• Ingen resultater fundet

Hvad er hot og hvad er not? Forskning i FM - 2016

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Hvad er hot og hvad er not? Forskning i FM - 2016"

Copied!
2
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Hvad er hot og hvad er not? Forskning i FM - 2016

Nielsen, Susanne Balslev

Published in:

FM Update

Publication date:

2016

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

Nielsen, S. B. (2016). Hvad er hot og hvad er not? Forskning i FM - 2016. FM Update, 2016(1), 6.

(2)

6

I anledning af årsskiftet og DFM netværks nytårskur giver jeg her et bud på, hvad der kendetegner forsk- ning i FM netop nu.

Når jeg ser på programmer for kommende konfe- rencer, tidsskrifter med FM forskning og vores egen forskning i Center for Facilities Management; så er føl- gende 5 temaer hotte:

1. Space management og optimeringsprocesser.

Det er et klassisk og vedvarende tema i FM forsk- ning. Nu er fokus ikke alene indretning af de fysi- ske rum; men også processer for samlokalisering og brugerevaluering.

2. Bæredygtighed og FM. Dette emne er langt det største, og det som får flest forskningsmidler i EU´s forskningsprogrammer.

3. Big data potentialer. Aktuelt er forskere mest op- taget af informationsteknologi til støtte for drift og vedligeholdelsesplanlægning, men potentialerne for hvad vi kan, hvis vi ved mere om slutbrugere, er selvsagt store, og ikke uden etiske dilemmaer.

4. Værdiskabelse og innovation. Hvordan kan FM organisationer demonstrere deres værdiskabelse og styre mod en øget værdiskabelse? Til august udgives den næste bog om Added value af FM.

5. Nye forretningsmodeller. FM branchen er i kon- stant forandring og nye koncepter og forretnings- modeller ser løbende dagens lys. Forskerne doku- menterer, evaluerer og anbefaler forbedringer.

I den anden ende af skalaen ser vi også temaer der er

”not hot”. Ikke så meget i betydningen at de er umo- derne, men mere at de er forsvindende eller fravæ- rende på forskningsarenaen. Det gælder:

1. Byggeforskning uden FM. For år tilbage var byg- geforskningens fokus at lave nye bygninger, nu er der i langt højere grad fokus på at nye faciliteter

også skal bruges, driftes og vedligeholdes bagef- ter. Dette er i høj grad en succes for FM.

2. Økonomiske besparelser uden fokus på værdi- skabelsen. I kontrast til praksis har forskere sjæl- dent fokus på økonomiske besparelser som et mål i sig selv. Derimod har projekter typisk fokus på kvalitetsforbedringer og eventuelle økonomiske besparelser vil være et sekundært gode.

3. Historiske analyser. Der er typer af forskning som er fraværende, og som er tegn på at vi er et nyt og forholdsvist umodent fag, f.eks. historiske analy- ser af hvordan FM har udviklet sig over tid.

4. Sociale eksperimenter. Etiske retningslinjer læg- ger nogle forholdsvis snævre rammer for hvordan der forskningsmæssigt kan eksperimenteres med FM; fordi der er mennesker involveret. Det betyder at forskning typisk er rettet mod noget som virker, frem for ekstreme situationer med sammenbrud og kaos.

5. National Strategisk FM forskning. Hidtil har der ikke været nationale strategiske forskningsmid- ler dedikeret til FM forskning, fordi den nationale strategiske betydning af FM endnu er overset. Mit håb er, at vi ved fælles hjælp kan arbejde for at der kommer nationale forskningsmidler til at styrke forskning i FM.

Afslutningsvist vil jeg fremhæve, hvad jeg især ser frem til i 2016. Jeg forventer at CFM vil have endnu et produktivt år med højt aktivitetsniveau. 3 Ph.d.- studerende vil afslutte deres projekter og 1. februar starter den 10. ph.d.-studerende i Center for Facilities Management. Han er samtidig centerets første er- hvervsphd. Foran os er to store FM konferencer: den første er den europæiske EFMC d. 8.-9. juni i Milano og den anden er den Nordiske FM konference d. 29.-30.

august i Lyngby. 2016 vil altså byde på mange mulig- heder for at opleve forskning tæt på.

TENDENS

FORSKERNES BUD

Af SUSANNE BALSLEV NIELSEN Center for Facilities Management, Danmarks Tekniske Universitet og formand for Euro FM’s forskernetværk

HVAD ER HOT OG HVAD ER NOT?

FORSKNING I FM – 2016

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

38-75). Endelig er der den tilskuerdimension, der angår en hvilken som helst opførelse af Shakespeares tragedie. For på samme tid, som Hamlet observerer skuespillerne fremføre

Det, der så netop kan være brug for, hvis forskellighedssynspunktet ikke skal føre til vilkårlighed, men skal bidrage til at skabe en konstruktivt udvik- lende pædagogik

Også de mange og fyldige artikler om humanistisk psykologi fra Stig Dankert Hjorts hånd skal roses, de er ikke før set på dansk, og de er skre- vet med stort overblik og

Demarkeringen mellem grundforsk- ning og anvendt forskning hviler på et positivistisk forsknings- og videnskabs- syn, der er kritisabelt, og det kan derfor ikke tjene som

I tilfældet med undersøgelse af effekten af fysisk træning til patienter, der har prostatakræft og er i endokrin behandling, er effekten målt i iltoptagelse, muskelstyrke

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Når personer bliver overeksponeret betyder det at de 'omtales og vises så meget i medierne at de bliver trætte af sig selv eller andre bliver trætte af dem'. Man kan som sagt

• Taktiske opgaver omfatter planlægning af konkrete ændringer i ejendomsporteføljen og supportfunktioner, dels med henblik på at tilgodese de langsigtede policies og strategier,