• Ingen resultater fundet

View of Sted: en anledning til at ytre sig

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "View of Sted: en anledning til at ytre sig"

Copied!
4
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1 9 0 a n m e L D e L S e r

S L a G m a r K · T I D S S K r I f T f o r I D é h I S T o r I e

tionsskrift Über die vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde, der kan læses – og af Schopenhauer tillige med Kants samlede arbejder også for- udsattes læst – som et erkendelses- teoretisk præludium til det bredere favnende hovedværk, giver et godt grundlag for forståelsen af de tan- ker, der bringes til udfoldelse i selve viljesmetafysikken og læren om forløsningen fra viljeseksistensen.

Afslutningsvist skal det fra denne anmelder regnes Fauth til største ros, at han ikke fortaber sig i for undersøgelsen uvedkommende filosofihistoriske digressioner, men forbliver tro mod sit arbejdes gen- stand. Det er således absolut veder- kvægende at få lov til at læse sig ind i Schopenhauers tænkning uden eksempelvis at skulle trættes med hans egensindigt oprørske og vil- jesbesyngende discipel, Nietzsche, der udelukkende nævnes en hånd- fuld gange, hvor dette er aldeles forståeligt. Her drejer det sig ikke om sejrberuset livsfilosofi, men derimod om en tænker, hvis ærinde var en nøgtern besindelse på den menneskelige eksistens med alle dens overvældende begrænsninger.

Tilbage står nu blot at ønske, at denne bog må finde sin skare af læsere med de følger, dette kunne tænkes at have for et øget kendskab til Schopenhauer i det danske ånds- liv, samt at dansken enten tilegner sig tilstrækkelige tyskkundskaber

til et selvstændigt møde med Scho- penhauers eget værk, eller at Fauth sætter sig for at foranstalte udgi- velsen af flere bind af det stort set endnu uoversatte værk. Det sidste nok mere realistisk end det første.

N I E L S K A Y S E R N I E L S E N

Sted: en anledning til at ytre sig

Dan Ringgaard: Stedssans, Aarhus Universitetsforlag, 2010, 301 sider, 298,- kr.

Den danske forskning i rum og sted er i grove træk delt op i to retninger.

Det fremgår bl.a. af Louise Fabi- ans oversigtsartikel i Slagmark nr.

57. Den ene betoner handlingernes, kroppens og gøremålenes stedsska- belse; den anden vægter i stedet det medialiserede, omskrevne og for- talte rum. I sidstnævnte optik er det en fordel for et sted, hvis det har været i fjernsynet eller er en turist- destination. Denne bog hører – ho- vedsageligt – hjemme i den sidste afdeling.

Det hører til god anmelder- praksis at vurdere en bog på dens egne præmisser. Det skal der også tages udgangspunkt i her. Grund- synspunktet for bogen slås fast i dens indledning. Det hedder her, at stedet skal belyses litterært og i,

Slagmark 59.indd 190 01/06/11 09.31

(2)

1 9 1

a n m e L D e L S e r

2 0 1 0 · n u m m e r 5 9

hvad der er tænkt og skrevet om steder. Stedet er nemlig ikke kun et fysisk rum, men også en mental tilstand. Det er det sidste aspekt, som er i søgelyset. Bogen hand- ler da også meget mere om, hvem der ser og hvordan man ser – end om, hvad man ser. Det sidste spil- ler ikke nogen nævneværdig rolle for Dan Ringgaard. Der er de ste- der, som er kommet på bog, på film og på tv, som primært interesserer ham. De andre, ikke-repræsente- rede steder har ikke hans store inte- resse. Det formuleres tydeligst s. 11, hvor det hedder, at et sted først er et sted, når nogen enten fysisk eller mentalt stiller sig midt i det – hvor det sidste fylder langt mest i bogen.

Især fremmede steder, og den stemning, de kan sætte os i, er i fokus. Dvs. at det primære an- liggende er stedet som årsag og anledning og ikke stedet som så- dant. Stedet som foranledning til at ytre sig er det væsentlige. Fing- rene bliver ikke lagt imellem her i den noget proklamatoriske optakt.

Der lægges robust afstand til den stedets politik, der har karakter af en ”romantisk indfarvet fænome- nologi, der i en anti-moderne ge- stus understreger Heimat, rødder, bofasthed, hjem og tryghed”, som det hedder med et citat fra en ånds- beslægtet kollega. Når en sådan

”romantik” ikke dur, skyldes det, at vi lever i globaliseringens tidsalder,

lader forfatteren forstå. Andetsteds i bogen (s. 92) trækkes Doreen Masseys herostratisk berømte skel- nen mellem ”reaktionære” og ”pro- gressive” steder af stalden. Stilen er, som det fremgår af disse gengivel- ser, ganske hårdtpumpet.

For at have en væg at spille bold op ad lægges der afstand til Heidegger. Om ham ved vi jo, at han var nazist. Nærmere bestemt er det hans hus i Schwarzwald, som må stå for skud. Det udgør nemlig Heideggers hjemsted og er en sta- tionær og tung bygning, som dan- ner rammen om en forestilling om hjemstavn (s. 29). Det sættes i kon- trast til Paul Celans beskrivelse af Heideggers hytte ved Todtnauberg, hvor han opsøger Heidegger for at komme i dialog med ham om Shoah, men bliver mødt med enten almin- deligheder eller absolut tavshed.

Det levner de sparsomme kilder os ikke mulighed for at vide noget om; vi har kun Celans ytring herom.

Men også Gaston Bachelard kom- mer i skudlinjen. Han er ”nostalgi- ker”, når han skriver om rummets poetik. Sådan fortsættes der over stok og sten – om end ikke helt så firkantet jo længere vi når frem i værket.

Bogen fortjener ros for sin stramme opbygning og for at in- sistere på en bestemt opfattelse af sted. Opdelingen i de fem kapit- ler, omkranset af indledning og et

Slagmark 59.indd 191 01/06/11 09.31

(3)

1 9 2 a n m e L D e L S e r

S L a G m a r K · T I D S S K r I f T f o r I D é h I S T o r I e

komprimeret kapitel, som bærer overskriften ”Ti teser om stedet”, som på fortrinlig vis sammenfat- ter bogen, er klar og tydelig. I det sidstnævnte kapitel vender forfat- teren atter en gang tilbage til mødet mellem Heidegger og Celan og ty- deliggør her endegyldigt formålet med dette nedslag. Skal der slås ned på én af de mest interessante af de mange længere og især kor- tere læsninger må det blive afsnit 7, hvor Henrik Stangerups Brasili- ensværk Vejen til Lagoa Santa tages under fremragende tekstanalytisk behandling, og hvor forfatteren når frem til en ganske anden forstå- else af Stangerups ærinde end den gængse udlægning af Stangerup som kulturkritisk konservativ.

Dette giver anledning til påpeg- ning af det mest påfaldende ved bogen, nemlig er den er så velskre- vet. Dan Ringgaard er en sprogets mester, og man frydes ideligt, også de steder, hvor man er uenig, over en såre smuk og sanset sprogbrug med den ene formuleringsperle efter den anden. Det er sjældent at støde på en så finpudset og præ- cis gennemgang af vanskeligt stof som her.

Alligevel er man ikke ganske til- freds. Én ting er uenigheden i det medialiserede grundsyn: at det sted, hvor der ikke enten befinder sig en krop, et kamera eller en skribent, ikke findes, hvilket i sig selv giver

anledning til en lang række spørgs- mål, herunder hvorvidt de over- rendte steder er mere reale steder end dem, hvor der sjældent kom- mer folk. Det får være.

Nok så afgørende er, at der alt for mange steder kappes hæl og hugges tå. Kjartan Fløgstad, der om nogen, sidst i romanen Grense Jakobselv, er interesseret i forhold- et mellem stedet som sådant, dvs.

lokaliteten, og dets symbolske be- tydning, gøres der opmærksom på, men forfatteren tillader sig ikke udfordringen at lade sig slå på hverken stof eller problemstil- ling. Måske fordi han indser, at i dette tilfælde passer pengene ikke, og at det er for svært at opretholde den noget bombastiske retorik fra indledningen. Det samme gælder Ernst Bloch. Dette omfattende forfatterskab, der om noget drejer sig om den dag og det sted, hvor alt kommer til alt, og jorden bliver hjemstavn, bliver forfatteren alt for hurtigt færdig med. Grundtesen skal ikke forstyrres. Man nøjes med et par uddrag af Blochs Literarische Aufsätze. Daniel Kehlmann og hans bidende ironiske behandling af den lærde rejsende, der møder verden med bestemte forudfattede fore- stillinger, nævnes, men behandles ikke nærmere.

Endelig er det påfaldende – og sympatisk – at forfatteren ikke for- mår at fastholde sin hårdtpumpede

Slagmark 59.indd 192 01/06/11 09.31

(4)

1 9 3

a n m e L D e L S e r

2 0 1 0 · n u m m e r 5 9

indlednings-opfattelse. Jo længere frem i bogen, vi kommer, og jo dybere ned i stoflighed, vi trænger, desto hyppigere bliver dementierne.

Verden udenfor, ja rent ud sagt ma- terien, bliver det sværere og svæ- rere at se bort fra. Behandlingen af Stephen Greenblatts skelnen mel- lem ”resonance” og ”wonder” er symptomatisk. Ringgaards brug af disse begreber fungerer godt som analytiske brækjern. Det er påfal- dende, at han vælger at oversætte

”wonder” med ”forundring”, for- modentlig for at understrege den subjektive side af sagen, men alli- gevel stikker opfattelsen af verden som et ”under” eller som ”under- fuld” sit hoved frem hist og her.

Som det medgives s. 84-85, har fænomenologien lært os, ”at vi ikke lever i et homogent og tomt rum, men tværtimod i et rum fyldt med kvaliteter og følelser”.

Det havde været interessant, hvis denne spænding havde været taget op til behandling; nu nøjes vi med ansatser. Det ville også have været interessant, hvis forfatteren havde forholdt sig refleksivt til det an- tropomorfiske udsagn s. 11 om, at et sted først er et sted, når nogen enten fysisk eller mentalt stiller sig midt i det. Det ville ligeledes have været interessant at have set en dis- kussion af den reduktive tanke om, at rødder, hjemsteder, tryghed og bofasthed er anti-moderne. Hvis

dette skulle være tilfældet, må man konstatere, at folk, der sover trygt i deres egen seng, har svære proble- mer med moderniteten, eller at de er moderne om dagen og anti-mo- derne om natten, og sådan kunne man blive ved. Forfatteren selv ville vist også få problemer, for så vidt som han i indledningen næv- ner, at han har skrevet bogen bl.a.

”hjemme hos mig selv”.

Bogen kan anbefales. Mest af alt fordi den er så velskrevet, og fordi den antyder en række spræk- ker i en tilstræbt helstøbt tankegang.

Men den må trods alt mere anbefa- les som levn af en bestemt optik på et bestemt tidspunkt i en bestemt del af verden end som beretning.

B J Ø R N R A B J E R G

Jubeloptimistisk præstesnak i sin mest udvandede form og utroligt banal…

K.E. Løgstrup: Den etiske fordring, 4.

udgave, efterskrift ved Hans Fink, Klim, 2010, 330 sider, 299,- kr.

Den 10. december 2010 udkom K.E. Løgstrups teologiske og fi- losofiske hovedværk, Den etiske fordring, i 4. udgave forsynet med et efterskrift af Hans Fink. Bogen udkom første gang den 27. novem-

Slagmark 59.indd 193 01/06/11 09.31

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

september havde Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark også sendt rådgivere ud til Egtved Put&Take og til Himmerlands Fiskepark, og som i Kærshovedgård benyttede mange sig

Boken inleder med ett teoretiskt kapitel “Livslang læring, sosial læring og museet som ramme for formell, uformell og ikke-formell læring” av Lasse Sonne och Vibeke Kieding

Der kan også være tilfælde, hvor oplysningerne i persondelen er skaffet som følge af et indgreb, som retten ikke kan godkende, politiet selv finder ud af, at der ikke var hjemmel

Nu skal Danmark ikke længere være blandt de bedste i 2015, men i 2020: “Det er den største investering i vækst, som nogensinde er set i Danmark (...) Danmark skal i 2020

Enkeltmedlemmer og grupper i organisationen stiller også spørgsmål for at få svar på spørgsmål som: Hvad sker der med mig, hvad vil lederen, kunne man ikke gøre noget.. 6

Det er ikke min hensigt, og det giver heller ikke nogen mening, at gøre det til en dyd ikke at udvise rettidig omhu.. At tænke sig om og gøre sig umage er en dyd,

I øvrigt gælder det, at begge anmeldelser er brede præsentationer af bogens pointer, hvad der selvfølgelig ikke ville have været tilfældet, hvis alt var så kendt stof,

Han vækkede hende ved at hælde koldt vand i sengen. Ved at fortæller, hvordan noget bliver gjort. Det ligner det engelske by ....-ing. Jeg havde taget et startkabel med, det skulle