• Ingen resultater fundet

De historiske tidsskrifter i dag - og i morgen

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "De historiske tidsskrifter i dag - og i morgen"

Copied!
2
28
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

De historiske tidsskrifter i dag - og i m orgen

D an sk H istorisk Fællesråds konference

M ed støtte fra Statens Hum anistiske Forsk­

ningsråd afholdt D H F den 4. april 1992 en konference på K øbenhavns Universitet, Amager, om de historiske tidsskrifters ak tu ­ elle situation og om deres fremtid. B aggrun­

den for initiativet er en konstatering af, at tidsskrifterne i mange henseender har trange kår: de kæ m per om stort set sam m e marked, de kæ m per om de økonomiske midler, de kæm per for at få stof (ikke m indst anm eldel­

ser) i hus, de kæm per med en lang og dyr fremstillingsproces, - og de kæmper i et vist mål mod hin anden.

På konferencen, der havde 43 deltagere, var følgende tidsskrifter repræsenteret: 1066, Acta Archaeologica, Arbejderhistorie, Arkiv, Den Jyske Historiker, Fabrik og Bolig, Fortid og N utid, Fund og Forskning, Heraldisk Tidsskrift, Historie, Historisk Tidsskrift, J o u rn a le n , J o u r n a l of Danish Archaeology, N ordN ytt, Personalhistorisk Tidsskrift, Scan- dia, Scandinavian Economic review, Siden Saxo, U ddannelseshistorie, Zise og Årbog for Arbejderbevægelsens Historie. Desuden var der repræsentation for D A N D O K , Nordisk Forening for Videnskabelig Publicering, U n ­ dervisningsministeriets Forskningsafdeling og Statens H um anistiske Forskningsråd.

Konferencen behandlede følgende 5 temaer:

- Tidsskrifternes faglige indhold. Oplæg ved lektor Claus Bjørn, K øbenhavns Universi­

tet.

- Tidsskrifternes servicesider. Anmeldelser og debat. O plæ g ved overbibliotekar E r­

land Kolding Nielsen, Det kongelige Bi­

bliotek.

- Tidsskrifternes forskningsformidlcnde rol­

le. Oplæg ved redaktør Gitte Meyer.

- Produktion, ny teknik og økonomi. Oplæ g ved direktør Søren Nielsen, Infoplan.

- Tidsskrifternes fremtid. Oplæg ved redak­

tør Steen O usager, Siden Saxo.

Claus Bjørn betonede i sit oplæg tidsskrifternes paradigm eskabende og -bærende funktion og nævnte, at centrale historiske indsigter og faglige indsatser oftest ligger i tidsskriftsartik­

ler fremfor i disputatser. Det voksende antal historiske tidsskrifter skaber risiko for et op- splittet fagligt miljø og for indsnævring. Nye spændende discipliner finder ikke vej til de generelle tidsskrifter. Claus Bjørn betragter tidsskriftsartiklen som en særlig genre og m e­

ner således ikke, at det komprim erede speci­

ale hører hjemme i et tidsskrift. Claus Bjørn anbefalede en aggressiv redigering og d e b a t­

styring. Redaktionelt arbejde kræver stor ind­

sats med risiko for knubs, men er beklagelig­

vis ikke meriterende i forskersamfundet.

E rland K olding Nielsen analyserede i sit op­

læg servicesiderne i de tre »gamle« historiske tidsskrifter (Historisk Tidsskrift, Historie og Fortid og Nutid) og kunne bl.a. konkludere - at serviceapparatet 1970—1991 er ind­

skrænket.

- at den udenlandske dækning er tilfældig og beskeden

- at der er sket en udvidelse a f den nordiske dækning

- at kriterierne for udvælgelse af bøger til anmeldelse er uigennemskuelige

- at anmeldelserne viser store kvalitetsud- sving

- at abstracts og summaries mangler/savnes.

Erland Kolding Nielsen fremsatte afsluttende følgende »kætterske« konklusion: Hvis der cr overlapning i tidsskrifternes dækning og in­

gen spændinger mellem redaktionsmiljøerne, burde m an overveje en sammenlægning til eet større tidsskrift, der skulle komme 6 gange om året«.

Gitte M eyer koncentrerede sit oplæg om spørgsmålet: bliver forskningen i de historiske

225

(2)

tidsskrifter formidlet på en måde, der kan vække interesse? På bagg ru n d aflæ sning af 20 forskellige tidsskrifter kunne hun konkludere, at de fleste er »internt« skrevet, - tørt, teknisk og detaljeret. Det fængede de få gange, hvor en artikelforfatter knyttede an lil nutiden og perspektiverede emnet, så det kunne bruges til aktuel eftertanke og til at justere egne v u r­

deringer a f nutidige forhold. Til gengæld a d ­ varede Gitte M eyer historikerne mod at lade sig trække med a f den populærvidenskabelige bølge. Som forskningsjournalist kunne hun erfare, at h u m a n io ra er på vej ind i p roduk­

tionsverdenens varm e, og forudse, at histori­

kerne som andre h u m an ister vil blive udsat for pres til at sætte store spørgsmål på enkle formler, der kan videregives som objektive kendsgerninger. H v ad der er brug for er tværtimod en historisk forskning, som stiller spørgsmål til nutiden, og en formidling, der lægger op til debat i stedet for at fastslå facts.

Søren Nielsen informerede om desktop pu- blishing til pro duktion a f historiske tidsskrif­

ter og gennemgik i et plancheforedrag udstyr, anvendelse og perspektiver.

Steen Ousager indledte sit oplæg med en række betragtninger over den aktuelle situa­

tion for de historiske tidsskrifter, som han betegnede som kritisk. D er er for mange tids­

skrifter, deres økonomi er dårlig, de konkur­

rerer om tilskud og læsermarked, og meget af deres stof er tilfældigt og uinteressant. Det h æ nder f.eks. så godt som aldrig, at et histo­

risk tidsskrift får presseomtale. På denne bag­

g rund fremkom han med et forslag om en arbejdsdeling mellem et stærkt fagligt/viden­

skabeligt tidsskrift og et tilsvarende stærkt formidlingsfocuseret magasin å la History to- day.

Det faghistoriske tidsskrift skufle således erstatte (eller sam arbejde med) de tre »klassi­

ske« historiske tidsskrifter (Historisk T id s­

skrift, Historie, Fortid og Nutid). Det skulle have en temmelig høj udgivelsesfrekvens (4-6 hæfter om året), aktualitetsperspektiv, udfa­

rende redaktion, som skal sikre spændvidde i en faglig debat, bedre anmeldelser, forsk­

ningsoversigter og -temaer. Det fagformid- lende m agasin skulle udkom m e 6-8 gange årligt i god lay-out, med billeder, jo u rn a li­

stisk tilgang, aktuelle interviews, orientering om initiativer, større projekter og forsknings­

resultater, og ikke m indst med anmeldelser i form a f kort og præcis præsentation, så alle historisk interesserede far en chance for på eet sted at følge med i strøm m en a f publikatio­

ner.

Det vil være nødvendigt med ansættelse/

aflønning a f bladfaglig medarbejder, faghisto­

riker og evt. lay-outm edarbejder sam t at til­

knytte et redaktionspanel med »kontakterne i orden«. Det vil være naturligt via EF-midler at få de bedste artikler fra en årgang oversat til et hovedsprog og udgivet.

D iskussionen viste klart, at flertallet af kon­

ferencedeltagerne ser positivt på mangfoldig­

heden a f de historiske tidsskrifter, ligesom in­

gen a f de tre »klassiske« tidsskrifters redak­

tører ønsker at fusionere.

Diskussionen viste ligeledes klart, at der er interesse og behov for relancering og koordi­

nering a f tidsskrifternes læserservice, både hvad angår anmeldelser, forsknings- og andre faglige oversigter.

Selvom der er en vis tiltro til, at nogle af tidsskrifternes økonomiske problemer vil kunne afhjælpes a f nye tekniske hjælpemidler, m ener m an dog ikke, at tidsskrifterne vil kunne undvære støtte. Spørgsmålet om S ta­

tens Hum anistiske Forskningsråds tilskuds­

politik blev rejst under diskussionen, og her viste der sig fuldkommen enighed om, at der ikke bør anlægges kvantitative eller mekani­

ske kriterier for støtte, men at den skal bero på formål og kvalitet.

Konferencen afsluttedes med et forslag fra D H F om fælles folder eller hæfte, hvor hvert tidsskrift far en side til præsentation.

M ed konferencen er der taget et første skridt til en dialog og opgavekoordinering tidsskriftredaktionerne imellem. O g det er i g runden slet ikke så lidt!

Grethe Ilsøe Bem æ rk: D H F har udarbejdet en rapport fra konferencen. R apporten kan rekvireres, så langt oplag rækker, ved fremsendelse a f l 5 kr.

til portodækning (check eller frimærker) til D H F - Postboks 661 - Jagtvej 10 - 2200 K ø b en h av n N.

226

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Tager man således afsæt i den parallelle diskussion om borgernes relationelle behov, så synes det ifølge Hvidbogen at være et åbent spørgsmål, i hvilken grad fagprofessionelle

Selektionskurverne bliver med andre ord fladere, hvilket betyder, at det ikke bare er de små hummere, der slipper igennem trawlet med større maskestørrelse, men

Det nuværende DEFF-projekt ”Permanent adgang og adgang ved opsigelser – national arkivering baseret på Private LOCKSS Network (PLN)” skal, udover at kortlægge rettigheder

Det er nogle af de mange spørgsmål som de digitaliserede historiske bøger, fotografier og tidsskrifter på www.tekniskkulturarv.dk og www.ing.dk/danmarkshistorie kan hjælpe med

hed med de foregående år fordelt på at udgive tidsskrift (Fortid og Nutid) og digitalt nyhedsmedie og ressourcesite om historie (historie-online.dk) og på at være

Danmarks bedste historiske tidsskrift, Fortid og Nutid, fortsætter altså i fin stil og vil også fremover bestræbe sig på at være skriftet, hvor de rigtig gode, spæn­. dende

Federspiel, Per. af Dansk medicin-historisk Selskab, Medicinsk Historisk Selskab på Fyn og Jydsk medicinhistorisk Selskab. Franz Bier- ring, Tage Grodum, Einar

medlemmer, der ikke selv har kunnet være til stede ved årsmødet, og naturligvis også for andre.. Et andet nyt indslag i »Fortid og Nutid« er en oversigt over de historiske

Jensen, Jørgen Steen. Biskopsmynt från Medeltiden. De numismatiska biblioteken hos Magnus Gabriel De la Gardie och Elias Brenner.. Historiske tidsskrifter og

Dansk flyvemekaniker dræbt i faldskærmsudspring ved Go- teborg. Arbog for Dansk Etnologi og Folkemindevidenskab.. Medlemskontingent 100 kr. Redigeret af Bengt Hol- bek, Poul

Ganske vist frem går det ingen steder klart, hvor meget der er hentet fra W eism ann, idet m an konsekvent h a r undgået en­.. hver

Forhaabentlig vil disse Afhandlinger kunne tjene til Gavn for dansk lokalhistorisk Forskning i det genvundne Land og yde deres Bidrag til, at Sønderjyllands Byer

Nykritikken stagnerede ikke så meget fordi den gjorde noget 'forkert' ved teksterne som fordi den forsynde- de sig mod anden halvdel af buddet og for sjzldent ulejligede sig med

5 Opposition og Possings svar er publiceret i: Niels Thomsen: “Historien om Frk. Zahle – er det historie?”, Historisk Tidsskrift, bd. 353-358; Bir- gitte Possing: “Den

0735-1933 International Communications in Heat and Mass Transfer 0958-6946 International Dairy Journal.. 1755-599X International Emergency Nursing 1567-5769

I kan også lege en lille leg, hvor bør- nene på skift skal sige ”Hvem har spist af min grød/siddet på min stol/sovet i min seng” på samme måde som enten store bjørn,

Du kan bede barnet fortælle ud fra billederne i bogen, og du kan guide dit barn med spørgsmål (se spørgsmål på bagsiden)?. Lad barnet fortælle, hvad han eller hun synes

Men Pastor Severinsen var ikke blot den lærde Præst. Han skrev meget i Dagblade og Tidsskrifter, især om historiske.. Senere har han beredvilligt ført Ordet ved

missionen fandt at Deelingen efter denne plan var indrettet saa fordeelagtig som skee kunde, dersom ikke der havde forefaldet saadanne forhindringer som han troede endog ville

grafiske værk efter det andet lyset. Mange bliver trykt, andre ligger den dag i dag i arkivernes og bibliotekernes gemmer. Den følgende tid, romantikens tidsalder, interesserede

ren, førte til ringe selvtillid, ikke mindst ringe seksuel selvtillid.33 Opfattelsen af, at moralske skrupler, dårlig selvtillid og frygt kunne være årsag til impotens, blev delt

lysninger om dem mangler imidlertid, og heller ikke her fortæller Wilse noget om, hvornår de forskellige hændelser skal have fundet sted eller om de på nogen måde er relateret

»vigtigere Artikler i de lokale Tidsskrifter, der kan virke for samme Øjemed«. Men Fortid og Nutid var ikke ment som et mere bredt anlagt eller egentlig populærhistorisk