• Ingen resultater fundet

DEL 1: SORG I SAMFUNDSVIDENSKAELIGE PERSPEKTIVER

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "DEL 1: SORG I SAMFUNDSVIDENSKAELIGE PERSPEKTIVER"

Copied!
2
0
0

Hele teksten

(1)

INDHOLDSFORTEGNELSE

SvendBrinkmann&AndersPetersen7 Indledning:SorgiudviklingEnintroduktion

DEL 1: SORG I SAMFUNDSVIDENSKAELIGE PERSPEKTIVER

AndersPetersen&SvendBrinkmann(red.): Mennesketssorgetvilkdrijin’andring 1.EsterHolteKofod23)ForfatterneogKbm,2021 Sorgihistoriskperspektiv:Hundredeårs sorgteoretiskeudviklingslinjer Omslagsdesign:MaleneRauhe 2.PeterCleinentLund45Tryk:JohansenGrafisk Sorgogprolongedgriefdisorderiet sociologiskperspektivFortatterporirætter: SvendBrinkmannLisbethHolten 3.MichaelHviidJacobsen&AndersPetersen69 AndersPetersen-privatlbto Sorgisarntidsdiagnostiskperspektiv 4.EsterHolteKofod&SvendBrinkmann93 ISBN.9788772047263 Sorgensnormativitet:Atsørgeienlykkekultur I.udgave,I.oplag,Aarhus2021 www.klim.dk

DEL 2: SORG I PSYKOLOGISKE PERSPEKTIVER

Klirnerendelafdenbibliometriskeforskningsindikators(BH)autoritetslisteover pointgivendeforlag.Bedømmelsenbetyder,atderfraenafforlagetuafhængigfagfælle5.DitteWinther—Lindqvist117 minimumph.d.niveauerforetagetenskriftligvurdering,somgodtgørdennehogsForældretabiungeliveteksistentieltudviklin8

- videnskabeligekvalitetogoriginalebidrag. perspektivpåsorgsomenkritiskovergang 6.SvendBrinkmann143 Sorgdeturnuligeskunst BEDØMT 7AlfredBordadoSköld163 Kopieringfradennebogkuntindestedinstitutioner,derharindgåetaftalemed“Hvemerjegnu?”Omsorgeneftertabet J...tu..1..G.£

(2)

8MajaO’Connor&LeneLarsen187 Terapeutiskeperspektiver 9AnneSuhr211 Sorgietinstitutioneltperspektiv sorggrupperidedanskeskoler

NDLEDNING DEL 3: SORG I HUMANVIDENSAELIGE PERSPEKTIVER SORG I UDVIKLING:

10AllanKoster237

EN INTRODUKTION

Kropogsorg:Omkropshukornmelsensbetydningforrelatio nentildenafdøde Svendrinkmann&AndersPetersen 11BradyWagoner&IgnacioBrescé257 Kollektivsorg:Sorgritualer,politikogmindesmærker 12MikkelKrauseFrantzen283 Sorgensslotteidendanskesamtidslitteratur AfterLfe.DetertitlenpåenNetflix-serie,dererskrevetoginstrueretaf 13LucaTateo307 dengrovkornedeengelskekomikerRickyGervais.Detharangiveligtværet Atdekoloniseresorg:Denkulturellepsykologiske denmestseteserieiStorbritannienidesenesteår.Noglekendermåske formidlingafsorgogdenæstetiskeoplevelsesrolle GervaissomdenkomprornisloseværtforGoldenGlobe,hvorhanikke gårafvejenforatgøretyktgrinmeddiversekendisserblandtpublikum, DEL

4: SORG

IDIAGNOSTISKPERSPEKTIVsomoftesermåbendetil,mensdeblivertrukketigennemsøletafhans hurtigsnakkendeordbomhardernent.IngenundslipperGervais’hammer, 14MajaO’Connor337ogdetragerhamtilsyneladendeenhostblomst,hvemdererofretforhans Kliniskeogdiagnostiskeperspektiverpåsorgætsendekommentarer,Iserien,hvorhanogsåspillerhovedrollenTony, forholderdetsigganskeanderledes.Tonyerrolig,afdæmpet,langsomtil 15AndersPetersen,JohnBrodersen&NielsSaxtrup361 Sorgdiagnosenpå(over)arbejdetiderogsåspydigmenmestafaltramtafenvoldsomogpinefuldsorg.Da vimøderTony,harhanforkorttidsidenmistetsinkoneLisatilkræften. LisavarTonysetogalt.Hanlevedeforhendeogkunforatværesammen medhende.Altandetarbejde,fritidosv.varblotnødvendigeonder, derskulleoverstås,såhankunnekommehjemtildetrigtigelivsammen medLisa.NuhvorLisaerdød,harTonymistetdenvigtigstegrundtilat leve,oghanerdaogsåsåknugetafsorg,athankonstanterpårandenaf plvmnr(lReteriirnicldelhrtkunhanshund.derafholderhamfraattage

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

esse, er udførligt fremstillet, saa at Forfatteren synes at have ment, at det, som var ham selv bekendt, ogsaa maatte være klart for Læseren, selv om det kun blev dunkelt

— Ved Skrivelse af 1ste April 1893 meddelte Ministeriet Professor Johnstrup Tilladelse til at foretage en Rejse til Berlin i Paaskeferien s. meddelte Ministeriet

nordisk Litteratur. Vilhelm Andersen Afsked med Pension efter Ansøgning fra den 31. Efter at det saaledes ledigtblevne Embede efter Indstilling af det filosofiske

telsen af et personligt Lektorat i Astronomi med særlig Vægt lagt paa Astrofysik for Assistent, Dr. Bengt Stromgren, jfr. Honoraret blev dog ved den under Behandlingen

Foreligger der væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt fra Forpagters side, eller overtrædes kontrakten gentagne gange, uden at der isoleret set foreligger

HK: Når man på Risø lavede mange ting selv, var det så fordi man simpelthen ikke kunne få tingene andre steder eller var det, fordi man stolede mest på det, man selv havde lavet?.

45 For det andet fastslog Retten i den appellerede doms præmis 98, at den omtvistede afgørelses artikel 1, stk. 3, litra d), gengav den samme usikkerhed hos Kommissionen,

Hvor interviewpersonerne ofte beskriver, at migranterne ikke har været hjemløse i deres hjemlande, beskrives der at være en todeling blandt de migranter, der først har

Anden del af resultaterne vil snævre ind på den egentlige brug af sorg- handleplanerne: Hvad motiverer de ansatte til at bruge handleplanen, hvordan oplever de brugen

[r]

Således udgjorde det kvalitative materiale fra den anden undersøgelse, altså den af rådgivningen for børn i sorg, ikke mindre end 3-4 tusind A4-sider. Men sliddet var umagen

1.. Tryk: De Levendes Land. Hagen: Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom. — Digtet omfatter 16 strofer. Tryk: Salmen »O Christelighed«, i Fest-Psalmer. Andersen2)

1. For at arbejde med at forstå børns perspektiver i et medialiseret samfund, bliver professionelle nødt til også at forstå den del af barnets sociale liv, der udspiller sig i

Ved histologisk undersøgelse af 45 mink (3 unge hanner, 3 unge tæver og 3 gamle tæver fra 5 farme), blev der fundet kroniske lungeforandringer med ansamlinger af

pH Escherichia coli (E. farve og uklarhed. 3) Kun påkrævet, når vandet desinficeres med kloramin, eller når ammoniumindholdet i sidste prøve af vandværksvandet (bilag 4 og

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Ikke overraskende er der en stærk korrelation mellem Pris og ”Alder på model”. Der er ligeledes en god til stærk korrelation mellem Pris og ”Antal kørte km”. Der er en

[r]

I et samfund med uanede muligheder, og hvor man hele tiden konfronteres med flere og flere valg, finder man langsomt men sikkert ud af, at argumenter jo ikke er andet end

Det vanskeliggør eller umuliggør omlægningen til anden produktion i samme bygninger og gør det også umuligt eller særdeles vanskeligt at gensælge dette kapitalapparat

Den medarbejder der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen, klasselæreren, en anden af klassens lærere eller en ansat i SFO... børn i

Population: Opioid-naive patienter på 18 år og derover med non-maligne smerter, som behandles med opioider i op til 3 måneder, hvor behandlingen er fortsat efter udskrivelse

*XOUXVW3XFFLQLDVWULLIRUPLV'HUIRUHNRP Q VWHQ LJHQ DQJUHE DI JXOUXVW L IRUV¡JHQH L .XQ L %DOWLPRU KYRU GHU EOHY VPLWWHW NXQVWLJ NRP GHU DQJUHE 6LGVW Sn