• Ingen resultater fundet

Debat: Da landbruget kom til Danmark

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Debat: Da landbruget kom til Danmark"

Copied!
7
0
0

Hele teksten

(1)

D ebat

im ellem dem? H vad er forskellen p å »klasse«

og »livsform«? Efter m in bedste overbevis­

ning alene den, at m an m ed begrebet »livs­

form« anlæ gger en bestem t synsvinkel på klassestrukturen og vælger sig et bestem t gen­

standsfelt, a f H ø jru p betegnet som »levevis«.

K lassestrukturens øvrige felter anskues heref­

ter som »vilkår« for livsform erne. I »D et glem te folk« analyserer H ø jru p på frem ragen­

de vis sam m enstødet m ellem en bestem t livs­

form variant og centraldirigeringen. H a n be­

skæftiger sig nok m ed en del a f b ag grunden for statens indgreb, m en ikke m ed hele den klassestruktur, der ligger bag, for den er ikke hans emne.

L ivsform analysen er kun et led i klasseana­

lysen, m en til gengæld et m eget fru g tb art led.

De store vanskeligheder, klasseanalytikere a f enhver slags h a r stået overfor, n år det gjaldt at forbinde de økonom iske stru k tu re r og a n ­ dre vilkår m ed »bevidsthedsform er« og kon­

krete handlingsm ønstre, er H ø jru p i stand til at takle på en yderst givtig m åde m ed sit livsform begreb. Ikke fordi h an er en god klas­

seanalytiker, dertil er hans begreber for ukla­

re, m en fordi han kom binerer klasseanalysen m ed begrebet »livsform« og derigennem m ed en række synsvinkler og m etoder fra den etno­

logiske fagtradition, som vi h a r h å rd t brug for.

»Livsform « er i al sin bredde et næ sten tom t begreb. D ets anvendelighed beror på, at det retter opm æ rksom heden m od bestem te undersøgelsesfelter såsom dagens, ugens, årets og livets gang i fam ilien, på arb ejd s­

pladsen og i lokalsam fundet og anviser be­

stem te m etoder og teknikker til at undersøge disse felter m ed. I sig selv er det et ren t o p era­

tionelt begreb. M an kan udm æ rket betegne landsbyen som en livsform og sam tidig tale om forskellige livsform er i landsbyen, således som Palle O . C hristian sen gør det i »Fire landsbyer«.

A f den sam m e g rund er begrebet ikke så risikabelt a t give sig i lag m ed for historikere som så m ange an d re begreber. B ruger m an H øjrups livsform er, forskriver m an sig ganske vist til et større, m arxistisk teorikorpus. D et h a r jeg ikke noget im od, m en det er der måske an d re d er har. D e kan så lade H øjrups livsfor­

m er ligge og nøjes m ed begrebet livsform i alm indelighed, som det f.eks. introduceres a f Palle O . C h ristian sen i indledningen til »Fire landsbyer«. H e r er risikoen for a t fa en m asse anden teori a f m ere eller m indre ukendt art på slæb ikke slet så stor. Dog bør m an nok være opm æ rksom på, at den fagtradition, be­

grebet hentes fra, især er udviklet u n d er stu ­ diet a f »prim itive« sam fund hvorfor begreber som »familie«, »slægtskab« og »lokalsam ­ fund« får en vægt, som kan synes betænkelig, n år vi n år op i det 19. og 20. årh u n d red e. D et er vel næ ppe heller tilfældigt, at etnologerne h a r forkærlighed for landsbyer og fiskersam ­ fund i rigets udk an ter, som her H øjrups

»fjordboer«. Til gengæld u n d g år m an med begrebet »livsform« de ulykker, som m oderne nationaløkonom iske og sociologiske begreber kan forvolde i den æ ldre historie.

Jø rg en Friis-H ansen:

D a lan d b ru g et kom til D anm ark

Efter ertebølletiden kom lan d b ru g et til D a n ­ m ark. D ette lan d b ru g h a r m an kunnet følge gennem de forudgående 2-3000 år. D et sta r­

tede i Forasien og bredte sig d erp å frem gen­

nem E uropa.

D en traditionelle opfattelse a f landbrugets

»ankom st« til D an m ark blev udform et a f C.

J . Becker i 1947 og 1955. M an antog da, at lan d b ru g et kom hertil m ed indvandrende bønder, m ens D an m ark v ar befolket m ed jæ ­ ger-folk. D er skal endog have væ ret 2 bølger m ed in d v an d ren d e bønder først m ed A -tragt- bægre og dernæ st m ed B -tragtbæ gre.

D er er 2 grundliggende tan k er bag denne teori:

1. E nhver opfindelse er at b etragte som et frem skridt. D enne tanke h a r ganske vist aldrig væ ret udtrykt, m en den er den selv­

følgelige baggrund for hele ræ nsonnem en- tet.

2. C .J . Becker udsiger fig. tanke (1947, 259):

D en O vergang fra n a tu rb u n d e n Fanger- Tilværelse til A gerbrugerens i B und og G ru n d anderledes form ede Liv, som kan forekom m e N utidsm ennesker lige saa selv­

(2)

følgelig som f. Eks. Skiftet fra Sten- til M etalredskaber, er i V irkeligheden a f så d y btgribende, j a revolutionerende A rt, at den er utæ nkelig p aa vore B reddegrader, hvor enhver n atu rlig Betingelse for en saa- d an Proces savnes.

D enne teori er i fuld h arm o n i m ed den tids tæ nkem åde, at nye k u ltu rer kom m er hertil udefra m ed nyind v an d red e folk.

M en der h a r alligevel altid været noget uforståeligt ved denne teori. H vad m ed den gam le befolkning n å r nye folk kom m ed den nye opfindelse, blev de oprindelige beboere fordrevet? Eller udryddet? Eller levede de vi­

dere som underklasse? Spørgsm ålene er u m u ­ lige at besvare.

I de senere å r h ar denne håndfaste indvan- dringsteori væ ret u n d er en vis opblødning.

Poul O tto N ielsen lader i Sesam s nye D a n ­ m arkshistorie om b ondestenalderen stadig nogle b ø n d er kom m e in d v an d ren d e, men reg­

ner m ed at jæ gerne h u rtig t gav efter overfor de nye påvirkninger.

Søren H . A ndersen g år i sam m e series bind om jæ g ersten ald eren forsigtigt et skridt videre og m ener, a t ertebøllefolket selv skiftede er­

hverv og k u ltu r u n d er påvirkning sydfra - m åske også stim uleret a f m indre »indsivnin- ger« a f frem m ede gru p p er. D enne udvikling er baseret på ny arkæologisk viden, som angi­

ver at overgangen fra ertebølletiden m ed jæ ­ ger/sam ler-erhverv til trag tb æ g ertid en med jord b ru g /k v æ g av l-erh v erv ser ud til at være sket i løbet a f kort tid, m åske kun et p ar generationer. (A ndersen 1981, 154).

Dels h a r m an nu så m ange C - 14 bestem ­ m elser fra ertebøllebopladser at m an kan se, at beboelserne ophørte ret pludseligt. (Tau- ber 1972, 110, A ndersen 1975, 81 og 1979, 42).

Dels tyder den typologiske udvikling a f et p ar væsentlige oldsager på befolkningskonti- n u ite t.1

D en traditionelle teori om b o n d ein d v an ­ dring og om jæ gere som helt anderledes m en­

nesker end b ønder havde dog givet en sam ­ m enhæ ngende forklaring på land b ru g ets op ­ ståen. M en den nye arkæologiske viden er kun tøvende blevet bru g t og h a r endnu ikke været sat i en tilsvarende sam m enhæ ngende forklaring. E m net træ nger sig på, især efter at det længe h a r væ ret diskuteret i både dansk og am erikansk litte ra tu r bl.a. inspireret a f E ster Boserups bog, T h e G onditions of Agri- cultural G row th (1965).2

D en traditionelle opfattelse a f det første danske jo rd b ru g blev i 1940erne udform et ved at supplere den tids arkæologiske og øko­

logiske viden m ed et personligt m enneskeligt skøn. I dag m å et skøn over det tidligste danske jo rd b ru g udform es ved at supplere vor tids arkæologiske viden med etnologiske paralleller. D et er derfor aktuelt at analysere de danske forhold ved overgang fra jæ g ertid til bondetid ved hjælp a f det m ateriale som foreligger fra E ster Boserup m.fl.

A t det tidligste jo rd b ru g h a r væ ret svedje­

brug, blev påvist a f botanikeren Jo h s. Iversen m ed » L an d n am i D anm arks S tenalder«

(1941). Ved hjælp a f pollenanalyse kan m an se a t skoven gik tilbage og visse græ sser og u rter gik frem. D ette arbejde blev videreført og arkæologisk bekræftet a f J . Troels-Sm ith (1953, 5—47). Svedjebrug om tales også a f Poul O tto N ielsen (1981, 22), m en her såvel som an d re steder om tales svedjebrug som no­

get entydigt, om end det m å være sandsynligt, at en førstegangsafbræ nding a f en gam m el skov m å give helt an d re betingelser end efter­

følgende afbræ ndinger a f en brakskov.

N etop denne problem atik h a r E ster Bose-

1. D e æ ldste slebne økser fra b o n d esten ald eren , de 2-sidede spidsnakkede økser, sv arer i form ganske til ertebølletidens yngste kæ rneøkser m ed specialiseret æg. D et typiske erteb ø llek ar h a r tykke vægge og spids b u n d , m en m od periodens slu tn in g findes tyndere væ gskår m ed skrålam elteknik sam t ru n d e b u n d e (A ndersen 1975, 58-61). K a r a f disse elem enter kan ikke afvige m eget fra tidlige B-kar.

Iøvrigt er A- og B -kar tidsm æ ssigt sam m enfaldende (S k aaru p 1975, 205).

2. C ohen 1977, F lan n ery 1979 og S m ith 1972 u d d y b er E ster B oserups jo rd b ru g sa n a ly se , m ens danske undersøgelser a f A ndersen 1973, F ischer 1974, Je n s e n 1979 og P alu d an -M iiller 1974 og 1979 frem hæ ­ ver, a t overgangen er et re su lta t a f en befolkningsm æ ssig og økologisk udvikling.

(3)

D ebat

ru p iag ttag et hos folk, især i Afrika, som i historisk tid h ar skiftet fra jæ ger- til b ondeer­

hverv (Boserup 1965, 15). H u n h a r beskrevet de jo rd b ru g sty p e r som er iagttaget alt efter­

som der er tale om en førstegangsskovrydning eller en lang eller kort brakperiode.

E ster B oserups erfaringsm ateriale er fra tropiske og subtropiske egne, det giver n a tu r­

ligvis forskelle i de aktuelle afgrøder, m en det der er karakteristisk for de enkelte jo rd b ru g s­

typer behøver ikke at være klim aafhængig, svedjebrug h ar jo væ ret b ru g t også i kolde egne f.eks. i F inland. (Steensberg 1955, 78).

Svedjebrug vil sige at m an afbræ nder et stykke skov og d erp å dyrker jo rd en . D enne jo rd er fri for u k ru d t og gødet a f aske. Efter et eller få års dyrkning far m an ringere udbytte, så afbræ nder m an et nyt stykke skov og lader det gam le springe i skov igen. D et siger sig selv at d er skal m egen plads til. Hvis m an f.eks. dyrker jo rd e n 2 gange og lader skoven blive 30 å r før m an bræ n d er den a f igen, så skal m an have 15 gange så m egen jo rd til rådighed som den m an dyrker, og det forud­

sæ tter at lan d et er ty n d t befolket.

Hvis der bor så m ange m ennesker i landet, at hver enkelt ikke kan disponere over så megen jo rd , kan m an ikke vente 30 å r m ed at bræ nde skoven a f m en m åske kun 10 eller 5 år. Så får m an ikke jo rd e n så godt gødet og ikke u k ru d tet så godt ijernet.

Svedjebrug kan således være forskellig alt efter hvor store arealer m an h a r til rådighed.

Se skem a 1. (B oserup 1965).

Skema 1. Jordbrugstyper

1. Skovbrak 25-30 å r m ellem hver afbræ nding a f skoven dyrk n in g 1-2 år.

2. B uskbrak 5-7 å r m ellem hver afbræ nding a f skoven d yrkning 2 -5 år.

3. G ræ sb rak 1-2 å r henligger b rak o m råd et, o m rå d e t kan i b rak p erio d en b ru ­ ges til græ sning for kvæg, derefter kan det a tte r dyrkes i fa år.

4. M ed årlige afgrøder og tilførsel a f gødning.

5. M ed flere årlige afgrøder evt. m ed kunstig v a n ­ ding.

N aturligvis er der m ellem stadier og v a ria n ­ ter. Allerede ved skovbrak kan der skelnes mellem afbræ nding a f urskov og a f en sekun­

dærskov, hvor træ erne kun er 25—30 år. Lige­

ledes forekom m er d er alle læ ngder a f b rak p e­

riode.

Disse jo rd b ru g sfo rm er er blevet set a f euro­

pæere, som kom til Afrika og a n d re steder (Boserup 1965, 19), m en m an forstod ikke hvad m an så. E uropæ erne ville også dyrke jo rd og ønskede ikke at tage jo rd fra de in d ­ fødte. De tog så noget a f den jo rd der v ar »fri«

uden at vide, at denne skov blot lå brak og ventede på næste periode. D erved blev den lokale befolkning presset til at skifte til en m ere intensiv dyrkningsform .

I Afrika og an d re steder h ar m an set alle de skitserede typer a f jo rd b ru g , og m an er gået ud fra at det m an så v ar forskellige udvik­

lingstrin i teknisk viden. D en klassiske euro­

pæiske opfattelse a f befolkningstilvækst er u d ­ viklet a f englæ nderen M althus. D en g år ud på at en befolkning vokser u n d er givne for­

hold til et m æ tningspunkt. M ed bedre forhold d.v.s. en bedre teknik kan befolkningen vokse til et nyt m æ tningspunkt. D enne teori h a r europæ erne så b ru g t p å afrikanske forhold og tæ nkt sig, at de om råder, hvor befolkningen v ar spredt, var o m råd er hvor enten n atu rfo r­

holdene v ar ringe eller befolkningens teknik var tilbagestående, og at en eller begge disse grunde havde ført til det lave m æ tningspunkt.

D er er im idlertid m ange erfaringer for a t en befolkning lever på et lavt trin tæ t ved folk på et højere trin, og m an m å form ode, at de kender h inanden. M an h a r også set, at en befolkning som bliver presset nem t om stiller sig til en m ere intensiv jo rd b ru g sty p e, m en det virker som om det først sker n år folkene bliver tvunget dertil. Derfor er det væ rd at se nøjere på arbejds- og redskabsforhold ved de forskellige jo rd b ru g sty p e r (Boserup 1965, 2 5 - 35).

Skovbrak foregår ved at skoven ryddes ved bræ nding, træ erne fældes m ed økse eller ring- barkes året før så de er lettere at bræ nde.

Efter bræ nding h ar m an en løs og fru g tb ar jo rd som er fri for ukrudt. I denne jo rd kan m an så eller plante. M an kan ikke arbejde i jo rd e n m ed ard eller plov p.g.a. rødder, m en det er heller ikke nødvendigt, ikke engang en jo rd h ak k e er nødvendig, med en gravekæp foregår arbejdet allerbedst. T ilberedningen a f

(4)

Skema 2.

J o rd b ru g sty p e arb ejd e/p ro fu k tio n redskab

1. S k o v b rak -lan g tid sb rak kun lidt arb ejd e gravekæ p 2. B uskbrak-kortere b rak tid m ere arb ejd e jo rd h ak k e 3. G ræ sb rak -k o rttid sb rak en d n u m ere arb ejd e a rd eller plov

4. Å rlig afgrøde en d n u m ere arbejde plov

jo rd e n er derfor forholdsm æssig lidt arb ejd s­

krævende.

D et karakteristiske for jo rd b ru g sty p e 1. er således ikke a t den er prim itiv, m en at den er lidet intensiv. G ravekæ ppen anvendes fordi den er et bedre egnet redskab til dette form ål end hakke og ard.

Ved buskbrak n år m an ikke at få kvalt u k ru d tet helt, buskbrak er kun en halvgod løsning. Ved afbræ nding a f den lave bevoks­

ning far m an u d ry d d et m ange u k ru d tsp la n ­ ter, m en græs kan ikke udryddes ved afbræ n­

ding og græs bliver først rigtigt u d ry d d et ved skovbrak. D erfor m å buskbrak kultiveres med en jo rd h ak k e for at fjerne det sidste græs, men m an kan ikke bruge ard p.g.a. buskenes rø d ­ der.

B uskbrak giver m ere arbejde end skovbrak til det sam m e udbytte, m en til gengæld behø­

ver m an ikke så m egen jo rd , d.v.s. der kan leve flere m ennesker i landet.

G ræ sbrak eller korttid sb rak forudsæ tter at m an kan gøde jo rd en , ellers bliver h ø stu d b y t­

tet alt for lille. I praksis h a r m an haft kvæg gående på b rakm arken, m en ud over hvad kvæget h ar efterladt a f gødning h a r m an også tilført gødning på en eller anden m åde f.eks.

gødning fra m ennesker eller tilførsel a f kom ­ post. J o rd e n h a r væ ret bearb ejd et m ed ard eller plov alt efter hvad m an h a r haft.

G ræ sbrak giver m ere arbejde end buskbrak til det sam m e udbytte, m en til gengæld kan m an klare sig m ed endnu m indre jo rd , og der kan leve endnu flere m ennesker i landet.

Facit a f denne sam m enligning a f jo r d ­ brugstyper er, at det m å være den behagelig­

ste tilværelse for den enkelte bonde at leve m ed jo rd b ru g sty p e 1. I tilfælde a f at befolk­

ningen vokser så d er ikke bliver skov nok eller

an d re forhold reducerer det areal d er er til rådighed m å hver enkelt bonde nødtvungen gå over til type 2. eller 3. D et er altså ikke et spørgsm ål om adgang til jo rd h ak k e eller ard der betinger skiftet. H vor det er m uligt vil ilden alligevel være det m est effektive red ­ skab.

A rbejdsforholdene i et jæ gersam fund bør m edtages i denne sam m enligning. F ra etnolo­

gisk iagttagelser (Boserup 1981, 33) ved m an at det er lidet arbejdskræ vende at være jæ ger, dyrene skal jo ikke opdræ ttes m en blot fanges, og jæ gerkonen skal jo ikke dyrke jo rd e n m en blot sam le de spiselige planter. N aturligvis forudsæ tter dette at der er et godt ja g td istrik t, og at der kun bor fa m ennesker i landet. H vor et jæ gersam fund fungerer er der derfor ingen tilskyndelse til at skifte til jo rd b ru g . Skiftet foretages først n år ja g te n bliver dårlig, enten ved forøget befolkning eller a f an d re grunde

(C ohen 1977, 39).

En forudsæ tning for at kunne bruge denne jo rd b ru g san aly se på erhvervsskiftet jæ g e r/

bonde i D an m ark er, at m an h a r arkæologisk vished for at der i ertebølletiden var god kon­

takt til europæiske bondesam fund. A t en så­

dan kontakt h a r væ ret til stede er bl.a. påvist a f A nders F ischer.3

Før jo rd b ru g san aly sen skal sættes i relation til det danske arkæologiske m ateriale skal den udvides m ed et skøn, dels over de spiselige p lan ter som jægerfolk indsam lede, og dels over de m ulige og sandsynlige afgrøder ved det tidligste jo rd b ru g .

A llerede i ertebølletiden indsam lede m an vegetabilier som supplem ent til den an im al­

ske føde. V ilde frugter h a r væ ret næ vnt, m en hvis vegetabilieindsam lingen h ar udgjort et betydeligt kosttilskud regnet i kalorier, m å 3. Ø ksetypen »skolæstøkse« sam t nogle a f ertebølletidens red sk ab er a f ben og tak findes tilsvarende i

sydlige ag erb ru g sk u ltu rer. D et sam m e kan siges om den o rn am en tik som er på nogle sene ertebøllekar (A ndersen 1975 og F ischer 1982, 10-11).

(5)

Debat det også have om fattet indsam ling a f rødder

som skal koges for at være spiselige.

E rtebølletidens spidsbundede lerkar h ar væ ret tolket som b ru g t til at koge fiskesuppe.

I så fald h a r det ikke væ ret a f nødvendighed, fisk h a r væ ret føde også før kogekarret. L angt sandsynligere h a r karrets hovedfunktion væ­

ret kogning a f rø d d er som fødesupplem ent i slutningen a f jæ gertiden.

D er er nylig fundet 2 ertebøllekar m ed m adskorpe.4 D et vil forhåbentlig være m uligt at analysere disse m adskorper, så m an kan få at vide hvilke vegetabilier m an ud n y tted e før jo rd b ru g e t begyndte.

O m jo rd b ru g a f type 1. med skovbrak, som h ar væ ret kendt i Afrika, ved m an, a t den første afgrøde efter svedje fortrinsvis h a r væ­

ret rodfrugter og ikke stråsæ d eller korn. R od­

frugter er særlig velegnet til at blive dyrket i svedje uden m eget arbejde (B oserup 1965, 36).

M ed rodfrugter m ener m an i Afrika især ja m s eller kassava. Ved jo rd b ru g hvor der både kan dyrkes korn og rodfrugter er det no rm alt at u d b y tte t a f rodfrugter er 2-3 g an ­ ge så stort som u d b y tte t a f korn, n år m an m åler u d b y ttet i kalorier. Im id lertid er ro d ­ frugter k u lh y d rat uden protein, hvor korn er m ed protein.

N år m an i Afrika i dag nogle steder ser jo rd b ru g der helt b e står i dyrkning a f ja m s og kassava, så o p står d er ofte sygdom m e som følge a f fejlernæring. D et er et ulandspro- blem , m en det er ikke et problem for de folk som driver jo rd b ru g m ed skovbrak. N u eksi­

sterer rigtig skovbrak m åske slet ikke m ere i Afrika, de foreliggende oplysninger er fra gam le beretninger. M en d er er tale om folk som lever m eget sp red t i store skovom råder, d.v.s. d er er tale om folk som h a r god lejlig­

hed til at holde h usdyr og supplere føden med ja g t ved siden a f dyrkning a f jo rd en . Disse m ennesker far rigeligt deres proteinbehov dækket og h ar netop behov for kulhydrat- fødetilskud fra rodfrugtdyrkning.

Skovbrak er m indre egnet for dyrkning a f

korn. D ette bekræftes a f Aksel Steensberg (1955, 85-86), som refererer fra historisk tid, at m an ved svedjebrug flere steder i E uropa som førsteafgrøde efter svedjen dyrkede enten

»svedjerug«, som er en særlig robust korn­

sort, eller turnipsroer.

D et blev også bekræ ftet ved svedjebrugs­

forsøget i D raved skov i 1952 (Steensberg 1975, 19). H er såede m an byg og hvede som førsteafgrøde og høstede m indre end m an såe­

de. G anske vist nævnes der uheldige om stæ n­

digheder ved D raved-forsøget, m en disse uheldige om stæ ndigheder vidner nok netop om, a t korndyrkning er uegnet som førsteaf­

grøde ved skovbrak.

D er er kornaftryk i de tidligste tragtbæ gre i m odsæ tning til ertebøllekarrene som er uden kornaftryk. D ette er det vigtigste arkæologi­

ske tegn på jo rd b ru g ets sta rt i D anm ark. M en fordi m an h ar bevis for korndyrkning behøver det ikke at have væ ret den eneste, end ikke den betydeligste del a f afgrøden. N år m an i ertebølletiden h a r væ ret van t til a t indsam le spiselige vegetabilier, er det en n atu rlig ta n ­ ke, at m an allerede d a v ar begyndt a t frem m e de væ kster m an indsam lede (Boserup 1981, 35). Ligeledes m å m an forvente, at afgrøden ved de første svedjebrug fortrinsvis h a r været den kendte føde som m an v ar van t til at in d ­ samle. En såd an sta rt på jo rd b ru g e t i D a n ­ m ark vil være i overensstem m else m ed oven­

næ vnte etnologiske iagttagelser.

Synspunktet h a r d a også væ ret diskuteret ud fra et økonom iskøn over fødeproduktionen ved det tidligste jo rd b ru g (D ennel 1979, 121).

D et er jo kun korn m an kender fordi det h ar efterladt sig spor, m ens kogte rødder, som måske h ar udgjort en større del afføden, en d ­ nu ikke h a r væ ret påvist. D er efterlyses arkæ ­ ologisk forskning til afklaring a f dette p ro ­ blem , så vi m å håbe på at evt. m adskorpeana- lyser fra tidlige tragtbæ gre kan besvare spørgsm ålet.

I skem a 3. vil de etnologiske udsagn blive sat i relation til arkæologisk viden.

4. C -13 analyser tyder på, at madskorpen i 2 ertebøllekar fra Tybrind Vig ikke er af fisk, men af vegetabilsk eller dyrisk oprindelse (Andersen 1980, 9 med ref. H. Tauber).

(6)

Debat Skema 3.

Etnologisk udsagn Arkæologisk kontrol

1 Skift fra jægererhverv til jordbrug kan være fremkaldt af klimaændring

Ved 4.200 f.Kr. blev klimaet koldere. Samtidig indtrådte en landsænkning

2 Skiftet kan være fremkaldt afen øget befolkning Der er mange tætliggende ertebøllebopladser ved danske kyster

3 En voksende jægerbefolkning betyder mindre jagt og mere indsamling af vegetabilier

Det spidsbundede ertebøllekar tyder på dette fødesupplement

4 Den første tid med svedjebrug vil være lang- tidsbrak med skiftende bopladser

Man kender kun meget fa tidlige bopladser fra bondestenalderen

5 Hvis man først er begyndt at brænde skoven af, så vil jagten gå tilbage, således at erhvervsskif­

tet bliver pludseligt

C- 14 prøver viser at alle ertebøllepladser ophø­

rer på omtrent samme tid 6 Efter en tid med jordbrugstype 1 kan type 2 og

3 med faste bopladser forventes

Længere fremme i bondestenalderen finder man igen mange faste bopladser

7 Afgrøden ved langtidsbrak må forventes for­

trinsvis at være rodfrugter og kun lidt korn

Man har kun fundet få kornaftryk i tidlige tragtbægre

Problem et m ed indsam ling og evt. dyrkning a f rodfrugter kan vi kom m e næ rm ere ved at se på hvilke p lan ter m ed spiselige rødder som vi ved h a r væ ret i D an m ark fra tidlig tid. Fra Politikens: D anm arks Vilde P lan ter (1970) lås fig. tilbud: V ild G ulerød, Pastinak, S trandselleri, Lav Skorsoner, Eng Gedeskæg, Jordskok, Ø rn eb reg n e og R apunsel. Alle dis­

se p la n ter kan have væ ret sået og dyrkede i de første svedjebrug, ganske som Aksel Steens­

berg refererer at m an i historisk tid h a r brugt tu rn ip s som førsteafgrøde efter svedje. Særlig m å m an bem æ rke ørnebregnen, den h a r u d ­ m æ rket spiselige og næ ringsrige rødder. At ørnebregnen h ar væ ret dyrket og bru g t som føde er bl.a. kendt fra indianske folk i W estern W ashington U SA (N orton 1979, 390).

O gså M aorierne er kendt for a t have spist bregnerødder. D et skete i det 14. årh u n d red e d a de flyttede til New Zeeland. I den første tid, indtil de fik jo rd b ru g e t til a t fungere, var bregnerødder en del a f deres føde. (Pedersen

1983, 2).

Jo h s. Iversens pollenanalyser (1949 fig.

6—8) viser netop en m a rk a n t frem gang for ørenbregnepollen ved tiden for det første jo rd b ru g i D anm ark. H a n tolkede det som u k rudt, m en det bør overvejes om dette ikke netop er tegn på at ørnebregnen blev dyrket i

det tidligste jo rd b ru g . I den efterfølgende pe­

riode går ørnebregnepollen igen m a rk an t til­

bage, m en så kan jo rd b ru g e t også have om ­ stillet sig til korndyrkning.

En sam m enfatning a f disse overvejelser om jo rd b ru g ets sta rt i D anm ark m å d a blive:

C a. 5000 f.K r. h ar jo rd b ru g e t u d b re d t sig i E uropa til en grænse lidt syd for D anm ark, og derefter g år der ca. 1000 å r før ertebøllefolket her skifter fra jæ gererhverv til bondeerhverv.

Ertebøllefolkene h ar ventet længst m uligt m ed dette skift, ikke p.g.a. m anglende viden, m en p.g.a. at tilværelsen er langt behagelige­

re som jæ g er end som bonde. D er kan være flere g runde til dette skift, og forholdene om ­ kring i landet kan have væ ret forskellige. N år skiftet sker så pludseligt, m å det skyldes, at begynder m an først et sted at bræ nde skoven af, så æ ndres leveforholdene totalt, og så går bevægelsen som en løbeild gennem landet.

H vordan det første jo rd b ru g så h a r været, især hvad m an h ar dyrket i den første tid, det m å vi håbe at frem tidig forskning vil give oplysninger om.

Vor tids m ennesker er tilbøjelige til at tæ n­

ke, at enhver opfindelse er et frem skridt. D en­

ne tanke blev indledningsvis næ vnt som den væsentligste baggrund for forestillingen om de ind v an d ren d e bønder. Disse b ønder fore-

(7)

Debat stillede m an sig kom m ed den styrke som lå i

at de m edbragte opfindelsen »jordbrug«. På d et allerseneste er m ange dog i dag ved at besinde sig m .h.t. ny teknik, den kan både have plusser og m inusser.

Vore gam le jæ gere m å have kendt til både plusserne og m inusserne ved jo rd b ru g e t d en ­ gang de ventede længst m uligt m ed at bræ nde hele lan d et a f og ødelægge deres jag tm u lig h e­

der for at stille om til en m ere slidsom tilvæ­

relse.

Litteraturhenvisninger

Andersen, Søren H. 1973: Overgangen fra ældre til yngre stenalder i Sydskandinavien, set fra en mesolitisk synsvinkel. Tromsø Museums Skrifter Vol. XIV.

Andersen, Søren H. 1975: Ringkloster, en jysk ind­

landsboplads med Ertebøllekultur. Kuml 1973/

74 (1975), 11-94.

Andersen, Søren H. 1979: Aggersund. En Ertebøl- leboplads ved Limfjorden. Kuml 1978 (1979), 7-50.

Andersen, Søren H. 1980: Tybrind Vig. Foreløbig meddelelse om en undersøisk stenalderboplads ved Lillebælt. Antikvariske Studier 4.

Andersen, Søren H. 1981: Stenalderen 1. Sesam, Kbh.

Becker, C. J. 1947: Mosefundne Lerkar fra yngre Stenalder. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1947.

Becker, C. J. 1955: Stenalderbebyggelsen ved Sto­

re Valby i Vestsjælland. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1954 (1955), 127—

197.

Boserup, Ester 1965: The Conditions of Agricultu- ral Growth. London.

Boserup, Ester 1981: Population and Technologi- cal Change. A study of long-term trends. Chica- go.

Cohen, Mark. N. 1977: The Food Crisis in Prehi- story.

Dennel, R. W. 1979: World Archaeology no. 2,

121.

Fischer, Anders 1974: Introduktion af korn og kvæg i Sydskandinavien, en befolkningspresmo­

del. Kontaktstencil nr. 8, 91-112.

Fischer, Anders 1982: Trade in Danubien Shaft- Hole Axes and the Introduction of Neolithic Economy in Denmark. Journal of Danish Ar­

chaeology vol. 1, 7-12.

Flannery, K. V. 1969: Origin and Ecological Ef- fects of Early Domistication. The Domistication and Exploitation of Plants and Animals. P. J.

Ucko and G. W. Dimbley (eds.).

Iversen, Johs. 1941: Landnam i Danmarks Stenal­

der. En pollenanalytisk Undersøgelse over det første Landbrugs Indvirkning paa Vegetations- udviklingen. Danmarks Geologiske Undersøgel­

se, II. Række, Nr. 66. København.

Iversen, Johs. 1949: The Influence of Prehistoric Man on Vegetation, Danm. Geol. Undersøgelse, Ser. IV, vol. 3, no. 6, 1-25.

Jensen, Jørgen 1979: Oldtidens samfund. Tiden indtil år 800. Dansk Socialhistorie, bd. 1. Kbh.

Nielsen, Poul Otto 1981: Stenalderen 2. Sesam, Kbh.

Norton, Helen H. 1979: Evidence for Bracken Fern as a Food for Aboriginal Peoples of Western Washington. Economic Botany 33, (4), 384—396.

Paludan-Miiller, C. 1974: Mesolitiske og neolitiske subsistensstrategier. Kontaktstencil nr. 8, 61- 90.

Paludan-Miiller, C. 1979: High Atlantic Food Gathering in Northwestern Zealand, Ecological Conditions and Spatial Representation. Studies in Scandinavian Prehistory and Early History vol. 1, New Directions in Scandinavian Archae­

ology, 120-157.

Pedersen, Lise Rishøj 1983: Maorierne - de poly- nesiske folk på Ny Zealand. Nyt fra National­

museet nr. 20, 2-3.

Skaarup, Jørgen 1975: Stengade. Ein langelåndi- scher Wohnplatz mit Hausresten aus der friih- neolitischen Zeit. Meddelelser fra Langelands Museum. Rudkøbing.

Smith, Philip E. L. 1972: Changes in Population Pressure in Archaeological Explanation. World Archaeology no. 1.

Steensberg, Aksel 1955: Med Bragende Flammer.

Brændingskulturens metoder i fortid og nutid.

Kuml, 65-130.

Steensbere, Aksel 1975: Den Gode lord. Skalk nr.

4, 18-24.

Tauber, Henrik 1972: Radiocarbon chronology of the Danish Mesolithic and Neolithic. Antiquity vol. 46, 106-110.

Troels-Smith, J. 1953: Ertebøllekultur - Bondekul­

tur. Resultater af de sidste 10 Aars Undersøgel­

ser i Aamosen. Aarbøger for Nordisk Oldkyn­

dighed og Historie 1953, 5-47.

Ole Degn:

Ribes tal, kilder, hekse og sam fundsforklaringer

I sit d ebatindlæ g vedrørende min bog R ig og fa t ti g i R ibe, i Fortid og N utid, X X X , 1983, s.

308-22, frem sæ tter Alex W ittendorff en lang række spæ ndende kom m entarer, kritiske v u r­

deringer og løsningsforslag. W ittendorffs in d ­

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Retorikprofessorens analyser af politisk debat giver an- ledning til at overveje, om de fordummende uskikke er eff ektive retoriske virkemidler, eller om en politiker snarere

10. Pontoppidan Thyssen, “Sekulariseringsprocessen i Danmark” [1980], Grundt- vig og den grundtvigske arv.. En oplevelse af tilværelsen som på forhånd “indrettet” og indlejret i

Hvad nytter det, at grandisens tilvækst er høj, når samme fortræf- felige egenskab samtidig indebærer at kvaliteten på det producerede træ bliver så ringe (brede årringe), at

Dato/tid for oprindelse af klinisk information FTX C 99 Beskrivelse af klinisk observation (som tekst) RFF C 9 Link til sundhedsfaglige partnere.. - oprindelse af

2 Hvilken rolle mener du, at AE’s arbejde har spillet i den politiske og økonomiske debat i Danmark.. AE’s sobre analyser er et fast holdepunkt i en politisk og økonomisk debat,

Sunde og velproducerende skove kræver at man kan råde over det rette frømateriale. Derfor er der kåret et stort antal bevoksninger af mange træarter, udvalgt efter høj

Vi ønsker med det- te notat at kvalificere denne debat med empiriske analyser, hvor vi ser nærmere på sammenhæn- gen mellem social baggrund og karakterer på gymnasiale

Titel: Fremtidens familiepolitik : Oplæg til debat i Socialdemokratiet

rials", such as clothing or the body. In the Mesolithic period, artistic expression, e.g. motifs and compositions forms, has presumably been determined primarily by

Set i denne kontekst bidrager Europe Since 1980 til at se den danske debat i et større europæisk perspektiv, og dermed også til i hø- jere grad at diskutere

For det andet – og det er her, denne debat tydeliggør noget, som gælder enhver politisk debat, men som normalt ikke bringes for en dag, nemlig at en politisk debat i sig altid

Jeg kontakter igen min kontaktperson i grundtakstovervågningsudvalget og får endelig den 26 april 2007 den foreløbige opgørelse for 4 kvartal. Her er der endnu 3 kommuner, der har

VILLIGE TIL AT ÆNDRE: I hvor høj grad er I omstillingsparate og villige til at ændre den måde I driver virksomhed på, enten med inkrementelle eller radikale forandringer.. Er I

september havde Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark også sendt rådgivere ud til Egtved Put&Take og til Himmerlands Fiskepark, og som i Kærshovedgård benyttede mange sig

Endvidere er der observeret, at skarven indtager større fisk som for eksempel 2 årige torsk, som ifølge Keller (1996) ville være vanskelige at fange. Dette tyder på, at de

Hvis man tager mikroplankton som eksempel vil mange af de ciliater man finder i de frie vand- masser ernære sig af små planktonalger (na- noplankton), mens de heterotrofe

[r]

Andersens historier: Her synes alt at være muligt, hvis man bare kan forestille sig det, og det gælder både for mennesker, dyr og ting: Der er umiddelbart ikke noget eller nogen

500 år senere (også samtidig med Bornholm) og den må være kommet ved indvandring fra fastlandet, hvor den på det tidspunkt var helt ny. Hvorledes har bondekulturen

[r]

Jeg har således ikke på noget tidspunkt ønsket at komme ind på dens spredning i Skandinavien; derfor kunne note 28 have været udeladt - eller udbygget.3 Na­.. turligvis

Gudred (ikke Gudfred) efterfulgte ikke Gudrum i East Anglia, men derimod Halfdan i Northumbria, og Svenskerne kom ikke til Danmark, mens Kong Gudrum »huserede« i

Stadig synes spørgsmålet om betaling i optalt eller vejet ædelmetal ikke at være væsentlig her.12 Ofte foretages disse store transaktioner i vejet sølv, barresølv eller