• Ingen resultater fundet

I dette afsnit redegør vi for undersøgelsens design og metodevalg.

KORAs undersøgelse skal kortlægge praksis i de rådgivninger, som har modtaget økonomisk støtte fra følgende satspuljer:

Tabel 2.1 Undersøgte satspuljer

Pulje Ressortområde Bevillingsperiode

Etablering af en frivillig gældsrådgivning SIM 2012-2015

Forebyggelse af udsættelse af lejere UIBM 2012-2015

Gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse BM 2015-2018

Derudover er der gennemført desk research på rådgivninger, der ikke er omfattet af satspul-jestøtte, og disse indgår også i undersøgelsen.

For at etablere tilbundsgående viden om økonomi- og gældsrådgivning bygger undersøgelsen både på kvantitative og kvalitative datakilder, hvorved det har været muligt både at skabe et bredt indblik i rådgivningernes eksisterende praksis og et kendskab til allerede eksisterende viden om rådgivning af overgældssatte i Danmark og Europa.

Følgende elementer indgår i KORAs undersøgelse:

• Desk research og litteratursøgning

• Interview med udvalgte nøglepersoner blandt organisationer, som har modtaget økonomisk støtte fra satspuljen

• Survey blandt organisationer, som har modtaget økonomisk støtte fra satspuljen, og orga-nisationer, som ikke har modtaget økonomisk støtte

• Casebesøg blandt udvalgte rådgivninger

• Workshop med udvalgte aktører.

De enkelte datakilder samt undersøgelsens analysestrategi beskrives i det følgende.

2.1 Desk research og litteratursøgning

KORAs desk research har omfattet en gennemgang af det materiale, som vedrører satspuljerne på de forskellige ressortområder, herunder bevillingsoversigter, vejledninger, ansøgningsske-maer mv., samt materiale om de støttede projekter fra ministerierne, dvs. statusrapporter, dokumentation og i nogle tilfælde rådgivningernes ansøgninger om støtte.

En mindre del af desk researchen har bestået af at kortlægge øvrige udbydere af rådgivning af overgældssatte, som ikke har modtaget støtte fra satspuljen, for at danne et helstøbt billede af ”landskabet” af organisationer, som opererer på det danske rådgivningsmarked. Researchen er gennemført via internettet og kontakter til relevante interessenter med viden på området.

Fokus i denne del af desk researchen har været på udbydere, som yder vederlagsfri rådgivning.

Aktører, som rådgiver mod direkte vederlag, har dog også i mindre omfang været omfattet af desk researchen.

Litteratursøgningen er gennemført i nordiske og danske databaser. Der er inddraget litteratur efter år 2000, og der er fundet i alt 81 publikationer samt links til lovgivning og hjemmesider i øvrigt. Se Bilag 2 for uddybning af metoden for KORAs litteratursøgning.

2.2 Interview med udvalgte nøglepersoner

Parallelt med desk researchen og litteratursøgningen er der gennemført interview med repræ-sentanter for udvalgte rådgivninger med erfaring og bred viden om rådgivning rettet mod over-gældssatte borgere. Interviewene havde til formål at etablere et indblik i området, som kunne danne baggrund for dataindsamlingen.

I interviewene var der fokus på organiseringen af rådgivningen, indholdet af rådgivningen, brugerne, rådgiverne, rammer og vilkår for rådgivningen samt brugernes udbytte af rådgivnin-gen og dokumentation af indsatsen.

Organisationerne blev udvalgt ud fra erfaringsgrundlag, primær målgruppe, rådgivningstilgang og sektoriel forankring. Derudover blev der udvalgt rådgivninger, som kunne give viden om rådgivningen inden for alle tre ministerielle ressortområder. Informanter fra følgende organi-sationer blev interviewet:

• KFUM’s Sociale Arbejde

• Den Sociale Retshjælp

• KAB

• Greve Kommune.

Interviewene havde en varighed på cirka en time. Interviewene blev optaget og gemt som en lydfil og efterfølgende transskriberet. Interviewene blev gennemført i perioden maj til juni 2016.

2.3 Survey

Surveyen er gennemført som telefoninterview blandt rådgivninger, som har modtaget økono-misk støtte fra satspuljerne angivet i Tabel 2.1 ovenfor, samt udvalgte rådgivninger, som ikke har fået del i satspuljemidler. Bilag 3 indeholder en samlet liste over surveyens respondenter.

I interviewene med rådgivningerne har der været fokus på formålet med rådgivningen, mål-grupper (problematikker og behov), kontakt med målmål-grupper, fokus i og indhold af rådgivning, rådgivningsformer, tilgang i rådgivningen, samarbejdsrelationer og netværk, økonomi og fi-nansieringsgrundlag samt erfaringer med evaluering og dokumentation.

De interviewede rådgivninger har desuden via et registreringsark indberettet stamoplysninger om brugerne, herunder antal henvendelser, køn, alder, civilstand, forsørgelsesgrundlag, bolig-forhold samt størrelsen af gælden.

Som angivet i Tabel 2.2 nedenfor, besvarede 30 ud af 37 rådgivninger, svarende til 81 %, spørgeskemaet ved telefoninterview. Der er størst frafald blandt rådgivninger, som ikke har modtaget støtte fra satspuljen.

Tabel 2.2 Antal inviterede, antal svar og svarprocenter

SIM UIBM BM Uden bevilling I alt

Antal inviterede 11 6 13 7 37

Antal svar 11 5 10 4 30

Svarprocent 100 % 83 % 77 % 57 % 81 %

Note: 30 og 37 er inklusive tre dubletter (Den Sociale Retshjælp, KFUM's Sociale Arbejde og LO Vendsyssel). Med dub-letter menes, at tre rådgivninger har modtaget økonomisk støtte fra to satspuljer.

Kilde: KORAs telefonsurvey 2016.

Telefoninterviewene med rådgivningerne varede 1-1½ time og blev gennemført i juni 2016.

2.4 Casebesøg

Den kvalitative del af undersøgelsen består af ni casebesøg blandt udvalgte bevillingsmodta-gere fra satspuljerne og blandt rådgivninger, som ikke har modtaget økonomisk støtte fra satspuljen.

Som supplement til surveyen har casebesøgene bidraget med yderligere viden om organise-ringen af rådgivningerne, rådgivningens indhold, finansiering, målgrupper, dokumentation og erfaringer med borgernes udbytte.

Casene i undersøgelsen er udvalgt dels på baggrund af desk researchen, og dels ud fra de indledende interview med nøglepersoner og surveyen. I caseudvælgelsen er der bl.a. set på:

• Organiseringen af rådgivningen

• Indholdet af den rådgivning, der udbydes

• Størrelsen af rådgivningen.

Derudover er der tilstræbt en vis geografisk spredning af rådgivningerne, ligesom det er sikret, at rådgivninger fra alle tre ministerielle ressortområder er nogenlunde forholdsmæssigt repræ-senteret set i forhold til antallet af bevillinger.

Tabel 2.3 indeholder en oversigt over de cases, som er udvalgt til undersøgelsen. Bilag 4 inde-holder uddybende kvalitative beskrivelser af de udvalgte cases.

Tabel 2.3 Oversigt over udvalgte cases

Rådgivning Ressortområde Dækningsområde

Gældsrådgivning Sydsjælland (Frivilligcenter Næstved) SIM Sydsjælland/Næstved Kommune

Settlementets Gældsrådgivning SIM Hovedstadsområdet/

Københavns Kommune

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning SIM Hele landet

Lejerbo, København UIBM Nørrebro

Sund lejerøkonomi i Svendborg UIBM Svendborg Kommune

Bydelsprojekt 3i1 UIBM Esbjerg

Jobcenter Faaborg-Midtfyn BM Faaborg-Midtfyn Kommune

Jobcenter Horsens BM Horsens Kommune

Odsherred Gældsrådgivning Uden bevilling Odsherred Kommune

Casebesøgene havde en varighed på en til to timer. Interviewene blev optaget og gemt som en lydfil, og efterfølgende er der blevet taget et fyldigt og detaljeret referat. Casebesøgene blev gennemført i august 2016.

2.5 Workshop

Med afsæt i de øvrige faser i dataindsamlingen gennemførte KORA en workshop med udvalgte nøgleaktører med viden om vederlagsfri rådgivning til overgældssatte borgere. Deltagerne på workshoppen tilhører forskellige dele af både den forebyggende og den afhjælpende indsats over for borgere, som er økonomisk trængte eller er i risiko for at havne i økonomiske proble-mer, herunder organisationer, som yder rådgivning, interesse- og brancheorganisationer, or-ganisationer beskæftiget med forbrugeroplysning om privatøkonomi samt repræsentanter for socialt udsatte.

Formålet med workshoppen var dels at kvalificere foreløbige resultater af KORAs undersøgelse, og dels at drøfte mulige modeller for fremtidig forankring af rådgivningsindsatsen.

Workshoppen blev gennemført i september 2016 og følgende aktører deltog:

• Den Sociale Retshjælp

• Dansk Folkehjælp

• Forbrugerrådet Tænk

• Rådet for Socialt Udsatte

• Penge- og Pensionspanelet

• BL – Danmarks Almene Boliger

• Socialstyrelsen.

Desværre var det ikke muligt for repræsentanter fra Kommunernes Landsforening (KL) at del-tage på workshoppen. KORA har derfor efterfølgende haft dialog med KL.

Efter workshoppen blev der udarbejdet et fyldigt referat, og data fra både workshoppen og den efterfølgende dialog med KL indgår i såvel KORAs analysearbejde som arbejdet med at opstille forslag til mulige modeller for fremtidig forankring.