• Ingen resultater fundet

Vurdering af udeklareret indhold af sorbinsyre i grøntsagsprodukt

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Vurdering af udeklareret indhold af sorbinsyre i grøntsagsprodukt"

Copied!
4
1
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022

Vurdering af udeklareret indhold af sorbinsyre i grøntsagsprodukt

DTU Fødevareinstituttet

Publication date:

2021

Document Version

Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Citation (APA):

DTU Fødevareinstituttet, (2021). Vurdering af udeklareret indhold af sorbinsyre i grøntsagsprodukt, Nr.

20/1014174, 3 s., aug. 12, 2020.

(2)

DTU Fødevareinstituttet Fødevareinstituttet

Kemitorvet Bygning 201 2800 Kgs. Lyngby

Tlf.. 35 88 70 00 Dir. 35887522

leab@food.dtu.dk www.food.dtu.dk

NOTAT

Til Fødevarestyrelsen (FVST)

Vedr. Sorbinsyre i grøntsagsprodukt

Fra DTU Fødevareinstituttet 12. August 2020

DTU DOCX nr. 20/1014174

Vurdering af udeklareret indhold af sorbinsyre i grøntsagsprodukt

Forespørgsel

DTU Fødevareinstituttet er af Fødevarestyrelsen (FVST), blevet bedt om at foretage en sundheds- mæssig vurdering af fund af sorbinsyre i et grøntsagsprodukt. Ifølge vedlagt billeddokumentation indeholder en pose med pågældende grøntsagsprodukt 64 g (net wt).

Prøve og sorbinsyre fund

Prøve ID Sorbinsyre

20024297 5000 ± 800 mg/kg

Analysen er udført af FVST laboratorium i Ringsted.

Grænseværdien på 1000 mg/kg for indhold af sorbinsyre i den konkrete fødevarekategori (4.2.4.1) er overskredet (Forordning nr. 1333/2008).

Konklusion

Det fundne indhold af sorbinsyre i det pågældende grøntsagsprodukt vurderes at udgøre en ubetyde- lig sundhedsmæssig risiko.

Det kan ikke udelukkes at indtag af produktet kan medføre en risiko for at personer, der er overføl- somme overfor sorbinsyre kan udvikle symptomer i huden.

Baggrund

Sorbinsyre er et tilsætningsstof (E 200), der kan tilsættes til visse fødevare for at konservere dem.

Sorbinsyre findes også naturligt i en række fødevarer, eks. rønnebær. Sorbinsyre og stoffets kalium (E 202) og calcium salte (E 203) er senest blevet vurderet af EFSA i 2019 (EFSA 2019). I denne seneste vurdering har EFSA fastsat en gruppe-ADI på 11 mg/kg legemsvægt per dag for sorbinsyre (E 200) og

(3)

2 kalium saltet (E 202). Denne ADI er betydelig højere end den midlertidige ADI på 3 mg/kg legemsvægt per dag som EFSA fastlage i 2015 (EFSA 2015) og er baseret på resultaterne fra et nyt udvidet én- generations reproduktions og toksicitets studie (EOGRTS). Gruppe-ADIen på 11 mg/kg legemsvægt per dag er beregnet ud fra benchmark dose (BMD) analyse af data for lavere forøgelse af kropsvægt hos rotteunger. ADI for børn og voksne er vist i Tabel 1.

Tabel 1. Aldersbaseret ADI for indtag af sorbinsyre for børn og voksne 1-2 år 4-6 år 7-10 år 11-14

år

15-17 år

Voksne mænd

Voksne kvinder Gennemsnitlig

legemsvægt (kg)*

12 22 32 52 65 86 71

ADI (mg per

dag) 137 239 354 569 719 942 778

*Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet (DANSDA) med data indsamling i 2011-2013.

Overfølsomhed over for sorbinsyre er ikke en del af EFSAs risikovurdering (EFSA 2019).

Der er beskrevet to typer af overfølsomhedsreaktion over for sorbinsyre.

1. Et dansk studie (Clemmesen og Hjorth 1982) beskriver hudsymptomer der kommer hurtigt ved kontakt, såkaldt kontakt urtikaria (nældefeber). Udgangspunktet er en hændelse i en børneha- ve, hvor børnene fik rødmen og prikken rundt om munden efter at have spist frugtsalat kon- serveret med 0,11% natrium sorbat og 0,11% natrium benzoat. Forfatterne laver 20 minutters lappetest på voksne og konstaterer at 0,1% sorbinsyre kan give rødmen i huden hos 20% af forsøgspersonerne. Koncentrationerne af natriumsorbat er realistiske i forhold til hvad der er tilladt i visse fødevarer i dag. Der er få andre beskrivelser af akutte reaktioner efter kontakt med sorbinsyre refereret i Walker (1990)

2. Det er muligt at udvikle kontaktallergi overfor sorbinsyre brugt som konserveringsmiddel i kosmetik. I et større dansk studie fandt man 7 ud af 718 patienter havde relevant kontaktaller- gi over for sorbinsyre. Der var intet i det kliniske billede der tydede på at disse mennesker fik symptomer af at spise fødevarer med sorbinsyre (Ramsing og Menné 1993). Der er beskrivel- ser i litteraturen af personer med kontaktallergi over for sorbinsyre med persisterende, ufor- klarlige hudsymptomer der ophører når de undgår mad med sorbinsyre (Dejobert et al. 2001, Giordano-Labadie et al. 1996). Dette kaldes systemisk kontaktallergi og kendes også fra fx mennesker med hudallergi overfor nikkel, der reagerer på mad med højt nikkelindhold.

Vurdering

Tabel 2 viser den mængde som børn og voksne kan spise af det pågældende produkt med et indhold på 5000 mg sorbinsyre/kg uden at overskride ADI. Mængden i en pose af det pågældende produkt er 64 g. Alle aldersgrupper, undtagen de 1-2 årige og de 4-6 årige, kan dermed spise mere end en hel pose af det pågældende grøntsagsprodukt uden at overskride ADI for sorbinsyre.

(4)

3 Tabel 2. Mængde af det pågældende grøntsagsprodukt, der kan spises uden at overskride ADI.

1-2 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-17 år Voksne mænd

Voksne kvinder

Mængde der kan

spises uden at

overskride ADI (g) 27 48 71 114 144 188 156

Der findes ikke data for indtag af pågældende grøntsagsprodukter i Danmark, men det vurderes at mængderne, der skal spises for at opnå et indtag af sorbinsyre, der overskrider ADI i en længere peri- ode, er så store at risikoen vurderes at være ubetydelig for alle aldersgrupper. Dette gælder også set i sammenhæng med det totale indtag af sorbinsyre fra tilsætningsstoffer, der ifølge EFSA (2019) udgør mindre end 34% af ADI for alle aldersgrupper.

Referencer

Clemmesen, O. & Hjorth, N. (1982): Perioral contact urticaria from sorbic acid and benzoic acid in a salad dress- ing. Contact Dermatitis, vol. 8, 1-6

Dejobert , Y., Delaporte, E., Piette, F. & Thomas P. (2001): Vesicular eczema and systemic contact dermatitis from sorbic acid, Contact Dermatitis, vol. 45, 291

EFSA 2015, Scientific Opinion on the re-evaluation of sorbic acid (E 200), potassium sorbate (E 202) and calcium sorbate (E 203) as food additives. EFSA Panel on Food additives and Nutrient Sources added to Food (ANS).

EFSA Journal 2015;13(6):4144.

EFSA 2019, EFSA FAF Panel (EFSA Panel on Food Additives and Flavourings), Younes M, Aquilina G, Castle L, Engel K-H, Fowler P, Frutos Fernandez MJ, Fürst P, Gürtler R, Gundert-Remy U, Husøy T, Mennes W, Moldeus P, Oskarsson A, Shah R, Wölfle D, Lambré C, Christodoulidou A and Waalkens-Berendsen I, 2019. Scientific Opinion on the follow-up of the re-evaluation of sorbic acid (E200) and potassium sorbate (E202) as food addi- tives. EFSA Journal 2019;17(3):5625, 21 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5625

Giordano-Labadie, F., Pech-Ormieres, C. & Bazex J. (1996): Systemic contact dermatitis from sorbic acid, Con- tact Dermatitis, vol. 43, 61-62

Ramsing, DW. & Menné T. (1993): Contact sensitivity to sorbic acid, Contact Dermatitis, vol. 28, 124 Walker R. (1990): Toxicology of sorbic acid and sorbates, Food additives and contaminants, vol. 7. 671-676

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

KROP, SANSER OG BEVÆGELSE LEG MED KROP, SANSER OG BEVÆGELSE FOR DE ETÅRIGE Børn i etårs-alderen er i gang med at lære basale motoriske færdigheder som at kravle, hoppe, løbe

Det afg~rende for anvendelsen af denne metode er, at rendringen af fjordens samlede indhold af salt og nreringssalt kan beregnes n~jagtigt fra et tidsskridt til det nreste,

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

En sundhedsmæssig vurdering kan ikke gennemføres, fordi indtaget af tang i den danske befolkning ikke er kendt.. Der mangler desuden information om, hvordan

Selv ved de højeste indhold af zearalenon (10 μg/l) og β-zeralenol (22 μg/l) i urinen blev der ikke fundet indhold i plasma og dermed var der formodentlig heller ikke meget af

En forøgelse af berigelsen af salt fra 13 µg jod/g salt til 20 µg jod/g salt vil, for nogle børn, der indtager jodholdige kosttilskud, betyde en overskridelse af den øvre

Vurdering af udeklareret indhold af sorbinsyre i alkoholholdig energidrik..

For at ensarte resultaterne har de udvalgte ”nøglefiskerne” fisket på faste positioner med ens redskaber (3 garn og/eller 3 ruser) stillet til rådighed af DTU Aqua. Der er

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Ændring i isotop-forholdet (isotop-fraktioneringen) af et stof langs en strømlinie fra forureningskilden er dokumentation for, at stoffet nedbrydes i forureningsfanen. På baggrund af

Kapitel 3 omhandler nye beregninger af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug ved behandling af udvalgte fraktioner fra affaldstyperne storskrald og farligt affald:

Vi lever med risikoen for uheld eller ulykker: ar- bejdsskader, trafikulykker, lægelig fejlbehandling, madforgiftning, etc. Der sker mange uheld hvert år i Danmark. Ikke mindst

Omkostninger forbundet med opstart af ‘Alle de andre gør det’ vurderes ikke at være af væsentlig betydning for det samlede resultat

Dagpengemodtagere, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, kan fremadrettet tage særskilte dele af en erhvervsuddannelse – fx et grundforløb eller et speciale

Dagtilbuddet som helhed har ansvar for at etablere mål og rammer for sprogarbejde, som giver mulighed for en fokuseret støtte til det enkelte barns sprogtilegnelsesproces, når der

Vælger man en sprogpædagog i institutionen, bliver den tætte relation mellem barn og pæda-.. gog af mindre betydning. Hun kender ikke alle børnene så godt som barnets

Effektmålet for strategi 1-4 er antal undgåede kighostetilfælde blandt børn under 1 år, mens det for strategi 5 og 6 er henholdsvis undgåede tilfælde af kighoste blandt 4-årige

Funderet i en beskrivelse og forståelse af begrebet vejledning, der ikke kan oversættes 1:1 til det engelske supervision, viser analysen, hvordan partnerskabsmodellen i samspil

[r]

Grundlaget for at udvikle en ny beregningsmetode for forsatsvinduer var at den tradi- tionelle metode beskrevet i prEN ISO 10077-2 til beregning af vinduers transmissi-

FUHU’s arkiv samt eksisterende litteratur om både FUHU, Købmandsskolen og Handelshøjsko- len, afdækker artiklen foreningens internatio- nalt orienterede initiativer

Således belyser rapporten ejer- og direktørskifte i virksomhederne de seneste mange år og de kommende, identiteten af de nye ejere, økonomiske konsekvenser af direktør- og

Selv om ordforrådet er den bedst undersøgte dimension af 2-åriges sprog mht. sammenhæng med senere kompetencer, så er ordforrådet ikke nødvendigvis det eneste vigtige.