• Ingen resultater fundet

CINARK Center for Industriel Arkitektur

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "CINARK Center for Industriel Arkitektur"

Copied!
115
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen

træ! I en bæredygtig byggekultur? / wood! In a sustainable building culture? CINARK ove R bl IK

CINARK

Center for Industriel Arkitektur

CINARK udvikler, samler og koordi- nerer forsknings- og undervisnings- aktiviteter som angår den industrielle arkitekturs tilblivelse med fokus på bæredygtige løsninger. Centret har således til opgave at indkredse, formulere og revidere de særlige begreber, væsenstræk metoder, processer og produkter, som kende- tegner en bæredygtig industriel arkitektur. Hensigten er at belyse såvel grundlæggende som aktuelle problemstillinger og udviklingspotentia- ler. Centret satser på et tæt samarbejde med byggeindustri og byggeerhverv.

CINARK

Centre for Industrialised Architecture

CINARK develops, accumulates and co-ordinates research and education activities concerning the production of industrial architecture from a sustain- able point of view. As a central activity - the centre outlines and revises those specific concepts, characteristics, meth- odologies, processes and products that define the field of sustainable industrial architecture. The object is to clarify es- sential, as well as present-day problems and potentials. The centre aims at close collaborations with the building industry and related businesses.

Kasper

Sánchez Vibæk

Arkitekt MAA.

Arkitekt phd, BA i sociolog.

Tidl. Lektor på CINARK.

Har arbejdet med forskning inden for industriel arkitektur og bæredyg- tighed, designstrategier og processer, byggeriets organisationsformer, systemtænkning og –teori.

Nikolaj

Callisen Friis

Arkitekt MAA.

Videnskabelig assistent på CINARK.

Arbejder med forskningsprojekter med særlig fokus på træ som bygge- materiale, og har forestået kursusun- dervisning i byggeteknik.

Kasper

Sánchez Vibæk

Architect MAA.

Architect PhD, BA in Sociology.

Former Associate Professor at CINARK.

Has worked with research in industri- alised architecture and sustainability, systems thinking and theory, design strategies and process and the organi- sation of the building sector.

Nikolaj

Callisen Friis

Architect MAA.

Research Assistant at CINARK.

Works on research projects focusing on wood as a building material, and has been responsible for courses in building technology.

(2)

CINARK oveRblIK

(3)

CINARK oveRblIK

udgivet af

redaktion grafisk design

engelsk oversættelse og dansk korrektur publiseret med støtte af særlig tak til tryk 1. oplag

isbn copyright www

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Nikolaj Callisen Friis & Anne Beim Malene Henssel

Culturebites Dreyers Fond

Peter Sørensen, Ulrik Stylsvig Madsen & Træ er Miljø Sangill Grafisk

400 stk.

978-87-7830-333-2

© Kunstakademiets Arkitektskole, CINARK 2013 www.cinark.dk

published by

editorial graphic design

english translation and danish proof reading

published with support from special thanks to

press 1. edition isbn

copyright www

(4)

indhold

forord Af Anne Beim træbyggeri og bæredygtighed Af Kasper Sánchez Vibæk

CASES

evolution eller innovation Af Nikolaj Callisen Friis Mini House

Mette Lange Architects

Bokompakt Open Studio & Tengbom Arkitekter

Villa Asserbo

eeNTILeeN Arkitekter

Autarki

CINARK

træ som industrielt bæredygtigt materiale

Af Kasper Sánchez Vibæk Scandi Byg Ved adm. dir. Jesper Hoffman Taasinge Elementer Ved divisionsdirektør Lauritz Rasmussen

fremtiden for træbyggeri Af Nikolaj Callisen Friis Noter Fotos/illustrationer

content

foreword By Anne Beim

timber construction and sustainability By Kasper Sánchez Vibæk

CASES

evolution or innovation By Nikolaj Callisen Friis Mini House Mette Lange Architects Bokompakt

Open Studio and Tengbom Architects Villa Asserbo

eeNTILeeN Architects Autarki

CINARK

wood as a sustainable building material

By Kasper Sánchez Vibæk Scandi Byg

With CeO Jesper Hoffman Taasinge Elementer

With Divisional Director Lauritz Rasmussen

the future for

timber construction By Nikolaj Callisen Friis

Notes

Photos/illustrations

05 08

15

21 33 45 59 71

77

87

95

110 112

(5)

04

(6)

05

Træ er et rent naturmateriale, det er let tilgængeligt, en fornybar ressource, og har blandt andet af disse grunde været anvendt til byggeri i årtusinder. Desuden er dets mangeartede stoflige egenskaber og dets rige mulighe- der for anvendelse og formgivning af stor betydning i arkitektonisk sammenhæng. Men vigtigst af alt har træ utvetydigt en række fordele, hvad angår dets bæredygtige egenskaber, og CINARK– Center for Industriel Arkitektur – ønsker med denne publikation at sætte fokus på disse.

Meget i tiden peger på, at træ vil opleve en renæssance i byggeriet; der er udviklet nye typer af træprodukter og byggeteknikker, ligesom der er et udtalt behov for at bygge mere bæredygtigt, end vi hidtil har gjort. Her tænkes ikke alene på omtanke ved forbrug af ressourcer som materialer og energi i byggeriet, men lige så vigtigt på, at der udvikles løsninger, som forhindrer en tiltagende forurening af miljøet.

I tråd med en række arkitektoniske studier af materialer, der forud har set på tegl og beton – på tværs af industria- liserede produktionsvilkår, nye teknologier og bygge- teknikker, har CINARK i nærværende publikation valgt at se på træ. Således indgår udredningsprojektet i serien af udgivelser kaldet CINARK OVERBLIK, som har til hensigt at skabe overblik over en ellers kompleks sam- menhæng. Desuden indgår projektarbejdet som en del af Kunstakademiets Arkitektskoles overordnede forsknings- satsning inden for bæredygtighed, hvortil der er afsat ekstraordinære ressourcer i perioden 2013-2016. Sidst, men ikke mindst, udgives publikationen i forbindelse med et dansk/internationalt symposium om træ, som CINARK arrangerer på KADK den 29. november 2013. Her er det ønsket, at den kan fungere som oplæg til debat.

Lektor, arkitekt Kasper Sánchez Vibæk og forskningsas- sistent, arkitekt Nikolaj Callisen Friis står bag udrednings- arbejdet, som ligger til grund for publikationen. Nikolaj Callisen Friis har desuden været hovedansvarlig for publi-

Wood is a natural material, which is readily available and a renewable resource. For these reasons, as well as many others, wood has been used in construction for millennia.

As well as these attributes, wood’s many physical proper- ties and the fact that it can be shaped and applied in many different ways, endow it with high architectural value. But, most important of all, wood unquestionably offers a variety of advantages in terms of its sustainable qualities. It is these, which CINARK (Centre for Industrialised Architecture) wish to showcase in this publication. Today there is much to suggest that wood is on the verge of a renaissance in the construction sector. New timber products and timber-con- struction techniques have been developed, and the demand for building sustainably is greater now than ever before. Not only is there a focus on the use of resources such as materi- als and energy in buildings, there is also an understanding that it is equally important to develop solutions, which prevent increasing environmental pollution.

Continuing a series of architectural studies of materi- als, which have previously examined brick and concrete (covering industrialised production, new technologies and construction methods), in this publication CINARK have chosen to focus on wood. This series of studies, entitled CINARK OVERBLIK, aims to provide an overview of otherwise complex contexts. The project is also part of the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architec- ture’s (KADK) on-going research strategy into sustain- ability, a project in receipt of extra funding for the period 2013-2016. Last, but not least, this publication is being published to coincide with a major Danish/international symposium on wood, which is being organised by CINARK at the Academy on 29 December 2013. The publication aims to serve as a basis for debate at the symposium.

Associate Professor, Architect Kasper Sánchez Vibæk and Research Assistant, Architect Nikolaj Callisen Friis have been responsible for the work, which forms the basis

anne beim

forord foreword

Workshop om træfacader på Arkitektskolen i marts 2013, afholdt af Institut for Teknologi.

Workshop about wooden façades at the School of Architecture in March 2013, managed by the Institute of Technology.

(7)

06

kationens udarbejdelse og redigering. Ud over CINARKs og KADKs prioritering af forskningsindsatsen omkring træ og bæredygtighed har Dreyers Fond støttet realiseringen af både publikationen og symposiet. Vi vil gerne takke Dreyers Fond for at gøre publikationen og symposiet mulige og for at bidrage til at skabe sammenhæng mellem flere aktiviteter til gavn for arkitekternes vidensudvikling inden for træ i byggeriet.

Publikationens primære formål er at anspore til debat.

Med udgangspunkt i en række interviews og cases er det ønsket at belyse fra forskellige vinkler, hvordan det står til med træbyggeri i Danmark. Hensigten er således at eksemplificere og diskutere, hvordan man bygger med træ i Danmark – dog har vi valgt at inddrage udenlandske projekter for at udvide diskussionen. På de følgende sider beskæftiger vi os med konkrete eksempler på forskellige former for træbyggeri i Danmark. Her ser vi på nogle af de muligheder og perspektiver, som de enkelte produk- ter, forskellige byggeteknikker og færdige træbyggerier peger på. De udvalgte cases er repræsentative og har til formål at tilvejebringe nogle almene udsagn om, hvordan træbyggeri kan tage sig ud. Brugen af træ i byggeriet kan groft opdeles i tre grupper: det, som er uden på bygnin- gen (facadebeklædning, yderdøre. vinduesrammer mv.), det, som er inde i bygningen (gulve, lofter, skillevægge, paneler, døre, møbler mv.), og det, der ligger imellem (konstruktionsdele som spær, tagremme, stolper, mas- sivtræselementer mv.). I denne publikation er blikket rettet mod det mellemliggende lag – altså konstruktionen. Når

of this publication. Nikolaj Callisen Friis has also been responsible for the collation and editing of this publication.

In addition to CINARK’s and KADK’s prioritisation of the research work on wood and sustainability, the publication and symposium have both received support from The Dreyer Foundation. We would like to offer our thanks to The Dreyer Foundation for making both this publication and the symposium possible, and for helping to advance architects’ knowledge in the field of timber construction by bringing several activities together.

The primary purpose of this publication is to instigate debate. On the basis of a series of interviews and case studies, the aim is to view the current situation of timber construction in Denmark from a variety of perspec- tives. Though the primary objective is to exemplify and discuss how we build with wood in Denmark, we have also included some examples from outside Denmark in order to broaden the discussion. In the following pages we will deal with specific examples of different types of timber construction in Denmark, examining some of the possibilities and perspectives, to which individual products, different construction methods and completed timber buildings point.

The selected cases are representative, and have been chosen with the aim of providing some general asser- tions on how building with wood may move forward.

The use of wood in buildings can be divided into three general groups: that which is on the outside of the build-

(8)

07

der tales om ’træbyggeri’ i nærværende publikation, drejer det sig derfor om bygninger, hvor de bærende konstruk- tioner består af træ.

Publikationen er hverken en redegørelse for træs tekni- ske egenskaber eller en samling anvisninger på, hvordan man kan bygge med træ. Byggeri med træ er et anseligt vidensfelt, som allerede er veldokumenteret, og meningen er ikke at afdække hele dette felt, men at skildre aktuelle tendenser, som er interessante i arkitektonisk sammen- hæng. Det er vores håb – trods emnets størrelse og pub- likationens begrænsede omfang – at vi her kan bidrage til en nuanceret diskussion og dermed også potentielt til bedre og mere bæredygtig anvendelse af træ i dansk byg- geri i fremtiden.

ing (façade cladding, outer doors, window frames etc.);

that which is inside a building (floors, ceilings, partitions, panels, doors, furniture etc.); and that which comes in be- tween (construction elements such as rafters, wall plates, posts, massive timber elements etc.). This publication focuses on this in-between layer: the construction. In this publication, by “wooden constructions” we mean buildings, whose load-bearing structure consists of wood.

This publication is neither a presentation of wood’s techni- cal qualities nor a set of guidelines on how to construct with the use wood. Timber construction represents a con- siderable field of knowledge, which has already been well documented. The intention here is not to cover this entire field, but to depict current trends, which are of interest from an architectural standpoint. Despite the magnitude of the subject and the limited scope of this publication, it is our hope to pave the way for a multi-faceted discussion and to contribute to a better and more sustainable use of wood in the Danish construction sector in the future.

(9)

08

bæredygtighed i et globalt perspektiv

I et fremtidigt perspektiv er bæredygtige løsninger nødven- dige, hvis vi som menneskehed fortsat skal leve og overleve på Jorden. Videnskabelige undersøgelser og mange håndgribelige hændelser peger på, at de nuværende økosy- stemer på Jorden er på randen af kollaps, og at vi som men- neskehed er hovedårsag til miseren. I moderne klassikere som bl.a. Carsons ’Silent Spring’ (1962)1 og Romklubbens

’Limits to growth’(1972)2 peges der på, hvordan Jorden fra og med den industrielle revolution fra begyndelsen af det 19. århundrede har bevæget sig ind i den såkaldte antropo- cæne æra – ’menneskets nye tid’, hvor menneskets aktivitet på Jorden ikke kun påvirker, men også har fået afgørende betydning for Jordens samlede økosystem.

sustainability in a global perspective

Sustainable solutions are a necessity if we as humans are to continue to live and survive on Earth. Scientific studies – and much tangible evidence – already indicate that the planet’s current ecosystems are on the brink of collapse, with human activity being the main cause. Modern clas- sics, such as Carson’s Silent Spring (1962)1 and the Club of Rome’s Limits to Growth (1972),2 point out how the Earth has moved from the early 19th-century industrial revolution into the so-called anthropocene era – ‘the new era of humankind’ – where human activity on Earth not only affects but also is of crucial importance to the planet’s ecosystem.

kasper sánchez vibæk

træbyggeri og bæredygtighed timber construction

and sustainability

(10)

09

kasper sánchez vibæk

Der er flere mulige angrebsvinkler på denne problematik:

Vi kan forholde os passivt og lade naturlovene afgøre sagen, vi kan forsøge at mindske skaderne ved at skabe balance i vores belastning af kloden, eller vi kan (måske) tilpasse os de ændrede livsforhold. Fælles for samtlige tilgange er, at de sandsynligvis alle vil få gennemgribende konsekvenser for, hvordan dagligdagen bliver for et stort antal mennesker – ikke mindst i vores egen storforbrugen- de vestlige del af verden. De vil i høj grad få indfyldelse på den måde, vi indretter os på fysisk, hvor opførelse, drift og vedligehold af vores byggede miljø i dag udgør en afgørende del (40 %)3 af menneskehedens samlede energi- og ressourceforbrug. Størstedelen af dette forbrug er i dag baseret på ikke-fornybare ressourcer – i hvert fald set i forhold til den hast, hvormed de forbruges (fossile energikilder, atomkraft mm).

træ som bæredygtig fornybar ressource

Træ er det hyppigst forekommende og mest anvendte fornybare byggemateriale og har, hvis anvendt rigtigt, en lang række miljømæssige fortrin sammenlignet med andre materialer.4 På trods af dette er førerpositionen i forhold til dets andel i byggeriet i dag overtaget af andre, ikke-fornybare materialer som bl.a. beton og i nogen grad stål. Træ udmærker sig ved allerede fra naturens hånd at bestå af mange forskellige arter med en række forskel- lige egenskaber, der i en forarbejdnings- og byggeproces kan anvendes eller fremelskes mere eller mindre tydeligt.

Træ er i udgangspunktet et levende, organisk materiale, der producerer sig selv, hvis en række forhold i omgivel- serne er til stede (vand, næring, dagslys, ret temperatur mm.). Der lagres ca. 1 ton CO2 i 1 m3 træ, og træ udgør dermed i en CO2-optik en af de mest effektive former for CO2-lagring (CSS = Carbon Sequestration & Storage)

There are several ways to approach the impending chang- es to our planet’s changing ecosystem. Firstly, we could re- main passive and allow nature to take its course. Secondly, we could attempt to limit the damage by creating balance in the burdens that we are placing on the planet. Thirdly, we could (perhaps) adapt ourselves to the altered living conditions. Common to all these three approaches is the fact that they will all have a huge impact on the daily lives of millions of people – not least in our own, consumerist west. The changes will have a huge impact on the way we physically accommodate ourselves, where building, run- ning and maintaining our constructed environment today constitutes a significant percentage (40%)3 of humanity’s energy and resource consumption. By far the greatest proportion of this consumption is based on non-renewable resources – at least seen in terms of the speed at which these are consumed (fossil fuels, nuclear power etc.).

wood as a sustainable renewable resource

Wood is the most commonly occurring and commonly used renewable material, and, if used correctly, it offers a wide range of environmental benefits compared to other materials.4 Despite this, its leading position in relation to how much it is used in construction today is being challenged by other non-renewable materials, including concrete and to a lesser extent steel. Wood stands out by, already in its natural state, being readily available in many different forms and species, each with a range of particular qualities that through processing and building processes can be utilised or promoted to varying degrees. In essence, wood is a living organic material that is capable of producing itself if a number of basic conditions exist (water, nutrients, daylight, correct temperature etc.). One tonne of CO2 is stored in 1m3

træbyggeri og bæredygtighed timber construction

and sustainability

(11)

10

of wood; consequently, in terms of CO2, wood is one of the most effective forms of carbon sequestration and storage (CSS) when growing and when taken out of the cycle of nature to be used in construction, for example.

At the same time, using wood rather than other common materials saves the atmosphere an equivalent amount of CO2 emissions that would otherwise be created in the production and use of these.

The energy used in the production of materials for a building typically constitutes more than 20% of the energy used throughout the entire lifetime of the building. Currently, the number of wooden products being produced in Denmark is rising and these equate to storage of 2% of the nation’s entire CO2 emissions.

Simultaneously, areas of forestation are growing in both Denmark and Europe, whereas on a global basis these are decreasing by approx. 50,000 km2 per year (an area slightly larger than Denmark) – typically through slash- and-burn techniques aimed at creating arable land. By means of systematic replanting in an environmental-eco- nomic balance (input/output), wood can remain a readily accessible local resource (natural capital) in the majority of places across the globe.

ecological synergy with wood

A claim put forward in this publication is that the combination of this naturally (re)producing material and the (human) industrialised processing provides unique possibilities for sustainable construction. Added to this comes an aesthetic/architectural dimension, for example by way of the great natural variety in the qualities of wood as a material. One hypothesis is that the natural, organic cycle of material is brought together with human thought, process and production systems – the result being a potential synergy effect. Industrialised production processes for and with wood contribute to sustainability in relation to both resource and energy consumption by allowing increased control in planning, execution, mainte- nance/operation as well as disposal/recycling. However, when converting wood into an industrial material these ved tilvækst, og når det tages ud af naturens kredsløb ved

f.eks. (i en periode) at indgå i byggeri. Samtidig sparer anvendelsen af træ fremfor andre gængse alternativer atmosfæren for en tilsvarende mængde CO2-udslip, der ellers ville komme i forbindelse med produktion og anvendelse af disse.

Energien, der bruges til fremstilling af materialer til en bygning, udgør typisk mere end 20 % af, hvad der samlet bruges i hele bygningens levetid. Aktuelt stiger mængden af træprodukter i Danmark hvert år svarende til oplagring af 2 % af landets samlede CO2-udledning. Samtidig vokser både det danske og det samlede europæiske skovareal årligt, mens verdens samlede skovareal dog fortsat falder med ca. 50.000 km2/år (svarende til lidt mere end stør- relsen af Danmark) – typisk ved afbrænding af tropisk regnskov med henblik på landbrug. Ved en systematisk genplantning i miljøøkonomisk balance (input/output) kan træ imidlertid være en umiddelbart tilgængelig lokal res- source (naturkapital) de fleste steder på jorden.

økologisk synergieffekt med træ

En påstand i nærværende publikation er, at kombina- tionen af dette naturligt (re)producerende materiale og den (menneskeligt) industrialiserede forarbejdning giver særlige muligheder for bæredygtigt byggeri. Her kan samtidig inkorporeres en æstetisk/bygningskunstnerisk dimension, bl.a. indlejret som en naturlig del af materialets mangfoldighed af egenskaber. En hypotese er, at naturens organiske materialekredsløb bringes sammen med menne- skelige tanke-, proces- og produktionssystemer og herved potentielt giver mulighed for en økologisk synergieffekt fremfor et indbyrdes modtryk. Industrialiserede produkti- onsprocesser med træ bidrager til bæredygtighed ift. både ressource- og energiforbrug, bl.a. ved at give mulighed for øget kontrol i både planlægning, udførelse, brug/drift og bortskaffelse/genbrug. Imidlertid neutraliserer disse industrialiserede produktionsprocesser måske også til en vis grad træs mange naturlige egenskaber, når det konver- teres til et industrielt materiale.

(12)

11

industrialised production processes also, to some extent, neutralise the material’s many natural qualities.

more timber buildings

In our work producing this publication we have followed the journey of wood from ‘forest to building’. Around the year 1800, forestation accounted for a mere 2-3% of the land coverage in Denmark. Today woodlands cover 13%

of Denmark (with a political target of 20% by the year 2100). And – although small in scale – forestry indus- try and a sawmill/processing industry both exist in the country, not to mention wooden-product manufacturing, building component manufacturing, full scale housing manufacturers and prefabrication industries – all based on wood. As well as being used in many other contexts, wood has (again) become a readily accessible construc- tion material in Denmark.5

But Denmark is still lagging behind many other countries.

In Sweden, Denmark’s neighbour, almost 60% of the entire country is covered by forest, equating to 2.5 hec- tares per inhabitant (compared to 0.07 in Denmark). The Swedish region of Småland – with just 250,000 inhabit- ants – is now investing SEK 50 billion over three years (expected to be extended to ten years) in developing a bio-based society based on wood and wooden construc- tion in particular. Similarly, Canada has forestry coverage of 54%, constituting 10% of the entire planet’s woodland and forests. In 2009, the Canadian province of Brit- ish Columbia passed a so-called Wood First Act which requires all public developers to use wood as their primary construction material, unless there are overwhelming reasons to use other materials. Simultaneously, build- ing tall wooden constructions has also been prioritised in Canada, and The Tall Wood Project(s) has recently been initiated (read more on page 104)

how to optimise the use of wood?

Timber construction is not just a matter of literally building in wood. Even when the supporting structure is constructed from wood this typically constitutes only

mere træbyggeri

I arbejdet med indeværende publikation har vi fulgt træets vej i Danmark ’fra skov til bygningsværk’. Skønt landets skovareal omkring år 1800 nåede et lavpunkt på 2-3 % (i dag er det 13 %, og det politiske mål er 20 % i år 2100) findes der i Danmark i dag – omend i lille skala – både skovdrift, råtræsforarbejdning, trævareproducenter samt byggevare- og husproducenter og færdigt byggeri med udgangspunkt i træ. Træ er udover anvendelse i mange andre sammenhænge (igen blevet) et almindeligt tilgæn- geligt byggemateriale herhjemme.5

Mange andre lande er dog længere fremme. Hos naboen Sverige er godt 60 % af landet dækket af skov, hvilket svarer til ca. 2,5 hektar pr. indbygger (mod 0,07 i DK).

Her investerer den svenske region Småland med blot ¾ mio. indbyggere eksempelvis netop nu 50 mio. SEK over tre år med forventet forlængelse til ti år i udvikling af det biobaserede samfund med udgangspunkt i træ og særligt i træbyggeri. I Sverige er ca. 90 % af alle enfamiliehuse udført med bærende konstruktion i træ mod dog blot 12 % indenfor etageboligbyggeri. I Canada er tilsvarende 54 % af landet dækket af skov, hvilket svarer til 10 % af verdens samlede skovareal. Her vedtog delstaten British Colombia i 2009 en såkaldt Wood First Act, der pålægger alle of- fentlige bygherrer at anvende træ som det primære byg- ningsmateriale, med mindre der er tungtvejende grunde til valg af alternative materialer. Samtidig satser man også på højt træbyggeri i Canada, og har igangsat The Tall Wood Project(s) (læs mere på side 104).

hvordan optimeres anvendelsen af træ?

Træbyggeri er dog ikke bare træbyggeri, og selv når den bærende konstruktion er i træ, udgør dette faktisk kun en lille del (ca. 20 %) af det samlede materialeforbrug i et ty- pisk dansk træhus, som det produceres i dag. Det betyder samtidig, at meget af det, der betegnes som træbyggeri, reelt samtidig også dækker over et stort forbrug af mine- ralsk baserede materialer. Disse sekundære byggemate- rialer står således – iflg. svenske undersøgelser – for op

(13)

12

a small proportion (approx. 20%) of the overall materi- als used in a conventional contemporary Danish timber building. This means the many buildings that are classi- fied as timber buildings actually compromise a great deal of mineral-based materials. According to Swedish studies, these secondary materials account for up to 80% of the CO2 emissions from timber buildings. But is the aim to integrate as much wood as possible into our buildings (for example, as a storage for CO2), or is the aim to optimise how we use wood (for example, by using engineered wood)? Is wood actually an abundant or a scarce mate- rial? The picture is not a clear one. As usual, there are no easy solutions, and the discussion surrounding the most sustainable methods of utilising wood in the construction industry is complex.

Sources:

www.trae.dk; www.natursstyrelsen.dk; Beyer et al. (2009) Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ, CEI-Bois; Taggert (2013) Toward a Culture of Wood Architecture, Abacus Editions; http://www.nrcan.

gc.ca/statistics-facts/forests/897; Carson, Rachel (1962) Silent Spring, Houghton Mifflin, Boston (MA); Meadows, Donella H et al (1972) Limits to Growth, New American Library, New York; Various lectures from “Wood Summit Småland 2013”, Virserum, Sweden.

26-27 June 2013 mod 80 % af CO2-udslippet i forbindelse med træbyg-

geri. Men skal der integreres så meget træ som muligt i vores bygninger (f.eks. som CO2-lager), eller skal der optimeres på anvendelsen (f.eks. engineered wood)? Er træ reelt et overflods- eller et knaphedsmateriale? Billedet er ikke klart. Der er som altid ingen nemme løsninger, og diskussionen af, hvad der er den mest bæredygtige måde at bruge træ på i byggeindustrien, må derfor nuanceres til andet og mere end et spørgsmål om et enten/eller.

Kilder:

www.trae.dk; www.natursstyrelsen.dk; Beyer et al. (2009) Gør noget ved klimaforandringerne: Brug træ, CEI-Bois; Taggert (2013) Toward a Culture of Wood Architecture, Abacus Editions; http://www.nrcan.

gc.ca/statistics-facts/forests/897; Carson, Rachel (1962) Silent Spring, Houghton Mifflin, Boston (MA); Meadows, Donella H et al (1972) Limits to Growth, New American Library, New York; Diverse oplæg på konferencen ”Wood Summit Småland 2013”, Virserum, Sverige.

26-27 juni 2013.

(14)

13

(15)

evolution

evolution

(16)

evolution evolution

eller

or

Nikolaj Callisen Friis

innovation

innovation

(17)

16

Egetræskævle skæres op på mobil savværk i forbindelse med workshop om træfacader på Arkitektskolen i marts 2013.

Oak wood log is sawn on a mobile sawmill during a workshop about wooden façades at the School of Architecture in March 2013.

(18)

17

How should timber construction develop in Denmark?

And should future developments be primarily based on evolution or innovation? Should we hang on to the well- established traditions of craftsmanship, which we already have, or should we change our production systems and manufacturing techniques in order to accommodate the needs of the future? Rather than choosing one solution instead of the other, we need to attempt both. One does not automatically exclude the other. On the contrary, we need to be open to new technologies and production techniques, while remaining aware that we should develop them in conjunction with the established, traditional methods of working with wood. It is vital that we continue to develop and maintain the knowledge of today’s skilled carpenters: this is founded on experience and knowledge, which has been built up through centuries of practical ex- perience, and on specific cultural values. There has to be a balance. On one hand, we must dare to challenge the way we build with innovative ideas for improvement. On the other, we must continuously demand the qualities, which characterise building in wood, which have been practised in Denmark for centuries.

As building methods develop over time, architects, en- gineers and other stakeholders should not always opt for playing things safe. They should be open to new technolo- gies, both by learning from the developments in timber construction abroad and by developing and improving technologies themselves. Research and education also play a vital role in how, in the future, they can develop the practice of building in wood. In terms of architecture, it is an indisputable advantage if architecture graduates have developed a fundamental knowledge of the properties of materials (in this case wood), and have studied ways of incorporating them into different types of constructions and building typologies. Similarly, the research environ- ments at architecture schools should ensure that there is room (both mentally and physically) for experimental ap- På hvilken måde skal træbyggeriet i Danmark udvikle sig?

Og skal udviklingen primært basere sig på evolutionære eller innovative præmisser? Skal vi holde fast i de veletab- lerede håndværkstraditioner, vi har, eller skal vi ændre vores produktionssystemer og udførelsesteknikker for at kunne imødekomme fremtidens krav? Svaret må være både/og frem for enten/eller. Det ene udelukker ikke det andet. Tværtimod er det nødvendigt, at vi er åbne over for nye teknologier og produktionsteknikker, men samtidig er bevidste om, at de udvikles i samarbejde med de etab- lerede håndværkstraditioner. Det er vigtigt, at vi fortsat udvikler og vedligeholder den viden, håndværket bærer på, idet den bygger på erfaring og viden, som er opbygget gennem århundreders praktisk afprøvning, og er bundet til bestemte kulturelle værdier. Det må være en balance, hvor vi på den ene side skal turde udfordre den måde, vi bygger på, med ideer til forbedring, samtidig med at vi fortsat skal efterspørge de kvaliteter, der kendetegner byggeri med træ, som gennem tiden er blevet opført i Danmark.

I udviklingen af byggeriet bør arkitekter, ingeniører og øvrige interessenter ikke altid spille de sikre kort. Vi bør være åbne over for nye teknologier – ved at tage ved lære af den udvikling, som sker i udlandet, men også ved selv at være med til at udvikle nye eller forbedrede teknologier.

Forskning og uddannelse spiller også en signifikant rolle i forhold til, hvordan vi kan udvikle fremtidens træbyg- geri. For arkitekternes vedkommende er det uden tvivl en fordel, hvis de færdiguddannede kandidater opbygger en grundlæggende viden om materialers (her træs) egenska- ber og de måder, hvorpå de kan indgå i forskelligartede konstruktioner og bygværker. Ligeledes bør forskningsmil- jøet på Arkitektskolen sikre, at der er rum (både mentalt og fysisk) til en eksperimenterende tilgang til udforskning af byggeteknikker, gamle som nye.

De følgende fire cases er eksempler på træbyggerier, der spænder fra en evolutionær tilgang (Mette Langes Mini

nikolaj callisen friis

evolution eller innovation

evolution or innovation

(19)

18

House-koncept) til en innovativ afprøvning (CINARKs Autarki-pavillon). Umiddelbart er det en grov opdeling, og de præsenterede eksempler rummer i virkelighe- den elementer fra hver tilgang. De er her defineret på følgende måde:

Den evolutionære tilgang er karakteriseret ved, at det er en erfaringsbaseret metode, hvor viden og metoder er baseret på tidligere tiders erfaringer.

Den innovative tilgang er kendetegnet ved, at man udvikler nye metoder og produkter som reaktion på nye krav og behov.

Mette Langes Mini Houses viser, hvordan et traditionelt samarbejde mellem arkitekt og tømrermester har frembragt et velproportioneret og prisfornuftigt træhus. Open Studio og Tengboms BOKOMPAKT-ungdomsboliger demon- strerer, hvordan træet kan bidrage til at få nye kvaliteter og rumlige oplevelser ind i et ellers konventionelt rumprogram.

EENTILEENs Villa Asserbo er et eksempel på et byggeri, hvor et ønske om at bygge mere enkelt har fremdrevet nye produktions- og arbejdsteknikker, mens CINARKs Autarki- pavillon går ind og udfordrer præmisserne for, hvordan materialet krydslamineret massivtræ anvendes, både hvad angår industrialisering og bygbarhed og hvad angår de termiske egenskaber set i relation til energioptimering.

proaches to studying construction methods, both historical and new. The following four cases represent examples of timber projects, which range from an evolutionary ap- proach (Mette Lange’s Mini House concept) to innova- tive, experimental test beds (CINARK’s Autarki pavilion).

In reality, all the cases detailed here combine, to varying degrees, elements of both approaches, which are here defined as:

The evolutionary approach: characterised by the fact that is an experience-based method, in which the knowledge and methods used are based on inherited experience.

The innovative approach: characterised by the devel- opment of new methods and products in response to new demands and needs.

Mette Lange’s Mini Houses show how a traditional partnership between architect and master carpenter has resulted in a well-proportioned and affordable wooden house. OpenStudio and Tengbom’s BOKOMPAKT student accommodation demonstrates how wood can contribute to incorporating new qualities and spatial experience into a conventional brief. EENTILEEN’s Villa Asserbo is an example of a timber construction, in which the desire to create a more simple construction has gener- ated new production techniques and working methods.

Meanwhile, CINARK’s Autarki pavilion challenges the premise of how cross-laminated timber can be used, not only in terms of industrialisation and constructability, but also in terms of its thermal properties viewed in relation to energy optimisation.

(20)

19

Haubarg. Bygget af studerende på kandidatprogrammet Transformation 2012/13. Arkitekter: Christoffer Harlang og Nicolai Bo Andersen.

Haubarg. Built by students from the graduate programme Transformation 2012/13. Architects: Christoffer Harlang and Nicolai Bo Andersen.

Workshop om træfacader på Arkitektskolen i marts 2013, afholdt af Institut for Teknologi.

Workshop about wooden façades at the School of Architecture in March 2013, managed by the Institute of Technology.

(21)
(22)

21

mini

Nikolaj Callisen Friis

house

(23)

22

(24)

23

Mini house

Address Kulhuse (2011) Store Havelse (2011) Tisvilde (2012)

Nykøbing Sjælland (2013) Allerød (2013), Denmark Architect Mette Lange Architects cArpenter Christian Rejnhold construction yeAr 2011 -

client Private

Mette Lange graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture in 1990, and after working as an architect for 12 years she set up her own studio in 2002 – Mette Lange Architects.6

Mette Lange divides her time between Denmark and in India. In the winter months, she lives and works in Goa in a house she herself constructed – the Kiranpani House.

Here, she works on Indian projects as well as her projects in Denmark. In addition to building for private Indian clients, she has also devoted her time and skills to estab- lishing mobile schools for nomad families, who otherwise would be deprived of any schooling.

In Denmark, Mette Lange specialises in designing second- ary holiday homes – known in Scandinavia as summer- houses – all of which are primarily constructed in wood.

Her projects are always carried out in close collaboration with the developer and the builders.

After having created a number of projects together with master carpenter Christian Rejnhold, Mette Lange and Christian Rejnhold discussed how it could be possible to construct a small summerhouse that would be within the means of everyday wage-earning families. When a family from Nørrebro (a working-class district of inner Copen- hagen) contacted her with their modest budget of DKK

Mini house

Adresse Kulhuse (2011) St. Havelse (2011) Tisvilde (2012)

Nykøbing Sjælland (2013) Allerød (2013)

Arkitekt Mette Lange Architects tømrer Christian Rejnhold

Byggeår 2011 -

Bygherre Private

Mette Lange tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektsko- le i 1990, og efter at have praktiseret i 12 år startede hun i 2002 sin egen tegnestue – Mette Lange Architects6. Mette Langes bopæl skifter mellem Danmark og Indien. I vinterhalvåret bor og arbejder hun i Goa i sit eget opførte hus – Kiranpani House. Her arbejder hun både på indiske projekter og på sine projekter i Danmark. Udover at bygge for private indiske bygherrer har hun været med til at opføre mobile skoler til nomadefamiliebørn, der ellers ikke ville blive tilbudt skolegang.

I Danmark har Mette Lange specialiseret sig i at tegne sommerhuse, som alle er opført i træ som hovedmateriale.

Hendes projekter bliver altid udført i en tæt dialog med bygherre og håndværkere.

Efter at Mette Lange havde opført nogle projekter sammen med tømrermester Christian Rejnhold, diskuterede de, hvor- dan man kunne udvikle et lille sommerhus, som var inden for økonomisk rækkevidde for almindelige lønmodtagerfamilier.

Da en familie fra Nørrebro henvendte sig til hende med en beskeden økonomi på 550.000 DKK, benyttede de anled- ningen til sammen at udvikle konceptet ‘Mini House’.

Huset er inspireret af det klassiske lille fiskerhus7. Det er småt, men godt gennemlyst og velproportioneret med en Allerød (2013). Byggeplads

Allerød (2013). Construction site

(25)

24

550,000, they used the opportunity to develop the Mini House concept.

This house drew its inspiration from the classic Danish fisherman’s cottages7. The Mini House is compact in its design but lit from both sides and well proportioned, with a modularity based on standard-size building boards.

The building is constructed in accordance with fixed pro- portions and a predetermined geometry, yet still allows a great degree of variation. The basic module measures 55m2 and comprises an open-plan kitchen/living room, a bathroom, bedrooms and loft sleeping platforms. It is possible to extend this basic module with additional modules and patios, creating a variety of different spatial configurations.

The module is built around a framework construction of 45x245-mm rafters spaced at 1200 mm. The choice of material and the dimensions used resulted from the dia- logue with Christian Reinhold, where his experience with construction methods and refined detailing using standard timber cuts from DIY warehouses was a key factor in determining the solutions available to the concept.

The basic construction of the summerhouse has a m2 price of DKK 10,500; from this basic price, the developer or buyer, in dialogue with the architect, can customise the con- struction with optional extras, all of which will be added onto the basic cost. To date, five Mini Houses have been built.

From a purely constructional perspective, the houses offer nothing new or innovative, yet they are an excellent exam- ple of how knowledge and experience can come together to create an affordably priced building through close dialogue between architect, client and builders/carpenters.

The result is an architect-designed building that can chal- lenge the generic housing typologies offered by the large housing developers. The Mini House concept shows that a keen knowledge of material choice, a good eye for the detail and an acute awareness of context are possible to achieve even when building at a lower price.

gennemtænkt modulering, der går op i plademål. Det er bygget over nogle faste proportioner og en forudbestemt geometri, men hvor en række parametre kan variere.

Basismodulet er på 55 m2 og indeholder køkken-alrum, badeværelse, soveværelse og hems. Med udgangspunkt i dette basismodul kan man udvide med tilbygninger og tag- udhæng, så man opnår forskellige rumlige konfigurationer.

Modulet er bygget op over en rammekonstruktion i 45x245 mm spærtræ, som gentages i en takt på 1200 mm.

Materialevalget og dimensioneringen er kommet frem gennem en dialog med Christian Rejnhold, hvor hans erfaringer med arbejdsgange og pæne detaljeringer med udgangspunkt i standardmetervarer fra byggemarkedet har været udslagsgivende for konceptets muligheder.

Sommerhuset har en basiskonfiguration, hvor prisen er på 10.500 DKK/m2, og bygherren kan derefter i dialog med arkitekten træffe en række tilvalg, som vil have indflydelse på prisen. Indtil videre er fem Mini Houses blevet bygget.

Rent byggeteknisk tilbyder husene ikke noget nyskabende, men de er gode, nutidige eksempler på, hvordan viden og erfaringer kan mødes i et prisfornuftigt byggeri med tæt dialog mellem arkitekt, bygherre og entreprenør/tømrer.

Det giver et arkitekttegnet byggeri, der kan spille op imod de større typehusfirmaers generiske typologier og vise, at det godt kan lade sig gøre at bygge med sans for mate- rialevalg, den gode detalje og bevidsthed om konteksten, selv når man bygger til en lav pris.

(26)

25

A B

A B

B A

A A

B A B

Standard modul Standard module

Mini House i forskellige modulære konfigurationer. The Mini House concept i various modular configurations.

A B A

B

B A

A A

B A B

A B A

B

B A

A A

B A B

(27)

26

Hvorfor arbejder du med træ?

Min niche er sommerhuse, som jeg synes det er oplagt at bygge i træ i forlængelse af dansk tradition. Træ giver en varme og sanselighed til byggeriet, som jeg elsker. Træ er rart at røre ved, at gå på og at se på, såvel ude som inde.

Det er et levende materiale, hvor det gælder om at forstå de forskellige træsorters brug, hvilke overflader man kan give dem, og den varme og fornemmelse, de har, som er anderledes end i f.eks. et murstenshus.

Jeg kender ingen mennesker, der ikke synes, at træ er vidunderligt. Det taler til os og påvirker vores sanser – ikke mindst med duften. Der er så mange fine måder at behandle og bruge træ på, og det er behageligt at arbejde med, røre ved. Det er nemt at håndtere, billigt, og det er i sig selv et isolerende materiale, som er bæredygtigt på CO2-balancen.

Jeg har brugt træ malet, tjæret, vokset, lakeret, ubehand- let og olieret – afstemt efter træsorten og konteksten. Jeg holder af, at det kan varieres og behandles forskelligt: fra en ru og savskåret overflade til høvlede og finpudsede overflader. Træ kan let understrege den stemning, jeg ønsker i et hus.

Jeg kan også godt lide sammensætningerne – det er jo ikke, fordi jeg dømmer murværk ude – i en muret kerne med en pejs, eller i en kombination mellem beton og træ.

Sammensætning af materialer er med til at give huset karakter, og det elsker jeg at arbejde med.

Jeg har ikke et religiøst forhold til træ; det handler ikke om at bruge træ for enhver pris. I Indien bygger jeg ofte i sten, for det er det logiske valg dér. Træ er det logiske valg i Danmark til mine formål.

Hvorfor denne differentiering i materialer, når du bygger forskellige steder?

Det handler om at tage stedet som udgangspunkt.

Why do you choose to work with wood?

My niche is the summerhouse. Constructing this typol- ogy in wood, I think, is the obvious choice in relation to Danish building traditions. Wood provides a building with warmth and sensuousness, which I appreciate. Wood is nice to touch, to walk on and to look at – both indoor and outdoor. It’s a living material, where we need to have knowledge of how to use the different wood species, which surfaces finishes we can give it, and a sense of warmth and richness that is much different than that of brick, for example.

I don’t know anyone who doesn’t think that wood is wonder- ful. It speaks to us and plays with our senses –not least our sense of smell. There’s such a wealth of ways of treating and using wood, and it’s both nice to work with and pleasing to the touch. Wood is easy to handle, it’s cheap, and it’s a natural insulator that gives it a sustainable CO2 offset.

I’ve used wood painted, tarred, waxed, lacquered, untreated and oiled– depending on the type of wood and the context. I love the fact that it varies and can be treated differently – from a rough crudely sawed sur- face, to a planed and finely sanded surface. Wood can easily emphasise the mood I wish to create in a house.

I also like combining wood with other materials – It’s not that I’ve turned my back on brickwork. You can, for example, have a fireplace in brick as the core of the build- ing, or you can combine concrete and wood – the blend of materials contributes to giving a house character, and that’s something I cherish working with.

I don’t have a religious relationship with wood – it’s not a question of me using wood at all costs. In India I often build in stone because there it’s the logical choice. In Denmark, wood is the logical choice for my work.

interview 3. Juli 2013 interview med mette lange

interview with mette lange

St. Havelse (2011) St. Havelse (2011) Kulhuse (2011) Kulhuse (2011)

(28)

27

interview med mette lange

interview with mette lange

(29)

28

(30)

29

St. Havelse (2011) St. Havelse (2011)

(31)

30

Why is there this differentiation in the materials you use when you build in differ- ent places?

It’s a question of using the site as my starting point. That’s why my choice of materials has been totally different in India, which has a different climate. In my own house, Kiranpani House, there is a large tiled roof with an exposed wooden roof construction, something also seen in the traditional Portuguese-inspired houses in the province of Goa. Here, it’s all about keeping the heat out, so a large roof provides shade and the conditions for a cooling draft to blow through the building. In our house – which is basically a covered terrace – the building’s north-eastern orientation towards the river, which provides a cooling light breeze, is key.

In India, buildings are constructed in stone – building in wood is very expensive, and there’s no forest manage- ment. They regard the use of wood as extremely unsus- tainable because no trees are planted to replace those that are cut down. This isn’t the case in our part of the world. In India there are also problems with termites, which during the monsoon can destroy a wooden house in next to no time. Wood is only used in selected places: the cheaper varieties for roof constructions and the more refined varie- ties for doors and windows.

Do you see a renewed interest in wood?

In the past there was an old-fashioned attitude that a family house had to be built in brick in order to be a ‘proper’ house – but it’s not like that anymore. It’s different when it comes to the construction of summerhouses; here, wood has always been the material of choice.

What architectural potential do you see in wood?

The way the materials interact – that’s an important part of architecture for me. And wood plays a primary role both as cladding and as a structural material.

In contemporary buildings, the structural elements are often wrapped in insulation materials, and I think that Derfor har valget med hensyn til materialer været fuld-

stændig anderledes i Indien, som har et andet klima. I mit eget hus, Kiranpani House, er der et stort teglstenstag med en eksponeret tagkonstruktion i træ, som også ses i de traditionelle, portugisisk inspirerede huse i delstaten Goa. Her handler det om at holde varmen ude, så de store tage skygger, og der skal skabes mulighed for gen- nemtræk. I vores hus, der stort set kun er en overdækket terrasse, er orienteringen mod nordøst, og floden, der giver en let brise, er altafgørende.

I Indien bygger man i sten; der er det meget dyrt at bygge med træ, og de har ikke styr på deres skovdrift. De anser det for at være meget ubæredygtigt at bruge træ, for der bliver ikke plantet noget nyt. Sådan er det ikke i vores del af verden. I Indien har man også problemer med termitter, der i regntiden hurtigt kan ødelægge et træhus. Træ bliver kun brugt på udvalgte steder, de billigere træsorter til tagkon- struktioner, og de finere eksempelvis til døre og vinduer.

Ser du en fornyet interesse for træ?

Før i tiden var der en gammeldags holdning om, at enfami- lieshuse skulle være murede for at blive ordentlige, og sådan er det ikke mere. Anderledes er det med sommerhusbygge- riet, hvor træ altid har været det foretrukne materiale.

Hvilke arkitektoniske muligheder ser du i træ?

Den måde, materialiteterne spiller op imod hinanden – det er en del af arkitekturen, som er vigtig for mig, og træ spiller en primær rolle både som overflade og som konstruktion.

I byggeriet i dag er konstruktionerne ofte pakket ind i isolering, og det syntes jeg er sørgeligt. Bygger du et træhus med et stort udhæng, hvor dragerne kommer frem og bliver båret af søjler, så kan du se, hvordan huset er båret i sin kon- struktion. Det er lettere med træ, for der er færre problemer med kuldebroer. Det betyder, at man kan lade udhænget bryde igennem dynen af isolering, og her kan konstruktions- træet optræde som et vigtigt arkitektonisk element.

(32)

31

I store byggerier, hvor man har valgt f.eks. at bruge trælameller i facaden, er det næsten altid gavnligt at have træ med. Det giver varme, og det er med til at bløde byg- geriet op ved at sætte et levende materiale sammen med de andre koldere materialer. Metal og beton alene kan let blive for koldt. Det tror jeg, rigtig mange mennesker, også selvom de ikke er arkitekter, sætter pris på. Hvis man kig- ger på et byggeri med træ og et uden træ, så vil de fleste elske det, som har et element af træ. Tænk på Bjerget i Ørestaden, som BIG har lavet, hvor der er sydvendte nedtrappende terrasser i træ – her virker træet godt.

that’s a shame. If you build a wooden house with a large roof overhang with the beams jutting out and being sup- ported by pillars, you can see how the house is carried by its structure. This is easier to achieve with wood, as there are fewer problems with thermal bridges. This means that you can allow the roof overhang to break out through the duvet of insulation –and here the wooden structure can present itself as an important architectural element.

In larger buildings, where for example wooden lamellas are used in the façade, incorporating wood into the structure is almost always beneficial. It provides warmth and helps to sof- ten the building by combining a living material with the other colder materials. Metal and concrete by themselves can all too easily become too cold. I think that many people, even if they’re not architects, appreciate the inclusion of wood. If you look at two buildings – one with and the other without wood – the majority of people will love the one with the wood. Take, for example, the building Bjerget in Ørestad, Copenhagen, created by BIG, which has south-facing, gradually descend- ing terraces in wood – here the wood works well.

Tisvilde (2012) Tisvilde (2012)

(33)

bokompakt

(34)

33

bokompakt

Nikolaj Callisen Friis

(35)

34

BOKOMPAKT Modelfoto af boligenhed

BOKOMPAKT

Model photo af housing unit

(36)

35

Bokompakt

Adresse Viserum (prototype 2013) Lund (ungdomsboliger 2014) Sverige

Arkitekter OpenStudio Arkitekter:

Pontus Åqvist

(tidligere ansat hos Tengbom)

Tengbom Arkitekter:

Linda Camara, Lina Rengstedt, Olof Nordenson,

Magnus Juhlin Byggeår 2013/2014

Bygherre Stiftelsen AF Bostäder

I centrum af Lund, tæt på universitetet, har ungdomsbo- ligsselskabet AF Bostäder besluttet at opføre 22 ungdoms- boliger i krydslamineret massivtræ. Opgaven var at bygge boliger til blot 2500 SEK om måneden; halvdelen af de gennemsnitlige 5000 SEK, som en nyopført ungdomsbo- lig koster i Lund.

Løsningen BOKOMPAKT blev udviklet af arkitekt Pon- tus Åqvist gennem en række workshops, hvor studerende blev inddraget i designprocessen. Boligen er gjort billig ved at gøre den ekstremt kompakt med en størrelse på blot 10 m2.

Efter den indledende workshopfase foreslog arkitekt Linda Camara – ansvarlig for Tengboms træprogram – at opføre boligen som en prøveenhed i krydslamineret massivtræ til træudstillingen TRÄ2013 ved Virserum Konsthall i Småland8. Træproducenten Martinssons, Tengbom Arkitekter og AF Bostäder deltes om at finansiere prototypen, og Virserum Konsthall faciliterede opførelsen. Den endelige udførelse af de 22 ungdoms- boliger står OpenStudio arkitekter for.

Bokompakt

Address Virserum (prototype 2013) Lund (student housing 2014) Sweden

Architects OpenStudio Architects:

Pontus Åqvist

(formally with Tengbom Architects)

Tengbom Architects:

Linda Camara, Lina Rengstedt, Olof Nordenson,

Magnus Juhlin construction yeAr 2013/2014 client AF Bostäder

In the centre of the southern Swedish town of Lund, close to the university, the student housing association AF Bostäder has decided to build 22 student dwellings in cross-laminated timber panels (CLT). The brief was to construct apartments that would only cost SEK 2,500 per month – half of what the average rent for new-build student housing normally costs in Lund.

The solution – BOKOMPAKT – was developed through a series of workshops held by architect Pontus Åqvist, where students were included into the design process. The dwelling has been kept affordable by making each unit extremely compact: just 10 m2.

Following the preliminary workshop phase, architect Linda Camara (head of Tengbom’s wood programme) proposed constructing the accommodation as a test-bed in CLT that could be exhibited at the TRÄ2013 wood exhibition at Vir- serum Konsthall in Småland, Sweden8. Timber manufacturer Martinssons, Tengbom Architects and AF Bostäder split the cost of financing the prototype and Virserum Konsthall facilitated its construction. OpenStudio Architects will man- age the final construction of the 22 student housing units.

(37)

36

The prototype displayed at Virserum Konsthall is a single dwelling and is a vision of how the student housing will look when it is constructed in Lund during 2014. The exhibited dwelling has playful curves and there are almost no angular corners. In the actual project, the design will be more reserved, but the fundamental principle of having an entirely wooden interior will still be carried out in the completed building.

Although the completed dwellings will be more angular, the prototype has demonstrated that curved shapes are more pleasing in smaller, more limited spaces. Slanted walls are also important as these give the impression that the space is expanding. This can be seen adjacent to the service core, where the kitchen worktop and bathroom/

toilet have slanting walls. Between each housing unit there will be small gardens and courtyards.

In order to meet the size restrictions of 10 m2, the archi- tects have used approaches that optimise and utilise the space in the best possible way. The accommodation in the roof space includes a loft sleeping platform accessible by a small ladder, as well as a compact shower and toilet space.

This would normally not be possible in accordance with Swedish building regulations, which are similar to those in Denmark. But following much discussion with the authori- ties, dispensation was given – the promise of halving the rent played a key role here as students play an important role in the university town of Lund.

AF Bostäder, which has constructed almost 6000 units of student accommodation, has had bad experience with concrete construction, where the steel reinforcement bars have rusted resulting in the concrete cracking. This was one of the reasons why they were willing to try a construction in CLT. The initial plan is to build the 22 dwellings as test housing, and if this scheme is a success a total of 200 dwellings will be built, eventually creating an entire new neighbourhood. The experience from the first 22 dwellings will be used to optimise the following 178 dwellings. The accommodation will be constructed Prototypen, der blev opført i maj 2013 ved Virserum Konst-

hall, er en vision for, hvordan ungdomsboligerne kommer til at se ud, når de skal opføres i Lund i løbet af 2014. Her er leget med formerne, og der findes stort set ingen kantede hjørner. I det endelige projekt bliver formsproget mindre frit, men grundprincippet om at have et interiør helt i træ bliver gældende, også i det færdige byggeri.

De endelige boliger bliver mere firkantede, men en af erfarin- gerne fra prototypen er, at afrundede former virker rare, når rummet er så lille. Det er også vigtigt at have skrå vægge, da det giver en oplevelse af, at rummet vokser. Det ses på instal- lationskernen, hvor køkkenbord og bad/toilet har skrå vægge.

Mellem boligerne vil der være små haver og gårdrum.

For at komme ned på de 10 m2 har arkitekterne foretaget tiltag for at optimere og udnytte pladsen bedst muligt.

Tagboligerne har en hems med en smal trappestige, og brus- og toiletrummet er meget kompakt. Dette ville under normale omstændigheder ikke kunne lade sig gøre under den svenske lovgivning, som har nogenlunde samme krav til tilgængelighed som i Danmark. Men efter en del diskussion med myndighederne lykkedes det at få dispensation – tilsagnet om at halvere huslejen vægtede højt i overvejelserne, da de studerende har en vigtig status i universitetsbyen Lund.

AF Bostäder, som har bygget over 5900 ungdomsboliger i Lund, har dårlige erfaringer med betonbyggeri, hvor armeringsjernene er rustet med krakeleret beton til følge.

Det var en af grundene til, at de var villige til at forsøge sig med konstruktionen i krydslamineret massivtræ. Tanken er, at de 22 boliger opføres som prøveboliger, og hvis det er en succes, vil der blive opført i alt 200 boliger, som til sidst vil udgøre en mindre bydel. Man vil bruge erfaringen fra de først opførte boliger til at optimere de efterføl- gende 178 styk. Boligerne skal opføres i en tæt-lav-struktur af boenheder med 5-6 boliger per enhed.

BOKOMPAKT viser, at man på den anden side af Sundet ikke er bange for at eksperimentere med træbyggeri. Her

(38)

37

har en bygherre valgt at bruge træ, ganske enkelt fordi det er bæredygtigt, smukt og holdbart. I stedet for at satse på at opnå en lav boligydelse ved kun at bruge de billigste materialer har man valgt at lave kompakte boliger. Træets intime kvaliteter er med til at give boligen en varme, som gør, at det kompakte rum er behageligt at være i.

in a high-density low-rise manner with housing units consisting of 5-6 individual dwellings.

BOKOMPAKT shows that there is a readiness to experi- ment with wooden construction across the water from Denmark. The client have opted to use wood quite simply because it is sustainable, beautiful and durable. Instead of aiming to keep rental costs low by using the cheapest materials, the architects involved have chosen to produce compact living dwellings. The intimate quality of wood provides the homes with a warmth that make them com- fortable to live in.

Snit, prototype Section, prototype Plan, prototype Plan, prototype

Boligenhed 1 stueetage 2 første etage Housing unit 1 ground floor 2 first floor

1 2

(39)

38

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

During the 1970s, Danish mass media recurrently portrayed mass housing estates as signifiers of social problems in the otherwise increasingl affluent anish

Initially the concept of Smart Grid and Distributed Energy Resources will be explained, following the concept of cloud computing, along with the different types of service

maripaludis Mic1c10, ToF-SIMS and EDS images indicated that in the column incubated coupon the corrosion layer does not contain carbon (Figs. 6B and 9 B) whereas the corrosion

• only 41% of patient referrals are sent electronically in Denmark which made it possible to obtain current data for the study from organisations using electronic systems and

We will ask you to think of one of the installations above and use the following adjective pairs (in German) to rate your emotional state while watching or interacting with it. Some

In the following we will pursue these questions about which priorities have been ascribed to specific dimensions of in- equality in public policies in Scandinavia, and

H2: Respondenter, der i høj grad har været udsat for følelsesmæssige krav, vold og trusler, vil i højere grad udvikle kynisme rettet mod borgerne.. De undersøgte sammenhænge

I will also give some examples of applications, and in particular explain the method of implicit differentiation.. See the list of