• Ingen resultater fundet

4 Med hvilke virkemidler og metoder understøtter nationale tværgående aktører

4.2 Fonden for Socialt Ansvar

Hjemmesiden: www.frivillighed.dk Har omkring 200.000 brugere om året

Fagligt nyhedsbrev Månedligt nyhedsbrev til 6.200 modtagere (sep. 2017)

Rådgivnings- og faktaguides Frivillige og ansatte i frivilligcentre, foreninger og organisationer, ansatte i ministerier, kommuner og regioner, fonde, forskere og medier, undervisere og konsulenthuse, virksomheder med CSR aktiviteter m.fl. I alt mere en 40 fakta- og rådgivningsguides.

Foreningsportalen med 600 omtalte foreninger En webportal med informationer om forenin-ger og frivillige organisationer inden for vel-færdsområdet i DK og udvalgte nationale frivil-ligorganisationer i Europa.

Foreninger, kommuner, fonde, forskere, medier og andre med in-teresse for den frivillige verden

Faglige artikler, bøger, rapporter CFSA bidrager aktivt til Altingets Civilsamfundsportal med faglig viden og artikler til deres vidensportal.

CFSA udgiver bøger og rapporter i forbindelser med centrets akti-viteter, projekter og undersøgelser – senest: 1) ”Motivér den frie vilje” – en antologi om rekruttering og fastholdelse af frivillige (op-lag 3.000) og 2) ”Jeg tror simpelthen, at barriererne ligger mellem ørerne” – En undersøgelse af samarbejdet mellem kommuner og sognekirker på det frivillige sociale område.

Antologi om den svære samtale kaldet ”Samtaler, der kræver mod” (oplag 2.000 – udsolgt. Genoptrykkes)

Håndbog om ledelse og bestyrelsesarbejde kaldet ”At lede en sag”

(oplag 3.500 med genoptryk af revideret udgave primo 2018.

Håndbog i evaluering og dokumentation Sociale medier

Facebook, Twitter og LinkedIn Facebook (3.120 følgere), Twitter (380 følgere) og LinkedIn (1.261 følgere).

Indsatser

Projekt Frivillig Målrettet unge på landets ungdomsuddannelser. Nedlægges pr. 1 januar 2018 som følge af opgavebortfald.

Anm.: Udarbejdet på baggrund af hjemmeside og interview og valideret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Kilde: VIVE og RUC

4.2 Fonden for Socialt Ansvar

Præsentation: Fonden for Socialt Ansvar er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond, med tre ben:

1. Fonden for Socialt Ansvar driver deres egne indsatser som franchisemodeller (Natteravnene, Bydelsmødrene, Baba, Erhvervsguiderne, Familieiværksætterne m.fl.). Alle indsatser er derfor dokumentér- og skalérbare, ligesom de ikke afviger fra kernen men let kan tilpasses lokalt.

2. Fondens netværk – Netværk for Socialt Ansvar startede primo 2016, og har på det første 1,5 år:

a) Samlet l ederne fra 56 mellemstore frivillige sociale organisationer i 3 netværk – Kriminalitet og Tryghed, Børn, U nge, Uddannelse og Trivsel, F amilier, I ntegration og Lokalsamfund, b) af-holdt netværksmøder, c) afaf-holdt konference om ambitioner, muligheder og herunder rammevil-kår og finansiering på det frivillige sociale område, d) faciliteret mødet mellem organisationer, e) talt områdets sag både overfor politikere og fonde, f) arbejdet aktivt på at nedlægge konkurren-cen organisationerne imellem, g) samlet på best pr actice, vidensdeling og erfaringsudveksling og h) faciliteret fælles kompetenceløft på lederniveau gennem oplæg udefra om bevægelserne

i den kommercielle sektor og herunder blandt andet pretotyping, disruption, nudging, fundraising mv.

3. Rugekassen er et mesterlæreforløb, hvor små nystartede organisationer gennem et forløb på et halvt år får hjælp til at fastlægge deres franchisekoncept og metoder, samt til at lave planer for aktiviteten og ikke mindst skaleringen af denne.

Fonden har som målsætninger at ”skabe mere velfærd for færre midler gennem samarbejde på tværs af sektorerne”, at ”styrke infrastrukturen på det frivillige sociale område”, at ”bidrage til for-domsfrie og inkluderende fællesskaber”, at ”gøre det nemmere at være frivillig”, samt at facilitere ledernetværk.

Målgrupper: Alle organisationer, foreninger, de frivillige, ministerier, kommuner, regioner, fonde og medier.

Bestyrelse: Fonden for Socialt Ansvar ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der, ligesom ind-satsernes styregrupper, arbejder ulønnet. Bestyrelsen sammensættes af repræsentanter for fonde, erhvervsliv, politiet og politiske repræsentanter.

Budget: Fondens budget er på 16-20 mio. kr. der primært finansieres gennem statslige og private midler til de konkrete sociale indsatser.

Medarbejdere: Fonden har 15 medarbejdere på fuld tid, 4 på deltid og 2 praktikanter.

Samarbejdspartnere: Fonden fungerer som paraplyorganisation for en række frivillige organisatio-ner og indsatser og samarbejder med Center for Frivilligt Socialt Arbejde, virksomheder, kommuorganisatio-ner, fonde, offentlige institutioner og frivillige sociale aktører.

Hjemmeside: www.socialtansvar.dk

Virkemidler og målgrupper: Fonden for Socialt Ansvar arbejder med en lang række af virkemidler og målgrupper, som præsenteres i tabel 4.2 nedenfor.

Anm.: Udarbejdet på baggrund af hjemmeside og interview og valideret af Fonden for Socialt Ansvar.

Kilde: VIVE og RUC

Tabel 4.2 Fonden for Socialt Ansvars virkemidler og målgrupper

Virkemidler Målgrupper

Konferencer

Årlig konference om ambitioner og muligheder på det

frivillige sociale område. Netværkets medlemmer + kommuner, staten, fondene og det private erhvervsliv

Netværk

Netværk for kriminalitet og tryghed Ledere fra 24 frivillige organisationer

Netværk for lokale fællesskaber, integration og

med-borgerskab Ledere fra 18 frivillige organisationer

Netværk for familier, børn, unge, uddannelse og

triv-sel Ledere fra 14 frivillige organisationer

Viden: Formidling

Udviklet materiale:

Undervisningsmateriale, oplysningsmateriale til kom-muner, konceptbeskrivelser, drejebøger mv.

Hjemmeside: Fonden har i alt 7 hjemmesider og ind-satser har 6.

Nyhedsbreve fra Fonden og indsatser til ca. 6.000 modtagere.

Afholder årligt 500 oplæg for kommune, region og stat.

Alle interessenter via oplæg, hjemmeside samt efter konkret forespørgsel

Netværk

Tillidsposter Deltagelse i råd, nævn og udvalg

Sociale medier

Facebook og LinkedIn, der bruges af både Fonden og

indsatserne. Facebook har 12.000 følgere

Projekter

Rugekassen Starthjælp/mesterlæreforløb for nystartede eller endnu ikke

opstartede frivilligprojekter, både enkelt personer og for-eninger med ”væsentlig målgruppe” og landsdækkende sigte.

SIB (Social Impact Bond eller Payment by result) Indvandrerkvinder skal I ordinær beskæftigelse (kommune, fond, privat virksomhed og Fonden for Socialt Ansvar).

Testaviva Mennesker, der har brug for hjælp til at oprette juridisk

gyl-dige dokumenter, og som ønsker at støtte frivilligt socialt arbejde .

Diverse ”Nej til knive i nattelivet”, ”Hjertesundmad til

indvandrerfa-milier”, ”Ensomme ældre ud i netværk”, ”Foredragspakker til landets skoleklasser om natteliv alkohol og stoffer” m.fl.).

Indsatser ”franchise”

Baba Fædre med anden etnisk baggrund

Erhvervs- og skoleguiderne Aktivitetsparate unge fra 18-30 år

Natteravnene Børn og unge i det offentlige rum

Familieiværksætterne Alle nye forældre

Bydelsmødrene Isolerede kvinder (og deres børn) med anden etnisk

bag-grund – primært ikke vestlige

GymLife Alle gymnasieelever