• Ingen resultater fundet

Tal og analyse Dødårsagsregisteret

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Tal og analyse Dødårsagsregisteret"

Copied!
58
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dødårsagsregisteret

Tal og analyse

201 3

(2)

Statens Serum Institut Side 2 af 58

Signaturforklaring

>> Gentagelse

- Nul

0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed 0,0

 Tal kan efter sagens natur ikke forekomme

.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn

… Oplysning foreligger ikke

* Foreløbige anslåede tal

— Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

Udgiver: Statens Serum Institut

Ansvarlig institution: Statens Serum Institut, Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning, Sundhedsdokumentation

Design: Statens Serum Institut Copyright: Statens Serum Institut Version: 1

Versionsdato: 20141216 Format: PDF

ISSN:

Titel: Tal og analyse[www.ssi.dk]

(3)

Statens Serum Institut Side 3 af 58

Indhold

1.1 Dødsårsager ... 5

1.2 Kræftdødelighed... 5

1.3 Hjertedødelighed ... 8

1.4 Sygdomme i åndedrætsorganer ... 9

1.5 Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser ... 10

1.6 Udvikling i andre grupper ... 12

1.6.1 Svagt fald i dødelighed af selvmord hos mænd ... 12

1.6.2 Svag stigning i dødelighed af faldulykker hos mænd ... 13

1.6.3 Fald i dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier ... 14

1.7 Andel af dødsfald blandt personer over 85 år svagt stigende ... 14

2 Baggrund ... 15

2.1 Tilgrundliggende dødsårsag ... 15

2.2 Kodning ... 15

2.3 Dataafgrænsning ... 16

2.4 Tal for 2013 ... 16

2.5 Tal for 2011-2012 ... 17

2.6 Aldersstandardiserede rater ... 17

2.7 Data på SSI.DK ... 17

3. Oversigtstabeller ... 18

Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år ... 18

Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år ... 19

Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år ... 19

Figur 10a: Dødsfald for mænd, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper ... 20

Figur 10b: Dødsfald for kvinder, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper ... 20

Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal. A-listen ... 21

Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen………..22

Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen………23

Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen ... 24

Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen………..25

Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A- listen ... 26

Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen ... 27

Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere,

med befolkningen i 2000 som standard, A-listen ... 28

(4)

Statens Serum Institut Side 4 af 58 Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-

listen ... 29 Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-lister ... 30 Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000

indbyggere med befolkningen i 2000 som standard, A- og B - listen ... 34 Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B - listen ... 38 Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med

befolkningen i 2000 som standard, A- og B - listen ... 42 Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen ... 46

Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen og B-listen ... 50

Tabel 6: Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager ... 54

(5)

Statens Serum Institut Side 5 af 58

1.1 Dødsårsager

Hermed foreligger dødsårsagsstatistik for 2013, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregi- steret. Statistikken er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Statens Serum Institut, jf. afsnit 2.

I tabel 1 ses en oversigt over de fem største dødsårsager i aldersstandardiserede rater efter A-listens overordnede grupper (tabel 2a).

Den samlede dødelighed fortsætter med at falde fra 2012 til 2013 (tabel 1). I aldersstan- dardiserede rater pr. 100.000 indbyggere er dødeligheden faldet fra 851 dødsfald i 2012 til 841 dødsfald i 2013, svarende til et fald på 1,2 pct. For mænd er faldet på 0,9 pct., og for kvinder på 1,6 pct.

Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem største dødsårsager, aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere

1995 2000 2005 2011 2012 2013

Samlet 1 224 1 072 988 869 851 841

Kræft (A-02) 303 290 274 259 256 251

Hjertesygdomme (A-08) 331 253 200 148 144 136

Sygdomme i åndedrætsorganer (A-10) 109 98 95 100 97 101 Andre kredsløbssygdomme (A-09) 154 131 119 81 78 76 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige for-

styrrelser (A-06)

18 30 46 52 52 54

1.2 Kræftdødelighed

Den aldersstandardiserede kræftdødelighed fortsætter med at falde fra 256 dødsfald pr.

100.000 indbyggere i 2012 til 251 i 2013, svarende til et fald på 2 pct. Dette gælder for både mænd og kvinder, hvor den aldersstandardiserede kræftdødelighed er faldet med hhv.

1 pct. for mænd og 2,7 pct. for kvinder fra 2012 til 2013.

Den langsigtede tendens er dermed fortsat et svagt fald (tabel 1). Dette gælder både for det samlede tal og for begge køn.

Andelen af kræftdødeligheden set i forhold til alle dødsfald har været svagt stigende de se-

nere år, men er stort set uforandret i forhold til sidste år. Denne udvikling gælder både det

samlede tal og for mænd, mens der ses et lille fald for kvinder. I 2013 døde 30 pct. af en

kræftsygdom.

(6)

Statens Serum Institut Side 6 af 58 Den højeste kræftdødelighed ses for både mænd og kvinder for gruppen af luftrør, bronkie og lungekræft (figur 1 og 2) med samlet 60 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2013. Der ses et fald i kræftdødeligheden for denne gruppe på 2 pct. fra 2012 til 2013. Faldet er størst for mænd med et fald på 3,8 pct. mod 0,7 pct. for kvinder (figur 1 og 2).

Dødeligheden af disse kræfttyper er højest for mænd med 69,3 dødsfald pr. 100.000 ind- byggere mod 53,5 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2013.

De næsthøjeste rater for kræftdødelighed er brystkræft og tyktarmskræft for kvinder (figur 1), og kræft i blærehalskirtel (prostatakræft) og tyktarmskræft for mænd (figur 2).

For begge køn har der været et svagt fald i den specifikke dødelighed af tyktarmskræft de seneste år. Denne udvikling fortsætter for både mænd og kvinder, hvor dødeligheden er faldet med hhv. 2 pct. for mænd og 1 pct. for kvinder fra 2012 til 2013 (figur 1 og 2).

Den samlede dødelighed af tyktarmskræft er på 22 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2013. Raten er højest for mænd med 25 dødsfald mod 19,7 dødsfald pr. 100.000 indbygge- re blandt kvinder i 2013 (figur 1 og 2).

For kvinder har dødeligheden af brystkræft været faldende de seneste år (figur 1) og denne udvikling fortsætter i 2013, hvor dødeligheden er faldet med 5 pct. fra 2012 til 2013. Døde- ligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er derimod steget med 8 pct. fra 2012 til 2013, efter et fald fra 2011 til 2012. Dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er dermed igen på niveau med tidligere år (figur 2).

Dødeligheden af brystkræft blandt kvinder er på 32,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2013, mens dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er på 51,3 dødsfald pr.

100.000 indbyggere i 2013.

(7)

Statens Serum Institut Side 7 af 58 Figur 1 Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for kvinder, 2005-2013

Figur 2 Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for mænd, 2005-2013

0 10 20 30 40 50 60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Luftrør, bronkie, lunge (kvinder) Bryst (kvinder) Tyktarm (kvinder)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Luftrør, bronkie, lunge (mænd) Blærehalskirtel (mænd) Tyktarm (mænd)

(8)

Statens Serum Institut Side 8 af 58

1.3 Hjertedødelighed

Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (apopleksi), andre hjer- tesygdomme og andre kredsløbssygdomme falder fortsat (tabel 1 og fig. 3). Dette fald er set over mange år, og gælder både de samlede tal og for begge køn.

Faldet i hjertedødelighed er størst inden for gruppen af ”andre hjertesygdomme” , hvor døde- ligheden er faldet fra 55,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2012 til 52,1 dødsfald i 2013, svarende til et fald på 6,6 pct. Flere mænd end kvinder dør af sygdomme inden for gruppen af

”andre hjertesygdomme”, med hhv. 63,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt mænd mod 43,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2013.

Det næststørste fald ses for dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme fra 73,7 dødsfald pr.

100.000 indbyggere i 2012 til 69,2 dødsfald i 2013, svarende til et fald på 6,1 pct.

Også inden for denne gruppe dør flere mænd end kvinder af iskæmisk hjertesygdom med 95,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd mod 49,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2013.

Faldet i dødeligheden af karsygdomme i hjernen (apopleksi) er på 2,1 pct. fra 2012 til 2013, med samlet set 55,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2013. Faldet i dødeligheden af andre kredsløbssygdomme er på 2,8 pct. fra 2012 til 2013, med samlet set 17,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2013.

I modsætning til ovenstående udvikling har der været en svag stigning i dødeligheden af blod- tryksforhøjelse (hypertension) over de seneste år (figur 3). Denne udvikling ser ud til at fort- sætte i 2013, dog udelukkende på grund af en stigning i dødeligheden af blodtryksforhøjelse blandt mænd på 2,5 pct. fra 2012 til 2013, mod en uforandret dødelighed af blodtryksforhøjel- se blandt kvinder.

Dødeligheden af blodtrykforhøjelse var samlet set på 14,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i

2013. For mænd var dødeligheden af blodtryksforhøjelse på 16,1 dødsfald pr. 100.000 indbyg-

gere mod 13,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder.

(9)

Statens Serum Institut Side 9 af 58 Figur 3 Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2005-2013

1.4 Sygdomme i åndedrætsorganer

Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer har, set over en længere periode, været uforandret (tabel 1).

Blandt sygdomme i åndedrætsorganer ses for begge køn den højeste dødelighed for hhv.

andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) og lungebetændelse (figur 4).

Dødeligheden af KOL har været svagt stigende igennem de seneste år, og denne tendens ser ud til at fortsætte i 2013, hvor antallet af dødsfald er på 58,3 dødsfald pr. 100.000 ind- byggere. Raten er højest for mænd med 66,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 54,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2013.

Dødeligheden af lungebetændelse er set over en længere periode uforandret med udsving enkelte år. Raten er stigende igen efter en faldende tendens de senere år.

Raten er også her højest for mænd med 39,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt mænd mod 26,5 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2013.

0 20 40 60 80 100 120 140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Iskæmiske hjertesygdomme Blodtryksforhøjelse Andre hjertesygdomme Lungeemboli

Karsygdomme i hjerne Andre kredsløbssygdomme

(10)

Statens Serum Institut Side 10 af 58 Figur 4 Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af syg-

domme i åndedrætsorganer, 2005-2013

1.5 Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser

Dødeligheden af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser er steget fra 2012 til 2013 (tabel 1). Den langsigtede tendens har været en markant stigning.

Den højeste dødelighed inden for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser ses for ikke-Alzheimer demens både for det samlede tal og for begge køn.

Dødeligheden for ikke-Alzheimer demens er samlet set steget med 4 pct. fra 37,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2012 til 39,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2013.

Ses på kønsfordelingen, så er raten højest for kvinder (figur 5) med 41,6 dødsfald pr.

100.000 indbyggere mod 33,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd. Kvindernes an- del af det samlede antal dødsfald af ikke-Alzheimer demens er på 69 pct. i 2013. Medianal- deren for død af ikke-Alzheimer demens er på 88 år, hhv. 89 år for kvinder og 85 år for mænd.

Stigningen i denne gruppe over tid må ses i sammenhæng med en ændret diagnostice- ringspraksis mod flere specificerede tilfælde af demens frem for senilitet og i sammenhæng med den stigende levealder, der alt andet lige medfører større hyppighed af demenssyg- domme.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lungebetændelse (kvinder) Lungebetændelse (mænd) Lungebetændelse (samlet)

Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (kvinder) Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (mænd) Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (samlet)

(11)

Statens Serum Institut Side 11 af 58 Figur 5 Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af de-

mens (excl. Alzheimers demenssygdom), 2005-2013

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Demens, excl. Alzheimers (kvinder) Demens, excl. Alzheimers (samlet) Demens, excl. Alzheimers (mænd)

(12)

Statens Serum Institut Side 12 af 58

1.6 Udvikling i andre grupper

1.6.1 Svagt fald i dødelighed af selvmord hos mænd

Dødeligheden af selvmord er faldet fra 11,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2012 til 10,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2013 (figur 6), svarende til et fald på 5,2 pct.

Raten er højest for mænd med 16,9 dødsfald i 2013 pr. 100.000 indbyggere mod 5,6 døds- fald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere. Faldet i det samlede antal dødsfald skyldes udelukkende et fald i dødeligheden af selvmord blandt mænd.

Medianalderen for dødsfald af selvmord er 54 år i 2013, dette gælder for både mænd og kvinder.

Figur 6 Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af selv- mord, 2005-2013

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Selvmord (mænd) Selvmord (samlet) Selvmord (kvinder)

(13)

Statens Serum Institut Side 13 af 58 1.6.2 Svag stigning i dødelighed af faldulykker hos mænd

Dødeligheden på grund af faldulykker er steget svagt efter et fald fra 2011 til 2012 (figur 7). I 2013 var dødeligheden af faldulykker på 8,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere.

Dødeligheden i aldersstandardiserede rater er højest for mænd (10,1 for mænd mod 7,5 for kvinder i 2013). Den svage stigning i den samlede dødelighed af faldulykker må først og fremmest ses i en stigning i dødeligheden af faldulykker blandt mænd.

Medianalderen for personer døde af faldulykker er på 86 år i 2013, hhv. 82 år for mænd og 88 år for kvinder.

Figur 7 Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af fald- ulykker, 2005-2013

0 2 4 6 8 10 12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Faldulykker (mænd) Faldulykker (samlet) Faldulykker (kvinder)

(14)

Statens Serum Institut Side 14 af 58 1.6.3 Fald i dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier

Dødeligheden af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er igen faldende efter en stigning de forgange to år. Den samlede dødelighed af medfødte misdannelser og kromo- somanomalier er på 2,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2013.

Dødeligheden i standardiserede rater er højest for mænd med 2,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 2,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder (figur 9).

Figur 9 Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af med- fødte misdannelser og kromosomanomalier, 2005-2013

1.7 Andel af dødsfald blandt personer over 85 år svagt sti- gende

Andelen af personer over 85 år blandt alle dødsfald er steget i forhold til 2012, både samlet set og for både mænd og kvinder (figur 10a og 10b). I 2013 ligger andelen på 25 pct.

blandt mænd, og på 44 pct. blandt kvinder.

Andelen af dødsfald i aldersgruppen 0-74 årige blandt alle dødsfald er derimod faldet svagt fra 2012 til 2013 for både mænd og kvinder.

Medianalder for personer døde i 2013 er på 80 år, hhv. 76 år for mænd og 83 år for kvin- der. Medianalderen er dermed højere i forhold til 2012, hvor medianalderen var på 79 år.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (kvinder) Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (samlet) Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (mænd)

(15)

Statens Serum Institut Side 15 af 58

2 Baggrund

Dødsårsagerne tegner den årsagsspecifikke dødelighed. Den afdøde kan have haft konkur- rerende sygdomme, der hver især kan have bidraget til døden. Den årsagsspecifikke døde- lighed er dødeligheden af den vigtigste af eventuelt konkurrerende årsager. Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtig- ste eller mest sandsynlige dødsårsag.

2.1 Tilgrundliggende dødsårsag

Denne publikation viser statistik over den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest regi- streres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende døds- årsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsår- sag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden.

Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjerte- sygdom. Ved patientens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsyn- lige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den årsagsspecifikke dødelighed. Vælges cancersygdommen, kan denne føre til en infektionssygdom, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som tilgrundliggende dødsårsag.

2.2 Kodning

Statens Serum Institut har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2012 anvendt den automatiske kodning efter ACME

1

-systemet, som i de tidligere år. ACME koder den tilgrund- liggende dødsårsag efter ICD-10 reglerne. I de tilfælde hvor ACME ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Omkring 20 pct.

af alle dødsattester i en årgang bliver gennemgået manuelt efter nøje udvalgte lister, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt.

Diagnosegruppering A- og B-liste

Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B- liste, som er på henholdsvis 24 og 108 diagnose grupper.

Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål.

B-listen er en ”udfoldning” af A-listen – eventuelle undergrupper til grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-

1

ACME:Automated Classification of Medical Entities.

(16)

Statens Serum Institut Side 16 af 58 klassifikationen fremgår af tabel 6 på side 54 i publikationen.

2.3 Dataafgrænsning

Dødsårsagsstatistikken 2013 bygger i lighed med tidligere år, på dødsattester, der er ud- stedt på personer med validt dansk CPR-nummer og med fast bopæl i Danmark.

Statistikken omfatter ikke personer døde i udlandet, og personer uden fast bopæl i Dan- mark.

2.4 Tal for 2013

Data for 2013 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De fore- liggende tabeller for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Sta- tens Serum Institut den 28. november 2014. I alt var 48.681 dødsattester indberettet. Det reelle dødstal baseret på CPR-data var på 52.182. Der manglende således 3.501 dødsatte- ster, heraf 43 pct. manglende attester fra egne læger, 49 pct. fra sygehuslæger og 8 pct.

fra øvrige læger. Antallet af manglende dødsattester har ligget på knap 2.600 og 2.100 dødsattester i henholdsvis 2011 og 2012.

Erfaringsmæssigt har der i tidligere år før indførelsen af den elektroniske dødsattest ude- stået 500-700 attester ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i 2013-årgangen med tidligere år, er tallene opskrevet til en total på 51.582, dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 6 pct. i forhold til hvad der fandtes i de indkomne data.

Forhøjelsen er ca. 6 pct. for det samlede tal for begge køn, 6 pct. for mænd og 5,8 pct. for

kvinder. Tabellerne 1a-1c er dog baseret på CPR-data og er ikke tilnærmede.

(17)

Statens Serum Institut Side 17 af 58 2.5 Tal for 2011-2012

Da Statens Serum Institut løbende modtager manglende dødsattester fra tidligere år, har vi nu mere komplette data for 2011 - 2012, end da disse årgange først blev offentliggjort.

Derfor er tallene for disse år genberegnet i denne publikation. Da tallene er beregnet ved en metode tilsvarende den for 2013, fører mere komplette data til, at der kan forekomme både højere og lavere tal for 2011 og 2012 end tidligere publiceret.

For 2012 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 1,4 pct. for det samlede tal for begge køn 1,5 pct. for mænd og 1,4 pct. for kvinder.

For 2011 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 1,8 pct. for det samlede tal for begge køn, 1,7 pct. for mænd og 1,9 for kvinder.

2.6 Aldersstandardiserede rater

For at kunne sammenligne data over tid, er der i en række tabeller benyttet aldersstandar- diserede rater. Alle rater er pr. 100.000 indbyggere, standardiseret efter befolkningens al- dersfordeling i år 2000.

2.7 Data på SSI.DK

Denne publikation indeholder data for 1995, 2000 og 2011-2013 for hele landet. I løbet af

2015 vil de opdaterede tal, samt regions- og kommunefordelte tal kunne ses på www.ssi.dk

(18)

Statens Serum Institut Side 18 af 58

3. Oversigtstabeller

Tabel 1a-1c viser dødsfald fordelt på aldersgrupper.

Tabel 2-4 viser dødsfald efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper. Dødsfal- dene opgøres i absolutte tal, i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere og i pro- cent af samtlige dødsfald. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i liste A.

Tabel 5a-5f viser dødsfald opgjort samlet efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnose- grupper og den aggregerede liste (B) over 108 diagnose-grupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal og i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i henholdsvis liste A og liste B.

Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år

1995 2000 2005 2011 2012 2013

0 år 353 335 285 209 202 197

1-9 år 132 84 75 67 59 61

10-14 år 46 42 29 28 18 23

15-24 år 394 315 222 204 174 166

25-34 år 754 496 419 287 256 243

35-44 år 1 475 1 154 979 804 730 710

45-54 år 3 362 3 041 2 770 2 392 2 305 2 217

55-64 år 6 360 6 012 6 161 5 586 5 371 5 292

65-74 år 13 545 11 155 9 873 10 062 10 377 10 308 75-84 år 20 174 18 126 16 901 15 011 15 140 14 903 85+ år 16 530 16 444 16 998 17 556 17 381 18 062 Total 63 125 57 204 54 712 52 206 52 013 52 182

(19)

Statens Serum Institut Side 19 af 58 Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år

1995 2000 2005 2011 2012 2013

0 år 200 193 170 106 104 96

1-9 år 80 52 45 33 34 36

10-14 år 28 25 17 16 9 16

15-24 år 282 229 167 140 130 111

25-34 år 545 340 302 207 160 160

35-44 år 927 754 614 530 475 452

45-54 år 1 972 1 820 1 688 1 451 1 407 1 411

55-64 år 3 787 3 561 3 706 3 394 3 257 3 242

65-74 år 7 810 6 213 5 645 5 920 6 080 6 127

75-84 år 10 068 9 114 8 482 7 692 7 747 7 753

85+ år 5 567 5 530 5 817 6 230 6 294 6 514

Total 31 266 27 831 26 653 25 719 25 697 25 918

Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år

1995 2000 2005 2011 2012 2013

0 år 153 142 115 103 98 101

1-9 år 52 32 30 34 25 25

10-14 år 18 17 12 12 9 7

15-24 år 112 86 55 64 44 55

25-34 år 209 156 117 80 96 83

35-44 år 548 400 365 274 255 258

45-54 år 1 390 1 221 1 082 941 898 806

55-64 år 2 573 2 451 2 455 2 192 2 114 2 050

65-74 år 5 735 4 942 4 228 4 142 4 297 4 181

75-84 år 10 106 9 012 8 419 7 319 7 393 7 150

85+ år 10 963 10 914 11 181 11 326 11 087 11 548

Total 31 859 29 373 28 059 26 487 26 316 26 264

(20)

Statens Serum Institut Side 20 af 58 Figur 10a: Dødsfald for mænd, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper

Figur 10b: Dødsfald for kvinder, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1995 2000 2005 2011 2012 2013

0-74 år 75-84 år 85+ år

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1995 2000 2005 2011 2012 2013

0-74 år 75-84 år 85+ år

(21)

Statens Serum Institut Side 21 af 58 Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal. A-listen

1995 2000 2005 2011 2012 2013 A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 636 374 719 826 914 993

A-02 Kræft 15 700 15 478 15 293 15 778 15 890 15 858

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 441 487 453 274 346 266

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdom- me, som inddrager immunsystem

121 200 215 285 290 251

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

1 034 1 882 1 949 1 726 1 706 1 758

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 933 1 592 2 535 3 129 3 185 3 336 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 894 1 151 1 405 1 904 1 938 2 086

A-08 Hjertesygdomme 17 019 13 529 11 084 8 868 8 781 8 418

A-09 Andre kredsløbssygdomme 7 909 7 002 6 555 4 840 4 721 4 666

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 5 622 5 222 5 221 5 951 5 898 6 235 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 2 828 2 800 2 868 2 521 2 321 2 221

A-12 Sygdomme i hud og underhud 51 55 92 65 64 57

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 222 317 349 338 400 367

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 665 667 898 810 773 879

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 7 - - 2 0 2 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 174 163 166 124 113 108 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 233 220 190 127 150 136 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede

årsager

4 700 2 549 1 608 1 806 1 774 1 847

A-19 Ulykker 2 464 2 371 1 712 1 492 1 413 1 411

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 924 728 631 604 666 641

A-21 Drab, overfald 63 67 55 45 19 18

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 173 190 191 88 53 37

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - 3 0 0

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 312 160 523 600 600 600

Total 63 125 57 204 54 712 52 206 52 013 52 182

(22)

Statens Serum Institut Side 22 af 58 Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr. 100.000 indbygge- re, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen

1995 2000 2005 2011 2012 2013

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 12 7 13 14 15 16

A-02 Kræft 303 290 274 259 256 251

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 9 9 8 5 6 4

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

2 4 4 5 5 4

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

20 35 35 29 28 28

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 18 30 46 52 52 54 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 17 22 25 32 32 34

A-08 Hjertesygdomme 331 253 200 148 144 136

A-09 Andre kredsløbssygdomme 154 131 119 81 78 76

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 109 98 95 100 97 101

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 55 52 52 42 38 36

A-12 Sygdomme i hud og underhud 1 1 2 1 1 1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 4 6 6 6 7 6

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 13 12 16 14 13 14

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0 - - 0 0 0

A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 3 3 3 3 2 2

A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 4 4 4 2 3 2

A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager

92 48 29 30 29 30

A-19 Ulykker 47 44 31 26 24 24

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 18 14 12 11 12 11

A-21 Drab, overfald 1 1 1 1 0 0

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 3 4 4 2 1 1

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - 0 - -

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 6 3 9 10 10 10

Total 1 224 1 072 988 869 851 841

(23)

Statens Serum Institut Side 23 af 58 Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på ab- solutte tal, A-listen

1995 2000 2005 2011 2012 2013 A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,0 0,7 1,3 1,6 1,8 1,9

A-02 Kræft 24,9 27,1 28,0 30,2 30,5 30,4

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,8 0,5 0,7 0,5

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

1,6 3,3 3,6 3,3 3,3 3,4

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,5 2,8 4,6 6,0 6,1 6,4 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,6 3,6 3,7 4,0

A-08 Hjertesygdomme 27,0 23,7 20,3 17,0 16,9 16,1

A-09 Andre kredsløbssygdomme 12,6 12,2 12,0 9,3 9,1 8,9

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9,1 9,5 11,4 11,3 11,9

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,9 5,2 4,8 4,5 4,2

A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,1 1,2 1,6 1,6 1,5 1,7

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsa-

ger

7,4 4,5 2,9 3,5 3,4 3,5

A-19 Ulykker 3,9 4,1 3,1 2,9 2,7 2,7

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 1,5 1,3 1,2 1,2 1,3 1,2

A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,5 0,3 1,0 1,1 1,2 1,1

Total 100 100 100 100 100 100

(24)

Statens Serum Institut Side 24 af 58 Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen

1995 2000 2005 2011 2012 2013 A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 385 176 335 392 433 441

A-02 Kræft 7 948 7 832 7 772 8 255 8 267 8 330

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 221 227 209 137 169 140

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

55 85 74 132 134 114

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

464 946 913 916 898 928

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 422 729 1 170 1 360 1 388 1 407 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 459 569 613 821 857 942

A-08 Hjertesygdomme 8 620 6 788 5 589 4 476 4 455 4 372

A-09 Andre kredsløbssygdomme 3 389 2 966 2 918 2 168 2 197 2 227

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 2 798 2 427 2 439 2 780 2 731 2 907 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 1 406 1 447 1 385 1 302 1 196 1 143

A-12 Sygdomme i hud og underhud 14 20 25 22 23 19

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 72 91 90 121 118 112

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 362 341 479 397 408 443

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel ● ● ● ● ● ● A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 106 94 93 63 60 52 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 125 116 113 63 73 71 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsa-

ger

2 121 1 017 602 658 653 705

A-19 Ulykker 1 319 1 196 964 825 782 746

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 625 533 457 447 498 475

A-21 Drab, overfald 41 35 38 33 12 13

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 111 126 127 65 36 28

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - -- 3 - -

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 203 70 248 282 308 304

Total 31 266 27 831 26 653 25 719 25 697 25 918

(25)

Statens Serum Institut Side 25 af 58 Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000 indbygge- re, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen

1995 2000 2005 2011 2012 2013

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 16 8 15 16 18 18

A-02 Kræft 370 351 329 312 304 301

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 11 11 10 6 7 6

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

3 4 4 36 35 35

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

22 43 40 36 35 35

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 22 34 52 56 56 56 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 21 26 27 34 34 37

A-08 Hjertesygdomme 435 335 262 186 182 175

A-09 Andre kredsløbssygdomme 176 147 139 91 90 89

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 144 121 118 119 114 120

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 66 65 58 49 44 41

A-12 Sygdomme i hud og underhud 1 1 1 1 1 1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 3 4 4 5 5 5

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 20 18 25 18 18 19

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel ● ● ● ● ● ●

A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 4 3 4 2 2 2

A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 5 4 4 2 3 3

A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager

105 51 29 29 27 29

A-19 Ulykker 61 55 42 34 31 29

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 26 21 18 16 18 17

A-21 Drab, overfald 2 1 1 1 0 0

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 4 5 5 3 1 1

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - 0 - -

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 8 3 11 12 13 12

Total 1 523 1 313 1 198 1 033 1 009 1 000

(26)

Statens Serum Institut Side 26 af 58 Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A- listen

1995 2000 2005 2011 2012 2013 A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,2 0,6 1,3 1,5 1,7 1,7

A-02 Kræft 25,4 28,1 29,2 32,1 32,2 32,1

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,8 0,8 0,5 0,7 0,5

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

1,5 3,4 3,4 3,6 3,5 3,6

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,3 2,6 4,4 5,3 5,4 5,4 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,5 2,0 2,3 3,2 3,3 3,6

A-08 Hjertesygdomme 27,6 24,4 21,0 17,4 17,3 16,9

A-09 Andre kredsløbssygdomme 10,9 10,7 10,9 8,4 8,5 8,6

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 8,7 9,2 10,8 10,6 11,2

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 5,2 5,2 5,1 4,7 4,4

A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,2 1,2 1,8 1,5 1,6 1,7

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund,

dårligt definerede årsager

6,8 3,7 2,3 2,6 2,5 2,7

A-19 Ulykker 4,2 4,3 3,6 3,2 3,0 2,9

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 2,0 1,9 1,7 1,7 1,9 1,8

A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,4 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,6 0,3 0,9 1,1 1,2 1,2

Total 100 100 100 100 100 100

(27)

Statens Serum Institut Side 27 af 58 Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen

1995 2000 2005 2011 2012 2013 A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 251 198 384 434 480 551

A-02 Kræft 7 752 7 646 7 521 7 522 7 624 7 529

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 220 260 244 137 176 126

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

66 115 141 153 156 138

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

570 936 1 036 810 808 830

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 511 863 1 365 1 769 1 796 1 928 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 435 582 792 1 083 1 082 1 144

A-08 Hjertesygdomme 8 399 6 741 5 495 4 392 4 326 4 047

A-09 Andre kredsløbssygdomme 4 520 4 036 3 637 2 672 2 524 2 440

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 2 824 2 795 2 782 3 171 3 167 3 327 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 1 422 1 353 1 483 1 219 1 124 1 069

A-12 Sygdomme i hud og underhud 37 35 67 43 41 38

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 150 226 259 217 282 254

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 303 326 419 413 365 436

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 7 - - 2 0 2 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 68 69 73 61 53 56 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 108 104 77 64 77 65 A-18 Symptomer og abnorme fund,

dårligt definerede årsager

2 579 1 532 1 006 1 149 1 121 1 141

A-19 Ulykker 1 145 1 175 748 666 630 666

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 299 195 174 157 168 166

A-21 Drab, overfald 22 32 17 12 7 5

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 62 64 64 22 17 10

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - -

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 109 90 275 318 292 296

Total 31 859 29 373 28 059 26 487 26 316 26 264

(28)

Statens Serum Institut Side 28 af 58 Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyg- gere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen

1995 2000 2005 2011 2012 2013

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 8 6 11 12 13 15

A-02 Kræft 264 252 240 223 223 217

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 7 8 7 4 5 4

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

2 3 4 4 4 4

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

19 29 30 23 22 23

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 16 25 38 47 47 50 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 14 19 24 30 30 31

A-08 Hjertesygdomme 257 197 156 117 114 106

A-09 Andre kredsløbssygdomme 138 119 104 73 68 65

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 89 87 83 89 87 90

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 46 42 45 35 32 30

A-12 Sygdomme i hud og underhud 1 1 2 1 1 1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 5 7 8 6 8 7

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 10 10 12 11 10 11

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0 - - 0 0 0

A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 3 3 3 3 2 2

A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 4 4 3 2 3 2

A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager

80 44 27 29 29 29

A-19 Ulykker 36 35 22 19 18 18

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 11 7 6 5 6 6

A-21 Drab, overfald 1 1 1 0 0 0

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 2 2 2 1 1 0

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - - - -

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 4 3 8 9 8 8

Total 1 017 904 836 742 729 717

(29)

Statens Serum Institut Side 29 af 58 Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen

1995 2000 2005 2011 2012 2013 A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 0,8 0,7 1,4 1,6 1,8 2,1

A-02 Kræft 24,3 26,0 26,8 28,4 29,0 28,7

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,9 0,5 0,7 0,5

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

1,8 3,2 3,7 3,1 3,1 3,2

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,6 2,9 4,9 6,7 6,8 7,3 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,8 4,1 4,1 4,4

A-08 Hjertesygdomme 26,4 22,9 19,6 16,6 16,4 15,4

A-09 Andre kredsløbssygdomme 14,2 13,7 13,0 10,1 9,6 9,3

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9,5 9,9 12,0 12,0 12,7

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,6 5,3 4,6 4,3 4,1

A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,5 0,8 0,9 0,8 1,1 1,0

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,0 1,1 1,5 1,6 1,4 1,7

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 A-18 Symptomer og abnorme fund,

dårligt definerede årsager

8,1 5,2 3,6 4,3 4,3 4,3

A-19 Ulykker 3,6 4,0 2,7 2,5 2,4 2,5

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,3 0,3 1,0 1,2 1,1 1,1

Total 100 100 100 100 100 100

(30)

Statens Serum Institut Side 30 af 58 Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-lister

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper.

I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

1995 2000 2005 2011 2012 2013

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 636 374 719 826 914 993

B-001 Tuberkulose 48 38 26 15 21 15

B-002 Infektion med meningokokker 17 12 2 8 2 2

B-003 AIDS (HIV-sygdom) 255 29 39 19 26 30

B-004 Viral leverbetændelse 5 15 22 20 20 29

B-005 Andre infektionssygdomme 311 280 630 763 844 918

A-02 Kræft 15 700 15 478 15 293 15 778 15 890 15 858

B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg 252 308 322 336 323 360

B-007 Kræft i spiserør 343 412 403 421 460 389

B-008 Kræft i mavesæk 479 368 405 399 422 374

B-009 Kræft i tyktarm 1 471 1 481 1 488 1 443 1 379 1 377

B-010 Kræft i endetarm 578 565 518 527 516 481

B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) 19 18 19 35 53 38

B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje 301 256 321 387 404 422

B-013 Kræft i bugspytkirtel 711 795 800 910 1012 990

B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler 20 25 22 19 22 15

B-015 Kræft i strubehoved 130 126 105 103 79 105

B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge 3 506 3 430 3 605 3 689 3 834 3 833

B-017 Kræft i lungehinder 64 56 35 73 83 92

B-018 Kræft i knogler og ledbrusk 32 29 30 18 33 30

B-019 Ondartet modermærkekræft i hud 215 216 236 270 306 308

B-020 Kræft i bryst 1 481 1 339 1 272 1 250 1 169 1 139

B-021 Kræft i livmoderhals 177 142 137 79 97 114

B-022 Kræft i andre dele af livmoderen 224 180 171 156 168 160

B-023 Kræft i æggestok og nærliggende struktu-

rer 448 465 409 390 403 391

B-024 Kræft i blærehalskirtel 1 050 1 084 1 108 1 250 1 170 1 269

B-025 Kræft i testikel 25 19 14 12 12 2

B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) 339 366 347 272 294 295

B-027 Kræft i urinblære 621 604 541 510 532 503

B-028 Kræft i andre dele af urinveje 35 44 38 71 72 82

B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre

dele af centralnervesystemet 319 354 347 479 430 454

B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen 28 40 36 43 44 31

B-031 Kræft i lymfatisk væv 678 615 587 597 617 615

B-032 Leukæmi 496 453 461 526 447 496

(31)

Statens Serum Institut Side 31 af 58

B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfa-

tisk og bloddannende væv 4 3 8 6 6 5

B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisati-

oner og kræft uden specifikation 1 654 1 685 1 508 1 505 1 500 1 489

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 441 487 453 274 346 266

B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjer-

nehinder og andre dele af CNS 109 87 92 32 56 42

B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af CNS

332 400 361 242 290 224

A-04/

/B-037 Sygdomme i blod (-dannende) organer,

sygdomme, som inddrager immunsystem 121 200 215 285 290 251

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede syg-

domme samt stofskiftesygdomme 1 034 1 882 1 949 1 726 1 706 1 758

B-038 For lavt stofskifte 4 17 33 30 31 25

B-039 Sukkersyge 795 1 433 1 337 1 407 1 344 1 375

B-040 Underernæring og fejlernæring 4 48 44 7 6 19

B-041 Cystisk fibrose 4 7 5 4 5 2

B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede

sygdomme og stofskiftesygdomme 227 377 530 278 319 336

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige

forstyrrelser 933 1 592 2 535 3 129 3 185 3 336

B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssyg-

dom) 645 1 012 1 556 2 206 2 284 2 403

B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmis-

brug 226 473 725 694 713 727

B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, tok-

sikomani 23 28 39 59 23 26

B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, para- niode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser

10 18 64 55 56 53

B-047 Affektive sindslidelser 10 33 96 62 43 74

B-048 Spiseforstyrrelser 2 6 5 4 3 2

B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæs-

sige forstyrrelser 17 22 50 49 63 50

A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseor-

ganerne 894 1 151 1 405 1 904 1 938 2 086

B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infek-

tion med meningokokker) 56 39 41 30 18 26

B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) 200 314 270 317 337 402

B-052 Alzheimers demenssygdom 150 263 559 902 899 1 008

B-053 Multipel (dissemineret) sklerose 125 107 98 117 144 119

B-054 Epilepsi 53 62 97 102 111 91

B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis

cerebralis infantilis) 3 11 13 16 14 17

B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og

sanseorganerne 307 355 327 421 416 424

A-08 Hjertesygdomme 17 019 13 529 11 084 8 868 8 781 8 418

B-057 Iskæmiske hjertesygdomme 12 678 9 111 6 711 4 662 4 502 4 287

B-058 Blodtryksforhøjelse 344 501 664 918 882 917

B-059 Andre hjertesygdomme 3 997 3 917 3 709 3 288 3 397 3 215

A-09 Andre kredsløbssygdomme 7 909 7 002 6 555 4 840 4 721 4 666

B-060 Lungeemboli 359 241 210 200 191 178

B-061 Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et

apoplexia cerebralis) 5 543 4 994 4 766 3 572 3 455 3 425

(32)

Statens Serum Institut Side 32 af 58

B-062 Andre kredsløbssygdomme 2007 1767 1579 1068 1075 1064

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 5 622 5 222 5 221 5 951 5 898 6 235

B-063 Influenza 147 55 41 29 14 31

B-064 Lungebetændelse 1948 1153 1732 1915 1836 1961

B-065 Astma 245 179 91 63 53 64

B-066 Andre kroniske sygdomme i nedre luftve-

je (KOL) 2 897 3 481 2 933 3 419 3 463 3 599

B-067 Andre sygdomme i åndedrætsorganer 385 354 424 524 532 580

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 2 828 2 800 2 868 2 521 2 321 2 211 B-068 Mavesår, sår på tolvfingertarm og ana-

stomosesår 661 570 491 363 298 267

B-069 Kronisk leversygdom 863 802 828 801 783 706

B-070 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer 1304 1428 1549 1357 1239 1239 A-12/

B-071 Sygdomme i hud og underhud 51 55 92 65 64 57

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og binde-

væv 222 317 349 338 400 367

B-072 Leddegigt 50 77 74 79 69 95

B-073 Andre sygdomme i knogler, muskler og

bindevæv 172 240 275 259 331 271

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 665 667 898 810 773 879

B-074 Sygdomme i nyre og ureter 482 444 516 461 513 527

B-075 Andre sygdomme i urinveje 126 163 297 300 209 294

B-076 Sygdomme i mandlige kønsorganer 50 47 74 39 35 50

B-077 Sygdomme i brystkirtel - 1 - 2 4 2

B-078 Sygdomme i kvindelige kønsorganer 7 12 11 7 11 7

A-15/

B-079 Komplikationer ved svangerskab, fødsel

og barsel 7 - - 2 0 2

A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatal-

perioden 174 163 166 124 113 108

B-080 Immaturitet og præmaturitet 52 88 96 88 69 61

B-081 Andre sygdomme, der opstår i perinatal-

perioden 122 75 70 37 44 47

A-17 Medfødte misdannelser og kromosom-

anomalier 233 220 190 127 150 136

B-082 Medfødte misdannelser i nervesystem 36 23 18 11 24 10

B-083 Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer 80 82 50 41 41 34

B-084 Kromosomanomalier 35 49 44 39 48 39

B-085 Andre medfødte misdannelser 82 66 78 37 38 53

A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt

definerede årsager 4 700 2 549 1 608 1 806 1 774 1 847

B-086 Alderdomssvækkelse (senilitet (uden

specifikation)) 937 638 625 927 861 938

B-087 Pludselig uventet spædbarnsdød 23 16 11 2 6 4

B-088 Ukendt og uspecificeret årsag til død 3 502 1 712 885 738 711 739

B-089 Andre symptomer og abnorme fund 238 183 87 140 196 166

A-19 Ulykker 2 464 2 371 1 712 1 492 1 413 1 411

B-090 Faldulykker 1 316 582** 287 548 525 536

(33)

Statens Serum Institut Side 33 af 58

B-091 Transportulykker på land 628 496 352 227 177 211

B-092 Transportulykker på vand 13 13 9 9 15 10

B-093 Drukneulykker 38 37 42 30 35 31

B-094 Forgiftningsulykker med lægemidler 68 42 65 103 95 112

B-095 Forgiftningsulykker med narkotika, psy-

kodysleptika og psykotrope stoffer 107 122 102 97 84 74

B-096 Andre forgiftningsulykker 43 22 18 20 16 16

B-097 Uheld under kirurgisk og medicinsk be-

handling 5 5 1 34* 35* 46*

B-098 Andre ulykker 246 1 052** 836 425 428 376

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 924 728 631 604 666 641

B-099 Selvforgiftning 311 207 171 169 207 176

B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hæng-

ning, strangulation og kvælning 320 292 248 248 242 286

B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved druk-

ning 75 45 26 30 34 32

B-102 Andre former for selvmord og selvmords-

forsøg 218 184 186 157 183 147

A-21/

B-103 Drab, overfald 63 67 55 45 19 18

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 173 190 191 88 53 37

B-104 Forgiftning med uvis omstændighed 113 136 125 66 28 22

B-105 Drukning med uvis omstændighed 20 23 16 3 5 2

B-106 Andre hændelser med uvis omstændighed 40 31 50 18 19 13

A-23/

B-107 Legale interventioner inkl. krigshandlinger

(politi, militær, krigstilstand) - - - 3 - -

A-24/

B-108 Dødsfald uden medicinske oplysninger 312 160 523 600 600 600

Total 63 125 57 204 54 712 52 206 52 013 52 182

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2010, 2011 og 2012 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO).

(34)

Statens Serum Institut Side 34 af 58 Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard, A- og B - listen

A-grupper indeholder de nedenstående B-gruppe. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

1995 2000 2005 2011 2012 2013

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 12,3 7,0 13 13,8 15,1 16,2

B-001 Tuberkulose 0,9 0,7 0,5 0,3 0,4 0,2

B-002 Infektion med meningokokker 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0

B-003 AIDS (HIV-sygdom) 4,9 0,5 0,7 0,3 0,4 0,5

B-004 Viral leverbetændelse 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5

B-005 Andre infektionssygdomme 6,0 5,2 11,4 12,7 13,9 15,0

A-02 Kræft 303,4 290 274,2 258,7 255,6 250,9

B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg 4,9 5,8 5,7 5,4 5,2 5,6

B-007 Kræft i spiserør 6,6 7,7 7,1 6,7 7,3 6,0

B-008 Kræft i mavesæk 9,3 6,9 7,3 6,5 6,7 5,9

B-009 Kræft i tyktarm 28,4 27,7 26,7 23,8 22,2 22,0

B-010 Kræft i endetarm 11,2 10,6 9,3 8,7 8,3 7,7

B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) 0,4 0,3 0,3 0,6 0,9 0,6 B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje 5,7 4,8 5,8 6,3 6,4 6,5

B-013 Kræft i bugspytkirtel 13,6 14,9 14,3 14,8 16,1 15,4

B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2

B-015 Kræft i strubehoved 2,5 2,4 1,9 1,7 1,3 1,6

B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge 67,7 64,3 64,4 59,8 61,2 60,0

B-017 Kræft i lungehinder 1,2 1,0 0,6 1,2 1,3 1,4

B-018 Kræft i knogler og ledbrusk 0,6 0,5 0,5 0,3 0,6 0,5

B-019 Ondartet modermærkekræft i hud 4,2 4,0 4,2 4,5 5,0 5,0

B-020 Kræft i bryst 29 25,1 22,8 20,6 18,9 18,2

B-021 Kræft i livmoderhals 3,4 2,7 2,5 1,4 1,7 1,9

B-022 Kræft i andre dele af livmoderen 4,3 3,4 3,1 2,5 2,7 2,6

B-023 Kræft i æggestok og nærliggende struktu-

rer 8,7 8,7 7,2 6,4 6,4 6,2

B-024 Kræft i blærehalskirtel 20,0 20,3 20,1 20,8 19,0 20,4

B-025 Kræft i testikel 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0

B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) 6,5 6,9 6,2 4,4 4,7 4,6

B-027 Kræft i urinblære 11,9 11,3 9,8 8,5 8,6 8,0

B-028 Kræft i andre dele af urinveje 0,7 0,8 0,7 1,2 1,1 1,3

B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre

dele af centralnervesystemet 6,2 6,6 6,2 7,9 7,0 7,3

B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 0,5

B-031 Kræft i lymfatisk væv 13,0 11,5 10,5 9,8 9,9 9,7

B-032 Leukæmi 9,6 8,5 8,4 8,8 7,3 7,9

B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfa- 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

(35)

Statens Serum Institut Side 35 af 58

tisk og bloddannende væv

B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisati-

oner og kræft uden specifikation 32,0 31,6 27,1 24,9 24,2 23,8

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 8,5 9,1 8,2 4,6 5,7 4,3

B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjer- nehinder og andre dele af centralnervesy- stemet

2,1 1,6 1,7 0,5 0,9 0,7

B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcino- ma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet

6,4 7,5 6,5 4,0 4,8 3,6

A-04/B-

037 Sygdomme i blod (-dannende) organer,

sygdomme, som inddrager immunsystem 2,3 3,7 3,9 4,8 4,8 4,0 A-05 Endokrine og ernæringsbetingede syg-

domme samt stofskiftesygdomme 20,0 35,3 35,1 28,8 27,8 28,4

B-038 For lavt stofskifte 0,1 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4

B-039 Sukkersyge 15,4 26,8 24,1 23,5 21,9 22,2

B-040 Underernæring og fejlernæring 0,1 0,9 0,8 0,1 0,1 0,3

B-041 Cystisk fibrose 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede

sygdomme og stofskiftesygdomme 4,5 7,1 9,5 4,6 5,2 5,5

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige

forstyrrelser 18,4 29,8 45,6 52,2 52,3 54,1

B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssyg-

dom) 12,7 19,0 28,2 37,0 37,7 39,2

B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmis-

brug 4,4 8,9 12,9 11,3 11,5 11,6

B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, tok-

sikomani 0,4 0,5 0,7 1,1 0,4 0,5

B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, para- niode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser

0,2 0,3 1,2 0,9 0,9 0,8

B-047 Affektive sindslidelser 0,2 0,6 1,7 1,0 0,7 1,2

B-048 Spiseforstyrrelser 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssi-

ge forstyrrelser 0,3 0,4 0,9 0,8 1,0 0,8

A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseor-

ganerne 17,1 21,6 25,5 32,0 32,2 34,0

B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infek-

tion med meningokokker) 1,1 0,7 0,7 0,5 0,3 0,4

B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) 3,8 5,9 4,9 5,4 5,6 6,6

B-052 Alzheimers demenssygdom 2,8 4,9 10,1 15,2 14,9 16,6

B-053 Multipel (dissemineret) sklerose 2,4 2 1,8 1,9 2,3 1,9

B-054 Epilepsi 1,0 1,2 1,8 1,8 1,9 1,5

B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis

cerebralis infantilis) 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og

sanseorganerne 5,9 6,7 5,9 6,9 6,8 6,7

A-08 Hjertesygdomme 330,5 253,5 200,1 147,5 143,8 136,0

B-057 Iskæmiske hjertesygdomme 246 170,7 121,2 77,5 73,7 69,2

B-058 Blodtryksforhøjelse 6,6 9,4 12 15,2 14,3 14,7

B-059 Andre hjertesygdomme 77,9 73,4 66,9 54,8 55,8 52,1

A-09 Andre kredsløbssygdomme 153,9 131,2 118,7 81,0 77,6 75,6

B-060 Lungeemboli 7,0 4,5 3,8 3,4 3,2 2,9

(36)

Statens Serum Institut Side 36 af 58

B-061 Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et

apoplexia cerebralis) 107,7 93,6 86,3 59,8 56,8 55,6

B-062 Andre kredsløbssygdomme 39,3 33,1 28,5 17,8 17,6 17,1

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 108,6 97,8 94,8 100,0 96,9 100,9

B-063 Influenza 2,9 1,0 0,7 0,5 0,2 0,5

B-064 Lungebetændelse 38,3 21,6 31,3 32,0 30,2 31,8

B-065 Astma 4,7 3,4 1,6 1,1 0,9 1,0

B-066 Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje

(KOL) 55,2 65,2 53,5 57,6 56,9 58,3

B-067 Andre sygdomme i åndedrætsorganer 7,5 6,6 7,7 8,8 8,7 9,3

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 55,2 52,5 51,6 41,9 37,8 35,5

B-068 Mavesår, sår på tolvfingertarm og ana-

stomosesår 12,8 10,7 8,9 6,0 4,9 4,3

B-069 Kronisk leversygdom 17,0 15,0 14,7 13,2 12,6 11,1

B-070 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer 25,4 26,8 28 22,7 20,3 20,1 A-12/B-

071 Sygdomme i hud og underhud 1,0 1,0 1,6 1,1 1,1 0,9

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og binde-

væv 4,3 5,9 6,3 5,6 6,6 5,9

B-072 Leddegigt 1,0 1,4 1,3 1,3 1,1 1,5

B-073 Andre sygdomme i knogler, muskler og

bindevæv 3,3 4,5 5,0 4,3 5,5 4,4

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 12,9 12,5 16,3 13,6 12,7 14,3

B-074 Sygdomme i nyre og ureter 9,4 8,3 9,4 7,7 8,4 8,5

B-075 Andre sygdomme i urinveje 2,5 3,1 5,4 5,0 3,4 4,8

B-076 Sygdomme i mandlige kønsorganer 1,0 0,9 1,4 0,7 0,6 0,8

B-077 Sygdomme i brystkirtel - 0,0 - 0,0 0,1 0,0

B-078 Sygdomme i kvindelige kønsorganer 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1

A-15/B-

079 Komplikationer ved svangerskab, fødsel

og barsel 0,1 - - 0,0 0,0 0,0

A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalpe-

rioden 3,3 3,1 3,2 2,5 2,3 2,2

B-080 Immaturitet og præmaturitet 1,0 1,6 1,9 1,7 1,4 1,3

B-081 Andre sygdomme, der opstår i perinatal-

perioden 2,3 1,4 1,4 0,7 0,9 1,0

A-17 Medfødte misdannelser og kromosom-

anomalier 4,4 4,1 3,5 2,3 2,7 2,4

B-082 Medfødte misdannelser i nervesystem 0,7 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 B-083 Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer 1,5 1,5 1,0 0,8 0,8 0,6

B-084 Kromosomanomalier 0,7 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6

B-085 Andre medfødte misdannelser 1,6 1,2 1,4 0,7 0,7 1,0

A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt

definerede årsager 91,9 47,8 28,9 29,9 28,8 29,6

B-086 Alderdomssvækkelse (senilitet (uden

specifikation)) 18,9 12,0 11,2 15,3 14,0 15,1

B-087 Pludselig uventet spædbarnsdød 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1

B-088 Ukendt og uspecificeret årsag til død 67,9 32,1 15,9 12,2 11,5 11,7

B-089 Andre symptomer og abnorme fund 4,6 3,4 1,6 2,3 3,2 2,7

(37)

Statens Serum Institut Side 37 af 58

A-19 Ulykker 47,5 44,4 31,3 25,6 23,9 23,7

B-090 Faldulykker 25,8 10,9** 5,2 9,1 8,6 8,8

B-091 Transportulykker på land 11,7 9,3 6,6 4,0 3,1 3,7

B-092 Transportulykker på vand 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

B-093 Drukneulykker 0,7 0,7 0,8 0,5 0,6 0,5

B-094 Forgiftningsulykker med lægemidler 1,3 0,8 1,2 1,9 1,8 2,1

B-095 Forgiftningsulykker med narkotika, psyko-

dysleptika og psykotrope stoffer 2,0 2,3 2,0 1,9 1,6 1,3

B-096 Andre forgiftningsulykker 0,8 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3

B-097 Uheld under kirurgisk og medicinsk be-

handling 0,1 0,1 0,0 0,6* 0,6* 0,7*

B-098 Andre ulykker 4,7 19,7** 15,1 7,2 7,1 6,2

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 17,8 13,6 11,6 10,6 11,5 10,9

B-099 Selvforgiftning 6,0 3,9 3,1 2,9 3,6 3,0

B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hæng-

ning, strangulation og kvælning 6,1 5,5 4,6 4,4 4,3 4,9

B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved druk-

ning 1,4 0,8 0,5 0,5 0,6 0,5

B-102 Andre former for selvmord og selvmords-

forsøg 4,2 3,4 3,4 2,8 3,1 2,5

A-21/B-

103 Drab, overfald 1,2 1,3 1 0,8 0,3 0,3

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 3,3 3,6 3,5 1,6 1,0 0,7

B-104 Forgiftning med uvis omstændighed 2,1 2,5 2,3 1,2 0,5 0,4

B-105 Drukning med uvis omstændighed 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0

B-106 Andre hændelser med uvis omstændighed 0,8 0,6 0,9 0,3 0,3 0,2 A-23/B-

107 Legale interventioner inkl. krigshandlinger

(politi, militær, krigstilstand) - - - 0,1 - -

A-24/B-

108 Dødsfald uden medicinske oplysninger 6,0 3,0 9,5 10,0 10,0 10,0

Total 1224 1 072 988 869 851 841

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2011, 2012 og 2013 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år.

** Kodningen er ændret for denne gruppe (B-098) i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO).

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Faldet i den samlede dødelighed af selvmord skyldes udelukkende et markant fald i dødeligheden af selvmord blandt mænd på knap 19 pct.. Medianalderen for dødsfald af selvmord er

løvrigt henvises til Forordet til Fortegnelsen over Dødsfald i Danmark i Aaret 1944, Pers..

Af de tre sorter, der kun er afprøvet i 2 års forsøg, har Erdmanna og Tylstrup 52-499 givet samme udbytte af knolde og 35 hkg mere end Bintje, medens Perlerose ligger ca.. Perlerose

• Er genoplivning uden effekt (ingen puls) efter 4 minutter overvejes kejsersnit. 20-25%) og cardiac output øger overlevelseschancer for kvinden. • Hjertemassage fortsættes

Ifølge tabel 5.7 er andelen af kvinder med et godt velbefindende således 74 pct., mens andelen af mænd med et godt velbefindende er 82 pct. Ser man på fordelingen på typer af

Hendes Højhed Alexandrine-Louise Caroline-Mathilde Dagmar, grevinde Castell- Castell, født Prinsesse til Danmark, død 26.. Aksel,

I perioden 2014-2018 er der 38 alkoholrelaterede dødsfald blandt unge i aldersgruppen 15-24 år. Mænd står for størstedelen af alkoholrelaterede dødsfald jf. Den

Undersøgelsen, som Rådet præsenterer i denne publi- kation, viser, at det som socialt udsat grønlænder kan være svært at bede om og at få den nødvendige hjælp i det