• Ingen resultater fundet

4 Med hvilke virkemidler og metoder understøtter nationale tværgående aktører

4.4 Frivilligrådet

Bidrag til Civilsamfundets Vidensportal og kronik-ker til Altinget: Civilsamfund

Oplæg hos medlemmer og eksterne

Folkemødedebatter

Sekundært: Civilsamfundets aktører, kommunale samarbejds-partnere m.m.

Sociale medier

Facebook, LinkedIn og Twitter Primære målgruppe: Ansatte og bestyrelsesmedlemmer i FriSes medlemsorganisationer

Sekundært: Samarbejdspartnere lokalt og nationalt

FrivilligJob.dk: Facebook Primære målgruppe: unge frivillige Sekundært: foreninger

NGOjob.dk: Facebook, LinkedIn, Twitter Civilsamfundsaktører, der søger medarbejdere – kandidater, der søger jobs

Techsoup: Facebook Foreninger med interesse I digitale værktøjer. Adgang til digitale værktøjer.

Kom Videre Mand: Facebook Mænd i krise

Redskaber

Frivilligjob.dk: DK’s største portal for frivilligt ar-bejde. 2016: mere end 1 mio. besøg, 16.000 ansøg-ninger og 7.000 frivilligjobs

Frivillige organisationer og potentielle frivillige

Volunteering.dk Engelsketalende frivillige; udvekslingsstuderende, ex-pats

Techsoup.dk Foreninger i Danmarks samlede adgang til software og digitale

værktøjer

NGOjob.dk Foreninger, der søger medarbejdere – kandidater der ønsker

job i civilsamfundet

Hjemmesideskabelon i samarbejde med Forfra FriSes medlemsorganisationer Projekter

Projekt Frivillig – Lukket pr 31. december 2017 I samarbejde med seks regionale frivilligcentre målrettet unge på landets ungdomsuddannelser.

Deltagelse som veje til integration I samarbejde med flere medlemmer udvikles metoder til inddrage flygtninge i frivilligt arbejde

SMART Recovery – afsluttet efterår 2017 I samarbejde med flere medlemmer afprøves selvhjælps-grupper for mennesker med misbrug og deres pårørende

Mestringsgrupper for børn med ADHD I samarbejde med flere medlemmer og ADHD foreningen udvikles og afprøves mestringsforløb for børn med ADHD Indsatser

Kom Videre Mand FriSes medlemsorganisationer tilbyder grupper for kriseramte mænd. FriSe udbyder uddannelse af frivillige gruppeledere, fa-ciliterer netværk og formidler projektet online og i pressen Anm.: Udarbejdet på baggrund af hjemmeside og interview og valideret af Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark

Kilde: VIVE og RUC

4.4 Frivilligrådet

Præsentation: Frivilligrådet rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige

om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet. Rådet skaber opmærksomhed om den frivillige sociale ind-sats, udvikling af frivillighed i forhold til velfærdspolitiske områder og udviklingspotentialer på tværs af fagområder og sektorer.

Målgrupper: Folketinget og offentligheden.

Budget: Frivilligrådet har en nettoudgiftsbevilling fra finansloven på 3,6 mio. kr. på FL17, hertil kom-mer fondsmidler.

Medarbejdere: Frivilligrådets sekretariat består i 2017 af seks årsværk, hvoraf to er finansieret af satspuljemidler og fondsmidler. Frivilligrådet er medio 2016 samlokaliseret med Det Centrale Han-dicapråds sekretariat og deler en række funktioner med dette.

Medlemmer: På undersøgelsestidspunktet: 10 medlemmer udpeget af børne- og socialministeren.

Rådets medlemmer er personligt udpegede og udpeges på baggrund af dels deres interesse og engagement i, hvordan den frivillige sektor kan udvikles og integreres i den velfærdspolitiske opga-veløsning og dels deres erfaringer med frivillige sociale indsatser og/eller samarbejde med frivillige sociale organisationer. Der er udpeget ny formand og nye repræsentanter, samt gennemført valg til Frivilligrådet omkring årsskiftet 2017/2018. Det nye råd er påbegyndt arbejdet 1. februar 2018.

Samarbejdspartnere: Relevante fagministerier (især Børne- og Socialministeriet, Beskæftigelses-ministeriet og UndervisningsBeskæftigelses-ministeriet mv.), FinansBeskæftigelses-ministeriet, Folketingets partier, Center for Fri-villigt Socialt Arbejde, FriSe Landsforeningen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, KL samt ci-vilsamfundsorganisationer (fx DGI, DUF, DIF, Mødrehjælpen, Børns vilkår, Ældre Sagen o.a.), KL, arbejdsmarkedets parter, kommuner og fonde samt forskningsinstitutioner.

Hjemmeside: www.frivilligraadet.dk

Virkemidler og målgrupper: Frivilligrådet arbejder med en lang række af virkemidler og målgrup-per, som præsenteres i tabel 4.4 nedenfor.

Tabel 4.4 Frivilligrådets virkemidler og målgrupper

Virkemidler Målgrupper

Konferencer Alle med interesse for den frivillige verden

Frivilligrådets årsmøde Centrale aktører inden for den frivillige sociale sektor, beslutningstagere m.fl.

Temasession på Velfærdens Innovationsdag 2016:

Folkebibliotekerne - katalysator for nye former for del-tagelse

Beslutningstagere fra den kommunale verden og civilsamfundet

Rådgivning

Rådgivning af fagministre (fx opfølgning på udmøntning af

§18 midler, forsikring af frivillige, revision af 15-timers reglen, momskompensation mv.)

Beslutningstagere

Netværk

Studietur vedrørende Big Society og fremtidens

civil-samfund Frivilligrådet, repræsentanter for Børne- og

Social-ministeriet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og fonde

Vidensnetværk (fx om rummelighed i frivillige organi-sationer og om kommunal finansiering af frivillige or-ganisationer)

Frivillige organisationer, fonde, kommuner, Socialstyrelsen og Børne- og socialministeriet

Folkemødedebatter Diverse interessenter

Deltagelse i følge- og styregrupper for andre aktørers projekter og evalueringer (fx deltagelse i Socialstyrel-sens Tænketank Nye Alliancer, SocialstyrelSocialstyrel-sens eva-luering af frivilligcentrene 2016, Småbørnsalliancen, VIVEs evaluering af puljen Partnerskaber og udsatte gruppers deltagelse 2016-18, Styregruppen for Tæn-ketanken Fremtidens Bibliotekers projekt Ældres en-somhed 2016-17, Aarhus som Europæisk Frivilligho-vedstad 2017-18)

Andre aktører på civilsamfundsområdet

Repræsentation i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes

bestyrelse Beslutningstagere

Frivillig fredag og Frivillig Fredag temadag Frivillige, frivilligcentre m.fl.

Viden: Undersøgelser

Integration – Hvilken rolle kan civilsamfundet spille? Alle interesserede i civilsamfundsområdet

Survey og rundbordssamtale om frivillige sociale organisationer og Åben Skole

Udviklingsarbejde (fx samskabelse, civilsamfund og integration, task force om civilsamfundsstrategi, dia-logmøder om sammenhængsreform og sociale inve-steringer mv.)

Beslutningstagere

Viden: Formidling

Debatindlæg, presseaktiviteter, årsrapporter, oplæg og debatter om frivillige og den frivillige sociale sek-tors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet (i kom-muner, organisationer, fondsregi, COK mv.)

Beslutningstagere, samarbejdspartnere og øvrige interesserede

Sociale medier

Hjemmesider, tweets, facebook, #frivilligfordi på

folke-møde mv. Beslutningstagere, samarbejdspartnere og øvrige

interesserede Projekter

Frivilligheds- og integrationskaravanen, lokal møderække i samarbejde med Rådet for Etniske Minoriteter

Opfølgning på Frivilligheds- og integrationsdøgnet

Lokale organisationer, virksomheder og kommuner, der vil styrke samarbejde om modtagelse af nytilkomne flygtninge

Akademiet for Social Innovation (med Tuborgfondet):

Omfatter bl.a. afholdelse af fire camps Repræsentanter for civilsamfundet, den offentlige sektor, virksomheder og fonde

Folkebibliotekerne samskaber (Danmarks

Biblioteks-forening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker) Ansatte i biblioteksvæsenet, lokale frivillige foreninger, frivilligcentre, kommuner, m.fl.

Ensomhedsbevægelsen Civilsamfundsorganisationer, kommuner, fonde,

virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv.

Anm.: Udarbejdet på baggrund af hjemmeside og interview og valideret af Frivilligrådet