• Ingen resultater fundet

Dokumentation Hvad skal der til ?

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Dokumentation Hvad skal der til ?"

Copied!
22
6
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

Dokumentation

Hvad skal der til ?

INGE MADSEN

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

(2)

Florence Nightingale, 1859

Hensigten er ikke at indsamle dyngevis af

”interessante” kendsgerninger og

oplysninger om dette eller hint, men at redde liv og befordre sundhed og

velbefindende…

(3)

”if we can not name it : You can not control it, finance it,

Teach it,

research it

or put it into policy..”

Norma Lang & June Clark

(4)

Hvorfor dokumenterer vi ?

• Genkende data

• Genfinde data

• Genbruge data

Madsen & Krøll. Dokumentations konference 2004

(5)

Forudsætninger for dokumentation

Madsen, Winther og Pedersen, sep 2013

Terminologi

(Profession & patient perspektiv)

Professionens ydre og indre krav Professionens virksomhedsområde

Professionens behov Informationsmodel

Standarder

Kliniske retningslinjer Indikatorer

(6)

Forudsætninger for dokumentation

Madsen, Winther og Pedersen, sep 2013

Terminologi

(Profession & patient perspektiv)

Professionens ydre og indre krav Professionens virksomhedsområde

Professionens behov Informationsmodel

Standarder

Kliniske retningslinjer Indikatorer

(7)

Informations model G- epj

(8)

Sygeplejediagnose Mål Handlinger Resultat

Dokumentation af sygepleje

(9)

Patienten er syg - det selvstændige område

Apopleksi

E r n æ r i n g s p r o b l e m e r

Hoftenær fraktur Patienten har en sygdom -

det delegerede område

M o b i l i t e t s p r o b l e m e r S m e r t e p r o b l e m e r E l i m i n a t i o n s p r o b l e m e r

Proces

Resultat

(10)

Tekniske standarder

(11)

Forudsætninger for dokumentation

Madsen, Winther og Pedersen, sep 2013

Terminologi

(Profession & patient perspektiv)

Professionens ydre og indre krav Professionens virksomhedsområde

Professionens behov Informationsmodel

Standarder

Kliniske retningslinjer Indikatorer

(12)

Venligst udlånt af sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll , AUH

(13)

Fokus for dokumentation

Det sygeplejefaglige perspektiv

Patientens perspektiv

Generel dokumentation

Fx kliniske retningslinier, standarder og instrukser

Specifik dokumentation

Struktureret Skønsmæssigt

(14)

Forudsætninger for dokumentation

Madsen, Winther og Pedersen, sep 2013

Terminologi

(Profession & patient perspektiv)

Professionens ydre og indre krav Professionens virksomhedsområde

Professionens behov Informationsmodel

Standarder

Kliniske retningslinjer Indikatorer

(15)

Definition: Det mål for kvalitet, der danner grundlag for vurdering og evaluering af en ydelses kvalitet.

http://www.dsks.dk/filer/publikationer/kvalitetsbegreber_rapport _januar2003.pdf

Standard :

(16)

Forudsætninger for dokumentation

Madsen, Winther og Pedersen, sep 2013

Terminologi

(Profession & patient perspektiv)

Professionens ydre og indre krav Professionens virksomhedsområde

Professionens behov Informationsmodel

Standarder

Kliniske retningslinjer Indikatorer

(17)

Google søgning på ”Kliniske Retningslinjer.

(18)

Forudsætninger for dokumentation

Madsen, Winther og Pedersen, sep 2013

Terminologi

(Profession & patient perspektiv)

Professionens ydre og indre krav Professionens virksomhedsområde

Professionens behov Informationsmodel

Standarder

Kliniske retningslinjer Indikatorer

(19)

Kliniske databaser …..

(20)

Hvorfor dokumenterer vi ?

• Genkende data

• Genfinde data

• Genbruge data

Madsen & Krøll. Dokumentations konference 2004

(21)

Forudsætninger for dokumentation

Madsen, Winther og Pedersen, sep 2013

Terminologi

(Profession & patient perspektiv)

Professionens ydre og indre krav Professionens virksomhedsområde

Professionens behov Informationsmodel

Standarder

Kliniske retningslinjer Indikatorer

(22)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Bente Halkier tror, det vil være nemmere for os, hvis de bæredygtige valgmuligheder bliver tydeligere.. Det allernemmeste er selvfølgelig, hvis der er andre, der vælger

Men måske er det værd at blive set på som allerede død – om ikke andet fordi, man så får mere tid til at hygge sig med de andre allerede døde.. Men som

kodning, kondensering og fortolkning. Analyseprocessen er inspireret af sociologiske metoder som f.eks. grounded theory og har en klar vægtning af at finde mening i et tekstbaseret

Det vurderes således at indikator- værdien kan fastsættes til 20 µg/g gældende for både papir og pap ud fra viden om de analyserede papirprøvers indhold af TOF og disse prøvers

Ad1 (baseret på Fase 1 med forbrug af ADI mindre end 20 %): På baggrund af en overslagsmæssig vurdering af risikoen for indta- get af pesticidet, hvor der tages højde for

Når procenten bliver st0rre ved mindre varmebe- hov skyldes det, at varmetilskuddet fra sol, personer og el bliver en stadig mere dominerende faktor i energiregnskabet, samt

Biomassen af søstjerner i Limfjorden blev estimeret på baggrund af fangsten af søstjerner per træk på muslinge-, østers- og søstjernetogter i 2013, 2014 og 2015. Fangsten i de

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Anlægskombinations betegnelse Solvarmebeholder type Solfanger type Forbrug Merinvesteringsprisen for solvarme Nettoydelsen for solvarme-anlægget Dækningsgraden for

Men man kan opfatte interessentskemaet som et ”videnkort” over landskabet sjældne handicap i Danmark. Og hvis man fokuserer på relationerne i landskabet, kan man se det som

Det kan i øvrigt bemærkes, at ErhvervsPh.D.-andelen kun udgør 5-6 procent af det samlede ph.d.-optag (Videnskabsministeriet, 2010); det vil svare til omkring 10 procent af

Den pragmatiske kvalitet retter sig fortrinsvis mod pressens mål, mens håndværksmæssig og kommunikativ kvalitet retter sig mod journalistikkens mål, retter pragmatisk kvalitet

Forskningen viser os, hvad der har stor betydning for børns trivsel, læring og udvikling: God norme- ring, god pædagogisk uddannelse, god organisering, god variation mellem

Nøgleord: individuel kompetencevurdering, optagelse på andet grundlag, individuel konkret vurdering, livslang læring, vurdering, evaluering.. Fra vurdering

Kvalitet som både middel og mål – kombineret med, at kvalitet i socialfagligt arbejde med de børnefaglige undersøgelser ikke som sådan er indfanget i bestemte

skellige sprog, jeg taler mit og du taler dit, men hvorfor kan vi ikke blot ikke forstå hinanden, blot gå hinanden forbi som om vi ikke forstod hinanden, hvad vi vitterligt

en brydningstid og i et dilemma. Dilemmaet består i at finde en balance mellem på den ene side, erfaringsud- veksling, og på den anden side, teoretisk og empirisk baserede analyser

Mål og løbende opfølgning på realisering af målene skal være aktive redskaber, som bidrager til at synliggøre den unges pro- gression, og sikre, at den unge får den rette støtte,

Der spørges ind til borgerens liv og hvordan borgeren ønsker, at samarbejdet med bostøtten skal være for, at borgeren får det bedre?. Efterfølgende er der refleksion og dialog

Her kan trækkes på erfaringer både med henblik på udvikling af kvalitetsmål (fx Delphi-processer, hvor en række eksperter udvikler fælles mål gennemstyrede processer), nye

Et stigende antal langtidsledige, vi skal hjælpe tilbage ind på arbejdsmarkedet, og ikke-vestlige indvandrere, der har brug for en bedre og mere effektiv integrationsindsats.. Der

Endelig skal der ved udformningen af økonomiske incitamenter til fremme af be- handlingskvaliteten på sygehuse træffes beslutning om, hvorvidt disse skal være rettet mod

Fordi projektets lærere kom fra forskellige skoler, oplevede lærerne også at have forskellige be- hov og forventninger til hvad kurset skulle handle om og bidrage med, blandt