• Ingen resultater fundet

Påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer, der ikke er aktuelle

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer, der ikke er aktuelle"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

ERHVERVSMINISTEREN

10. februar 2017

ERHVERVSMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Tlf. 33 92 33 50 Fax. 33 12 37 78 CVR-nr. 10092485 EAN nr. 5798000026001 em@em.dk

www.em.dk

Til kommunalbestyrelser i landets kystkommuner

Påbud om gennemgang af reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder og ophævelse af reservationer, der ikke er aktuelle

I Danmark spiller turismen en vigtig rolle i mange områder, men som beskrevet i ”Den nationale strategi for dansk turisme” fra september 2016, er der brug for et oplevelses- og kvalitetsløft i dansk turisme. Der er brug for en udvikling af kyst- og naturturismen, så flere mennesker kan få bed- re kendskab til og glæde af naturen, samtidig med at der skabes nye job- muligheder i turismeerhvervet. Der er derfor behov for at understøtte mu- lighederne for en fornyet udvikling af turismen i de kystnære områder.

Der er blandt kommunerne og de private turismeaktører bred interesse for at skabe nye oplevelses- og overnatningstilbud særligt inden for kyst- og naturturisme. Det fremsatte lovforslag om modernisering af planloven vil give mulighed for udviklingsområder i de kystnære områder, udlæg af nye kystnære sommerhusområder og overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone. Samtidig er der i landet som helhed i kom- muneplanerne udlagt mange reservationer til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder. Det kan være reservationer til feriehoteller, oplevel- sesanlæg, campingpladser eller lystbådehavne. En del af disse reservatio- ner er helt eller delvis uudnyttede og ikke længere aktuelle.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik i juni 2016 en aftale om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, bor- gere og virksomheder i hele landet”. Aftalen fastlægger, at der skal gen- nemføres en generel oprydning i helt eller delvis uudnyttede arealreserva- tioner til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder.

På baggrund af oprydningen vil aftaleparterne tage stilling til antallet af potentielle nye forsøgsprojekter (mellem 0 og 15) under den nye forsøgs- ordning for kyst- og naturturisme, idet ophævelsen af uaktuelle reservati- oner skal have et væsentligt større omfang end de nye forsøgsprojekter.

Med dette brev pålægges I derfor i medfør af planlovens § 3, stk. 4, at gennemgå allerede vedtagne, men ikke udnyttede eller kun delvis udnyt- tede arealreservationer i kystnærhedszonen eller i de kystnære dele af

(2)

2/2

byzonen i kommuneplanen og ophæve de reservationer, der ikke er aktu- elle, jf. planlovens § 11 f, stk. 1 og 2.

Herudover skal jeg opfordre Jer til at gennemgå helt eller delvis uudnyt- tede reservationer til kystnære ferie- og fritidsanlæg i vedtagne lokalpla- ner, med henblik på at ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle.

Til brug for et samlet overblik over helt eller delvis uudnyttede arealre- servationer til ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen og i de kystnære dele af byzonen i de gældende kommuneplaner vil I blive bedt om at ud- fylde et skema, der indeholder en redegørelse for de enkelte helt- eller delvis uudnyttede reservationer, jf. planlovens § 57 a, stk. 1.

Skemaet og en medfølgende teknisk vejledning offentliggøres på Er- hvervsstyrelsens hjemmeside den 15. marts 2017. Skemaet skal indeholde oplysninger om kommuneplanrammer, anvendelsesbestemmelser, even- tuel lokalplanlægning, grad af udnyttelse, vurdering af aktualitet og op- lysning om, hvorvidt kommunalbestyrelsen vil ophæve de reservationer, der ikke er aktuelle, og hvornår det forventes at ske.

Frist for indsendelse af redegørelse er den 15. juli 2017.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Nu skal Danmark ikke længere være blandt de bedste i 2015, men i 2020: “Det er den største investering i vækst, som nogensinde er set i Danmark (...) Danmark skal i 2020

Dermed bliver BA’s rolle ikke alene at skabe sin egen identitet, men gennem bearbejdelsen af sin identitet at deltage i en politisk forhandling af forventninger til

Nogle lærere og lærerinder ville besøge et bestemt land, eksempelvis Norge, mens andre ville foretage en rundrej- se, hvor to eller flere lande blev besøgt, f.eks.. Derfor er

På trods af alle reservationer tyder alt på, at for- skellene inden for det nordiske område var mindre end variationerne i mellem fx nor- disk og keltisk religion eller nordisk

Bliver du syg i din ferie, eller er du allerede syg, når den aftalte ferie skal begynde, kan der være mulighed for af få hel eller delvis erstatningsferie.. Husk i disse

 Hovedområde 3: Samarbejdet med kommunerne og institutionerne Overordnet i forhold til de tre hovedområder gælder, at de har pådraget sig særlig opmærksomhed, fordi der enten

I litteraturen er der flere eksempler på, hvordan oplæring og træning af personale i forbindelse med overgangen til nyt byggeri ikke blot kan være til gavn for personalet, men

Når vi oplever adfærdsmæssige eller psykiske symptomer hos borgeren og gerne vil blive klogere på, hvad der sker i de pågældende situationer, og på hvordan borgeren har det, må