• Ingen resultater fundet

Ole Henrik Gjeruldsen: Defensjonsskipsordningen i Norge 1630-1704. (Forsvarsmuseets Småskrift nr. 28). Oslo, Forsvarsmuseet, 2002.

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Ole Henrik Gjeruldsen: Defensjonsskipsordningen i Norge 1630-1704. (Forsvarsmuseets Småskrift nr. 28). Oslo, Forsvarsmuseet, 2002."

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)

277 Kortere anmeldelser

Og så er bogen i øvrigt en glimrende introduktion til det spændende arbej- de, som den førnævnte tyske forskergruppe med Jan Peters som primus motor har udført i de senere år.

Peter Henningsen

OLE HENRIK GJERULDSEN: Defensjonsskipsordningen i Norge 1630-1704. For- svarsmuseets Småskrifter Nr. 28 Oslo. 237 sider. 50 NKR.

Klassificeringen som »småskrift« er noget misvisende. Der er tale om en bog på 237 tæt trykte sider. Forfatteren har været forsker ved Forsvarsmuseet i Oslo, og han er nu arkivar ved Riksarkivet. Afhandlingen er baseret på et massivt arkiv- materiale fra dette og fra Rigsarkivet i København. Og litteraturoversigten er stor og instruktiv – også hvad gælder den danske forskning. Defensionsskibs- ordninger kendes fra de fleste maritime magter i den merkantilistiske fase af deres udvikling. For Danmarks vedkommende forsøgtes de i 1623, 1636, 1671 og så sent som i 1776. Det var symptomatisk for sådanne merkantilistiske tiltag, at sigtet var vidt – og bredt. Staten havde behov for skibe, øvede søfolk og kano- ner til aflastning af orlogsflådens større og kraftigere armerede skibe. Skibene kunne beskytte handelsflåden i form af konvoj, og de kunne selv bide fra sig over for kapere og korsarer. Konstruktion og udrustning skabte beskæftigelse og købekraft. Og de store skibe kunne trænge ind i hollændernes import af varer fra fjernere markeder – i mangt og meget ligesom handelskompagniernes og saltkompagniernes skibe – og dermed spare de fordyrende mellemhandler- avancer og ædelmetalflugten.

Defensionsskibsordningerne var aldrig ens. De vægtedes varierende, alt efter de aktuelle politiske og økonomiske konjunkturer. For de helt eller delvist nor- ske ordningers vedkommende oprettedes de i 1630, i 1642 og i 1670 – og så for sidste gang i 1776. Forfatteren har efter alt at dømme udtømt sit norske og dan- ske arkivmateriale. Fremstillingen er unægtelig meget kildenær, og præget af ønsket om at få alle skibene med. Men derfor er den også så informativ. Netop ved som et konjunkturbarometer at følge defensionsskibsordningerne i vision og virkelighed kastes der værdifuldt lys ind over den flerstrengede norske øko- nomi og dens internationale konjunkturbetingethed. Bergen som stabelhavn for det rige Lofoten-fiskeri ville således strække sig langt over for statsmagtens ønsker om store armerede skibe, hvis byen til gengæld kunne sikre sig forret- tigheder for det livsvigtige salt fra Frankrig og Portugal – og dermed presse de mindre købstæder, de små ladesteder og den nordlandske almue. Østlandets købstæder med Kristiania i spidsen var derimod orienteret mod toldreduktioner på eksporten af tømmer til det nordvesteuropæiske marked. Man skal imidler- tid ikke forestille sig defensionsskibene i kamp med egentlige orlogsskibe. Sid- ste gang det skete var formentlig i slaget på Kolberger Heide i 1644, hvor nog- le store københavnske handelsskibe kæmpede fremme i linien sammen med Christian IV ombord på Trefoldigheden. Men et par norske defensionsskibe var dog med i Køge Bugt den 1. juli 1677, da Niels Juel hejsede det røde flag.

De parallelle danske ordninger overses ikke. Men de er ikke med, undtagen i korte karakteriserende bemærkninger. Tilløb til komparationer gøres ikke.

Men tilsvarende forsyndelser gør også danske historikere sig alt for ofte skyldige i. Så lad dette hvile til en anden og bedre gang. Og lad os i stedet glæde os over et lødigt og velkomment bidrag til vor fælles helstats historie.

Ole Feldbæk

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

at indføre parameteren forvent- ning om koreference er vi blevet sat i stand til at skelne mellem de prototy- piske refleksive situationer, de situationer der altid markeres med

Men altså, jeg tror ikke, der skete noget på et redaktionsmøde, som fik ind- flydelse på mit arbejde med Det Perfekte Menneske.. Vi lavede som sagt hver især vores

Når "Time out" så holder fotografiet af væren frem, og vi ser, at det forestiller ikke-væren, er det ikke ensbetydende med at teksten har blotlagt litteraturens

I denne artikel undersøger jeg, hvordan kravet om at minimere fysisk kontakt og sikre afstand mellem børnene på en skole medførte forandringer, som skabte både fysiske, sociale

Kinas oprustning kan sammenlig- nes med både Japans og USA’s i 1800-tallet, hvor deres militær også voksede i takt med, at begge disse lande udviklede sig til stormagter.. Ligesom

” Undervisningen iscenesættes gennem et didaktisk scenarie, hvor eleverne skal arbejde journalistisk med spil som emne og til slut producere klassens fælles online spilmagasin, som

Denne fortælling er ledelsen uden tvivl ikke interesseret i at opretholde eller skabe til at starte med, idet de selv mange gange udtrykker ønske om, at medarbejderne skal kunne

”Hvis det bliver tilfældet, så er der mange steder, hvor vi slet ikke behøver beskæftige os med facilities management mere,” sagde Thomas Færgeman – på samme tid spøgefuldt

Det er ikke min hensigt, og det giver heller ikke nogen mening, at gøre det til en dyd ikke at udvise rettidig omhu.. At tænke sig om og gøre sig umage er en dyd,

” Undervisningen iscenesættes gennem et didaktisk scenarie, hvor eleverne skal arbejde journalistisk med spil som emne og til slut producere klassens fælles online spilmagasin, som

Mens Margrethe Hald behandler et enkelt Omraade indenfor danske Textiler, væsentlig samlet om een Teknik, Kipperen, viser Fru Ellen Andersens populære og

den romanske bygning, jvf. Skulle undersøgelsen på et eller andet tidspunkt genoptages, ville det være spændende, at afdække en større flade her omkring... Noter:.

• Ud fra det samlede kendskabs- og tilfredshedsniveau blandt målgrupperne er det MEGAFON’s vurdering, at sammenkoblingen af projektets fire forskellige komponenter er en god og

The results for other pay in Denmark are from Bechmann (2011c) and is from an analysis of 39 listed companies in Denmark, with information based on the remunera- tion disclosed in

Der vil til udarbejdelse af lavskattetesten kunne søges inspiration i de historiske CFC-regler, L 99 (2001/2002) – Lov nr. maj 2002, hvor lavskattetesten blev objektiveret, således at

Aksjeselskapet Freia, fabrikation, Verksgaten 28, Oslo, Norge, tuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., København, klasse 30: kakao og chokolade, herunder

Sagprosaen defineres nemlig ganske vist på samme måde som de praktiske tekstarter ved, at den retoriske situation er konstitueret af en asymmetrisk kommunikationssituation,

SAS hadde ruter fra Oslo til Bergen og Nord-Norge, mens Braathens SAFE hadde Stavanger, midt-Norge og kystruten.. Det var til en viss grad åpnet opp for parallellkonsesjoner på

lordbundskravene er temmelig godt belyst. Der står gode bevoksninger på overordentligt forskelligartede jordty- per; men æren kommer tydeligvis lette- re til fuld

På baggrund af projektets analyse og diskussion kan vi nu konkludere på vores frem- satte problemformulering, hvor vi med et eksistenspsykologisk perspektiv har undersøgt

Et element fra forsøget i de to AF-regioner, som andre kan lade sig inspirere af, er den meget tidlige kontakt. I forsøget blev de ledige indkaldt til første møde allerede en eller

Tid fra samlivsbrud til kontakt med Statsforvaltningen fordelt på indsatstyper i ”Forældre sammen – hver for sig”. Anm.: Indledende: Alle, der har deltaget i en indledende samtale

Forældre, der indvilligede i at deltage i den øvrige del af under- søgelsen, fik 4-5 måneder efter at de havde påbegyndt sagen (for størstedelens vedkommende kort tid efter