• Ingen resultater fundet

4 Med hvilke virkemidler og metoder understøtter nationale tværgående aktører

4.1 Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA)

Kategorien midlertidige projekter rummer tidsbegrænsede projekter som fx Kom videre mand, kon-krete satspuljeprojekter og Akademi for social innovation, mens kategorien indsatser rummer mere kontinuerlige sociale indsatser som fx Bydelsmødre, Natteravnene m.fl.

Inspirationen fra litteraturen kommer dels fra Abramson & McCarthy, der peger på, at de amerikan-ske infrastrukturorganisationer bruger virkemidlerne: 1) Rådgivning, 2) forskning, 3) teknisk assi-stance, 4) uddannelse og 5) ledelsesrådgivning (Abramson & McCarthy, 2012). I europæisk sam-menhæng peger forskningen på følgende virkemidler: 1) Formidling, der binder de lokale frivillige aktører og aktiviteter sammen og matcher potentielle frivillige med mulige organiseringer, 2) mar-kedsføring af frivillighed ved at synliggøre og stimulere interessen for frivillighed og tiltrække flere frivillige, 3) udvikling og spredning af ”god praksis” blandt frivillige og frivillige aktører gennem kom-petenceudvikling, vidensformidling mv. som løfter viden- og kompetenceniveauet inden for fx le-delse, rekruttering etc., 4) udvikling af adgangen til og muligheden for at deltage i frivillighed for forskellige grupper, 5) arbejde med at påvirke politik i retning af gode rammevilkår for frivillighed og 6) strategisk udvikling af frivillighed.

Operationaliseringen og kortlægningen af de fem nationale aktørers virkemidler bidrager til at be-skrive hovedtræk i deres arbejde, som er relevante i sammenhæng med analysen af informanternes vurderinger af undersøgelsens hovedspørgsmål. Det er dog vigtigt at understrege, at der er tale om hovedtræk og de fem nationale aktørers selvfremstilling, idet dette afsnit ikke indeholder en detalje-ret analyse af indhold, omfang og samspil mellem de forskellige virkemidler. Disse forhold har na-turligvis afgørende betydning for, hvordan virkemidlerne i praksis understøtter det frivillige sociale arbejde. Det er også vigtigt at understrege, at vi ikke forholder de konkrete virkemidler og målgrup-per til de fem nationale aktørers rammebetingelser, mandat eller mål med deres virke, der naturligvis også har betydning for deres praktiske gennemførelse.

De virkemidler og aktiviteter, der præsenteres i tabellerne 4.1-4.5 har været aktive inden for de seneste par år 2016-2017.

4.1 Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA)

Præsentation: Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er et selvejende landsdækkende videns-, udviklings- og kompetencecenter under Børne- og Socialministeriet. Centeret har egen bestyrelse og arbejder for at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde og en selvstændig og mangfoldig frivillig sektor, som bidrager til udvikling af velfærdssamfundet jf. formålsparagraffen i CFSA’s vedtægter.

CFSA arbejder med at udvikle, formidle og implementere metoder og redskaber, der kan støtte frivillige foreninger, organiseringer og netværk til øget samspil dels internt i civilsamfundet og dels mellem civilsamfund, kommuner, regioner og virksomheder på velfærdsområdet. CFSA arbejder med landsdækkende vidensdeling om faglig viden og praksis på frivilligområdet. Centeret arbejder således med forskellige roller som brobygger, udvikler af viden, vidensbank, formidler af viden og facilitator af netværk såvel internt med små og store frivillige foreninger som eksternt med andre aktører i civilsamfund, frivillige foreninger, kommuner, regioner, virksomheder m.fl. CFSA arbejder både med at producere og formidle ny viden om danskernes frivillige engagement og udgiver aktuelt blandt andet Frivilligrapporten hvert andet år indeholdende kvantitative kortlægning af danskernes frivillige engagement. CFSA tilbyder faglig rådgivning baseret på analytisk og praksisorienteret viden og rådgiver en stor målgruppe af aktører. CFSA’s viden bygger både på analyser og dataindsamling og viden fra praksis i hele landet, og fra dialog med aktører i civilsamfundet og den offentlige sektor.

Målgrupper: Frivillige, foreninger, frivilligcentre, lokale frivilligråd, landsdækkende organisationer, Frivilligrådet, FriSe Landsforeningen for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, ministerier, kommu-ner, regiokommu-ner, uddannelsesinstitutiokommu-ner, fonde og medier.

Bestyrelse: CFSA ledes af en bestyrelse med 7 medlemmer. Formanden og 3 medlemmer udpeges af børne- og socialministeren. De øvrige 3 medlemmer i bestyrelsen er udpeget af Kommunernes Landsforening (KL), Frivilligrådet og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. En repræsentant fra Børne- og Socialministeriet deltager som observatør til bestyrelsesmøderne.

Budget: CFSA har en bevilling på Finansloven på 4.600.000 kr. i grundbevilling og 3.000.000 kr.

øremærket til Projekt Frivillig (2016), satspuljebevilling (2014-17) på 4,8 mio. kr. til Uddannelsespul-jen samt indtægtsdækket virksomhed.

Medarbejdere: Antal medarbejdere bestod i 2016 af 16,6 årsværk, fordelt på 11,6 AC årsværk inkl.

ledelse, 2 HK’ere til administrative og økonomiske opgaver, 2 HK’ere til kursus- og konferencead-ministration samt en person i fleksjob på nedsat tid. Hertil kommer 2 AC’ere årsværk og 0,3 HK’ere (studentermedhjælp) tilknyttet Projekt Frivillig.

Samarbejdspartnere: Dansk Folkeoplysningssamråd, Frivilligrådet, frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe), Socialstyrelsen og andre ministerier, Centre Européen du Voluntariat (europæisk netværk for nationale, regionale og lokale frivilligcentre og institutioner i Europa), hvor CFSA’s for-mand er medlem af bestyrelsen. Desuden store og små foreninger, forskere, fonde, kommuner, KL, regioner, virksomheder mv. CFSA er endvidere medlem af blandt andet netværk af større virksom-heder, der arbejder med frivillighed og netværket for frivilligchefer i store organisationer.

Hjemmeside: www.frivillighed.dk

Virkemidler og målgrupper: CFSA arbejder med en lang række af virkemidler og målgrupper, som præsenteres i tabel 4.1. nedenfor.

Tabel 4.1 Center for Frivilligt Socialt Arbejdes virkemidler og målgrupper

Virkemidler Målgrupper

Kurser

Kurser, webinarer og fyraftensmøder: 119 akti-viteter i 2016 og 134 aktiakti-viteter og tilbud i 2017 med 3.087 tilmeldte

Indhold: Viden og metoder i emner inden for den frivillige hjælperrolle, metoder og redskaber i det fri-villige sociale arbejde, at være bisidder, love og regler, forsikring, fundraising, rekruttering, ledelse og fastholdelse af frivillige, organisationsudvikling, samarbejde og samskabelse, dokumentation og evaluering

Ansatte og ledende frivillige inden for frivilligheden på velfærdsom-rådet, samt ansatte og bestyrelser i frivilligcentre, medlemmer af lokale frivilligråd, kommunale frivilligkonsulenter mv. Kun delvist frivillige i aktiviteter.

Konferencer

December konference – en årlig, faglig Ansatte i foreninger, organisationer, frivilligcentre,

interesseorgani-konference sationer, forskere, råds- og bestyrelsesmedlemmer og andre, der

arbejder fagligt med frivillighed og civilsamfundet. Kun delvist de frivillige.

Uddannelseskonference og -seminar. Konsulenter, koordinatorer, ledere og undervisere, der arbejder professionelt med kompetence- og kapacitetsopbygning i civilsam-fundet.

Kommunekonference Ansatte og ledere i kommuner, regioner, frivilligcentre og større or-ganisationer samt fonde og forskere. Samarbejde med Socialsty-relsen og Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Rådgivning

Gennemføres via mail, telefon, fremmøde samt Frivillige, frivilligcentre, nye og eksisterende foreninger inkl. besty-via faglige artikler i egne og andres medier med relser, ansatte i regionale og landsorganisationer, start-ups og pro-rådgivende formål, herunder rådgivningsguider jekter.

om: Ministerier, styrelser, uddannelsesinstitutioner, Frivilligrådet, FriSe,

Love og regler Fonden for Social Ansvar, interesseorganisationer, medier,

for- Ledelse, opstart, drift, økonomi, fundraising og skere, konsulenthuse og fonde.

udvikling af foreninger Kommende og eksisterende foreninger, frivilligcentre, lokale

frivil- Samarbejde kommuner og foreninger og frivil-lige

ligråd, kommuner, regioner og andre offentlige aktører, boligsoci-ale indsatser og projekter, fonde, start-ups og erhvervslivet og so-cialøkonomiske virksomheder.

Rekruttering, ledelse og fastholdelse af frivil-lige og kommunikation

Dokumentation og evaluering Netværk

Skabes og vedligeholdes gennem: Oplæg, Netværk for: 1) uddannelseskonsulenter i landsdækkende organi-workshops, kurser, temadage, analyser, udvik- sationer på velfærdsområdet, 2) konsulenter i landsdækkende or-lings- og samarbejdsprocesser, samskabelse, ganisationer på velfærdsområdet, 3) ansatte i kommuner, der ar-oplæg på undervisningsforløb fx på professi- bejder med frivillighed, 4) frivillige aktører på det frivillige integrati-onshøjskoler, faglige artikler mv. onsområde (under opstart), 5) ledere i mindre organisationer

(un-der udvikling).

Facilitator for Netværket af frivilligchefer i landsdækkende organi-sationer og medlem af en række netværk som fx erhvervsnetvær-ket om Employee Volunteering og medlemskab af Advisory Boards fx Aarhus Frivillighovedstad.

Viden: Undersøgelser Frivilligrapporten

Status over frivilligheden indsamlet gennem: En befolkningsundersøgelse, en foreningsundersø-gelse og en kommuneundersøforeningsundersø-gelse.

Frivillige, bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af frivilligråd, an-satte i frivilligcentre, foreninger og organisationer, anan-satte i mini-sterier, kommuner og regioner, fonde, forskere og medier, undervi-sere og konsulenthuse, virksomheder med CSR aktiviteter mv. og andre med faglig interesse for civilsamfundet.

Undersøgelser i samarbejde med CiFri (Net-værk for forskere i frivillighed og civilsamfund) Særligt fokus på brobygning og vidensformidling mellem forskning og praksis på civilsamfundets

Frivillige, bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af frivilligråd, an-satte i frivilligcentre, foreninger og organisationer, anan-satte i mini-sterier, kommuner og regioner, fonde, forskere og medier, undervi-sere og konsulenthuse, virksomheder med CSR aktiviteter mv. og andre med faglig interesse for civilsamfundet.

Hjemmesiden: www.frivillighed.dk Har omkring 200.000 brugere om året

Fagligt nyhedsbrev Månedligt nyhedsbrev til 6.200 modtagere (sep. 2017)

Rådgivnings- og faktaguides Frivillige og ansatte i frivilligcentre, foreninger og organisationer, ansatte i ministerier, kommuner og regioner, fonde, forskere og medier, undervisere og konsulenthuse, virksomheder med CSR aktiviteter m.fl. I alt mere en 40 fakta- og rådgivningsguides.

Foreningsportalen med 600 omtalte foreninger En webportal med informationer om forenin-ger og frivillige organisationer inden for vel-færdsområdet i DK og udvalgte nationale frivil-ligorganisationer i Europa.

Foreninger, kommuner, fonde, forskere, medier og andre med in-teresse for den frivillige verden

Faglige artikler, bøger, rapporter CFSA bidrager aktivt til Altingets Civilsamfundsportal med faglig viden og artikler til deres vidensportal.

CFSA udgiver bøger og rapporter i forbindelser med centrets akti-viteter, projekter og undersøgelser – senest: 1) ”Motivér den frie vilje” – en antologi om rekruttering og fastholdelse af frivillige (op-lag 3.000) og 2) ”Jeg tror simpelthen, at barriererne ligger mellem ørerne” – En undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og sognekirker på det frivillige sociale område.

Antologi om den svære samtale kaldet ”Samtaler, der kræver mod” (oplag 2.000 – udsolgt. Genoptrykkes)

Håndbog om ledelse og bestyrelsesarbejde kaldet ”At lede en sag”

(oplag 3.500 med genoptryk af revideret udgave primo 2018.

Håndbog i evaluering og dokumentation Sociale medier

Facebook, Twitter og LinkedIn Facebook (3.120 følgere), Twitter (380 følgere) og LinkedIn (1.261 følgere).

Indsatser

Projekt Frivillig Målrettet unge på landets ungdomsuddannelser. Nedlægges pr. 1 januar 2018 som følge af opgavebortfald.

Anm.: Udarbejdet på baggrund af hjemmeside og interview og valideret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Kilde: VIVE og RUC