• Ingen resultater fundet

Fortegnelseover en Samling

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Fortegnelseover en Samling"

Copied!
23
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1

%

ioHf

Fortegnelse

over en Samling

Kobberstik og Lithografier i Ramme og Glas,

tilhørende

Etatsraad P. S. Bangs Efterladenskaber,

' samt

Malerier, Raflerinpr etc. af danske Kunstnere, Portræter, Satiriske BilMer, Kemitypier, Antojrafer,

Antikviteter, Mønter ok Meflailler, i . m„

som bortsælges ved Auction

T irsdagen «len 18. November, Formiddag Kl. 11 og Eftermiddag Kl. 5,

samt følgende Eftermiddage Kl. 5, i Miels »luelsgade 6^

1. Sal over Gaarden.

Mod Betaling til Auctionsholder Chr. Hees Eftfl., paa hvis Contoir K ataloger faas.

Kommissioner m odtages af:

Hr. Boghandler H. J. Lynge, W alkendorfsgade Nr. 8.

Rjøbenhavn.

Rudolf Svendsens Bogtrykkeri, H ejbergsgade 14.

1890.

(2)

§ i.

Alt sæ lg e s i den S ta n d , hvori d et ved H a m m e r sla g e t er og forefindes o g ligger fra T ilsla g e t for K jø b e re n s R e g n in g og Risiko i alle Tilfælde.

§ 2.

D e t K jø b te m aa a f K jø b e re n m e d ta g e s strax. K jø b e r e n h a r at e r læ g g e 6 Ø re pr. Kr. til D æ k n in g a f A u ctio n so m k o stn in g ern e.

§ 3.

B e ta lin g e n erlæ g g es i K r o n e m ø n t ved H a m m e rsla g e t eller paa A n fordring; d o g k u n n e I n k a s s a to r p erso n lig , so m vederhæ ftige b e k je n d te K jø b e re e rh o ld e 4 Ugers rentefri Credit.

§ 4.

I M angel a f p r o m p te B e ta ling ere K jø b e rn e pligtige, h vad e n ­ ten de blive sa g s ø g te eller ikke, at svare 6 pC t. i R e n te p. A. fra A u k tio n sd a g e n indtil B e ta lin g sker. I S ø g sm aa lstilfæ lde ere K jø b e rn e K jø b en h av n s F o rlig e ls e s k o m m is sio n og d e n n e S tad s Ju ris­

d iktion u n d e rg iv n e , u d e n H en sy n til hvor de m aatte b o eller o p h o l d e sig , ligesom de o g ere u n d e rk a s te d e den hurtige R e ts­

f o rfø lg n in g , som F o ro r d n in g e n a f 25. Ja n u a r 1828 hjemler, eller undergivne U d p an tn in g efter L o v 29. M arts 1873, § 1 Nr. 10 a.

K j ø b e n h a v n i N o v e m b e r 1890.

CHR. HEES EFTERFL.,

Niels J u e lsg a d e 6, Stuen.

Kolersi & Litografier i Ramoie 01 Glas,

af Etatsraad F. S. Bangs Efterladenskaber.

1 Yolpato, 6 . , La disputa. Gammelt Tryk ligesom de 6 følgende Nr., der hører til de saakaldte »Stanzer« efter Rafael.

Heliodors Fordrivelse af Templet.

3 Peder i Fængslet.

4 Attila udenfor Rom.

5 Parnasset.

6 Borgbranden.

7 Morghen, Rafael, Messen i Bolsena.

8 & Antonio, Transfigurationen.

Rafael p. Sm. Tryk med Arta­

ries Adresse.

9 Allegori af Jurisprudentsen.

Rafael pinx. Sm. Tryk.

10 Schaeffer, Ed., Kunstens Indførelse i Tyskland ved Kristendommen. Ph. V eit pinx.

11 Volpato, Gr., Prospekt af Pladsen ved Lateran Kirken i Rom. Panini del.

12 Rossini, L., San Clemente.

13a & b 2 store Litografier af Boisserée-Galleriet.

14a & b 2 do. do.

15a & b 2 do. do.

16a & b 2 mindre do.

17a & b & c 3 do. do.

18 Romerske Ruiner. Stort Fotografi.

(3)

R a t o p r , K oltøstil, Kemitypier etc.

af Hanke Kunstnere.

1—2 Aagaard, C. F ., 4 Bl. Kemitypier.

3 — 4 Ancher, M., É n glad Sømand. Kittendorff lith. Farvetr. (2 Expl.)

5 Ballin, J ., Køkkenscene.

6 Bartsch, C., Heste i Stalden.

7 — Collins Gaard i Bredgade.

8 — Faar paa Marken. 1879.

9 —10 Baurenfeind, G. W., P ortræ t af P. Hersleb og Prospekt af d. kgl.

Opfostringshus paa Kri- stianshavn. 2 Bl.

11 Bloch, Carl, D et sovende Barn. 1881.

12 — Aftenlandskab fra Hellebæk. 1881.

13 — Den badende Mand. 1881.

14 — Maaneskinslandskab. Bondedammen i Hellebæk. 1882.

15 — Spækhøkeren bag sin Disk. 1882.

16 — Den syge gamle Mand. 1882 17 — Læsende Dame. 1882.

18 — Strandvejen ved Hornbæks-Plantagen.

1882.

19 — Landevej. Solskins-Eftermiddag. 1882.

20 — Den angrende Peter. 1882 21 — F ra Sjællands Nordkyst. 1882.

22 — E n Maaneskins Sommeraften. 1883.

3

23 Bloch, Carl, Skrænten ved Havet. 1883.

24 — Hoved af en leende Munk. 1884.

25 — Indgang til Hornbæks-Plantage. 1884.

26 — E n gammel Fisker. 1885.

27 — Vejen i Granskoven. 1885.

28 — Konen fodrer Spurve. 1886.

29 — Baaden ved Broen. 1887.

30 — Udsigten til Havet. 1887.

31 — En Italienerinde i sin Dør. Lith.

32 Bradt, F. L , Facade af den i Anl. af Dronning Caroline Mathildes Indtog for Sta­

dens Raadhus opførte Decoration.

Wiedewelt inv.

33 Buntzen,* H. C. A., Indkjørselen til Charlottenlund.

1836;

34 Bøgh, Carl, 6 Bl. Raderinger til E rik Bøghs Viser.

36 Carmiencke, H., Bjærglandskab.

37 Clemens, I. F., Homere 1813. Abildgaard p.

38 — Portræ t af A. P. BernstorlF. J u e l p . 39 — Portræ t af Frederik V I. Ju e l p.

40 — Portræ t af Anna Margr. Biilow.

J a e l p.

41 — Portræ t af C. A. Damborg. J u e l p.

42 — Portræ t af I. S. Berger. Als p.

43 — Scene af »Abrakadabra«. Lorent­

zen p.

44 — P ortræ t af Joh. Ewald.

45 — K ristus i Gethsemana. Eckers- berg p.

46 Dahl, I. C., Norsk Klippekyst. 1819. (Kr. 1444).

47 Dalsgaard, C., 2 Bl. Kemitypier.

48 Eckersberg, C. W , E t Linieskib løber af Stabelen.

49 — Dækket af et Orlogsskib. (Kr.

1366)

50 — del., Recensenten og Dyret.

Anon. sc.

51 — del., The sound and Cronborg Castle. Lizars sc.

52 Eckersberg, E. C. W., L ’écrivain public å Rome.

1843. E . ; Meyer p.

(4)

53 Eckersberg, E. C. W., Modelfigur.

54 — Scene af »De Uadskillelige«.

55 — Eudamidas fra Corinth.

Poussin p.

56 — Piskere fra Hornbæk redde

Captainen fra et strandet Skib. 1836. C. W. Eckers­

berg p.

57 — Salomon Thurcowitsch fra

Warscbau. 1851

58 — Portræ t af Prinds Frederik

Carl Christian.

59 — DensovendeKone. Metzu p.

60 — Madonna med Barnet. B

Luini del.

61 — 7 forsk Blade.

62 Febr, L., PortTæter af Lancaster og Bell. 1819.

Litb.

6 3 —66 Flint, A., Portræter af Brøndsted, Frederik Y I, B. Riisbrigh og Pram. 4 Bl.

67 — Hunden Giordano. Abildgaard del.

68 Fridrich, I. G., Aktie-Brev i »Det foren. Pratn- og Steenfører.Laug i Kbh.« 1785.

69—72 Frølich, Lor., Nordens Guder. 20 Bl. Rad.

73 — Børnene paa Slæderne.

74 — Sept fables cboisies de la Fon- taine illustr.

75 - 17 forsk. Blade.

76 — Gjøgleriet i Utgard. 1872.

5 Bl. Rad.

77 — De to Kirketaarne. 9 Bl. Rad.

78 — Hjortens F lu gt af Chr. Wintber.

6 Bl.

79 Gebauer, C. D., E t Kvægmarked fuldført af C.

Holm.

80 — Overfald paa en Marketender. (Kr.

1274 B.)

81 — En Cavalleri-Fægtning. (Kr. 1273).

8 2 - 8 4 — 3 Bl. Hunde.

85 — En Løve. (Kr. 1298).

86 To Væddere. (Kr. 1288).

87 Gebauer, C. D., Max. (Kr. 1277).

88 Gertner, I. W , De to Røvere i det hule Træ.

1845.

89 — 90 — Bernstorfferne og Aarstiderue.

91 Greve, B. I , Silhouet af Kong Kristian V II.

1788. _

92 Greys, H. A., Arbejderen i Herrens Yingaard.

1651.

93 Grove, Nord., Fortunen. Litb.

94 Gurlitt, L , Prospekt af Niirnberg. 1835. Rad.

96 Haas, G., Kronprins Frederik (YI) holder Revy ved Frederiksberg. C. A Lorentzen p.

97 Haas, J ., 5 Bl. Yignetter.

98 — 101 — Portræter af Ebbe Ulfeld, J u s t Juel,

C. W. Worm og Christian VI. 4 Bl.

102 Hansen, C. Const., E n russisk Marinesoldat paa Toldboden.

— Prof. Krobn paa Vandring.

— P arti af Ringsted Kirke.

1830. Prøvetr.

— 6 forsk. Blade.

— Kronborg.

Hansen H. P., Portræt-Figurer af Prof. Meis ling og Loria. 2 Bl.

— Portræt-Figurer af Heymann og Raphael.

110 Hansen, Heinr., Diplom til d. nord. Industri- og Kunst-Udstilling i K bh. 1872.

Litb.

111 — S-Broen i Frederiksborg Slot.

112 — Collins Gaard i Bredgade. 1850.

113 Haslund, O , 2 Bl. Pennetegn. paa Sten.

114—15 Henningsen, F r , 111. Viser til I. Krohns Bryllup og Chr. Sødrings Sølvbryllup.

116 Heuer, W., P ortræ t af C. W. Jessen og »Prinds Christians« Kamp 22/3 1808.

117 — 20 Hoffmann, G., Roeskilde Domkirke. 4 Bl.

121 Holm, C., En Vandhund.

122 Holm, Rosalie, En Trægruppe m. m.

103 104 105 106 1 0 7 - 8 109

(5)

123 Holm, H. J., Diplom f. Selsk. til Havedyrknin­

gens Fremme. Lith.

1 2 4 -2 5 Holm, H. G. F., 2 Blade.

126 Jantzen, Hans, Overvejelse. Pen paa Sten.

127—30 Jensen, I. L., Blomster og Frugter. 4 Bl.

Lith,

131 Jensen, L., E t Ægtepar. Pen paa Sten.

132 Jerndorff, Aug., Portræt af Fuldm. Ant. Peter­

sen. Rad.

133 — Prøveblad.

134 Irminger, V., En Mand ved et Vindue. Rad.

135 Jiirgensen, Fr., Titelblad til Ad. Reckes Viser.

Lith.

136— 37 Kjellerup, T. J., En Dogge. (2 Expl.) 138 Kittendorff, A., 7 forsk. Blade.

139 Kleve, T., Melpomene.

140 Kornbeck, P., Klosterforhalle. Farvetryk. F.

Larsen lith.

142 Kornerup, I., Himmelev Kirke. 1856.

143 — Samme Blad.

144 — Meerløse Kirke i Sjælland. 1854.

145 — Uvelse Kirke 1852.

146—48 — 3 Bl. Rad. fra Roeskilde Domkirke.

149—51 — Udgravningen af Danevirke. 3 Bl.

Lith.

152 Krohn, P., Diplom fra Landbomødet i Haderslev 1869. Lith.

153 — Diplom fra Landmandsforsamlingen i Kbhvn. 1869. Lith.

154 — Til H. Krohn [868.

155 — 6 forsk. Blade.

156- 58 — 3 illustrerede Sange.

159 Kiichler, A., Amagerkonen i Atelieret. Gemzøe lith.

160 — Tre italienske Piger ved en Brønd.

Lehmann lith.

161—62 — 2 Bl. Litografier efter Malerier.

163 Kyhn, Vilh., Billeder til O. Speekter’s Fabler.

50 Bl. Rader. (Særtryk).

164 — Bjernede Kirke. 1852.

1 6 6 -7 0 Kyhc, Vilh, 5 Bl. Skibe. 1849—50. Rad.

173 — 3 Bl. Kemity pier.

174—77 Lahde, G. L., Portræter af Suhm, Knigge, Danneskjold-Samsøe og Haxt- hausen. 4 Bl.

178 — 4 Bl. Dyr.

179 Lange, S. L , Skanderborg. 1823. kolor.

180 — Udsigt af en Deel af Kridt Bier­

gene paa Møen. kolor.

1 8 1 -8 2 Lehmann, Edv., 2 Bl. Litografier.

183 Ley, H. C., »Danske Billeder«. 4 Bl.

184 Locher, C., Tangsamlere ved Stranden. 1885.

185 — Stille Vejr paa Søen. 1887.

186 — Konerne ved Stranden. Paris 1887.

187— 89 Lode, O. H. de, Portræter af Christian V I og Frederik I I I samt en Vignet.

1 9 0 -9 1 Lund, I. L., Dagen og Natten. Sonne fec.

2 Bl. Rad.

192 — St. Peder. (Kr. 1305).

193 — 96 Lund, F. C , Konturer efter v. Manders Ta­

peter paa Frederiksborg Slot.

4 Bl.

197 — Danske Nationaldragter. 22 Bl.

Lith.

198 — 6 forsk. Blade.

199 Lund, P., Universitetet og Frue Plads. Rad.

200 Lundbye, I. T., En ital. Moder med sit Barn. 1845.

2 0 1 - 2 — og Frølich, Freir, Ørvarodd, Holger Danske og Stærkodd.

2 Bl.

203 — E t Æsel. 1834.

204 — En Nisse skærer en Pen.

205 — Faar ved en Kæmpehøj. 1838.

206 — Samme Blad.

207 — Lille Regine. 1839.

208 — Fra Sydsiden af Refsnæs. 1844.

209 - Snip, jydsk Rævemynde. 1842.

210 — Samme Blad.

2 1 1 - 1 2 — Sakuntala og et Antilopehoved.

2 Bl.

(6)

213 — 14 Lundbye, I. T., Samme Blade.

215 Alleen ved Billesborg. 1845.

217 En Ko med sin Kalv. Kemit.

218— 19 En Hoppe med sit Føl.

2 Expl.

220 4 forsk. Blade.

221 — 22 Lunding, V., Karrikaturer. 2 Bl. Rad.

223 Madsen, A. P., Langdysse (Dødningen) ved Lille Rørbæk. 1862.

224 Samme Blad.

225 Langdysse i Gunderslevholms Skov. 1862.

226 Gravhøj med 2de Kamre. 1862.

227 Hølæsset i Gaarden. 1879.

228 Mansa, I. H., Frederik V is Mindestøtte paa Føhr.

Hetsch inv.

229 Marstrand, N. W., 3 Bl. Xylografier. Kitten- dorff fec.

230 Meyer, Ernst, I tal. Genrebillede. Kemit.

231 Meyer, Elias, Et Glas med Blomster. (Kr. 1061).

232 Kirsebær Gangen ved Vester Port (Kr. 1045).

233 Middelboe, B., Landskab ved Kulien. 1886.

234 Svensk Landskab. 1886.

235 I et Køkken 1887.

236 Monies, D., Kunstnerne og den sovende Bonde­

mand. Kjærschou lith.

237 Miiller, Ad., To svævende musicerende Engle.

238 Mygind, S., Landskab. (Kr. 1382).

239 Møller, I. P., 3 Bl. Raderinger.

240—42 Nielsen, R. N., Odinse, Christiania, Kjøben- havn fra Dosseringen. 3 Bl.

243 Niss, Th., Skovsø. Farvetryk. F. Larsen lith.

244 Oehlers, I. C., Skriveøvelse. 1718. Rad.

245 Pacht, V., En rygende Dreng. Pen paa Sten.

246 Pas, S. de, Minde-Blad for Helle Steens Daatter.

247 Petersen, Edv., Ved Leddet.

248 Samme Blad.

249 Vinter i Skoven. 1871.

250 Petersen, Magn., Portræt af F. C. v. Gram.

Carstens del. Rødt Tryk.

251 Petersen, Magn,, Portræt af Niels Hemmingsen, 252 Portræt af Peder Skram.

253 Portræt af Cbr. Molbech. Gert- ner del.

254 Petersen, S. H., Skovparti. 1823. J. Liitken p.

255 PrindsessensBakkeiFredensborg.

256—59 Bregentved, Basnæs, Slottet i Kiel, Frederiksdals Mølle. 4 Bl.

260 4 forsk. Blade.

261 4 do. do.

262 Pedersen, Vilh., Haandtegninger copierede af Th.

Bergh. 12 Bl.

263 Preisler, I. M., Portræt af J. A. Cramer. 1774.

264 Portræt af Luther. Cranach p.

266 Preisler, I. G., Dédale et Icare. 1787. Vien p.

267 Ravn Hansen, L., Bondehuset ved Vejen. 1882.

268 Fra Roskilde Fjord. 1882.

269 Vinterlandskab. 1886.

270 Rieter, I., Portræt af F. C. Risbrigh.

271 Roed, I., Byporten i Ribe. 1854.

272 Rosenbaum, J., Portræt af Direktør Robert Watt.

273 Samme Blad.

274 Portræt af en gammel Dame. 1885.

275 Aftenlandskab. 1887.

276 Rørbye, M., Borgerskabet i Thisted. 1830.

277 Sandberg, H , Mindeblad om 28/7 1869. Tegn.

paa Sten.

278 Schack, S , Bedstemoders Høne.

279 Schovelin, A., Egetræer ved Vejen.

280 Schule, C., Friheds-Støtten. 1803. (Kr. 1108).

281 Roeskilde Domkirkes Prospect. (Kr.

1109).

282 Schxirer, Fr., Portræt af Otto Thott.

283 Schønheyder Møller, Skovparti med et Led.

284 Sedivy, K., Sjællandsk Landskab. Pen paa Sten.

285 86 Seebusen, J. C., Portræt af Laur. Smith og en Vignet. (Kr. 1033).

287 Senn, J. H., En til Bergen indløbende Jagt.

kolor. (Kr. 1219).

288 Prospect af Ilsvigen. (Kr. 1217),

(7)

289 Skovgaard, P. S., Portræt af I. T. Lundbye. 1848.

290 — Portræ t af Major Blom. 1848.

291 — Æ nder.

292 — Samme Blad.

293 — Gudruns Hævn.

294 — Plejebarnet. 2 Bl.

295—96 — 2 forsk Blade.

297 Sonne, C. E , Contourer af Arbeider udstillede 1826. 9 Bl.

298 — Samme Suite. 7 Bl.

299 — Kristendommens Forkyndelse i Danmark, I. L. Lund del.

301 Sonne, J . W., Hr. Mikkel. 4 Bl.

302 — Diplom fra d. kgl. Landhushold- nings-Selskab.

303 — Heste ved en Sø. Gebauer p.

304 — Samme Blad.

305 — Slaget ved Ramilliers. 1826.

306 — Samme Blad.

307 Stilliug, H., Passage et Bazar de Danemarc. 3 Bl.

308 Stub, Kratzenstein, Haandtegninger, stukne af Wentzler. 18 Bl.

309 — 12 Thorvaldsen, A., 4 Bl. efter hans Arbejder.

313 Truslew, N., Skibe. 7 Bl. kolor.

314 Walter, 1. E. C., P ortræ t af Grundtvig. Chri­

stensen p.

315 Vermehren, F., Faarehyrden paa Heden, 316 Westphal, F., 4 forsk. Blade.

317 Wegener, T., 9 forsk. Blade.

318 Willumsen, I. T., Ægteskab. 1886.

319 Zillen, I. W , To Køer. 1858.

320 — Faar ved en Kæmpehøi.

321 — To Kalve. 1858.

322 — To hvilende Køer. 1858.

3 2 3 - 2 4 — 2 Bl. Raderinger.

325—28 Aarstiderne. Anon. (Bagge?) se. 4 Bl.

329 Menneske Aldrene. Anon sc. kolor.

330 E n Pakke danske Kemitypier og Xylografier.

331 E n do. do. do. (Særtryk af Illustr. Tidende).

332 E n do. forsk, danske Billeder, Kobberstik, Lito­

grafier etc. __________

333 Kristendommens Indførelse i Danmark. I. L.

Lund del. Sonne sc.

334 Insignia Friderici I I reg. Dan. 1581. Anon sc.

335 Der K. M. v. Schweden u. der Armee wunder- barer Zug 12 Meilen iiber d. gefrorne Meer 1658.

Anon. sc.

336 Christianstads Indtagelse >% 1676. R de Hooghe sc.

337 Plan d. Action 20/12 1712. Anon. sc.

338 Grund-Riss d. Insull Hellgeland. Hamb. 1714.

339 Græv Struensee og Brandt overlægger hvorledes de vil udføre deres Project. Anon. sc.

340 Græv Struensees første Forhør 2% 1772. Anon. sc.

341 Skam-Minde af d. 17/1 1772 lykkeligst opdagede Erts forvovne Complot.

342 Mindeblad om Danmarks Hædersdag 2/ 4 1801.

Bærentzen lith.

343 Englændernes sidste Daad paa Nyholm. Haas sc.

344 Frederik V I I i Skandserne paa Øen Als 28A 1848. Tegner lith.

345 Danmarks Riges Grundlov 5/7 1849 med Faksi­

mile af Underskrifterne. Fol. Tegner lith.

346 42 Bl. Litografier og Træsnit fra Krigene 1848 - 50 og 1864.

347 Højtidelighederne i Anl. af Prinsesse Alexandras og Prinsen af Wales’ Formæling. 46 Bl.

348 Mindeblad i Anl. af Islands 1000 Aarsfest. Bæ­

rentzen lith.

349 E n Samling danske historiske Blade. Kobberstik, Litografier, Træsnit etc. 60 Bl.

350 E n Pakke danske historiske Blade. (Særtryk af Illustr. Tidende).

(8)

351 Emigranten. 1796 (Kr. 1813).

352 Præsten formaner Tømraersvendene i deres Her­

berge til fredelige Tanker Vs 1794. (Kr. 1805).

353 Hævn */4 1801 og 1807. (Kr. 1882).

3 5 4 - 5 5 Tryghed Ao. 1787. (Kr. 1715). Notabene 1787. (Kr. 1713). 2 Bl.

356 Verbesserung der Sitten. 1784 (Kr. 1671).

3 5 7 —58 Ulykkelige Hændelser Nr. 4 og 6 (Kr. 1694 og 96). 2 Bl.

359 Synet. 1796. (Kr. 1811).

360 De forrige Tiders Smag. 1787. (Kr. 1726).

361 Flittighed kaldes paa fransk Industrie. 1787.

(Kr. 1725).

362 Adam og Eva i den ny moderne Verden. (Kr.

1873). kolor.

3 6 3 —64 Apotekeren og den Glade. S. sc. chez C.

(Kr. 1 2 2 2 - 2 3 ) .

365 Billeder fra Studenter-Carnevalet 5/3 1863. 20 Bl.

366 Do. do. 1866.

367 Do. fra Fremtidens Carveval. 1867.

368 Portræt-Figur af Kand. Kahrs. Fotografi.

369 8 Blade satiriske Billeder vedr. Krigene og For­

holdene 1848 og 1864.

370 10 Blade satiriske Billeder. (Bilag til Nemesis).

371 12 satiriske og humoristiske Tillægs-Blade til Folkets Nisse.

372 6 do. do.

373 20 forsk, danske satiriske Billeder.

Rafleriopr oi Koblerstik af fremmede Kunstnere.

374 Bause, I. F., Portræt af Dronning Christiane af Bohmen. A. Graff p.

375 Berghem, N., 7 Bl. Faar og Geder. Rad, 376 Boydell, J., Selv-Portræt. Sorte Kunst.

377 Chodowiecki, D., 10 forsk. Blade.

378 Danckerts, D., Hyrderne ved Kroen Berghem p.

3 7 9 —80 Du Jardin, K., 2 Bl. Raderinger.

381 Ellenrieder, M., Mandshoved. Titian p.

382 Ezdorf, Bjærglandskab. Rad.

383 Fittler, J., Portræt af Benj. West. Sorte Kunst.

384 Greatbach, W., The defence. Patt p.

385 Guttenberg. C., General Wolfs Død. B. West p.

386 Haid, I. G., Scene af »The Mayor of Garrat«.

Zoffany p. Sorte Kunst.

387 Hofel, B., Et Rævehoved. 1849.

388 Hoffmann, Hussiten-Predigt. Lessing p.

389 Hueber, H., Skovparti. 1843. Rad.

390 Klauber, I., Portræt af Carle Vanloo. L e Sueur p.

391 Kolbe, C. W., 3 Bl. Raderinger.

392 Kiichler, C., Portræt af J . A. Koch. Rad.

393 Laurie, R., Scene at »She stoops to conquer«

Parkinson p. Sorte Kunst.

394 le Bas, J. P., Prise du Héron. v. Falens p.

395 Longhi, G., Portræt af en hollandsk Borgmester.

Rembrandt p.

3 9 6 —97 Marattus, Carl, 2 Bl. Raderinger.

398 — 99 Mignard, N., 2 Bl. Raderinger efter Caracci.

4 0 0 —2 Morelli, Fr., 3 Bl. Prospekter fra Rom.

403 Pontius, P., Portræt af G. Segers. A. v. Dyck p.

4 0 4 —6 Rembrandt, P., 3 Bl. Raderinger. Kopier.

407— 8 Richter, L., Skolemesteren og Osteria. 2 Bl.

Rad.

409— 11 Ruga, P., 2 Bl. Prospekter fra Rom.

412 Ryail, H., My dog. E. Landseer p.

413 Schmidt, G. F., Portræt af D. Splitgerber Falbe p.

414 Thomassin, S. H., Portræt af J . Thierry. Lar- gilliere p.

415 Thomassin, Ph., Marie med Barnet. Freminet inv.

416 Walker, Law. Ostade p. (Prøvetryk før Skriften).

417 Vanloo, J., Allegorisk Fremstilling. B. Oasti- lone inv.

418 Waterloo, A., Landskab med Træer.

419 Pan et Syrinx. (B. 128).

(9)

420 — 21 Yolpato, G,, Il Pentolajo-Il Fornajo. Magi- otto inv. 2 Bl.

422 Vorsterman, L , Jesusbarnets Tilbedelse. Titian p.

423 Zaffonatto, A., What, you will. I. R. Smith del.

424 Portræ t af Kejser Karl I. A. v. Dyck p. Anon sc.

425 4 Bl. Raderinger.

426 4 do. do.

427 4 do, do.

428 4 do. do.

429 4 do. do.

430 — 31 Comme Fesprit vient aux filles et aux gar­

n n s . Schlesinger p. 2 Bl. Lith.

432 6 Bl. større Kobberstik.

433 13 Bl. kobberst. Portræter.

434 15 Bl. Kobberstik.

435 19 do. do.

43G Portræt af Garibaldi. Fanoli lith.

437—40 4 Bl. store Litografier.

441 8 Bl. kolor. do.

442 E n stor Pakke do.

443 16 Bl. store Fotografier efter svenske Kunstneres Arbejder.

444 E t nord-amerikansk Optog. 13 Bl. Fotogr.

445 9 Bl. Fotografier.

446 10 do do.

447 E n Mappe med en stor Mængde Billeder.

Haandtepinpr.

448 Bartsch, Parti ved Kalkbrænderiet. 1847. Bly.

449 Bendz, W., Appelsin-Plukning. Bly.

450 Bundzen, H., Ved Kielerfjord. 1803. Sepia.

451 Bærentzen, E., Portræ t af Biskop Jac. Neumann.

Tusch og Bly.

452 Carmiencke, H., 2 Bl. Tegninger. Olie og Bly.

453 Camradt, J . L ., 2 Bl. Blomster. Pastel.

454 Cheston, Horace, Arkitekton. Details. Pen.

455 Dahl, C., Skibe. Tusch.

456 Dalgas, C., Ved Bondehuset. Bly.

457 Exner, I., E n Stensætning. Pen.

458 Fabritius de Tengnagel, P arti fra Lyngby. 2 Bl.

Tusch.

459 Fick, E t Skovløberhus i Dyrehaven. Bly.

460 — En af barket Egestamme. Bly.

461 Freund, H. E., Herkules. Bly.

462 Friedlander, I., Huslig Scene Sortkridt.

463 — 64 — En Dragon og en Fisker. 2 Bl.

Sortkridt.

465 Frisch, J . D., Oliestudie.

466 — 2 Bl Planter. Aquarel.

467 Gebauer, O. D., Histor. Komposition. Pen og Tusch.

468 — E n Rejsestald. Tusch.

469 Gertner, J . V., 41 forsk. Tegninger.

470 Guldberg, E. H., En liggende Ko. Pen.

471 Hansen, Const., Dreng med en Hund. Bly.

472 — Sept. Severus’ Triumfbue. Bly.

473 Hellesen, J ., P arti ved Vedbæk. Bly.

474 — P arti ved Lethraborg. Sepia.

475 Henrichsen, C., Parti i Ulvedalene. 1834. Pen.

476 Hilker, C., 6 Bl. Planter. Bly.

477 Jerichau, J . A., Pantherjægeren. Bly.

478 Juul, A,, Ved Fredensborg. Sepia.

479 — Ved Silkeborg. 1845. Bly.

480 Kaufmann, A., Ponte Nomentana ved Rom. Tusch.

481 Kjellerup, Køer. Olie.

482 Kierkegaard, Chr., Storke paa Taget. 1851. Bly.

483 Kiichler, A., 6 Bl. Tegninger. Bly.

1484 Købke, Chr., St. Joseph. 1823. Sortkr.

1485 — P arti fra Iunsbruck. Bly.

486 Kølle, C. A., 2 Bl. Tegninger. Bly.

487 — 4 Bl. Træer og Landskaber.

488 — 4 Bl. Tegninger. Bly.

489 Larsen, Eman., Marine. Pen.

490 Lund, Anker, 2 oldnordiske Krigere. Pen.

(10)

491 Lund, F. C., K nud d. Hellige. Bly.

492 Læssøe, Th., Trappe paa Capitol. 1849. Aquarel.

493 — Partier ved Argos. 1866. 2 Bl. Sepia.

494 — 10 forsk. Tegninger fra Korfu og Athen.

495 — 9 forsk. Tegninger.

496 — Udsigt over Arresø. 1841. Pen og:

Tusch.

497 Løvmand, C., Blomstergruppe. Tusch.

498 Melbye, A., E t Linieskib. Bly.

499 Messmann, L , E t Bondehus ved Brøndshøj. 1846.

Pen og Bly.

500 Morgenstern, Norsk Fjæld-Landskab. Tusch.

501 Møller, Gustav, Skibe i Øresund. 1844. Blv og Tusch.

502 Møller, I. P., 2 Bl. Tegninger.

503 Olsen, Bernh., »Tyksak« af Overskous »Hvad er Menneskeslægtens Lykke«. 1860.

Bly og Farve.

504 Petzholdt, F., Trægruppe. 1830. Bly.

505 Poulsen, Jul., Under Træerne. Pen.

506 — 2 Bl. Tegninger.

507 — En ung Pige fletter sit Haar.

508 Price, A., Munkehoved. Pen og Sepia.

509 Raadsig, Værtshusscene. Bly.

510 Simonsen, N , Modelfigur. Bly.

511 Sonne, En Veranda. Bly.

512 Tegner, C. M., Laplændere. 1841. Bly.

513 — 18 Blade norske Prospekter, Bly og Sortkr.

514 — 9 Bl. do. do. Aquareller.

515 — 5 forsk. Tegninger.

516 Wahlbom, C., Gedebukke, sign. 1844, Bly.

517 Westergaard, F., Maaneskins-Landskab.

518 Wolf, Benj., Parti ved Calcutta. 1826. Bly.

519 6 Bl. Tegninger.

520 8 do. do.

521 2 do. do.

522 Karnevals-Figurer. Anon del. Bly og Tusch.

523 2 Bl. Tegninger.

524 2 Bl. Tegninger.

525 3 do. do.

526 E n stor Pakke Tegninger etc. for Dekorations­

malere.

527 E n Ruin. Anon del. Aquarel.

528 6 Bl. Aquareller og Olieskitser.

Portræter etc.

529 P ortræ t af J . I. Pontanus. Historiograph.

Isachs p. I. Veide sc. (Str. 2187).

530 Do. af Thomas Bartholin, Thelott sc. (Str. 170).

531 Do. af Medaillør Krohn. Const. Hansen rad.

532 Do. af Hof-Præst Christiani. J u e l p. Lips sc.

(Str. 552).

533 Do. af Mogens Skeel. C. Fritzsch sc. (Str. 2716).

534 Do. af Hans Gram. Magn. Petersen rad.

535 Do. af Georg Nordberg. C. Fritzsch sc.

536 Do. af Dronning Maria Eleonora af Sverig.

Anon sc.

537 Do. af Frederik V I I som Prins. Erl. Eckers- berg sc.

538 11 Bl. danske kobberstukne Portræter.

539 25 Bl. danske Portræter.

540 41 Portræter af Generalerne K rogh og Bulow.

Lith.

542 4 Bl. store litogr. Portræter.

543 F. T. Kloss, Prospekter af Island. 2 Bl. m. Tekst.

544 Gudstjeneste i TTby Kirke. M. Jepsen del.

Jensen lith.

545 Ruinerne af Koldinghuus Slot. Harder p. Aa- gaard lith.

546 5 Bl. danske Prospekter. Lith.

(11)

1—2 H ilk er, C., Studier efter pompeianske D ekora­

tioner. 1— 2 H efte.

3 Ragnarok, F rise i R elief af H . F re u n d m. F o rk l.

af Høyen. . . ,

4 H ansen, C. F ., TegniDger til Christiansborg blot.

20 Tavler. .

5 Bøgb, Carl, Quadrille-Skizzer fra Paris, lith. at T h . B ergh. 12 Bl.

6 Mindeblade om d. nord. H ø jtid 13/i 1845 af F rø h ch , L u n dbye og Skovgaard.

7 Bisson fréres, Choix d ’ornaments arabes de 1 Al- hambra. 12 BL

8 Frolieh, L ., A sger Ryg. 9 Bl. Rad.

9 Simonsen, N ., og L u n d , F. C,, Scener af L iv e t i F elten . 12 Bl.

10 — 11 T ræ sn it efter danske K u n s tn e re udg. at » f r e m ­ tiden«. 1— 2 H .

12 B illeder af danske K u n stn e re udg. af »Frem tiden«.

13 Pedersen, V., H aandtegninger copierede af T h. 1 H B ergh. 16 B l.

14 Ursin, D am pm askinen i »M ercunus«.

15 Lode, O. H . de, P o r tr æ t af J . C. Spengler. l7o5.

16 L undbye, E t Æ se l. R ad.

17 Schule, C., M indestøtten ved Bernstorfl. i7od.

W ied ew elt inv.

18 Melbye, A., Strandparti. 1840. Rad.

19 K y h n , W ., A ntw erpens R h ed . 1 8 5 3. Kad.

20 Fosie, J o h ., R u in ved en Sø. 1745. Rad.

21 F lin t, O. N., D en bortfløjne Fugl.

22 F rid rich , D en engelske Flaades Griennemgang gjennem S u ndet 1801.

23 Schøler, P ., Borgruinen, de V ries p.

24 P etersen, S. H., Storm . l . P . Møller p.

25 — K lippe-Borgen. R uisdal p.

26 — Skovhuset. R uisdal p.

27 Petersen, S. H ., 7 forsk. Blade.

28 Lahde, G. L,, H æ dersm inde for de F ald n e 1801.

W iedew elt & L ah d e inv.

29 Haelweg, A ., P o rtræ t af K ristian I V . v. Mander p.

N y t A ftr.

30 Zillen, W ., 8 Bl. Raderinger.

31 K ro h n , P ., P o rtræ t af Medaillør F . C. K ro h n . Rad.

32 Madsen, A . P ., 2 K ø er. 1854. Rad.

33 Haslund, O., D en lille Violinspiller. Rad.

34 K y h n , W ., Skovparti. 1854. Rad.

35 16 Bl. danske R aderinger.

3 6 —38 Hetsch, 3 Bl. R aderinger.

39 K o rn eru p , Roskilde D om kirke fra Chorsiden.

1855. Rad.

40 6 Bl. danske Raderinger.

41 5 forsk, danske Blade.

42 P o rtræ t af J . P . Tønder. A non. lith. (Str. 3109).

43 Do. af C. W . Eckersberg. G ertn er lith. (Str. 711).

44 Do, af T h. B rendstrup. (Gemzøe lith.)

45 Do. af F . A . Frydensberg. B æ rentzen lith. (Str.

837).

46 Do. af Mathias W in th e r. I . A . J e ric h a u lith.

(Str. 3298).

47 7 Bl. danske P ortræ ter.

48 K riiger, A . L., V ue septentr. du Chateau royal de Potsdam . F . M eyer p.

49 Basoli og Sarti, 9 Bl. Rad.

50 E n P a k k e Billeder.

51 E n do. do.

52 12 B l. Litografier.

53 15 do. do.

54 E n P a k k e Billeder,

55 St. Stephans-Taarnet i W ien , lith. opklæbet paa L æ rred med Stokke.

56 Yasi, G., P e te rk irk e n i Rom. 2 Bl. roy. F ol.

57 Hansen, Const,, Æ g e rs Gjæstebud.

58 F re d e rik Vs Grav-M onument. W iedew elt inv.

Clemens sc.

59 E n R u lle Billeder.

2*

(12)

M erliner etc. af danske Kunstnere.

1 A bel, I . F ., U dsigt mod Lyngbye.

2 — Marienlyst.

3 Bagge, O. O., P o rtræ t af T h . Kingo.

4 Ballin, J , Huslig Scene.

5 Bartsch, C. F ., Collins G aard i Bredgade.

6 Bloch, Carl, D en gamle K o n e med Spurvene.

1886.

7 B radt, F . L., E fterslægt-Selskabets »Ex-libris«.

8 Carmiencke, H ., 6 Bl. Raderinger.

9 — K y s tp a rti i U vejr. 1850.

10— 12 — 3 Bl. R aderinger.

13 Clemens, J . F ., H om ere. A bildgaard p.

14 — P o rtræ t af F re d e rik W ilhelm I I . S chrøder p,

15 — P o rtræ t af P o u l Egede. J u e l p.

16 — Do. af A . Schytte. P etersen p.

17 — Do. af H . H ielm stierne. J u e l p.

18 — Do. af J . Ewald.

19 Eckersberg, C. W ., E n amerik. B rig under Sejl.

(Kr. 1365).

20 — del. Scene af »Recensenten og

D yret«.

21 Eckersberg, E., P o rtræ t af F r . V I I som Prins.

22 — Thorvaldsens Medaille. 1850.

2 3 — 26 F lin t, A., P o rtræ te r af B røndsted, E dw . Storm, T h. T h aaru p og P ram .^ 4 Bl.

27 Fosie, Jo h a n n e , Landskab. 1743. (K r. 383).

28 — Landskab. 1743. (K r. 385).

29 — Bjærgegn. 1743. (K r. 386).

30 — Landskab. 1741. (K r. 376).

31 — E n gammel Borg. 1743. (K r.

377).

32 — »Tilskrift«. (K r. 380).

t

33 Fosie, Jo h an n e, E t Vandløb. 1743. (K r. 384).

34 Fosie, M., E t Bondehus, sign. M. F .

35 Frolich, L ., G jøgleriet i U tgard. 1872. 5 Bl.

36 Gebauer, C. D., K vægm arked.

37 Gronnewald, P . J ., Christiansborg Slot. 1743.

(Kr. 201).

38 Guldberg, E . H øegh, F a u s t og Mefistofeles.

39 Haas, G., F orestilling af de antæ ndte B egkrantze som saaes da Chr. V I I giorde K a h n e F a h r t i K b h . 1771 Cram er p.

40 — P o rtræ t af B. L uxdorph. F u c h s p.

41 Haas, J ., 3 Bl, V ignetter. P . Cram er del.

42 — P o rtræ t af F r . Rostgaard.

43 H am m er, H . J . , H usm ands-Fam ilien. 1855.

44 H ansen, Const., P a r ti af R ingsted K irke.

45 — K ronborg Slot.

46 Hansen, H einr., S-Broen i Frederiksborg.

47 — Sam m e Blad.

48 — Moskeen i Cordova. 1852.

49 — 14 Bl. Litografier.

50 Hansen, H . P ., P o rtræ t-F ig u r af Prof. Meisling.

51 Haslund, O., F r a T ryggerød. 1863.

52 — D en lille Violinspiller. 1865.

53 — P ile træ e r ved et Vandløb.

54 H enningsen, F ., R andtegninger. 1882.

55 H euer, W ., P o rtræ t af Admiral SnedorfF. L ith . 56 Holm , H . G. F ., Marienlyst. Lizars sc.

57 Kittendorff, A., K ogende Smaapiger. 1848.

58 — 111. T itelblad til »Røverborgen«.

59 — 4 Bl. Litografier.

60 K o rnerup, I., V o r F r u e K irk e i Roskilde. 1853.

61 — St. Nicolaj K irk e i Visby. 1852.

62 — P o r tr æ t af K unst-A kadem i-B etjent Grønbech. 1853.

63 — Bjernede K irk e . 1852.

64 — Roskilde D om kirke. 1855.

65 — Meerløse K irk e . 1854.

66 — Søborg K irk e . 1856.

67 — H im m eløv K irk e . 1856.

68 — E n gammel Skærsliber. 1854.

(13)

22

69 Kornerup, I,, Væ K irke i Skåne. 1858.

70 Krogstrup, N., Landskab med Ruiner. Odense 1774. Rad. (ikke hos Kr.) 71 Krolin, P., P ortræ t af Medaillør Krohn. 1865.

72 Krossing, N. B., P ortræ t af Eugen af Leuchten- berg. Lith,

73 K yhn, Vilh., Vinter i Skoven. 1866.

74 — P arti ved Marnefloden. 1850.

75 — D et Indre af en Skov. 1854.

76 — Trondhjems Domkirke.

77 — Hammershus Ruiner. Træsnit.

78 — Landskab med Roskilde Landevej.

1849.

79 — Stille V ejr paa Søen.

80 — Eftermiddags-Landskab. 1858.

81 Kobke, C., Aarhus Domkirke. 1831.

82 Kølle, C. A., Ved en Sø.

83 Lahde, G. L., Mad. Schall som Nina.

84 — Jfr. Astrup som Ida.

85—86 — P ortræ ter af Tode og Birckner.

87 Ley, H . C., Scener af danske Søheltes Bedrifter.

88 Lode, O. H. de, 7 Bl. Vignetter.

89—90 Lund, F . C., Paa Landet og Paa Søen.

2 Bl. L ith.

91—93 — Griffenfeldts Fængsling, K aas’

Død og Kristus i Emaus. 3 BL 94 Lundbye, I, T., Terry. 1842.

95 — E t Kalvehoved. 1842.

96 — E n Nisse skærer en Pen. 1847.

97 — E t staaende Mulæsel. 1834.

98 — Træsnit. 13 Bl.

99 — Sydsiden af Refsnæs. 1844.

100— 1 — Portræ ter af Kristian I V og Kristian I. 2 Bl.

102 — Hoppen og Føllet. 1841.

103 Madsen, A. P., En Kostald. 1871.

104 — Langdysse ved Nyrup. 1868.

105 — Portræ t af Schack Staffeldt. 1867.

106 — P arti i K jæ r By paa Als. 1855.

107 — To K øer paa Marken. 1854.

108 Madsen, A. P ., E n T yr og to Køer. 1855.

109 Melbye, A., Sejlere. 1859. Autogr. _ 110 — Havnen ved Rouen. 1850.

111 Meyer, Elias, Eremitagen i Dyrehaugen. (Kr. 1052).

112 — Næss i Aasen. (Kr. 1057).

113 — Hellerup ved Strandveyen. (Kr. 1048).

114 — Ermelundshuset. (Kr. 1050).

115 — Gule E lv i Tronhiems Stift. (Kr.

1056).

116 — Kong Olufs Støtte i Wærdalen.

(Kr. 1054).

117 _ Paa Vejen til Røraas Kobberværk.

(Kr. 1055).

118 — Fortunen ved Dyrehaugen. (Kr.

1051).

119 — Ordrups K ratt. (Kr. 1049).

120 Muller, Ad., Kristus

121 Mygind, S., En Skovvej. (Kr. 1384).

122 Møller, J . P., P arti i Charlottenlund. 1830.

(Kr. 1341).

123 — Bjærparti ved Meyringen. 1833.

(Kr. 1344).

124 — Klippeparti. (Kr. 1342).

125 — Bjærgegn i Tyrol. (Kr. 1345).

126 — Landskab med en Brosætning.

(Kr. 1351).

127 Pauelsen, E., Vue de la, chute d’eau Hof-Foss.

1789. (Kr. 772).

128 Petersen, Edv., Piletræer ved Stadsgraven. 1873.

129 — Vinter i Skoven, 1871.

130 Petersen, Magn., E n blind Spillemand.

131 — Portræ t af Prof. Marstrand.

1873.

132 — Do. af Corf. Ulfeld.

133 — Billede af Kbhvns. Folkeliv.

x 1871.

134 — P ortræ t af F . C. v. Gram.

Carstens d.

135 — Do. af Klevenfeldt,

(14)

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148-

151 152 153 154 155 156 157

4

158 1 5 9 - 1 6 1 V 1 6 2 163 164 165 166 167 168 169

P etersen, Magn., P o rtræ t af L andskabsm aler N.

E . H olm .

— 7 Bl. R aderinger.

— (?) Prøveblad. Døbefonten i K ri- strup K ir k e m. m.

P etersen, S. H ., 3 Bl. S tu d ier efter N aturen.

(K r. 1397).

— Møens K lin t.

— 10 forsk. Blade.

— (?) S u n d et ud for K ronborg.

P reisler, I . G., P o rtræ t af H . Stam pe. J u e l p.

P reisler, I . M., P o rtræ t af L utlier. Cranach p.

— Do. af T ullin.

— Baccanale. 1752. P ie rre p.

— P o rtræ t af C hristian V I .

-50 Qvist, H ., P ro sp e k te r af K oldinghus, Hirsch- holm og N ykøbing. (K r. 607, 16 og 18).

Roed, J . , N ø rre p o rt i R ibe. 1854.

— P a r ti af F rederiksborg Slot. 1836.

1ste A ftr.

R ørbye, M., D en fangne Fugl.

Schack, S , Bedstemoders H øne. r f / '

Schule, C., P o rtræ t af C. F . Reiser. 1784.

Seehusen, J . C., P o r tr æ t af L . Sm ith. 170(1 Senn, I. H ., E n til Bergen indløbende J a g t.

(K r. 1219).

P ro sp e k t af Sw artzbjerg ved Trond- hiem. (Kr. 1218).

60 Sonne, C. E ., 2 Bl. K o n tu rer.

Sonne, J . , D iplom fra Landhusholdn.-Selskabet.

Sonne, J . J . , T itelblad til P lu ta rk s Levnets- beskr. I I I .

Z illen, J . V., K v æ g e t drives i Stalden. 1865.

— P a a Vejen til Markedet. Bache p.

— E n spindende Bondekone.

— H ønsekræ m m erens Æ sel.

— 5 Bl. R aderinger.

Olrik, H ., L æ rebrev for Mejerske-Lærlinge.

— L æ rebrev for Avlsbrug-Lærlinge.

Satiriske Billeder.

170 L ovtale over Sko-Børsten. 1771. (K r. 1657—58).

171 Rævsaksen. 1788. (K r. 1754).

172 Em igranten. (M. C. Bruun). 1796. (K r. 1813).

173 Sam m e Blad.

174 Z w ey H elden-T haten d. jungen Menschen. 1787.

(Kr. 1738).

175 Fornøielsers Forstørrelse. 1787. (K r. 1736).

176 Drengen. 1787. (K r. 1731).

177 N u alt for sildig. 1787. (Kr. 1729).

178 Nøgle til adskillige K obbere. 1787. (K r. 1727).

179 F littig h e d kaldes paa fransk Industrie. 1787.

(Kr. 1725).

180 F eiltagelsen i Mørket. 1787. (Kr. 1724).

181 I A nledning af T idernes Sinag. 1787. (K r.

1723).

182 Tidernes Smag. 1787. (K r. 1722).

183 E n V æ gter-Løgtes underlige Skin. 1787. (K r.

1721).

184 Troldm andens L a te rn a Magica N r. 1. 1787.

(K r. 1716).

185 Do. do. Nr. 2. 1787. (K r. 1717).

186 D en sønderbrudte L atern a Magica. 1787. (K r.

1718).

187 Troldm andens selsomme Forestilling. 1787. (K r.

1719).

188 Tryghed. 1787. (K r. 1715).

189 A ppendix til K iøbenhavns Skilderie. 1787. (K r.

1714).

190 Tidens L atern a Magica. N r. 2. 1787. (K r.

1710).

191 N ota bene. 1787. (Kr. 1713).

192 A llgem einer W unsch. 1798. (Kr. 1830).

193 H evn 1801 og 1807. (K r. 1882).

(15)

194 F rejas-A ltar-Fejden. 1819. (K r. 1914).

195 K jerlig h ed paa Moden. (K r. 1928).

196 D e fire T em peram enter. 1808. (K r. 1898).

197 Musicerende og rygende Aber. (K r. 1935—36).

198 Pressefrihed. 1800. (K r. 1875).

199 D e to Spradebasse, (ikke hos K r.) 200 Postvognen, (ikke hos K r.)

201 K iøb en h av n som det er. (Kr. 1919).

202 Spekulations-K iærlighed. Æ g testan d , (K r. 1924).

203 A andskraftens Stigen og F ald. 1815. (K r.

1904).

2 0 4 —5 Illu stratio n er til P . A. H eibergs R ig sd aler­

sedlens Hændelser. (K r. 1778 A og 1803 A).

206 T ittel-K o b b er til den ny »blaa Bog«.

207 E n Recensent. (Wiborg) 1840.

208 Speilbilleder. 1861. Tegnede af K læ strup.

6 Bl.

209— 11 3 Bl. satiriske Billeder.

212 P o litiet og N ytaarsre volten. 1860. 8 B l.

213 E n P a k k e satiriske Billeder.

214 8 Bl. satiriske Billeder.

215 E rin d rin g er fra Tivolis nye Pavillon. 8 kol. Bl.

216 E n P a k k e danske Billeder.

217 E n do. do. Træsnit.

2 1 8 —21 P ro sp ek ter fra Italien. 4 Bl. Rad.

222 de Non, E n K retin er. 1788. Rad.

223 Caronni, P o rtræ t af R ubini. L u ch in i d.

224 F r . R ohde, G jenvei over Isen. F . L arsen lith.

F a rv e tr.

225 E n P a k k e Billeder.

1 Sonne, I., Slaget ved Fredericia. E. Sonne sc.

2 — Do. do. E. Sonne sc.

3 R ørby, M., A bbaten. B allin sc.

4 — Do. Ballin sc.

5 Mieris, Bedstem oderen giver D rengen Penge. E . Sonne sc.

6 — Do. do. E . Sonne sc.

7 Sonne, I., Dragon vedetter. E. Sonne sc.

8 — Do. E . Sonne sc.

9 Marstrand, Y., E n K o n e der kysser sin P iæ s t paa Haanden. E . Sonne sc.

10 — Do. do. E. Sonne sc.

11 Hansen, H einr., Broen ved Frederiksborg. Rad.

12 — T em p let med de 100 Søiler. Rad.

1 A ken, Landskab. B. 17.

, 2 — Do. B. 19.

3 Bout, Fiskefangsten. 1ste T ryk.

4 B oth, J . , Landskab. B . 2.

5 — Do. B. 5.

6 — Do. B. 7.

v 7 Borch, Fiskeren.

8 Berghem , 4 Blade.

9 Boudewan, Landskab. ' : ^ 10 Bella, S. della, Jaco b i Ø rkenen.

\ V 11 B row ner & Visscher, 2 Bl.

• ' 12 Cignari, J o s e f og P otifars H u stru e. 1ste T ryk.

13 D ujardin, 2 Blade. 1ste T ryk.

14 Dorner, 5 Blade.

15 D urer, A ., E nglen og Joachim . 16 Danchert, D., A arstiderne. 4 Blade.

(16)

18 Goudt, Konen med Lyset.

19 — Flugten til Ægypten.

20 Lorrain, C., Stormen. R D. 7.

21—44 Lairesse, G., 23 Blade, de vigtigste af hans Værker.

45 a Marc Anton, L a charita.

45 b Meulen og Wouverman, 2 Blade.

46 Ostade og Yalck, 2 Blade.

47 Ossenbeck, 2 Blade.

48 Primaria, 1 Blad efter Ruysdal.

49 Quellinus, Retfærdigheden.

0 Ruysdal, De 2 Bønder. B. 2.

51 — Samme Blad.

52 — H ytten paa Høien. B. 3.

53 Rembrandt, 6 Hoveder. B. 365.

54 — Mandsportræt. B. 544.

55 — 6 Copier.

56 Raab, Bondedands efter Ostade.

57 Swaneveldt, 2 Blade.

58 a Veide, E., 10 Blade.

58 b Flieger, S. d., Preisler, Hess. 3. Bl.

9 Veide, E., 4 Blade.

60 Waterloo, Radering. B. 26.

61 — Do. B. 32.

62 — Do. B. 70.

63 Vermehren, 2 Træsnit.

64 4 Blade.

Antoffrapher.

1 Christian d. 8de. 4 Breve til Prof. Eckersberg.

1828.

2 Arveprinds Ferdinand, 1 Brev. 1859.

3 N. Ahlmann, 3 Breve. 1866 & 79.

4 C. F . Allen, 2 Breve. 1852 & 64.

5 H. C. Andersen, »Korsor«, et Digt. 2 Sider.

6 — »Romanze«.

7 — et Digt med Underskrift.

8 Kobberstikker Ballin, et Brev med 2 Tegninger.

Paris.

9 Professor, Biskop Bech, 3 Breve. 1812.

10 Skuespiller B. H . Beck, 1 Brev. 1781.

11 Prof. A. P. Berggreen, 2 Breve. 1852.

12 — diverse Autographer.

13 Kammerherre Berling, 3 Breve, et contrasign. af Professor Gertner. 1864.

14 Bjørnstjerne Bjørnson, et Brev, 3 Sider. 1860.

15 Brinck Seidelin, et Brev. 1854.

16 Carl Brosbøll, et Brev. 1880.

17 Burman Becker, et Brev. A pril 56.

18 Camillo Bruun, Mindedigt over Ludv. Bødtcher.

19 Prof. Brøndsted, et Brev. 1842.

20 Ludv. Bødtcher, Sølvbryllupssang.

21 Erik Bøgh, Mythen om Marsyas.

22 Geheimekonferentsraad Jonas Collin, 1 Brev.

Okt. 1826.

23 Rektor Dahl, et Brev. Frederiksborg 1839.

24 Holger Drachmann, et Brev. Paris 1878.

25 — Mindedigt over Marstrand. 1873.

26 — >Et Opraab«. Digt. 6 Sider. Paris 1878.

27 — Kladde til en Ansøgning.

28 I. B. S. Estrup, et Brev, 3 Sider.

29 C. W . Eckersberg, et Brev. 1828.

(17)

30 Præst Engelbrecht, et Brev. 1853.

31 L. Engelstoft, 2 Breve. 1846.

32 Biskop Fog, Mindetale over Niels Juel. 1877.

33 Prof. Forchhammer, et Brev. 1864.

34 Skuespiller Frydendahl, et Brev. 1821.

35 Componist F. Glåser, Brev. Berlin 1833.

36 Prof. M. Goldschmidt, et Brev. 1878.

.37 — Brev om Hauchs Død. Rom 1872.

38 Jacob Gude, et Digt. 1777.

39 Joh. Fr. Hagen, et Brev. 1857.

40 Constantin Hansen, 3 Breve. 1865 & 77.

41 Holm Hansen, diverse Digte.

42 M. Mørk Hansen, Biographie af Martin Bahnsen.

20 Sider.

43 I. C. Hauch, 2 Breve. 1842.

44 — 2 Breve. 1845 & 46.

45 Hans Nielsen Hauge, et Brev. 1824.

46 I. L. Heiberg, Sange af Hofsorgen. 4 Sider. 4to.

47 — et Brev. 1852.

48 — 2 Breve. 1829.

49 Henrik Hertz, Kjedelflikkeren. Digt. 8 Sider.

1847.

50 F. C. Hillerup, 2 Breve. 1837 & 43.

51 P. Hjort, 3 Breve. 1863 & 64.

52 H P. Holst, Farvel til Scenen. Wiehes Epilog.

1879.

53 — Grundlovssang og et Brev.

54 Christian Hornemann, et Brev. Florentz 1749.

55 C. F. Hornemann, en Anbefaling. 1811.

56 C. Hostrup, Til de danske Sønderjyder. 4 Sider.

4to.

57 N. Høyen, 2 Breve. 1846.

58 Henrik Ibsen, Nordens signaler. E t Digt. 3 Sider.

59 Elis. Jerichau Baumann, et Brev. 1859.

60 — et Brev. Berlin 1869.

GI B. S. Ingemann, Mindedigt over Thea Ingemann.

62 — Mindedigt over G. H. Waage.

63 — Hilsen til vore hjemvendende Krigere. 1849.

64 — Mindesang over Frederik den Sjette.

65 B. S. Ingemann, E t Digt.

66 — E t Brev. 1830.

67 Jørgensen Jomtau, 2 Breve. 1861.

68 S. L. Jørgensen, 2 Mindedigte.

69 C. Kellermann, et Brev. 1865.

70 K. Kjelland, Josefine Eckardt, en Biographie.

8 Sider.

71 P. Chr. Kierkegaard, et Brev.

72 Kolderup Rosenvinge, et Brev. 1847.

73 Thor Lange, 2 Breve. 1877.

74 Orla Lehmann, et Brev.

75 I. N. Madvig, 2 Breve. 1851 & 1874.

76 — En Oplysning ang. Slaget ved Fredericia.

1873.

77 Finn Magnussen, 2 Breve. 1843.

78 — 2 Breve. 1843 & 46.

79 Malling, et Brev.

80 W. Marstrand, et Brev. 1845.

81 Biskop H. L. Martensen, et Brev. 1860.

82 General C. Jul. de Meza, et Brev. 1859.

83 Prof. C., Molbech, 4 Breve.

84 Chr. K. F. Molbech, Mindedigt over Knud Yalløe. 4 Sider.

85 — et Brev. 1877.

86 D. G. Monrad, 2 Breve. 1852 & 71.

87 — 2 Breve 1872.

88 Prof. P. E. Muller, 2 Attester. 1811.

89 Prof. P. A. Munch, et Brev. 1853.

90 A. Munch, Mindedigt over Carl XV . 3 Sider.

4to.

91 — Mindedigt over I. C. Hauch. 1872.

92 — Hauchs Vidnesbyrd. 1877.

93 — Ved Aarskiftet. E t Digt. 3 Sider.

94 — Gjensvar til Digtet, »Forandrer Signalerne«.

95 — Ved min Moders Grav. E t Digt. 1879.

96 — Til Magdalene Thoresen. 1881.

97 — Ved Prof. Hammerichs Død. 1881.

98 — E t Brev. 1881.

99 Minister Mosting, et Brev. 1840.

100 M. L. Nathanson, et Brev. 1841.

(18)

101 R. Nyerup, en Kvittering. 1800.

102 Prof. H. Olrik, et Brev. 1883.

103 Prof. C. Paludan Muller, et Brev. 1874.

104 Platou, et Brev. Christiania 1818.

105 C. Ploug, Mindedigt over Marstrand. 2 Sider.

Folio.

106 — Mindedigt over Michaela Ingerslev.

107 — Mindedigt over Enkedronning Caroline Amalie.

108 — Ved Afsløringen af Tycho Brahes Statue.

1876.

109 — Mindedigt ved Niels J u e l Festen.

110 C. C. Rafn, 2 Breve. 1829 & 35. . 111 — 3 Breve. 1847 & 48 & 55.

112 K . L. Rahbek, et Brev. 1 Side. 4to.

113 Chr. Richardt, H. C. Andersen, et Digt. 1 Side.

114 — Til Overveielse, et Digt. 7 Sider.

115 C. N. Rosenkilde, et Brev. 2 Sider. 4to.

116 — 2 Breve. 1830.

117 A. Rosenkilde, et Brev. 1867.

118 M. Rosing, 6 Digte.

119 Prof. Rosted, en Anbefaling. 1813.

120 Rumohr, et Brev. 1827.

121 Skuespiller I. C. Ryge. 2 Breve. 1822 & 25.

122 — et Brev. 1830.

123 — et Brev. 1. A pril 1830. Med nogle Linier Forklaring af Ove Thomsen.

124 P ro f Schouw, 2 Breve. 1842 & 47.

125 Prof. Schiødte, et Brev. 1847.

126 J . Siboni, Anbefaling paa Fransk. 1827.

127 Prof. Stener Stenersen, Ansøgning, Examensbevis.

128 George Stephens, et Brev. 1882.

129 — et Brev. 4 Sider. 4to.

130 J . Thiele, et Brev. 1849.

131 Yald Thisted, et Brev. 1860.

132 Chr. J . Thomsen. 3 Linier. 1863.

133 Alb. Thorvaldsen, Anbefaling for Maleren Koop.

Rom 1824.

134 I. P. Trap, et Brev. 1866.

135 Instruktør H . Liebe, et Brev.

136 E. C. Werlauff, et Brev. 1845.

137 Michael Wiehe, et Brev, sign. Michael.

138 Aug. Wilhelmi, 2 Breve. Wiesbaden 1872.

139 Chr. Wilster, Sang til Etatsraad Estrup. 1837.

140 Chr. W inther, et Brev. 1830.

141 — et Brev. 1856.

142 — et Brev.

143 — C. A. Lang & Co. E n rimet Fortælling.

11 Sider. Fécamp 1868.

145 — Nogle Vers 19 Sider. 4to. 1869.

146 Rector I. Worm, 2 Vers.

147 I. I. A. Worsaae, Manuskript, 6 Sider. 4to.

148 A. Oehlenschlæger, et Brév. 1832.

149 — et Brev. 1841.

150 H. C. Ørsted, et Brev.

151 — et Brev. 1827.

152 - et Brev. 1830.

153 — en Anbefaling. 1810.

154 Lisch, Quatrefages, Plon, Montelius. 4 Breve.

155 E t Bondeskudsmaal. 1769.

156 F. L. Æ . Kunzen, Versohnlichkeit. Original­

partitur.

157 60 Autographer af bekjendte Danske.

158 2 Reisepas, 1 Bestalling alle sign. af Frederik d. 6te.

159 Gartnersvendebrev paa Pergament. Dresden 1748.

3

(19)

34

Tirsflai Formiddag Kl. 11 sælges:

Hedevig Winther.

1 Nature morte. Udstillet p. Foraarsudstillingen 1888.

Chr. Kobke.

2 E n italiensk Dreng. 1844.

3 E n Modelfigur.

Harald Jerichau.

4 Efter Solnedgang ved Constantinopel.

C. Bloch.

5 Bethlehem. Radering. (Udsolgt).

6 Gethsemane. Radering. (Udsolgt).

A. Juiil.

7 2 smaa Malerier.

8 E t Maleri, Humlebek Kapel.

9 E t do., Finmarken.

10 E t do. Grosserer Grøns Hus ved Vedbæk.

Hedevig Winther™

11 Skovparti.

Herm. W. Anker.

Norsk Kunstner.

12 Landskab. 1877.

35

Antikviteter, Kuriøsiteter, Mønter, Medailler m. m.

1 E n Samling Græske og Romerske Segl og Signe­

ter i Kobber, ialt 245 Stkr. (8 Plader).

2 E n stor, antik, dansk Medaille med 8 Stkr. P o r­

træter af danske Kongehus.

3 Fr. V I. Kronings Medaille.

4 F r. V II . 14 Aars Grundlovs Medaillen, smukt Exemplar.

5 Chr. IV s Bronce Medaille (for Børsen).

6 Albert Thorvaldsens Bronce Medaille i en ung Alder. (Af Fogh).

7 E n fransk Udstillings Bronce Medaille. 1878.

8 E n do. do. (Universel). 1878.

9 Chr. d. 9de. Bronce Medaille. Udstillingen 1872.

10 E n do. i Compositionsmetal. 1872.

11 Universitets Medaille med Chr. d. 1stes og Chr.

d. 9des Portræter.

12 Verdensudstillings Medaille. W ien 1878.

13 Bronce Medaille med Chr. V I I I s Billede. 1839.

14 Bronce Medaille i Etui. Berlin 1844.

15 Preussisk Bronce Medaille. Friderisch d. 5.

16 Den tapre Landsoldat Medaille. (Fredericia).

17 Forgyldt Medaille i Baand. (Hamborgs Brand 1842).

18 Kong Carl X V s Venskabs Medaille til F r. V II . 19 Medaille af 2. A pril 1801 til det 3die Jydske

Infanteriregiments tappre Soldater.

20 Dansk Ridderkors i fint Guld med Emaille.

21 Chr. d. 4des Medaille for Opførelsen af Frederiks­

borg Slot, fra A aret 1602 til 1621.

22 En antik Søhelts Medaille. 1739.

23 E n oval, antik Catholsk Medaille. 15. Aarhund.

24 E t dansk Lodstegn. (Nyborg).

3*

(20)

36

25 A ntik Dambrik. Friderisch d. 5.

26 St. Helena Medaille. Napoleon Bonaparte med Fødsels- og Dødsdag, f: d. 15. Aug. 1769, d: 5.

Mai 1821.

27 8 Aars Hæderstegn. F r. V I I .

28 E n rund, med 3 Figurer, smuk Kobberplade.

29 Kronprinds Frederik og Kronprindsesses Form æ­

lings Medaille, 28. J u li 1869.

30 6 mindre Bronce Medailler i Æ ske, best. a f : Ludvig d. 15, 1793, Ludvig d. 16, 1788, Pave Pius d. 9 , Garibaldi, en Madonna, en fransk 1857.

31 E t lille Krusifix. 16. Aarh.

32 A ntikt Billede af Chr. d. 4de. A lt fuld Sølv, 33 Stor Sølv Medaille af Fr. V og Lovisa (vog Lod).

34 Do. Reformations Medaille, vog ca. 4 Lod i Etui.

35 E n Urne fra Kongegravene i Æ gypten.

36 E n do. udgravet i Pompeji.

37 E n do. do i Grækenland.

38 E t Bronce-Gravfund, best. af: 22 Stkr. antikke Broncesager, hvoriblandt flere gode Stykker paa Kort.

39 6 forsk. Exemp. fra Jernalderen paa Kort.

40 E n ant. Bronce Tyr paa Marmorfod, tilhørt A l­

bert Thorvaldsen, skjenket af ham til hans Tjener Wilcken, attesteret af afd. Museumsdirektør Anderson. Indskriptionen findes i Bunden.

41 En antik Bronce Svings paa Marmorsokkel.

42 »Minerva« antik chinesisk Fedtstensfigur paa Marmorsokkel.

43 E t antikt udskaaret Elfenbens Greb med Figurer.

44 E t Møntskab med 14 Skuffer.

45 En Metal Buste paa Sokkel.

46 E t stort Oliemaleri, Edistones Fyrtaarn, sign.

47 E t antikt Mythologisk Billede med F rise (Pastel) i indl. Mahogniramme.

48 Albert Thorvaldsen, antikt Oliemaleri.

49 E n gi. Bondekone, Studie, sign.

50 Titus Augustus, Romersk Kejser, tegnet af afd.

Billedhugger D. Cheanelli. 1730. sign.

51 F r. d. 6te, ant. Billede i ant. forg. Ramme.

37

52 E n ant. sølvforgyldt Ring med udsk. ægte Camé.

53 E n massiv Oldnordisk sølvforg. Ring med Figurer.

54 E n ant. Riug med 8 Stkr. Bjergkrystal Stene.

Guld duble.

55 E n do. med 5 do. do.

56 E n ant. graveret Guldring med en ægte Topas.

57 E n Guldring med sort Emailleplade og Taffel- steen. ant.

58 E n Guld duble Ring med udsk. Steen.

59 E n ant. Damering med smaa Simillesten, samt en lille Sølvring.

60 E t P ar ant. sølvpletterede Rococo Stager.

61 E n Herkul esfigur, gi. dansk Porcellain, med gi.

Mærke.

62 Fr. d. Store af Preussen, paa Sokkel.

63 En Malmmorter med Anno 1676.

64 E n Sølvsukkertang (Empire).

65 E n stor pletteret Bakke, engelsk Plet.

66 En mindre do. do. med Figur, do.

67 E n antik Broncefiskeske med ægte saksisk Porcel- lains Haandgreb.

68 2 do. med do. Salatskeer.

69 Nogle Frimurersager, saasom Skødskind, Handsker, Sølvtegn m, m , henhørende til Logen Josua i Hamborg

70 En antik, graveret Compotske.

71 E n do. do.

72 E n do. do. Strøske.

73 E n do. Bronce Uge Almanak (Empire) 74 E t Rococodrevet Hjærteæg.

75 E t P ar ant. Spænder (Empire).

76 E t japanesisk enkelt do.

77 E n ant. Ursignet med 2 ægte Agatstene.

78 E n do. ægte Rav med Guldfatning.

79 E n antik Perlemoders Vifte (Defect).

80 13 colorerede adelige Vaabner (Navngivet).

81 E n Mappe med Litografier, Kobberstik etc.

82 E n stor antik Kluk-Flaske.

83 E n Metal K u rv (Glasset defect).

(21)

i . ./i. :;*■>, • -J j

fi)

.

<■

r li . di?

Tillæg

til

Auctionen den 18. November 1890,

i Niels Juelsgade Nr. 6.

1 Bartsch, E t lille Dyrskue.

2 Belle, de la, E n sovende Kosak. 1814.

3 Bloch, Romersk Jøde, udsolgt.

4 — Leende Pige, udsolgt.

5 — Munken. Brystbillede, udsolgt.

6 — Den syge gamle Mand.

7 — Hoved af en Sømand.

8 — Hoved af en leende Munk.

9 — Sovende Mand.

10 Carmiencke, Landskab med Sø.

11 Eekersberg, E n J a g t og en Brig. 2 Bl.

12 Fearnley, Ved Nemi Søen.

13 Gebauer, E n springende H und og 2 Bl. J a g t­

hunde. 3 Bl.

14 — Kosakker. 1813. 2 Bl.

15 — E t ridende Postbud.

16 Gertner, Guttenberg og de 4 Aarstider efter Thorvaldsen.

17 Guldberg, Kohoved og Hestehoved. 2 Bl.

18 — Do. do.

19 Gurlitt, P arti fra Bleking.

20 Hammer, H. J ., Olaf Rye og Modelfamilien. 3 Bl.

21 Hansen, Const., Achilles og Centaur.

(22)

24 Kyhn, Ponte rotto i Rom.

25 Kornerup, Roeskilde Domkirke.

26 — Skaanske Bønder.

27 Locher, Stille Aften i Nordsøen.

28 Lundbye, Ju le Gave (Bonnevie). 1887.

29 — Himlingøie.

30 — Alleen. 1845.

31 — E n Tyr. 1844.

32 — Snip. 1842.

33 — Refsnæs. 1844.

34 — Lille Regine, 35 — E t Æsel.

36 — Faar ved en Kæmpehøj.

37 — Træsnit. 3 Bl.

38 Liibschitz, Norsk Fjældlandskab.

39 Madsen, H ørup Mølle paa Als.

40 — Æ nder.

41 — F aar paa Marken.

42 Meyer, Ernst, G-lisner, sjelden.

43 Møller, I. C,, Meyeringen.

44 Muller, Adam, Herluf Trolle.

45 — Christus og to Engle.

46 — En hvilende Jæger.

47 Roed, Roeskilde Domkirke.

48 — Ribe Domkirke.

49 — Portræ t af Sarauw.

50 Rørbye, F ra Thisted.

51 Skovgaard, Fred. V I paa L it de Parade.

52 Træsnit af Roed, Herholdt etc. 10 Bl, 53 P ortræ t af Chr. IV, Siboni og Biskop Plum. 3 Bl.

54 Cats, Landskaber i Storm. 2 Bl. Marcus sc.

55 Klein, Ungarisches Fuhrw erk J . 101. Esel. J . 160. Blackhorse J . 237. 3 Bl., gi. Tryk.

56 — Jac. 262, 343, 344, 345. 4 Bl.

57 — Jac. 273, 297, 301, 321, 334. 5 Bl.

58 Angelico, Flugten. Forretti. sc.

59 Haid, Riedel, P. de Laar etc. 7 Bl.

60 Everdingen, B. 63, 74. 2 Bl.

62 Ostade, Familien. B. 46.

63 Crisp de Pas. Vinteren.

64 Rembrandt, Musikanterne. B. 119.

65 — Gammel Kone. B. 359.

66 — I Atelieret. B. 192.

6 7 — 3 Blade.

68 Zeemann, Skibe. B. 40, 42. 2 Bl.

69 Waterloo, Landskaber. 8 Bl.

70 Piazzetta, del., Gud Fader, Christus og Apostlene.

15 Bl,

71 Rode, B., 8 Blade.

72 E t Bundt løse Blade. 25 Bl.

73 Breughel p. Vue de Flandre. Beaumont sc.

74 Wael inv., Den forlorne Søns Historie. 5 Bl.

Bapt. W ael fec.

75 De Vischer, Berghem del. Malkesene.

76 Dirch Stoop. B. 2, 11. 2 Bl.

77 Wyck, Thomas, Havnen med det runde Taarn. B. 7.

78 Svanevelt, Aftenen. B. 81. smuk 2det Tr.

(23)

\

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

danske satiriske og humoristiske Blade, Afbildninger af danske, norske og svenske Xationafdragter og Uniformer, Kostumer og Modedragter, theaterhistoriske Billeder

- Litografiet kan le- veres opklæbet paa Insulite og i haandforgyldt Ramme for ialt 80 Kr... Johannsens Farvelitografi efter

grafiske og satiriske Blade, Kobberstik, P ortræ tter, H aandtegninger, Lithografier, Kobberplader, en betyde­.. lig Ex-libris Samling, en Samling Afstøbninger af

Malerier, Antikviteter, Guld, Sølv, Kobberstik, Bøger mi. Boerne efter

Lithografier efter danske Kunstnere..

&amp; Ferslew’s lith. Dronning Caroline Amalie. Bærentzen &amp; Co. Bayer med Enkedronn. faaes hos K obberstikker Bagge. Sohne in Berlin lith.. Sm ith del. Solem ’s

En stor Pakke satiriske og humoristiske Billeder af.. »Folkets

Tryggva konungs våru fiær Ingibjorg ok Åstridr. Synir Eirlks bjodaskalla våru peiv Sigurdr, Karlshbfud, Josteinn ok Porkell dydrill, ok våru allir gofgir ok