Tal og analyse Dødsårsagsregisteret

59  Download (0)

Full text

(1)

Dødsårsagsregisteret

Tal og analyse

2015

(2)

Sundhedsdatastyrelsen Side 2 af 59 Signaturforklaring

>> Gentagelse

- Nul

0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed 0,0

 Tal kan efter sagens natur ikke forekomme

.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn

… Oplysning foreligger ikke

* Foreløbige anslåede tal

— Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammen- lignelige

Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.

Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse.

Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen

Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen, Datakvalitet og -indhold Design: Sundhedsdatastyrelsen

Copyright: Sundhedsdatastyrelsen Version: 1

Versionsdato: 29. november 2016 Format: PDF

ISSN:

Titel: Tal og analyse[www.sundhedsdatastyrelsen.dk]

(3)

Sundhedsdatastyrelsen Side 3 af 59 Indhold

1.1 Dødsårsager ... 5

1.2 Kræftdødelighed ... 5

1.3 Hjertedødelighed ... 7

1.4 Sygdomme i åndedrætsorganer ... 9

1.5 Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser ... 11

1.6 Udvikling i andre grupper ... 12

1.6.1 Fald i dødelighed af selvmord hos mænd ... 12

1.6.2 Fald i dødelighed af faldulykker ... 13

1.6.3 Fald i dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier ... 14

1.7 Stigning i andelen af dødsfald blandt personer over 85 år ... 14

1.8. Dødssted ... 15

1.9. Obduktioner ... 15

2 Baggrund ... 16

2.1 Tilgrundliggende dødsårsag ... 16

2.2 Kodning ... 16

2.3 Dataafgrænsning ... 17

2.4 Tal for 2015 ... 17

2.5 Tal for 2013-2014 ... 18

2.6 Aldersstandardiserede rater ... 18

2.7 Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk ... 18

3. Oversigtstabeller ... 19

Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år ... 19

Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år ... 20

Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år ... 20

Figur 9a: Dødsfald for mænd, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper ... 21

Figur 9b: Dødsfald for kvinder, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper ... 21

Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal. A-listen ... 22

Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen ... 23

Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A- listen ... 24

Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen ... 25

Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000 indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen ... 26

Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen ... 27

Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen ... 28

(4)

Sundhedsdatastyrelsen Side 4 af 59

Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med

befolkningen i 2000 som standard, A-listen ... 29 Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen ... 30 Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B - listen ... 31 Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere

med befolkningen i 2000 som standard, A- og B - listen ... 35 Tabel 5c: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A- og B - listen ... 39 Tabel 5d: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000, med befolkningen i 2000

som standard, A- og B - listen ... 43 Tabel 5e: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A- og B-listen ... 47 Tabel 5f: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med

befolkningen i 2000 som standard, A-listen og B-listen ... 51

Tabel 6: Oversigt over diagnoseintervaller i A- og B - listen for dødsårsager ... 55

(5)

Sundhedsdatastyrelsen Side 5 af 59

1.1 Dødsårsager

Hermed foreligger dødsårsstatistik 2015, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Statistikken er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, jf. afsnit 2.

I tabel 1 ses en oversigt over de fem hyppigste dødsårsager i aldersstandardiserede rater efter A-listens 24 overordnede grupper (tabel 2a).

Efter flere års fald i den samlede dødelighed

1

er dødeligheden steget fra 2014 til 2015 (tabel 1). I aldersstandar- diserede rater pr. 100.000 indbyggere er dødeligheden steget fra 803 dødsfald i 2014 til 808 dødsfald i 2015, svarende til en stigning på knap 1 pct. For kvinder er stigningen på 1 pct., mens den for mænd stort set er ufor- andret i forhold til sidste år.

Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem hyppigste dødsårsager ud fra A-liste grupperingen, aldersstan- dardiserede rater pr. 100.000 indbyggere

1995 2000 2005 2013 2014 2015

Samlet 1 224 1 072 988 841 803 808

Kræft (A-02) 303 290 274 249 244 241

Hjertesygdomme (A-08) 331 253 200 136 127 128

Sygdomme i åndedrætsorganer (A-10) 109 98 95 101 90 94

Andre kredsløbssygdomme (A-09) 154 131 119 76 72 73

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06)

18 30 46 54 52 56

1.2 Kræftdødelighed

Dødeligheden som følge af kræft fortsætter med at falde fra 244 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 241 i 2015, svarende til et fald på 1,2 pct. Dette gælder for både mænd og kvinder, hvor kræftdødeligheden er faldet med hhv. 0,7 pct. for mænd og 1,3 pct. for kvinder fra 2014 til 2015.

Den langsigtede tendens er dermed fortsat et svagt fald (tabel 1). Dette gælder både for det samlede tal og for begge køn.

Andelen af dødsfald på grund af kræft, set i forhold til alle dødsfald, er faldet svagt set i forhold til sidste år. Dette gælder både det samlede tal og for hhv. mænd og kvinder hver for sig. I 2015 døde 30,5 pct. af en kræftsygdom.

Den højeste kræftdødelighed ses for både mænd og kvinder for gruppen af kræft i luftrør, bronkie og lunge

1Dødelighed er i denne rapport udtrykt som antal dødsfald pr. 100.000 indbyggere standardiseret efter befolkningens alder i 2000.

(6)

Sundhedsdatastyrelsen Side 6 af 59

(figur 1 og 2) med samlet 56,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015.

Der ses et fald i kræftdødeligheden for denne gruppe på 2,7 pct. fra 2014 til 2015. Faldet er størst for mænd med et fald på 4,7 pct., mens dødeligheden er steget med knap 1. pct. for kvinder (figur 1 og 2).

Dødeligheden af disse luftvejs-kræfttyper er højest for mænd med 65,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 51,3 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2015.

De næsthøjeste rater for kræftdødelighed er brystkræft og tyktarmskræft for kvinder (figur 1), og kræft i blærehalskirtel (prostatakræft) og tyktarmskræft for mænd (figur 2).

Samlet set har der været et svagt fald i dødeligheden af tyktarmskræft de seneste år. Denne udvikling er bremset i 2015. Mens der ses et fald i dødeligheden af tyktarmskræft blandt mænd på 7,4 pct., ses en stig- ning for kvinder på 8,0 pct. fra 2014 til 2015 (figur 1 og 2).

Den samlede dødelighed af tyktarmskræft er på 21 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015. Dødeligheden er højest for mænd med 23,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 18,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2015 (figur 1 og 2).

Dødeligheden af brystkræft blandt kvinder er igen faldet efter en stigning sidste år (figur 1). Faldet er på 6,7 pct. fra 33,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 30,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015.

Dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er derimod steget med 2 pct. fra 45,0 dødsfald pr.

100.000 indbyggere i 2014 til 45,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 (figur 2).

Figur 1 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for kvinder, 2005-2015

0 10 20 30 40 50 60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Luftrør, bronkie, lunge (kvinder) Bryst (kvinder) Tyktarm (kvinder)

(7)

Sundhedsdatastyrelsen Side 7 af 59

Figur 2 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for mænd, 2005-2015

1.3 Hjertedødelighed

Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apoplexi), ”andre hjer- tesygdomme” og ”andre kredsløbssygdomme” har set under ét været faldende i mange år både de samlede tal og for begge køn. Med undtagelse af dødeligelighed af iskæmiske hjertesygdomme ser denne udvikling nu ud til at være stagneret (tabel 1 og figur 3a og 3b).

Der ses fortsat et fald i hjertedødelighed inden for iskæmiske hjertesygdomme, hvor dødeligheden er faldet fra 62,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 60,4 dødsfald i 2015, svarende til et fald på 3,8 pct. Dødelighe- den er højest for mænd med 83,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 42,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2015.

For gruppen af ”andre hjertesygdomme” er dødeligheden steget fra 50,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 52,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015, svarende til en stigning på 2,4 pct. Også inden for denne gruppe er dødeligheden højest for mænd med 63,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 43,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2015. Stigningen i gruppen skyldes udelukkende en stigning i dødeligheden blandt kvinder.

Dødeligheden af karsygdomme i hjernen (haemorrhagia og apopleksi) er ligeledes steget med 1,3 pct. fra 53,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 54,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015.

Det samme gælder dødeligheden af gruppen ”andre kredsløbssygdomme” med en stigning på 2 pct. fra 2014 til 2015 med samlet set 15,0 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 15,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Luftrør, bronkie, lunge (mænd) Blærehalskirtel (mænd) Tyktarm (mænd)

(8)

Sundhedsdatastyrelsen Side 8 af 59

Dødeligheden af blodtryksforhøjelse er efter et fald sidste år steget med 12,4 pct. fra 13,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 15,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015 (figur 3a og 3b).

Stigningen ses for både mænd og kvinder, hhv. 17,7 pct. blandt mænd og 10,2 pct. blandt kvinder fra 2014 til 2015. Dødeligheden af blodtrykforhøjelse er samlet set på 15,4 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015. For mænd er dødeligheden af blodtryksforhøjelse på 16,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 14 dødsfald pr.

100.000 indbyggere for kvinder.

Figur 3a Dødelighed i aldersstandardiserede rater for mænd pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2005-2015

Figur 3b Dødelighed i aldersstandardiserede rater for kvinder pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme, 2005-2015

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iskæmiske hjertesygdomme Blodtryksforhøjelse Andre hjertesygdomme

Lungeemboli Karsygdomme i hjerne Andre kredsløbssygdomme

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iskæmiske hjertesygdomme Blodtryksforhøjelse Andre hjertesygdomme

Lungeemboli Karsygdomme i hjerne Andre kredsløbssygdomme

(9)

Sundhedsdatastyrelsen Side 9 af 59

1.4 Sygdomme i åndedrætsorganer

Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer er steget med 3,7 pct. fra 2014 til 2015 (tabel 1).

Blandt sygdomme i åndedrætsorganer ses for begge køn den højeste dødelighed for hhv. andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) og lungebetændelse (figur 4a og figur 4b).

Dødeligheden af KOL er steget fra 54 dødsfald i 2014 til 54,8 dødsfald i 2015 pr. 100.000 indbyggere, svarende til en stigning på 1,5 pct. Stigningen ses udelukkende for mænd med en stigning på 2,6 pct., mens der ses et lille fald for kvinder på 0,6. pct. Dødeligheden er højest for mænd med 62,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 49,9 dødsfald pr. 100.000 indbyggere blandt kvinder i 2015 (figur 4a).

Figur 4a Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL), 2005-2015

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (kvinder) Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (mænd) Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) (samlet)

(10)

Sundhedsdatastyrelsen Side 10 af 59

Dødeligheden af lungebetændelse er efter et fald sidste år steget fra 25,7 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 28,2 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015, svarende til en stigning på 9,7 pct. (figur 4b). Stig- ningen ses for begge køn, hhv. 11,2 pct. for kvinder og 8,9 pct. for mænd.

Dødeligheden er også her højest for mænd med 35,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 23,8 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere i 2015 (figur 4b).

Figur 4b Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af lungebe- tændelse, 2005-2015

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lungebetændelse (kvinder) Lungebetændelse (mænd) Lungebetændelse (samlet)

(11)

Sundhedsdatastyrelsen Side 11 af 59

1.5 Psykiske lidelser og andre adfærdsmæssige forstyrrelser

Dødeligheden af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06) er steget med 7,5 pct. fra 2014 til 2015 (tabel 1). Den langsigtede tendens har været en markant stigning.

Den højeste dødelighed inden for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser ses for ikke-Alzheimer demens både for det samlede tal og for begge køn.

Dødeligheden for ikke-Alzheimer demens er samlet set steget med 7,0 pct. fra 38,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 41,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015.

Stigningen ses for begge køn, men mest udtalt hos mænd hhv. 3,1 pct. for kvinder og 15,5 pct. for mænd.

Dødeligheden er højest for kvinder med 42,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 38,1 dødsfald pr.

100.000 indbyggere blandt mænd i 2015 (figur 5).

Stigningen i dødelighed i denne gruppe over tid må ses i sammenhæng med en ændret diagnosticerings- praksis mod flere specificerede tilfælde af demens frem for senilitet. Derudover er også den stigende leve- alder en væsentlig faktor, der alt andet lige medfører større hyppighed af demenssygdomme.

Figur 5 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af demens (excl. Alzheimers demenssygdom), 2005-2015

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Demens, excl. Alzheimers (kvinder) Demens, excl. Alzheimers (samlet)

Demens, excl. Alzheimers (mænd)

(12)

Sundhedsdatastyrelsen Side 12 af 59

1.6 Udvikling i andre grupper

1.6.1 Fald i dødelighed af selvmord hos mænd

Dødeligheden af selvmord er faldet markant fra 11,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2014 til 9,9 døds- fald pr. 100.000 indbyggere i 2015 (figur 6), svarende til et fald på 12,4 pct.

Dødeligheden er højest for mænd i 2015 med 14,1 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 5,9 dødsfald blandt kvinder pr. 100.000 indbyggere. Faldet i den samlede dødelighed af selvmord skyldes udelukkende et markant fald i dødeligheden af selvmord blandt mænd på knap 19 pct. (figur 6).

Medianalderen for dødsfald af selvmord er 54,5 år i 2015 samlet set, og hhv. 53 år for mænd og 57 år for kvinder.

Figur 6 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af selvmord, 2005-2015

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Selvmord (mænd) Selvmord (samlet) Selvmord (kvinder)

(13)

Sundhedsdatastyrelsen Side 13 af 59

1.6.2 Fald i dødelighed af faldulykker

Dødeligheden på grund af faldulykker er faldet med 7,4 pct. fra 2014 til 2015 (figur 7). I 2015 var dødelig- heden af faldulykker på 7,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere.

Faldet ses for begge køn, hhv. 4,2 pct. for kvinder og 13,5 pct. for mænd. Dødeligheden er højere for mænd end for kvinder med 8,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for mænd mod 6,8 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder i 2015, (figur 7).

Medianalderen for personer døde af faldulykker er på 85 år i 2015, hhv. 80 år for mænd og 87 år for kvin- der.

Figur 7 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af faldulykker, 2005-2015

0 2 4 6 8 10 12

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Faldulykker (mænd) Faldulykker (samlet) Faldulykker (kvinder)

(14)

Sundhedsdatastyrelsen Side 14 af 59

1.6.3 Fald i dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier

Dødeligheden af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er faldet med 13,8 pct. i forhold til sidste års stigning. Den samlede dødelighed af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er på 2,5 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i 2015.

Dødeligheden er højest for mænd med 2,6 dødsfald pr. 100.000 indbyggere mod 2,3 dødsfald pr. 100.000 indbyggere for kvinder (figur 8).

Figur 8 Dødelighed i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere for dødsfald af medfødte misdannelser og kromosomanomalier, 2005-2015

1.7 Stigning i andelen af dødsfald blandt personer over 85 år

Andelen af dødsfald blandt personer over 85 år er steget svagt i forhold til 2014 samlet set og for begge køn (figur 9a og 9b på side 20). I 2015 ligger andelen på 26,3 pct. blandt mænd, og på 44,0 pct. blandt kvinder.

Medianalder for personer døde i 2015 er på 80 år, hhv. 77 år for mænd og 83 år for kvinder. Medianalde- ren er dermed højere i forhold til 2014, hvor medianalderen var på 79 år.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (kvinder)

Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (samlet) Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (mænd)

(15)

Sundhedsdatastyrelsen Side 15 af 59

1.8. Dødssted

I 2015 er andelen af personer, der dør på sygehuset på 44 pct. mod knap 49 pct. i både 2006 og 2009, jf.

figur 9, som viser fordelingen af dødsfald opdelt på ”Sygehus”, ”Plejehjem”, ”Eget hjem”, ”Andet” og

”Uoplyst”. Sidstnævnte kategori omfatter attester, der ikke er indberettet elektronisk til Sundhedsdatasty- relsen.

Figur 9 Fordeling af dødsfald på dødsstedet i 2006, 2009 og 2015

Anm.: I opgørelsen for 2006 indgår dødsfald, der har fundet sted på hospice under kategorien ”plejehjem”. I 2009 og 2015 katego- riseres disse under kategorien ”sygehus”.

1.9. Obduktioner

Obduktionsfrekvensen af både hospitals- og de retslige obduktioner er set over en længere periode falden- de (figur 10). Faldet er mest tydeligt for hospitalsobduktioner, men også de retslige obduktioner har været svagt faldende. I 2015 var obduktionsfrekvensen på 1,3 pct. for hospitalsobduktionerne og 1,8 pct. for retslige obduktioner. Resultater fra obduktioner kan give vigtige oplysninger om fastlæggelse af dødsårsa- gerne, og en lav obduktionsfrekvens må alt andet lige siges at forringe kvaliteten af Dødsårsagsregisteret.

Figur 10 Obduktionsfrekvensen, 2009 -2015

0 10 20 30 40 50 60

Sygehus Plejehjem Eget hjem Andet Uoplyst

2006 2009 2015

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Retslig obduktion Hospitalsobduktion

(16)

Sundhedsdatastyrelsen Side 16 af 59

2 Baggrund

Dødsårsagerne tegner den årsagsspecifikke dødelighed. Den afdøde kan have haft konkurrerende sygdom- me, der hver især kan have bidraget til døden. Den årsagsspecifikke dødelighed er dødeligheden af den vigtigste af eventuelt konkurrerende årsager. Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at fore- tage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag.

2.1 Tilgrundliggende dødsårsag

Denne publikation viser statistik over den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændel- se, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddel- bare dødsårsag, der afslutter kæden.

Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjertesygdom. Ved pati- entens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsynlige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den årsagsspecifikke dødelighed. Vælges cancersygdommen, kan denne føre til en infektions- sygdom, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som tilgrundliggende dødsårsag.

2.2 Kodning

Sundhedsdatastyrelsen har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2015 anvendt den automatiske kod- ning efter ACME

2

-systemet, som i de tidligere år. ACME koder den tilgrundliggende dødsårsag efter ICD- 10 reglerne. I de tilfælde hvor ACME ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Omkring 20 pct. af alle dødsattester i en årgang bliver gennemgået manuelt efter nøje udvalgte lister, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt.

Diagnosegruppering A- og B-liste

Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B-liste, som er på henholdsvis 24 og 108 diagnosegrupper.

Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål.

B-listen er en ”udfoldning” af A-listen – eventuelle undergrupper til grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-klassifikationen fremgår af tabel 6 på side 54 i publikationen.

2

ACME:Automated Classification of Medical Entities.

(17)

Sundhedsdatastyrelsen Side 17 af 59

2.3 Dataafgrænsning

Dødsårsagsstatistikken 2015 bygger, i lighed med tidligere år, på dødsattester, der er udstedt på personer med validt dansk CPR-nummer og med fast bopæl i Danmark.

Statistikken omfatter ikke personer døde i udlandet, og personer uden fast bopæl i Danmark.

2.4 Tal for 2015

Data for 2015 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De foreliggende tabel- ler for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Sundhedsdatastyrelsen den 11. no- vember 2016. I alt var 49.835 dødsattester indberettet. Det reelle dødstal baseret på CPR-data var på 52.225. Der mangler således 2.390 dødsattester, heraf 57,7 pct. manglende attester fra alment praktiserende læger/egen læge, 27,7 pct. fra sygehuslæger og 14,6 pct. fra øvrige læger.

Erfaringsmæssigt har der i tidligere år før indførelsen af den elektroniske dødsattest udestået 500-700 atte- ster ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i 2015-årgangen med tidligere år, er tallene opskrevet til en total på 51.625, dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 3,6 pct. i forhold til, hvad der fandtes i de indkomne data.

Forhøjelsen er 3,6 pct. for det samlede tal for begge køn, hhv. 3,5 pct. for mænd og 3,6 pct. for kvinder.

Tabellerne 1a-1c er dog baseret på CPR-data og er ikke tilnærmede.

(18)

Sundhedsdatastyrelsen Side 18 af 59

2.5 Tal for 2013-2014

Da Sundhedsdatastyrelsen løbende modtager manglende dødsattester fra tidligere år, har vi nu mere kom- plette data for 2013 - 2014, end da disse årgange først blev offentliggjort. Derfor er tallene for disse år genberegnet i denne publikation. Da tallene er beregnet ved en metode tilsvarende den for 2015, fører mere komplette data til, at der kan forekomme både højere og lavere tal for 2013 og 2014 end tidligere publice- ret.

For 2014 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 1,9 pct. for det samlede tal for begge køn pct.1,9 for mænd og 1,8 pct. for kvinder.

For 2013 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 2,1 pct. for det samlede tal for begge køn, 2,3 pct. for mænd og 2,0 for kvinder.

2.6 Aldersstandardiserede rater

For at kunne sammenligne data over tid, er der i en række tabeller benyttet aldersstandardiserede rater. Alle rater er pr. 100.000 indbyggere, standardiseret efter befolkningens aldersfordeling i år 2000.

2.7 Data på Sundhedsdatastyrelsen.dk

Denne publikation indeholder data for 1995, 2000 og 2013-2015 for hele landet. I løbet af 2017 vil de op-

daterede tal, samt regions- og kommunefordelte tal kunne ses på www.sundhedsdatastyrelsen.dk

(19)

Sundhedsdatastyrelsen Side 19 af 59

3. Oversigtstabeller

Tabel 1a-1c viser dødsfald fordelt på aldersgrupper.

Tabel 2-4 viser dødsfald efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal, i aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere og i procent af samtlige dødsfald. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i liste A.

Tabel 5a-5f viser dødsfald opgjort samlet efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper og den aggregerede liste (B) over 108 diagnose-grupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal og i aldersstandardi- serede rater pr. 100.000 indbyggere. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i henholdsvis liste A og liste B.

Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år

1995 2000 2005 2013 2014 2015 2015

0 år 353 335 285 197 229 218 229

1-9 år 132 84 75 61 43 41 43

10-14 år 46 42 29 23 22 22 22

15-24 år 394 315 222 166 161 172 161

25-34 år 754 496 419 243 279 237 279

35-44 år 1 475 1 154 979 710 689 629 689

45-54 år 3 362 3 041 2 770 2 217 2 136 2 124 2 136

55-64 år 6 360 6 012 6 161 5 292 5 155 5 085 5 155

65-74 år 13 545 11 155 9 873 10 308 10 396 10 646 10 396

75-84 år 20 174 18 126 16 901 14 903 14 352 14 677 14 351

85+ år 16 530 16 444 16 998 18 062 17 532 18 374 17 532

Total 63 125 57 204 54 712 52 182 50 994 52 225 50 993

Kilde: CPR-registeret

(20)

Sundhedsdatastyrelsen Side 20 af 59

Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år

1995 2000 2005 2013 2014 2015

0 år 200 193 170 96 133 117

1-9 år 80 52 45 36 24 20

10-14 år 28 25 17 16 12 11

15-24 år 282 229 167 111 103 124

25-34 år 545 340 302 160 196 160

35-44 år 927 754 614 452 442 391

45-54 år 1 972 1 820 1 688 1 411 1 323 1 323

55-64 år 3 787 3 561 3 706 3 242 3 166 3 072

65-74 år 7 810 6 213 5 645 6 127 6 149 6 286

75-84 år 10 068 9 114 8 482 7 753 7 421 7 697

85+ år 5 567 5 530 5 817 6 514 6 489 6 846

Total 31 266 27 831 26 653 25 918 25 458 26 047

Kilde: CPR-registeret

Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år

1995 2000 2005 2013 2014 2015

0 år 153 142 115 101 96 101

1-9 år 52 32 30 25 19 21

10-14 år 18 17 12 7 10 11

15-24 år 112 86 55 55 58 48

25-34 år 209 156 117 83 83 77

35-44 år 548 400 365 258 247 238

45-54 år 1 390 1 221 1 082 806 813 801

55-64 år 2 573 2 451 2 455 2 050 1 989 2 013

65-74 år 5 735 4 942 4 228 4 181 4 247 4 360

75-84 år 10 106 9 012 8 419 7 150 6 930 6 980

85+ år 10 963 10 914 11 181 11 548 11 043 11 528

Total 31 859 29 373 28 059 26 264 25 535 26 178

Kilde: CPR-registeret

(21)

Sundhedsdatastyrelsen Side 21 af 59

Figur 9a: Dødsfald for mænd, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper

Figur 9b: Dødsfald for kvinder, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1995 2000 2005 2013 2014 2015

0-74 år 75-84 år 85+ år

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1995 2000 2005 2013 2014 2015

0-74 år 75-84 år 85+ år

(22)

Sundhedsdatastyrelsen Side 22 af 59

Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal. A-listen

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 636 374 719 1 028 924 970

A-02 Kræft 15 700 15 478 15 293 15 718 15 817 15 953

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 441 487 453 272 319 324

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdom- me, som inddrager immunsystem

121 200 215 252 230 261

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

1 034 1 882 1 949 1 741 1 751 1 790

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 933 1 592 2 535 3 320 3 271 3 558 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 894 1 151 1 405 2 092 2 133 2 342

A-08 Hjertesygdomme 17 019 13 529 11 084 8 423 8 077 8 250

A-09 Andre kredsløbssygdomme 7 909 7 002 6 555 4 713 4 525 4 703

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 5 622 5 222 5 221 6 248 5 729 6 055 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 2 828 2 800 2 868 2 235 2 246 2 148

A-12 Sygdomme i hud og underhud 51 55 92 58 52 58

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 222 317 349 370 371 376

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 665 667 898 876 823 824

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 7 - - 2 5 - A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 174 163 166 115 119 122 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 233 220 190 140 160 135 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede

årsager

4 700 2 549 1 608 1 839 1 716 1 766

A-19 Ulykker 2 464 2 371 1 712 1 435 1 387 1 332

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 924 728 631 644 660 584

A-21 Drab, overfald 63 67 55 21 42 34

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 173 190 191 38 35 38

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - - 2 -

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 312 160 523 600 600 600

Total 63 125 57 204 54 712 52 182 50 994 52 225

(23)

Sundhedsdatastyrelsen Side 23 af 59

Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere, med befolk-

ningen i 2000 som standard, A-listen

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 12 7 13 17 15 15

A-02 Kræft 303 290 274 249 244 241

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 9 9 8 4 5 5

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

2 4 4 4 4 4

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

20 35 35 28 28 28

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 18 30 46 54 52 56

A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 17 22 25 34 34 37

A-08 Hjertesygdomme 331 253 200 136 127 128

A-09 Andre kredsløbssygdomme 154 131 119 76 72 73

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 109 98 95 101 90 94

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 55 52 52 36 35 33

A-12 Sygdomme i hud og underhud 1 1 2 1 1 1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 4 6 6 6 6 6

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 13 12 16 14 13 13

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel - - - - - -

A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 3 3 3 2 3 3

A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 4 4 4 3 3 3

A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager

92 48 29 30 27 28

A-19 Ulykker 47 44 31 24 23 22

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 18 14 12 11 11 10

A-21 Drab, overfald 1 1 1 0 1 1

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 3 4 4 1 1 1

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - - - -

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 6 3 9 10 10 10

Total 1 224 1 072 988 841 803 808

(24)

Sundhedsdatastyrelsen Side 24 af 59

Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal,

A-listen

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,0 0,7 1,3 2,0 1,8 1,9

A-02 Kræft 24,9 27,1 28,0 30,1 31,0 30,5

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,8 0,5 0,6 0,6

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

1,6 3,3 3,6 3,3 3,4 3,4

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,5 2,8 4,6 6,4 6,4 6,8 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,6 4,0 4,2 4,5

A-08 Hjertesygdomme 27,0 23,7 20,3 16,1 15,8 15,8

A-09 Andre kredsløbssygdomme 12,6 12,2 12,0 9,0 8,9 9,0

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9,1 9,5 12,0 11,2 11,6

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,9 5,2 4,3 4,4 4,1

A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,1 1,2 1,6 1,7 1,6 1,6

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 7,4 4,5 2,9 3,5 3,4 3,4

A-19 Ulykker 3,9 4,1 3,1 2,7 2,7 2,6

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 1,5 1,3 1,2 1,2 1,3 1,1

A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,5 0,3 1,0 1,1 1,2 1,1

Total 100 100 100 100 100 100

(25)

Sundhedsdatastyrelsen Side 25 af 59

Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 385 176 335 456 401 422

A-02 Kræft 7 948 7 832 7 772 8 252 8 310 8 413

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 221 227 209 143 163 165

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

55 85 74 113 114 113

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

464 946 913 912 936 918

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 422 729 1 170 1 390 1 370 1 569 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 459 569 613 945 966 1 057

A-08 Hjertesygdomme 8 620 6 788 5 589 4 391 4 279 4 344

A-09 Andre kredsløbssygdomme 3 389 2 966 2 918 2 241 2 082 2 168

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 2 798 2 427 2 439 2 914 2 734 2 913 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 1 406 1 447 1 385 1 156 1 143 1 137

A-12 Sygdomme i hud og underhud 14 20 25 20 21 26

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 72 91 90 115 122 128

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 362 341 479 445 408 410

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel ● ● ● ● ● ● A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 106 94 93 57 68 65 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 125 116 113 72 87 69 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 2 121 1 017 602 694 630 635

A-19 Ulykker 1 319 1 196 964 767 775 745

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 625 533 457 473 493 404

A-21 Drab, overfald 41 35 38 15 22 22

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 111 126 127 28 21 29

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - -- - - 2

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 203 70 248 320 311 295

Total 31 266 27 831 26 653 25 918 25 459 26 047

(26)

Sundhedsdatastyrelsen Side 26 af 59

Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr. 100.000 indbyggere, med befolk-

ningen i 2000 som standard, A-listen

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 16 8 15 18 16 16

A-02 Kræft 370 351 329 298 291 289

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 11 11 10 6 6 6

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

3 4 4 5 5 4

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

22 43 40 34 34 33

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 22 34 52 55 53 60

A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 21 26 27 37 37 40

A-08 Hjertesygdomme 435 335 262 175 166 164

A-09 Andre kredsløbssygdomme 176 147 139 90 81 81

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 144 121 118 120 108 111

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 66 65 58 42 40 40

A-12 Sygdomme i hud og underhud 1 1 1 1 1 1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 3 4 4 5 5 5

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 20 18 25 19 17 17

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel ● ● ● ● ● ●

A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 4 3 4 2 3 3

A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 5 4 4 3 3 3

A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager

105 51 29 29 25 25

A-19 Ulykker 61 55 42 30 30 28

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 26 21 18 17 17 14

A-21 Drab, overfald 2 1 1 1 1 1

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 4 5 5 1 1 1

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - - - -

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 8 3 11 13 12 12

Total 1 523 1 313 1 198 1 000 952 953

(27)

Sundhedsdatastyrelsen Side 27 af 59

Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,2 0,6 1,3 1,8 1,6 1,6

A-02 Kræft 25,4 28,1 29,2 31,8 32,6 32,3

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

1,5 3,4 3,4 3,5 3,7 3,5

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,3 2,6 4,4 5,4 5,4 6,0 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,5 2,0 2,3 3,6 3,8 4,1

A-08 Hjertesygdomme 27,6 24,4 21,0 16,9 16,8 16,7

A-09 Andre kredsløbssygdomme 10,9 10,7 10,9 8,6 8,2 8,3

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 8,7 9,2 11,2 10,7 11,2

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 5,2 5,2 4,5 4,5 4,4

A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,2 1,2 1,8 1,7 1,6 1,6

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund,

dårligt definerede årsager

6,8 3,7 2,3 2,7 2,5 2,4

A-19 Ulykker 4,2 4,3 3,6 3,0 3,0 2,9

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 2,0 1,9 1,7 1,8 1,9 1,6

A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,6 0,3 0,9 1,2 1,2 1,1

Total 100 100 100 100 100 100

(28)

Sundhedsdatastyrelsen Side 28 af 59

Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 251 198 384 572 523 547

A-02 Kræft 7 752 7 646 7 521 7 468 7 507 7 540

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 220 260 244 128 156 160

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

66 115 141 140 116 148

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

570 936 1 036 829 815 872

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 511 863 1 365 1 929 1 900 1 990 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 435 582 792 1 147 1 166 1 285

A-08 Hjertesygdomme 8 399 6 741 5 495 4 033 3 799 3 906

A-09 Andre kredsløbssygdomme 4 520 4 036 3 637 2 471 2 443 2 535

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 2 824 2 795 2 782 3 334 2 995 3 142 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 1 422 1 353 1 483 1 080 1 103 1 012

A-12 Sygdomme i hud og underhud 37 35 67 38 31 32

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 150 226 259 255 248 248

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 303 326 419 431 415 414

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 7 - - 2 5 -

A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 68 69 73 58 51 57 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 108 104 77 68 73 65 A-18 Symptomer og abnorme fund,

dårligt definerede årsager

2 579 1 532 1 006 1 144 1 086 1 132

A-19 Ulykker 1 145 1 175 748 668 613 587

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 299 195 174 172 167 180

A-21 Drab, overfald 22 32 17 6 19 12

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 62 64 64 10 13 9

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - -

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 109 90 275 280 289 305

Total 31 859 29 373 28 059 26 264 25 535 26 178

(29)

Sundhedsdatastyrelsen Side 29 af 59

Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr. 100.000 indbyggere, med be-

folkningen i 2000 som standard, A-listen

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 8 6 11 15 14 14

A-02 Kræft 264 252 240 215 211 209

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 7 8 7 4 4 4

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

2 3 4 4 3 4

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

19 29 30 23 22 23

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 16 25 38 50 48 50

A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 14 19 24 31 31 34

A-08 Hjertesygdomme 257 197 156 106 98 100

A-09 Andre kredsløbssygdomme 138 119 104 66 64 66

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 89 87 83 90 80 82

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 46 42 45 30 30 27

A-12 Sygdomme i hud og underhud 1 1 2 1 1 1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 5 7 8 7 7 6

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 10 10 12 11 11 11

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel - - - - - -

A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 3 3 3 2 2 3

A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 4 4 3 2 3 2

A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager

80 44 27 29 27 28

A-19 Ulykker 36 35 22 18 17 16

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 11 7 6 6 6 6

A-21 Drab, overfald 1 1 1 - 1 -

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 2 2 2 - - -

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - - - -

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 4 3 8 8 8 8

Total 1 017 904 836 717 686 693

(30)

Sundhedsdatastyrelsen Side 30 af 59

Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 0,8 0,7 1,4 2,2 2,0 2,1

A-02 Kræft 24,3 26,0 26,8 28,4 29,4 28,8

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,9 0,5 0,6 0,6

A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem

0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

1,8 3,2 3,7 3,2 3,2 3,3

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,6 2,9 4,9 7,3 7,4 7,6 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,8 4,4 4,6 4,9

A-08 Hjertesygdomme 26,4 22,9 19,6 15,4 14,9 14,9

A-09 Andre kredsløbssygdomme 14,2 13,7 13,0 9,4 9,6 9,7

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9,5 9,9 12,7 11,7 12,0

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,6 5,3 4,1 4,3 3,9

A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,5 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,0 1,1 1,5 1,6 1,6 1,6

A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 A-18 Symptomer og abnorme fund,

dårligt definerede årsager

8,1 5,2 3,6 4,4 4,3 4,3

A-19 Ulykker 3,6 4,0 2,7 2,5 2,4 2,2

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7

A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0

A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,3 0,3 1,0 1,1 1,1 1,2

Total 100 100 100 100 100 100

(31)

Sundhedsdatastyrelsen Side 31 af 59

Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B - listen

A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 636 374 719 1 028 924 970

B-001 Tuberkulose 48 38 26 16 12 17

B-002 Infektion med meningokokker 17 12 2 2 3 1

B-003 AIDS (HIV-sygdom) 255 29 39 30 17 13

B-004 Viral leverbetændelse 5 15 22 29 31 19

B-005 Andre infektionssygdomme 311 280 630 952 861 920

A-02 Kræft 15 700 15 478 15 293 15 718 15 817 15 953

B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg 252 308 322 357 360 352

B-007 Kræft i spiserør 343 412 403 394 411 410

B-008 Kræft i mavesæk 479 368 405 374 428 391

B-009 Kræft i tyktarm 1 471 1 481 1 488 1 356 1 349 1 385

B-010 Kræft i endetarm 578 565 518 480 439 477

B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) 19 18 19 38 32 40

B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje 301 256 321 425 481 456

B-013 Kræft i bugspytkirtel 711 795 800 978 1 001 996

B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler 20 25 22 14 15 15

B-015 Kræft i strubehoved 130 126 105 105 106 90

B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge 3 506 3 430 3 605 3 794 3 837 3 814

B-017 Kræft i lungehinder 64 56 35 88 106 102

B-018 Kræft i knogler og ledbrusk 32 29 30 29 20 30

B-019 Ondartet modermærkekræft i hud 215 216 236 303 313 261

B-020 Kræft i bryst 1 481 1 339 1 272 1 137 1 161 1 107

B-021 Kræft i livmoderhals 177 142 137 114 103 100

B-022 Kræft i andre dele af livmoderen 224 180 171 164 178 168

B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer 448 465 409 382 341 381

B-024 Kræft i blærehalskirtel 1 050 1 084 1 108 1 223 1 162 1 212

B-025 Kræft i testikel 25 19 14 2 8 11

B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) 339 366 347 292 301 302

B-027 Kræft i urinblære 621 604 541 501 474 508

B-028 Kræft i andre dele af urinveje 35 44 38 74 78 86

B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet

319 354 347 449 440 475

B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen 28 40 36 30 44 36

B-031 Kræft i lymfatisk væv 678 615 587 608 588 623

B-032 Leukæmi 496 453 461 489 469 512

B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv

4 3 8 5 4 -

(32)

Sundhedsdatastyrelsen Side 32 af 59

1995 2000 2005 2013 2014 2015

B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation

1 654 1 685 1 508 1 513 1 569 1 613

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 441 487 453 272 319 324

B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehin- der og andre dele af centralnervesystemet

109 87 92 43 46 60

B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl.

hjerne og andre dele af centralnervesystemet

332 400 361 229 273 264

A-04/

B-037

Sygdomme i blod (-dannende) organer, syg- domme, som inddrager immunsystem

121 200 215 252 230 261

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

1 034 1 882 1 949 1 741 1 751 1 790

B-038 For lavt stofskifte 4 17 33 25 22 28

B-039 Sukkersyge 795 1 433 1 337 1 355 1 337 1 401

B-040 Underernæring og fejlernæring 4 48 44 19 8 11

B-041 Cystisk fibrose 4 7 5 2 7 9

B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede syg- domme og stofskiftesygdomme

227 377 530 340 376 341

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyr- relser

933 1 592 2 535 3 320 3 271 3 558 B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssygdom) 645 1 012 1 556 2 404 2 421 2 626 B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug 226 473 725 710 652 712 B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksiko-

mani

23 28 39 28 26 31

B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser

10 18 64 53 44 73

B-047 Affektive sindslidelser 10 33 96 74 46 65

B-048 Spiseforstyrrelser 2 6 5 2 6 1

B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

17 22 50 50 75 51

A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 894 1 151 1 405 2 092 2 133 2 342 B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infektion

med meningokokker)

56 39 41 29 19 19

B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) 200 314 270 393 418 455

B-052 Alzheimers demenssygdom 150 263 559 1 006 1 074 1 155

B-053 Multipel (dissemineret) sklerose 125 107 98 117 115 132

B-054 Epilepsi 53 62 97 97 88 104

B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis)

3 11 13 17 19 16

B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og sanseor- ganerne

307 355 327 433 400 463

A-08 Hjertesygdomme 17 019 13 529 11 084 8 423 8 077 8 250

B-057 Iskæmiske hjertesygdomme 12 678 9 111 6 711 4 291 3 998 3 915

B-058 Blodtryksforhøjelse 344 501 664 909 872 997

B-059 Andre hjertesygdomme 3 997 3 917 3 709 3 224 3 207 3 339

(33)

Sundhedsdatastyrelsen Side 33 af 59

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-09 Andre kredsløbssygdomme 7 909 7 002 6 555 4 713 4 525 4 703

B-060 Lungeemboli 359 241 210 180 173 194

B-061 Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apo- plexia cerebralis)

5 543 4 994 4 766 3 458 3 397 3 512

B-062 Andre kredsløbssygdomme 2 007 1767 1579 1 075 955 998

A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 5 622 5 222 5 221 6 248 5 729 6 055

B-063 Influenza 147 55 41 32 20 28

B-064 Lungebetændelse 1 948 1 153 1732 1 968 1 628 1 808

B-065 Astma 245 179 91 62 44 73

B-066 Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL)

2 897 3 481 2 933 3 589 3 428 3 554

B-067 Andre sygdomme i åndedrætsorganer 385 354 424 597 609 593

A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 2 828 2 800 2 868 2 235 2 246 2 148 B-068 Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomo-

sesår

661 570 491 270 233 247

B-069 Kronisk leversygdom 863 802 828 718 727 653

B-070 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer 1 304 1 428 1 549 1 248 1 285 1 249 A-12/

B-071

Sygdomme i hud og underhud 51 55 92 58 52 58

A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 222 317 349 370 371 376

B-072 Leddegigt 50 77 74 95 67 75

B-073 Andre sygdomme i knogler, muskler og binde- væv

172 240 275 275 304 301

A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 665 667 898 876 823 824

B-074 Sygdomme i nyre og ureter 482 444 516 526 487 485

B-075 Andre sygdomme i urinveje 126 163 297 292 293 298

B-076 Sygdomme i mandlige kønsorganer 50 47 74 49 35 31

B-077 Sygdomme i brystkirtel - 1 - 2 2 3

B-078 Sygdomme i kvindelige kønsorganer 7 12 11 7 6 6

A-15/

B-079

Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel

7 - - 2 5 -

A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 174 163 166 115 119 122

B-080 Immaturitet og præmaturitet 52 88 96 66 79 74

B-081 Andre sygdomme, der opstår i perinatalperio- den

122 75 70 49 40 49

A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomali- er

233 220 190 140 160 135

B-082 Medfødte misdannelser i nervesystem 36 23 18 10 14 11

B-083 Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer 80 82 50 37 48 34

B-084 Kromosomanomalier 35 49 44 40 36 48

B-085 Andre medfødte misdannelser 82 66 78 53 62 41

A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definere- de årsager

4 700 2 549 1 608 1 839 1 716 1 766

(34)

Sundhedsdatastyrelsen Side 34 af 59

1995 2000 2005 2013 2014 2015

B-086 Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifika- tion))

937 638 625 939 840 865

B-087 Pludselig uventet spædbarnsdød 23 16 11 4 4 9

B-088 Ukendt og uspecificeret årsag til død 3 502 1 712 885 723 738 705

B-089 Andre symptomer og abnorme fund 238 183 87 173 133 186

A-19 Ulykker 2464 2 371 1 712 1 435 1 387 1 332

B-090 Faldulykker 1 316 582** 287 560 512 480

B-091 Transportulykker på land 628 496 352 209 206 210

B-092 Transportulykker på vand 13 13 9 9 5 2

B-093 Drukneulykker 38 37 42 30 34 26

B-094 Forgiftningsulykker med lægemidler 68 42 65 112 107 108

B-095 Forgiftningsulykker med narkotika, psykodys- leptika og psykotrope stoffer

107 122 102 85 79 53

B-096 Andre forgiftningsulykker 43 22 18 15 18 19

B-097 Uheld under kirurgisk og medicinsk behand- ling

5 5 1 39 28 34

B-098 Andre ulykker 246 1 052** 836 376 398 401

A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 924 728 631 644 660 584

B-099 Selvforgiftning 311 207 171 185 193 164

B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning

320 292 248 280 258 234

B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved drukning 75 45 26 33 32 38

B-102 Andre former for selvmord og selvmordsforsøg 218 184 186 147 178 148 A-21/

B-103

Drab, overfald 63 67 55 21 42 34

A-22 Hændelser med uvis omstændighed 173 190 191 38 35 38

B-104 Forgiftning med uvis omstændighed 113 136 125 20 14 28

B-105 Drukning med uvis omstændighed 20 23 16 3 5 6

B-106 Andre hændelser med uvis omstændighed 40 31 50 14 15 4

A-23/

B-107

Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand)

- - - - 2 -

A-24/ Dødsfald uden medicinske oplysninger 312 160 523 600 600 600

Total 63 125 57 204 54 712 52 182 50 994 52 225

* Kodningen af dødsfald i denne gruppe (B-097) er ændret fra 2007, og tallene for 2013, 2014 og 2015 kan derfor ikke sammen- lignes med tidligere år.

** Kodningen er ændret for denne gruppe i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO).

(35)

Sundhedsdatastyrelsen Side 35 af 59

Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr. 100.000 indbyggere

med befolkningen i 2000 som standard, A- og B - listen

A-grupper indeholder de nedenstående B-gruppe. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende.

1995 2000 2005 2013 2014 2015

A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 12,3 7,0 13 16,7 14,7 15,1

B-001 Tuberkulose 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3

B-002 Infektion med meningokokker 0,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0

B-003 AIDS (HIV-sygdom) 4,9 0,5 0,7 0,5 0,3 0,2

B-004 Viral leverbetændelse 0,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3

B-005 Andre infektionssygdomme 6,0 5,2 11,4 15,5 13,6 14,3

A-02 Kræft 303,4 290 274,2 248,7 244,2 241,4

B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg 4,9 5,8 5,7 5,5 5,4 5,3

B-007 Kræft i spiserør 6,6 7,7 7,1 6,1 6,2 6,1

B-008 Kræft i mavesæk 9,3 6,9 7,3 5,9 6,6 6,0

B-009 Kræft i tyktarm 28,4 27,7 26,7 21,6 21,0 21,0

B-010 Kræft i endetarm 11,2 10,6 9,3 7,7 6,8 7,3

B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6

B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje 5,7 4,8 5,8 6,6 7,4 6,8

B-013 Kræft i bugspytkirtel 13,6 14,9 14,3 15,3 15,2 14,9

B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2

B-015 Kræft i strubehoved 2,5 2,4 1,9 1,6 1,6 1,3

B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge 67,7 64,3 64,4 59,5 58,3 56,7

B-017 Kræft i lungehinder 1,2 1,0 0,6 1,3 1,6 1,5

B-018 Kræft i knogler og ledbrusk 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5

B-019 Ondartet modermærkekræft i hud 4,2 4,0 4,2 4,9 4,8 4,1

B-020 Kræft i bryst 29 25,1 22,8 18,2 18,2 17,0

B-021 Kræft i livmoderhals 3,4 2,7 2,5 1,9 1,7 1,7

B-022 Kræft i andre dele af livmoderen 4,3 3,4 3,1 2,6 2,8 2,5

B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer 8,7 8,7 7,2 6,1 5,3 5,8

B-024 Kræft i blærehalskirtel 20,0 20,3 20,1 19,7 18,2 18,5

B-025 Kræft i testikel 0,5 0,4 0,3 0,0 0,1 0,2

B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) 6,5 6,9 6,2 4,6 4,6 4,5

B-027 Kræft i urinblære 11,9 11,3 9,8 8,0 7,3 7,8

B-028 Kræft i andre dele af urinveje 0,7 0,8 0,7 1,1 1,2 1,3

B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet

6,2 6,6 6,2 7,2 7,0 7,3

B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6

B-031 Kræft i lymfatisk væv 13,0 11,5 10,5 9,6 9,1 9,5

B-032 Leukæmi 9,6 8,5 8,4 7,8 7,4 7,9

B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0

(36)

Sundhedsdatastyrelsen Side 36 af 59

1995 2000 2005 2013 2014 2015

bloddannende væv

B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation

32,0 31,6 27,1 24,2 24,5 24,6

A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 8,5 9,1 8,2 4,4 5,0 5,0

B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehin- der og andre dele af centralnervesystemet

2,1 1,6 1,7 0,7 0,7 0,9

B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl.

hjerne og andre dele af centralnervesystemet

6,4 7,5 6,5 3,7 4,3 4,1

A-04/B- 037

Sygdomme i blod (-dannende) organer, syg- domme, som inddrager immunsystem

2,3 3,7 3,9 4,0 3,7 4,1

A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme

20,0 35,3 35,1 28,1 27,6 27,7

B-038 For lavt stofskifte 0,1 0,3 0,6 0,4 0,4 0,4

B-039 Sukkersyge 15,4 26,8 24,1 21,9 21,0 21,6

B-040 Underernæring og fejlernæring 0,1 0,9 0,8 0,3 0,1 0,2

B-041 Cystisk fibrose 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2

B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede syg- domme og stofskiftesygdomme

4,5 7,1 9,5 5,5 6,0 5,3

A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyr- relser

18,4 29,8 45,6 53,9 51,8 55,7

B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssygdom) 12,7 19,0 28,2 39,2 38,5 41,2 B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug 4,4 8,9 12,9 11,3 10,1 11,0 B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksiko-

mani

0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5

B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser

0,2 0,3 1,2 0,8 0,7 1,1

B-047 Affektive sindslidelser 0,2 0,6 1,7 1,2 0,7 1,0

B-048 Spiseforstyrrelser 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0

B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

0,3 0,4 0,9 0,8 1,2 0,8

A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 17,1 21,6 25,5 34,1 34,0 36,5 B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infektion

med meningokokker)

1,1 0,7 0,7 0,5 0,3 0,3

B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) 3,8 5,9 4,9 6,4 6,6 7,1

B-052 Alzheimers demenssygdom 2,8 4,9 10,1 16,5 17,2 18,1

B-053 Multipel (dissemineret) sklerose 2,4 2 1,8 1,8 1,7 2,0

B-054 Epilepsi 1,0 1,2 1,8 1,6 1,5 1,7

B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis)

0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2

B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og sanseor- ganerne

5,9 6,7 5,9 6,9 6,3 7,1

A-08 Hjertesygdomme 330,5 253,5 200,1 136,0 127,4 127,9

B-057 Iskæmiske hjertesygdomme 246 170,7 121,2 69,2 62,8 60,4

B-058 Blodtryksforhøjelse 6,6 9,4 12 14,6 13,7 15,4

Figure

Updating...

References

Related subjects :