• Ingen resultater fundet

"Et stykke af mit liv"

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del ""Et stykke af mit liv""

Copied!
22
4
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

»Et stykke af mit liv«

Konfirmation i 1900-tallet

AfKirsten Rykind-Eriksen

Envordende konfirmand fra foråret 1999 skriver omsin opfattelse af kon¬

firmationen, oghvorledes hunmener,den foregår (1).

»Ved konfirmationen bekræftermandåben.Nogentagerdetogsåsomet tegnatman ervedatblivevoksen. Denslags tingharmanogså i andre

lande. Nogle lande harman ikke konfirmation, men en form for man-

domsprøver.

Til konfirmationen hører der mangeritualer. F.eks. skalmangå i kirke nogle gange for atlære noget om gudstjenestens mening ogbetydning.

Manfarogsålidt ekstra kristendomslære,oglærer nogle salmer. Det hører sig ogsåtil atmanholder en fest med familien bagefter.Nogletagerpå rejse i stedet for. De fleste købernyttøj. Både tilselve dagenogtil anden¬

dagen.Detkræverenfyldt tegnebogatkunne købe alt det dererpå mode.

Manfårjo ogsågavertilensådan fest.Enstordel vil bare havepenge.

Så kan de selvkøbe deting de vil have på andendagen. Nogletænker kun på gaver, gaver og atter gaver. Det hører jo også med til traditionen at

konfirmanden faren salmebog som gave. Det erdesværre ikke alle der følger den tradition.

Tilenkonfirmationsfest bliver der tit læst talerogsungetsange.Deter et ritual at konfirmanden skaffer en takkesang. De kan købes i butik¬

kerne.Tagermansig sammenkanmangodt skriveenselv. Nogle skriver ogsåentale.

Andendagen, somogså kaldes Blå mandag, er en festdag for den kon¬

firmerede.Ivirkelighedenerdet egentlig bareenpjækkedag,mendener blevetaccepteretsom en fridag.Deterdagen,hvormanfester med klas¬

sen.MangetagertilÅrhus,hvorfra detagertil Tivoli Friheden. Det hører også til at konfirmanden far en massetelegrammer. Der står jo typisk:

Tilykke med konfirmationen fra»eneller anden«.

Nogleføler sigmerevoksne efter konfirmationen. De blivermeremodne.

Andre meneratden bare er enslagsengangsfødselsdag, hvor det gælder

omat skrabe så mange penge og gaver sammen, somdetnuermuligt.«

(2)

Beskrivelsen afspejler, at for de unge indeholder konfirmationen enblan¬

ding af traditioner og en bevidsthed om, at de ermidtpunktet for dagens

familiefest.

Konfirmationer entradition, der i 2000var264årgammel. Menden er

stadig aktuel, og derfor beskæftigerdenne artikel sig med konfirmation i

1900-tallet. Den bygger på etmateriale, som Egnsmuseet i Egtved Kom¬

mune indsamlede i foråret 1999 ved atkontakte lærerne til 7. klasserne i kommunensfem skolersamtenfri-ogungdomsskole.Ideen kom fratradi-

tionsforskerElse MarieKofod, DanskFolkemindesamling,der udarbejdede spørgelisterne (2).Alle 7. klasses eleverfik hverenspørgeliste,og enspør¬

geliste beregnet til forældre/bedsteforældre. lait indkom 58 besvarelser,

hvoraf fire7.klassertogdet sometsamletklasseprojekt. Desudenindkom

18besvarelser fra de ældre generationer. Detblev således muligtatbelyse

konfirmationsskikke lokalt fra ca. 1910 til 1999 inden for de otte sogne,

somEgtved kommunebestår af. Det indsamlede materialedannede grund¬

lagforenudstilling i foråret 2000 (3).

Konfirmationenerblevet tiletinstitutionaliseret ritualgennemde mange

år, den hareksisteret. Langt de fleste unge mennesker vælgerat deltage i

den og dermed fa markeret overgangen fra barndom til ungdom. Selvom

konfirmationen harmistet sinjuridiskebetydning, ogderersketændringer

inormerogholdninger,har ritualet alligevel kunnettilpasses de samfunds¬

mæssige forandringer.

Konfirmationen har siden 1736, da den blev indført, haft til formål at dygtiggøredenunge person. Oprindelig vedatdeskulle erhverve siglæse¬

kundskaber og forståelse for den kristne lærdom, så de gennem prøven, konfirmationen, kunne modtage de borgerlige rettigheder. Samtidig kom

den tilatdanneovergangsritual mellematværebarnog ungtilatblive vok¬

senogkomme udattjene.

Langsomtbegyndte detatspilleenrolle, hvilket tøjogpyntkonfirmanden optrådtemed. Ritualer, derer ensfor alle, bevirkersomregel, atydre tegn

ogpragt kommer til at spille en rolle. De bliver symboler for det enkelte

menneskes eller familiesstatus isamfundshierarkietogfor den betydning,

somritualernetillægges.

Iløbetaf 1800-tallet forsvandt delovbefaledekrav, dergjorde konfirma¬

tionen tilennødvendighed. Ved grundloven af 1849sattesnyeregler forop¬

nåelse afborgerlige rettigheder, i 1880'erne bortfaldt bestemmelsen om

konfirmation før vielse ogi 1909 blevpræstensoverhøring i kirken gjort fri¬

villig. Efter 1912 måttepræsten selv vælge delærebøger, han ville bruge i konfirmationsundervisningenoghvorledes, undervisningenskulle foregå. I

1921 forsvandt kravetom skudsmålsbog, hvor først sognepræsten ogsiden arbejdsgivere skrev om personens karakterog opførsel. Med skolelovenaf

(3)

Signe fra Egtved. Enty¬

pisk konfirmand, foråret 1999, ikjolefra »Lily«

med den tilhørende

tynde jakke, som mange

pigerbar. Detsamme

gælder plateauskoene.

TilSignesfestvarinvi¬

teret33gæster. Festen

blev holdtiettelt, op¬

stillet ihaven, ogder

varlavetbordplan. »Vi fik oksemørbrad, nye

kartoflerogforskelligt

tilbehør. Børnenefik

sodavand ogde voksne

vin.«»Desidstegæster gik hjemca. kl. 22,30«,

skriverSigne. Fot. pri¬

vat.

1975,hvor det blev lovbefalet med 9 års undervisningspligt imod de tidli¬

gere 7 år, der afsluttedes med konfirmationen, forsvandt konfirmationens betydningsomovergangsritual mellem skoleogarbejdsliv.

Inden for de sidste 100 årer fest og gaver derfor kommet tilatspilleen størreogstørrerolle. I dag iscenesættes konfirmationen af forretninger, for¬

ældre og børn, og den er blevet til en drømmenes fest. Konfirmationens

historie fortællersåledesom ændredeholdningerogopfattelser af deunges

rolle i samfundet.

Spørgelisternevar opdelt i de erkendte handlingsforløb, og deternatur¬

ligt atfølge demog sammenligne dem iartiklen.

Konfirmation

som en proces

Konfirmationener enproces-etritual-der altid harværet satsammenaf

enrækkehandlingsforløb. Disse har karakteristisk nok ikke ændret sig i tidens

(4)

løb. Deterdesamme forløb,menopfattelsen af, hvad deenkelte forløb be¬

tyder,oghvorstor vægt,de tillægges, har ændret sig.Ældre beretninger (4),

somdogikkeerfra lokalområdet, handlerom,hvorledesdet harværet at

til konfirmationsundervisning, om selve konfirmationsdagen og anden¬

dagen. Beretningerne rummer de samme handlingsforløb som dem fra 1999, mentidligere skete de på andre vilkårogmåder.

Dadentidligere lovbefalede grund til atblive konfirmereterforsvundet,

blev de unge i 1999-undersøgelsen allerførst bedt om at tage stilling til,

hvorforde ville konfirmeres. Alle svaredepga.skikogbrug,ogalle 7. klasse¬

eleverneblev konfirmeretundtagenetparstykker, der havdeen andentro.

Enelev skrev detpå denne måde: »Jeg valgteatblive konfirmeretpga.atjeg

erdøbt og pga. festen, traditionen og gaverne.Alle i min klasse blev kon¬

firmeret ogmin familieerligeså« (5). En andenskrev: »Jeg villegernekon¬

firmeres,fordijegtrorpå,atderer en, derstyrerdet hele. Menjegtrorikke på alle de historier, som fortællesomGud, menjeg harenfornemmelse af,

atderer én, derstyrerdet hele«.

Det erkarakteristisk for de fleste, atde reflektererover Guds eksistens,

mensamtidigerde bevidsteom,atdeerkristne, ogatdåbogkonfirmation

hørersammen.

Undervisningen

»Inden vi begyndte, havde vi alle sammenpå fornemmelsen, at det skulle

blive bareensmulekedeligt,ogjegsynes,atviramteplet. For deterretkede¬

ligt athøre omGudogJesusi 2 timer,menvi harværetheldige medvores præst, for hanerretsød. Hantogosmed i biografen foretparugersiden.

Godt nokvardeten filmom Gud,mendetvardapæntgjort«. Deungehar

enmegetafslappet holdning til selve konfirmationsforberedelsen.

Jakob skriver: »Vi startede medatlæreomIsraelrentgeografisk. Ogellers

lærte vi nogetomJesus,Gud, Romerrigetogogsåenhel del fira Det Gamle

Testamente«. Denævnteområder har allepræsternemed i deres undervisning.

I forhold til tidligere beretninger gives undervisningen påen helt anden

måde. Ica.240 år skulle DetNye Testamente,Fadervor, Trosbekendelsenog salmevers læres udenad forudenden lille katekismus. Dagmar Rasmussen, Tørskind, udtrykte det på denne måde om sin konfirmation i 1921: »Un¬

dervisningen foregik i konfirmandstuen ved, at præsten fortolkede detnye testamente,ogvi lærte salmerogskriftsteder udenad« (6).

Menefterungdomsoprøretogbørn, der ikke skulle døbes i 1970-80'erne,

fremkomenrækkeundervisningsmaterialer til brug forpræsterne.Nuskulle

dersamtalesombillederogkunstmed religiøse motiver. Dekristeligesym¬

boler bliver forklaret. Film ogvideoer inddraget. Eleverne udarbejder deres

(5)

Udstilling på Egnsmuseet om konfirmation 1736-1999, foråret 2000. På

bordet ses nogle af de bøger, som bruges til konfirmandundervisningen i dag. Desuden to videofilm afAstrid Lindgrens bøger: BrødreneLøvehjerte

ogRonjaRøverdatter. Til højre konfirmationstøj: Renésfra 1995ogHannes fra 1999. Fot. Mogens Bach 2000.

egethefte (7). Deunge lærerometikogholdninger. Derundervisestotimer

omugen og i minimum 48 timer på en sæson. De unge far udleveret Det Nye Testamente, sombruges i undervisningen. Mangepræsterskriver »de¬

resskriftsted« frakonfirmationsdagen i bogen.

I 1700-talletvar dertvungenkirkegang hver søndag. I dag skal konfir¬

mandernedeltage i gudstjenesten 8-10gange, mensde går tilpræst.Dekan

have småopgaver, der skal svarespå, i forbindelse med gudstjenesten.

Tidligeregavkonfirmationen adgang tilatgå til alters, hvilketvarlovbe¬

falet i 1700-tallet. Senereblev detalmindeligtatgåtil alters søndagen efter konfirmationen, evt.sammenmed sine forældre, hvis denungeikkevarude

attjene. Inden for de sidste 20 årerdet blevet almindeligt,atbørnogunge

går til alters med deres forældre førkonfirmationen.

Ikirken

Forberedelsen slutter med selve konfirmationen ikirken, hvorden afslutten¬

de ogbedømmende overhøring tidligerevaret stortproblem formangeunge.

(6)

Gennem deres placering i kirken blev det synliggjort, hvor dygtige de var.

Overhøringen kunnetagemangetimer. Sådanerdet ikke længere,mender¬

for kan de ungegodt føleenusikkerhed vedatskulleværemidtpunktog op¬

trædeetsted, de ikkeerfortrolige med.

Iden forbindelse skriveren pige omden ideelle konfirmation: »Hospræ¬

sten skulle detvære næsten ligesom, det harværet,ligeså hyggeligt-hvor

vi skiftedes tilathavekage med-menså skulle vi høre lidtmere omselve

konfirmationen(ceremonien i kirken).Ikirken skulle alle have helt tjek på,

hvordan det skulleforegå, ogvi skulle gå i det rigtigetempo op ad kirke¬

gulvet«.

Flere afkonfirmanderne fra dette hold følte sig usikre og nævner det uheldige, atde ikke kom i fælles taktopad kirkegulvet. Ethold i Bredsten

kirke stødtepå densamme form for usikkerhed, da de blev udsat foretritu¬

al, de ikkevarklarover.Martinfortæller:»Søndag den 2. maj skulle vi kon¬

firmeres. Kl. 9,35 skulle vi komme omi kirkenogfotograferes. Kl. 10,00 begyndte det hele, ogalt gik godt, undtagen da vi skulle til trosbekendelsen,

fordi vi havdeaftalt,atvi skulle sigeden,menvi skulle syngeden. (Detvar altsåmegetflovt, for det lødnæsten, som omvi ikke kunne den)«.

Endreng fra nabokirken, Nørup, har en fyldig beskrivelse af forløbet i

kirken: »...vi skulle mødes ude i våbenhuset. Da klokkernevarfærdige med

at slå bedeslagene, gik vi ind i kirken. Der var ikke så mange salmer før prædiken, og så holdtpræsten en kort prædiken. Derefter kom vi i fokus.

Præstenprøvede at faen snak i gang. Først skulle vi sigetrosbekendelsen

sammen.Derefterspurgte præstenosudomdet, vi havde lært i løbet af året.

Derefter blev vi konfirmeret oppe ved alteret. Detforegik på den måde, at hanspurgte os omvi ville konfirmeres i den kristnetro (På det spørgsmål

svarede vi alleja). Derefter sagde hanen massebibelcitater, der passede til

hverenkelt afos. Gudstjenesten blev afsluttetsomsædvanlig. Dakirkenvar tom,blev vi stilletopved alteret,hvor viblev fotograferet. Davivarblevet konfirmeret,vardet tid til festen«.

Fotografering af hele holdet er blevet en fast skik ved konfirmationen.

Sidenfotografiets opfindelse har detværet skik,atholdet blev fotograferet

sammen medpræsten. Indtil midten af 1900-tallet skete det enalmindelig undervisningsdag. I de sidste 50 årer det hele holdet på selve konfirma¬

tionsdagen.

Konfirmationstøj

og

andendagstøj

Sidenslutningen af 1700-tallet har tøjet indtagetenbetydningsfuld plads i

konfirmandensbevidsthed, både når dervarråd tilnyttøjogisær, hvis kon¬

firmanden måtte stå i lånttøj, der ofteentenvarforstorteller for småt. Det

(7)

Udstilling på Egnsmuseet om konfirmation 1736-1999, foråret 2000. På vægplanchen enrække fotosfra Egtved afskiftende konfirmandhold, tageti

kirkensammen medpræsten. Foran tøjfra fire konfirmander: Bentesstrut¬

kjole af broderie anglaise stof 1964; Line, 1990: mamelukker ogoverdel

medskørtfrahendesmorskonfirmationskjolei1959; Finn imørktjakkesæt

ogbutterflymed hvidskjortei1970; Anette i letbomuldsstof, 1992. Bagved fotos afkonfirmandernei tøjet. Fot. MogensBach 2000.

varikkebedre medfodtøjet, sådan somdetvartilfældet for Helga fra Sød-

ovreMark, der blev konfirmeret i 1913. Hun barsortkjoleogfiketparstøv¬

ler, dervartrenumreforstore.DemvarHelga ked af,menstøvlerne skulle

ikkeblive forsmå, hvis fødderne stadigvæk voksede, fortællerengammel

veninde(8).

Fraomkring1850til 1910dominerededensortefarve itøjet.Menmellem

1900 og 1910 dukkede den hvide kjoleop.F.eks. blev Helgas veninde, Andrea,

konfirmeret 1912ienhvidkjole.Dehvide kjolervarsyetaf let stofog van¬

skelige atbruge bagefter. Derfor blev det nødvendigt med en andendags¬

kjole, når konfirmandenskulle til alters med forældrene. Samtidig blev den brugt til »Blå mandag«, når deunge gik på gaden ellertogtil dennærme¬

steby foratvise stadstøjet, ogatdenu varblevetvoksne.

Fraomkring 1910 fik også drengene brug foratfa andendagstøj. Nu skulle

de helst konfirmeres i matrostøj, og dette kunne ikke bruges til hverdag

(8)

bagefter. Det havde ellers været således, at drengene med konfirmationen

skiftede fra stumpetrøje ogknæbukser til jakkesæt. Påklædningen marke¬

rede, atdevarblevet voksne. Det samme gjaldt pigerne, der blev tilunge damer medkorset, lang kjoleoghat.

I 1930'rne vendtejakkesættet tilbage. Emil fra Egtved, der blev konfir¬

mereti 1934,oplyser: »Jegfiket sortjakkesæt med slipsog enskjorte med

stiv hvidflip«. Dervarikke noget, der hed andendagstøj hos Emil.

Både sind og krop skulle være parate til den store højtid. Asta, der

blev konfirmereti BalleKirke, september 1935, skriveromatkomme i kon¬

firmationskjolen: »Vi havde jo ingen badeværelse - så jeg må enten ha'

været i Zinkbaljen eller vasket på anden vis;- for tænk-atmåtte trække

i helt nyt tøj fra inderst til yderst - og i en lang hvid kjole - det var

herligt!« Astas andendagstøj bestod i en grøn kjole i raschelvæv og sorte sko.

grund af anden verdenskrig blev 1940'rne en periode, hvor det var svært at nytkonfirmationstøj. Herom fortæller Johanne fra Egtved, der

blev konfirmereti 1944: »Detvarvanskeligt, men morfik stofved en ma¬

nufaktur, Edle Platz, i Egtved«. Det skulle have været brugt til en brude¬

kjole. Stoffet blev syettil Johannes konfirmationskjole hos familiens faste syerske i Egtved.Hunsyede også Johannes andendagskjole.Derblev mulig¬

hed foratkøbe en frakke iKolding. Konfirmationskjolen blev dog farvet,

den kunne bruges til fester.

Annalise fraRandbøl blev konfirmeret i 1949. Hendeskjole skulle fun¬

gere sombalkjole efter konfirmationen. »Denblev farvet lysegrøn ogklip¬

petlidt kortere«.

Johanne fra Sdr. Bjertfortællerom sin konfirmation i 1951: »Jeghavde

minstoresøstersfinetaftkjole påogetparfine hvide lærredssko med sløjfe,

sommin far havde købt for5kr. afnogen, som varblevet giftugenfør. Den

hvidekjole kostede 15 kr. atsyethos en syerske og 12 kr. for at få den syetom.Vivar4søskende i den samme kjole, så blev den for sprødoggik

itu. Jeg fik ogsåandendagstøj til efitergildet af naboer, som skulle komme

overtil kaffe ugenefter, manbestemte ikke nogetselv dengang. Restenaf

familien fik ikke nyt tøj, det blev vasketogstrøget,og skoene blev kridtet

med vand ogkridtrørtop«.

Tiderne blev bedre m.h.t.atskaffetøj,ogvelfærdssamfundet begyndteat gøre sig gældende. I 1960'erne blev pigerne konfirmeret i korte kjoler,

gerne af hvidt blondestofi bomuld, ogmed store strutskørter. Skoene var

spidssnudede oghøjhælede. Andendagstøjet var i samme snit somkonfir- mationstøjet. Bentefik i 1964 begge sine kjolersyethosensyerske i Silke¬

borg. Andendagskjolen var af mørkeblåt strukturvævet bomuld. Til kjolen

hørte sorte højhælede sko, »somjeg styltede af sted på«, fortæller Bente.

(9)

JohannafraSdr. Bjert

i1951. Hun vari sin storesøsters taftkjoleog etparhvidekridtede lærredssko, købtbrugt afen brud, som varble¬

vetgiftugenfør. Kjolen

blev båretaffiresøstre,

gik taftenitu.

Fot.privat.

»Blå mandag« tog hun ogkammeraterne til Århus. De gik strøgtur, shop¬

pedeogsnoldede. »Om aftenensmed vi de høje hæle hen iethjørneoggik

ibiografen«.

Jakkesæt varudbredtpåklædning til drenge, indtil ungdomsrøret i 1968 forårsagede opbrud i degængse normer.Hvis drengene overhovedet skulle konfirmeres, kunne detgodt ske i lærredsbukser, rullekravesweater,vestog træsko.

I sammeperiode skiftede pigerne tilbuksesæt. Inger-Marie fortællerom sittøj i 1974: »Jeg havdeenhvidkjole påog dertil hvide lange støvler. Jeg

måtte ikke faenlangkjole på,menmåtte selv vælge den korte kjole. Kjolen

kostede 50 kr. Den blev aldrig brugt igen, og liggergemtpå loftet. Anden- dagstøjet bestemte jeg selvmed vejledning af minmor«.

Vedintroduktionen afteenagemoden i 1950'erne ophørtekonfirmations- tøjet medatdanneetmarkant skel mellem barndomogvoksenliv.Idaggæl-

(10)

der detmere om atvise, hvor modebevidst konfirmanden er. Dvs., atbære modetøj ogatvære ung sættesligmed hinanden.

Kommercialiseringen satte for alvor igennem i 1990'erne. Afholdelse af

konfirmationsmessererblevetmereog mereudbredt. IEgtved sker det den

første uge i februar. Forretninger i Egtvedog omegngårsammen om arran¬

gementet, der foregår i forsamlingshuset frakl. 19.30 til 22. Såmange, som salenkan rumme, ca. 200, køberen billet til kr. 50 ogsidder hele aftenen

ved dækkede borde. Mad ogbetjening foreståsaf de handlende selv, ogdet foregår i en pausemellem ca. kl. 20-21. Ellerserder showogmannequin¬

opvisning, hvor »Birger fra København« erkonferencier. Mannequin'erne

erbådepige-ogdrengekonfirmander i tøj til dagenogandendagstøj. Derer

også tøj til forældre ogbedsteforældre samtmindre søskende. I dag erdet

retalmindeligt, athele familien fårnyttøj. Enguldsmed med værkstedog butik vælger smykker til tøjet, og ved hver konfirmand oplæses bestemte

annoncerfor dehandlende, der både kandreje sigom emnertilgaver,til alt

inden forfestmiddagenoglige til fotograferingen. Med mellemrum trækkes

lodomkonfirmationsrelevantegevinster hos de lokale handlende. I februar

2000 var stemningen i hele salen fornøjelig. Folk hyggede ogmorede sig.

Flere sagde, det var et flot arrangement, ogbemærkede, at de handlende gjordeenstorindsats foratsikre sig beboernei Egtved kommune somkun¬

der, så de ikketagertil Kolding eller Vejle forathandle (9).

I 1999 havde mange af deunge nu købt deres tøj i Vejle eller Kolding.

Sortjakke ogbenklæder til drengene vendte for alvor først tilbage i 1998- 99,men nuskal detvære»mærke-tøj«. Brian skriveromsine indkøb i 1999:

»Jegblev konfirmeret i hvide Adidasstrømper.Blå,sorteoggråRBair sko.

Sorte Deenz lårlomme bukser. HvidDeenzt-shirtog ensort Deenzblæser.

Tilandendagen brugte jeg desammebukserog enblå Pittbluse, jeg fik også

en grøn og sortFive Season sommerjakke. Jegbestemte selv, hvordan mit konfirmationstøj skulleseud inden for nogle prisrammer. 4 km fra der, hvor jeg bor, ligger en forretning, »Torben klær dig«, i Bredsten. De havde ar¬

rangeret enaften, hvor deres tøjudvalg blev vist frem, oghvis vi købte det der, kom vipåenturtil Hamburgog seHamburg S.V spilleenbundesliga¬

kamp. Alt mit tøj, undtagen den sorte blæser, erjeg sikker på, atjeg kan bruge igen. Deneneafmine tostore søstre fiknyttøj til dagen«.

En anden dreng skriver: »Jeg havde sorte Fila sko på, sorte strømper,

sorte Deenz bukser, Levis bælte, sort Deenz skjorte, sort slips med hvide

striber og enlysebrun cardigan. Og jeg fik ogsånyttøj til andendagen.Den dag havde jegetpartømmercowboybukser på, London 3-stribet T-shirts,en Iceman 3-stribettrøje og enLevis cowboyjakke, menjeg havde de samme skosom til konfirmationen. Mit konfirmationstøj kostede omkring

2000 kr. og mit andendagstøj 1700kr.

(11)

Konfirmationsmessei Egtved Forsamlingshus

den 9.2.2000. Dehand¬

lendeinviterer og serve¬

rer. podietfremvises andendagstøj-mærke¬

tøj. Foranseskasser

medsmykker afguld¬

smedensudvalg, som han gavmannequin'er-

nepå. Fot.forfatteren.

Langtde fleste af pigerne køberen»Lily« kjole eller-sæt.»Lily« firmaet,

derprimærterkendt for sine brudekjoler, begyndte i Vejle, hvor det stadig¬

væk haren storforretning. De lancereren ny »konfirmationsmode« hvert

år. I 2000 annoncerede de med: »Lily'skonfirmationsmode anno2000 for¬

vandler satin, crepe, blonde og tyl til frække toppe, lange gennemsigtige jakker, smarte piratbukserog nederdele«. »I kollektionen findes altfra det super-feminine Girly-look til sejesæt,der viser lidtmave«.»Tøjet kankom¬

binerespå krydsogtværsog passerfint ind iden kommendesommers gar¬

derobe«(10).

Det, pigerne købte i 1999, lå tæt på 2000-moden. Navnlig den lange gennemsigtige jakke af blondestofvar populær. Signe fra Ødsted havde

ensådan »Lily« model på: »Det var en lang hvid stropkjole med en lang blomsterjakke ognoglehvide sko«. Andendagstøjet bestod af: »Etpar grå

sko og bukser, røde benvarmere, en hvid T-shirt, en rød- og hvidstribet stropbluse og enlanggrå jakke«.

(12)

Louise fra Bredsten var en af de trepiger i sinklasse, der ville have en

lang hvid kjole på. Den blev også købt hos »Lily« i Vejle og var i satin,

»skåret over lige under brystet. Øverst var der blonde uden på satin'et«.

»Skoenevarhvide sandalermedremme overfoden«,oghåret blevholdt af

etdiadem med perler.Detvar drømmen: »Jeg havde altid villet have kjole på, når jeg skulle konfirmeres«, skriver Louise. »Jeg fikogså blåmandags- tøj. Det var en lang cowboynederdel, en Only T-shirt, en hættebluse, en

cowboyjakke,enbøllehatognogle virkelig seje sko«.

Nogle af pigernevarhelt sikre på,atde aldrig ville brugederes konfirma¬

tionskjole igen.Ideneneaf skolerne har de dog den skik,atpigernegår Lucia¬

optogi dereskonfirmationskjoler. Depiger, der valgte hvidebukser,angav

sombegrundelse, atdevar nemmereatgenbruge til festerog sommer.

De unge bestemte foren stor del selv, dog i samråd med deres mødre,

hvilkettøj, der skulle købes,mendetforegik inden for nogle bestemte øko¬

nomiske rammer. Gennemsnitlig lå udgifterne både for piger og drenge

mellem 3.000-4.000kr. forbeggesættøj.

Vedatsammenligne med, hvordanforholdene tidligere varomkring køb

eller anskaffelse afkonfirmationstøj, erdettydeligt, atvaresamfundet i høj grad gør sig gældende. Normer og forbrug omsættes direkte til et masse- fremstilletprodukt. Selvom det bærerpræg af, atdersættes fokus på indi¬

videt, såomsættesdenneinteresse ikke anderledes, endatpigersomdrenge

bliver forholdsvis ensklædt.

Forældrenes

fest

- og

de

unges

Konfirmationen er forældrenes fest. De inviterer, arrangerer, bestemmer bordplan, menu ogtøjet. Inden for de sidste 20 årerdet dog sket i samråd

med konfirmanden. Der sendes ikke mere trykte kort ud. Alle laver deres

egne invitationer påPC'eren, der godt kan bestå afandet end etbillede af

konfirmanden. F.eks. Brians fraNørup, hvor»invitationerne var lavetsom

enfodbold, der kunne åbnes, hvormanså skrevinden i«.

Forberedelser og festmønsterhar ændret sig på flere områder. I dag ryd¬

des hverkenstueeller soveværelse formøbler, såfesten kan holdeshjemme.

Den store hovedrengøring med tapetsering ogvinduespudsning hører også

fortiden til. En konfirmand fra Ødsted i 1964 skriver om festendengang:

»Vi holdt festhjemme [på gården] med50 personeri alt på selve dagen,og

ommandagen [aften] havde vi 45 naboer tilspisning«. Forindenvarder ble¬

vet malet,tapetseret,gjorthovedrentog slagtet engris. »Farog mor arran¬

gerede, mor bestemte maden og far fandt en kogekone og 2 serverings¬

damer. Vi fiksuppemed 3 slags bollerogris, suppekød, kartoflerogpeber- rodssovs, fløderandogkirsebærsovs. Derblev holdt talerogsungetaf Høj-

(13)

Konfirmationsmiddag på Vandel Kro den 1.4.1962. Konfirmanden sidder

mellemforældrene. Borddækning med hvide duge og servering af øl og

vand. Enfodboldstøvle, der stårforan konfirmanden, blev brugtsom sang¬

skjuler. Den gang som nu ersangskjulerens udformning næsten mere be¬

tydningsfuld end selvesangen. Fot. privat.

skolesangbogen. Efter middag gav 3-4 hold sig til at spille kort, nogle af

damerne strikkede. Der blev serveretøl og sodavand. Til slutvar der kaffe, lagkage og småkager«.

Borddækningenogpynten,der udgørendelaf festen,erændret. Både til

konfirmationen i Ødstedog Hans Peters konfirmationsfest i 1962påVan¬

del kro var der hvide duge, lette blomsterbuketter plukket i naturen eller haven, hvidt porcelæn, hvide lys og servietter. Borddækningen i 1999 var

mere farverig, og ingen af blomsterdekorationerne bestod afblomster, de

selv havde plukket. De var alle fremstillet afprofessionelle. Menuen på

Vandel kro i 1962svarede til den i Ødsted: Suppe,stegogis, hvortil derblev

drukket øl og sodavand. Indtil flere afgæsterne kom med sange, hvor en pyntetfodboldstøvle ietaf tilfældene udgjorde sangskjuleren.

Dererikke sketændringer med hensyn til, hvem der inviteres tilkonfir¬

mationsfesten. Deterdennære familie medbedsteforældrene, forældrenes søskendeogderes børn. 1 1999 lå antallet afgæstermellem 30-50,enenkelt

(14)

havde inviteret 75.Når festen holdes ihjemmet, kan dettesættegrænserfor,

hvor mange der bliver plads til. Denne voksenprægede fest kunne godt

komme tilatkede konfirmandenensmule. Dette skete for Lene vedhendes konfirmation i 1976,så hun måttegå på besøg hos veninder sidst på dagen.

Hendes fest var som langt de flestes, dog var der ikke så mange gæster:

»Festenblev holdt i mithjem. Vi var 12personer og mine forældre havde

lavetbordplan. Jeg sad midt for bordet meden forælder på hver side. Bor¬

det varpyntetmed husets fineste porcelænog glas. Midt på bordet stoden

borddekoration, minmorselv havde lavet. Menuen bestod afsuppe, stegog

fløderand, der blev drukket hvidvinogsodavand, til desserten sherry. Senere

varder kaffebord og»skrub af mad«: Rugbrød medmegetforskelligt pålæg

ogtilbehørsamtølogsodavand. Dervarlavettosange. Jeghavde selv lavet

entakkesang, i skolen så vidt jeg husker. Gæsterne gik hjem ved 20-tiden«.

Ikke allevarbegejstrede for desange ogtaler, der handledeomepiso¬

der fra konfirmandens barndom. Detvarpinligtatblive grinet af!

Deteranderledes i1999.Mangeafdeungehar det godt medatværefestens midtpunkt. »Det var fedt«, skriver én. En anden: »Skønt at være midt¬

punkt«.Deterikke ualmindeligt med 10sangetilenfest.Detvæsentligeer ikke sangenesindhold, menden måde de »serveres«på. Dererstoropfind¬

somhed, hvadangårsangskjulere, eller hvordansangenskal synges.Næsten

alle konfirmander i 1999 rejste sig og sagde tak for fest og gaver, og de

havde skrevetentakkesang, hvilket ofte er enklasseopgave i skolen.

Selvom deteren decideretfamiliefest,og enfest, der i gennemsnit ikke

erdyr,holderendel festen uden for hjemmet. I 1999varfordelingen så¬

ledes:

30 holdt festen på kro,restaurant, hotel ellercenter 22 holdt festen hjemme

7 holdt festen i forsamlingshus eller sognegård

Festen kostede mellem kr. 2.400 og20.000. Nogle havde sparet op, andre

ikke.

Entypiskfesti 1999 forløbpå denne måde:»Festenblev holdt iÅstBor- gerhus.Vivar56personer, ogvi havde lavet bordplan« ... »Jeg sad mellem

min mor ogfar. Bordet vardækket med blåt papir oghvide servietter, der

varogså dækket med dekorationer. Til velkomstdrink fik vi Pisangbonogvi

fik rejecocktail til forret, til hovedret fik vi dyresteg med kartofler, brun

sovs ogbønner, til dessert fik vi hjemmelavet is, pyntetmed jordbær. Af

drikkelse fik vi rød- oghvidvin og lidt af de dyre flasker. Der var 2 taler,

somblev holdt af min far ogmig. Min fars tale kan jeg ikke huske,menmin

egenkan jeg godt. Jeg rejste mig ogsagde tak forgaverne ogtak, fordi de

ville komme.Dervar4 sange,hvor denene var entakkesang, jeg havde lavet

til minmorogfar. Derblev spillet musik hele dagen«.

(15)

Konfirmationsmiddag på VandelKroden 30. april1995. Sammested, hvor faderens konfirmationsfest blev holdt33 årfør. Bordene dækketmedfarvet dug, lys ogservietter. Konfirmanden medsin morog morforældrene. Ser¬

veringbåde afvin, ølogvand. Fot. privat.

Egentlig varder ikke storforskel på, hvad der blev spist ved de forskel¬

lige konfirmationer. Alle, undtagento familier, havde inviteretgæsternetil

atkomme mellem kl. 12 og 14. Ca.halvdelen havde musik under middagen,

menkun fa stederforegik detvedhjælp afenmusikant. Langtde fleste be¬

tjente sig afetmusikanlæg. Efter middagen blevstueneller salen ryddet for

borde ogstole, ogder blev stilletantil kaffe med kransekage. Ud af de 30,

der holdt festenude, togkun enkelte hjem for atdrikke kaffem.m. Nogle

steder blev derseneredanset. Andregiktur,ogde, der holdt festen på Hotel Legoland, gikenturud i parken.Dervaringen, somtidligere, der fandt på

atspille kort. Langt de fleste steder serveredes der »skrub af mad« ved 18-

19 tiden.

Selve festen ogforberedelserne til denerdet handlingsforløb, der har for¬

andretsigmest. Denprivate økonomi erfor folk i landdistrikternegennem¬

gående blevet bedre, ogboligernemererummelige, så der kan vælges mel¬

lem atholde fest ude ellerhjemme. Det har ikke så meget atgøre med, at husmoderen i vore dage er udearbejdende, for tidligere tog rigtig mange

en kogekone til hjælp. Dagens forløb erændret. Detvarskik, at gæsterne

varinviteret til frokost ogblev der hele dagen. Såsentsomi 1976 og 1981

19

(16)

Toiletsætisølvvaren heltuundværliggaveforpigerne.Astasfra 1935.

havdeenfamilie i VesterNebelinviteret dennærmestefamilie til frokostog 40 gæstertil middagom aftenen. Festen holdtes i hjemmet. Dervarkoge¬

kone. Unge fra nabolaget serverede. Under middagen vardersange og ta¬

ler. Disse formerforindslag har ikke ændret sig.

I 1980-90'erne erderbyttet rundt på måltiderne. Den treretters middag indtages midt på dagen, egentlig et gammelt landligt træk, og den lettere

»skrub af mad« serveresefter kl. 18.

Gaver og

telegrammer

Gaver ogtelegrammerer enmegetvigtig del af hele konfirmationen. I løbet

af 1900-tallet har despillet enstørreogstørrerolle. I 1800-tallet kunne det ske, at konfirmanden fik en bibel foruden salmebogen. I dag får konfir¬

manderneenbibel med detnyeTestamente af kirken ved undervisningens begyndelse,og heri skrivermangepræsterkonfirmandens skriftsted.

Foruden biblen har det allerede frabegyndelsen af 1800-talletværet tra¬

ditionatgive smykker i konfirmationsgave. De udgjorde envigtig del af pi¬

gernes personlige udstyr ved indgåelse af ægteskab. Mange piger får sta¬

digvæksmykker.

Detsammegælderuret,der blevenalmindeliggavefra slutningen af 1800-

tallet. De ungemennesker skulle udattjene eller i lære,ogi det begyndende

industrisamfund blev tidenenvigtig faktor.

(17)

Bestemte skønlitterære bøger kom til som populære gaver foruden det nymodens fotografiapparat i håndformat. I 1935kunneAstafra Ballepræ¬

steredennegaveliste: Etsølvgarniture tilatligge på kommoden eller toilet¬

bordet. Det bestod af:Kam,børste,spejlog enskål til hårnåle. Etfotografi¬

apparat,»Borgslægtens historie« af Gunnar Gunnarsson,»HostrupsComedier«

itre bind. Tohalssmykker, 11 kr., somhun købteenbog for: »De seks« af

Rufolf Bruhn. 70 telegrammerogetfotografi af farmorogfarfar.

I 1999 skrev næsten alle ønskeseddel og fordelingen af demest typiske

gaver for60 konfirmanderså således ud:

antal antal

Smykker 20 Kamera 8

Cykel 14 Stereoanlæg 8

Tv ogvideo 13 Sportstaske 4

Ur 9 Computer 3

Hertil kommer, at penge gennem hele 1900-tallet harværet den mest po¬

pulæregave, især fra forældrenesvenner ognaboer.Ilykønskningskortene,

hvoraf der fra slutningen af 1800-tallet kom en stor industri, var der lige plads tilenpengeseddel. Pengebeløbeneerblevetstørreogstørre.Blandt de

60konfirmander i 1999 kunne beløbeneligge fra3.000til 12.000,hvoraf11 havde fåetover 10.000kr.

Lykønskningskort eller telegrammerer enhel mani. Alle konfirmanderne

i 1999 skrev, atdemodtogogsendte telegrammer. Deterikke unormalt, at

En samling typiske telegrammer fra 1910-35. Udstilling på Egnsmuseet, foråret2000. Fot.forfatteren.

(18)

Det erpopulærtatgive pigerne smykker. EtsætfraAnetteskon¬

firmation i1992.

en konfirmand modtager mindst 100 telegrammer. Konfirmander fra et holdgiver hinanden kort-ogdet bliver til såmange,athver konfirmand får

enposeellerenplads ikirkens våbenhus, hvor kort, blomsterm.m. lægges.

Deterpudsigt,atkortene stadig kaldes telegrammer, for deterlænge siden,

der kunne sendestelegrammer ud medpostvæsenetom søndagen.

Telegrammernes motiverer engod kilde til at analysere hvilke drømme

og forestillinger, der knytter sig til tiden og de unge. De ældste lykønsk¬

ningskortvardekoreret medblomster, gerneirelief, fugle elleretlitografi,

dergengav enbegivenhed fra bibelen. Kortenefra 1930-50'erneafspejlede

drømmenom enbestemttypeDanmark, der domineredes af idylliske bon¬

dehuse oglandsbyer med kirken i baggrunden. Vandet spillede ogsåenrolle.

Fjorde, åer, havne med sejlskibe eller fiskerkuttere var yndede motiver.

Idyllenvari forgrunden. Konfirmandeneretandet yndet motiv, der stadig

anvendes. Fra 1950-60'ernesesdrenge i mørkt jakkesæt med sjalsreversog

glatkæmmet hår. Fra 1970'erne forandredes drengetypen. Håret blev læn¬

gere og mere viltert, jakken forsvandt, måske også skjorten, der blev til en hvid rullekravesweater. I 1999 havde drengene atter fået jakke på.

Konfirmationskjolernes skiftende udseende afspejles ligeledes i kortenes

motiver. Kort medblomstermotivererlige så yndede somkortmed konfir¬

manden (11).

Gaver oghilsner skal der takkes for.Idet sydjyskeser mangemegetprak¬

tisk på denne proces. Der indrykkes simpelthen en annonce i den lokale ugeavis, hvor der i al sin enkelhed kan stå: »Hjertelig tak. Mine forældreog

jeg takker for opmærksomheden ved min konfirmation«, sign. Christian

Jark Holm. Andre gør lidt mere ud af det: »Tak. Jeg takker for alt ved¬

rørende »dagen«. I kan tro,/atdetvarsagen./Enhilsen også framor ogfar.

(19)

Denforsølvedebarnestøvle kanstadigvækforekommesom

gave. Hererdet Renés fra

1995. Udstilling på Egnsmuseet, foråret 2000. Fot.forfatteren.

/ Vihåber, alleoshørtnuhar«. Sign. ChristianW.Olsen,Rugstedlund. Ons¬

dag den 31. maj 2000var enhel side fyldt med sådanne takkeskrivelser.

Andendagen på landet

Konfirmationen fejres ikke blot på selve dagen. Andendagen er lige så vigtig. Menhererder både sket ændringerog ikke sketnogen. På landeter

festen, andendagsgildet, for naboerne forsvundet, ogbegrebet »Blå man¬

dag«varukendt for deunge, detvarkunnoget, de kendte til i byerne. Poul

Arnefra Ødsted fortællerom andendagen i 1964: »Vi holdtstorfest hjem¬

me med 50 personeri alt på selve dagen,og ommandagen(aften) havde vi

45 naboer til spisning. Vi havde friom mandagen-dagen blev brugt tilat rydde op eftergæsterne om søndagen og gøre klar til festen omaftenen«.

Det var praktisk med andendagsfest lige efter søndagen. Ofte fik man

sammemenu, ogkogekonenkunne blive i huset.

Hos den føromtalte familie iVesterNebel blev der holdtto andendags¬

gilder lige efter hinanden, hver forca. 40gæster. Detvarnaboer, der havde givettelegrammerog gaver. Serveringenvartil delsresterfra festen, serve¬

retsomplatter med brød til.

Iandendagsskikken indgik ofte,atder blev holdtenungdomsfest foruden

de unges »blå mandag«. Hanne fra Fredsted, der blev konfirmeret i 1967,

fikdet hele. Hunskriver: »Jeg havde fri fra skole dagen efter. Vivarnogle stykker i Kolding. Vi var i midtbyen ogpå indkøb. Der blev holdt anden¬

dagsgilde for venner og naboer. Vi havde gæster 2 aftner, hvor vi fik smørrebrød, ølogsodavand. Kaffeogkage. Vi holdtenungdomsfest i Øster Starup forsamlingshus, hvor vi hver især inviterede noglestykker med. Der

varforældre tilatlavemadogholdeopsyn.Vi fik pølser, sodavandogæble¬

skiver. Og vi havde levende musik (et pigtrådsorkester)«.

(20)

Blåmandag anno 1999 er et større projekt. Flere begynder dagen med

fælles morgenbord hos en af kammeraterne,inden de unge drager af sted.

FraØdstedtog præstenmedogfraEgtvedenaf lærerne. Turen gårententil Kolding, Vejle eller Århus. Der gåes strøgtur, spises, bowles og eventuelt gårmanibiografen.

Determestpopulærtat tage til Århus. Herkan man ikkeværeforunge mennesker den dag. Steffen fra Bredsten oplevede det sådan: »Vi kom så

alle sammen og spiste god morgenmad (hos Marie kl. 7,45). Bagefter var der nogenforældre, der kørteos ind på Vejlebanegård, hvor vitogtogettil Århus.

Vi gik på gågaden, der delte vi os helt automatisk i pigerog drenge. Vi

aftalteså, hvor vi skulle mødesogtagei Tivoli [Friheden]. Efter nogletimer

mødtes vi såogvilletagebusnummer4,for den vargratis for konfirman¬

der. Vi havdenemlig faetenrabatbog. Menda den førstkom, fandt vi hur¬

tig ud af, atdetvar endårlig tingat tagebussen, for denvar såfuld af kon¬

firmander, at manden, der kørte bussen, kørte et stykke længer hen og bremsede op, og der komen stakkonfirmander ud, ogbussen kørte hurtigt igen, så der ikkevar nogen,der nåedeatkomme med. Nogen afos drenge togentaxatil Tivoli«. Der ventede vi såpå de andre, så vi kunne komme

ind i Tivoli.Dadetvarvedatværedentid, vi skullehjem medtoget,gik vi

tilÅrhusbanegårdogtog togettil Vejle. Derefter gik vi ind på Jensens Bøf- hus, ogtil sidst gik vi indogbowlede. Derefter blev vi kørt hjem«.

Sådangik det foretår siden. Traditionerneerunder konstant forandring.

12000kom holdet fraEgtved hjem igen til aften,ogderblev festet i menig¬

hedshuset. Som formanden formenighedsrådet sagde: »Det errartatvide,

hvor de unge erhenne-og så vil vi hellere have dem her end på gaden i Århus«!

Betydningen

Næstenalle 1999-konfirmandernementeikke,atkonfirmationen havdeno¬

gen betydning for, om de følte sig mere voksne eller blev behandlet som voksne. Steffan skrev:»Jegvarvirkelig gladogstolt af festenogalt det, der

varmed til konfirmationen. Jeg vil ikke sige, jeg fik lov til mere og følte migheller ikkesomvoksen. Dererikkenoget,jegvilgøre om.Detvarmin

ideelle fest ogkonfirmation«. Detvar modsat forenpige, der blevkonfir¬

mereti 1976;hun skriver: »Et eller andet sted betød konfirmationenetskel formig. Dengav adgang til nogle ting, der førvarforbudte. Jeg fik lov til

atværelængere udeom aftenen, fik lov tilatgå til fester. Jeg følte nok også selv, atjeg skulle have lov til flere ting. Jeg var faktisk 14 år, da jeg blev

konfirmeret«.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Det gælder ikke mindst til de unge i risikogruppen, hvor det kan være for- skelligt, hvad disse unge har behov for, men det kan også gælde til de unge i hjemløshed, hvor der

Det er her Josefine Mutzenbacher introducerer et helt andet instrument, et helt anden spillebræt og et helt andet partitur for den sengeliggende

Det fremgår tydeligt af figur L, at når det kommer til unge med misbrug, så er det i særlig grad drengene, der er tale om. For pigerne gælder det at kun 5 piger ud af 73 piger

Om få år er samtlige danske universiteter overgået til Pure portalen, og der er derfor ønske om at påbegynde et nationalt samarbejde med henblik på udvikling af den nye

Det nuværende DEFF-projekt ”Permanent adgang og adgang ved opsigelser – national arkivering baseret på Private LOCKSS Network (PLN)” skal, udover at kortlægge rettigheder

Metoden til at måle kosten er blevet valideret tre gange siden 2000 1-4. Resultaterne viser bl.a., at kostdag- bogsmetoden kan rangere deltager- ne forholdsvist korrekt i forhold til

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

[r]

Der er foretaget målinger af elforbruget til cirkulationspumpning i 13 eksisterende huse samt 2 nye huse. De to nye huse opfylder energikravene i nye skærpede

41 Modsætninger eller krydspres kan danne grundlag for typer af erfaringsbearbejdninger, hvor lærerne forhandler med sig selv eller sin faglige identitetsforståelse om, hvordan

Når Gunnar Nu’s journalistvirksomhed under den første del af besættelsen skal vur- deres, er det vigtigt at holde sig for øje, at han i 1940 blev redaktør på det førende

Storegga-skredet fandt sted ud for Vestnorge for mellem 8.170 og 8.030 år siden (fi guren øverst til højre). Det er således det største submarine skred, der har fundet sted

lektor ved institut for uddannelse og pædagogik (dpu), Aarhus universitet og tilknyttet forskningspro- grammet i pædagogisk samtidsdiagnostik Problemstillinger og perspektiver..

Alternativt at den unge allerede er visiteret eller kan visiteres til foranstaltninger efter Servicelovens § 52, der kan bidrage til en sådan

Eksempel på et etisk dilemma fra bogen ”På den anden side – etik, dilemmaer og omsorg, UFC Handicap, 2005.. Arbejdsgruppen anbefaler, at der iværksættes en

Fig.. I arrangementet af mønterne viste Müller sin originalitet og uaf- hængighed. Publikationer af antikke græske mønter fulgte normalt Joseph Hilarius Eckels geografi

Omkring halvdelen af dronerne med faste vinger er over to meter, hvor kun omkring hver sjette af de rotorbaserede droner er over to meter. De rotorbaserede droner er oftere under

Det er vigtigt for børnene, at lærerne kender til barnets baggrund og kan forstå, hvis barnet viser særlig sårbarhed, er vanskeligt at være sammen med eller fx har svært ved

Hvis et barn er traumatiseret, er det måske ikke i stand til at lege på samme måde som andre børn og kan derfor have brug for hjælp til at lære eller gen- lære det.. En voksen kan

Nedenstående tabel viser ansvars- og rollefordelingen mellem aktørerne i forløbet i Samarbejdsmodellen. Ud fra ovenstående tabel fremgår det, at det er myndig- hedskoordinatoren,

Myndighedskoordinatorer, bostøttemedarbejdere og en even- tuel tovholder/projektleder kan til sammen siges at udgøre et team omkring arbejdet med indsatsen. Teamet kan enten

I efteråret 2000 blev en række arkiver fra hertugdømmerne Slesvig og Holsten overflyttet fra Rigsarkivet i København til Landsarkivet for Sønderjylland

‘efter-hed’ af det nu, hvor udsigelsen finder sted. Med posterioritet refererer han ikke til flere handlinger, som kronologisk følger på hinanden, dvs.. en ny handling, som ved