• Ingen resultater fundet

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
73
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Når det drejer sig om værker, som er omfattet af

ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at

PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

(2)
(3)

FORTEGNELSE

OVER

S T E D N A V N E

i

DE SØNDERJYSKE LANDSDELE

UDGIVET AF

S T E D N A V N E U D V A L G E T

AUTORISERET AF STATSMINISTERIET

K Ø B E N H A V N

I K O M M ISSIO N H O S G . E. C. G A D

NIELSEN & I.YDICHE (M. SIMMF.LKIÆR) I ‘O S

(4)

A

llerede i 1919 udgav Udvalget en „Fortegnelse over Navne paa Sogne, Kommuner og Trafiksteder i Nord- og Mellems!esvigi en Retskrivningsliste, vedtaget af Stednavneudvalget 23. April 1919“.

Denne Liste, som ikke var autoriseret af nogen offentlig Myndighed, fik stor Betydning, idet den blev anvendt ved Genforeningen 1920 og kom til at danne Grundlag for den danske Administrations Navne- retskrivning. Imidlertid var den udarbejdet i 1918-19, paa et Tidspunkt, da der ikke var fri Adgang til Sønderjylland og hvor Grundlaget i alt væsentligt maatte være Udvalgets egne Samlinger, suppleret med Op­

lysninger fra herboende Sønderjyder, og den maatte under disse For­

hold selvfølgelig blive af foreløbig Karakter.

Efter Genforeningen gik Udvalget i Gang med en videnskabelig Undersøgelse af Stednavnene i de sønderjyske Landsdele; som Re­

sultat heraf foreligger Værket Sønderjyske Stednavne Bd. I-V, Køben­

havn 1933-44, og i Forbindelse hermed skete Udarbejdelsen af nær­

værende Fortegnelse.

Denne forelaa færdig i 1940, og under 9. Maj s. A. indgaves den til Autorisation. Statsministeriet mente imidlertid ikke at burde optage denne Sag til endelig Afgørelse under den tyske Besættelse, hvilket er Grunden til, at Udgivelse først nu kan finde Sted i autoriseret Stand.

Listen har gennem Direktoratet for Matrikulsvæsenet været forelagt de stedlige Amtslandinspektører til Udtalelse, og gennem Indenrigs­

ministeriet de sønderjyske Amter.

(5)

Sjællands Stednavne (1932) opstillede Retskrivningsregler, at Navne, hvori indgaar Ordene Bjerg, Jern, Hjelm og Fjeld, skrives med e (ikke Bjærg, Jærn, Hjælm, Fjæld), og dette vil ogsaa blive indført ved Ny­

udgivelse af de allerede autoriserede Navnelister.

S t e d n a v n e u d v a l g e t , i D e c e m b e r 1941.

S V E N D A A K J Æ R J O H S . B R Ø N D U M - N I E L S E N Stadsarkivar. Prof. ved Kbh.s Universitet, Dr. phil.

F R E D E R I K G R A A E K R I S T I A N H A L D fhv. Departementschef i Undervisningsministeriet. Dr. phil.

Udvalgets Formand.

P . C. S . J E N S E N E. O. J Ø R G E N S E N Kommandør, Direktør for Søkortarkivet. Oberst, fhv. Chef for Hærens

Officersskole.

A R N E K R O G A X E L L I N V A L D

Afdelingschef i Generaldirektoratet Rigsarkivar, for Post- og Telegrafvæsenet.

A N D R . M Ø L L E R N . E. N Ø R L U N D Departementschef i Statsministeriet. Prof. v. Kbh.s Universitet, Dr. phil.,

Direktør for Geodætisk Institut.

P O U L N Ø R L U N D J. S Ø R E N S E N

Direktør for Nationalmuseet, Dr. phil. Direktør for Matrikulsvæsenct.

G U N N A R K N U D S E N

(6)

A — Amt eller Amtsraadskreds (for Aabenraa og Sønderborgs Vedk.).

Qd(e) = Gaard(ei.

GI. = Gammel.

H = Herred, i gejstl. Henseende.

Hgd — Hovedgaard.

Hs(e) ^ Hus(e).

J = Jernbane (-station, -Holdeplads, -Trinbræt).

K — Kortdistrikt og Ejerlav.

Kbst Købstad.

L. = Lille.

Lb = Landsby.

Ml = Mølle.

N = Nørre-.

P = Post ( kontor, -ekspedition).

S (foransat) = Sønder-.

S (efterstillet) — Sogn.

Skt. = Sankt.

St. = Store.

T — Telegraf (Telegrafstation; Statsteiefonstation).

Trig. St. — trigonometrisk Station.

V = Vester-.

0 = Øster-,

Navne, der begynder med Nørre-, Sønder , Vester-, Øster-, Lille-, Store- Gammel-, Ny-, Neder-, Over- o. lign., søges under Hovednavnet, f. Eks.

Nørre-Løgum under Løgum, Lille-Tiset under Tiset o. s. v., og Navne, der begynder med Sankt (Skt.), søges under selve Helgennavnet, f. Eks. Skt.

Klemens under Klemens o. s. v.

(7)
(8)

Aabenraa, Amtsraadskreds, Kbst, K, J, P, T.

Aabro, Hse, Bjerning S, Haderslev A.

Aabæk, se Avbæk.

Aabøl, Gde, Burkal S, Tønder A.

Aabøl, Lb, K, Tislund S, Haderslev A.

Aabøl, Lille-, Gde og Hse, Tislund S, Haderslev A Aabølling, Vester-, Lb, Brøns S, Tønder A.

Aabølling, Øster-, Lb, K, Roager S, Tønder A.

Aakær, Hse, Ailer S, Haderslev A.

Aalbæk, Kro, Hjerpsted S, Tønder A.

Aaling, se Olling.

Aalkær, Lb, Nustrup S, Haderslev A.

Aarlund, Gde, Lintrup S, Haderslev A.

Aarsbjerg, Hse, Rinkenæs S, Aabenraa A.

Aarslev, Lb, K, Hjordkær S, Aabenraa A.

Aartoft, Gde og Hse, Kliplev S, Aabenraa A.

Aartoft Mark, Gde og Hse, Kliplev S, Aabenraa A Aarup, Gde, Gram S, Haderslev A.

Aarup, Gd og Hse, Ensted S, Aabenraa A.

Aarupskov, Hse, Ensted S, Aabenraa A.

Aarup Skov, Skov, Ensted S, Aabenraa A.

Aarø, 0, Lb, K, Øsby S, Haderslev A.

Aarø Kalv, Halvø, Øsby S, Haderslev A.

Aarø Sund, Farvand, Haderslev A.

Aarøsund, Lb, P, T, Øsby S, Haderslev A.

Aarø Udflyttere, Hse, Øsby S, Haderslev A Aasgaard, Gd, S.-Skast S, Tønder A.

Aaspe, Lb, K, Brede S, Tønder A.

(9)

Aastrup, S, K, Haderslev A.

Aastrup, Neder-, Lb, Aastrup S, Haderslev A.

Aastrup, Over-, Lb, Aastrup S, Haderslev A.

Aastrupbro, Hse, Aastrup S og Haderslev Kbst., Haderslev A.

Aastrupgaard, Qd, Aastrup S, Haderslev A.

Aastrup Parceller, Gde og Hse, Aastrup S, Haderslev A.

Aastrup Søndermark, Gde og Hse, Aastrup S, Haderslev A.

Aaved, Lb, Vodder S., Tønder A.

Aaved og L.-A., Gde, Løgumkloster S, Tønder A.

Abild, S, Lb, K, Tønder A.

Abild, Nørre-, Hse, Abild S, Tønder A.

Abildgaard, Gd, Abild S, Tønder A.

Abildgaard, Gd, Fjelstrup S, Haderslev A.

Abildgaardsbjerg, Hse, Sottrup S, Sønderborg S.

Abild Mark, Hse, Abild S, Tønder A.

Abildskær, Gd, S.-Hygum S, Haderslev A.

Abkær, Lb, K, Vedsted S, Haderslev A.

Abkær Mose, Mose, Vedsted S, Haderslev A.

Abterp, Lb, K, Brede S, Tønder A.

Adelvad, Gd, Højst S, Tønder A.

Adsbøl, S, K, J, Aabenraa A.

Agentoft, Gd, Jels S, Haderslev A.

Agerskov, S, Lb, K, P, T, Haderslev A.

Agerskov Vesterhede, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Agsø, Sø, Ensted S, Aabenraa A.

Aller, S, Lb, K, Haderslev A.

Allergaard, Gd, Aller S, Haderslev A.

Allerup, Lb, K, Toftlund S, Haderslev A.

Allerup Mark, Gde og Hse, Toftlund S, Haderslev A.

Almind, Hse, Sottrup S, Sønderborg A.

Almsted, Lb, K, Notmark S, Sønderborg A.

Almstedskov, Hse, Notmark S, Sønderborg A.

Almstrup, Lb, Uge S, Aabenraa A.

Almstrup Mark, Gde, Uge S, Aabenraa A.

Alnor, Lb, Graasten og Rinkenæs S, Aabenraa A.

Alnorbro, se Naldmadebro.

AIs, 0, Sønderborg A.

Als Fjord, Farvand, Sønderborg A.

(10)

Alslev, Lb, K, Hjordkær S, Aabenraa A.

Alslev, Lb, K, Højst S, Tønder A.

Alslev Kro, Qde og Hse, Højst S, Tønder A.

Alslev over Aaen, Lb, K, Højst S, Tønder A.

Alslev Vraa, Qde, Højst S, Tønder A.

Als Nørre-Herred, H, Sønderborg A.

AIs Sund, Farvand, Sønderborg A.

Als Sønder-Herred, H, Sønderborg A.

Anderup, Lb, K, Stepping S, Haderslev A.

Anderupgaard, Gd, Stepping S, Haderslev A.

Andholm, Lb, K, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Anflod, Vester-, Gd, Møgeltønder S, Tønder A.

Anholt, Gd og Hs, Notmark S, Sønderborg A.

Ankergaard, Gd, Nustrup S, Haderslev A.

Anslet, Lille-, Lb (K: Anslet), Fjelstrup S, Haderslev A.

Anslet, Store-, Lb (K: Anslet), Fjelstrup S, Haderslev A.

Anslet Hage, Pynt, Fjelstrup S, Haderslev A.

Arnaa, Aa, Aabenraa og Tønder A.

Arnbjerg, Bakke, Løjt S, Aabenraa A.

Amdrup, Lb, K, Bedsted S, Aabenraa A.

Amdrup Mølle, Ml, Bedsted S, Aabenraa A.

Arnholt, se Anholt.

Arnitlund, Lb, K, Vedsted S, Haderslev A.

Arnkil, Hse, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Amkil Fred, Skov, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Arnkilshuk, Pynt, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Amkilsmade, Skov, Ulkebøi S, Sønderborg A.

Arnkilsøre, Halvø, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Amum, Lb, P, T, Højrup S, Tønder A.

Amum Vesterby, Gde og Hse, Højrup S, Tønder A.

Amum Søndermark, Gde og Hse, Højrup S, Tønder A Arrild, S, Lb, K, P, T, Tønder A.

Arrild Mark, Gde, Arrild S, Tønder A.

Asserballe, S, Lb, K, Sønderborg A.

Asserballe Mark, Gde og Hse, Asserballe S, Sønderborg A.

Asserballeskov, Lb, K, Asserballe S, Sønderborg A.

Asset, Gde, K, Løgumkloster Lands., Tønder A.

Asset, Ny-, Gde, Løgumkloster Lands., Tønder A.

(11)

Astrup, Lb, K, Brøns S, Tønder A.

Astrupgaard, Gde, Brøns S, Tønder A.

Augustenborg, Flække, K, P, T, Sønderborg A.

Augustenborg Fjord, Farvand, Sønderborg A.

Augustenborg Hovedgaard, Gd, Augustenborg Flække, Sønder­

borg A.

Augustenborg Slot, Hospital, Augustenborg Flække, Sønderborg A.

Augustenhof, Gd og Hse, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Avbæk, Gde og Hse, Løjt S, Aabenraa A og Aabenraa Kbst.

Avnbjerg, Bakke, Dybbøl S, Sønderborg A.

Avnbøl, Lb, K, J, P, T, Ullerup S, Sønderborg A.

Avnbølgaard, Gd, Ullerup S, Sønderborg A.

Avnbøl Mark, Gde og Hse, Ullerup S, Sønderborg A.

Avnbøl Sned, Skov, Ullerup S, Sønderborg A.

Avnbøl Vestermark, Gde, Ullerup S, Sønderborg A.

Avnbøl Søndermark, Gde, Ullerup S, Sønderborg A.

Avnbøløsten, Gde, Ullerup S, Sønderborg A.

Avnø Vig, Vandareal, Fjelstrup og Vonsbæk S, Haderslev A.

Baadsager, Gd, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Baadsbøl-Ballum, se Ballum, Baadsbøl- Baalsted, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Baaslund, Gd, Sottrup S, Sønderborg A.

Bag Hjelm, Hse, Aabenraa Kbst.

Bagmose, Gde og Hse, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Bajstrup, Lb, J, Tinglev S, Tønder A.

Bajstrup Mark, Hse, Tinglev S, Tønder A.

Bakkegaard, Gd, Rødding S, Haderslev A.

Balle, Hse, Rinkenæs S, Aabenraa A.

Balle, se Kværs Balle.

Ballebro, Anløbsbro, Ullerup S, Sønderborg A.

Ballegaard, Gd, Fole S, Haderslev A.

Ballegaard, Gd, Ullerup S, Sønderborg A.

Ballegaardsmark, Gde, Ullerup S, Sønderborg A.

Ballum, S, P, T, Tønder A.

Ballum, Baadsbøl-, Lb, Ballum S, Tønder A.

Ballum, Buntje-, Lb, Ballum S, Tønder A.

Ballum, Husum-, Lb, K, Ballum S, Tønder A.

(12)

Ballum, Mølby-, Gde og Hse, Ballum S, Tønder A.

Ballum, Nørrehus-, Lb, Ballum S, Tønder A.

Ballum, Rejsby-, Lb, K, Ballum S, Tønder A.

Ballum, Vesterende-, Lb, Ballum S, Tønder A.

Ballum, Østerende-, Lb, K, Ballum S, Tønder A.

Ballum Sluse, Færgested, Ballum S, Tønder A.

Bankel, Sø, Halk S, Haderslev A.

Barlund, Hse, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Barsbøl, Gde, Skærbæk S, Tønder A.

Barsbøl, Gde og Hse, Lintrup S, Haderslev A.

Barsbøl, L.- og SL-, Gde, Jels S, Haderslev A.

Barsbølforte, Hse, Skærbæk S, Tønder A.

Barsbøl Mark, Gde og Hse, jels S, Haderslev A.

Barsbøl Skov, Skov, Jels S, Haderslev A.

Barsmark, Lb, K, Løjt S, Aabenraa A.

Barsnap Hede, Gde, Rødding S, Haderslev A.

Barsø, 0, Lb, K, T, Løjt S, Aabenraa A.

Basaa, Hse, Sottrup S, Sønderborg A.

Basholt Huse, Hse, Skodborg S, Haderslev A.

Baskær, Gd, Gram S, Haderslev A.

Bassehuse, Hse, Løjt S, Aabenraa A.

Batterup, Gd og Hse, Dybbøl S, Sønderborg A.

Bedsted, S, K (P: Bedsted Sønderj.), Aabenraa A.

Bedsted Bjerg, Gde, Bedsted S, Aabenraa A.

Bedsted Mark, Gde, Bedsted S, Aabenraa A.

Begyndt, Hse, Ensted S, Aabenraa A.

Bejerholm, Gd, Halk S, Haderslev A.

Bejstrupgaard, Gd, Skrave S, Haderslev A.

Benniksgaard, Gd, Rinkenæs S, Aabenraa A.

Bevtoft, S, Lb, K, P, T, Haderslev A.

Bevtoftgaard, Gd, Bevtoft S, Haderslev A.

Bevtoft Mark, Hse, Bevtoft S, Haderslev A.

Bevtoft Mølle, Gd, Bevtoft S, Haderslev A.

Bevtoft Plantage, Plantage, Bevtoft S, Haderslev A.

Bilidt, Hse, Fjelstrup S, Haderslev A.

Billeslund, Gd, Gram S, Haderslev A.

Billund, Lb, Vojens S, Haderslev A.

Biltundgaard, Gd, Vojens S, Haderslev A.

(13)

Bimbøl, se Bimpel.

Bimpel, Gd, Hostrup S, Tønder A.

Birk, Gde, Gram S, Haderslev A.

Birke, Engstrækning, Lysabild S, Sønderborg A.

Birkelev, Lb, K, Vodder S, Tønder A.

Birkelev Nørremark, Gde og Hse, Vodder S, Tønder A.

Birkelev Søndermark, Gde og Hse, Vodder S, Tønder A.

Birkelund, Hse, Agerskov S, Haderslev A.

Bjerg, se Bedsted-, Bovlund-, Dybbøl-, Emmerske-, Jels-, Kløjing-, Kollund-, Lundtoft-, Maarbæk-, Rundkær-, Sillerup-, Skibelund-, Stenskov- og Tornskov Bjerg.

Bjerge, se Løgum- og Terper Bjerge.

Bjergemark, Gd, Ubjerg S, Tønder A.

Bjergholt, Hse, Løjt S, Aabenraa A.

Bjergskov, Gde og Hse, Kliplev S, Aabenraa A.

Bjerndrup, Lb, K, J, T, Kliplev S, Aabenraa A.

Bjerndrup, Lb, K, Stepping S, Haderslev A.

Bjerndrup, Lb, N.-Løgum S, Tønder A.

Bjerndrup Mark, Gde og Hse, Kliplev S, Aabenraa A.

Bjerndrup Mølleaa, Aa, Aabenraa A.

Bjerndrup Vestermark, Gde og Hse, Kliplev S, Aabenraa A.

Bjerndrup Østermark, Gde, Kliplev S, Aabenraa A.

Bjerning, S, K, Haderslev A.

Bjeminggaard, Gd, Bjerning S, Haderslev A.

Bjolderup, S, K, Aabenraa A.

Bjorholmsminde, Gd, Tislund S, Haderslev A.

Bjærkelev, se Birkelev.

Bjømholm, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Bjørnkær, Engareal, Nordborg Lands., Sønderborg A Bjørnodde, Gde, Kegnæs S, Sønderborg A.

Bjørnskov, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Blaabæk, Bæk, Varnæs S, Aabenraa A.

Blaahøj, Bakke, Løjt S, Aabenraa A.

Blaahøj, Gde, Varnæs S, Aabenraa A.

Blaakrog, Neder-, Lb, Varnæs S, Aabenraa A.

Blaakrog, Over-, Lb, Varnæs S, Aabenraa A.

Blaasholm, Gde, Løjt S, Aabenraa A.

Blankager, Gde, Skærbæk S, Tønder A.

(14)

Blanker, se Blankager.

Blankenhof, Qd, Bevtoft S, Haderslev A.

Blans, Lb, K, T, Ullerup S, Sønderborg A.

Blansgaard, Qd, Ullerup S, Sønderborg A.

Blansgaardsmark, Ode, Ullerup S, Sønderborg A.

Blans Nørremark, Qde og Hse, Ullerup S, Sønderborg A.

Blansskov, Gde og Hse, Ullerup S, Sønderborg A.

Blans Østermark, Gde og Hse, Ullerup S, Sønderborg A.

Blegebæk, Gde, Ketting S, Sønderborg A.

Blomeskobbel, Skov, Asserballe S, Sønderborg A.

Blomsig, Gde, Brede S, Tønder A.

Blæsborg, Gde, Ketting S, Sønderborg A.

Bodum, Lb, K, Løjt S, Aabenraa A.

Bodum Mark, Hse, Løjt S, Aabenraa A.

Bojskov, Lb, K, Adsbøl S, Aabenraa A.

Bojskov, Lb, K, Tyrstrup S, Haderslev A.

Bojskovgaard, Gd, Tyrstrup S, Haderslev A.

Bojskov Mark, Gd og Hse, Tyrstrup S, Haderslev A.

Bojskovskov, Lb, Adsbøl S, Aabenraa A.

Bojsnap, Gd, Jels S, Haderslev A.

Bolderslev, Lb, K, J, P, T, Bjolderup S, Aabenraa A.

Bolderslev Mark, Gde og Hse, Bjolderup S, Aabenraa A.

Bolilmark, Lb, Rømø S, Tønder A.

Bolmose Ende, Hse, Øsby S, Haderslev A.

Bommerlund, Gde og Hse, K, Bov S, Aabenraa A.

Borg, Lb, K, Brede S, Tønder A.

Borg Hede, Gde og Hse, Brede S, Tønder A.

Borreshoved, Hse, Pynt, Broager S, Sønderborg A.

Boskov, Gd, Vilstrup S, Haderslev A.

Bostedhoved, Pynt, Fiskerleje, Egen S, Sønderborg A.

Bov, Lb, K, Burkal S, Tønder A.

Bov, S, K, Aabenraa A.

Bovlund, Lb, K, Agerskov S, Haderslev A.

Bovlund Bjerg, Lb, Agerskov S, Haderslev A.

Bovlund Nymark, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Bov Mark, Gde, Bov S, Aabenraa A.

Bovrup, Lb, K, P, T, Varnæs S, Aabenraa A.

Bovrup Mark, Gde, Varnæs S, Aabenraa A.

(15)

Bovrup Søndermark, Ode og Hse, Varnæs S, Aabenraa A Bovskov og Ny-B., Gde, Burkal S, Tønder A.

Bov, se ogsaa Bylderup-Bov.

Braadeborg, Gd, Voldsted, Ullerup S, Sønderborg A.

Braabæk, se Brabæk.

Brabæk, Lb, Aller S, Haderslev A.

Bramdrup, Lb, K, Moltrup S, Haderslev A.

Bramrødgaard, Gd, Frørup S, Haderslev A.

Bramsgaard, Gd, Frørup S, Haderslev A.

Branderup, S, Lb, K (P, T: Branderup Jyll.), Haderslev A.

Branderup Dal, Gde, Branderup S, Haderslev A.

Branderup Hede, Gde og Hse, Branderup S, Haderslev A.

Branderup Kaadnere, Gd og Hse, Branderup S, Haderslev A.

Branderup Mark, Hse, Branderup S, Haderslev A.

Branderup Mølle, Gd, Ml, Branderup S, Haderslev A.

Branderup Nørremark, Gde og Hse, Branderup S, Haderslev A.

Branderup Vestermark, Gde og Hse, Branderup S, Haderslev A.

Branderup Østermark, Gd og Hse, Branderup S, Haderslev A.

Brandsbøl, Lb, K, Havnbjerg S, Sønderborg A.

Brandsbøl Mark, Gde og Hse, Havnbjerg S, Sønderborg A.

Brandsbøl Sø, Hse, Havnbjerg S, Sønderborg A.

Brede, S, Lb, K, Tønder A.

Brede Aa, Aa, Tønder A.

Bredebro, Lb, Ejerlav, J, P, T, Brede S, Tønder A.

Brede Kær, Hse, Brede S, Tønder A.

Bredevad, Lb, K, Bylderup S, Tønder A.

Bredevad Mark, Gd og Hse, Bylderup S, Tønder S.

Bredhøj, Bakke, Bjolderup S, Aabenraa A.

Bredsten, Gde og Hse, Kegnæs S, Sønderborg A.

Brejdablik, Gd, Jegerup S, Haderslev A.

Brem, Lb, Rødding S, Haderslev A.

Bremsbøl, Gde, Ubjerg S, Tønder A.

Brendbjerg, se Brændbjerg.

Bro, Lb, K, Ketting S, Sønderborg A.

Broager, S, Lb, K, P, T, Sønderborg A.

Broager Mark, Gde, Broager S, Sønderborg A.

Broager Vestermark, Gde og Hse, Broager S, Sønderborg A Broager Vig, Vandareal, Broager S, Sønderborg A.

(16)

Broager Østermark, Gde og Hse, Broager S, Sønderborg A.

Broballe, Lb, K, Oksbøl S, Sønderborg A.

Broballe Mark, Gde, Oksbøl S, Sønderborg A.

Broballe Nedermark, Gde og Hse, Oksbøl S, Sønderborg A.

Brobøl, Gde, Ullerup S, Sønderborg A.

Brodersgaard, Gde, Abild S, Tønder A.

Brodersgaard Mark, Gde og Hse, Abild S, Tønder A.

Broderup, Lb, K, Tinglev S, Tønder A.

Broderup Mark, Gde og Hse, Tinglev S, Tønder A.

Brogaard Plantage, Plantage, Gram S, Haderslev A.

Brokbjerg, Bakke, Varnæs S, Aabenraa A.

Brorsbøl, Lb, S.-Starup S, Haderslev A.

Bro Vold, Voldsted, Hørup S, Sønderborg A.

Bruhnsminde, Gd, Hjerndrup S, Haderslev A.

Brunde, Lb, K, Rise S, Aabenraa A.

Brundlund, Amtmandsbolig, K, Aabenraa Kbst.

Brunsgaard, Gd, Skrave S, Haderslev A.

Brunsnæs, Gde og Hse, Anløbsbro, Broager S, Sønderborg A.

Brystrup, Hse, Hellevad S, Aabenraa A.

Brændbjerg, Hse, Øsby S, Haderslev A.

Brændstrup, Lb, K, P, T, Rødding S, Haderslev A.

Brændstrup Østermark, Hse, Rødding S, Haderslev A.

Bræraa, Gde og Hse, Hoptrup S, Haderslev A.

Brøndlund, Lb, Nustrup S, Haderslev A.

Brøns, S, Lb, K, J, P, T, Tønder A.

Brøns Aa, Aa, Brøns S, Tønder A.

Brøns Mark, Gde og Hse, Brøns S, Tønder A.

Brøns Mølle, Ml, Brøns S, Tønder A.

Brøstrup, Lb, S.-Hygum S, Haderslev A.

Brøstrupgaard, Gd, S.-Hygum S, Haderslev A.

Brøstrup Skov, Skov, S.-Hygum S, Haderslev A.

Budsholm, se Busholm.

Bukshave, Gd, Fjelstrup S, Haderslev A.

Bummelsbjerg, Bakke, Sommersted S, Haderslev A.

Bundsø, Areal, Oksbøl S, Sønderborg A.

Buntje Hede, Hse, Ballum S, Tønder A.

Buntje-Ballum, se Ballum, Buntje-, Burkal, S, Lb, K, Tønder A.

(17)

Burkal Mark, Ode og Hse, Burkal S, Tønder A.

Busholm, Ode, Højst S, Tønder A.

Busholm, Od og Hse, Broager S, Sønderborg A.

Buskmose, Od, Rinkenæs S, Aabenraa A.

Bygdal, Hse, Halk S, Haderslev A.

Bylderup, S, Lb, K, Tønder A.

Bylderup Mark, Gde og Hse, Bylderup S, Tønder A.

Bylderup-Bov, Stationsby, J, P, T, Burkal S, Tønder A.

Byvang, Od, Emmerlev S, Tønder A.

Bæk, Hse, Tinglev S, Tønder A.

Bæk, Lb, Vonsbæk S, Haderslev A.

Bæk, se ogsaa Nustrup-Bæk.

Bækken, Lb, K, Rinkenæs S, Aabenraa A.

Bæk Mark, Gde og Hse, Nustrup S, Haderslev A.

Bæk Nørremark, Gde og Hse, Nustrup S, Haderslev A.

Bækskov, Gde, Nustrup S, Haderslev A.

Bæk Skov, Skov, Nustrup S, Haderslev A.

Bøffelkobbel, Gd, Nybøl S, Sønderborg A.

Bøgebjerg, Bakke, Oksbøl S, Sønderborg A.

Bøgelundsbæk, Hse, Løjt S og Aabenraa Kbst.

Bøgholm, Gde og Hse, Felsted S, Aabenraa A.

Bøghoved, Gde, Kegnæs S, Sønderborg A.

Bøgvad, Lb, K, Højst S, Tønder A.

Bønderby, Lb, K, Møgeltønder S, Tønder A.

Bøsbæk Hage, Hage, Broager S, Sønderborg A.

Cecilielyst, Gd og Hse, Aabenraa Kbst.

Christiansdal, Elektricitetsværk, Hse, Hammelev S, Haderslev A.

Christiansdal, Gd, Vedsted S, Haderslev A.

Christiansfeld, Flække, Ejerlav, P, T, Haderslev A.

Dal, Gde, Sottrup S, Sønderborg A.

Dal, se ogsaa Branderup Dal.

Daler, S, Lb, K (P, T: Daler Østerby), Tønder A.

Dalholt, Gd, Løjt S, Aabenraa A.

Dalsgaard, Lb, Rinkenæs S, Aabenraa A.

Dam, se Haderslev- og Stevning Dam.

Damgaard, Gde, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

(18)

Damgaard, Gd, Fjelstrup S, Haderslev A.

Datngaardsminde, Gd, Tyrstrup S, Haderslev A.

Damkobbel, Gde og Hse, Kegnæs S, Sønderborg A.

Demstrup, Hse, Gram S, Haderslev A.

Diemæs, Lb, K, Hoptrup S, Haderslev A.

Digehuse, Hse, Møgeltønder S, Tønder A.

Dorteasminde, Gd, Moltrup S, Haderslev A.

Dover, Lb, K, Lintrup S, Haderslev A.

Dover Mark, Gde og Hse, Lintrup S, Haderslev A.

Draved, Hse, Løgumkloster Lands., Tønder A.

Dravedskov, Skovdistrikt, K, Løgumkloster Lands., Tønder A.

Dravshave, Hse, Hoptrup S., Haderslev A.

Drejby, Hse, Lysabild S, Sønderborg A.

Drejet, Areal, Oksbøl S, Sønderborg A.

Drejet, Landtange, Kegnæs S, Sønderborg A.

Drengesgaard, Gde, Løjt S, Aabenraa A.

Drengsted, Lb, K, Døstrup S, Tønder A.

Duborg, Gde og Hse, Emmerlev S, Tønder A.

Duborg, Lb, K, Bylderup S, Tønder A.

Dunby, Gde, Rømø S, Tønder A.

Dybbøl, S, Lb, K, T, Sønderborg A.

Dybbøl Bjerg, Gde, Bakke, Dybbøl S, Sønderborg A.

Dybbøl Gaarde, Gde, Tinglev S, Tønder A.

Dybbøl Mark, Gde og Hse, Dybbøl S, Sønderborg A.

Dybbøl Søndermark, Gde, Dybbøl S, Sønderborg A.

Dybbølvesten, Gde, Dybbøl S, Sønderborg A.

Dybbøl Tving, Gde, Dybbøl S, Sønderborg A.

Dybbøløsten, Gde, Dybbøl S, Sønderborg A.

Dybvad, Gde, Rise S, Aabenraa A.

Dybvighoved, Gde, Løjt S, Aabenraa A.

Dyndved, Lb, K, Egen S, Sønderborg A.

Dynt, Lb, K, Broager S, Sønderborg A.

Dynt, Lille-, Gde og Hse, Broager S, Sønderborg A.

Dynt Mark, Gde, Broager S, Sønderborg A.

Dyrbæk, Bæk, Varnæs S, Aabenraa A.

Dyrehave, Hse, Tandslet S, Sønderborg A.

Dyrehaven, Skov, Graasten S, Aabenraa A.

Dyrhave, Lb, K, Løjt S, Aabenraa A.

(19)

Dyrhus, Gd og Hse, Tønder Kbst.

Dyvig, Ladeplads, Vig, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Dyvig Hoved, Pynt, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Dæmningen, Hse, Sottrup S, Sønderborg A

Døstrup, S, Lb, K (J. P, T: Døstrup Sønderj.), Tønder A.

Egebjerg, Bakke, Svenstrup S, Sønderborg A.

Egedal, Hse, Hoptrup S, Haderslev A.

Egemose, Hse, Hørup S, Sønderborg A.

Egen, S, Lb, K, Sønderborg A.

Egen Mølle, Ml, Kro, Egen S, Sønderborg A.

Egernsund, Farvand, Indløb til Nybøl Nor, Aabenraa A. og Sønder­

borg A.

Egernsund, Lb, K, P, T, Broager S, Sønderborg A.

Egeskov, Hse, Broager S, Sønderborg A.

Egeskovgaard, Gd, Ullerup S, Sønderborg A.

Eggebæk, Lb, K, Tinglev S, Tønder A.

Eggebæk Mark, Gde, Tinglev S, Tønder A.

Egvad, S, Aabenraa A.

Ejsbøl, Gde og Hse, Gl.-Haderslev S, Haderslev A.

Elbjerg, Gde, Løjt S, Aabenraa A.

Eibjerggaard, Gd, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Ellebjerggaard, se Eibjerggaard.

Ellehus, Gd og Hse, Højst S, Tønder A.

Eliesø, Sø, Holbøl S, Aabenraa A.

Ellum, Lb, K, Løgumkloster Lands., Tønder A.

Eltum Hede, Gde og Hse, Løgumkloster Lands., Tønder A.

Ellum Mark, Gde og Hse, Løgumkloster Lands., Tønder A.

Ellum Vestermark, Gde, Løgumkloster Lands., Tønder A.

Ellund Mark, Gde, Bov S, Aabenraa A.

Elsbjerg, Bakke, Havnbjerg S, Sønderborg A.

Elsholm, Gd, Løjt S, Aabenraa A.

Elsmark, Lb (K: Lunden-Elsmark), Havnbjerg S, Sønderborg A.

Elstrup, Lb, K, Egen S, Sønderborg A.

Elstrupskov, Gde og Hse, Egen S, Sønderborg A.

Emmerlev, S, Lb, K, Tønder A.

Emmerlev Kiev, Gde og Hse, Emmerlev S, Tønder A.

Emmerske, Lille-, Lb, K, Tønder Lands., Tønder A.

(20)

Emmerske, Store-, Lb, K, Tønder Lands., Tønder A.

Emmerske Bjerg, Gde, Tønder Lands., Tønder A.

Enderup, Lb, Hviding S, Tønder A.

Enderup Mark, Gde og Hse, Hviding S, Tønder A.

Enderupskov, Lb, K, Gram S, Haderslev A.

Enderupskov Østermark, Gde og Hse, Gram S, Haderslev A.

Enemark, Gde, Toftlund S, Haderslev A.

Engebjerggaard, Gd, Hjerndrup S, Haderslev A.

Engelshøj, Bakke, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Engskov, Hse, Kværs S, Aabenraa A.

Ensted, S, Aabenraa A.

Erlev, Lb, K, Gl.-Haderslev S, Haderslev A.

Errested, Lb, K, Bjerning S, Haderslev A.

Ertebjerg, Lb, K, Tandslet S, Sønderborg A.

Ertebjergskov, Hse, Tandslet S, Sønderborg A.

Eskær Bæk, Bæk, Aabenraa A.

Eskær Høj, Høj, S.-Starup S, Haderslev A.

Faargaard, Gd, N.-Løgum S, Tønder A.

Faarhus, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Faarhus, Kro, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Faarhus, Lb, J, P, T, Bov S, Aabenraa A.

Faarhus Mark, Gde og Hse, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Faarkrog, Gde, Skodborg S, Haderslev A.

Faarkrog Mark, Gde og Hse, Skodborg S, Haderslev A.

Faarmandsbjerg, Gravhøj, Spandet S, Tønder A.

Farresdam, Vandareal, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Farris, Gde og Hse, J, P, Jels S, Haderslev A.

Farrisgaard, Gd, Jels S, Haderslev A.

Farversmølle, MI, Aabenraa Kbst.

Fasbro, Gde, Løjt S, Aabenraa A.

Favrby, Gd, Løgumkloster Lands., Tønder A.

Favrholm, Gde og Hse, Tandslet S, Sønderborg A.

Favrvraa, Lb, K, Tyrstrup S, Haderslev A.

Favsbjerg, Bakke, Hellevad S, Aabenraa A.

Favsbjerg, Gd, Nustrup S, Haderslev A.

Favsbøl, Gd, Uge S, Aabenraa A.

Favstrup, Lb, K, Tyrstrup S, Haderslev A.

(21)

Feldsverf, se Fældsværre.

Feldum, Ode, Vonsbæk S, Haderslev A.

Felsbækgaard, Gd, Ensted S, Aabenraa A.

Felsbæk Mølle, Ml, Felsted S, Aabenraa A.

Felsted, S, K, P, T, Aabenraa A.

Felsted Mark, Gde og Hse, Felsted S, Aabenraa A.

Felstedskov, Lb, K, Felsted S, Aabenraa A.

Felt, Gde og Hs, Gram S, Haderslev A.

Filipsborg, Gd, Ullerup S, Sønderborg A.

Filipsborg Parceller, Hse, Ullerup S, Sønderborg A.

Fiskbæk, Bæk, Toftlund S, Haderslev A.

Fiskbæk, Gde og Hse, Adsbøl S, Aabenraa A.

Fiskbækskov, Hse, Adsbøl S, Aabenraa A.

Fiskholm, Gde, Arrild S, Tønder A.

Fisknæs, Gd og Hse, Graasten S, Aabenraa A.

Fjelby, Lb (K: Vibøge-Fjelby), Lysabild S, Sønderborg A.

Fjelby Mark, Hse, Lysabild S, Sønderborg A.

Fjellumhøj, Bakke, Nustrup S, Haderslev A.

Fjelstrup, S, Lb, K, P, T, Haderslev A.

Fjelstruprød, Gde, Fjelstrup S, Haderslev A.

Fjordholm, Gd, Aastrup S, Haderslev A.

Fjærsted, Lb, Spandet S, Tønder A.

Fjærsted Nørremark, Gde og Hse, Spandet S, Tønder A.

Fladsten, Gde, Løjt S, Aabenraa A.

Flovt, Lb, K, Øsby S, Haderslev A.

Fogager, Hse, Højrup S, Tønder A.

Fogderup, se Foverup.

Fogedgaard, se Roost Fogedgaard.

Foldingbro, Gde og Hse, Lintrup S, Haderslev A.

Fole, S, Lb, K, P, T, Haderslev A.

Folekobbel, Skov, Broager S, Sønderborg A.

Fole Østermark, Gde og Hse, Fole S, Haderslev A.

Forballum, Lb, Mjolden S, Tønder A.

Foverup, Lb, K, Ravsted S, Tønder A.

Foverup Mark, Gde og Hse, Ravsted S, Tønder A.

Fovsaa, Aa, Haderslev A.

Fred, Gde, Ketting S, Sønderborg A.

Fred, se ogsaa Arnkil Fred.

(22)

Fredensbjerg, Hse, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Frederiksgaard, Gd, S.-Starup S, Haderslev A.

Frederiksgaard, Gd, Løgumkloster Lands., Tønder A.

Frederiksgaard Mark, Gde og Hse, Løgumkloster Lands., Tøn­

der A.

Frederikshof, Gde, Notmark S, Sønderborg A.

Frederikskog, Gammel-, Gde og Hse, K, Højer Lands., Tønder A.

Frederikskog, Ny-, Gde og Hse, K, Højer Lands., Tønder A.

Fredsted, Lb, K, GI.-Haderslev S, Haderslev A.

Fredstrup, se Frestrup.

Frestrup, Lb, K, Bylderup S, Tønder A.

Frestrup Mark, Hse, Bylderup S, Tønder A.

Frihed, se Jegerup Frihed.

Frifelt, Hse, Emmerlev S, Tønder A.

Frifelt, Lb, P, T, Vodder S, Tønder A.

Friskmark, Gde og Hse, Gram S, Haderslev A.

Friskær, Gde, Branderup S, Haderslev A.

Fruerhøj, Bakke, Egen S, Sønderborg A.

Frydendal, Gde, Kro, Bov S, Aabenraa A.

Frydendal, Kro, N.-Løgum S, Tønder A.

Frydendal, Ny-, Gde, Dybbøl S, Sønderborg A.

Fryndesholm, Skov, Notmark S, Sønderborg A.

Frømadegaard, Gd, jels S, Haderslev A.

Frørup, S, Lb, K, Haderslev A.

Frørupgaard, Gd, Frørup S, Haderslev A.

Frøruprød, Lb, Frørup S, Haderslev A.

Frøs Herred, H, Haderslev A.

Frøslev, Lb, K, Bov S, Aabenraa A.

Frøslev Kaadnermark, Gde og Hse, Bov S, Aabenraa A.

Frøslev Mark, Gde og Hse, Bov S, Aabenraa A.

Frøslev Mose, Mose, Bov S, Aabenraa A.

Frøslev Polde, Bakker, Bov S, Aabenraa A.

Fuglebæk, Gde, Lintrup S, Haderslev A.

Fuglevig, Vig, S.-Starup S, Haderslev A.

Fuglsang, Gde, Sottrup S, Sønderborg A.

Fuglsang, Gd, Fjelstrup S, Haderslev A.

Fuglsang, Gd, Oksenvad S, Haderslev A.

Fynshav, Lb, P, T, Notmark S, Sønderhorg A.

(23)

Fyrskov, Ode, Jegerup S, Haderslev A.

Fældsværre, Od, Møgeltønder S, Tønder A.

Fælled, Qde og Hse, N.-Løgum S, Tønder A.

Fælled, se ogsaa Stenderup Fælled.

Fælledsgade, Gde og Hse, Rise S, Aabenraa A.

Færge, se Kegnæs- og Mommark Færge.

Fæsted, Lb, K, S.-Hygum S, Haderslev A.

Fæsted Hede, Hse, S.-Hygum S, Haderslev A.

Fæsted Toft, Gde, S.-Hygum S, Haderslev A.

Gaansager, Lb, K, Vodder S, Tønder A.

Gaansager Vestermark, Gde og Hse, Vodder S, Tønder A.

Gaardeby, Lb, Tinglev S, Tønder A.

Gaardkrog, Gd og Hse, Skærbæk S, Tønder A.

Gaasblok, Gde, N.-Løgum S, Tønder A.

Gaasebæk, Hse, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Gaasevig, Vig, Kro, Kegnæs S, Sønderborg A.

Gaaskær, Lb, K, Bjolderup S, Aabenraa A.

Gabøl, Lb, K, P, T, Nustrup S, Haderslev A.

Gabøl Hede, Gd og Hse, Nustrup S, Haderslev A Gabøl Mark, Hse, Nustrup S, Haderslev A.

Gade, se Ved Gaden.

Galgehøj, Hse, Ballum S, Tønder A.

Galgemark, Hse, Brede S, Tønder A.

Galle-, se ogsaa Galge-.

Gallehus, Gd, Hjordkær S, Aabenraa A.

Gallehus, Lb, K, Møgeltønder S, Tønder A.

Galsted, Lb, K, Agerskov S, Haderslev A.

Galsted Mark, Gde og Hse, Agerskov S, Haderslev A.

Gammelby, Gde, Fjelstrup S, Haderslev A.

Gammelby, Lb, Vodder S, Tønder A.

Gammelby, Vester-, Lb, Emmerlev S, Tønder A.

Gammelby, Øster-, Lb, K, Visby S, Tønder A.

Gammeldam, Gde, Varnæs S, Aabenraa A.

Gammeldam, Mose, Nordborg Flække, Sønderborg A.

Gammeldige, Gde, Møgeltønder S, Tønder A.

Gammeleng, Gde og Hse, Rødding S, Haderslev A.

Gammelgaard, Gd, Halk S, Haderslev A.

(24)

Gammelgaard, Od, K, Ketting S, Sønderborg A.

Ganunelgaard, Hse, Asserballe S, Sønderborg A.

Gammelgab, Lb, K, Broager S, Sønderborg A.

Gammelmark, se Hygum Gammelmark.

Gammelmark Klinter, Klinter, Broager S, Sønderborg A.

Gammelskov, Gde og Hse, Agerskov S, Haderslev A.

Gammelskov, Gde, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Gammelskov Mark, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Ganderup, Lb, Fole S, Haderslev A.

Ganderup Mark, Hse, Fole S, Haderslev A.

Gasse, Vester-, Lb, K, Skærbæk S, Tønder A.

Gasse, Øster-, Lb, K, Skærbæk S, Tønder A.

Gasse Hede, Gde og Hse, Skærbæk S, Tønder A.

Gasse Høje, Bakker, Skærbæk S, Tønder A.

Gasse Mark, Øster-, Gde og Hse, Skærbæk S, Tønder A.

Gastrupgaarde, Gde, Hjerting S, Haderslev A.

Geestrup, Lb, K, Agerskov S, Haderslev A.

Geestrup, Neder-, Lb, Agerskov S, Haderslev A.

Geestrup, Over-, Lb, Agerskov S, Haderslev A.

Geestruplund, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Geestrup Mark, Gde og Hs, Agerskov S, Haderslev A.

Geestrup Vestermark, Gde og Hse, Agerskov S, Haderslev A.

Gejl, Øster-, Lb, K, Holbøl S, Aabenraa A.

Gejl Aa, Aa, Aabenraa A. og Tønder A.

Gejlaa, Lb, K, Holbøl S, Aabenraa A.

Gejlaa Mark, Gde, Holbøl S, Aabenraa A.

Gejlager, Hse, Skodborg S, Haderslev A.

Gejlbjerg, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Gejlbjerg, Gd, Skodborg S, Haderslev A.

Gejlbjerg, Gde og Hse, Vodder S, Tønder A.

Gejlpold, Gd, Hellevad S, Aabenraa A.

Gels Aa, Aa, Haderslev og Tønder A.

Gelsbro, Gde og Hse, Gram S, Haderslev A.

Gelstoft, Gd, Hse, Højrup S, Tønder A.

Genner, Lb, K, P, T, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Genner Aa, Aa, Aabenraa A.

Genner Bugt, Farvand, Aabenraa A.

Genner Strand, Hse, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

(25)

Gerrebæk, Gde, Tinglev S, Tønder A.

Gesing, Lb (delt i V.- og Ø.-G.), Skærbæk S, Tønder A.

Gesing Mark, Gde og Hse, Skærbæk S, Tønder A.

Gestrup, se Geestrup.

Gildbro, Hse, Svenstrup og Havnbjerg S, Sønderborg A.

Glasergaard, Gd, Bevtoft S, Haderslev A.

Goldbæk, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Goldbæk, Gd, Hellevad S, Aabenraa A.

Gorsblok, se Gaasblok.

Graasten, Lb, K, J, P, T, Aabenraa A.

Graasten Gods, K, Graasten S, Aabenraa A.

Gram, H, S, Lb, K, P, T, Haderslev A.

Gram Aa, Aa, Haderslev A.

Gramgaard, Hgd, Gram S, Haderslev A.

Gram Mark, Gde og Hse, Gram S, Haderslev A.

Grarup, S, Lb, K, Haderslev A.

Grarupgaard, Gd, Grarup S, Haderslev A.

Grarup Sø, Sø, Grarup S, Haderslev A.

Grav, Hse, Ullerup S, Sønderborg A.

Gravenshoved, Gd, Pynt, Fjelstrup S, Haderslev A.

Gravlund, Gd, Toftlund S, Haderslev A.

Gravlund, Sønder-, Lb, Bedsted S, Aabenraa A.

Gren, Gde, Hellevad S, Aabenraa A.

Grikken, Hse, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Grippenfelt, Gd og Hs, Møgeltønder S, Tønder A.

Grødebøl, Lb, Vilstrup S, Haderslev A.

Grønaa, Aa, Tønder A.

Grønbæk, Hse, Felsted S, Aabenraa A.

Grøngaard, Gd, K, Burkal S, Tønder A.

Grøngaard, Gd, Magstrup S, Haderslev A.

Grøngaard Mark, Gde og Hse, Burkal S, Tønder A.

Grøngrøft, Gd, Hse, K, Felsted S, Aabenraa A.

Grøngrøft Mose, Hse, Felsted S, Aabenraa A.

Grønlund, Hse, Roager S, Tønder A.

Grønmark, Gde og Hse, Kegnæs S, Sønderborg A.

Grønnebæk, Lb, K, Jels S, Haderslev A.

Grønnebækgaard, Gd, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Grønnebæk Mark, Gd og Hse, Jels S, Haderslev A.

(26)

Grønneløkke, Gd, Varnæs S, Aabenraa A.

Guderup, Lb, P, T (K: Guderup-Sjellerup), Egen S, Sønderborg A.

Guldbjerg, Gd, Rødding S, Haderslev A.

Gundestrup, Gde, Ketting S, Sønderborg A.

Gundestrup Mark, Gde og Hse, Ketting S, Sønderborg A.

Gustenborg, Hse, Rødding S, Haderslev A.

Gyden, Gde og Hse, Notmark S, Sønderborg A.

Gærup, Lb, K, Daler S, Tønder A.

Gøllinggaard, Gd, Svenstrup S, Sønderborg A.

Gørresmark, Gd, Tønder Kbst.

Gøttrup, Lb, K, Tislund S, Haderslev A.

Gøttrup Nørremark, Gde og Hse, Tislund S, Haderslev A, Haardeng, Gde og Hse, Fjelstrup S, Haderslev A.

Haderslev, Amt, H, Kbst., K, J, P, T.

Haderslev, Gammel-, S, K, Haderslev A.

Haderslev Dam, Sø, K, GI.-Haderslev S, Haderslev A.

Haderslev Fjord, Farvand, Haderslev A.

Hage, se Anslet- og Ørby Hage.

Hagenbjerg, se Havnbjerg.

HagenSig, Gd, Kegnæs S, Sønderborg A.

Hajstrup, Lb, K, Bylderup S, Tønder A.

Hajstrup, Lb, K, Øsby S, Haderslev A.

Hajstrupgaard, Gd, Ejerlav, Bylderup S, Tønder A.

Hajstrup Mark, Hse, Øsby S, Haderslev A.

Halk, S, Lb, K, Haderslev A.

Halk Hoved, Klint, Halk S, Haderslev A.

Hammelev, S, Lb, K, J, P, T, Haderslev A.

Hammelevgaard, Gd, Hammelev S, Haderslev A.

Hanebjerg, Bakke, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Haraidsholm, Gd, Jels S, Haderslev A.

Haraidsholm Skov, Skov, Jels S, Haderslev A.

Hardeshøj, Færgegaard, Oksbøl S, Sønderborg A.

Harken, Hse, Magstrup S, Haderslev A.

Harknag, Lb, Ballum S, Tønder A.

Harreby, Lb, T, S.-Hygum S, Haderslev A.

Harres, Lb, K, T, Brede S, Tønder A.

Harresgaard, Gd, Brede S, Tønder A.

(27)

Harres Hede, Hse, Brede S, Tønder A.

Harres Mark, Hse, Brede S, Tønder A.

Hartsø, Sø, Kegnæs S, Sønderborg A.

Hassekrog, Gde, Fjelstrup S, Haderslev A.

Have, Gd, Fjelstrup S, Haderslev A.

Haved, Lb, Rejsby S, Tønder A.

Havedgaard, Gd, Rejsby S, Tønder A.

Havervad, Lb, K, Brøns S, Tønder A.

Havervadgaard, Gd, Brøns S, Tønder A.

Havgaard, Gd, Nustrup S, Haderslev A.

Havgaard, Gd og Ml, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Havnbjerg, S, Lb, K, Sønderborg A.

Havnbjergskov, Hse, Havnbjerg S, Sønderborg A.

Havneby, Lb, Rømø S, Tønder A.

Havrebjerg, Gde, Oksenvad S, Haderslev A.

Havrum, Gd og Hse, Rødding S, Haderslev A.

Havsted, Lb, K, Ravsted S, Tønder A.

Havstedgaard, Gd, Agerskov S, Haderslev A.

Havsted Mark, Gde og Hse, Ravsted S, Tønder A.

Hede, Hse, Rise S, Aabenraa A.

Hede, se ogsaa Barsnap-, Branderup-, Ellum-, Fæsted-, Gabøl-, Gasse-, Harres-, Hyrup-, Kværs-, Lundsmark-, Nustrup-, Oksenvad-, Voldborg- og Østerende Hede.

Hedeager Huse, Hse, Døstrup S, Tønder A.

Hedegaard, se Rens- og Visby Hedegaard.

Hedegaarde, Gde, Tinglev S, Tønder A.

Hedehuse, Gde og Hse, Randerup S, Tønder A.

Hedehuse, Hse, S.-Skast Sogn, Tønder A.

Hedehuse, Hse, Tønder Lands., Tønder A.

Heden, Gde og Hse, Skrave S, Haderslev A.

Heden, Hse, Gram S, Haderslev A.

Heds, Lb, K, Bylderup S, Tønder A.

Heds Mark, Gde og Hse, Bylderup S, Tønder A.

Hegning, Gde, Daler S, Tønder A.

Hejlsminde, Gde og Hse, Aller S, Haderslev A.

Hejlsminde, Indløb til Hejis Nor, Haderslev A.

Hejlsminde Bugt, Farvand, Lille-Bælt.

Hejis Nor, Vandareal, Haderslev A.

(28)

Hejsager, Neder-, Lb (P, T: Hejsager), Halk S, Haderslev A.

Hejsager, Over-, Lb, Halk S, Haderslev A.

Hedehuse, Gde, Tønder Lands., Tønder A.

Hejsager Strand, Fiskerleje, Halk S, Haderslev A.

Hejsager Østermark, Hse, Halk S, Haderslev A.

Helleskov, Hse, Fjelstrup S, Haderslev A.

Hellesø, Sø, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Hellet, Gde, Løjt S, Aabenraa A.

Hellet, Hse, Ø.-Lindet S, Haderslev A.

Hellevad, S, K, P, T, Aabenraa A.

Hellevad, Lille-, Gde, Hellevad S, Aabenraa A.

Hellevad Mark, Gde, Hellevad S, Aabenraa A.

Helleved, Lb, K, Notmark S, Sønderborg A.

Helliggaard, Gd, Hostrup S, Tønder A.

Hellighøj, Hse, Øsby S, Haderslev A.

Helved, se Helleved.

Hemgaard, Gd, Emnierlev S, Tønder A.

Hemme, Hse, Emmerlev S, Tønder A.

Hennekesdam, Gde, Jels S, Haderslev A.

Herrestedgaard, Gd, Toftlund S, Haderslev A.

Herslevgaard, Gd, Hellevad S, Aabenraa A.

Hesnæs, Hse, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Hessel, Lb, K, Ravsted S, Tønder A.

Hesselbjerg, Gde, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Hesselgaard og Ny-H., Gde, Holbøl S, Aabenraa A.

Hesselgaard, V.- og 0.-, Gde, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Hesselgaarde, Gd, Varnæs S, Aabenraa A.

Hesselmark, N.- og S.-, Skove, Aabenraa Kbst.

Hestehave, se Kær Hestehave.

Hestholm, Gd, Tønder Kbst.

Himmark, Lb, Svenstrup S, Sønderborg A.

Himmark Mark, Gde og Hse, Svenstrup S, Sønderborg A.

Hindballe, Gde, Gram S, Haderslev A.

Hinderup, Lb, K, Hellevad S, Aabenraa A.

Hjartbro, Lb, K, Bevtoft S, Haderslev A.

Hjartbrolund, Hse, Bevtoft S, Haderslev A.

Hjartbro Mark, Gde og Hse, Bevtoft S, Haderslev A.

Hjartbro Skov, Skov, Bevtoft S, Haderslev A.

(29)

Hjarup, Nørre-, Lb, K, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Hjarup, Rise-, Lb, K, Rise S, Aabenraa A.

Hjaruplund, Gde, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Hjarup Mark, Rise-, Gde, Rise S, Aabenraa A.

Hjelm, Skov, Aabenraa Kbst.

Hjelm, se ogsaa Bag Hjelm.

Hjemsted, Lb, Skærbæk S, Tønder A.

Hjerndrup, S, Lb, K, T, Haderslev A.

Hjemdrupgaard, Gd, Hjerndrup S, Haderslev A.

Hjernshøj, Gd, Kliplev S, Aabenraa A.

Hjerpsted, S, Lb, K, T, Tønder A.

Hjerting, S, Lb, K, Haderslev A.

Hjerting Mose, Gde og Hse, Hjerting S, Haderslev A.

Hjertingskov, Gde og Hse, Hjerting S, Haderslev A.

Hjerting Vier, Gde, Hjerting S, Haderslev A.

Hjolderup, Lb, K, Bjolderup S, Aabenraa A.

Hjolderup Mark, Gde og Hse, Bjolderup S, Aabenraa A.

Hjordkær, S, K, J, P, T, Aabenraa A.

Hjordkær Stationsby, Hse, Hjordkær S, Aabenraa A.

Hjortholm, Gd, Hse, K, Kegnæs S, Sønderborg A.

Hjortspring, Gd, Svenstrup S, Sønderborg A.

Hjortspring Kobbel, Gde, Svenstrup S, Sønderborg A.

Hjortvad Aa, Aa, Haderslev A.

Hjulsø, Sø, Kliplev S, Aabenraa A.

Hofmansgave, Gd, Arrild S, Tønder A.

Hohenwarte, Gd, Højer Lands., Tønder A.

Hokkerup, Lb, K, Holbøl S, Aabenraa A.

Hokkerup Hede, Gde og Hse, Holbøl S, Aabenraa A.

Hokkerup Vestermark, Gde og Hse, Holbøl S, Aabenraa A.

Holballe, Gde og Hse, Tandslet S, Sønderborg A.

Holbæk, Gd, Adsbøl S, Aabenraa A.

Holbæk, Gde, Vodder S, Tønder A.

Holbøl, S, K, Aabenraa A.

Holbøl Mark, Gde, Holbøl S, Aabenraa A.

Holdbi, Kro, Holbøl S, Aabenraa A.

Holm, Gde, Løjt S, Aabenraa A.

Holm, Gde, S.-Hygum S, Haderslev A.

Holm, Lb, K, Nordborg Lands., Sønderborg A.

(30)

Holme, Lb, K, Højst S, Tønder A.

Holme, Skov, Bjerning S, Haderslev A.

Holmkobbel, Ode og Hse, Kegnæs S, Sønderborg A.

Holm Mark, Gde, Kliplev S, Aabenraa A.

Holm Mark, Gde, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Holmskov, Gde, Egen S, Sønderborg A.

Holmskov, Gde og Hse, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Holt, Gde, Gram S, Haderslev A.

Honninghul, Hse, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Hopsø, Sø, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Hopsøhøj, Gde, Nordborg Lands., Sønderborg A.

Hoptrup, S, Lb, K, P, T, Haderslev A.

Hoptrup Kirkeby, Lb, K, Hoptrup S, Haderslev A.

Hoptrup Mark, Gde og Hse, Hoptrup S, Haderslev A.

Homse, Lb, K, Ravsted S, Tønder A.

Hornsgaard, Gd, Fole S, Haderslev A.

Horsbyg, Lb, K, Egvad S, Aabenraa A.

Horsbyg Gaarde, Gde, Egvad S, Aabenraa A.

Horsbyg Mose, Gde, Egvad S, Aabenraa A.

Horsbyg Nørremark, Gde og Hse, Egvad S, Aabenraa A.

Hostrup, S, Lb, K, Tønder A.

Hostrup, Nørre-, Lb, K, Egvad S, Aabenraa A.

Hostrup, Sønder-, Lb, K, Ensted S, Aabenraa A.

Hostrup Krat, Skov, Ensted S, Aabenraa A.

Hostrup Mark, Hse, Ensted S, Aabenraa A.

Hostrupskov, Gde og Hse, Ensted S, Aabenraa A.

Hostrup Sø, Sø, Kliplev S, Aabenraa A.

Hoved, se Dyvig-, Halk-, Raade- og Sønderbalie Hoved.

Hovgaard, Gde og Hse, Rinkenæs S, Aabenraa A.

Hovgaard, Gd, Hoptrup S, Haderslev A.

Hovgaard, L.- og St.-, Gde, 0 .-Lindet S, Haderslev A.

Hovløkke, Gde, Hørup S, Sønderborg A.

Hovslund, Lb, K, Ø.-Løguni S, Aabenraa A.

Hovslund Stationsby (J, P, T : Hovslund), Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Hovst, Gde og Hse, Vilstrup S, Haderslev A.

Huholt, Gde og Hse, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Humbæk, Bæk, Ml, Lysabild S, Sønderborg A.

Hummelvig, Vig, Lysabild S, Sønderborg A.

(31)

Hundebøl, Gde, Rødding S, Haderslev A.

Hundegade, Hse, Skærbæk S, Tønder A.

Hundehul, se Honninghul.

Hundeklemmen, Gd, Rise S, Aabenraa A.

Hundslev, Lb, K, Notmark S, Sønderborg A.

Husum-Ballum, se Ballum, Husum-.

Hvidhøjgaard, Gd, Ravsted S, Tønder A.

Hviding, H, S, Lb, K, T, Tønder A.

Hviding, Ny-, Hse, Hviding S, Tønder A.

Hviding Stationsby (J, P, T: Hviding St.), Hviding S, Tønder A.

Hvilhøj, Gd, Dybbøl S, Sønderborg A.

Hvinderup, Lb, K, Tyrstrup S, Haderslev A.

Hvirlaa, Aa, Aabenraa og Tønder A.

Hybjerg, se Højbjerg.

Hydevad, Lb, K, Hellevad S, Aabenraa A.

Hygum, Sønder-, S, Lb, K, P, T, Haderslev A.

Hygum Gammelmark, Gde og Hse, S.-Hygum S, Haderslev A.

Hygum Nymark, Gde, S.-Hygum S, Haderslev A.

Hygum Nørremark, Gd og Hse, S.-Hygum S, Haderslev A.

Hygumskov, Gde, S.-Hygum S, Haderslev A.

Hynding, Lb, K, Ravsted S, Tønder A.

Hyndingdam, Gde, Ravsted S, Tønder A.

Hyndingholm, Gde, Ravsted S, Tønder A.

Hyrup, Lb, K, Bevtoft S, Haderslev A.

Hyrup, Lb, Øsby S, Haderslev A.

Hyrup Hede, Gde og Hse, Bevtoft S, Haderslev A.

Hyrup Søndermark, Gde og Hse, Bevtoft S, Haderslev A.

Hyrup Vestermark, Gde og Hse, Bevtoft S, Haderslev A.

Hytterkobbel, Skov, Vedsted S, Haderslev A.

Høgebjerg, Gd, Bakke, Trig. St., Asserballe S, Sønderborg A.

Høgebjerg, Gde, Ejerlav, Løjt S, Aabenraa A.

Høgelund, Lb, K, Vedsted S, Haderslev A.

Høgsbro, Lb, Hviding S, Tønder A.

Høgsbrogaard, Gd, Hviding S, Tønder A.

Høgsbro Mark, Gde og Hse, Hviding S, Tønder A.

Høgsgaard, Gd, Tyrstrup S, Haderslev A.

Høgsholt, Gde, Ravsted S, Tønder A.

Høgslund, Lb, K, Abild S, Tønder A.

(32)

Højbjerg, Bakke, Stepping S, Haderslev A.

Højbjerg, Gde, Arrild S, Tønder A.

Højbjerg, Gd, Felsted S, Aabenraa A.

Højbjerg, Hse, Mjolden S, Tønder A.

Højbogaard, Gd, Grarup S, Haderslev A.

Højer, H, Flække, K, J, P, T, Tønder A.

Højer Kog, Gde og Hse, Højer Flække.

Højer Landsogn, S, Tønder A.

Højer Sluse, Havn, Højer Lands., Tønder A.

Højgaard, Gd, Frørup S, Haderslev A.

Højrup, Lb, K, Stepping S, Haderslev A.

Højrup, S, Lb, K, Tønder A.

Højrup, Lille-, Gde og Hse, Højrup S, Tønder A.

Højrupgaard, Gd, Stepping S, Haderslev A.

Højrup Overskov, Hse, Stepping S, Haderslev A Højst, S, Tønder A.

Højst, Vester-, Lb, K, Højst S, Tønder A.

Højst, Øster-, Lb, K, P, T, Højst S, Tønder A.

Højvang, Gd, Fjelstrup S, Haderslev A.

Høkkelbjerg, Gde, Tyrstrup S, Haderslev A.

Hølleskov, Gde, Toftlund S, Haderslev A.

Hølleskov, Gd og Hse, Spandet S, Tønder A.

Hønborg, Hse, Løjt S, Aabenraa A.

Hønkys, Lb, K, Egvad S, Aabenraa A.

Hønkys Mark, Gde, Egvad S, Aabenraa A.

Hønkys Nørremark, Gde og Hse, Egvad S, Aabenraa A Hønkys Østermark, Gde og Hse, Egvad S, Aabenraa A.

Hønning, Lb, K, Arrild S, Tønder A.

Hønsehøj, Gde, Egen S, Sønderborg A.

Hønsnap, Lb, K, Holbøl S, Aabenraa A.

Hønsnap Mark, Gde og Hse, Holbøl S, Aabenraa A.

Hørløkke, Gd, Hse, Skrydstrup S, Haderslev A.

Hørregaard, Gd, Gl.-Haderslev S, Haderslev A.

Hørup, S, Lb, K (J, P, T: Kirke-Hørup), Sønderborg A.

Hørup Hav, Farvand, Hørup S, Sønderborg A.

Høruphav, Lb, Hørup S, Sønderborg A.

Ildenbjerg, Hse, Løjt S, Aabenraa A.

Iller, Lb, K, Broager S, Sønderborg A.

(33)

Hier Mark, Ode og Hse, Broager S, Sønderborg A.

lmmervad, Gd, Vedsted S, Haderslev A.

Indtægt, se Lambjerg Indtægt.

Ingebøl, Gd, Bjolderup S, Aabenraa A.

Jegerup, S, Lb, K, J, Haderslev A.

Jegerup Frihed, Gde og Hse, Jegerup S, Haderslev A.

Jegerup Mark, Gd og Hse, Jegerup S, Haderslev A.

Jegerup Udflyttere, Hse, Jegerup S, Haderslev A.

Jejsing, Lb, K, J, P, T, Hostrup S, Tønder A.

Jejsing Mark, Gde, Hostrup S, Tønder A.

Jellinghave, Gd, Nustrup S, Haderslev A.

Jels, S, Lb, K, P, T, Haderslev A.

Jels, Over-, Hse, Jels S, Haderslev A.

Jels Aa, Aa, Haderslev A.

Jels Bjerg, Hse, Oksenvad S, Haderslev A.

Jelsgaard, Gd, Jels S, Haderslev A.

Jels Mark, Gde og Hse, Jels S, Haderslev A.

Jelsskov, Gde og Hse, Jels S, Haderslev A.

Jels Troldkær, Hse, Jels S, Haderslev A.

Jenning, Gde, Gram S, Haderslev A.

Jernhyt, Lb, Hammelev S, Haderslev A.

Jerstal, Neder-, Lb, Bevtoft S, Haderslev A.

Jerstal, Over-, Lb, K, J, P, T, Vedsted S, Haderslev A.

Jerstal Mark, Neder-, Gde og Hse, Bevtoft S, Haderslev A.

Jeskær, Gde, 0 .-Lindet S, Haderslev A.

Jestrup, Lb, Tandslet S, Sønderborg A.

Jonsborg, Gd og Hs, Agerskov S, Haderslev A.

Jordbro, Gd og Hse, Kværs S, Aabenraa A.

Jordsand, 0, Hjerpsted S, Tønder A.

Juhlsminde, Gd, Aastrup S, Haderslev A.

Juhlsminde, Gd, Hjerndrup S, Haderslev A.

Julianeborg, Gde, Ravsted S, Tønder A.

Juvre, Lb, K, Rømø S, Tønder A.

Juvre Dyb, Farvand ved Rømø.

Jyndevad, K, Burkal S, Tønder A.

Jyndevad, Lille-, Gde og Hse, Burkal S, Tønder A.

Jyndevad, Store-, Lb, P, T, Burkal S, Tønder A.

(34)

Jyndevad Mark, Gde og Hse, Burkal S, Tønder A.

jægerlund, Gde, Bevtoft S, Haderslev A.

Jørgensby, Gde, Agerskov S, Haderslev A.

Jørl Hage, Areal, Vonsbæk S, Haderslev A.

Kaadnere, se Branderup Kaadnere.

Kaadnergade, se Kassø Kaadnergade.

Kaadnermark, Gde og Hse, Egvad S, Aabenraa A.

Kaadnermark, Gde, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Kaadnermark, se ogsaa Frøslev Kaadnermark.

Kabdrup, Lb, Bjerning S, Haderslev A.

Kabdrup, Sønder-, Hse, Bjerning S, Haderslev A.

Kagebøl, Gde, Skærbæk S, Tønder A.

Kajbæk, Bæk, Ullerup S, Sønderborg A.

Kalhave, se Kalvehave.

Kalkær, Gde, Felsted S, Aabenraa A.

Kallesbæk, Bæk, Aabenraa A.

Kallesdal, Dal, Ø.-Løgum S, Aabenraa A.

Kalv, se Aarø Kalv.

Kalvehave, Gde og Hse, Løgumkloster Lands., Tønder A.

Kalvehave, Gd, Løjt S, Aabenraa A.

Kalvehuse, Gde, Ketting S, Sønderborg A.

Kalvslund Herred, H, Haderslev A.

Kalvø, 0, Hse, K, T, Hoptrup S, Haderslev A.

Kamp, Gde, Bov S, Aabenraa A.

Kamp, Gde og Hse, Hellevad S, Aabenraa A.

Kamp, Gde, S.-Hygum S, Haderslev A.

Kamp, Hse, Rinkenæs S, Aabenraa A.

Kamptrup, se Kamtrup.

Kamtrup, Gde og Hse, S.-Hygum S., Haderslev A.

Kamtrup Mark, Gde og Hse, S.-Hygum S, Haderslev A.

Kannikhus, Gde, Møgeltønder S, Tønder A.

Karlsminde, Hse, Svenstrup S, Sønderborg A.

Karlsvraa, Gde, Bylderup S, Tønder A.

Kasmosedam, Gde, Ullerup S, Sønderborg A.

Kassø, Lb, K, Hjordkær S, Aabenraa A.

Kassø Kaadnergade, Hse, Hjordkær S, Aabenraa A Kassø Mark, Gde og Hse, Hjordkær S, Aabenraa A.

(35)

Kastbjerg, Ode, Lintrup S, Haderslev A.

Kastrup, Lb, K, T, Gram S, Haderslev A.

Kastrup Nørremark, Gde og Hse, Gram S, Haderslev A.

Kastrup Vestermark, Gde, Gram S, Haderslev A.

Kastrup Østermark, Gde, Gram S, Haderslev A.

Kastvraa, Gd, Uge S, Aabenraa A.

Kastvraa, Lb, K, Sommersted S, Haderslev A.

Katgab, Gde, Kværs S, Aabenraa A.

Kathale, Hse, Daler S, Tønder A.

Katholm, 0, Egen S, Sønderborg A.

Katryde, Gde og Hse, Notmark S, Sønderborg A.

Katrød, se Katryde.

Kegborg, Voldsted, Kegnæs S, Sønderborg A.

Kegnæs, S, Halvø, P, T, Sønderborg A.

Kegnæs Ende, Pynt, Gd, Kegnæs S, Sønderborg A.

Kegnæs Færge, Hse, Kegnæs S, Sønderborg A.

Kegnæsgaard, Gd, Lysabild S, Sønderborg A.

Kegnæshøj, Gde eg Hse, Kegnæs S, Sønderborg A.

Kehlet, se Keldet.

Keldbjerg, Gde og Hse, Holbøl S, Aabenraa A.

Keldet, Gd og Hse, Fjelstrup S, Haderslev A.

Keldkær, Gde og Hse, Varnæs S, Aabenraa A.

Kelsbjerg, Gde, Ullerup S, Sønderborg A.

Kelstrup, Lb, K, Vilstrup S, Haderslev A.

Kelstrup Mark, Gd, Holbøl S, Aabenraa A.

Kelstrupskov, Lb, K, Holbøl S, Aabenraa A.

Kelstrup Strand, Hse, Vilstrup S, Haderslev A.

Kepslund, se Kæpslund.

Kestrup, K, Hoptrup S, Haderslev A.

Kestrup, Lb, Jegerup S, Haderslev A.

Kestrup, Neder-, Lb, Hoptrup S, Haderslev A.

Kestrup, Over-, Lb, Hoptrup S, Haderslev A.

Ketting, S, Lb, K (P, T: Ketting Als), Sønderborg A.

Ketting Mark, Gde og Hse, Ketting S, Sønderborg A.

Ketting Nor, Vandareal, Egen S og Ketting S, Sønderborg A.

Kettingskov, Lb, K, Asserbalie S, Sønderborg A.

Kiding, Gde og Hse, Felsted S, Aabenraa A.

Kidskelund, se Kiskelund.

(36)

Kilen, Gd og Hse, Tislund S, Haderslev A.

Kilen, Vig, Vonsbæk S, Haderslev A.

Kirkeby, Lb, Roager S, Tønder A.

Kirkeby, se ogsaa Hoptrup-, Løjt- og Rømø Kirkeby.

Kirkehøj, Hse, Toftlund S, Haderslev A.

Kirke-Hørup, se Hørup.

Kirkelund, Gd, Bevtoft S, Haderslev A.

Kirsebærhuse, Hse, Halk S, Haderslev A.

Kirstinesminde, Gd, Fjelstrup S, Haderslev A.

Kisbæk, Bæk, Aabenraa A.

Kiskelund, Lb, K, Bov S, Aabenraa A.

Kiskelund Mark, Gde, Bov S, Aabenraa A.

Kjerulfsminde, Gd, Hjerndrup S, Haderslev A.

Klaaborg, Gd, Stepping S, Haderslev A.

Klaskeroj, Skov, Jels S, Haderslev A.

Klattrup, Gde og Hse, Ensted S, Aabenraa A.

Skt. Klemens, Kirke, Rømø S, Tønder A.

Kiev, se Emmerlev Kiev.

Klingbjerg, Lb, Svenstrup S, Sønderborg A.

Klinkbjerg, Hse, Notmark S, Sønderborg A.

Klinter, se Gammelmark Klinter.

Klinting, Lb, K, Ulkebøl S, Sønderborg A.

Kliplev, S, K, J, P, T, Aabenraa A.

Kliplev Mark, Gde og Hse, Kliplev S, Aabenraa A.

Kliplev Nørremark, Gde og Hse, Kliplev S, Aabenraa A.

Kliplev Søndermark, Gde og Hse, Kliplev S, Aabenraa A.

Klokkehøj, Gd, Rødding S, Haderslev A.

Kloster, se Løjtkloster.

Klovtoft, Gde, Jels S, Haderslev A.

Klovtoft, Lb, K, Hellevad S, Aabenraa A.

Klyster, Hse, Hostrup S, Tønder A.

Kløjing, Lb, K, N.-Løgum S, Tønder A.

Kløjing Bjerg, Gde og Hse, N.-Løgum S, Tønder A.

Kløjing Nørrehede, Gde og Hse, N.-Løgum S, Tønder A.

Klør-Fire, Hse, Broager S, Sønderborg A.

Knappen, Kro, Løjt S, Aabenraa A.

Knarhøj, Gd, Ullerup S, Sønderborg A.

Knarhøj Bugt, Bugt, Ullerup S, Sønderborg A.

Knav, Hse, S.-Starup S, Haderslev A.

(37)

Knivsbjerg, Bakke, Ø.-Løgum S, Aalbenraa A.

Knivsbjerg, Ny-, Trig. St., Ø.-Løgutn S, Aabenraa A.

Knivsig, L.- og St.-, Gde, Ravsted S, Tønder A.

Knold, Hse, Mjolden S, Tønder A.

Knorborg, Lb, K, S.-Hygum S, Haderslev A.

Knud, Lb, K, Fjelstrup S, Haderslev A.

Knuden, Bakke, Oksbøl S, Sønderborg A.

Knud Lyng, Gd og Hse, Fjelstrup S, Haderslev A.

Knudshoved, Pynt, Fjelstrup S, Haderslev A.

Knudshoved, Pynt, Løjt S, Aabenraa A.

Knudsmade, Hse, Rinkenæs S, Aabenraa A.

Kobbelled, Gde og Hse, Kegnæs S, Sønderborg A.

Kobbelskov, Gde, Fjelstrup S, Haderslev A.

Kobbelskov, Skove, Broager S, Sønderborg A.

Kobberholm, Gde og Hse, Ullerup S, Sønderborg A.

Kobbersted, Gde, Aller S, Haderslev A.

Kobbertoft, Hse, Lysabild S, Sønderborg A.

Kog, se Gammel- og Ny-Frederikskog, Højer-, Møgeltønder- og Rudbøl Kog.

Kogsbøl Ladegaard, Gd, Emmerlev S, Tønder A.

Kokhave, Gde, Kværs S, Aabenraa A.

Kokær, Gde og Hse, Tyrstrup S, Haderslev A.

Kokærgaard, Gd, Tyrstrup S, Haderslev A.

Koldby, Lb, K, Hjerpsted S, Tønder A.

Koldkaad, Gde, N.-Løgum S, Tønder A.

Koldmose, Gd, Holbøl S, Aabenraa A.

Kollund, Lb, K, (P, T: Kollund Sønderj.), Bov S, Aabenraa A.

Kollund Badested, Hse, Bov S, Aabenraa A.

Kollund Bjerg, Hse, Bov S, Aabenraa A.

Kollund Mark, Gde og Hse, Bov S, Aabenraa A.

Kollund Skov, Skov, Bov S, Aabenraa A.

Kollund Østerskov, Hse, Bov S, Aabenraa A.

Kolonisthuse, Gde og Hse, Bov S, Aabenraa A.

Kolsnap, Lb, K, Nustrup S, Haderslev A.

Kolsnaplund, Gde, Nustrup S, Haderslev A.

Kolsnap Mark, Gde og Hse, Nustrup S, Haderslev A.

Kolstrup, Bydel, K, Aabenraa Kbst.

Kolstrup, Lb, K, Stepping S, Haderslev A.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Maren (Sofie). Amorøe, Jørgen Theodor. Amskov, Anders Christian. Amstrup, Anders Marius Christ. Tapetse rer Amtrup, Christine Sofie. Betzy Eleonora Chr. Emil Jeppe

Bortgang uden Tilladelse fra Arbejds- eller Forsørgelsesanstalt bliver dog, for saa vidt den Paagældende ikke har gjort sig skyldig i Løsgængeri ved at strejfe

skript, der bestemte hvilke indberetninger præster, provster og bisper var pligtige til at indsende,9 manglede noget tilsvarende på andre områder, hvor situationen var

fogden i Øster Flakkebjerg herred hidtil havde udøvet i Kvisle- mark og Fyrendal sogne og herredsfogden i Vester Flakkebjerg her­. red i Høve sogn fra samme tid

figen, så huden sprak og lidt blod kom ud, men kunne i øvrigt bekræfte, at Kieldsted ikke tidligere havde over- faldet nogen. Sammenstødet fandt sted 2 å 3 favne uden for

hertil. Forholdene står her i modsætning til Skander- borg len, hvor kirkerne synes at have fået lov til at anskaffe inventar nogenlunde efter behag, forudsat at bygningerne

stenske Gaard blev staaende uforandret indtil Branden den 17. Branden blev paasat af en sølle døvstum Dreng, som om Formiddagen havde overværet en mindre Brand

gaard med Avling kun at forsyne Hornstrup Kommunes i Tiden vordende Præsteembede med kun Bolig og Have af passende Størrelse. Provsten vil gerne forhandle med et