• Ingen resultater fundet

1922. ' Ifluieldelser, liekjeii(llprle i SlalsliJeiidc i Jaiiyar Maantil. , No. 1.

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "1922. ' Ifluieldelser, liekjeii(llprle i SlalsliJeiidc i Jaiiyar Maantil. , No. 1. "

Copied!
26
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1922. ' Ifluieldelser, liekjeii(llprle i SlalsliJeiidc i Jaiiyar Maantil. , No. 1.

København.

K Anmeldelserne angaar følgende Firmaer:

Q) (De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­

delserne findes.)

*A(lhaesiumt ved H. Kob- beltvedt & Co., 5.

tlv Andels-Assurance for Kongeriget Danmark, 6.

ik Aspegréns, A. A., Efter­

følgere, 2.

ik Assurance Valentiner &

Co , 2.

jk Autotrio, Th. Kristensen

& Co., 3.

k< >Aa'elstad* Henry Jen­

sen, 3.

k« >AxeU Vind\iespolerings Comp. ved O. Nielsen

& C. Nielsen, 6.

jQ. Bagger, D. H., 2.

Æ Bang, Conrad, 5.

jQ. Beckett & Meyer, 6'.

Æ Berg & Larsen, 3.

sS. Bisquitfabriken iDan<

ved .-1. Hald, 4.

\S. Braae, Peter, & Co., o.

{S. Brandfor sikr ingscen tra- len, Hj. Holbøll, 6.

tS. Bruhn, H., 3.

tQ- Bruun, S., Æ Co., 3.

vQ. Brødr. Axel & Albert Andersen, 3.

Christensen <& Jørck, 2.

s\0 Christensen, V., og E.

Meyersahm, 3.

Cigarfabriken iliokoi- ved J. J. Jensen, 5.

Colding's, A. W., Eftflq., 5.

Criiger, Christian, 5.

Criiger,Christian,&Co., 4.

Dansk-Fransk-Samhan­

del ved Krause-Jensen tfe Co., 4.

T>Dansk Pttroleums Af­

tapnings Anstalti ved E. V. Nielsen, 5.

Dansk Reklame og An- noncebureau ved Victor Jjemvigh-MUller, 3.

Dansk Silkeindustri, J.

de la Porte, 3.

i Desinfektort Aktiesel­

skabet, 6.

Dreyer ,C., & Co., 2.

Enna, Chr., 4.

Feldthusens, Georg, Fa briker, 5.

Fragtselskabet yBient Vognmands- og Spedi­

tionsforretning vi Bech Nielsen <& Co., 6.

Friis, Helge, 5.

Friis, Helge, & Co., o.

Fuchs, Carl, Æ Søn, 4.

Fyrtaarnets Trykkeri ved Anton Bast, 3.

Genkel, Ernst, <& Co., 5.

Griinbaum, Philip M., 4.

Haar, liudolph, <f- Co., 5.

Handelskompagniet

^Ajai ved Axel And­

kær og Moltke Abel, 6.

Hansen, Astrid, & Co., 5.

Hansen, J. S., 6.

Haugsted, Ove, 2.

Henningsen, Andreas, &

Co., 5.

Heymann, Philip W., 3.

Hindsberg, 3.

Hollandske Import Co.

v! Munninghojf,Det, 2.

Holmqvist, N. H., 4.

Holst-Knudsen, P., 6.

Husmanns, Ernst, Søn, 5.

Hviid-Petersen, A., 3.

Hviid-Petersen, A., & Co., 3.

Høgh, Søren, 5.

Importfirmaet yNoveltyi ved A. C. Petersen &

Co., 5.

Jacobsen, L. A., 6.

Jacobsen, P. W., & Søn, 2.

Jakobsen, Carl, Æ Co., 6.

Jarmund & Co., 6.

Jensen, Conrad, & Co., 3.

Jensen og Conradsen, 2.

Jensen, L. E., og V.

Frederiksen, 3.

Jondahls, K., Eftf. vj J. Nielsen, 4.

Jørck, Poul, 4.

Jørgensen, F. Chr. &

Co., 4.

Jørgensen, Hagen, 2.

Jørgensen, Peder, og Laurits Jensen, 2.

Keller & liasmussen, 5.

iKikit ved P. Dohn Thue­

sen, 4.

Kjær, Marius, & Co., 2.

Kjær & Sand, 2.

Klenoios, TF., Sø7iner, 6.

•»Krystalklarf. ved L. E.

Jonassen, 5.

Københavns elektriske In­

stallationsforretning ved Waage Nielsen, 2.

Københavns elektriske In­

stallationsforretning ved A. Broch & Waage Nielsen, 2.

Larsen & Falkebo, 4.

Larsen, Vilh., og Lillien- holt, 4.

Levinsen, Jul. T., 3.

Loga-Calculator, Svend Ipsen, 4.

Lorentzen, Henry A., &

Co, 2.

Lundby tfe Co., 6.

Lykkeberg & Outzen, 4.

Madsens, M. D., Eftfl- ger , 3.

Madsen, Rasmus, 4.

y Magasin PremierHol­

ger Rye, 5.

i Magstrædes Dampmøl­

le* 6.

Mathiasen, P., 6.

Melbye, William, 6.

Møllers, Erik, Efterføl­

gere, 5.

Nielsen & Raun, 2.

Nielsen, H., & Søn, 5.

Nordisk Vulcaniserings Anstalt G. Fagerberg, 4.

> Norma Herrekonfek- tiont vj L. ~R. Lar­

sen, 4.

(2)

2

Obel, C. W., 4.

Odense Støbegods, H.

Rasmussen, 6.

Olsen og Nielsen, 2.

Parfiimerie Zcardaz ved H. C. Petersen, S.

Pedersen & Borg, 2.

Pelsvarelageret, A. Nord­

holm, 6.

Petersen, Georg, & Co., 3.

Petersen, Hagen, & Co., 5.

Petersen, I., 3.

Petersen, Poul, 2.

Realisering af Byggeåre- aler'ved Østerbro, Ak- tieselselskahet til, 6.

Ringsted & Selmer, 5.

Rohde, Henry, 6.

Schil2)zand, R., 2.

Schmidt, Chr., & Co., 5.

Seelk & Co., 3.

Seibælt, Aage, 5.

Sildelageret Norge ved C. L. Jensen og H.

P Rasmussen Aa(jaard, 2.

Skandinavisk Skotøjs Ma­

gasin N.Christensen, 5.

Stilling-Andersen, Chr., 6.

Sundberg, G. H., & Co., 6 .

Svendsens, F., og Las- sensKorkvarefabrik, 4.

Sømod, Aug., 4.

Sørensen, P. & Søn­

ner, 6.

United Shijiping & Ware- housing Company ved O. & H. Haugsied, 3.

Wulffs, Ludvig, Efter­

følgere, 4.

Østerbros Elektriske In­

stallationsforretning ved Einar Jensen, 3.

f Østerbro's Kul, Koks og Brænde 0])lagi ved K.

Bur mest er 4

Firmaet Peder Jørgensen og Laarits Jensen driver Haandværk. Mads Peder Jørgemen og Jens Laurits Jensen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Christensen & Jørck er hævet.

Harry Sangill er udtraadt af Firmaet Assurance Valentiner & Co., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager, Aage

Valentiner.

Niels Gundersen er udtraadt af Firmaet C. Dreyer & Co., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager, Mads Christian Jensen Dreyer. Prokura er meddelt Jens Anton Marius Jensen.

Firmaet Henry A. Lorentzen & Co er hævet.

Firmaet Jensen og Conradsen driver Fabrikation. Anders Peter Jensen og Ei­

nar Emanuel Conradsen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Kjær & Sand driver Handel.

Marius Laurits Kjær af Charlottenlund og Birger Henry Sophus Buchtrup Sand er de ansvarlige Deltagere.

Putger Schilpzand driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet R. Seliilpzand.

Birh Hansen Bagger driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

I). H. Bagger.

Firmaet Nielsen & Raun driver Haand­

værk. Alfred Vilhelm Nielsen og Ali Ban Preben Emil Raun er de ansvarlige Del­

tagere.

Firmaet Olsen og Nielsen driver Haand­

værk. Peter Elias Kristensen Olsen og Karl Martinus Nielsen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Pedersen & Borg driver Haand­

værk. Carl Jidius Pedersen og Btgerinus Borg er de ansvarlige Deltagere og tegner i Forening Firmaet.

Firmaet Det hollandske Import Co. v.

Miinninghoff har meddelt Bidger Schilp-

Band Prokura.

Firmaet Hagen Jørgensen har tilbage­

kaldt den Christian Emil Pedersen givne Prokura.

Firmaet Ove Haugsted har tilbagekaldt den Johan Peter Beimer givne Prokura og meddelt Werner Alexander Herrmann 3Iagnus Prokura.

Firmaet Marius Kjær & Co. er hævet.

Firmaet Sildelageret Norge ved C. L.

Jensen og H, P. Rasmussen Aagaard er hævet.

Firmaet Poul Petersen er hævet.

Firmaet P. W. Jacobsen & Søn har med-!

delt Ellen Margrethe Bræstriip Nielsen i

Prokura. !

Firmaet A. A. Aspegréns Efterfølgere har meddelt Kai Louis Bondrop Matthies­

sen Prokura.

Firmaet Københavns elektriske Instal­

lationsforretning ved Waage Nielsen er hævet.

Firmaet Københavns elektriske Instal­

lationsforretning ved A. Broch & Waage Nielsen driver Haandværk. Alfred Wil­

helm Broch og Waage Christian Nielsen er de ansvarlige Deltagere.

(3)

Finimet Fyrtaarriets Trykkeri ved Aii- Dj ton Bast er hævet.

Georg Karl Hindsherg og Harald Theo- dor Petri Hindsherg, der var Deltagere i

"I Firmaet Ilindsberg, er afgaaet ved Døden.

'I Firmaet fortsættes uforandret af den hid- lii tidige Deltager, Emil Georg Johannes ii Hindsherg.

I Firmaet Georg Petersen & Co. er ved- )2l kommende Kommanditist udtraadt.

Firmaet A. Hviid-Petersen er hævet.

Firmaet Dansk Reklame og Annonce- rd l)ureau ved Victor Lenivigli Miilier har en meddelt Jean Christian Thurø Lenivigh- A Miilier Prokura.

Alhert Alexander Andersen er udtraadt 'ia af Firmaet Brødr. Axel & Albert Ander- 98 sen, der fortsættes uforandret af den hid- )ii tidige Deltager Axel August Andersen som i9 eneste ansvarlige Indehaver.

Firmaet Seelk & Co. har tilbagekaldt den Johannes Benedict Nyegaard Nielsen i§ givne Prokura.

I Firmaet S. Bruun & Co. er vedkom- m mende Kommanditist udtraadt.

Firmaet L. E. Jensen og V. Frederiksen ib driver Handel. Laurids Emanuel Jensen af Charlottenlund og Viggo Frederiksen

Ib af Frederiksberg er de ansvarlige Delta- gere.

Firmaet Philip W, Heynian har med- 3b delt Julius Bertfiold Hassenteufel Prokura

i i Forening med en af de tidligere an- m meldte Prokurister.

Firmaet M. 1). Madsens Eftflger har m meddelt Jtdius Berthold Hassenteufel Pro-

kura i Forening med en af de tidhgere [iG anmeldte Prokurister.

Firmaet 1. Petersen har meddelt Julius Berthold Hassenteufel Prokura i Forening

»CCI med en af de tidligere anmeldte Proku- 311 rister.

Firmaet Conrad Jensen & Co. har med- øbdelt Julius Berthold Hassenteufel Prokura

i i Forening med en af de tidligere an- )r£i meldte Prokurister.

Einar Feter Constantiri Jensen driver Haandværk som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Østerbros Elektriske In­

stallationsforretning ved Einar Jensen.

Firmaet United Shipping & Warehou- sing Company ved 0. & H. Haugsted driver Spedition. Ove Jørgen Matthias Haugsted og Herman Haugsted er de ansvarlige Deltagere. Prokura er meddelt Werner Herrmann Alexander Magnus.

Firmaet Dansk Silkeindustri, J. de la Porte er hævet.

Firmaet V. Christensen og E. Meyer- sahm driver Haandværk. Valdemar Chri­

stensen- og Edmund Meyersahm er de an­

svarlige Deltagere og tegner i Forening Firmaet.

Hans Heriry Jensen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet

„Axelstad" Henry Jensen.

Einar Gunner Larsen er indtraadt i Firmaet Berg & Larsen som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager, hvor­

ved den ham givne Prokura er bortfaldet.

Hans Christian Fetersen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet Parfnnierie Zcardaz ved H. C. Pe­

tersen.

Georg Trappand Levinsen, der havde Prokura i Firmaet Jul. T. Levinsen, er afgaaet ved Døden. Firmaet har tilbage­

kaldt den Hjalmar Classen-Smidth og Val­

demar Marinus Nørredam givne Kollektiv­

prokura og meddelt sidstnævnte Prokura alene.

Under Firma Autotrio, Th. Kristensen

& Co., drives Haandværk af et Komman­

ditselskab, i hvilket Julius Theodor Kri­

stensen er eneste ansvarlige Deltager.

Prokura er meddelt Hans Feter Jørgensen.

Firmaet A. Hviid-Petersen & Co. driver Handel. Asger Hviid-Fetersen og Carl Nielsen er de ansvarlige Deltagere.

Henning Orla Bruhn af Frederiksberg driver Handel og Fabrikation som ene­

ste ansvarlig Indehaver af Firmaet H.

Bruhn. Prokura er meddelt Carla Wei- deche.

(4)

4 Voul Christian Valdemar Jørch af Fre­

deriksberg driver Vexellerer- og Bank­

forretning som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet Poul Jørck. Prokura er meddelt Gustav Bjørn, Oscar Christensen og Hans Rostgaard, 2 i Forening.

Svend Ludvig Ipsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ijoga-Calciilator, Svend Ipsen.

Jens Nielsen driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet K. Jon- (lalilH Eftf. v/ J. Nielsen.

Harald Christian Alexander Enna dri­

ver Handel som eneste ansvarlig Indeha­

ver af Firmaet €lir. Enna. Prokura er meddelt Jens Peter Christian Frederilcsen.

Niels Herman Holmqvist af Hellerup driver Handel som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet N. H. Holmqvist.

Firmaet F. Chr. Jørgensen & Co. er hævet.

Andreas Hald driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Bisquitfabi'iken „Dan" ved A. Hald.

Harald Theodor Petri Hindsherg, der var Indehaver af Firmaet Ludvig Wulffs Efterfølger, er afgaaet ved Døden. Fir­

maet fortsættes uforandret af hans Enke, Nielsine Caroline Hindsherg, født Carl­

sen. Emil Georg Johannes Hindsherg er indtraadt i Firmaet som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

I Firmaet P. Svendsens og Lassens Kork varefabrik er de hidtidige Likvida­

torer, Overretssagførerne Th. Helweg Ja­

cobsen og William Andersen fratraadt og Overretssagførerne Hans Lauritzen, Jakob Jakobsen og Peter Paulsen er tiltraadt som Likvidatorer. Firmaet tegnet af Lik­

vidatorerne i Forening.

Karl Johan Burmester driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Fir­

maet „Østerbro's Kul, Koks og Brænde Oplag" ved K. Burmester.

Martin Georg Carl Fagerberg driver Fabrikation som eneste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet Nordisk Vulcaniserings Anstalt, (x. Fagerberg.

Lars liikard Larsen af Charlottenlund driver Handel som enste ansvarlig Inde­

haver af Firmaet „Norma Herrekonfek­

tion" v/ L. R. Larsen.

Københavns Magistrat, den 3. Jannar 1922.

Asta Obel, født Ha Ile, af Aalborg, dri­

ver Handel og Fabrikation, idet hun fort­

sætter den af hendes afdøde Mand Chri­

sten Winther Obel under uanmeldt Fir­

manavn €. W. Obel drevne Forretning.

Prokura er meddelt Fritz Thomas Marius Madsen, Kjeld Ejnar Magnus Marcussen, Frederik Obel, Carl Frode Obel og Axel Hartzach Møller, to i Forening.

Firmaet Larsen & Falkebo driver Han­

del. Georg Victor Larsen og Niels Peter Laurits Falkebo er de ansvarlige Deltagere.

Paul Edvard Dohn Thuesen driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet „Kiki" ved F. Dolm Thuesen.

Mads Rasmus Madsen driver Fabrika­

tion som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Rasmus Madsen.

Firmaet Lykkeberg & Outzen driver Handel. Johan Rudolf Lykkeberg af Holte og Harald Ditlev Outzen er de ansvarlige Deltagere.

August Martinius Emil Sømod driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Ang. Søniod.

Philip Michael Griinbaum driver Han­

del som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Philip M. Grriinbaum. Prokura er meddelt Kai Victor Andersen.

Firmaet Dansk-Fransk Samhandel ved Krause Jensen & Co. er hævet.

Firmaet Carl Fuchs & Søn driver Han­

del. Carl Wilhelm Fuchs af Frederiks­

berg og Georg Bernhard Fuchs er de an- svarhge Deltagere.

Firmaet Christian Cruger & Co. driver Handel. Christian Heinrich Nissen Crii- ger og Carl Christian Thorvald Nielsen er de ansvarlige Deltagere.

Firmaet Vilh. Larsen og Lillienholt driver Assuranceagentur. Anders VilheUn

(5)

stian LAllienholt er de ansvarlige Deltagere, il Firmaet tegnes af førstnævnte alene eller i/i af Deltagerne i Forening.

Ludvig Emil Jonassen driver Haand- 3V værk som eneste ansvarlig Indehaver af ra Firmaet „Krystalklar" ved L. E. Jonassen.

Jens Jalcoh Jensen driver Fabrikation 08 som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet il) Cigarfabriken „Roko" ved J. J. Jensen.

Aage Theodor Povl Seihæh af Frederiks- 3d berg driver Handel som eneste ansvarlig fil Indehaver af Firmaet Aage Seibæk.

Firmaet Erik Møllers EfterføJgere har [it tilbagekaldt den Elix Andreas Mortensen

§0 og Johanne Sylvester givne Kollektivpro-

jjI kura og meddelt førstnævnte Eneprokura.

I Firmaet Rudolph Uaar & Co. er ved- )2l kommende Kommanditist udtraadt.

Firmaet Keller & Rasmussen er hævet.

Plrmaet Søren Høgh har tilbagekaldt )b den Knud Chrisian William Messerschmidi i§ givne Prokura.

Firmaet €hr. Schmidt & Co. har tilbage- si kaldt den Carl Johannes Nielsen givne

Prokura.

Firmaet „Magasin Premier" Holger Rye 19 er hævet.

Firmaet Hagen Petersen & ('o. er hævet.

August Petersen er udtraadt af Firmaet Peter Braae & Co,, der fortsættes uforan- ib dret af den hidtidige Deltager Peter Braae 08 som eneste ansvarlige Indehaver. Prokura '19 er meddelt Johannes Braae.

Firmaet (ieorg Feldthusens Fabriker 3x1 har meddelt Ove liaimond Baumann Pro-

kura.

Firmaet Andreas Henningsen & Co.

liar tilbagekaldt den Ayiton Matthiesen ig givne Prokura.

Svend Bingsted er indtraadt i Firmaet IH Ringsted & Semler som ansvarlig og til :U Underskrift berettiget Deltager.

Firmaet Dansk Petroleums Aftapnings Anstalt" ved E. V. Nielsen, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Ha­

rald Oluf Basmussen som eneste ansvar­

lig Indehaver.

Firmaet Christian Criiger er hævet.

Peter Magnus Hermansen er udtraadt af Firmaet „Adhaesium" ved H. Kobbelt- vedt & COc, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager HaJwn Leif Koh- heltvedt som eneste ansvarlige Indehaver.

Firmaet Ernst Husnianns Søn har til­

bagekaldt den Martin Frederik Nielsen givne Prokura.

Mogens Adolf Giddager Petersen er udtraadt af Firmaet Conrad Rang, der fortsættes uforandret af den hidtidige Del­

tager Paul Knudsen som eneste ansvarlige Indehaver.

Firmaet A. W. Colding's Et'ttlg. har til­

bagekaldt den Hans Nielsen Pedersen givne Prokura.

Firmaet Importtirmaet „Novelty" ved A. C. Petersen & Co. har meddelt Julius Christiansen Prokura.

Firmaet Helge Friis er hævet.

Under Firma Helge Friis & Co. drives Handel af et Kommanditselskab, i hvil­

ket Helge Friis er eneste ansvarlige In­

dehaver. Prokura er meddelt Heinrich Stiilpnagel.

Agnes Johanne Herdahl, født Jørgen­

sen, er udtraadt af Firmaet Astrid Han­

sen & Co., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Astrid Nielsigne Lngehorg Hansen som eneste ansvarlige Indehaver.

I Firmaet Ernst (ienkel & Co. er ved­

kommende Kommanditist udtraadt.

Firmaet Skandinavisk Skotøjs Maga­

sin N. Christensen, har tilbagekaldt den Viggo Kroll givne Prokura.

Hans Nielsen er udtraadt af Firmaet H. Nielsen & Søn, der fortsættes ufor­

(6)

andret af den hidtidige Deltager Otto Thorkild Nielsen som eneste ansvarlige Indehaver.

Firmaet Handelskompagniet „Aja" ved Axel Andkær og Moltke Abel driver Han­

del. Axel Andkær af Roskilde og Chri­

stian Frederik Bloltke Abel er de ansvar­

lige Deltagere.

Firmaet W. Klenows Sønner har til­

bagekaldt den Erik Wilhelm Robert Kle- now givne Prokura.

Firmaet P. Holst-Kn ildsen har meddelt Svend Holst-Knudsen og Carl Wilhelm Møller Prokura i Forening.

Oskar Axel Mantin Nielsen er udtraadt af Firmaet „Axel" Vinduespolerings Comp.

ved 0. Nielsen & C. Nielsen, der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Carl Jens Nielsen som eneste ansvarlige Inde­

haver.

Firmaet L. A. Jacobsen er hævet.

Firmaet „Magstrædes Dampmølle" har meddelt Erik Victor Meyer og Svend Meyer Prokura.

Jørgen Sofus Andreas Hansen er ud­

traadt af Firmaet €arl Jakobsen & €o., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Carl Marius Jakobsen som-ene­

ste ansvarlige Indehaver.

Carl Frederik Larsen er udtraadt af Firmaet Lundby & Oo., der fortsættes uforandret af den hidtidige Deltager Ebba Maria Mandrupbine Lundby, født Han­

sen, som eneste ansvarlige Indehaver.

Firmaet Odense Støbegods, H. Rasmus­

sen er hævet.

Firmaet Chr. Stilling-Andersen er hævet.

Firmaet William Melbye har meddelt Herbert William Melbye Prokura.

Firmaet J. S. Hansen har tilbagekaldt den Karl Gustav Holm og Jens Christian Christensen givne Kollektivprokura og meddelt førstnævnte Prokura alene.

Firmaet Beckett & Meyer har meddelt Harry von Essen Prokura.

Sophus Christian Sørensen og Jens Joa­

chim Buttenschøn er udtraadt af Bestyrel- J sen for Firmaet Andels-Assurancen for

Kongeriget Danmark og Niels Bjerre­

gaard af Overgaardsminde pr. Bedsted og Frederik Thygesen-Thoustrup, Sneistrup pr. Herning, er indtraadte i samme som Medlemmer af Kontrolkomitéen. Prokura

I er meddelt Marie Elisabeth Bryld og Beter Boul West-Hansen i Forening.

Carl Ferdinand Behrend af Frederiks­

berg er indtraadt i Firmaet Pelsvarelage­

ret, A. Nordholm som ansvarlig og til Underskrift berettiget Deltager.

Ove Hjalmar Holbøll driver Assurance­

agentur som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Brandforsikringscentralen, Hj.

Holbøll.

Under Firmaet P. J. Sørensen & Søn­

ner drives Spedition af et Kommandit­

selskab, i hvilket Beder Jensen Sørensen og Ludvig Kristian Sørensen er de an­

svarlige Deltagere.

Ernst Hecht Mathiasen af Charlotten­

lund er indtraadt som ansvarlig Deltager i Firmaet P. Mathiasen. Firmaet tegnes fremtidig af Deltagerne i Forening.

Jens Carsten Ferdinand Nielsen af Taar­

bæk er indtraadt i Firmaet Gr. H. Sund­

berg & Co. som ansvarlig og til Under­

skrift berettiget Deltager,

Firmaet Jarmund & €o. driver Plandel.

Christian Jarmund og Laurits Albert Val­

demar Hansen er de ansvarlige Deltagere.

Henry Isidor Harald Johan Ilohde dri­

ver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet Henry Rohde. Pro­

kura er meddelt Georg Benjamin Nielsen og Anna Emma Mathilde Christtreu.

„Aktieselskabet til Realisering af Byg- gearealer ved Østerbro" er hævet.

Aktieselskabet ,,Desinfector" er hævet.

Under Firma Fragtselskabet „Bien"

Vognmands- og Speditionsforretning v/

Bech Nielsen & Co. drives Spedition af et Kommanditselskab, i hvilket Otto Villiam Knud Christian Bech Nielsen af Søborg

(7)

9 er eneste ansvarlige Deltager. Prokura 9 er meddelt Orla Karl Torvald Hansen.

Københavns Magistrat, den 17. Januar 1922.

Købeiiliaviis Amt.

Politikreds Nr, 1.

Til herværende Handelsregister er an- 1 meldt:

Hans Vilhelm Emil Knudsen er ud- i traadt at Firmaet „Holgersen & €o.". der } fortsættes uforandret af August Martin i Holgersen.

Under Firma; „Carlsson & Hørlin"

) driver Frans Ricard Carlsson, boende I Niels Ebbesensvej 13, og Ernst Gustaf L Hørlin, boende Læssøgade 10, som eneste ) og ansvarlige Indehavere Haandværk i [ Frederiksberg Kommune, H, C. Ørsteds-1 '' vej 38.

Firmaet tegnes af Indehaverne hver for j sig.

Prokura er ikke anmeldt.

Ingen Kommanditister.

Kommanditselskabet „F. Bagger & (Jo."

• driver Handel i Frederiksberg Kommue,

Rosenørns Allé 5. •

Eneste ansvarlige Indehaver er Frits \ Charles Tolderlund Bagger, boende Rosen­

ørns Allé 5.

Prokura tegnes af Potd Christian Ca- millo Bagger, Maglekildevej 5.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 5.

Januar 1922.

J. Farlier.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

William Samuelsen er ud traadt af Fir­

maet „Dansk Auto €o. ved Raupacli &

Samuelsen", der fortsættes med Johannes Baiipach som eneste og ansvarlige Inde­

haver under Navn „Dansk Auto Oo. ved J. Raupach".

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 6.

Januar 1922.

J. Barker.

Theodor Kiister er udtraadt af Firmaet

„Th. Klister & €o.", der fortsættes med Jens Peter Marinus Keldorf som eneste og ansvarlige Indehaver under Firma­

navn „J. F. Keldorf*'.

Elektricitetsselskabet „Thor" ved Olaf Johan Andersen" har meddelt Frk. Al-

frieda Jensen, Ærøvej 6, Prokura. Sam­

tidig forandres Firmanavnet til „Elektri­

citetsselskabet sen".

,Thor" ved Olaf Ander-

„Dansk Sportsfodtøjsfabrik ved Hrdr.

Bryding" er afmeldt.

Birk, den 12.

Politimesteren i Frederiksberg Januar 1922.

J. Parher.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt :

Firmaet „Fr. Eszlingers Sæbefabrik"

med Jacob Frederik Es ding er, boende H. C. Ørstedsvej 49 A, St., som eneste og ansvarlige Indehaver driver Fabrikation i Frederiksberg Kommune H. C. Ørsteds­

vej 49 A.

Prokura er ikke anmeldt. Ingen Kom­

manditister.

Firmaet „A. W. Holm & Co." er hævet.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 17.

Januar 1922.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Under Firma „Nielsen & Olsson" driver Johannes Nielsen, boende Nørresøgade 45.

og Nieh Olsson, boende Nærumgade 3, som eneste og ansvarlige Deltagere Haandværk i Frederiksberg Kommune, Godthaabsvej 14.

Deltagerne hver for sig tegner Firmaet.

Prokura er ikke anmeldt. Ingen Kom­

manditister.

Under Firma „Hans Nielsen & Søn"

I driver Hans Nielsen og Henrik Christian

\ Blædel Nielsen, begge boende Bredegade 3 B, som eneste og ansvarlige Indehavere Haandværk i Frederiksberg Kommune, Bredegade Nr. 16. Hans Nielsen alene

; tegner Firmaet.

Prokura er ikke anmeldt. Ingen Kom- ' manditister.

Til herværende Handelsregister er an- Efter den i „Andelsselskabet Køben-

meldt: havns Brugsforening" den 19. November

(8)

8 1920 afholdte Generalforsamliug er føl­

gende Bestyrelse anmeldt: Kommunelærer Aage Parding, Kommunelærer Christian Thomsen, Sprøjtefører J. Watson, Bog­

holder Henrik Heidenheim, Godsbestyrer C. Kragh, H. F. Nielsen og Kasserer H.

J. Jacobsen.

Politimesteren i Frederiksberg Birk, den 24.

Januar 1922.

Politikreds Nr. 2.

Under Firma „Herløv DanipAaskeri, Indehaver E. Zander" driver Emilins Vil­

helm Zander af Herløv Haandværk i Herløv som eneste og fuldt ansvarlig In­

dehaver.

Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 31. December 1921.

Gemsøe.

Snedkermester Jacob Eskild Jacobsen og Sønner: Snedkermester Orla Hans Louis Jacobsen og Arne Leo Jacobsen, alle boende Frederiksborgvej 118 i Sø­

borg, anmelder, at de under Firma: „Sø­

borg Møbelfabrik ved J. Jacobsen & Søn­

ner" driver Haandværk i Maglegaards Allé 3, Søborg, Gladsaxe Kommune, som Firmaets eneste og ansvarlige Indehavere.

Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 31. December 1921.

Gemzøe.

Firmaet: „M. B, Connector Compagni ved Møllerlløj & Co." driver Fabriksvirk- somhed og Handel i Gentofte, Eriksens- vej 5. Johannes Sørensen Møllerhøj, Ri­

begade 20, Kbhvn., Svend Ejnar Berthel­

sen, Frederik d. 6'tes Allé 7, Frederiks­

berg, Hans Carl Berthelsen, Eriksensvej 5, Gentofte og Ejnar Thaning Goldschmidt Guildal, Grundtvigsvej 6, Frederiksberg, er de eneste og fuldt ansvarlige Deltagere.

Firmaet tegnes af to Indehavere i For­

ening.

Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 16. Januar 1922.

Gemzøe.

Firmaet: „Møllerlløj & Berthelsen" med Hjemsted i Gentofte Kommune og Jo­

hannes Sørensen Møllerhøj og Svend Ejnar Berthelsen som eneste Indehavere er hævet.

Københavns Amts nordre Birks Politikammer, den 16. Januar 1922.

Gemsøe.

Politikreds Nr. 3.

Til herværende Handelsregister er ind­

kommet saalydende Anmeldelse:

I Bestyrelsen for „Ledøje Forbrngsfor- ening" er sket følgende Forandringer:

Af Bestyrelsen er udtraadt Husejer Hans Petersen, Arbejdsmand Jørgen Jør­

gensen og Arbejdsmand Christian Larsen, og i disses Sted er valgt Jordbruger Jens Sørensen af Smørumovre, Smedemester Niels Peter Larsen af Ledøje og Husejer Ca^i Guldager Nielsen af Ledøje.

Bestyrelsen bestaar herefter af de 3 ny­

valgte Medlemmer samt af Gaardejer Sø­

ren Cortsen, Formand, Smed Peter Larsen, Kasserer, Arbejdsmand Christen Jørgensen og Arbejdsmand Hans Nielsen, alle af Ledøje.

Politimesteren i Københavns Amta søndre Birk m. V., den 7. Januar 1922.

Harpøth.

I Bestyrelsen for „Ballerup og Omegns Forbrugsforening" er sket følgende For­

andring:

Af Bestyrelsen er udtraadt Formanden, Gartner H. P. Hansen og Arbejdsmand Niels Peder Pedersen og i deres Sted er valgt Arbejdsmand Niels Poulsen Dahl, der har overtaget Formandsposten og bor i Ballerup, samt Jordbruger Jjars Peter Jensen af Skovlunde.

Bestyrelsen bestaar herefter af For­

manden, Arbejdsmand Niels Poulsen Dahl, Amstvejmand Peter Svendsen, Fyr­

bøder Jens Simonsen, Arbejdsmand Fre­

derik Vilhelm Hansen, alle af Ballerup, samt Jordbruger Lars Peter Jensen af Skovlunde.

Politimesteren i Københavns Amts søndre Birk m. V., den 4. Januar 1922.

HarjJøth.

Køge.

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres herved, at det til Handelsre­

gisteret er anmeldt, at Herman Larsen af Køge fra 1. Januar 1922 driver Bog- og Papirhandel i Køge under Firma: „I. Ras­

mussens Efterfølger, Herman Larsen".

Politimesteren i Køge m. v., den 2. Januar 1922.

V. Ritzau.

(9)

I Henhold til Lov 1. Marts 1889 be­

kendtgøres herved, at det til Handelsre­

gistret er anmeldt af Bestyrelsen for „Aii- (lelsbriigsforeiiingeii for Køge og Omegn", at Bekendtgørelse til Medlemmerne skal ske i følgende Blade, nemlig i Østsjæl­

lands Folkeblad og i Østsjællands Social­

demokrat.

Politimesteren i Køge ru. v., den 5. Jannar 1922.

Frederiksborg Amt.

Helsingør.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for undertegnede Magistrat anmeldt, at Mary Zjyriita Niel­

sen, f. Kolbe, der hensidder i uskiftet Bo efter sin d. 7. Juni f. A. afdøde Mand, Feter Johannes Charles Nielsen, under uforandret B'irma fortsætter den af Af­

døde under Firma „Helsingørs Tobaksfa­

brik ved .lolis. Mielseii" i Helsingør drevne Fabriksvirksomhed og Handel.

Helsingør Magistrat, den 4. Januar 1922.

J. Lynghye.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er tor underteg­

nede Magistrat anmeldt, at Marius Fe- tersen, boende i Helsingør, driver Fabriks- virksomhed sammesteds som eneste an- svarhg Indehaver af Firmaet „Helsingørs Trævarefabrik ved M. Petersen".

Helsingør Magistrat, den 4. Januar 1922.

J. Lynghye.

I Henhold til Lov om Handelsregistre m. m. af 1. Marts 1889 er for underteg­

nede Magistrat anmeldt, at Firmaet „0.

Hansen & 0. Olsen" er hævet.

Helsingør Magistrat d. 25. Januar 1922.

J. Lynghye.

Frederikssund.

handel ved K. V. Nielsen" af Frederiks­

sund er hævet.

Politimesteren, Frederiksværk Købstad m. v., den 10. Januar 1922.

E. B. Larsen.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Rasmus Christian Masmiissen og Laurits Christensen, begge af Frederiks­

sund driver Handel i Frederikssund under Firma: „.L J. Ebbesens Bog­

handel ved R. €. Rasmnsseii og L. Chri­

stensen" som eneste og ansvarlige Inde­

havere. Laurits Christensen kan kun tegne Firmaet i Forening med Rasmus Christian Rasmussen, medens Sidst­

nævnte har Ret til alene at tegne Fir­

maet.

Politimesteren i Frederiksværk Købstad m. v.

den 10. Januar 1922.

E. B. Larsen.

Politikreds Nr. 6.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Detailhandler Christian Ras­

mussen, Hørsholm, driver Handel i Hørs­

holm under Firma ,,Christian Rasmussen, 31anufaktur, Herreekvipering og Skotøjs­

forretning" som eneste ansvarhge Inde­

haver. Prokura er meddelt Fru Johanne Rasmussen.

(3. Politikreds, Kontorafdelingen i Hørsholm, den 7. Januar 1922.

Engelstoft,

F.

Holbæk Amt.

Holbæk.

Til det her førte Firma- og Handels­

register er under 8. Decbr. 1921 anmeldt, at Købmand C. Reffs den 30. Juni 1921 er udtraadt af Direktionen for ,,Spare- og Laanekassen for Holbæk Købstad og Om egn".

Politimesteren i Holbæk m. v., den 3. Januar 1022.

Rosen.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Firmaet „J. .1. Ebbesens Bog-

(10)

10

Sorø Amt.

Korsør.

Det er anmeldt for herværende Han­

delsregister, at Entreprenør C. P. Clausen og Ingeniør, cand. polyt. A. C. L. Nielsen, begge af Korsør, under Firmanavn ,,(1. P.

Clausen & A. (]. L. Nielsen, Entreprenø rer", driver Haandværk i Korsør med nævnte C. P. Clausen og A. C. L. Niel­

sen som eneste og ansvarlige Indehavere i Forening, hvorved den af Firmaet den 7. Januar d. A. foretagne Anmeldelse, indryliket i Statstidende den 10. s. M.

berigtiges.

Politi Afdelingskontoret, Korsør, den BO. De­

cember 1921.

H. M. Etimp.

Fm.

Det er anmeldt til herværende Han­

delsregister, at Firmaet ,,C. P. Clansen og A. 0. L. Nielsen, Entreprenorer", der dri­

ver Haandværk i Korsør, er hævet.

Politiafdelingskontoret, Korsør, den 30. Decem­

ber 1921.

H. M. Ettrup,

Fm.

Slagelse.

Til Handelsregisteret for Slagelse Køb­

stad er modtaget saalydende Anmeldelse:

Det anmeldes herved at den Carl Godt- fred Nagel Kieridf meddelte Prokura til at tegne Firmaet „Til. Holm, Slagelse"

er bortfaldet.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 29. December 1921.

A. Biihrsch.

Til Handelsregisteret i Slagelse Køb­

stad er modtaget saalydende Anmeldelse:

Det under 3. Oktober 1893 med Æn­

dring af 11. September 1911 registrerede Firma ,,H. P. Philipsen" Slagelse, afmel­

des lierved.

Den ved Anmeldelsen meddelte Pro­

kura tilbagekaldes.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v,, den 4. Januar 1922.

A. Bnlirsch.

Det under 22. September 1921 registre­

rede Firma ,,H. P. Philipsen" afmeldes herved.

Den ved Anmeldelsen meddelte Pro­

kura tilbagekaldes.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 4. Januar 1922.

A. Biihrsch.

Til Handelregisteret i Slagelse Købstad er modtaget saalydende Anmeldelse:

Det under 29. September registrerede Firma „H. P. Philipsen og Larsen" af­

meldes herved.

Den ved Anmeldelsen meddelte Pro­

kura tilbagekaldes.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 4. Januar 1922.

A. Biirsch.

Til Handelsregisteret for Slagelse Køb­

stad er modtaget saalydende Anmeldelse:

Firmaet „Grønvold & Schous Trælast­

handel" i Slagelse anmelder, at det har oprettet en Filial i København under Navn „Firmaet Grønvold & Schous Træ­

lasthandel, Københarns-Filialen".

Filialen tegnes pr. Prokura af Hr. Ja­

cob Andresen, København.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 5. Januar 1922.

A. Biihrsch.

Til Handelsregisteret for Slagelse Køb­

stad er modtaget saalydende Anmeldelse:

Marius Laurentius Mørch anmelder, at han under Firmanavn „Marius Mørch"

driver Handel med Forretningskontor i Slagelse.

Prokura er meddelt Kai Halvor Axel Mørch.

Politimesteren i Slagelse Købstad m. v., den 11. Januar 1922.

A. Biirsch.

Politikreds Nr. 12.

Det er anmeldt til herværende Handels­

register, at der er sket følgende Foran­

dringer i Sammensætningen af Bestyrel­

sen for „Vemmelev og Hemmeshøj Sog­

nes Spare- og Laanekasse".

Gaardejer Martin Andersen af Ormslev er afgaaet ved Døden og Gaardejerne

(11)

Anders Hansen af Forlev og Niels Olsen af Erdriip er udtraadte af Bestyrelsen. 1 disses Sted er indtraadt i Bestyrelsen henholdsvis Gaardejer Christen Marlius- sen af Ormslev, Gaardejer Niels Peter Nielsen af Vemmelev og Gaardejer Jens Olsen jun. af Erdrup, hvorefter Bestyrel­

sen bestaar af:

fhv. Gaardejer Niels P. Frandsen, nu af Forlev, Formand.

Gaardejer Martin Nielsen af Forlev, Gaardmand Rasmus H. Rasmussen af

Forlev,

Gaardmand Lars P. Nielsen af Hemmes- Murer Chr. P. Christensen af Vemmelev, Gaardmand Chr. Sørensen af Stude, Gaardmand Niels P. Nielsen af Vem­

melev,

Gaardmand Jens Olsen jun. af Erdrup og Gaardmand Christen Markussen af

Ormslev.

Firmaet tegnes af 2 Medlemmer af Be­

styrelsen i Forening.

Politi Afdelingskontoret, Korsør, den 30. De­

cember 1921.

H. 31. Ettrup,

Fm.

Præstø Auit.

Vordingborg.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Holger Harald Alfred Mogensen af Vordingborg indtræder i den af Thomas Johannes Sørensen under Firmaet „Eiiia- iiiiel Rasimisseiis Eftf. ved Joliaiiiies Sø­

rensen i V^ordingborg drevne Forretning.

Firmanavnet uforandret.

Firmaet tegnes kun af begge Indeha­

vere i Forening.

Politimesteren i Vordingborg m. v., den 12.

Januar 1922.

Jtdius Meyer.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at der under 20. September 1921 er udfærdiget ny Vedtægt for Sparekas­

sen for Vordingborg og Omegn, hvilken Vedtægt er stadfæstet af Handelsmini­

steriet den 6. December 1921, og at Be­

styrelsen bestaar af

a. Et Tilsynsraad, bestaaende af 12 Med­

lemmer.

b. En Direktion, bestaaende af 3 Med­

lemmer.

Tilsynsraadet: Købmand H. M. F.

Theisen (Fmd.), Lindevej, Kammerraad N. C. Hansen, Vordingborg, Konsul L.

Petersen, Vdbg., Vildthdlr. T. Therkild­

sen, Vdbg., Læge S. Winge, Vdbg., Par­

tikulier J. Mortensen, Stensby, Forpagter H. Jensen, Petersgaard, Gaardejer P. An­

dersen, Studby, Forpagter M. Wassard, Marienlyst, Sognefoged H. Rasmussen, Vdbg., Gaardejer H. P. Andersen, Kaste­

lev, Overlæge L. B. Lundstein, Vdbg.

(valgt af Handelsministeriet).

Direktionen: Direktør P. Gøtzche, Vor­

dingborg, Direktør J. Spang, Svinninge- gaard pr. Klarskov, Auditør Withusen,

Vordingborg.

Ret til at tegne Firmaet har to af Di­

rektørerne i Forening, eller en af Direk­

tørerne i Forbindelse med Bogholder J.

Strange pr. Prokura.

Politimesteren i Vordingborg m. v. den 25.

Januar 1922.

Julilis Meyer.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt:

Detailhandler Chaim Wilhelm JBau, bo­

ende Vesterbrogade 28, 2. S., København B., og Detailhandler Herman Siegfred An­

dersen, boende i Vordingborg, agter un­

der Fima „Magasin da Nord's Udsalg ved Andersen & Co." at drive Detailhan­

del i Vordingborg.

Firmaet tegnes af Indehaverne hver især.

Politimesteren i Vordingborg m. v. den 24.

Januar 1922.

Julius Meyer.

Stege.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget saalydende Anmeldelse:

Under Firmanavn: „Briddr. Billes Træ­

last- og Cenientvareforretning, Stege", driver Dhr. Købmand P. H. Bille, Stege og Fabrikant H. H. Bille, Hjærtebjerg, Handel med Trælast og Cementvarer og Fabrikation af Cementvarer.

Forretningens Indehaver er Købmand P. H. Bille, Stege, og Fabrikant H. H.

(12)

12

Bille, Hjærtebjerg, der hver for sig eller begge i Forening tegner Firmaet.

Politimesteren i Vordingborg lu. v., Stege, den 5. Januar 1922.

Julius Meyer.

Bornholms Amt.

Nexø,

Til det herværende Handelsregister har Henry Andreas Fimlc af Nexø anmeldt, at han, der har overtaget og fortsætter den af hans den 28. Februar 1919 afdøde Fader Købmand Andreas Feter Funli og hans den 20. Marts 1921 afdøde Moder, Enkefru Antoinette Juliane Funli, født Kofoed, under Firma: „Alldr. Funk"

drevne Forretning i Nexø, som eneste og ansvarlig Indehaver driver Handel i Nexø under fornævnte Firma: Andr. Funk.

Samtykke fra samtlige Arvinger til Bi­

beholdelse af Firmanavnet foreligger.

Politimesteren i Rønne m. v., den 25. Januar 1922.

Fogh.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt, at Firmaet ,,Nexø Jernlius ved Andr. Funk og H. P. Sode" er hævet.

Politimesteren i Rønne m. v., den 25. Januar 1922.

Fogh.

Til det herværende Handelsregister har liasrnus Johannes Larsen af Nexø an­

meldt, at han som eneste og ansvarlig Indehaver driver Handel i Nexø under Firma: „Nexø Jernlius ved R. Johs. Lar­

sen''.

Politimesteren i Rønne m. v., den 25. Januar 1922.

Fogh.

Sandvig.

Til det herværende Handelsregister har Bestyrelsen for Sandvig Hrugsforening"

anmeldt, at Bødker Christian Karlsen af Sandvig er udtraadt af Bestyrelsen og Snedker Kristian Lind af Sandvig er ind-

traadt i Stedet i Bestyrelsen, der forøv­

rigt forbliver uforandret.

Samtidig er anmeldt, at den Hans Julius Holm i sin Tid meddelte Prokura er tilbagekaldt, og at Prokura i Stedet er meddelt Hans Christian Andersen.

Politimesteren i Rønne m. v., den 25. Januar 1922.

Fogh.

Odense Amt.

Odense.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt:

1. Ernst Jensen er udtraadt af Firmaet

„Valdemar Gædecken & Co.", og Paul Mathias Møller Wilhjelm er indtraadt i samme som fuldt ansvarlig og til under­

skrift berettiget Deltager.

2. Firmaet „Aktieselskabet Taxaniotor- kompagniet" er hævet.

Magistraten i Odense, den 9. Januar 1922.

Bloch.

Til det herværende Handelsregister har Bestyrelsen for Spare-- og Laanekassen for llaandværkere i Odense anmeldt, at den driver Sparekassevirksomhed i Odense.

Dens Vedtægter af 14. Juli 1921 er stad­

fæstet af Handelsministeriet d. 1. August 1921.

Bestyrelsen bestaar af følgende Med­

lemmer: Arkitekt Rasmus Alfred Peter­

sen, Formand, Snedkermester Simon Christian Ulfert Karstens, Næstformand, Sadelmagermester Julius Theodor Neu­

mann, Skomagermester Jens Christian Jensen, og Smedemester Christian Peter­

sen, alle af Odense.

Firmaet tegnes af Formanden eller Næstformanden i Forbindelse med et an­

det Medlem af Bestyrelsen. Sparekassens Garanti kapital udgør 39,000 Kr. i fuldt indbetalte Garantibeviser paa 100 Kr.

hver. Garanterne hæfter kun med det indbetalte Beløb. Bestyrelsen vælges af Garanterne. Bekendtgørelse til Medlem­

merne sker i Fyens Stiftstidende eller Odense Avis.

Magistraten i Odense, den 17. Januar 1922.

C. Hansen,

cst.

(13)

Til det herværende Handelsregister er anmeldt: Under Firma „The Triangel Ice Macliiiie Co. A^ed Tage Klint" drives Fa- briksvirksomhed i Odense af Maskinfa- brikant Tage Jensen Klint som Firmaets eneste ansvarlige og til Underskrift be­

rettigede Indehaver.

Magistraten i Odense, den 23. Jannar 1922.

Bloch.

Svendborg Amt.

Politikreds Nr. 24.

Til Handelsregistret for Politikreds Nr.

24 Svendborg Købstad m. v. er modtaget saalydende Anmeldelse:

Bestyrelsen for Stenstrup-Lunde Brugs­

forening bestaar herefter af følgende Per­

soner:

1. Grd. Anders Andersen, Hundtofte, Formand,

2. Snedker Frederik Jensen, Stenstrup, 3. Husmand Niels Peter Nielsen, sts., 4. Arbejdsmand Jens Hansen, Sten­

strup, og

5. Husmand Morten Johansen, Lunde, der er bleven valgt ved Generalforsam- hng den 9. Maj 1921.

Politikreds Nr. 24. Svendborg Købstad m. v., den 20. Januar 1922.

Schack.

cst.

Maribo Amt.

Nakskov.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Køb­

mand Hans Knud Friis, Firma H. Clir.

Huus i Nakskov, har meddelt Prokura til Jørgen Hein.

Politimesteren i Nakskov m. v., den 10. Jannar 1922.

Chr. Becher.

Politikreds Nr. 19.

Til herværende Handelsregister er mod­

taget Anmeldelse om, at Carl Albert Han­

sen, Hasselø, er udtraadt af Firmaet ,,Hasselø nye Kalkværk", og at Gaardejer Theodor Skafte er indtraadt i Firmaet og driver dette som eneste ansvarlige og til Tegning berettigede Indehaver.

Politimesteren i 19. Politikreds, Nykøbing F.

Købstad m. v., den 30. December 1921.

Wright.

kst.

Aalborg Amt.

Aalborg.

Til Handelsregistret er anmeldt:

at Detaillist Peder Pedersen Skov af Aalborg som eneste ansvarlige Indehaver driver Handel i Aalborg under Firma: Vakl.

Worms Eftf. ved Peder Pedersen Skov.

Firmaet tegnes af Indehaveren alene.

Ingen Prokura.

at Firmaet P. Weile & Søn af Aalborg har meddelt Prokura til Frk. Hedevig Kir­

stine Piaaherg af Aalborg, der under­

skriver Firmaet saaledes:

pro. pro P. Weile é Søn, H. Raaherg.

Aalborg Magistrat, den 13. Januar 1922.

Bornemann.

Til Handelsregistret er anmeldt:

at Maler og Tømrer Søren Kristian Søren­

sen af Aalborg som eneste ansvarlige Indehaver driver Haandværk i Aalborg under Firma:

Dansk Landevejsreklame ved S. €lir. Sørensen.

Firmaet tegnes af Indehaveren alene.

Ingen Prokura.

at Slagter Einar Toft Jensen af Aalborg som eneste ansvarlige Indehaver driver Haandværk i Aalborg under Firma:

Kødmarkedet ved Einar Jensen.

Firmaet tegnes af Indehaveren alene.

Ingen Prokura.

Aalborg Magistrat, den 24. Januar 1922.

Bornemann.

(14)

14

Politikreds Nr. 47.

Til det herværende Handelsregister er anmeldt;

Fabrikanterne Carl Christensen og Karl Plejdrup, begge af Klæstrup, driver Træ­

varefabrikation i Klæstrup under Firma

„Nibe Trævarefabrik" ved Christensen og Plejdrnp.

Anmelderne er de eneste ansvarlige og til Underskrift berettigede Indehavere; de kan hver især tegne Firmaet.

Politimesteren i Nibe m. v., den 21. Januar 1922.

Leevy.

Politikreds Nr. 49,

Bestyrelsen for Tylstrup og Omegns i Brugsforening anmelder, at Bestyrelsen nu bestaar af 1) Karetmager Jørgen Chri-' stian Jørgensen af Tylstrup, Formand, 2) Gaardejer Christian Olesen af Tylstrup, 3) Banearbejder Søren Kramme af Tylstrup, 4) Husmand Marinus Lange af Tylstrup og 5) Gaardejer Johan Nielsen, Engbro­

gaard i Tylstrup.

Nørresundby Politikammer, den 5. Januar 1922.

H. Mangor.

Hjørring Amt.

Frederikshavn.

Til herværende Firmaregister er an­

meldt:

Fiskernes Andels - Eksportforening i Frederikshavn anmelder, at Fisker Jens Pedersen Pilgaard af Bangsbostrand er udtraadt af Bestyrelsen, og i hans Sted er indtraadt Skipper Peter Martinus Jensen Bilde af Frederikshavn med solidarisk Ansvar.

Politimesteren i Frederikshavn m. v., den 29.

December 1921.

Folden.

Thisted Amt.

Politikreds Nr. 53.

Til det herværende Handelsregister er modtaget følgende Anmeldelser:

Snedsted Foderstofforretning ved M. N.

Nielsen anmelder, at Firmaet er hævet den 7, November 1920.

Poid Otto Poidsen driver Handel i Snedsted under Firma „Snedsted Foder­

stofforretning ved P. O Poulsen".

Politimesteren i Thisted m. v., den 10. Ja­

nuar 1922,

Kampmann.

Til det herværende Handelsregister er

j modtaget følgende Anmeldelse:

! „Spare- og Laanekassen i Aggersborg

i Sogn anmelder herved i Henhold til Lov om Sparekasser af 4. Oktober 1919, at som Tilsynsraad er valgt af Handelsmini­

steriet: Gmd. Karl Jensen, Aggersborg, og af Sparekassen: Hmd. K. N. Bertelsen, Aggersborg, Købmand M. C. Olesen, Ag­

gersund, Gmd. Anders Madsen, Thorup, Gmd. Niels Jørgensen Nielsen, Aggers­

borg, Gmd. Jens Mathias Madsen, Ulle­

rup, og Gmd. Johan Peter Pedersen, Ag­

gersund, og som Direktion: Lærer Val­

demar Bertelsen i Aggersund og Hmd.

Jens Madsen, Aggersborg, og at Firmaet tegnes af Direktionens og Tilsynsraadets Medlemmer, to i Forening.

Vedtægternes Dato, Juli 1921 stadf.

10. August 1921.

Bekendtgørelse om Regnskabet kun i

»Aalborg Amtstidende«.

Politimesteren i Thisted m. v., den 19. Ja­

nuar 1922.

Kampmann.

Viborg Amt.

Viborg.

Til herværende Handelsregister er an­

meldt, at Snedkermester Carl Olaf Ditzel af Viborg som eneste ansvarlige Indehaver driver Haandværk i Viborg, Vestergade

(15)

IG, under Firma; Valdemar ilitzel's Eftti., Carl Ditzel, Møbelforretning.

Prokura er ikke anmeldt.

Politimesteren i Viborg Købstad in. v., den 14. Januar 1922.

Tvermoes.

Skive.

Til Skive Købstads Handelsregister er anmeldt;

1) Købmand Andreas Andersen af Skive anmelder som eneste ansvarlige Indehaver af Handelsfirma i Skive „Andr. Andersen".

Den Andreas Casper Ditlevsen meddelte Prokura tilbagekaldes. Samtidig meddeles Prokura til Feder Karl Arnold Pedersen.

2) Interessentskabet „Skive Kafteristeri", Skive, ved dets eneste solidarisk ansvar­

lige Indehavere; Købmændene Niels Mi­

chael Nielsen, Johannes Christian Ludvig Stilling, Niels P. Christian Outzen og Vi­

cekonsul Sophus Albert Dige anmelder herved, at den Købmand Hans Petersen meddelte Prokura er tilbagekaldt, og at der er meddelt Aage Petersen Refer, Skive, Prokura i Forbindelse med Underskrift af en af Indehaverne.

Politikreds Nr. 5(5, Skive Købstad in v., den 25. Januar 1922.

P. Volhersen.

Til Firmaregistret for Skive Købstad er anmeldt;

Interessentskabet „Skive Kafteristeri", Skive, ved dets eneste ansvarhge Inde­

havere; Købmændene Niels Michael Niel­

sen, Johannes Christian Ludvig Stilling,, Niels P. Christian Outzen og Vicekonsul Sophus Albert Dige, alle af Skive, anmelder herved, at den Købmand Hans Petersen meddelte Prokura er tilbagekaldt, og at der er meddelt Aage Petersen Befer, Skive, Prokura i Forbindelse med Underskrift af en af Indehaverne.

Politikreds Nr. 5(5, Skive Købstad ni. v, den 27. Januar 1922.

P. VolJcersen.

Politikreds Nr. 56.

Til Sallinglauds Herreders Handels­

register er modtaget saalydende Anmel­

delse: Bestyrelsen for Thoruni Hrugsfor- ening bestaar nu af: 1) Gaardejer Niels Hansen Nielsen, Thorum, Formand, 2) Gaardejer Peder Pedersen, Hinnerup, 3) Gaardejer Poul Rasmussen, Hinnerup, 4) Boelsmand Mads Østergaard, Thorum, 5) Boelsmand Mads Christian Lversen, Thorum, 6) Gaardejer Knud Knudsen, Thorum, 7) Skomager Niels Christian

Nielsen Toft, Thorum.

Til Skive Købstads Handelsregister er modtaget saalydende Anmeldelse: Firmaet

„Skive Cycle & Autobørs ved Nielsen og Christiansen", der driver Haandværk i Skive Købstad, er hævet.

Politikreds Nr. 56, Skive Købstad in. v., den 11. Januar 1922.

P. VolJcersen.

Politikreds Nr. 57.

Til Handelsregistret for Lysgaard Her­

red er modtaget Anmeldelse om, at Forstkandidat Elers Lorenzen, Vinderslev Skovhus, under Firmanavn; „Jydske Skov­

distrikters Salgskontor v. E. Lorenzen"

som eneste og ansvarlige Indehaver driver Handel i Vinderslev By og Sogn.

Prokura er ikke anmeldt.

Politikreds Nr. 57, Viborg Kø})stad samt Lys­

gaard og en Del af Houlbjerg Plerred, den 3. Januar 1922

Tvermoes.

Aarhus Amt.

Aarhus.

Til Handelsregistret er anmeldt, at Mekaniker Hans Christian Hansen af Aarhus som eneste og ansvarlig Indehaver under Firma „Vestergades Barnevogns- fabrik ved H. Chr. Hansen" driver Haand­

værk med Kontor Vestergade 30 i Aarhus.

Aarhus Magistrat, den 4. Januar 1922.

Drechsel.

Til Handelsregistret for Aarhus Køb­

stad er anmeldt, at Købmand Jens Niel­

sen Jensen Kaae af Aarhus under Firma

(16)

16

„Bindegarns-Oeiitraleii ved Jens Kaae"

som eneste og ansvarlig Indehaver driver Handel i Aarhus med Kontor Sønder­

alle 36.

Aarhus Magistrat, den 4. Januar 1922.

Drechsel.

Til Handelsregisteret for Aarhus Køb­

stad er anmeldt, at Købmændene Johan­

nes Feter Nielsen og Laurits Kristian Laursen Brandt, begge af Aarhus, under Firma „Nielsen og Laursen Brandt" som eneste og ansvarlige Indehavere driver Handel med Forretningskontor paa Vester­

gade i Aarhus. Firmaet tegnes kun af begge Indehaverne i Forening. Johannes Peter Nielsen og Laurits Kristian Laursen Brandt har Prokura hver for sig.

Aarhus Magistrat, den 10. Januar 1922.

Drechsel.

Til Handelsregistret for Aarhus Køb­

stad er anmeldt, at Detaillist Jens Chri­

stian Bøstrup Jakobsen af Aarhus som eneste og ansvarlig Indehaver under Firma „Frederiksbjerg Tøjhus ved J. Chr.

Jakobsen" driver Handel i Aarhus med Kontor Jægergaardsvej 83.

Aarhus Magistrat, den 18. Januar 1922.

Drechsel.

Til Handelsregisteret for Aarhus Køb­

stad er anmeldt, at Firmaet „Aarhus Skiltefabrik ved Niels Andersen" er hævet,

Aarhus Magistrat, den 25. Januar 1922.

Drechsel.

Til Handelsregistret for Aarhus Køb­

stad er anmeldt, at Kommanditisten Knud Regnar Ollendot^jff er udtraadt af Firmaet

„S. Ollendorff & Co.", der fortsættes ufor­

andret af Firmaets eneste og ansvarlige Indehaver Svend Aage Ollendorff af Aarhus.

Aarhus Magistrat, den 25. Januar 1922.

Drechsel.

Horsens.

Til Firmaregistret for Horsens Købstad er indgaaet følgende Anmeldelse:

Niels Peter Andersen af Horsens- an­

melder, at han under Firma „Horsens

Possementfabrik ved N. P. Andersen"

driver Fabrikationsvirksomhed i Horsens som eneste og fuldt ansvarlig Indehaver af dette Firma.

Politimesteren i Horsens Købstad, Bjerre og Hatting Herreder, Horsens, den 6.

Januar 1922.

Knut zen.

Til Handelsregistret for Horsens Køb­

stad er D. D. indgaaet Anmeldelse om, at Firmaet „Nielsen og Onsbæk" er hævet.

Politimesteren i Horsens Købstad, Bjerre og Hatting Herreder, Horsens, den 12.

Januar 1922.

Knutøen.

Til Handelsregistret for Horsens Køb­

stad har Købmand Bendix Eefsen af Horsens anmeldt, at han fra 10. Januar 1922 at regne har meddelt Kommis Niels Andreasen Nielsen Søndergaard af Horsens Fuldmagt til at underskrive pr. procura for sig.

Politimesteren i Horsens Købstad, Bjerre og Hatting Herreder, Horsens, den 11.

Januar 1922.

Knutøen.

Skanderborg,

Til herværende Handelsregister er der anmeldt følgende:

Under Firma „Skanderborg Talgsmel­

teri ved Robert Petersen & Co." drives Fabriksvirksomhed i Skanderborg, hvor ogsaa Forretningskontoret findes, af et Kommanditselskab, med Fabrikant Ro­

bert Hugo Petersen af Skanderborg som eneste ansvarlige og til Underskrift beret­

tiget Indehaver og med Particulier Joseph Georg Andreas Beciter af Aalborg som Kommanditist.

Politimesteren i Silkeborg Købstad m. v., den 10. Januar 1922.

N. P. Nielsen.

Politikreds Nr. 37.

Til herværende Handelsregister er ind­

gaaet saalydende Anmeldelse:

Firmaet „Brædstrup Trælasthandel ved Chr. Jensen & Viby Petersen" ophæves.

Voer og Nim m. fl. Herreders Politikontor, Horsens, den 20. Januar 1922.

Borchorst.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hans Jensen er udtrådt af firmaet Alfred Nielsen &amp; Co., som fortsættes uforandret af den hidtidige deltager Erik Vilhelm Rønning-Jensen. Til berigtigelse af

Schou, sidstnævnte af Charlottenlund, er de ansvarlige Deltagere. Adolph Dannin driver Haandværk som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet CI- GARETFABRIKEN WARWICHS

Ingvard Andersen er de ansvarlige Deltagere og^c tegner Firmaet i Forening. Sørensen Kørselsfirma er hævet. Kørselsfirma driwria Spedition. Vilhelm Sørensen og Ole

Westenholz Nielsen, begge af Horsens, er (ie ansvarlige deltagere og tegner firmaet i forening.. — Bianco Lunos Bogtrykkeri

haver af firmaet Richard Baur, ./. Bog- og Papirhandel. Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere Christian Henry Lundberg og Einer Basmussen. Jens

irer Industridrift i Sundby-Hvorup Kommune. An- -eas Schaloske og Christian Christensen, begge af indholm, er de ansvarlige Deltagere. Firmaet »Jetsmark Auto-Service

Firmaet fortsættes uforandret af de hidtidige deltagere, Villy Jensen af Herning kommune, Niels Jensen af Aulum-Haderup kommune, Jørgen Jensen af Herning kommune og

Aage Christian Alfred Schou Nissen af Stegsted driver Haandværk i Odense Købstad som eneste ansvarlige Indehaver af Firmaet »FABRIKEN CROWN ved AA. Carl Christian