• Ingen resultater fundet

VARE OG FÆLLESMÆRKER

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "VARE OG FÆLLESMÆRKER "

Copied!
8
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

1924

VARE OG FÆLLESMÆRKER

A. Registrerede Mærker.

Varemærker.

Reg. 1924 Nr. 139. Anmeldt den 12, December 1923 Kl. 10 af Ungarische Gummiwarenfabriks A.-G., Fabrikation af Gummivarer, etc., Budapest i Ungarn, og registreret den 16. Februar 1924. Ordet: Taurus. Mærket er i Hen­

hold til Anmeldelse af 6. November 1913 registreret i Budapest for af Kautsjuk alene eller af Kautsjuk i Forbindelse med Trævlestofler fremstillede Tætningspla- der, Tætningstraade, Ringe, Baand, Ventiler, Puffer, alle Slags Slanger, Baandsav- remme, Bremser, Muffer, Tragte, Konusser, Dækremme, Blaafarveskiver, Gassække, Tæpper, Valsepakninger, Propper, Rammer, Skiver, Drivremme, Gjorde, Ven­

tilkugler, Sko, -saaler og -hæle, elektrotekniske Artikler, som f. Eks. Isolationspla- der. Rør, Akkumulatorkasser, Telegraf- og Telefon-Apparat-Bestanddele, o. s. v., kirurgiske Instrumenter, kirurgiske Artikler, Sygehusartikler, vandtætte Stoffer, vand­

tætte Dragter, Galoscher, Arbejderstøvler, Bolde og Legetøj, hule og massive Ringe til Automobiler, Vogne, Cykler og andre Køretøjer, Søm, Pengetasker, Underlag til Glas og Flasker, Billardbander, Hatteforme, Svedelapper, Kautsjuk i flydende- og Dejg-form, Isolationsbaand, Tilbehør til Heste, nemlig; Hovbeskyttere, Sadler, Spand, Lænker, Knæbeskyttere; Artikler til Cykler, nemlig; Bremser, Pedaler, Repaiationskasser, Reparationsplader, Kautsjukopløsninger, Kautsjukplastre, Reparationsbaand, Bagage­

holdere, videnskabelige og tekniske Apparater, fotografiske Artikler, Husholdnings­

artikler, Ildslukningsartikler, Mejeriartikler, Tætninger til Vinduer, Kofferter, Hæn- gelaase. Overtræk til Tasker, Hovedbeklædninger, Handsker, Telte, Bandager, Bade­

hætter, Krykkekapsler, Jagttasker, Siddepuder, Strømper, Dækkener, Ispuder, Lap­

per og alle Slags Automobilbestanddele og -tilbehør.

Reg. 1924 Nr. 140. Anmeldt den 12. A/l #5 «

December 1923 Kl. 10®® af Lars Hamree, Xt Lw l l v c l . L L-w 11 Groshandel, Stockholm i Sverige, og registre­

ret den 16. Februar 1924. Ordet: Måsterkatten. Mærket er i Henhold til Anmel­

delse af 16. August 1923 registreret i Stockholm den 27. November s. A. som en særlig opfunden Benævnelse for alle Slags Pudse- og Poleremidler, navnlig Komfursværte og Skokræm samt for Konserveringsmidler for Sko af alle Slags,

Reg. 1924 Nr. 141. Anmeldt den 18. December 1923 Kl. Il®« af Metal- RFS varefabriken „Baltic" ved E. Sebbelov, Fabrikation af Metalvarer, Køben­

havn, og registreret den 16. Februar 1924, Ordet: Bes. Mærket er kun registreret for Stege- og Bageovne, Petroleumskogeapparater, Gaskogeapparater, Dampbræn­

dere, Petroleumsvarmeovne, Gasvarmeovne, Kogekedler til Husholdningsbrug, Pan­

der og Gryder samt Køkkenudstyrsartikler, fremstillede af Metalplade,

Reg. 1924 Nr. 142. Anmeldt den 20, December 1923 Kl. lO^® af

UNKAS

Brødr. Braun, Tobaksfabrikation, København, og registreret den 16.

Februar 1924. Ordet: Unkas. Mærket er kun registreret for Skraa-, Snus-, Røg- og Shagtobak og Cigaretter.

TAURUS

(2)

38 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker.

Reg. 1924 Nr. 143. Anmeldt den 20. December 1923 Kl.

11®^ af Marthin Thestrup, Cyklehandel, Bjerringbro, og registre­

ret den 16. Februar 1924, Ordet: Nova. Mærket er kun regi­

streret for Cykler og Motorcykler, Værktøj, Luftslanger, Kaut- sjukdæk, Lygter, Klokker, Bagagebærere, Kæder, Solution, Pe­

daler, Kædeskærme, Sadler, Tasker, Stænkeskærme, Styr, Haandtag, Refleksglas, d, V. s. saakaldte Katteøjne, elektriske Elementer til Lygter, elektriske Belysnings- anlæg og Stativer, alt til Cykler og Motorcykler, Beklædningsgenstande for Cykli­

ster og Motorcyklister, Emballage og Reklameartikler for de nævnte Varer.

Nova

Reg. 1924 Nr. 144. Anmeldt den 31. December 1923 Kl.

IP® af Dansk Læder- og Skotøjsindustri, A.-S., Skotøjs- og Læ­

derfabrikation, Frederiksberg, og registreret den 16. Februar 1924. Ordet: Bia. Mærket er kun registreret for Fodtøj.

33 n Æk

Reg. 1924 Nr. 145. Anmeldt den 31. December 1923 Jol Kl. 11^° af samme, og registreret den 16, Februar 1924.

lyJ

Zfl-i 1-2.) Ordet; Daba. Mærket er kun registreret for Fodtøj.

Reg. 1924 Nr. 146. Anmeldt den 15, Januar 1924 Kl, IH^

af American Chain Co., Inc., Metalvarefabrikation, Bridgeport i Connecticut i de forenede Stater, og registreret den 16. Fe­

bruar s, A. En Kæmpe, der sidder paa Jordkloden og i den højre Haand holder en Hammer og i den venstre en Tang, der slutter om en Kæde, som er anbragt paa en Ambolt, Over Kæmpen læses Ordet: Acco. Den nederste Del af Klo­

den dækkes af en ligebenet Trekant, indenfor hvilken, imel­

lem Prikker, ses Bogstaverne: A C Co, af hvilke o'et er an­

bragt inden i C'et. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 5. April 1921 registreret i Washington den 16. Maj 1922 for Kætting, Bøjler og Ringe af uædelt Metal, Kramper, Kroge af uædelt Metal, Øjebolte, Bolte, Reparationsled, Splitter, Kæder til Forhindring af Vognhjuls Udgliden, Kæder til Re­

paration af Lufthjulringe, Løbebanekæder til Indretninger, der skal hindre, at Vognhjul glider, Koblingsbolte, Losningsnet, Sjækler, Hvirvler, Dele til Forankring af Kæder, Stødoptagere, Kædestykker med Tværpind, Bøjlebeslag, Strammeappa- rater for Kæder, der skal hindre at Vognhjul glider. Apparater til Fastgørelse af Vinduskæder, Apparater til Fastgørelse af Stødoptagere paa Motorvogne, Hestehov­

kæder, Kæder til Automobil-Dunkraft, Skrueøskner. Ordet: Acco er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter.

Reg. 1924 Nr. 147. Anmeldt den 22. Januar 1924 Kl. IQi« af

Tootal Broadhurst Lee Co., Ltd., Fabrikation, Væveri og Købmands- TOOTAL handel, Manchester i England, og registreret den 16. Februar s. A.

Ordet: Tootal. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13, November 1922 registre­

ret i London den 30, Oktober 1923 i Klasse 24 for Bomuldsvarer i Stykker,

Reg. 1924 Nr. 148. Anmeldt den 25. Januar

O l i I ^ C O I ^ I I IV/I

1924 Kl, 11®® af A.-S. Fabrikken Noma, kemisk-tek- LlVlZl^^lX^^iyi nisk Fabrikation, København, og registreret den

16. Februar s. A. Ordet: Silkeskum. Mærket er kun registreret for alle Slags Sæbe og andre kemisk-tekniske Artikler,

(3)

Registrerings-Tidende for Vare og Fællesmærker. 39

Reg. 1924 Nr. 149. Anmeldt den 23. Januar 1924 Kl. 11^® af Jyllands Sæbefabrik ved Edvard Pedersen jun. og N. Nielsen, Sæbe­

fabrikation, Aarhus, og registre­

ret den 16. Februar s. A. Paa blaa Bund ses en Komet, i hvis Hale Ordet: Komet staar med rødt i store fede Typer.

Under Kometens Hale staar:

Sæbe, ligeledes i rødt og over Kometens Hoved staar med sort: Ægte. Foroven og forne­

den fmdes et uregelmæssigt formet Felt med Indskriften:

Jyllands Sæbefabrikker, Aarhus.

Mærket er kun registreret for en Haandsæbe.

Reg. 1924 Nr. 150. Anmeldt den 25. Januar 1924 Kl. IP® af Kaa- SOPAL lunds Sæbefabrikker ved H. Chr. Petersen, Sæbefabrikation og Fabrikation

af kemisk-tekniske Artikler, Kolding, og registreret den 16. Februar s. A. Ordet:

Sopal. Mærket er kun registreret for alle Slags Sæber, alle Slags kemiske og ke­

misk-tekniske Artikler, alle Slags Rense- og Rengørings- og Pudsemidler, Farver, alle Slags FarvestofTer, animalske, vegetabilske og mineralske Fedtstoffer og Oljer samt Vaselin, Smøreoljer og Smøremidler af enhver Art, Vognsmørelse, Vandglas, flydende og faste Midler til Forebyggelse og Fjernelse af Kedelsten, Indfedtnings- oljer og Sæber for Tekstilindustrien, Lim og Klæbemidler, Kit, Lakker og Fernis­

ser, kosmetiske Artikler, Parfumer og Ekstrakter, Artikler, Midler og Redskaber for Tand-, Mund-, Hud- og Haarpleje, Skurepulver, Ludpulver, Vadskepulver, Sæbespaanei-, Sæbepulver, Soda, Blegsoda, Klorkalk, Blegemidler, Stivelse, Vadske- blaat, Kræmfarvetabletter, Knivpulver, Æggepulver, Buddingpulver, Bagepulver, Taffelsalt, Krydderier, Smørfarve, Soya, Kulør, Bitter, Osteløbe, Ostefarve, Blæk, Bonevoks, Ovnsværte, Kakkelovnspulver, Skosværte, Blanksværte, Skokræm, Sele- tøjssværle, Fedtsværte, Pudse- og Poleremidler for Metaller og Træ, Brevlak, Dyppe- lak, Pakkelak, Stempelfarve og Mærkeblæk.

Reg. 1924 Nr. 151. Anmeldt den 25. Januar 1924 Kl. 11®®

af A. C. Lawrence Leather Company, Fabrikation af Læder, Boston BLACK DIAMONO.

i Massachusetts i de forenede Stater, og registreret den 16. Februar

s. A. Ordene: Black Diamond. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 3. Marts 1921 registreret i Washington den 16. August s. A. for Glanslæder.

Reg. 1924 Nr. 152. Anmeldt den 26. Januar 1924 Kl. 11®® af Vibe-Hastrups kemiske Fabrikker ved Betty Vibe-Hastrup, Fabrikation af og Handel med kemiske Artikler, Frederiksberg, og registreret den 16. Februar s. A. Ordet: Tito. Mærket er kun registreret for

Lædersværte og -kræm og Præparater til Pudsning af Læder.

TITO

(4)

Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker.

Reg. 1924 Nr. 153. Anmeldt den 28. Januar 1924 Kl. af A.-S. Holbæk Mar­

garinefabrik, Margarinefabrikation, Holbæk, og registreret den 16. Februar s. A. Et Rektangel, bestaaende af fire røde Striber, indbyrdes adskilte ved tre hvide Striber, hvorpaa staar Bogstaverne: H. M. under Ordet; Garantimærke i øverste Stribe og over Ordene: kun fineste No. I Kvalitet, i nederste Stribe.

Reg. 1924 Nr. 154. Anmeldt den 28. Ja­

nuar 1924 Kl. af Osram G. m. b. H. Kom- mandit-Gesellschaft, Fabrikation af og Handel med Genstande for Belysningsindustrien, Ber­

lin i Tyskland, og registreret den 16. Februar s. A. Et ovalt Felt af orange Farve, i hvis Længdeakse er anbragt en elektrisk Glødelampe i hvid Farve. Tværs over Feltet er anbragt en Indskrift i blaa Farve, bestaaende af Or­

dene: Osram Nitra. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 24. September 1923 registreret i Berlin den 26. Novembers. A. for Belysnings-, Opvarmnings-, Kogeapparater og -redskaber, særligt elektriske Lamper, elektriske Gasud- ladningsrør, saasom Strømreduktorrør, Ens­

rettere, Røntgenrør, Forstærkerrør og de en­

kelte Dele af de anførte Varer, særlig Glødetraade af Kul, Ilter og lignende Metaltraade, Elek­

troder, Fatninger, Reflektorer, Glasrør og Glaskolber af enhver Form samt Skærme.

O S R A M

N I T R A

Reg. 1924 Nr. 155. Anmeldt den 28. Januar 1924 Kl. 10^® af James Paseali, Limited, Fabrikation af Sukkervarer, London i England, og registreret den 16.

Februar s. A. Inden for en rektangulær Ramme ses et korsformet, mørkt Felt, hvori, mellem Ordene;

Gold og: Seal, ses en Slik i Indpakning. Henholds­

vis over og under Feltet staar; Pascall og: Toffee og under Rammen staar Anmeldernes Navn. Mærket er udført i lysegule, mørkegule og sorte Farver. Mær­

keter i Henhold til Anmeldelse af 7. Juli 1923 registre­

ret i London den 7. December s. A. i Klasse 42 for Sukkergodt. Ordene: Gold Seal er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse

for denne Vareart. JAMES PASCALL, LID.

(5)

Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 41

"A LITTLE & GOOD" IS THE HALL MARK OF FINE QUALITY

H A I G & H Å I G

L I M I T E D

SPECIALLV SELECTED

Reg. 1924 Nr. 156. An­

meldt den 28. Januar 1924 Kl. 10^^ af Haig & Haig, Limited, Destillation, London og Glasgow i England, og re­

gistreret den 16. Februar s. A. I et rektangulært Felt ses foroven imellem to Stjer­

nebundter, hvert bestaaende af fem femtakkede Stjerner, en af Blomsterornamenter omgivet Ring, hvori ses i et mørkt cirkelrundt Felt en lys, femtakket Stjerne, med en Angivelse, vedrø­

rende Varen. Foroven og forneden ses Angivelser ved­

rørende Varen, Anmeldernes Navn samt Hjemsteder. Mær­

ket er i Henhold til Anmeldelse af 9. August 1923 registreret i London den 8. De­

cember s. A. i Kl. 43 for skotsk Whisky.

Reg. lØSfNr. 157. Anmeldt den 28. Januar 1924 Kl. 10^® af William Mark Sanderson, trading as Wm.

Sanderson & Son, Destillation af og Handel med skotsk Whisky, Leith i England, og registreret den 16. Februar s. A. En rektangulær, mørkeviolet Eti­

kette, hvori mellem en Angivelse, vedrørende Varen og Anmeldernes Navn og Hjemsted, staar Ordet:

Vat over Tallet 69 med graa Bogstaver. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. December 1912 re­

gistreret i London i Kl. 43 for skotsk Whisky. Den 9. Februar 1918 er der tilført det engelske Vare­

mærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere.

Reg. 1924 Nr. 158. Anmeldt den 28. Ja­

nuar 1924 Kl. 11®® af Gamlestadens Fabrikers Aktiebolag, Tekstilvarefabrikation, Gøteborg i Sverige, og registreret den 16. Februar s. A.

En Løve, der bider i en Snor, hvis anden Ende holdes af en delvis nøgen Mand, bag hvem ses en Bomuldsballe. Mærket er i Hen­

hold til Anmeldelse af 7. December 1923 re­

gistreret i Stockholm den 8. Januar 1924 for alle Slags Tekstilvarer.

F A B R I K S v i r M Å R K E

LiaUEUR SCOTCH WHISKY.

WK9 69

ij'ZCrK'

L E I T H -

Reg. 1924 Nr. 159. Anmeldt den 28. Januar 1924 Kl. 11®^ af Portland-Cementfabriken „Norden", A.-S., Cementfabrikation, Aalborg, og registreret den 16. Fe­

bruar s. A. En Isbjørn paa mørk Baggrund indenfor en cirkulær, forneden indadbuet Ramme, dannet af to parallele Linier, af hvilke den yderste er ført rundt ogsaa under Rammens indadbuede Stykker. I Rammen staar Ordene; Portland-Cement Fabriken „Norden" og i det linseformede Felt i Mærkets nederste Del staar:

Aalborg. Mærket er kun registreret for Cement.

(6)

42 Registrerinfjs-Tidende for Vare- og Fællesmærker.

Reg. 1924 Nr. 160.

Anmeldt den 29. Ja­

nuar 1924 Kl. 11^5 af Emilius Madsen &

Co., Instrumentma- geri, København, og registreret den 16. Fe­

bruar s. A. Ordet:

VitaphonpaaetBaand, omkring hvilket et E M slynger sig. Mær­

ket er kun registreret for Grammofoner og Artikler, henhørende hertil og Plader.

Reg. 1924 Nr. 161.

Anmeldt den 6. Februar 1924 Kl. IP® af Jens Peter Wadum Jensen, Ostehandel, København, og registreret den 16.

s. M. En Paafugl med opslaaet Hale, der dan­

ner en cirkelrund Eti­

kette. Nederst i Cirklen findes et mørkt Felt, paa hvilket Paafuglen staar og hvori læses:

Danish Cheese Finest Quality. Mærket er kun registreret for Ost.

Q

DANISH CHEESE

FINEST gUÅLITY

Reg. 1924 Nr. 162. Anmeldt den 29. Januar 1924 Kl. 11^« af

Hornung & Møller, A.-S., Pianofabrikation, København, og registreret O p V den 16. Februar s. A. Ordet: Rex. Mærket er kun registreret for IvJ—/-/V Flygler, Pianoer og Harmonier.

Reg. 1924 Nr. 163. Anmeldt den 2. Februar 1924 Kl. IP® af A.-S. Edward Jacobsen, Fabrikation af og Handel med Medicinalvarer, København, og registre­

ret den 16. s. M. Ordet: Hæmogan. Maferket er kun

registreret for alkoholfri Jernpræparater.

HÆNOGAH

Reg. 1924 Nr. 164. Anmeldt den 2. Februar 1924 Kl. 11®° 4 af Carl Christian Larsen, Groshandel, København, og registreret

I

den 16. s. M. Ordet: Turad. Mærket er kun registreret for et * • CVVi Lægemiddel.

(7)

Registrerings-Tidende for Vare og Fællesmærker. 43

LIPOJOOIN

Reg. 1924 Nr. 165. An­

meldt den 7. Februar 1924 Kl. 10^® af Gesellschaft fiir Che- mische Industri in Basel, kemisk Fabrikation, Basel i Schweiz, og registreret den 16. s. M.

Ordet; Llpojodltl, skrevet med hvide Bogstaver i et sort rektangulært Felt. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Februar 1911 registreret i Berne bl. a. for kun­

stige Farvestoffer. Det er her kun registreret for denne Vareart.

Reg. 1924 Nr. 166. Anmeldt den 7. Februar 1924 Kl. IP^ af Georg Bestie, A.-S., Vinhandel, København, og registreret den 16. s. M, Overkrop­

pen og Hovedet af en Mand, halvt i Profil, oven over en højre Arm i Rustning med en Marchalstav i Haanden. Forneden staar: Importé par Georg Bestie A/S København.

Tværs over Tekst og Billede fra nederste venstre Hj ørne til øverste højre Hjørne gaar en tyk Streg imel­

lem to tynde Linier. Mærket er kun registreret for ikke mousserende fransk Hvidvin.

t9>-

få/

f \

% \

; O R G B E S T L E ^ / s

K O B E N H A V N .

Reg. 1924 Nr. 167. Anmeldt den 24. Januar 1924 Kl. 11^^ af CHALLAND Olaf Borch, Vinhandel, København, og registreret den 16. Februar

s. A. Ordet: Challand. Mærket er kun registreret for Afholdsdrikke, Spirituosa, Vine, Likører og Mineralvande.

Reg. 1924 Nr. 168. Anmeldt den 31. Januar 1924 Kl. 11®' af Firmaet Dr. M. Albersheim, Fabrikation af og Handel med Par- fumer. Hoved- og Mundvand, kosmetiske Præparater og Sæber, Frankfurt a. M. i Tyskland, og registreret den 16. Februar s. A. Ordet:

Khasana. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. September 1905 registreret i Berlin den 28. Juli 1906 for Hoved- og Mundvand, Toiletvand, Sæbe, kosmetiske Præparater og Hudkræm. Anmeldelsen er senest fornyet den 22. Juni 1920. Den 1. April 1915 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til den her optrædende Anmelder.

(8)

44 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker.

B. Fornyelser, Udslettelser m. v.

Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 fra den 14. Februar 1924 at regne:

Reg. 1914 Nr. 66 Trojel & Meyer, København, Reg. 1914 Nr. 67 Alfred Olsen & Co., København,

Reg. 1914 Nr. 76 for Goriekewerke A.-G., Bielefeld i Tyskland, Reg. 1914 Nr. 81 Fahrzeugfabrik Eisenach, Eisenach i Tyskland, Reg. 1914 Nr. 82 Boston Blacking Co., A.-B., Helsingborg i Sverige, Reg. 1914 Nr. 83 samme,

Reg. 1914 Nr. 84 samme, Reg. 1914 Nr. 86 samme, Reg. 1914 Nr. 87 samme, Reg. 1914 Nr. 88 samme, Reg. 1914 Nr. 89 samme, Reg. 1914 Nr. 90 samme,

Reg. 1914 Nr. 92 W. Bahneke & Co., København.

Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser den 14. Februar 1924:

Reg. 1914 Nr. 68 Det Danske Petroleums-Aktieselskab, København,

Reg. 1914 Nr. 69 Ph. U. Strengberg & Co.'s Aktie-Bolag Jacobstad, København, Reg. 1914 Nr. 70 A.-S. The Danish Milk Cooler Comp., Ltd., København, Reg. 1914 Nr. 71 Det Danske Petroleums-Aktieselskab, København, Reg. 1914 Nr. 72 samme,

Reg. 1914 Nr. 73 samme, Reg. 1914 Nr. 74 samme,

Reg. 1914 Nr. 75 Compagnie Générale des Eaux Minérales du Neubourg, Paris i Frankrig,

Reg. 1914 Nr. 78 William Prym, G. m. b. H., Stolberg i Rheinland i Tyskland, Reg. 1914 Nr. 79 samme,

Reg. 1914 Nr. 80 A.-S. De forenede Gummi- og Luftringefabrikker, Schiønning &

Arve, København,

Reg. 1914 Nr. 85 Boston Blacking Co., A.-B., Helsingborg i Sverige, Reg. 1914 Nr. 91 samme,

Reg. 1914 Nr. 93 Corona Kid Manufacturing Company, Boston i de forenede Stater, Reg. 1914 Nr. 94 Aksel Wrisberg Hey, Ringe,

Reg. 1914 Nr. 95 Centro ved Hansen & Reumert, København,

og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring:

den 16. Februar 1924:

Reg. 1904 Nr. 72 Johansson & Carlander, Gøteborg.

Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker.

Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris al

50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder.

Udgiven af Registrator for Varemærker o g Mønstre. Bianco Lunos Bogtr., København.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Giatved Hydrat Kalk udført med røde Bogstaver, og saaledes at Ordet: Glatved staar i Bue over Indskriften: Djurlands Kalkværk Grenaa Telt.. Mærket er registreret

samt Mund- og Tandpræparater, Læder- og Skopudsningsmidler, Pudsemidler, Farver og Fernisser til Metaller, Træ, Papir og Sten, Blæk og Trykfarver samt bløde

Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4, Juni 1926 registreret i Paris for forarbejdede Huder og Skind, Gummi og lignende i Plader, Traade og Rør,

Mærket er registreret for alle Slags Korn, alle Slags Gryn, alle Slags Mel, Makaroni, Kræmpulver, Kød i frisk Tilstand, Kødekstrakt, Bouillonterninger, Suppetabletter,

dene: Master Dress skrevet saaledes, at Ordet: Master staar med hvide Bogstaver i et sort, rektangulært Felt, og Ordel: Dress nedenunder med Skri­.. veskrift,

ubearbejdet og halvforarbejdet Stand, ikke optaget i andre Klasser, i Klasse 6 for forarbejdede Artikler af vegetabilske eller animalske Raamaterialer (ikke optaget

Mærket er registreret for Midler i fast, plastisk og flydende Form til Blød- gøring, Konservering, Rensning, Farvning, Pudsning, Blankning, Polering, Lakering og

Mærket er registreret for Radioartikler og andre elektriske Artikler, derunder dog ikke galvaniske Elementer.. En skraatstillet, elektrisk