsvase 16 5 Platter

17 1 stukket Tæppe 18 I større Bordlampe 19 2 smaa Æ sker med Kort 2 0 2 Kurvestole

21 1 Blomsterbord 2 2 2 Klaverstole

23 i Pillespejl med Konsol

24 2 Fag Gardiner med Stænger og Rulle­

gardiner

25 1 Salon-Flygel (Hornung & Møller) 26 I Taburet

27 1 Bordlampe 2 8 1 Messing Lysestage 2 9 I Kulkasse, 1 Skærm 3 0 1 sortmalet Gyngestol

31 1 Node-Etagére med Buste af Prof. Berggren 32 1 Portræt af Kejser Frederik

33 I lille Termometer 34 1 Kulkasse og 1 Skærm 3 5 l Brændekurv

3 6 1 Mahogni Buffet 37 1 Plet Bakke

38 2 store og 6 smaa Flaskebakker 3 9 12 Gafler med hvide Skafter 40 1 Messing Kaffekande 41 7 Duge, 24 Servietter

Nr.

42 7 Stole med Rørsæder 43 1 Hængelampe

44 1 Rejsesjal

45 2 Fag hvide Gardiner

46 I Fag brune Damask Gardiner 47 3 Fag uldne Vintergardiner 48 1 Fag linnede do.

49 3 Bogreoler 50 30 Stkr. Nips

51 4 Messing Lysestager 52 I lille Blomstermaleri 53 I Mahogni Spisebord 5 4 2 Urtepotteskjulere

55 i Jernseng med Fjedermadrats, 1 Krøl- haarsmadrats og 1 do. Skraapude 5 6 1 Dyne, 1 Pude, 1 Sengetæppe

57 1 do., 1 do., 2 Uld Tæpper 58 1 lille firkantet Bord 59 1 Servante med Tilbehør 6 0 1 Klædeskab

61 1 Mahogni Sekretær 62 l do. Piedestal 63 1 Støvleliylde

(>4 I Fag Gardiner med Stang og Rullegardin 65 4 Stole med Rørsæder

6 6 1 Smudsig-Tøjs-Kurv 67 2 Køkkenlamper 68 2 Bakker med Vandstel

(9)

Nr.

6 9 7 Pudevaar 7 0 7 Par Lagener 71 1 Bordlampe 72 i Sengeforligger 73 I Sølv Ukr

74 14 Knive med hvide Skafter 75 I lille Spejl

76 3 Plet Spiseskeer 77 3 do. Dessertskeer 7 8 6 do. Gafler 79 6 smaa Frugtknive 8 0 1 Sølv Spiseske

81 6 Paalægs Gafler, 1 stor Kniv 8 2 I Sølv Potageske

8 3 6 Sølv Theskeer 8 4 1 Tin Thesi 8 5 2 Urtepotteskjulere 8 6 3 Termometre

87 1 Jernseng med Hømadratser 8 8 1 Dyne, 1 Pude, I Sengetæppe 8 9 1 do., 1 do., 1 Par Lagener 9 0 2 gamle Stole

91 I Kobber Kaffekande, 1 Kasserolle 92 1 Messing Petroleums Maskine

93 1 Brødskæremaskine, 1 Gasapparat, 2 Messing Kander

94 2 Zinkballier, 1 Vaskekedel 95 Noget forskelligt Køkkentøj

17 N r.

9 6 70 forskellige Tallerkener

97 7 do. Fade, 4 Terriner, 2 Ragoutfade 98 2 Sauceskaale, 3 Smørkander, 15 Par

Kopper

9 9 2 Kander, 1 Thepotte, 3 Æggebægere, 1 Osteklokke, 8 Zvibelglas 100 55 forskellige Glas, 2 Karaffer (separeres) 101 l Smørkande, 4 Asietter, 10 Saltkar,

1 Flødekande, 1 Glasfad, 8 for­

skellige Krukker m. m.

102 1 lille Spejl 103 1 Kikkert 104 1 Violin i Kasse 105 5 Skilderier

106 3 Messing Lysestager, 1 do. Spyttebakke, 1 Bordklokke

107 6 forskellige Bakker, 1 Glasopsats, 4 Børster

108 2 Stiger, 1 lille Reol 109 I Ildtøjstativ, 1 Vægt

110 2 Skrin, 1 Papirkurv, 2 Vaser, 2 Skrive­

tøjer med Rekvisitter

111 3 Sakse, 8 Par Briller, 1 Æ ske med noget Værktøj, 6 Mapper 112 1 Vadsæk, 2 smaa Tæpper, 4 Par Ga-

loscher, 3 Par Støvler, 4 Hatte, 1 Hue, 2 Paraplyer, 2 Stokke 113 1 Stok med Øksehaandtag

2

(10)

18 Nr.

114 2 Fag Gardiner, 8 Lyseduge, G Viske­

stykker 115 1 Pakke snavset Tøj 116 3 Punge m. m.

116a 3 Fingerringe, 3 smaa Broscher, I Thesi (defekt), 1 Medaillon, 1 Medaille 117 3 smaa Reoler, I Kuffert, i Nodestol,

1 Blomsterbord

118 t Vadsæk, 1 Taske, I Messing Petroleums­

apparat (Primus)

119 \ Bundt Piberør, I Tobakskrin, 3 Metal­

platter

120 3 smaa Bakker, 2 Spil raed Prikker, 1 stor Kikkert, 2 smaa Kikkerter (defekt)

121 1 Klosetspand og lidt Skrammel

Bøger, Noder m. m.

1 Nordisk Konversationsleksikon, 2. Udgave, 5 Bind

2 Lunemann, Latinsk —Tysk Leksikon, 3 Bind 3 N. F. Grundtvig, Sangværk, 2 Bind 4 Dresdener-Galleri, 2 Bind

5 Overskou, Af mit Liv og min Tid 6 Lommebog for Theateryndere 7 Caralis, 2 Bind Digte

8 C. Hauch, 4 Bind

19

Nr.

9 Goldschmidt, Smaa Fortællinger og Kær­

lighedshistorier 10 H. C. Andersen, 2 Bind

11 Oehlenschlåger, Tragiske Dramaer, Roman­

tiske Dramaer og Digte, 9 Bind 12 Tolstoy, Krig og Fred, 3 Bind

13 C. Bernhard, 1 — 12, 6 Bind 14 Sødring, Erindringer, 1— 2 15 H. Ibsen, Digte, 1871

16 — Brand

17 — F ru Inger 18 — E t Dukkehjem

19 — Kongsemnerne

20 Ingemann, 2 Bind

2 1 - 2 Bind

22 Breve fra og til H. C. Andersen, 3 Bind 23 Tolstoy, Ungdom, Kosakkerne, Barndom,

3 Bind

24 Heiberg, Johanne L , E t Liv 2J> Weber, T y sk -Ita lie n s k Ordbog,

— Italiensk - Tysk do.

26 Orla Lehmann, Efterladte Skrifter, 2 Bind 27 Bernstorff, Lexicon der Tonkunst, 3 Bind 28 Musikforeningens Festskrift, 2 Biud 29 Marx, Gluck und die Oper, 2 Bind 30 — Beethoven, 2 Bind

31 Mendelsohn-Bartholdy, Briefe

(11)

20

Nr.

3*2 Wolff, F ra n sk —Dansk og Dansk—Fransk Lexicon

33 Grønberg, Tysk— Dansk og Dansk—Tysk Lexicon

34 Z eise: Chemi

34a — Chemiens Hovedlærdomme 35 Holbergs Skrifter ved Rahbek, 1— 21 30 Overskou, Den danske Skueplads, 3 for­

skellige Bind 37 — Komedier, 5 Bind

38 Fru Gyllembourg, Samlede Skrifter, 6 Bind 39 C. Dickens, Bleak-house, 2 Bind

40 — David Copperfield, 2 Bind 41 — Lille Dorrit, 2 Bind 42 — Master Humpfreys Stueur,

13, 2 Bind

43 — Martin Chuzzlewitch, 2 Bind 44 — Dombey & Søn, 2 Bind 45 — Pickwick Klubben 46 — Vor fælles Ven 2 Bind 47 — 3 forskellige Bind

48 — Nickolas Nickelby 2 Bind

49 — Juleæventyr

50 — Store Forventninger, Rejse- minder, Skizzer

51 — 2 Byer og Oliver Twist 52 Forster, C. Dickens Levned, 1— 3 53 Drachmann, Tusind og Een Nat

Nr.

54 Hostrup, Sange og Digte 55 Kierkegaard, Øjeblikket 56 Bjørnsons Fortællinger, 1— 2 57 C. Molbech, Danske Ordsprog 58 Bødtker, Digte

59 Lembcke, Digte og Sange

60 Paludan-Miiller, Nye Digte og Ungdoms­

kilden, 2 Bind 61 J. L. Heiberg, Alferue 62 P. Loti, Spatuen

63 Reincke Fos oversat af Christian Winther 64 Brandes, Lervognen

65 Dostojewski, Fyrst Myschkin 66 Martensen, Af mit Levned, 1— 3 67 Abrahams, Meddelelser af mit Liv

68 Shakspeare, Dramatiske Værker ved Foer- som og Lembcke, 1 — 18, 9 Bind 69 Bellmans samlede Skrifter, 1 — 4

70 L. Holberg, 2 Bind

71 Baggesen, 1 Bind og Gengangerbreve, 1 Bind

72 Molbech, Schack Staffeldt

73 Munsters Betragtninger, 5 forskellige Bind 74 Mizza Schaffys Sange

75 Lenau, Savonarola 76 Plougs Digte, 1862

77 Nielsen, O., Kjøbenhavn paa Holbergs Tid 7S Breve til P. Hjort

(12)

22 Nr.

79 Collirij Det H. C. Andersenske Hus 80 Byron, Udvalgte Digte, oversat af Lembcke

1— 2 81 Claretie, Millionen 82 Keller, Folkene i Selvyla 83 Kovalewsky, Liv i Rusland 84 Recke, Digte og

C. Andersen, Poesier, 2 Bind 85 Thrane, Danske Komponister 86 Bjørnson, Digte og Sange 87 Clausen, H. N , Optegnelser 88 Hammerich, E t Levnedsløb 89 Ole Bulis Breve

90 1 Pakke Bøger 91 t do.

92 1 do.

93 1 do.

94 Winther, Chr., Dansk Lyrik 95 Bang, F., Offentlige Taler

96 Paulli, Flora Danica, Kjøbenhavn 1648 97 Drakenbergs Levnedsbeskrivelse m. m.,

Viborg 1774

98 John Norchæs’s Liv og Levned, Kjøben­

havn 1786

99 Holberg L., Moralske Tanker, Kjøben­

havn 1744

100 Danske Viser, Kjøbenhavn 1739 t 101 Holberg, Epistola, 1 Bind, Lipsia

Nr.

102 103 104 105 106 107 108 109 109a

110 111 112

113

114

115

116

117

118

23

Holberg, Nicolai Climii Iter, 1741 1 Pakke Bøger

1 Pakke gamle Salmebøger m m 1 Pakke gamle Bøger

1 do.

1 do.

1 do.

1 Pakke gamle Vejvisere

Andersen, V., Adam Oehlenschlager, 3 Dele uindb.

Mangors Kogebog

Samfundet til Udgivelse af dansk Musik:

P. Heyse: Palnatoke og Frølich:

Erik Menveds Barndom _ I. P. E. H artm an n : Korsarerne,

3 Hefter

K uhlau: Tvillingbrødrene fra Damask og Bendix: Fjeld­

stigning

— Weyse: Reformationskantate, Malling: Symfoni, D-Moll

— W inding: Koncert-Ouverture, H artm ann: Fiskerne

— Rosenfeld: Henrik og Else, H artm ann: Universitetskantate

— E. Hartmann: Symfoni Nr. 3, Lange-Muller: Kantate

(13)

Nr.

119 Samfundet til Udgivelse af dansk Musik.

V. Bendix: Sommerklange, Malling: Prolog 120 — Hartmann: Trymskviden,

Hornemann: Aladdin, 5 Hefter 121 — Winding: Symfoni,

Hartmann: Valkyrien 122 — Lembcke: Udvalgte Sange,

Barnekow: Finske Sange, L e rc k e : 6 Sange

M alling: Skotske Sange, E. H artm ann: Udvalgte Sange 123 — Gade og H artm ann: E t Folkesagn,

P. Heise : Ouvt. til Marsk Stig 124 — G lass: Sommerliv,

Malling: Det hellige Land 125 — Rung: Den trekantede Hat,

G ad e: Baldurs Drøm m. m.

126 — Malling: Kyvala m. m.

127 — Weyse: Festen paa Kenilworth 128 — Hartmann: Balders Død,

Kuhlau: Eyridice i Tartarus, H eise: Tornerose

129 — Hartmann: Hakon Jarl og Syv­

soverdag,

K uhlau: Shakspeare

130 — Lange-Muller: Tovem.m., 4 Hefter

25 Nr.

131 Samfundet til Udgivelse af dansk Musik:

C. J. Hansen: Koncert-Ouverture m. m., 3 Hefter

132 Berggreen: Folkesange og Melodier, 11 Bind 133 — Forsk. Kompositioner (I Pakke) 134 Seb. Bach: Klavier Kompositionen, 4 Bind 135 Bøgh: Den danske Vaudeville

136 L v. Beethoven: Sonaten, 2 Bind 137 Mozart: Sonaten, 1 Bind

138 Klassisk Pianoforte Musik, 2 Bind 139 Forskellige Opera-Udtog

140 Gluntarne

141 6 Bind diverse Sangnoder 142 Haydn: 3 Bind

143 Klassiske Værker, 2 Bind

144 G a d e : Korsfarerne, H eise: Sange, Lange-Muller: Sange 145 Beethoven og Mozart: 8 Bind 146 Mozart: Don Juan m. m., 5 Bind 147 1 Pakke forskelligt

148 Mozart: Requiem, Symfonier (1 Pakke) 149 1 Pakke nyere Musik

150 E. Hartmann: Skandinavisk Folkemusik 151 Ludvig Schytte m. m., 6 Hefter 152 Diverse Dansemusik

153 Diverse Musik 154 l Pakke Orgelmusik 155 1 Pakke indbundne Noder

(14)

26 Nr.

156 1 Pakke Beethovens Symfonier

157 Handel: Samson, Joswa, Judas, Messias, A lexander-Fest og Israel in Ægypten, 6 Bind

158 Hartmann, I. P. E . : 4 Bind

159 Heise: Romancer og Sange, 1—3, I Bind 160 Beethoven Sammtliche Lieder

161 Dupuy: Ungdom og Galskab, Tekstudgave 162 1 Bind franske Sange

163 Gluck: Iphigenie in Aulis og Orpheus, Mendelsohn: Lieder

164 1 Pakke Sangnoder

165 1 P a k k e ' Ballet-Musik af Schall 166 1 Pakke Sangmusik m. m.

167 1 Pakke Musikalische Zeitung 168 1 Pakke Noder

169 1 do.

170 I do. for firhændig Fortepiano 171 1 Pakke Kuhlau-Romancer m. m.

172 II Dissæluto punito osi a II Don Giovanni af Mozart, liaandskrevet Exemplar

•173 Y erdi: Trovatore, Wagner: Lohengrin, G ounod: Faust, Tekstudgaver 174 6 Bind Sangmusik

175 9 do.

176 i Pakke Kirkemusik m. m.

177 I Pakke forskellige Noder

27 Nr.

178 Barberen, Romeo og Julie, Norma, Joseph og Tryllefløjten, Tekstudgaver 179 Studenterforeningens Sangbog m. m., 3 Bind 180 Figaros Bryllup, Barberen, Tryllefløjten

m m., 6 Bind 181 1Pakke forskellige Noder 182 1 do. Teori m. m.

183 1Pakke forskellige Noder 184 1 Pakke Sangnoder 185 1Pakke forskellige Noder 186 1 do.

187 3 Bind Nær og Fjern

188 Nordiske Digtere i vort Aarhundrede 189 Vilh. A n d ersen : Blicher, Jysk Digtning 190 Sudermann: Frau Sorge

191 Carstensen: Mellem Kammerater 192 Loti: Fru Chrysanthemum

193 P. Heise: „Kærlighed paa Vildspor" og

„Det spøger41 194 Th. Lange: Zarniza

195 Reissmann: Lehrbuch der musikalischen Komposition

196 Berlioz: Instrumentationslehre 197 D r a th : Musiktheori m. m.

198 1 Pakke Deutsche Klassiker 199 Berlioz: Gesammelten Schriften 200 Reissmann: Mendelsohn-Bartholdy 201 Thorsøe: F ra Frederik den Sjettes Hof­

kredse

(15)

Nr.

202 Henningsen: Under Punkahen 203 Lagerløff: Antikristens Mirakler 204 H. C. Andersens samlede Værker, 1— 68 205 1 Pakke politiske Piecer m. m.

206 l Pakke Operatekster m. ra.

207 A. France : Dronning Gaasefod 208 1 Pung med Mønter

209 1 Pakke Billeder 210 1 Pakke Bøger

8. Fhv. Høker nu Barber og Frisør >,

Peter Michael Larsens Konkursbo.

1 I Egetræs Buffet 2 1 malet Skrivebord 3 1 malet Linnedskab 4 1 Chaiselongue 5 1 polstret Stol 6 5 Spisestue Stole 7 1 Salonbord 8 I Taffeluhr

9 I Staalampe med Skærme 10 1 lille Etagére

11 1 lille rundt Bord 12 1 Søjle med Figur

Nr.

13 2 Gibsfigurer 14 1 Egetræs Spisebord 15 1 Kommode

16 i gammel Sofa 17 1 Amagerhylde 18 3 forskellige Stole 19 3 Skilderier 20 2 Yægdekorationer 21 1 Stol

g. Boet efter afdøde Arbejdsmand Frederik Petersen.

1 1 Piedestal 2 1 Sofa 3 1 Bord

4 1 Pillespejl med Konsolskab 5 2 Stumtjenere

6 6 Stole

7 1 Jernseng med Madratser 8 2 Dyner, 2 Puder, 2 Pudevaar

9 1 do., 2 do., 1 do., 2 Lagener, 1 Senge­

tæppe

10 1 Servante med Tilbehør 11 1 Hængelampe, 1 Bordlampe

(16)

Nr.

12 1 Taffeluhr, i Stueuhr 13 1 Klædeskab

14 16 Skilderier 15 1 firkantet Bord 16 1 Kuffert

17 1 Fag Gardiner med Stang

18 1 Fag mørke Gardiner, 1 gammelt Bordtæppe 19 1 Sofaspejl

20 3 Urtepotteskjulere, 7 Vaser, 2 Figurer 21 7 forskellige Glas, J Glasopsats, 1 Glasvase 22 24 Stkr. Nips, 1 Bordbørste, 5 hvide Tæpper 23 1 lille Bogreol, G Bøger og nogle Hæfter 24 1 Bordtæppe, 1 Gulvtæppe, 1 Pude, 1

Skammel

25 4 Stkr. smaa Gulvtæpper, 2 Messing Spytte­

bakker 26 1 Lommeukr, 2 Kæder 27 1 Vinterfrakke

28 1 Sommerfrakke 29 1 P ar Benklæder

30 1 Paraply, 2 P ar Morgensko, 4 Kraver, 6 Flipper, 4 P ar Manschetter 31 9 Skjorter

32 6 Uldtrøjer, 1 Par Underbenklæder, 8 Par Strømper

33 5 Haandklæder, 12 Lommetørklæder

Nr.

io. Boet efter afdøde Enkefru Mary Pedersen, født Delany.

1 4

Stkr. Sirts

2

2 Puder,

1

Skammel

3

1 Pølle

4

2 Tæpper

5

2 Gardiner med 1 Kappe

6

2 Bakker

7 1

strikket Tæppe,

1

Pude

8 4

Vaser, 2 Visitkortskaale

9

6 Vaser

10 7

Urtepotteskjulere 11 33 Stkr. Nips, 2 Figurer

12 18 forskellige Skilderier (separeres) 13 1 Kirke af Gib s

14 19 Vægdekorationer 15 2 Bordlamper 16 2 Lysestager 17 1 Osteklokke 18 2 Puder

19 1 Kasse med 18 Bøger og 2 Paklier Hefter (Indhold over Mønter og Medaille Samlinger)

(17)

Nr.

20 1 Kasse med 5 P ar hvide Benklæder, 10 hvide Skørter, 1 Dug, 6 Cheraiser, 7 Pudevaar, 4 Lagener 21 1 Fag grønne Damask Gardiner

22 1 amerikansk Uhr 23 2 Figurer

24 1 Sæt Herretøj

25 2 Fag røde Gardiner, 2 hvide do. do. og 1 Portiere

26 3 gamle Kaaber, 5 Skørter, 4 gamle Kjoler, 1 Hat m. m.

27 1 Zinkballie med forskelligt Køkkentøj, 1 Plat de menage

28 10 forskellige Krukker

29 18 Par Kopper, 6 Tallerkener, 1 Sukker- skaal, 3 Fade

30 3 Terriner, 6 Tallerkener, 3 Kander, 1 Thepotte, \ Cabaret m. m.

31 2 Karafler, 9 Glas, 5 Asietter, 2 Sukker- skaale, 1 Flødekande m. m.

32 1 Vandstel 33 1 Chatol

34 1 Mahogni Bord 35 1 Sofa

36 6 Rørstole, 2 Kurvestole, 1 Gyngestol 37 1 Pillespejl

38 1 lille Bord med Fløjl 39 1 lille firkantet Bord

33 Nr.

40 1 lille rundt Bord 41 2 Gulvtæpper 42

43 1 gi. Mahogni Seng (defekt) 44 1 Servantebord

45 1 Toiletspejl 46 3 gulmalede Borde

47 3 Trækister og 2 smaa Trækasser 48 1 Dyne, 2 Puder, 1 Sengetæppe

49 2 do. — — —

50 5 Madratser (2 Hø)

51 2 Sække med nogle Bøger og Hefter 52 1 Gibsfigur

53 4 Gardinstænger 54 1 Kulkasse

55 1 Petroleumsapparat 56 1 Strygebrædt

57 1 Strygepande, 3 Strygejern og 1 Strygerist 58 1 Bradepande, I Messing Kedel, 1 Gryde 59 1 Trappestige

60 1 Kakkelovns Messing Stativ 61 1 Skammel, 3 Puder

62 2 Sølv Spiseskeer 63 3 do. Theskeer 64 3 do. Gafler 65 2 Plet Spiseskeer 66 1 Ben Yifte

67 2 forgyldte Armbaand

3

(18)

I

34 Nr.

68 1 Koral Halsbaand V

69 1 Brosche, 1 Fingerring 70 1 Guldbrosche

71 1 Gulduhr med Kæde (

72 2 Guldklumper

73 1 Glas med Guldklumper f

74 2 Glas med Guldstøv t

75 48 Stkr. forskellige Mønter 76 1 Æ ske med Mineralier 77 2 Barberknive

y

i i . B oet efter afdøde Enkefru D orthea M arie Christrup, f. A ndersen.

1 1 lille Chatol 2 1 Chaiselongue

L

3 1 Træseng med Madrats

4 2 Dyner, 3 Puder, 1 Sengetæppe ' " i 1 V 5 1 do., 3 do., 1 Vattæppe

6

1 gammel Lænestol

7

5 Stole

8

1 Taffeluhr med Kuppel

9

1 Spejl i forgyldt Ramme

10

1 Toiletspejl med Bord

11

1 Piedestal Klædeskab

i

35 Nr.

12 1 Sybord, 1 lille Syæske 13 1 Kommode

14 1 lille Skab 15 6 Skilderier

16 1 Kakkelovnsfigur, 1 Hængelampe 17 1 ovalt Bord med Tæppe

18 1 lille Bord, 2 Urtepotteskjulere 19 1 lille Hylde med 22 Stkr. Nips 20 2 Portiérer

21 Noget forskelligt Køkkentøj

22 30 forskellige Tallerkener, i Kande 23 10 P ar Kopper, 2 Flødekander, 2 Sukker-

skaale, 1 Chocoladekande

24 1 Glaskaraffe, 28 forskeil. Glas, 4 Assietter 25 1 Biscuitdaase, 1 Glasopsats, 2 Bakker 26 3 Fade, 2 Ragoutfade, 1 Terrin 27 2 Vaser

28 1 Kaabe, 2 Kjoler, 2 Liv

29 3 Skørter, 1 Uldklokke, 1 Sjal, 2 Nat­

trøjer, 1 Korset, \ Chemise, 3 P ar Benklæder, 1 Forklæde 30 6 Haandklæder, 10 Vidskestykker, 12 smaa

Servietter m. m.

31 4 Pudevaar, 2 P a r Lagener, 10 hæklede Stykker, 9 Stkr. Gardiner 32 1 gammelt Spejl

33 6 Plet Theskeer, 1 lille Sølvske 34 1 Sølv Lommeuhr med Kæde

(19)

12. Boet efter afdøde Malermester Niels Peter Nielsen og efter­

levende Enke.

1 1 Mahogni Skrivebord 2 1 Kasse med Makulatur 3 2 nye Trappestiger

4 7 Tapetserplader med 2 Rammer 5 10 gamle Trappestiger (separeres) 6 7 forskellige Farve-Ballier 7 2 Ballier med Farve

8 ca. 200 Malerbøtter og Dunke (separeres) 9 Lidt Rester af Farve og Fernis

10 2 M armorplader og 3 Sten til Farverivning 11 En Del Pensler og Malerrekvisitter

12 1 gammel Sofa 13 1 malet Pult 14 1 Klap-Bord 15 Noget forskelligt

Nr.

13. Boet efter afdøde Herre­

ekviperingshandler W illiam Andreas Ludvig Hansen.

1 1 Jakke

2 1 Jakke, 1 Vest 3 1 do., 1 do.

4 1 P a r Benklæder

5 1 do.

6 1 do.

7 1 do.

8 3 Veste 9 4 do.

10 I P ar Benklæder

14. Boet efter afdøde Frøken Hedevig Rosine Eckersberg.

1 1 hvidklædt Dame, bagfra set 2 Blomsterbillede, Olie

3 En romersk Model af Julie Eckersberg 4 Rød- og Hvidtjørn, Inger Beyer

(20)

38 Nr.

5 Jordbær, Kerrm

6 Portræt af Arkitekt Eckersberg, F. C. Lund 7 Natura morte

8 To Palmer

9 Juels Selvportræt, Kobberstik af Lahde 10 Fototypi efter Eckersberg

11 Juels Selvportræt, Fotografi

12 P ortræ t af Dahl, Eckersberg, Kobberstik 13 Abbaten bringes til Klosteret, Lithografi

efter Ernst Meyer

14 Portræ t af Marie Sophie, Kobberstik af Klemens

15 Portræt af Eckersberg, stukket af Erling Eckersberg efter Marstrand 16 Madsen: En Kostald, Radering 17 Gerard: Mademoiselle Mars

18 Juel og Kone, Lithografi af Kittendorff 19 Portræ t af Arkitekt Eckersberg, Tegning

. af N. M. Hansen

20 Udsigt fra 3 Buer i Kolloseum, Akvarel, E. Eckersberg

21 Marie med Barnet, Kobberstik af Erling Eckersberg efter Luini

22 Barselstuen af Marstrand, Lithografi af Gefzø 23 To Blade

24 En død Dreng, Tegning af Eckersberg 25 Julie Eckersberg (Tegning)

26 Suzanne og Julie Eckersberg (Tegning)

Nr.

27 To Hoveder, Kopi efter Eckersberg 28 Udsigt fra Eckersbergs Vindu i Paris__

29 Samme Emne

30 Julie Eckersberg: En Portal 31 En Nonne

32 Erling Eckersberg: F ra Tuilerihaven 33 E t ødelagt Skib, Eckersberg

34 En Skopudser, Kopi af Julie Eckersberg 35 En Skuffefuld Diverse

36 Tavle IV Skyggeperspektiv, Lithografi (sjælden)

37 Tavle IV do. do. (sjælden) 38 Kunstkritikerne (Tegning) 39 H eim back: Slotspladsen

40 Tre Blade af Klædedragter i Kjøbenhavn 41 Eckersberg: Kvindeportræt

42 F ra Eckersbergs Lejlighed 43 Portræ t af O. O. Bagges Hustru 44 1 Kobberplade af Erling Eckersberg 45 Madam Butis Datter

46 Miniaturmaleri

47 Miniaturportræt forestillende Eckersberg

48 do. do. Frk. Holm

49 „Himlen signer søsterlig Kærlighed11 50 To Tegninger af Eckersberg

51 Forskellige Tegninger m. m.

52 do. do.

53 do. do.

(21)

Nr.

54 1 Pakke Billeder 55 1 do. do.

15. Boet efter afdøde Grosserer Alfred Lauritz Vilhelm Schiimann.

1 48/2 Kasser Cigarer, 2400 Stkr.

2 14/2 do. do., 700 do.

3 3/1 do. do., 300 do.

4 17/, do. do., 850 do.

5 7/2 do. do., 350 do.

6 26/, do. do., 1300 do.

7 3/, do. do., 300 do.

8 17/, do. do., 850 do.

9 3/i do. do., 300 do.

10 5/, do. do., 500 do.

11 12 smaa Kasser med Prøver

16. Boet efter afdøde Snedkermester (Stolemager) Franz Anton Faber og efterlevende Enke Anna Sophie Laura, f. Christiansen.

1 1 Chiffoniére

Nr.

2 1 Pillespejl med Konsolskab 3 1 Bord

4 1 malet Kommode

5 4 Stole med rødt Plyds, 1 Lænestol 6 1 Regulatoruhr

7 I Hængelampe

8 1 malet Piedestal-Skab 9 3 Fag hvide Gardiner 10 1 Stol

11 Køkkentøj, Glas og Porcellain (separeres) 12 1 malet Klædeskab, 1 Bord

13 Lidt Adskilligt 14 1 lille Sofa

1 7 ---

1 1 Guld Halskæde 2 1 Sølje

2a 1 Naal med emailleret Flue, 2 Armbaand af uægte Perler

3 I Granatarmbaand 4 l sort indlagt Armbaand

5 1 Lænkering, 1 oxyderet Spænde 6 10 Sølv Theskeer i Etui, vog 6 Lod 7 1 do. Skylleskaal, vog 20 Lod

(22)

Nr.

8 1 Sølv Bæger og 1 Servietbaand 9 1 do. Bæger

10 I do. Thekande, vog 35 Lod

11 1 do. Tallerken, vog 12 Lod

12 2 do. Konfektskeer, vog 4* Lod 13 1 do. Chokoladekande, vog 40 Lod 14 1 do. Fyrfad med Spritlampe, vog 20 Lod

15 1 do. Mælkekande, vog 25 Lod

16 1 do. Grødske vog 1 H;Lod

17 2 do. Ragoutskeer vog 13 Lod

18 1 do. Fiskekniv& Gaffel (i Etui), vog 16 Lod 19 12 do. Frugtknive i Etui

20 1 do. Jordbærske, vog 6J Lod

21 1 do. Iskniv og Ske, vog 14 Lod 22 12 do. forg. Kaffeskeer (i Etui), vog 10 Lod 23 2 Osteknive med Sølvskafter

24 14 Sølv Gafler, 1 mindre do., vog 61 f Lod

25 1 do. Potageske, vog 15^ Lod

26 16 do. Dessertskeer, vog 43 Lod

27 1 do. Servietbaand, vog 1 Lod

28 1 do. Sukkertang, vog 2 Lod

29 2 do. Syltetøjsskeer, vog 3 Lod

30 1 do. Kageske, vog 10 Lod

31 1 do. Thesi, vog

n

Lod

32 l do. Sauceske med glat Skaft, vog 4 Lod 33 3 do. Spiseskeer

34 6 do. Theskeer, vog 7 Lod

35 1 do. Mælkekande, vog 29 Lod

43 Nr.

36 1 Sølv Flødekande m Efeuranke, vog 12 Lod 37 1 do. Posteiske og 1 Ske med

Merkurhovede vog 2 f Lod 38 1 do. Konfektske

39 2 do. Lysestager, vog 64 Lod 40 1 do. Sennepskande

41 1 do. • Peberbøsse

42 1 do. Brødkurv vog 32 Lod

43 1 Patsch med Diamant 44 1 Brosche, 1 Kæde 45 1 Armbaand

46 1 Guld Armbaand med ægte Stene 47 2 do Ørenringe med hvide Stene 48 i Sølv Strøske

49 i do. do.

50 i do. Flødekande 51 2 do Sauceskeer 52 1 do. Ske og Gaffel 53 1 do. do. i Etui

54 Ske, Kniv og Gaffel i Etui 55 1 Bakke

56 2 forgyldte Bronce Armstager

57 Neumann, Carl: Sundet udfor Kronborg, Oliemaleri

58 Lund, C. 0 G : Skovlandskab 59 1 stort Brysseler Gulvtæppe

60 1 do.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Vederhæftige Kjøbere erholde 6 Ugers rentefri Kredit.. Eftersyn finder Sted Søndagen den

af danske Kunstnere, Portræter, Satiriske BilMer, Kemitypier, Antojrafer,.. Antikviteter, Mønter ok Meflailler,

Funktion: At specificere servicetype for rekvireret specialistydelse. Kommentarer: Specificerer den aktion, der skal tages, vedrørende henvisningen.. Anvendelse: Optional, max

Information om sundhedsfaglig lokation (lokation af patient)...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Trigger segment SG10...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Status ...Fejl! Bogmærke

Forløbet er en proces, man kan være midt i. Men det er også en retrospektiv størrel- se – noget man ser tilbage på, og som også former selve tilbageblikket. I vores materia- le

Vanskeligheder kan derfor også være særligt knyttet til enten mangel på indsigt (erkendelse) eller mangel på handling/handlingsred- skaber (praksis). Med denne skelnen in

Når der ikke er nogen til at bære børnene, er livet forbi. Reproduktionens virke af- sluttet. At opretholde livet er reproduktivt arbejde, men det kan også være bæredyg- tigt arbejde