• Ingen resultater fundet

Steen Wackerhausen: Humanisme, professionsidentitet og uddannelse i sundhedsområdet

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Steen Wackerhausen: Humanisme, professionsidentitet og uddannelse i sundhedsområdet"

Copied!
3
15
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

155 berspace har forandret transseksualiserede

menneskers (dvs. folk som har valgt at for- andre deres socialt tilskrevne køn) selvrepræ- sentationer. Whittle illustrerer, hvordan det transseksualiserede individ er blevet mindre fysisk isoleret – i en fremmed krop såvel som i samfundet, efterhånden som de transseksua- liserede mennesker har skabt nye fællesskaber på tværs af cyberspace. Herefter bliver de fan- taserede kropsdele, som har tendens til at re- præsentere en realisation af det modsatte køn (f.eks. peniser), virkelige i den forstand, at de deles og favnes af fællesskaber i cyberspace.

Whittle trækker på en række af teoretikere for at forklare den „virkelige“ dimension ved cy- berspace og ender med at give nogle eksem- pler på, hvordan kommunikationsnetværket mellem transseksualiserede mennesker fak- tisk er blevet realiseret i det videre samfund, efterhånden som disse netværk har fremmet bevidstheden om transseksualiserede menne- skers rettigheder og sikkerhed og dermed gi- vet dem et bedre værn mod misbrug.

I en anden artikel, som fokuserer på for- holdet mellem kroppen og internettet, „Meat and Metal“, stiller David Bell kropsrepræsen- tationer fra to slags subkulturer i samtiden op over for hinanden. Han argumenterer for, at de kropsmodificerende subkulturer (såsom moderne primitivisme) såvel som cyberpunk og posthumanisme (high tech-subkulturer) repræsenterer to ekstreme responser på sam- tidens teknologi: Hvor moderne primitivisme tilstræber at genopfinde kroppen som sanseligt og politisk terræn, søger cyberpunk-subkultu- ren at genopfinde selvet uden for kropslighe- den. Det er uheldigt, at disse to tilgange står så polariserede i artiklen, eftersom prægnansen af, hvordan folk opfatter sig selv i forhold til deres fysiske selv lige vel kan frem-drages ved at analysere disse to subkulturer som måder at interagere socialt, snarere end som potentielle verdensordener.

I det afsluttende kapitel „Horror Auto- toxicus. The Dual Economy of AIDS“ efter- sporer John O’Neill parallelle spændinger mellem den koloniale beslaglæggelse af en moders gave til sit barn, mælk (som en form for „hjælp“ – „aid“), og den tilsvarende gave i form af blod (AIDS), som fremmaner de væsker, der blev udvekslet mellem voksne i kærlighedsakten. Denne korte artikel er ikke så meget en fremlæggelse af et stykke forsk- ningsarbejde som en kommentar til dagens korrupte teknologipolitiske praksiser og til

måden, hvorpå denne tingenes tilstand, som er resultatet af den første verdens beslaglæggelse af naturlige handlinger, nu underminerer vore kulturelle myter, mens den forudskikker vores egen undergang.

Konkluderende kan det siges, at disse ar- tikler faktisk præsenterer læseren for en bred række af politiske og kulturelle loci, hvor- igennem vi kan gentænke, hvordan kroppen forstås i vore vante teorier. Men forfatterne kommer fra en bred vifte af akademiske mil- jøer, og forskningen er af varierende kvalitet.

At de fleste af forfatterne har en baggrund i kulturstudier, viser sig ved et fravær af felt- arbejde (kompenseret for gennem en del in- teressant historisk dokumentation), og i nogle af artiklerne er den eneste substans at finde i teoribygningen. De artikler, som efter denne anmelders mening fungerede bedst, indebar en radikal gentænkning af subjektets indrullering i sociale relationer, som tillod læseren at re- flektere over, hvordan kroppen kan tænkes at være konstitueret. Det er måske ikke over-ra- skende, at de to artikler om kønsskifte virker særligt markante, idet kroppene i disse tilfæl- de må være flydende, når locus for identiteten skifter. Og man efterlades med bevidstheden om, at de har været flydende hele tiden, og at sprækker vil sig i ethvert ihærdigt forsøg på at definere dem.

Francine Lorimer Institut for Antropologi Københavns Universitet Oversat af Nina Johnsen Steen Wackerhausen: Humanisme, profes- sionsidentitet og uddannelse i sundheds- området. København: Hans Reitzels Forlag 2002. 96 sider. ISBN 87-412-2497-3. Pris:

128 kr.

Steen Wackerhausen, filosof og psykolog, lek- tor ved Institut for Filosofi, Århus Universitet, har begået et essay, hvor han med flot svun- gen pen skummer fløden af de ideer, han har publiceret inden for de sidste 10 år. Bogen er hurtigt læst, men ikke hurtigt udtømt, i bedste essay-stil indbyder den til, at læseren vender tilbage for at finde nye perspektiver eller stiller skarpt på nye aspekter.

Projektet, som Wackerhausen kaster sig ud i, er ikke let. I løbet af bogens fire kapitler søger han at indkredse, hvad humanisme er,

(2)

156

huma-nismens relevans i sundhedssystemet, hvilke implikationer dette har i forhold til profes-sionsidentitet og uddannelse af sund- hedspro-fessionelle, ligesom han peger på for- skellige roller og funktioner, som humanisme og humaniora har i forhold til sundhedsprak- sis. Store emner, der ikke gives endegyldige svar på, men som forfatteren modigt kaster sig over med sine sidste ti års forskning som bal-last. Ikke alle vil være enige med ham i hans konklusioner. Men under alle omstæn- dig-heder er det et flot essay, hvor Wackerhau- sen holder dampen højt hele vejen og viser, at hans tanker er modnede.

Helt grundlæggende for Wackerhausens teser i dette essay er hans tidligere arbejde med „det åbne sundhedsbegreb“ og „non-sko- lastisk læring“. Det åbne sundhedsbegreb re- fererer til handlekompetencer og har dermed universel karakter, men da gældende normer for handlekompetencer varierer med tid og sted, indholdsfyldes sundhedsbegrebet i rela- tion til sin aktuelle kontekst – og er dermed specifikt i sin konkrete udformning. Denne balanceakt mellem fundamentalisme og rela- tivisme videreføres i dette essay både i for- hold til sundheds- og sygdomsbegreber og i forhold til det humanismebegreb, der anven- des i diskussionen. Humanisme – som er den overordnede referenceramme for hele diskus- sionen – bliver for Wackerhausen et begreb, der refererer til „et tidløst krav om respekt for menneskets egenværd og ukrænkelighed“ og samtidig fordrer „et tidsligt indhold og tids-li- ge bestræbelser, hvis de tidløse krav skal ind- fries“. Pointen er, at individets egenværd og ukrænkelighed ikke kan sikres i et vakuum, men skal forstås og varetages i relation til de livsvilkår, den enkelte lever under.

Centralt i diskussionen er en skelnen mel- lem humanismen som fagekstern og fag-in- tern. Wackerhausen påpeger, at humanisme er fagekstern for den praksis, der bygger på et fundamentalistisk sygdomsbegreb. Med en provokerende, men meget sigende meta- for karakteriserer han den fundamentalistisk orienterede behandler, med blikket fokuse- ret på kroppen som „res extensa“, som „den auti-stiske sygdomsbehandler“ der gør noget ved „den hovedløse patient“. „Den autistiske behandler“ kan være højt fagligt kompetent, men i den faglige kompentence indgår ikke, og er der ikke brug for, viden om den syges livs- verden, kultur eller eksistentielle vilkår. Hu- manismen burde, ifølge Wackerhausen, være

fagintern med eksplicit refleksion over, hvor- vidt en given tilstand skal klassificeres som

„sygdom“ – om den forringer individets hand- lekompetence – og er behandlingskræ-vende.

Om humanismen også har fagintern relevans i forhold til udførelse af behandling – altså efter beslutning om, at der skal behandles – giver Wackerhausen desværre intet eksplicit bud på.

Sat på spidsen kunne man sige, at Wackerhau- sen nok mener, at behandlere bør forholde sig refleksivt til hvilke tilstande og livsområder, der er behandlingskrævende, under behørig respekt for det enkelte menne-skes egenværd i sin kulturelle kontekst. Men når der først er klarhed om dette, kan man uden problemer kappe hovedet af de behand-lingskrævende patienter og overlade dem til alverdens auti- stiske behandlere.

I det hele taget ser Wackerhausen ikke gode kår for humanismen i dagens sundheds- væsen, og i særdeleshed ikke når man tager dannelsesprocesser i forhold til professions- identitet i betragtning. Wackerhausen tillæg- ger den dannelse, der foregår i praksisfælles- skaber såvel som i undervisningssituationen, i klinikken og i forskningen, en langt større betydning end den skolastiske læring erhver- vet via curriculum. I dette synspunkt trækker han naturligt nok på sine erfaringer fra flere års arbejde inden for netværk for non-skolastisk læring, samt på en række undersøgelser af praksislæring blandt lægestuderende og yng- re læger. I denne sammenhæng påpeger han, hvordan man gennem praksis dels tilegner sig et særligt „spørgerum“, som sætter græn- ser for hvilke typer information, der anses for relevante, og dels tilegener sig et særligt sprog at konceptualisere disse informationer i. I den fundamentalistiske sygdomsmodel er spørgerummet begrænset til de emner, der an- ses for relevante for legemet udstrakt i tid og rum, og sproget er blevet til „det steriliserede fagsprog“ – „et længde-bredde-højde-sprog“

– der er dødt i forhold til det levede liv med følelser, værdier, kulturelle tilhørsforhold osv. En fagintern humanisme fordrer derimod et udvidet spørgerum og et „flerdimensio- nalt sprog, som kan ‘stemmes’ til forskellige aspekter, niveauer og forhold omkring patien- ten og dennes sygdom“.

Fortløbende gennem hele bogen mær- kes en underliggende advarsel om ikke at misbruge humanismen. Dette kan dels ske i form af en humanistisk retorik i institutionel- le dokumenter, eller en venlig og høflig, men

(3)

157 grundlæggende fagekstern omgangstone med

patienter. Disse forhold kalder Wackerhausen for „humanistisk pynt“ på en praksis, som i høj grad handler om forskellige aktørers kamp om magt, ressourcer og driftsøkonomi. En anden fare ligger i ukritisk at antage, at alt, hvad der foregår på humanistiske fakulteter, er at be- tragte som humanisme. Det er ifølge Wacker- hausen først og fremmest „humanioristisk“, og måske, men ikke nødvendigvis humani- stisk. Humanisme er for denne forfatter ikke en betegnelse for beskrivelse og forståelse af menneskets eksistens, men fordrer en aktiv og oplyst human solidaritet – humanismen har et ærinde. Humaniorismens faldgrube finder Wackerhausen i de radikale „kulturrelativi- stiske-konstruktivistiske-postmodernistiske positioner“, som hævder, at der ikke blot er forskellige opfattelser af mennesket, sandhed, moral, etc., men at disse fænomener er i kraft af deres konstruktion. Denne tilsyneladende værdineutrale position er ikke humanistisk for Wackerhausen, men en „humanioristisk misdannelse“, der fokuserer på det „kropsløse menneske“ og overser det faktum, at menne- sket på samme tid både er natur- og kultur-væ- sen. Moralen er, at humanismens subjekt er et uadskilleligt natur-kultur-menneske, der fordrer indsigt i såvel tidslige forhold som et tidløst krav om human solidaritet.

Helle Johannessen lektor Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Henriette Buus: Sundhedsplejerskeinstitu- tionens dannelse. En kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af velfærdsstatens embedsværk. København: Museum Tuscu- lanums Forlag 2001. 517 sider, illustreret.

ISBN 87-7289-679-5 (hb). Pris: 365 kr.

Der er mange måder at vurdere en ph.d.-af- handlings vægt på. En af dem er i almin-delige kilogram, og hvis det er det målepara-meter, man anvender, vejer denne afhandling tungt.

517 sider i hardcover giver en vægt på i alt 1125 gram – og det er jo ikke så ringe end- da. Om Henriette Buus’ afhandling er lige så tungtvejende i kulturteoretisk forstand, kan nok diskuteres. Men under alle omstændig-he- der er dette en lettere redigeret version af Hen- riette Buus’ ph.d.-afhandling i etnologi. Buus

beskriver selv i det indledende kapitel, hvor- dan hun egentlig arbejdede på at blive kandi- dat i etnologi, selvom hun allerede havde en kandidatgrad som ingeniør. Undervejs fandt Buus imidlertid, at arbejdet var for om-fatten- de til en kandidatgrad og indleverede derfor – efter samråd med vejledere – afhand-lingen med henblik på erhvervelse af en ph.d.-grad.

Titlen på bogen giver et godt indblik i af- handlingens emneområder og ambitioner. På det empiriske niveau handler den om de tidli- ge år med sundhedsplejersker i Danmark. Det empiriske materiale stammer fra slutningen af 1920’erne til starten af 1940’erne, og i den første del sættes fokus på argumenter for dan- nelse af en sundhedsplejefaglig profession og på det lovforberedende arbejde til Lov om Be- kæmpelse af Sygelighed og Dødelighed blandt Børn i det første Leveaar, vedtaget i 1937.

Derefter præsenteres den procedure, hvorved Sundhedsstyrelsen fik kommunerne til at op- rette sundhedsplejerskeordninger; der gives en introduktion til de første kurser for kommende sundhedsplejersker ved Sygeplejehøjskolen i Århus og udvælgelsen af egnede sundheds- plejersker in spe; og til sidst forsøger Buus at tegne et portræt af de mødre, der modtog sundhedsplejerskerne i deres hjem. Materialet fra perioden består af officielle dokumenter, breve, kursusplaner, foredragsmanuskripter, radiointerview mv., som Buus har fundet frem gennem langvarige studier i diverse historiske arkiver, og i den forstand er det et unikt stykke kulturhistorie, der fremlægges. Der er mange originaltekster, og de citeres flittigt – også ofte i længere passager eller i deres helhed – hvilket giver læseren god indsigt i periodens sprog- brug, retorik og betydningsfulde debatter om sundhed, spædbørn og mødre.

Ifølge Buus var udgangspunktet for hele projektet „en undren over den selvfølgelig- hed, hvormed danske familier med spædbørn modtog sundhedsplejersker i deres hjem“.

Dette førte til et historisk-etnologisk studie af ind-førelsen af sundhedsplejersker i Danmark, og sluttelig til et studie af interpellationsteori med forsøg på at kvalificere den teoretiske for- ståelse af forholdet mellem stat og livsformer gennem en afprøvning af „strategi“ og „dan- nelse“ som centrale analysebegreber i forhold til en konkret interpellationsproces: indførel- sen af sundhedspleje i Danmark. For Buus bli- ver ambitionen at bidrage til udvikling af kul- turteori og kulturanalytisk begrebsliggørelse, snarere end at sige noget om sundhedspleje.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Om få år er samtlige danske universiteter overgået til Pure portalen, og der er derfor ønske om at påbegynde et nationalt samarbejde med henblik på udvikling af den nye

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Her kan satellitter anvendes til habitatkortlæg- ninger, og fremskridt indenfor højtopløste satellitbilleder kan muliggøre, at store dyr som hvaler og isbjørne kan overvåges

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Det kan dog også give anledning til forgiftninger, hvis de indsamlede vilde planter indeholder naturlige giftstoffer, hvis traditionelt anvendte planter ikke

• Der findes mange eksempler hvor direkte recirkulering af spildevand leverer bedre vandkvalitet en “naturlige”. drikkevandsressourcer, eller ikke-planlagt (de facto)

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

En kategorisering af de udbudte kurser på, om kurserne sigter mod, at kursisterne skal erhverve sig ikt-brugerfærdigheder eller ikt-skaberkompetencer, er således gennemført

Koncentrationen af frie fedtsyrer (NEFA) i blod efter kælvning hos Holstein og Jersey køer fodret med kontrolfoder (Kontrol), foder med højt indhold af mættet fedt (Mættet) og

Problemet ved modellen er, at dette kompromis udvisker, at stor indfl ydelse og store krav giver stress, og at det bliver værre, når man bevæger sig mod meget store krav og

Det blir undervist i terminologi, særlig i Finland og Sverige, men også i Danmark, Norge, Grønland og Sápmi, enten i form av et selvstendig kurs eller som en del av et større

Der er foretaget målinger af elforbruget til cirkulationspumpning i 13 eksisterende huse samt 2 nye huse. De to nye huse opfylder energikravene i nye skærpede

Eksempler på brug af korrespondance- meddelelsen ved elektronisk kommu- nikation om borgerens medicinering, indenfor social- og misbrugsområdet, gennemgås.. Ligeledes beskrives det,

Enkeltmedlemmer og grupper i organisationen stiller også spørgsmål for at få svar på spørgsmål som: Hvad sker der med mig, hvad vil lederen, kunne man ikke gøre noget.. 6

Når støtten til præsidenten falder under 50 procent, får mange politiske alliere- de, ikke mindst i Kongressen, travlt med at lægge en vis afstand til ham og udvise selvstændig

Vi har således gennem den teoretiske indkredsning, realist review metoden og den interviewbaserede case vist, hvordan pædagogers professionsidentitet i rela- tion til bevægelse

I opstartsfasen er det derfor en vigtigt, at borgeren og de involverede medarbejdere på tværs af social- og beskæftigelsesområdet i samarbejde får skabt et fælles billede af

Dette kapitel har til formål at skitsere mulige overordnede veje til at styrke indsat- sen i forhold til de udfordringer, der bliver præsenteret i rapporten, samt give en vurdering

Fra flere stemmer, som dem, der kommer fra en del udøvende kunstnere, kuratorer og fra dekolonial teori, kan man nu høre at Vesten, efter at have udnyttet og nedgjort andre kulturer,

Nedenstående tabel viser ansvars- og rollefordelingen mellem aktørerne i forløbet i Samarbejdsmodellen. Ud fra ovenstående tabel fremgår det, at det er myndig- hedskoordinatoren,

Når kommunen overvejer at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet med eller uden samtykke fra forældrene, og når det må antages, at barnet eller den unge vil være anbragt uden

Desuden at medarbejderne beskriver mål, delmål og indsats i en fælles individuel plan med borgeren, så dette er samlet ét sted for både borger og for de forskellige

Myndighedskoordinatorer, bostøttemedarbejdere og en even- tuel tovholder/projektleder kan til sammen siges at udgøre et team omkring arbejdet med indsatsen. Teamet kan enten