• Ingen resultater fundet

tr*^ ld r i v e t V(MI foranstaltiiiiiii af Handelsministeriet 1975 A n m e l d e l s e r , b e k e n d t ^ o r t i S t a t s t i d e n d e i f e b r u a r m å n e d Nr

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "tr*^ ld r i v e t V(MI foranstaltiiiiiii af Handelsministeriet 1975 A n m e l d e l s e r , b e k e n d t ^ o r t i S t a t s t i d e n d e i f e b r u a r m å n e d Nr"

Copied!
24
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

%

W^-

\ %

tr*^

ld r i v e t V(MI foranstaltiiiiiii af Handelsministeriet

1975

A n m e l d e l s e r , b e k e n d t ^ o r t i S t a t s t i d e n d e i f e b r u a r m å n e d

Nr. 2

A a l b o r g M a r i n e M o t o r v K n u d R . J e n s e n , 2 4 . A a r h u s A u t o - S e r v i c e v, H a n s e n o g K j æ r , 3 0 . A a r h u s P o s s e m e n t f a b r i i < v,,/ K . G i o g g e n g i e s e r , 3 4 . A k k u m u l a t o r f a b r i k e n V o l t a v M a x M o r t e n s e n ,

O d e n s e , 3 1 .

A l c o - M e t a l v P e t e r V . L a r s e n & C o . , G l a d s a x e , 2 6 . A l l e s t e d I n s t a l l a t i o n s f o r r e t n i n g v K a j S o m m e r ,

A l l e s t e d - V e j l e , 2 2 .

A i s f o r m v . P . E . O l s e n o g E . M o o s , A u g u s t e n b o r g , 3 0 .

A n d e l s k a r t o f f e l m e l s f a b r i k k e n V e n d s y s s e l , D y b v a d , 1 9 .

A n d e l s s i l d e o l i e f a b r i k k e n E s b j e r g , A . m . b . a . , 2 7 . A n d e l s s v i n e s l a g t e r i e t N ø r r e s u n d b y , Å l b o r g , 2 4 . A n d e r s e n o g N i e l s e n , R a n d e r s , 3 5 .

A n d e r s e n o g N o r m a r k , B r ø n d b y e r n e , 3 3 . A n d e r s e n o g R a s m u s s e n , J u e l s m i n d e , 2 1 . A n d e r s e n , O . J o h s . , O d e n s e , 3 1 .

A p p a r a t f a b r i k k e n D r e c o v . K a j D r e n c k , 2 8 . A p r i m a A a r h u s P o s s e m e n t f a b r i k v K . G i o g g e n ­

g i e s e r , 3 4 .

A r b e j d e r f o r l a g e t , O d e n s e , 3 4 . A r l i n g s E f t e r f ø l g e r s B o g t r y k k e r i , 3 4 .

A s - K l a k r i n g S o g n e s S p a r e - o g L a a n e k a s s e , J u e l s ­ m i n d e , 3 0 .

A u r i o n , H j ø r r i n g , 2 7 .

A u t o - h j æ l p e n v e d G o t t w a l d o g P e t e s r s e n , F å b o r g , 22.

A v l s g å r d e n s O f f s e t v e d T o v e F a l l e s e n , J ø r g e n F a l ­ l e s e n o g O l e H a n s e n , T ø l l ø s e , 2 1 .

A x e l s e n , V . o g B . , m ø b e l f a b r i k , K ø n g , 2 2 .

B a r r i t - V r i g s t e d S o g n s S p a r e - o g L a a n e k a s s e , J u e l s ­ m i n d e , 3 0 .

B e n t e s M a g a s i n v e d B e n t e E l i s a b e t h H a n s e n , H a n s t h o l m , 3 1 - 3 2 .

B j ø r n t o f t & s ø n f S , B a l l e r u p , 2 5 . B l a c h m a n & S o l o n , 2 9 .

B o f f e r h ø j A n d e l s m e j e r i , S ø n d e r b æ k , 2 7 . B o g - R e a v, P o u l H e n n i n g P o u l s e n , 2 9 . B o l i g h u s e t A u l i n , 3 4 .

B o r n h o l m s A n d e l s s l a g t e r i a . m . b . a . , R ø n n e , 2 4 . B r u n d B r u g s f o r e n i n g , J u e l s m i n d e , 3 0 .

B r d r . N i e l s e n s M a s k i n f a b r i k , S t e n s t r u p , i n d e h a v e r E j g i l N i e l s e n , 2 0 .

B r d r . T h u f o s o n , G e n t o f t e , 2 2 .

B r ø n d b y c e n t r e t s K i o s k v ' K e t t y P e t e r s e n o g J y t t e W e i l e , B r ø n d b y , 3 3 .

B r ø n d b y c e n t r e t s K i o s k v J y t t e W e i l e , B r ø n d b y , 3 3 . B r ø n d b y ø s t e r m a s k i n s n e d k e r i v . P . S ø r e n s e n ,

B r ø n d b y e r n e , 3 3 .

B r ø n d b y ø s t e r M a s k i n s n e d k e r i v ' L e i f S ø r e n s e n , B r ø n d b y , 3 3 .

B u d d i n g e T r æ l a s t h a n d e l v / A a . H a n s e n , G l a d s a x e , 1 9 .

C a r l s r o D e n t a l l a b o r a t o r i u m K S , R ø d o v r e , 2 4 . C a s s e t t e - R i n g e n v ' K u r t H . T e j l m a n d o g B e n t J a ­

k o b s e n , N a k s k o v , 3 2 .

C e p c o P l a s t i c S u p p l y v / F . C . J o h a n s e n , H e l s i n g ø r , 2 9 .

C h r i s t e n s e n , B i r g e r , 3 4 .

C h r i s t e n s e n , B r u n o , & S ø n n e r I S , T e r k e l s b ø l , 1 9 . C h r i s t e n s e n , E r i k , 2 9 .

C h r i s t e n s e n , J e n s F r e j l e v , & S ø n I S , A r s , 2 2 . C a n d y - C e n t r e t . H e n n i n g O l s e n . K o n f e k t u r e r e n

g r o s , 3 4 .

C r o n i t v f i r m a e t V a l e n t i n A a g e . M o l l e r & C o . , 2 0 .

(2)

D a n s k K o s m e t i k S a l g ( D . K . S . ) v / F i n n A a g a a r d , Å l b o r g , 3 3 .

D a n s k A m m o n i a k f a b r i k v e d P . K o r s g a a r d & C o . , N y b o r g , 2 9 .

D A C , Å l b o r g , 2 6 .

D a C a p o v / E . I v e r s e n o g K . T h y g e s e n , S i l k e b o r g , 26.

D a n o r F u r n i t u r e A g e n c y , M . E . O l s e n , H v i d o v r e , 2 2 .

D a n - P e t s I / S v . K . Ø s t e r s k o v N i e l s e n & J . P o y s e r , S l a n g e r u p , 3 0 .

D a n s k A k r y l - P l a d e F a b r i k v / H o l g e r H e i n i n g H a n ­ s e n , H ø j e - T å s t r u p , 2 4 .

D a n s k A n d e l s C e m e n t f a b r i k , Å l b o r g , 2 6 . D a n s k B o l i g m o n t e r i n g v / H e n r y H ø i l e r , 2 0 . D a n s k F i n e r - C e n t e r l/ S v ' K r i s t e n s e n o g W i r n f e l d ,

S i l k e b o r g , 1 9 .

D a n s k F o r m A g e n c i e s v / P . M i k k e l s e n & c o . , R a n ­ d e r s , 3 3 .

D a r r o l - l n d r e t n i n g v / A a . S m i d t , N y k ø b i n g F . , 2 1 . D e l t a B e l y s n i n g v / B ø r g e B a h r , T å r n b y , 2 5 . D e l t r o n i c , I n g e n i ø r - o g h a n d e l s f i r m a v . C u r t W a r -

m i n g , H e l s i n g e , 2 7 .

D e n t r o n i c I ' S v / T h o m s e n o g V o g e l i u s , Å r h u s , 2 1 . D i g i t e k v / N . H . B j e r r e g a a r d , A l b e r t s l u n d , 2 6 . D r e i e r , H . I S , K e r t e m i n d e , 2 9 .

E . K . t r æ l a k e r i n g v / L i l l i K e l l v i g , K o l d i n g , 2 3 . E l e k t r o l a k v / E . L a u r i t s e n , K o l d i n g , 2 3 . E l i s e n & K ø h n , 3 4 .

E m d r u p S a v v æ r k & T r æ h a n d e l v / C h r . P . A n d e r ­ s e n , 3 5 .

E m s t ' s , J . , S ø l v v a r e f a b r i k , A s s e n s , 2 2 .

E v e r s ' V i n i m p o r t v e d P o u l o g V i l h e l m E v e r s , R o s ­ k i l d e , 2 4 .

F a a b o r g m ø b e l l a g e r v / J ø r g e n H e n r y N i e l s e n , 2 2 . F e l t h a u s , A x e l , & C o . , L y n g b y - T å r b æ k , 2 9 . F i n é r c e n t r a l e n A a r h u s v / F r e d d i e D e n b y P e t e r s e n

o g A a g e P e t e r s e n , Å r h u s , 2 7 .

F i n é r c e n t r a l e n A a r h u s v ' O l e R a s m u s s e n , F r e d d i e P e t e r s e n & C o . , 2 7 .

F i s k e r n e s F æ l l e s s a l g s f o r e n i n g i H o l b æ k , 2 1 . F i s k e r n e s F æ l l e s s a l g s f o r e n i n g , H o l b æ k , 2 1 . F o l m a n n B i l e r K / S , Å r h u s , 3 3 .

F o n n e s b e c h , C . M . , 3 4 .

F r e j l e v C e m e n t s t ø b e r i , M ø r t e l v æ r k & G r u s g r a v v / J e n s M ø l g a a r d o g J e n s - E r i k M ø l g a a r d , Å l b o r g , 2 5 .

F r e l l s e n , I . M . , i n d e h a v e r O l e F r e l l s e n , R o s k i l d e , 2 0 . F r i t i d s F o r u m I ' S v e d S v e n d o g O l e B r a s k , R o s ­

k i l d e , 2 3 .

F r o s t , C . M . , & C o . , 2 8 .

F u g l s a n g S a v v æ r k I S v / R i c h a r d P e t e r s e n o g T i d o V V e d e l l , L a d i n g , 1 9 .

G a n g s t e d o g S ø v i n d S p a r e k a s s e , G e d v e d , 3 0 . G e n b r u g C y k l e r , I S , v / O l e M a d s e n O g J e n s A n d e r ­

s e n , G l a d s a x e , 2 6 .

G i l l e l e j e S k i b s - o g B å d e v æ r f t v . N . - B . F e r d i n a n d ­ s e n , G r æ s t e d - G i l l e l e j e , 2 4 .

G i s l e v B r u g s f o r e n i n g , 2 3 .

G i s l i n g e B r u g s f o r e n i n g , S v i n n i n g e , 2 7 .

G l a s H a n s s o n v / S v e n n i n g H a n s s o n , S l a g e l s e , 2 3 . G r a m , K a r l o H . , 2 8 .

G r a n t o f t e - S p o r t v e d S t i g V i k b o r g o g E l v i r a J e n s e n , B a l l e r u p , 2 1 .

G r e - C a - M i n k v / E . W . G r e v e n k o p - C a s t e n s k i o l d , S l a g e l s e , 2 3 .

G r e v i n g e S o g n s S p a r e - o g L å n e k a s s e , 2 6 . G o t z e , C a r l , & S ø n I ' S , H i l l e r ø d , 2 2 .

H . S . I m p o r t - E x p o r t v e d H a n s S e r r i t z i e w , S t e n l ø s e , 26.

H a d e r s l e v I s o l e r i n g v / S v e n d A a g e J e n s e n , 2 2 . H a m m e r u m v , ' H . J e n s e n & S ø n , Å l b o r g , 2 3 . H a m m e r u m V K j e l d K o l i n d J e n s e n , Å l b o r g , 2 3 . H a n d e l s k o m m a n d i t s e l s k a b e t a f 3 / 1 2 - 7 1 , S i l k e b o r g ,

26.

H a n s e n , K n u d F . , A u t o g å r d e n , S v i n n i n g e , 3 5 . H a p e r V P e r S o m m e r K n u d s e n , 3 4 ' 3 5 .

H a v e m ø b e l - C e n t r e t . S l a n g e r u p I s e n k r a m v . J o h a n S c h l i c h t i n g , S l a n g e r u p , 2 4 .

H e l l e r u p Y a c h t v æ r f t ( H . Y . ) v e d B j ø r n K n u t z e n o g L a r s E r i c h s e n , G e n t o f t e , 3 3 .

H e n r i k s e n , K r . , o g J o h s . O l s e n , T å r n b y , 2 5 . H e r l e v A u t o l a k e r e r i v / K n u d B e c h N i e l s e n , 2 3 . H e r l e v A u t o l a k e r e r i v / S v e n d F . J e s p e r s g a a r d , 2 3 . H e r o P r o d u k t e r v / I n g e M y h r e , T å r n b y , 2 5 . H e y d e , S k j o l d , 2 0 .

H e y d e , S k j o l d , V æ r l ø s e , 2 1 . H i M i n g s ø e , K ø e d t , & C o . , 2 0 .

H j ø r r i n g A u t o k ø l e r - S e r v i c e v / N i e l s E s p e n s g a a r d , 3 5 .

H o l b æ k A m t s S p a r e k a s s e , H o l b æ k , 2 1 - 2 2 .

H o l s t e b r o e g n e n s T ø r r e c e n t r a l A . m . b . a . , M e j r u p , 3 3 .

H o r n s v e d M a s k i n s n e d k e r i I ^ S v / E i g i l M e h r o g D a n M e h r , J æ g e r s p r i s , 2 5 .

H ø j b y S p a r e k a s s e , H ø j b y S j . , 2 6 . H ø n g b r u g s f o r e n i n g , 2 7 - 2 8 . H o n g o g o m e g n s b r u g s f o r e n i n g , 2 7 .

I n t e r s o u n d M u s i c v e d J o h n n y M i l t o n M i k k e l s e n &

P e e r B e n n i N e s l e i n , G r e v e , 2 0 .

I d e M ø b e l g a d e n v e d M . S t ø c k l e r & S ø n n e r , E s ­ b j e r g , 3 1 .

I d e M ø b e l g a d e n v e d V a g n S t ø c k l e r , E s b j e r g , 3 1 . I n d k ø b s f o r e n i n g e n a f 1 9 6 4 a . m . b . a . , K o l d i n g , 2 4 . I n g e n i ø r f i r m a e t P . R i c h t e r J ø r g e n s e n , 2 0 . J e p e I S v e d P . E . E l l e r b e k & J . F r e d e r i k s e n , R a m ­

s ø , 3 1 .

J e p p e s e n , H a r r y , & W a r d i l I / S , B a l l e r u p - M å l ø v , 3 0 . J o l a v e d J e n s A n d e r s e n , S ø n d e r b o r g , 1 9 .

J u e l s m i n d e S a d e l m a g e r - o g M ø b e l f o r r e t n i n g v . J . P e d e r s e n o g K . T h o m s e n , 3 0 .

J u p i t e r C y k l e r o g B a r n e v o g n e v / T . H ø y b y e , 3 4 . J ø r g e n s e n , H . , o g E . H o l m , I / S , F å b o r g , 2 2 .

(3)

I I I

>I K a s t r u p B r æ n d s e l s f o r r e t n i n g v / J . P , P o u l s e n , T å r n b y , 2 5 .

K h y b e r i n t e r n a t i o n a l K ' S v / T a h i r A h m a d , 2 8 .

>1 K h y b e r I n t e r n a t i o n a l v / M . M . K h a n & C o . , 2 8 . K i r k e b y B r u g s f o r e n i n g , 2 8 .

K i t e x M o d e l k i t l e r v , ' E r i k F i s k e r , H e r n i n g , 2 7 .

!4 K l i m S p a r e k a s s e , 3 2 .

>1 K n i p p e l , E . N . , F å b o r g , 2 2 .

K o n g e l u n d e n s A u t o v æ r k s t e d v / K u r t J e n s e n , T å r n ­ b y , 2 5 .

K r a r u p M a s k i n f a b r i k , I S , v / C a r l R a s m u s s e n o g S ø n n e r , K r a r u p p r . E s p e , 1 9 .

>1 K r æ m m e r e n v / K a r s t e n K r o g h F l a n s e n , F l o r s e n s 20.

>1 K v i s t g a a r d , P e r , o g C a r s t e n J ø r g e n s e n , A l b e r t s ­ l u n d , 3 3 .

M K å h l e r & B r e u m , K o r s ø r , 3 4 .

K å h l e r & B r e u m B e h o l d e r - o g M a s k i n f a b r i k K / S , K o r s ø r , 3 4 .

>I K ø b e n h a v n s A l e e k s p o r t v N i e l s e n & R e y k d a h l , 2 8 . J L M C a m p i n g V . E . L o r e n t z e n , L u n d e r s k o v , 3 0 . J L a r s e n , B a k o g C o . , V i b o r g , 2 0 .

J L a r s e n , S v e n d , & C o . , 3 4 .

1 L e m T ø m m e r h a n d e l v / T h . J a n s e n o g J o h s . J a n s e n , S d r . L e m , 3 3 .

il l e o - d a n t r a d i n g v / O l e J ø r g e n s e n , 2 9 .

J L i l l e S a l o n , D e n , v e d F r i t z e G j e r r i n g J e n s e n , S v e n d ­ b o r g , 2 1 .

J L i z e t t V . A . K a a r s h o l m o g E b b a B j a r n a s o n H a n s e n , Å l b o r g , 3 0 .

J L y s e t I S v / E r i k K ø p k e S ø r e n s e n o g K l a u s G ø g s i g N i e l s e n , H o r s e n s , 3 1 .

J L y s e t v e d L a u r . P e d e r s e n & C o . , H o r s e n s , 3 1 .

^ M & R T r a d e r s v e d M e h m e t Z e k i F i l i k e i o g J a r w e d R a f i , F r e d e r i k s b e r g , 2 9 .

^ M a d s e n , A r t h u r , & C o . , F r e d e r i k s b e r g , 2 5 . f[ M a d s e n , M . K . , & H j o r t h , S k j e r n M ø b e l m a g a s i n ,

3 3 .

1 M a d s e n , P . R . , F r e d e r i k s b e r g , 2 5 . 1 M a n r e p s v / V e r n e r H a n s e n , G l o s t r u p , 3 3 .

^ M a n s o t e x v / A l i o g A h m e d E l B o u r i d i , F r e d e r i k s ­ b e r g , 2 5 .

1 M a r g a r i n e - S e l s k a b e t , I S , s a l g o g d i s t r i b u t i o n , O t t o M ø n s t e d - S o l o f a b r i k e n , 2 8 .

1 M a s k i n f a b r i k k e n A b a t e x v / S v e n d H a v l y k k e o g J ø r g e n J ø r g e n s e n , T å r n b y , 3 0 .

1 M a s k i n f a b r i k e n P o c o v . P o u l C h r i s t e n s e n , K e r t e ­ m i n d e , 2 4 .

1 M e s s e n H i l l i g s ø e , K ø e d t & C o . , 2 0 . 1 M i d d e l f a r t S p a r e k a s s e , 2 0 .

1 M i d t s j æ l l a n d s T a r m h a n d e l v / J . P . P e t e r s e n , R i n g ­ s t e d , 3 1 .

1 M i d t s j æ l l a n d s T a r m h a n d e l o g T a r m r e n s e r i , R i n g ­ s t e d , 3 0 .

/I M i s s i o n - P h a r m a v . P . G i n n e r u p , A l l e r ø d , 2 2 . /! M u r e r m e s t r e n e B r d r . O l s e n ' s e f t f . v / m u r e r m e s t e r

O r l a O l s e n , H e l s i n g ø r , 2 8 .

^ M ø r c h , M . W . & S ø n s E f t e r f ø l g e r , 2 8 .

N i c o l i n e S k o , i / S , O d e n s e , 3 1 .

N i e l s e n , B j ø r n , & E n g e l k e T v e r n o e s D e s i g n I / S , 2 9 . N i e l s e n , M i c k e y , 3 5 .

N i e l s e n , O r l a , H j ø r r i n g , 2 8 .

N i e l s e n s , M . , T ø m m e r h a n d e l , E g v a d , 2 3 . N o r d f o s v / B . J e s p e r s e n , S v e n d b o r g , 1 9 .

N o r d i s k K a s s e a p p a r a t v e d N a z m i O z d e m i r o g E r - c a n Y a s a , Å l b o r g , 2 1 .

N o r d i s k M a r g a r i n e f a b r i k , I / S , ( I / S M a r g a r i n e - S e l ­ s k a b e t s a l g o g d i s t r i b u t i o n O t t o M ø n s t e d - S o l o ­ f a b r i k e n ) , 2 8 .

N o r d i s k S k r æ d e r i v ' L . F e l d s t e i n , R a n d e r s , 2 1 . O s t e m e s s e n E k k o v / A g n e t e P e d e r s e n o g R i k a r d t

P e d e r s e n , 2 8 . P a r b s t & S ø n , 3 4 .

P e d e r s e n , A x e l , B r ø n d e r s l e v , 3 1 . P e t e r s e n & H a a s , 2 9 .

P e t e r s e n s , C . C . , B o g t r y k k e r i ' s E f t f l g . , 3 4 . P o u l s e n & B e c h , Å r h u s , 3 2 .

P r e k a v e d P r e b e n O l d r u p , H o l b æ k , 2 7 . P r i n s , V . H . , G l o s t r u p , 3 3 .

P u s s y c a t v . S v . F i n n S v e n d s e n , A l l e r ø d , 2 6 . R a n d e r s K e d e l - o g B e h o l d e r f a b r i k v e d C h r . P .

S ø n d e r g a a r d A n d e r s e n , 2 7 .

R a s m u s s e n , A x e l , & C o . , J u e l s m i n d e , 2 1 . R e l e x v e d A l l a n L u n d o g A r n e R u d , E s b j e r g , 3 1 . R e n t a B i k e v ' O l e J e n s e n , 3 4 .

R i b e S t ø b e g o d s l a g e r v . B r d r . P e d e r s e n , i n d e h a v e r S ø r e n K a r l P e d e r s e n , H o r s e n s , 3 0 .

R i n d , S v e n d , & S ø n , R a n d e r s , 3 2 . R i n g e o g O m e g n s B r u g s f o r e n i n g , 2 3 . R o l a n d P l a s t v R . S c h u l t z , T å r n b y , 3 0 . S a l l i n g P l a s t v P o u l H e n r i k J e n s e n , L ø g s t ø r , 3 2 . S a l l i n g P l a s t , I / S , v / P . H . o g J . J e n s e n , S a l l i n g p r .

9 6 7 0 L ø g s t ø r , 3 3 .

S a p o v i t v e d J o h n J ø n s s o n o g C o . , G e n t o f t e , 2 0 . S c a n d i n a v i a n A l p h a v e d i b N y b o r g , 3 4 .

S c a n d i n a v i a n P l a y v / A r n e F a u r h o l t , A l b e r t s l u n d , 26.

S c a n i l d T r a d i n g C o m p a g n y v / J ø r n J a c o b s e n o g I . S v e n d s e n , Å l b o r g , 2 1 .

S c a n T r a d i n g C o . v / S v . Å . J a c o b s e n o g K a i S v e n d ­ s e n , Å l b o r g , 2 1 .

S k a n d i n a v i s k T a n d h j u l s f a b r i k v e d P o u l J ø r g e n s e n , G l a d s a x e , 2 9 .

S k i b s b y g m e s t e r A , W o r k & S o n , E s b j e r g , 3 3 . S l o t s m e s s e n v, J y t t e F r y d e n s b e r g M a d s e n o g M a r ­

g i t P e d e r s e n , N y k ø b i n g F . , 3 2 . S n e u m B r u g s f o r e n i n g , E s b j e r g , 3 1 . S p a r e k a s s e n H a d s u n d , 3 2 .

S p a r e k a s s e n K ø b e n h a v n - S j æ l l a n d , 2 8 . S p a r e k a s s e n S v d i v l l a n d , V e j l e , 1 9 . S p e d i t i o n R a s h a I S m . b . a . , 2 9 - 3 0 . S t r a n d g a a r d , K j e r & N a n n e s t a d , 3 3 - 3 4 . S t r u e r s K / S , O d e n s e A f d e l i n g , 2 9 .

(4)

S u m e e r I m p o r t s l/ S v / K a r i n H i l d e b r a n d t S ø r e n s e n o g S h r i r a m S h a r m a , R o d o v r e , 2 2 .

S v e n o d a f i v ' V e r n e r H a n s e n , H e i s i n g o r , 3 2 . S y d h a v n e n s M o t o r v æ r i < s t e d v ' A n d e r s e n o g V i b e ,

R ø n n e , 2 0 .

S ø n d e r b o r g S t e m p e i f a b r i k v,' K . H o i m a n n M a d s e n , S ø n d e r b o r g , 2 0 .

S ø n d e r j y l l a n d s A s f a l t f a b r i k l / S , T o f t l u n d , 3 2 . S ø n d e r j y l l a n d s H ø j s p æ n d i n g s v æ r k , Å b e n r å , 3 1 . S ø r e n s e n , C h r . , G l a d s a x e , 2 5 .

S ø r e n s e n & L u n d a g e r , J u e l s m i n d e , 2 0 . . T å r n b y F a r v e h a n d e l v , ' S v e n d R a s m u s s e n , 2 5 . T å r n b y K a r o s s e r i f a b r i k v H . K . H a n s e n , 2 5 . T å r n b y T r æ i n d u s t r i v / F r . B . M a l t h e s e n , 2 5 . T e l a u v . T e d d y L a u r i d s e n , F a r u m , 3 0 .

T e m p o A u t o m a t S e r v i c e v / P e t e r H a n s e n o g A l l a n P e t e r s e n , G ø r l e v , 2 3 .

T h e r k e l s e n s , D . , E n k e & S ø n , 2 9 .

T h e r m o - A l u m i n I / S v / L e o A l o n z o W e r n e r & S v e n d D u e K o r r e b o r g , R a n d e r s , 2 7 .

T h e r m o - A l u m i n I S v / K o r r e b o r g & s ø n , R a n d e r s , 2 7 .

T o n a p h o n R a d i o o g T . V . S e r v i c e v B . B o s a c k , L y n g b y - T å r b æ k , 2 9 .

T o r b e n ' s V æ r k t ø j v e d T o r b e n F r a n k , S o l r ø d , 3 2 . T o s h i n S c a n d i n a v i a v / T a g e J e n s e n , T å r n b y , 2 5 . T r i c a - M a r k e d v / P o v l E r i k o g B e n t T o l b o d , F r e ­

d e r i k s h a v n , 2 5 .

T r ø r ø d B r u g s f o r e n i n g o g K ø b m a n d s h a n d e l , A . m . b . a . , S ø l l e r ø d , 1 9 .

T ø m r e r f i r m a e t B r i x l / S , K j e l l e r u p , 2 0 .

U n i v e r s i t e t s b o g l a d e n / B o g l a d e n p å R i g s h o s p i t a l e t N a t u r f a g s b o g l a d e n , 2 1 .

V . H . F . E l e c t r o n i c v / F . A . F e d d e r s e n , 3 4 . V a m d r u p A u t o s e r v i c e v . G u n n a r J u u l , 3 0 . V e n g e s o g n s S p a r e - o g L a a n e k a s s e , 2 9 .

V e s t e g n e n s E l s e r v i c e v ' J . K o n g e s k o v P e d e r s e n , G l o s t r u p , 3 3 .

V o t r e B o u t i q u e v / T r i g a t o o g R a s m u s s e n , O d e n s e , 3 1 .

V æ r l ø s e F a r v e h a n d e l v / O u s t r u p N i e l s e n , 3 0 . V æ r l ø s e I s e n k r a m f o r r e t n i n g v ' O u s t r u p N i e l s e n ,

3 0 .

V æ r l ø s e O r t o d o n t i l a b o r a t o r i u m v / A . o g J . P e r r e - g a a r d , 2 6 .

W e - H a v / W e r n e r P e t e r s e n , T ø n d e r , 2 5 . W i k i o f D e n m a r k v B . R . H e l l d i n , H e r n i n g , 1 9 . W i r e l l a v / M . H . K j ø n g s d a l , S ø l l e r ø d , 2 5 . Z a c h a r i a s s e n , N . , K o r s ø r , 2 9 .

. Æ g c o v ' A . S ø r e n s e n , T å r n b y , 2 5 .

Ø s t e n d M ø b l e r , 1 S , v . b r d r . E i g i l o g V a g n S t ø c k l e r , E s b j e r g , 3 1 .

Ø s t e n d M ø b l e r v . E . S t ø c k l e r & C o . , E s b j e r g , 3 1 . Ø x n e b j e r g B r u g s f o r e n i n g , G a m t o f t e , 2 2 .

(5)

19 U n d e r f i r m a Trørød Brugsforening og

\ K ø b m a n d s h a n d e l , A.m.h.a. d r i v e s h a n d e l i 2 S ø l l e r ø d k o m m u n e a f e t s e l s k a b m e d b e -

§ g r æ n s e t a n s v a r , hvis v e d t æ g t e r e r a f 8 . a p r i l 1 1957. D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l u d g ø r d l 6 7 . 5 3 3 , 0 0 k r . M e d l e m m e r n e h æ f t e r i k k e f o r 2 s e l s k a b e t s f o r p l i g t e l s e r . S e l s k a b e t s b e s t y r e l s e d b e s t å r a f :

Eigil E d m u n d C h r i s t i a n s e n , H y l d e a g e r e n t 5 , 2 9 5 0 V e d b æ k , M o g e n s E r i k E l g a a r d P e t e r - 8 s e n . H y l d e a g e r e n 9 , 2 9 5 0 V e d b æ k , S v e n d

\ A a g e H a m m e r i c h , G ø n g e h u s v e j 159, 2 9 5 0 / V e d b æ k . E d i t h P e t e r s e n , I s l a n d s h ø j p a r k e n S 22, st. th., 2 9 9 0 N i v å , o g H e l e n M a r i e S t e i n e r 1 P e d e r s e n , K r o g h o l m g å r d s v e j 72, 2 9 5 0 V e d - J b æ k .

S e l s k a b e t t e g n e s a f d e n s a m l e d e b e s t y r e l s e . 1 P r o k u r a e r m e d d e l t H a r t v i g P e d e r s e n H ø j - 1 r u p , G ø n g e h u s v e j 153, 2 9 5 0 V e d b æ k .

B e k e n d t g ø r e l s e r til m e d l e m m e r n e o f f e n t - I l i g g ø r e s i d e n l o k a l e p r e s s e .

P o l i t i m e s t e r e n i L y n g b y , d e n 30. i a n u a r I 1975.

F i r m a e t »Dansk Finer-Center I/S v/ Kristen-

?. s e n o g W t r n f e l d « a f S i l k e b o r g a n m e l d e r , a t 3 d e n G e r d a M i k k e l s e n m e d d e l t e p r o k u r a til- J b a g e k a l d e s .

F i r m a e t »Fuglsang Savværk l/S v'Richard

\ P e t e r s e n o g T i d o W e d e l l « e r h æ v e t , d a f i r m a e t 3 o m d a n n e s til a k t i e s e l s k a b .

P o l i t i m e s t e r e n i S i l k e b o r g , d e n 31. i a n u a r f 1975.

J e n s e n - B a c h , S u l s t e d , g å r d e j e r O s k a r H e n ­ n i n g K r i s t o f f e r s e n , H j a l l e r u p , g å r d e j e r P o u l N i k o l a j H a n s e n , A s å o g g å r d e j e r N i e l s EI- s n a b , G a n d r u p .

S e l s k a b e t t e g n e s a f 3 b e s t y r e l s e s m e d l e m ­ m e r , h v o r a f d e n e n e s k a l v æ r e f o r m a n d e n e l l e r n æ s t f o r m a n d e n .

P r o k u r a e r m e d d e l t d i r e k t ø r O l e B a c h ­ m a n n .

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s h a v n , d e n 30.

j a n u a r 1975.

Sparekassen Sydjylland, Vejle, a n m e l d e r , a t d e r d e n 20. n o v e m b e r 1 9 7 4 e r v e d t a g e t æ n ­ d r i n g e r i s p a r e k a s s e n s v e d t æ g t e r , h v i l k e æ n d r i n g e r e r s t a d f æ s t e t a f T i l s y n e t m e d b a n ­ k e r o g s p a r e k a s s e r d e n 10. d e c e m b e r 1974.

E n d v i d e r e , a t d e n u d l å n s c h e f A r n e Z e d e r - k o f , F r e d e r i c i a , m e d d e l t e B - p r o k u r a æ n d r e s til A - p r o k u r a .

P o l i t i m e s t e r e n i V e j l e , d e n 30. j a n u a r 1975.

F i r m a e t »FS Krarup Maskinfabrik v/ Carl R a s m u s s e n o g S ø n n e r « , K r a r u p k o m m u n e p r . E s p e , s l e t t e s a f h a n d e l s r e g i s t e r e t v e d o v e r ­ g a n g til a n p a r t s s e l s k a b .

P o l i t i m e s t e r e n i S v e n d b o r g , d e n 30. j a n u a r F i r m a e t Bruno Christensen <& Sønner l/S a f T e r k e l s b ø l e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i T ø n d e r , d e n 30. j a n u a r

B j a r n e J e s p e r s e n a f S v e n d b o r g d r i v e r h a n -

b d e l o g h å n d v æ r k i S v e n d b o r g k ø b s t a d s o m 3 eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Nord-

\ f o s v/B. Jespersen«, S v e n d b o r g .

P o l i t i m e s t e r e n i S v e n d b o r g , d e n 30. j a n u a r

»Andelskartoffelmelsfabrikken VEN DS YS- L S E L « a n m e l d e r , a t d e r d e n 19. f e b r u a r 1 9 7 3 3 e r æ n d r e t v e d t æ g t e r . D e n i s e l s k a b e t i n d -

2 s k u d t e k a p i t a l e r v e k s l e n d e . M e d l e m m e r n e ri h æ f t e r d e s u d e n f o r s e l s k a b e t s f o r p l i g t e l s e r n m e d e n g a r a n t i f o r p l i g t e l s e p å k r . 1 0 p r . 1 0 0 A kg. t e g n e d e k a r t o f l e r .

B e s t y r e l s e n b e s t å r n u a f ; G å r d e j e r J e n s K r i s t i a n E s p e r s e n S ø r e n s e n , S k a l b o r g , f o r - n m a n d p r o p r i e t æ r K r i s t i a n K y l l e s b e c h J ø r - g g e n s e n , H j a l l e r u p , p r o p r i e t æ r H a n s P e t e r a B r ø d s g a a r d , T v e r s t e d , p r o p r i e t æ r A a g e B a y

R i t a O l i v i a H a n s e n f ø d t S ø r e n s e n , d e r v a r eneste ansvarlige indehaver af firmaet; Bud- d i n g e T r æ l a s t h a n d e l v / A a . H a n s e n a f G l a d s a x e k o m m u n e e r a f g å e t v e d d ø d e n . F i r m a e t f o r t ­ s æ t t e s u f o r a n d r e t m e d h ø j e s t e r e t s s a g f ø r e r A r n e V i c t o r H a n s e n a f K ø b e n h a v n s o m e k s e ­ k u t o r .

P o l i t i m e s t e r e n i G l a d s a x e , d e n 31. j a n u a r

B o R u n e H e l l d é n a f I k a s t k o m m u n e u d ­ ø v e r i n d u s t r i d r i f t i H e r n i n g k ø b s t a d s o m e n e ­ ste ansvarlige indehaver af firmaet Wiki of Denmark v/B. R. Helldén.

P o l i t i m e s t e r e n i H e r n i n g , d e n 31. j a n u a r F i r m a e t »Jola ved Jens Andersen« af S ø n d e r ­ b o r g e r h æ v e t .

(6)

F i r m a e t »Sønderborg Stempelfabrik v/K.

H o l m a n n M a d s e n « a f S ø n d e r b o r g e r h æ v e t . P o l i t i m e s t e r e n i S ø n d e r b o r g , d e n 31. j a n u ­ a r 1975.

Middelfart Sparekasse a n m e l d e r , a t d e n o v e r a s s i s t e n t K e n n e t h B r ø n l u n d P e d e r s e n m e d d e l t e p r o k u r a e r t i l b a g e k a l d t o g i s t e d e t e r p r o k u r a m e d d e l t o v e r a s s i s t e n t H u g o N i e l ­ s e n o g o v e r a s s i s t e n t B e n t H ø r b y J e n s e n h v e r f o r s i g i f o r e n i n g m e d d i r e k t ø r H a r r y J u n g , k o n t o r c h e f H a n s E r i k B r ø n s e r u d e l l e r k a s s e ­ r e r E l m e r G å r d e .

P o l i t i m e s t e r e n i M i d d e l f a r t , d e n 30. j a n u a r 1975.

F i r m a e t »I. M. Frellsen, indehaver Ole Frell- sen« a f R o s k i l d e h a r m e d d e l t C l a u s F r e l l s e n p r o k u r a .

P o l i t i m e s t e r e n i R o s k i l d e , d e n 3. f e b r u a r 1975.

F i r m a e t »Tømrerfirmaet Brix I/S« d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i K j e l l e r u p k o m m u n e .

E j n a r B r i x o g N i e l s A a g e B r i x , b e g g e a f K j e l l e r u p k o m m u n e , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a ­ g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i V i b o r g k ø b s t a d m.v., d e n 3. f e b r u a r 1975.

F i r m a e t Sydhavnens Motorværksted v/ An­

d e r s e n o g V i b e a f R ø n n e , e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n p å B o r n h o l m , d e n 3. f e b r u ­ a r 1975.

I m e d f ø r a f f o r s k r i f t e r n e i l o v n r . 7 2 a f 2 7 . m a r t s 1 9 2 9 e r f ø l g e n d e f i r m a :

»K. A. Jørgensen I/S v/ K. A. & P. Jørgensen«

R ø d o v r e k o m m u n e , u d s l e t t e t a f h a n d e l s r e g i ­ s t r e t i H v i d o v r e .

P o l i t i m e s t e r e n i H v i d o v r e , d e n 31. j a n u a r 1975.

F i r m a e t »Bak Larsen og Co.« a f V i b o r g k o m m u n e , e r o p h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i V i b o r g k ø b s t a d m.v., d e n 3. f e b r u a r 1975.

F i r m a e t »Brdr. Nielsens Maskinfabrik, Sten­

s t r u p , indehaver Ej g il Nielsen«, S t e n s t r u p , s l e t ­ t e s a f h a n d e l s r e g i s t e r e t v e d o v e r g a n g til a n ­ p a r t s s e l s k a b .

Politimesteren i S v e n d b o r g , d e n 3. f e b r u a r 1975.

F i r m a e t »SAPOVIT ved John Jønsson og C o . « d r i v e r h a n d e l i G e n t o f t e k o m m u n e .

J o h n I b J ø n s s o n a f G e n t o f t e o g A x e l C r o - n e a f K a r l e b o e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i G e n t o f t e , d e n 4. f e b r u a r 1975.

K a r s t e n K r o g h H a n s e n a f H o r s e n s k o m ­ m u n e d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k s a m t u d ­ ø v e r i n d u s t r i d r i f t i H o r s e n s k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f f i r m a e t

»Kræmmeren v/ Karsten Krogh Hansen«.

F i r m a e t »Sørensen & Lundager« a f J u e l s ­ m i n d e k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i H o r s e n s m.v., d e n 3. f e -

b r ^ a i ^ W l

F i r m a e t »Intersound Music ved Johnny Mil­

t o n M i k k e l s e n & P e e r B e n n i Neslein« d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i G r e v e k o m m u n e . J o h n n y M i l t o n M i k k e l s e n a f K ø b e n h a v n s k o m m u n e o g P e e r B e n n i N e s l e i n a f G r e v e k o m m u n e e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g ­ n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t J o h n n y M i l t o n M i k ­ k e l s e n o g P e e r B e n n i N e s l e i n h v e r f o r sig.

P o l i t i m e s t e r e n i R o s k i l d e , d e n 4. f e b r u a r 1975.

Til K ø b e n h a v n s h a n d e l s r e g i s t e r e r m o d t a ­ g e t f ø l g e n d e a n m e l d e l s e r ;

F i r m a e t Hilligsøe Køedt & Co. h a r t i l b a g e ­ k a l d t d e H o l g e r V a l d e m a r J i i r g e n s , H e n n i n g O l a f M å n s s o n , A x e l S i m m e l k j æ r P e d e r s e n o g W i l l y S t a a c k givne k o l l e k t i v p r o k u r a e r .

F i r m a e t Messen Hilligsøe Køedt & Co. h a r t i l b a g e k a l d t d e H o l g e r V a l d e m a r J i i r g e n s , H e n n i n g O l a f M å n s s o n , A x e l S i m m e l k j æ r P e d e r s e n o g Willy S t a a c k g i v n e k o l l e k t i v p r o ­ k u r a e r .

F i r m a e t Cronit v/firmaet Valentin Aage M o l l e r & C o. e r a f m e l d t a f h a n d e l s r e g i s t r e t , e f t e r a t n a v n e t e r o v e r t a g e t a f e t a k t i e s e l s k a b .

F i r m a e t Skjold Heyde e r a f m e l d t a f d e t h e r v æ r e n d e h a n d e l s r e g i s t e r , e f t e r a t f o r r e t - n i n g s k o n t o r e t e r o v e r f l y t t e t til G l a d s a x e .

F i r m a e t Dansk Boligmontering v/Henry

/ /ø/Z é' / ' e r h æ v e t .

P o u l R i c h t e r J ø r g e n s e n d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k s o m e n e s t e a n s v a r l i g i n d e h a v e r a f firmaet Ingeniørfirmaet P. Richter Jørgensen.

K ø b e n h a v n s magistrat, d e n 5. f e b r u a r 1975.

(7)

21 Berigtigelse

T i l b e r i g t i g e l s e a f b e k e n d t g ø r e l s e i S t a t s t i - b d e n d e n r . 2 1 f o r d e n 2 9 . j a n u a r 1 9 7 5 v e d r ø -

^ rende firmaet Universitetshogladen/Bogladen c\ p å R i g s h o s p i t a l e t / N a t u r f a g s h o g l a d e n b e k e n d t - g g ø r e s , a t n a v n e t p å d e t e n e b e s t y r e l s e s m e d - il l e m r e t t e l i g b u r d e h a v e v æ r e t a n f ø r t s o m 3 E i n e r C a r s t e n s e n .

K ø b e n h a v n s m a g i s t r a t , d e n 5 . f e b r u a r I 1 9 7 5 .

A a g e S m i d t , N y k ø b i n g F . , d r i v e r h å n d v æ r k i i N y k ø b i n g F . k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i - 5 ge indehaver af firmaet DARROL-INDRET-

\ NIN G v/Aa. Smidt.

P o l i t i m e s t e r e n i N y k ø b i n g F . m . v . , d e n 5 . I j a n u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Dentronic I/S v/Thomsen og Voge-

\ Hus« d r i v e r h a n d e l o g i n d u s t r i d r i f t i Å r h u s

>I k o m m u n e .

S ø r e n T h o m s e n , S k ø d s t r u p , o g S v e n d V o - g g e l i u s , S k ø d s t r u p , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e D o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i Å r h u s , d e n 5 . f e b r u a r i 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Den lille Salon ved Fritze G/erring . J e n s e n « , S v e n d b o r g , e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i S v e n d b o r e , d e n 5 . f e b r u a r

_1_^5,

F i r m a Grantofte-Sport ved Stig Vikborg og

\. Elvira J e n s e n d r i v e r h a n d e l i B a l l e r u p k o m - I m u n e .

S t i g B r i n k V i k b o r g a f B a l l e r u p o g E l v i r a [ M a t h i l d e J e n s e n a f K ø b e n h a v n e r d e a n s v a r - 1 l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

S ø r e n S k j o l d H e y d e a f V æ r l ø s e d r i v e r i h a n d e l i V æ r l ø s e k o m m u n e s o m e n e s t e a n -

? svarlige indehaver af firmaet SKJOLD

\ HEYDE.

P r o k u r a e r m e d d e l t B i r t h e H e y d e o g T o r - i b e n L a u r i t s e n til a t t e g n e f i r m a e t h v e r f o r s i g . P o l i t i m e s t e r e n i G l a d s a x e , d e n 5 . f e b r u a r [ 1 9 7 5 .

»Scanild Trading Compagny v/Jørn Jacobsen i o g I. S v e n d s e n « a f Å l b o r g k o m m u n e e r h æ v e t .

F i r m a e t »Scan Trading Co. v/Sv. A. Jacobsen i o g K a i S v e n d s e n « d r i v e r h a n d e l i Å l b o r g

»I k o m m u n e .

S v e n d A a g e J a c o b s e n , S e b b e r s u n d , o g K a i S v e n d s e n , Å l b o r g , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

P o l i t i m e s t e r e n i Å l b o r g m . v., d e n 3. f e b r u ­ a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Nordisk Kasseapparat ved Nazmi O z d e m i r o g E r c a n Y a s a « a f Å l b o r g k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å l b o r g m . v., d e n 3. f e b r u ­ a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Nordisk Skræderi v/ L. Eeldstein«

a f R a n d e r s e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i R a n d e r s , d e n 3. f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Axel Rasmussen & Co.« a f J u e l s ­ m i n d e k o m m u n e e r h æ v e t .

F i r m a e t »Andersen og Rasmussen« a f J u e l s ­ m i n d e k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i H o r s e n s m . v., d e n 5 . f e ­ b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Fiskernes Fællessalgsforening« a f H o l b æ k k o m m u n e e r h æ v e t .

U n d e r f i r m a »Fiskernes Fællessalg.sforening i H o l b æ k « d r i v e s h a n d e l m e d f i s k i H o l b æ k k o m m u n e a f e t s e l s k a b m e d b e g r æ n s e t a n ­ s v a r , h v i s v e d t æ g t e r e r a f 1 4 . d e c e m b e r 1 9 5 7 . D e n i s e l s k a b e t i n d s k u d t e k a p i t a l e r v e k s l e n ­ d e . M e d l e m m e r n e h æ f t e r i n s o l i d u m f o r s e l ­ s k a b e t s f o r p l i g t e l s e r .

S e l s k a b e t s b e s t y r e l s e b e s t å r a f A l f O l s e n , U d b y , H o l b æ k , f o r m a n d , F r o d e H a n s e n , H ø l k e r u p , N y k ø b i n g S j . , S v e n d O v e D a n i e l ­ s e n , A t t e r u p , G r e v i n g e , B e n t N i e l s e n , M å r s ø , J e n s J e n s e n , O r ø , H o l b æ k , o g P o u l N i e l s e n , O r ø , H o l b æ k . S e l s k a b e t t e g n e s a f f o r m a n d e n a l e n e . P r o k u r a e r m e d d e l t b e s t y r e r S v e n d A a g e A n d e r s e n . B e k e n d t g ø r e l s e r til m e d l e m ­ m e r n e s k a l i k k e s k e i o f f e n t l i g e t i d e n d e r .

F i r m a e t »Avlsgårdens Offset ved Tove Falle­

s e n , J ø r g e n F a l l e s e n o g O l e H a n s e n « d r i v e r h å n d v æ r k i T ø l l ø s e k o m m u n e . T o v e M a r g r e ­ t h e F a l l e s e n , J ø r g e n F a l l e s e n o g O l e H a n s e n , a l l e a f T ø l l ø s e k o m m u n e , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t h v e r f o r s i g .

A f t i l s y n s r å d e t f o r »Holbæk Amts Sparekas­

se«, H o l b æ k , e r u d t r å d t l a n d s r e t s s a g f ø r e r C h r i s t e n N i e l s e n L e d a g e r . S o m n y e m e d l e m -

(8)

m e r e r i n d t r å d t s k o v r i d e r , h o f j æ g e r m e s t e r J a k o b E s t r u p , K o n g s d a l , M ø r k ø v , l a n d s r e t s ­

s a g f ø r e r K a j N ø r r e g a a r d P l e j d r u p , H o l b æ k , o g f o r s t a n d e r i n d e , f r u A a s e S t o r m - H a n s e n , H o l b æ k .

S p a r e k a s s e n h a r m e d d e l t T o r b e n J ø r g e n ­ s e n p r o k u r a , s å l e d e s a t h a n t e g n e r i f o r b i n ­ d e l s e m e d e n a n d e n p r o k u r i s t e l l e r i f o r b i n ­ d e l s e m e d d i r e k t ø r e n e l l e r e t m e d l e m a f til­

s y n s r å d e t . D e n O l e S k j ø d s t r u p H a n s e n , C o n ­ n i e M e r e t e L a r s e n o g I n g e r l i s e L a r s e n m e d ­ d e l t e p r o k u r a e r t i l b a g e k a l d t .

P o l i t i m e s t e r e n i H o l b æ k m . v., d e n 5 . f e ­ b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Jens Frejlev Christensen (& Søn I ' S , A a r s « d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k o g u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t i Å r s k o m m u n e .

J e n s F r e j l e v C h r i s t e n s e n o g P o u l E r i k C h r i s t e n s e n , b e g g e a f Å r s , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t J e n s F r e j l e v C h r i s t e n ­ s e n o g P o u l E r i k C h r i s t e n s e n h v e r f o r s i g .

P o l i t i m e s t e r e n i L ø g s t ø r , d e n 4 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Sumeer Imports l/S v/ Karin Hil­

d e b r a n d t S ø r e n s e n o g S h r i r a m S h a r m a « a f R ø d o v r e k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i H v i d o v r e , d e n 7 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

1 m e d f ø r a f f o r s k r i f t e r n e i l o v n r . 7 2 . a f 2 7 . marts 1929 er følgende firma »Northern Im­

port & Commerce af Householdarticles v/ M. B.

P a a s k e « a f H v i d o v r e k o m m u n e u d s l e t t e t a f h a n d e l s r e g i s t r e t i H v i d o v r e .

P o l i t i m e s t e r e n i H v i d o v r e , d e n 5 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

I m e d f ø r a f f o r s k r i f t e r n e i l o v n r . 7 2 . a f 2 7 . marts 1929 er følgende firma: »John Nielsen«

a f R ø d o v r e k o m m u n e u d s l e t t e t a f h a n d e l s r e ­ g i s t r e t i H v i d o v r e .

P o l i t i m e s t e r e n i H v i d o v r e , d e n 5 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Danor Furniture Agency, M. E.

O l s e n « a f H v i d o v r e k o m m u n e e r h æ v e t . P o l i t i m e s t e r e n i H v i d o v r e , d e n 6 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »I S H. Jørgensen og E. Holm« a f F å b o r g , e r h æ v e t .

F i r m a e t »Faaborg møbellager v/ Jørgen H e n r y N i e l s e n « a f F å b o r g , e r h æ v e t .

F i r m a e t »Auto-hjælpen ved Gottwald og Pe­

t e r s e n « a f F å b o r g , e r h æ v e t .

F i r m a e t »E. N. Knippel« a f F å b o r g , e r h æ ­ v e t .

F i r m a e t »J. Ernst's Sølvvarefabrik« a f A s ­ s e n s , e r h æ v e t .

F i r m a e t »Øxnebjerg Brugsforening« a f G a m t o f t e k o m m u n e , e r h æ v e t .

F i r m a e t »V. og B. Axelsen, møbelfabrik« a f K ø n g k o m m u n e , e r h æ v e t . F i r m a e t e r o m ­ d a n n e t til a k t i e s e l s k a b .

F i r m a e t »Allested Installationsforretning v ' K a j S o m m e r « a f A l l e s t e d - V e j l e k o m m u n e , e r h æ v e t . F i r m a e t e r o m d a n n e t til a k t i e s e l s k a b .

P o l i t i m e s t e r e n i A s s e n s p o l i t i k r e d s , d e n 6 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t Brdr. Thufason u d ø v e r i n d u s t r i ­ d r i f t o g h a n d e l i G e n t o f t e k o m m u n e . J ø r g e n T h u f a s o n a f G e n t o f t e o g P e r T h u f a s o n a f L y n g b y - T å r b æ k e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

F i r m a e t e r o v e r f l y t t e t f r a K ø b e n h a v n s k o m m u n e .

P o l i t i m e s t e r e n i G e n t o f t e , d e n 6 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

S v e n d A a g e J e n s e n a f H a d e r s l e v , d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i H a d e r s l e v k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f f i r m a e t

»Haderslev Isolering v/ Svend Aage Jensen«.

P o l i t i m e s t e r e n i H a d e r s l e v , d e n 5 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Carl Gotze & Søn I/S« d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i H i l l e r ø d k o m m u n e . C a r l J o h a n L a u r i t z G o t z e o g C a r s t e n G 5 t z e , b e g g e a f H i l l e r ø d k o m m u n e , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P r . p r o k u r a t e g n e s f i r m a e t a f d e l t a g e r n e h v e r f o r s i g .

P o l i t i m e s t e r e n i H i l l e r ø d , d e n 5 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

P o u l G i n n e r u p a f A l l e r ø d k o m m u n e d r i v e r h a n d e l i A l l e r ø d k o m m u n e s o m e n e s t e a n ­ svarlige indehaver af firmaet »MISSION- PHARMA V. P. Ginnerup«.

P o l i t i m e s t e r e n i H i l l e r ø d , d e n 5 . f e b r u a r 1975.

(9)

2 3 F i r m a e t »Fritids Forum I S ved Svend og Ole i B r a s k « d r i v e r h a n d e l o g u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t i

^ R o s k i l d e k o m m u n e . S v e n d B r a s k o g O l e 3 B r a s k , b e g g e a f R o s k i l d e , e r d e a n s v a r l i g e b d e l t a g e r e .

P o l i t i m e s t e r e n i R o s k i l d e , d e n 6 . f e b r u a r [ 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Tempo Automat Service v ' Peter

\ H a n s e n o g A l l a n P e t e r s e n « d r i v e r h a n d e l o g ri h å n d v æ r k o g u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t i G ø r l e v

^ k o m m u n e . P e t e r F l a n s e n o g A l l a n P e t e r s e n , d b e g g e a f G ø r l e v , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e 3 o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i S l a g e l s e p o l i t i k r e d s , d e n 5 . 1 f e b r u a r 1 9 7 5 .

E r i k W i l h e l m G r e v e n k o p - C a s t e n s k i o l d a f i S l a g e l s e d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i S l a g e l s e J k o m m u n e s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f 1 firmaet »GRE-CA-MINK v E. W. Grevenkop-

) Castenskiold«.

P o l i t i m e s t e r e n i S l a g e l s e p o l i t i k r e d s , d e n 5 . 1 f e b r u a r 1 9 7 5 .

J e n s J ø r g e n S v e n n i n g H a n s s o n a f S l a g e l s e 3 d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i S l a g e l s e k ø b s t a d 2 s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r a f f i r m a e t n »Glas Hansson v/ Svenning Hansson«.

P o l i t i m e s t e r e n i S l a g e l s e p o l i t i k r e d s , d e n 5 . 1 f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Hammerum v/ H. Jensen & Søn«

B a f Å l b o r g k o m m u n e e r h æ v e t .

K j e l d K o l i n d J e n s e n a f N ø r r e s u n d b y d r i v e r

"1 h a n d e l i Å l b o r g k o m m u n e s o m e n e s t e a n - z s v a r l i g e i n d e h a v e r a f f i r m a e t » H a m m e r u m v/

\ Kjeld Kolind Jensen«.

P o l i t i m e s t e r e n i Å l b o r g m . v . , d e n 6 . f e b r u - B a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »E. K. trælakering v/ Lilli Kellvig«, I K o l d i n g , e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i K o l d i n g m . v . , d e n 6 . f e b r u -

B a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »ELEKTROLAK v, E. Lauritsen«, I K o l d i n g , e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i K o l d i n g m . v . , d e n 6 . f e b r u - s a r 1 9 7 5 .

F i r m a Herlev Autolakereri v Knud Bech

\ N i e l s e n a f H e r l e v k o m m u n e e r h æ v e t .

S v e n d F r e d e r i k J e s p e r s g a a r d a f H e r l e v d r i v e r h å n d v æ r k i H e r l e v k o m m u n e s o m eneste ansvarlige indehaver af firmaet Herlev Autolakereri v ' Svend F. Jespersgaard.

P o l i t i m e s t e r e n i G l a d s a x e , d e n 7 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

A a g e N i e l s e n , d e r v a r m e d i n d e h a v e r a f f i r m a e t » M . N i e l s e n s T ø m m e r h a n d e l « a f E g v a d k o m m u n e , e r a f g å e t v e d d ø d e n . F i r m a e t f o r t ­ s æ t t e s u æ n d r e t a f d e n h i d t i d i g e m e d i n d e h a ­ v e r T a g e N i e l s e n .

P o l i t i m e s t e r e n i R i n g k ø b i n g , d e n 7 . f e b r u ­ a r 1 9 7 5 .

A f b e s t y r e l s e n f o r »Gislev Brugsforening«, G i s l e v , e r u d t r å d t S ø r e n J o h a n n e s K n u d s e n , G e r d a J a c o b s e n , V a l d e m a r R y e , G i s l e v S ø l t , V i g g o K i l d e l u n d , S a n d a g e r , o g C h r i s t i a n W e s t , L a m d r u p , a l l e m e d p o s t a d r e s s e 5 8 5 4 G i s l e v , o g i s t e d e t e r i n d t r å d t P o u l N i e l s e n , S o l v æ n g e t 9 , T h o r k i l d J ø r g e n s e n , L a m d r u p - v e j 7 7 , K r i s t e n A n d e r s e n , K i l d e m a r k e n 17, a l l e m e d p o s t a d r e s s e 5 8 5 4 G i s l e v , P e d e r A n d e r s e n , K u l l e r u p v e j 4 , F j e l l e r u p , 5 8 5 6 R y s l i n g e o g K a r l E s b e n H a n s e n , S p a n g g å r d s - v e j I , S v i n d i n g e , 5 8 5 3 Ø r b æ k . S a m t i d i g a n m e l d e s , a t v e d t æ g t e r n e e r æ n d r e t d e n 3 0 . s e p t e m b e r 1 9 6 9 , o g a t d e n S ø r e n J o h a n n e s K n u d s e n o g J e n s S c h i f t e r i f o r e n i n g a n m e l d t e p r o k u r a e r t i l b a g e k a l d t , o g a t d e r e r m e d d e l t p r o k u r a til J e n s S c h i f t e r o g P o u l N i e l s e n i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i S v e n d b o r g , d e n 7 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

A f b e s t y r e l s e n f o r »Ringe og Omegns Brugs­

f o r e n i n g « , R i n g e , e r u d t r å d t P e t e r A x e l J a ­ k o b s e n E h r e n b e r g , J ø r g e n M a d s e n , B o l t i n g e , E j n e r J e n s e n , J u l i u s R a s m u s s e n , G u s t a v N i e l ­ s e n , K e l l e r u p M a r k , o g A n d e r s H e n r i k s e n , L a m m e h a u g e , a l l e m e d p o s t a d r e s s e 5 7 5 0 R i n g e , o g i s t e d e t e r i n d t r å d t M o r i t z K n u d ­ s e n , K l ø v e r v e j 3, B e n t J ø r g e n s e n , T o f t e v e j 7 , R a g n h i l d J e n s e n , T o f t e v e j 9 , H e n r y J e n s e n , J e r n b a n e g a d e 3 9 , H e n n i n g P o u l s e n , K i l d e ­

v a n g e n 4 2 , o g O v e M a d s e n , B o l t i n g g å r d v e j 14, a l l e m e d p o s t a d r e s s e 5 7 5 0 R i n g e . D e n P e t e r A x e l J a k o b s e n E h r e n b e r g m e d d e l t e p r o k u r a e r t i l b a g e k a l d t o g p r o k u r a e r m e d ­ d e l t M o r i t z K n u d s e n , R i n g e .

P o l i t i m e s t e r e n i S v e n d b o r g , d e n 7. f e b r u a r 1975.

(10)

K n u d R a s m u s J e n s e n a f Å l b o r g d r i v e r h å n d v æ r k i Å l b o r g k o m m u n e s o m e n e s t e ansvarlige indehaver af firmaet »Aalborg Ma­

rine Motor v/ Knud R. Jensen«.

P o l i t i m e s t e r e n i Å l b o r g m . v . , d e n 7 . f e b r u ­ a r 1 9 7 5 .

A f b e s t y r e l s e n f o r f i r r n a e t »Andelssvineslag- t e r i e t N ø r r e s u n d b y « a f Å l b o r g k o m m u n e e r u d t r å d t C h r i s t e n H a n s e n N i e l s e n o g i s t e d e t e r i n d t r å d t K r i s t e n W i n t h e r S ø n d e r h a v e n , S d r . S k o v s g a a r d , B r o v s t .

P o l i t i m e s t e r e n i Å l b o r g m . v . , d e n 7 . f e b r u ­ a r 1 9 7 5 .

N i e l s - B ø r g e L u n d F e r d i n a n d s e n a f G r æ - s t e d - G i l l e l e j e k o m m u n e d r i v e r h a n d e l o g h å n d v æ r k i G r æ s t e d - G i l l e l e j e k o m m u n e s o m eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Gille­

leje Skibs- og Bådeværft v. N.-B. Ferdinand­

sen«.

P o l i t i m e s t e r e n i H i l l e r ø d , d e n 6 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

J o h a n S c h l i c h t i n g a f S l a n g e r u p k o m m u n e d r i v e r h a n d e l i S l a n g e r u p k o m m u n e s o m eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Have- møbel-Centret. Slangerup Isenkram v. Johan Schlichting.«

P o l i t i m e s t e r e n i H i l l e r ø d , d e n 6 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

U n d e r f i r m a »Carlsro Dentallaboratorium K ' S « d r i v e s d e n t a l l a b o r a t o r i e v i r k s o m h e d o g h a n d e l i R ø d o v r e k o m m u n e a f e t k o m m a n ­ d i t s e l s k a b , h v i s v e d t æ g t e r e r a f 2 7 . n o v e m b e r 1 9 7 4 . F o r s e l s k a b e t s f o r p l i g t e l s e r h æ f t e r

» T a n d l æ g e r n e G e r t B o r r i n g - M ø l l e r o g P o u l K l e r c k e A p S « a f R ø d o v r e k o m m u n e m e d h e l e d e t s f o r m u e , m e d e n s d e ø v r i g e d e l t a g e ­ r e , d e r i a l t h a r i n d s k u d t 4 5 . 0 0 0 k r . k u n h æ f t e r m e d d e r e s i n d s k u d .

S e l s k a b e t t e g n e s a f t a n d l æ g e G e r t B o r - r i n g - M ø l l e r , F u g l e g å r d s v æ n g e t 4 8 , G e n t o f t e , o g a f t a n d l æ g e P o u l K l e r c k e , H e l m s v e j 4 0 , B a g s v æ r d , h v e r f o r s i g .

M e d d e l e l s e til d e l t a g e r n e s k a l i k k e o f f e n t ­ l i g g ø r e s i p r e s s e n .

P o l i t i m e s t e r e n i H v i d o v r e , d e n 1 0 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

I f i r m a e t »INDKØBSFORENINGEN AF 1 9 6 4 a . m . b . a . « , K o l d i n g , e r s k e t f ø l g e n d e æ n d r i n g e r ;

A f b e s t y r e l s e n e r u d t r å d t J a k o b J o n n y J o h a n n e s e n , R e b æ k , K o l d i n g , o g H e l m e r T h o m s e n , S v e n d b o r g . I d e r e s s t e d e r i n d t r å d t P o u l I s a k s e n , O d e n s e , o g J e n s A d o l p h P e t e r ­ s e n , V o r d i n g b o r g . I n g v a r d L a r s e n , H o l s t e b r o , e r v a l g t til f o r m a n d .

M e d l e m m e r n e h æ f t e r f o r s e l s k a b e t s f o r ­ p l i g t e l s e r m e d t a b s k a u t i o n f o r 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 k r . , f o r d e l t e f t e r n æ r m e r e r e g l e r .

P r o k u r a e r m e d d e l t I n g v a r d L a r s e n , H o l ­ s t e b r o , E g o n K n u d s e n , S ø n d e r b o r g , d i r e k t ø r T T i o r k i l d L a u s t s e n , K o l d i n g , o g ø k o n o m i c h e f K n u d L e h d e G r a v e r s e n , K o l d i n g , 2 i f o r e ­ n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i K o l d i n g , d e n 5 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Evers' Vinimport ved Poul og Vil­

h e l m Evers« d r i v e r h a n d e l i R o s k i l d e k o m m u ­ n e . P o u l E v e r s a f R o s k i l d e o g V i l h e l m E m i l E v e r s a f B r ø n s h ø j e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i R o s k i l d e , d e n 1 0 . f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t Bornholms Andelsslagteri a.m.b.a.

a f R ø n n e a n m e l d e r , a t s e l s k a b e t s b e s t y r e l s e n u b e s t å r a f ;

P o u l J ø r g e n M u n c h , A a g å r d , P e d e r s k e r , F r e d e C h r i s t i a n G r e g e r s e n , V i r k e l y s t , K l e m e n s k e r ,

O r l a S o d e , D y n d e g å r d , N y k e r ,

H e n n i n g N i e l s e n , V e n n e r s l y , Ø s t e r m a r i e , F o l m e r K o f o e d N i e l s e n , L a n g e d e b y g å r d , B o d i l s k e r ,

J ø r g e n A n d r e a s S o n n e , J o h n s t r u p , K l e ­ m e n s k e r , o g

C a r l O t t o K o e f o e d , B r u n s g å r d , N y l a r s . T i l f o r m a n d f o r b e s t y r e l s e n e r v a l g t F r e d e C h r i s t i a n G r e g e r s e n , V i r k e l y s t , K l e m e n s k e r .

P o l i t i m e s t e r e n p å B o r n h o l m , d e n 10. f e ­ b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »DANSK AKRYL-PLADE FA­

B R I K v j H o l g e r H e i n i n g H a n s e n « , H ø j e - T å - s t r u p k o m m u n e , e r h æ v e t o g o m d a n n e t til a n ­ p a r t s s e l s k a b .

P o l i t i m e s t e r e n i G l o s t r u p , d e n 10. f e b r u a r 1 9 7 5 .

»Maskinfabriken Poco« v . P o u l C h r i s t e n ­ s e n e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i N y b o r g , d e n 10. f e b r u a r 1975.

(11)

2 5

F i r m a e t WE-HA vj Werner Petersen,

T ø n d e r e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i T ø n d e r , d e n 10. f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Tårnby Træindustri v/ Fr. B. Mal- t h e s e n « , T å r n b y k o m m u n e , e r h æ v e t .

F i r m a e t »Tårnby Karosserifabrik v! H. K.

H a n s e n « , T å r n b y k o m m u n e , e r h æ v e t . F i r m a e t »Kr. Henriksen og Johs. Olsen«, T å r n b y k o m m u n e , e r h æ v e t .

F i r m a e t »Ægco vj A. Sørensen«, T å r n b y k o m m u n e , e r h æ v e t .

F i r m a e t »Kongelundens Autoværksted v/' K u r t J e n s e n « , T å r n b y k o m m u n e , e r h æ v e t .

F i r m a e t »Delta Belysning v' Børge Bahr«, T å r n b y k o m m u n e , e r h æ v e t .

F i r m a e t »Toshin Scandinavia vj Tage Jen­

sen«, T å r n b y k o m m u n e , e r h æ v e t .

F i r m a e t »Hero Produkter v/ Inge Mvhre«, T å r n b y k o m m u n e , e r h æ v e t .

F i r m a e t »Kastrup Brændselsforretning v ' J.

P . P o u l s e n « , T å r n b y k o m m u n e , e r h æ v e t . F i r m a e t »Tårnby Farvehandel v/ Svend Ras­

m u s s e n « , T å r n b y k o m m u n e , e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i T å r n b y , d e n 11. f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t TRICA-MARKED v/ Povl Erik og B e n t T o l b o d d r i v e r h a n d e l i F r e d e r i k s h a v n k o m m u n e .

P o v l E r i k T o l b o d o g F l a n s B e n t T o l b o d b e g g e a f F r e d e r i k s h a v n k o m m u n e e r d e a n ­ s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e ­ n i n g .

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s h a v n , d e n 11.

f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Hornsved Maskinsnedkeri I/S v E i g i l M e h r o g D a n M e h r « d r i v e r h å n d v æ r k o g i n d u s t r i i J æ g e r s p r i s k o m m u n e .

S n e d k e r m e s t r e n e E i g i l V a n g W i l h e l m M e h r o g D a n B r u n o M e h r e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t E i g i l V a n g W i l h e l m M e h r o g D a n B r u n o M e h r h v e r f o r s i g .

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s s u n d , d e n 7 . f e ­ b r u a r 1 9 7 5 .

A r t h u r M a d s e n , d e r v a r m e d i n d e h a v e r a f f i r m a e t » A r t h u r M a d s e n & C o . « , e r a f g å e t v e d d ø d e n .

I s t e d e t i n d t r æ d e r a f d ø d e s e f t e r l e v e n d e h u s t r u A l m a M a r g r e t h e M a d s e n , f. H a n s e n , a f F r e d e r i k s b e r g k o m m u n e s o m u n d e r s k r i f t s - b e r e t t i g e t d e l t a g e r s a m m e n m e d d e n h i d t i d i ­ g e d e l t a g e r B e n g t L a r s e n , n u a f B i r k e r ø d k o m m u n e .

D e l t a g e r n e t e g n e r f i r m a e t h v e r f o r s i g . A l i M a h m o u d E l B o u r i d i e r u d t r å d t a f f i r ­ maet »MANSOTEX vj Ali og Ahmed El Bouri­

di«, d e r f o r t s æ t t e s u æ n d r e t m e d d e n h i d t i d i g e d e l t a g e r A h m e d F l a n a f i M a h m o u d E l B o u r i ­ d i s o m e n e s t e a n s v a r l i g e i n d e h a v e r .

F i r m a e t »P. R. Madsen« e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i F r e d e r i k s b e r g b i r k , d e n 10. f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a Bjørntoft & søn l/S u d ø v e r i n d u s t r i ­ d r i f t i B a l l e r u p k o m m u n e .

A l f r e d B j ø r n t o f t a f G e n t o f t e o g E r l i n g B j ø r n t o f t a f R ø d o v r e e r d e a n s v a r l i g e d e l t a ­ g e r e o g t e g n e r f i r m a e t i f o r e n i n g .

P r o k u r a e r m e d d e l t A l f r e d B j ø r n t o f t o g E r l i n g B j ø r n t o f t h v e r f o r s i g .

F i r m a Chr. Sørensen a f G l a d s a x e k o m m u ­ n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i G l a d s a x e , d e n 11. f e b r u a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t »Frejlev Cementstøberi, Mørtelværk

& Grusgrav vj Jens Mølgaard og Jens-Erik M ø l g a a r d « u d ø v e r i n d u s t r i d r i f t i Å l b o r g k o m m u n e .

J e n s M ø l g a a r d o g J e n s - E r i k M ø l g a a r d , b e g g e a f F r e j l e v , e r d e a n s v a r l i g e d e l t a g e r e .

P o l i t i m e s t e r e n i Å l b o r g m . v . , d e n 11. f e b r u ­ a r 1 9 7 5 .

F i r m a e t WIRELLA v M. H. Kjøngsdal a f S ø l l e r ø d k o m m u n e e r h æ v e t .

P o l i t i m e s t e r e n i L y n g b y , d e n 11. f e b r u a r 1 9 7 5 .

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Det rejser det overordnede spørgsmål, i hvilken grad det er muligt at regulere amternes og kommunernes adfærd på de mange områder, hvor amterne og kommunerne har og har fået

Gruppen omfatter således også grønlandske børn, der er blevet adopteret af danske forældre, men ikke børn født i Danmark af grønlandske forældre.. Et af problemerne i

Bilag 4 Beregning af løn og arbejdstid i job med løntilskud til dagpengeberettigede ledige og ledige der modtager kontant- eller starthjælp alene pga. ledighed hos

Skulde nu den til Prisoverholdelsen direkte forpligtede Handlende sælge til Underpris, indtræder de ved Krænkelse af kontraktmæssige Forhold normale Følger. Der kan

Personalet måtte gerne hjælpe de unge med at udfylde skemaets forside, hvor de skulle svare på, hvornår de blev ind- og udskrevet, hvor mange gange de havde været indlagt

In 1919, Ford Motor Company established its first assembly plant on the European mainland in Copenhagen, Denmark.. Based on a Fordist productive model, including technology and

sen, Herning, 105. Ballerup Installation v/Børge Nielsen, 107. Bertelsen Biler, Frederiksberg, 116. Bnmex v/Per Kristiansen, Brædstrup, 108. Brinkland &amp; Jørgensen,

Riktignok er tegningen en oppmåling av en båt bygget etter en norsk båt, og dette mellomleddet gjør at vi ikke fullt ut kan regne denne tegningen som en primærkilde, men skroget h