• Ingen resultater fundet

Radioaktive henfald – henfaldskæde

In document Hvad er matematik? (Sider 46-49)

Kapitel 8. Andenordens differentialligninger

8.5 Radioaktive henfald – henfaldskæde

Hvad er matematik? Studieretningskapitlerne, kapitel 11 Matematik og Fysik

© 2019 L&R Uddannelse A/S • Vognmagergade 11 • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk

46 hvor

2 2

2

ω 4

2 4

km b k b

m m m

= − = − er svingningens vinkelfrekvens. Bemærk, at gnidningsmodstanden altså også ændrer svingningens frekvens eller periode.

Øvelse 10 FORSLAG TIL PRAKTISKE ØVELSER

Placer en lille metalkugle ophængt i en fjeder i et cylinderformet glas med klar, flydende sæbe som vist på figuren nedenfor. Glasset skal være bredt nok til, at kuglen kan bevæge sig frit, men smalt nok til at man uden proble-mer kan se kuglen, når man filproble-mer bevægel-sen.

Databehandlingen er stort set som før, idet man selvfølgelig nu skal fitte til en anden funktion.

Alternativ: Brug en papskive og lad den be-væge sig i alm. luft. Reynoldstallet bliver lidt for stort til, at det er ideelt, men som man kan se på nedenstående graf, passer det

alli-gevel nogenlunde. Dæmpet harmonisk svingning

Dæmpet svingning optaget med LoggerPro

8.5 Radioaktive henfald – henfaldskæde

Henfald til en stabil isotop.

En meget stor andel af alle kendte atomkerner er ustabile, og kernen vil på et tidspunkt omdannes til en anden kerne under udsendelse af stråling. For eksempel er en del af det kulstof, som vi alle er opbygget af, den ustabile isotop C-14, der henfalder under udsendelse af betastråling (elektroner) på følgende måde

14 14 0

6C→ 7N+ e+ ν1 e.

Hvad er matematik? 3, e-bog

ISBN 9788770668781

Hvad er matematik? Studieretningskapitlerne, kapitel 11 Matematik og Fysik

© 2019 L&R Uddannelse A/S • Vognmagergade 11 • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk

47 C-14 dannes naturligt i atmosfæren og optages sammen med de stabile kulstofisotoper i alt levende. Når en organisme dør, optages der ikke mere, og mængden af den radioaktive isotop aftager med tiden. Dette be-nyttes til at datere en mængde arkæologiske fund.

Det er umuligt at forudsige, hvornår en bestemt kerne henfalder. Kvantemekanikken, der succesfuldt beskri-ver alle atomare fænomener, gibeskri-ver kun en sandsynlighed for, at kernen henfalder i et givet tidsinterval. Ofte har man ikke kun én men derimod mange kerner, og så er det en eksperimentel kendsgerning, at antallet af henfald er proportional med antallet af kerner Nog med tidsintervallet ∆t. Da antallet af kerner er afta-gende, vil antallet af henfald være −∆N.

Altså

N k N t

−∆ = ⋅ ⋅ ∆ ,

hvor proportionalitetskonstanten kogså betegnes henfaldskonstanten. Her er ksandsynligheden pr. tidsen-hed for at en kerne henfalder. Ligningen omskrives, og vi lader ∆t gå mod nul

.

N k N

t

dN k N dt

∆ = − ⋅

= − ⋅

Sætning 1 i HEM 3, kapitel 3A, afsnit 3 fortæller, at løsningen til denne differentialligning er ( ) o e kt

N t =N ,

hvor No er antallet af kerner til tiden t=0.

Opgave 36 Vis ved hjælp af sætningen, at ovenstående påstand er korrekt.

Opgave 37 En lille prøve udtages fra et stykke gammelt træ. Den pågældende mængde træ ville indeholde 3.4 µg C-14, hvis prøven var fra helt friskt træ, men nu finder man kun 2,5 µg.

Find halveringstiden for C-14, og bestem alderen af træet.

Opgave 38 Udfør terningeeksperimentet beskrevet i HEM 2, kapitel 11, matematik-fysik, .afsnit 8.3.A

”Terningekast og tilfældighed” i

Henfaldskæde

Meget ofte henfalder det givne stofs atomer til kerner, der heller ikke er stabile. Eksempelvis skal uranisoto-pen23892U igennem ikke mindre end 14 henfald, før man ender med den stabile blyisotop 20682Pb7. Her vil vi simplificere det lidt og kun se på de to første isotoper i kæden og ikke bekymre os om stabiliteten af resten.

Den oprindelige isotop kaldes moderkerner og antallet betegnes med M. De næste i rækken kaldes alle for

7 Hele henfaldaskæden er gengivet i Hvad er matematik? 3, kapitel 3A, afsnit 1

Hvad er matematik? 3, e-bog

ISBN 9788770668781

Hvad er matematik? Studieretningskapitlerne, kapitel 11 Matematik og Fysik

© 2019 L&R Uddannelse A/S • Vognmagergade 11 • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk

48 datterkerner. Her vil vi reservere navnet til nr. to i rækken og betegne antallet af dem D. Henfaldskonstan-terne for de to isotoper betegnes hhv. kMog kD. Man kan opstille følgende differentialligninger, der beskriver antallet af de to kerner

M

Generelt er sådan et sæt koblede differentialligninger umulige at løse analytisk, men her er vi heldige. Den første ligning indeholder kun den ene funktion og løsningen er som før

M

Sætning 4 i HEM 3, kapitel 3A, afsnit 3 kan med fordel benyttes til at løse ovenstående ligning. Med begyn-delsesbetingelsen D(0) 0= får man:

Opgave 39 Eftervis løsningen dels med et CAS-værktøj og dels ved at bruge den nævnte sætning.

Opgave 40 Betragt en henfaldskæde, hvor startmængden af moderkernerne er 1000 mg, og hvor hen-faldskonstanten er givet ved kM=1 / 12s1.

a) Tegn grafen for ( )N t .

b) Tegn i samme koordinatsystem grafen for ( )D t , når henfaldskonstanten for dat-terkernerne kDantager værdierne 1/6 s-1, 1/12 s-1 og 1/24 s-1.

c) Kommentér graferne.

Opgave 41 Udfør et eksperiment med terningekast til at simulere radioaktive henfald i stil med hvad I gjorde i øvelse 8.xx. Moderkernerne henfalder hvis man slår en femmer eller en sekser (dvs. kMer 1/3), og datterkernerne henfalder, hvis man slår en ener (dvs. kDer 1/6).

a) Kast først moderterningerne og registrer antallet af henfald. De henfaldne ternin-ger flyttes til en datterkernebunke. I første runde er der ingen henfald af datter-kernerne.

Hvad er matematik? 3, e-bog

ISBN 9788770668781

Hvad er matematik? Studieretningskapitlerne, kapitel 11 Matematik og Fysik

© 2019 L&R Uddannelse A/S • Vognmagergade 11 • DK-1148 • København K • Tlf: 43503030 • Email: info@lru.dk

49 b) Moderkerner og datterkerner kastes nu samtidigt (men husk at holde dem

ad-skilte!). De henfaldne moderkerner flyttes til datterkernepunken mens de hen-faldne datterkerner fjernes. Dette gentages et passende antal runder.

c) Plot antallet af moder- og datterkerner i et koordinatsystem. Kommentér.

d) Hvordan skal man sammenligne disse resultater med de teoretisk forventede værdier? Overvej en mulig metode og udfør det i praksis.

Lad os vende tilbage til de oprindelige differentialligninger

M

D M

dM k M

dt

dD k D k M

dt

= − ⋅

= − ⋅ + ⋅

Hvis moderkernerne har en halveringstid, der er meget større end datterkernernes (dvs. hvis kMkD) vil M være næsten konstant og antallet af datterkerner vil vokse op til et konstant niveau, hvor der er ligevægt:

M D

0 k

D D M

′= ⇔ =k ⋅ .

Forholdet mellem moder- og datterkerner er altså bestemt af forholdet mellem henfaldssandsynlighederne.

Opgave 42

a) Et eksempel på dette er det tidligere nævnte henfald af 23892U . Bestem mængden af 23490Th , hvis man har 50 g uran, og prøven er gammel nok til, at der er opnået ligevægt.

b) Hvordan vil det forholde sig med alle de andre stoffer i henfaldskæden?

In document Hvad er matematik? (Sider 46-49)