• Ingen resultater fundet

Den styrkede pædagogiske læreplan: Grundbog til dagtilbudspædagogik

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Den styrkede pædagogiske læreplan: Grundbog til dagtilbudspædagogik"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Bagsidetekst 7888

Den styrkede pædagogiske læreplan - grundbog til dagtilbudspædagogik

Trine Holst Mortensen & Torben Næsby

I foråret 2018 blev der vedtaget ændringer til dagtilbudsloven, som blandt andet har til formål at styrke kvaliteten i dagtilbud gennem en styrket pædagogisk læreplan. Disse ændringer tydeliggør blandt andet et fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud med fokus på at etablere gode læringsmiljøer for alle børn i alle hverdagens situationer, fra leg og spontane situationer over vokseninitierede aktiviteter til rutiner.

Formålet med denne bog er at bidrage med et nyt og relevant vidensgrundlag, der kan understøtte realiseringen af de nye lovændringer og den tilhørende bekendtgørelse. Bogen retter sig mod det grundlæggende pædagogiske fundament, der beskrives og vægtlægges i lovgivningen og i Master for en styrket pædagogisk læreplan.

Bogens 14 kapitler behandler følgende centrale emner i det pædagogiske grundlag:

 Den brede læringsforståelse

 Det gode børneliv, børnesyn og børneperspektiver

 Faglig ledelse og organisering af læringsmiljøer

 Tværfagligt samarbejde og sammenhæng i børnenes liv (det åbne dagtilbud)

 Børn i udsatte positioner

 Dokumentation og evalueringskultur

 Forældresamarbejde

I bogen anlægges et empirisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pædagogisk praksis.

Den tager afsæt i den seneste viden på området og er skrevet af forfattere, der på forskellig vis er knyttet til undervisning, udvikling og forskning inden for professionshøjskolerne.

Bogen fungerer som grundbog til faglige ledere, studerende og pædagogisk personale på grund-, efter- og videreuddannelse på dagtilbudsområdet. Bogen henvender sig desuden til alle, der beskæftiger sig med dagtilbud, og som ønsker en indføring i det fælles pædagogiske grundlag for dagtilbudsloven.

[webikon] Find forslag til selvaktivitet og andet materiale til bogens kapitler på www.dafolo.dk/profpædagog

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Derfor bli- ver disse borgeres behov i mange tilfælde pålagt de hjælpende instanser, såsom herberg og kommu- ne, hvilket netop gør det relevant at rette fokus på de diskurser, der

Det bærende princip i arbejdet har været, at der tidligt i et forløb etableres en permanent boligløsning med bostøtte (Housing First). Evalueringen af Hjemløsestrategien

Det handler om at anerkende og se muligheden i en større grad af specialisering og organisering af skolens res- sourcer samt at være med til at udvikle nye samarbejds- former

Vores undersøgelse viser, at det ofte vil være nødvendigt at foretage tilpasnings- foranstaltninger for at sikre, at mennesker med handicap i konkrete situationer kan få adgang til

Vi bliver også mødt af bastante krav om forringelser af senior- ordninger samt manglende vilje til at indgå en aftale om arbejdstid med lærerne.. Arbejdsgiverne har heller ikke

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med

Nedenstående figur viser, at 74 % af de lærere, der underviser i et eller flere naturfag, oplever, at der ikke på deres skole er afsat ressourcer til, at en lærer med

I den styrkede pædagogiske læreplan fremhæves det, at ”det pædagogiske personale i dagtilbud har et ansvar for at støtte børn med forskellige udfordringer og sikre, at alle