• Ingen resultater fundet

1952 Nr. 4 AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "1952 Nr. 4 AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER"

Copied!
46
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

FO R

AKTIESELSKABER, FORSIKRINGSSELSKABER OG FORENINGER

UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HA ND EL, INDUSTRI OG SØFART

1952

Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i april måned

Nr. 4

Anmeldelserne angår følgende sel­

skaber:

(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­

delserne Andes).

A k t ie s e ls k a b e r . Aarhus Discontobank, 161.

Afholdsfolkenes Byggeselskab Køben­

havn, 155.

Aktieselskabet t il Udnyttelse a f de rust­

beskyttende Parker — Patenter i D an­

mark, 167.

Alaska Pelsim port, 163.

Allerups, M. P., Efterfølger, 167.

Alliance, E lek trisk Installations A ktiesel­

skab, 168.

Alliance, Installationsforretningen, Oden­

se, 165.

A llia n ce T ry k lu ft, 142.

Amagerbro, Boligm onteringen, i L ik v id a ­ tion, 165.

Andelsbanken, A. m. b. A., 170.

Andersen, Jobs. E., & Co., 144.

Andersen, Lau ritz, & Co., 143.

Andersen, P. A., 151.

Andersen, Søren, Horsens, 174.

Ankerstjerne, Johan, 171.

Appelsinos, 154.

Arbejdernes Fællesbageri, Assens, 171.

Arbejdernes Fællesbageri fo r Holbæk og Omegn, 170.

Arbejdernes Fællesbageri i Svendborg, 168.

Aristo, Porcelæn, Fajance og Stentøjfa­

brik, 156.

B.P. O lie-Kom pagniet (The BP. O il Com­

pany Ltd.), 162.

Banken fo r K o lin d og Omegn, 164.

Banken fo r Løgstør og Omegn, 169.

B e x h ill i L ik v id a tio n , 154.

Biokem, 167.

Blom , A., & Søn, 162.

Blom sterløg eksporten, Næstved, 154.

Boeg-Thomsen, S., 172.

Bolette — Lyngby, 152.

Boligm onteringen Amagerbro i L ik v id a ­ tion, 165.

Borealis Transports, 160.

Bretagne, Hotel, 174.

Broch, Axel, Kontantforretningen, 171.

Bruun, L. E., Export, 166.

Bryggeriet Sydfyn Faaborg, 165.

Brønderslev Træ last- og Jernhandel, 157.

Castor Skotøj en gros, 168.

Christensen, Brdr., Maskin- og Beholder­

fab rik, 147.

Christol, Handelscompagniet, i L ik v id a ­ tion, 159.

Cloétta, Brødr., 159.

Compacta i Lik v id a tio n , 161.

Consolidated D anish Butter Packing Co., The, 167.

Consolidated Danish Butter Packing Co., The, (T. & E. Plu m ), 149.

Copenhagen F ilm T rad ing Company, 158.

Copenhagen F ilm T rad ing Company i Lik v id a tio n , 174.

Copenhagen Preserved Butter Co., The, 166.

Copenhagen Preserved Butter Co., The, (T. & E. Plu m ), 149.

C ornic O il Company, 158.

Cours, la, Fa briker, 163.

Cykleforretningen Importøren Am ager­

brogade 32, 170.

D.K.M., Læ dervarefabriken, i Lik v id a tio n , 171.

Daells Varehus, 169.

Dampskibsselskabet Jyden, 155.

Dam pskibsselskabet Orion, 168.

Dampskibsselskabet Ærø, 170.

1

(2)

138 Danielsen, Otto, Rederiet, 142.

D anish D airies M ilk E xp o rt Co., 166.

D an ish D airies M ilk E xp o rt (T. & E.

P lu m ), 149.

D anish Islands Preserved Butter Com ­ pany, The, 166.

D anish Islands Preserved Butter Com ­ pany, The, (T. & E. P lu m ), 149.

Dansk Farve- & Ly stryk , 163.

Dansk F iltv a re fa b rik , 170.

Dansk Haardm etal, 165.

D ansk In d ustri Syndikat, Compagnie Madsen, 169.

Dansk Ingeniørforenings Hus, 173.

Dansk K o n tro lb o g fab rik, 171.

Dansk K o n tro lb o g fa b rik (Sp ecialtrykke­

rie t Koh-I-Noor), 150.

Dansk Laboratorieud styr, 175.

Dansk Lampeskærme Industri, 155.

Dansk Legetøjs F a b rik , 161.

Dansk M etal-Kunst, 159.

Dansk M oler Industri, 174.

Dansk P a p ir-In d u stri, 155.

Dansk U d s tillin g s Syndikat, 166.

Dansk W e llitfa b r ik , 161.

Danske Landm andsbank, Hypothek- Vekselbank, Den, 171.

Davum , 167.

Delta, Ejendom s-Aktieselskabet, 172.

Dircks, P., & Co., i L ik v id a tio n , 161.

D ju rsla nd s Frøavls-K om pag ni, 164.

Duen, Rederiet, 160.

Dyekjær, I. C. C., 165.

Ejendom saktieselskabet Delta, 172.

E j endom saktieselskabet Ibstrup-Parken II, 173.

Ejendom saktieselskabet J.A.K., 167.

Ejendom saktieselskabet Kastaniegaarden, 173.

Ejendom saktieselskabet Kretahus II, 174.

Ejendom saktieselskabet Langhuset, 164.

Ejendom saktieselskabet Strand lund i L ik ­ vida tion, 156.

Ejendom saktieselskabet Vestervang Nr.

'20 m. fl., 157.

Ejendom sselskabet a f 18. J u li 1930, 164.

Ejendom sselskabet Matr. Nr. 4 e & 4 f H vid ovre B y og Sogn, 173.

Ejendom sselskabet M atr. Nr. 169 a f U t­

terslev, 156.

E le k tris k In sta lla tio n s A ktieselskab A l l i ­ ance, 168.

E litex-h erreko n fektio n, 157.

E m ulsio n , 160.

Energi, Handelskom pagniet, 168.

E ntreprenør- og Byggefirm a Medano i L ik ­ vida tion, 173.

E ric a Handels- & Industri, 145.

E ric a P a p irv a re fa b rik , 156.

Esbjerg Farve- og L a k fa b rik , 155.

E sq u ire Antique, 154.

E x c lu s iv Pels, 160.

Fa lstergarn-Spinderiet, 142.

Faxe K a lkb ru d , 164.

Film teater-R eklam en (Dansk Kontrolbog­

fa b rik ), 172.

F I R E Reklam e (Dansk K on trolbogfabrik), 172.

Fjerntrafikken s Diesel Aktieselskab, 146.

Folketidendes Bogtrykkeri, 161.

Forenede Glasværker, De, 154.

Forenede Gum m i- og L u ftrin g efa b rik er, De, Schiønning & Arve (United Rubber and Pneum atic Tyre Co.), 160.

Form eta-Beton, 170.

Fotoram a, Aarhus, 162.

Frederikssund F is k e in d u s tri i L ik v id a ­ tion, 161.

Freyapaket, Rederiaktieselskabet, 163.

Friserbo, 167.

Gartnernes aktieselskab i Vejle, 142.

Gentofte M a n u fa ktu r Im port i L ik v id a ­ tion, 168.

G listrup, Otto, 155.

Globe, M a sk in fa b rik, i L ik v id a tio n , 160.

G lud & M arstrands Fa b riker, 159.

Graasten Bank, 171.

Grew, E. T., 169.

Gubbens Konservesfabriker, 155.

H. C. Ørstedsvej 50, 164.

Haderslev Træ lasthandel, 159.

Ham ola, Im port og Eksport, 157.

Han Herreders Aktie-Tøm m erhandel, 159.

Han Herreders Tøm m erhandel, 147.

Haderslev Creditbank, 155.

Hanco, 169.

Handelsaktieselskabet J.A.K., 167.

Handels-A/S Lacola, 163.

H andelsaktieselskabet E. Pedersen & N ie l­

sen, 167.

Handelscom pagniet C h risto l i L ik v id a ­ tion, 159.

Handelskom pagniet Energi, 168.

H andelskom pagniet Skandiopol, 170.

Handelskom pagniet Toronto, 160.

Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, , 172.

Hansborg, 158.

Hansborg (Haderslev Træ lasthandel), 146..

Hansen, C. C., 165.

Hansen, Edv. Storm, & Søn, 165.

Hansens, Chr., eftf., København, 153.

Haustrupsi Handels-Aktieselskab, 151.

Havnearbejdernes Aktieselskab i L ik v id a ­ tion, 169.

H elsin gør Fly tte fo rre tn in g og Møbelsned-- keri, 169.

Herdahl, S., 170.

Herlev Kom m unes Boligselskab, 175.

H jorth , H artm ann, 169.

H jø rrin g O dd-Fellow -Bygning, 162.

Hoffm anns, C a rl B., M a sk in fa b rik, Je rn — og M etalstøberi, 162.

HO KI, 155.

Holstebro Jern- og Staalforretning, 154.

Hornbæk Badehotel i L ik v id a tio n , 163.

Hotel Bretagne, 174.

H ved strup-Fløng Kom m unes Boligselskabc i L ik v id a tio n , 165.

(3)

139

I

I

H ygiejnisk Varemagasin, 172.

Høeg Hagen & Co., 168.

Ibstrup-Parken II, Ejendom saktieselska­

bet, 173.

Imerco, 170.

Importamosa, 170.

Importøren, Cykleforretningen, Amager­

brogade 32, 170.

Industribørster (Industrial Brushes Ltd.), 154.

Installationsforretningen Alliance, Oden­

se, 165.

Interpart, 155.

Investor, Aktieselskabet fo r Kapitalanlæg, 164.

Ishavet-Fiskeri, 162.

J.A.K., Ejendomsaktieselskabet, 167.

J.A.K., Handelsaktieselskabet, 167.

Jacobsen, Jens, Kolby Kaas i L ik v id a tio n , 154.

Jappe, Ivar, i L ik v id a tio n , 154.

Jensen, Brødrene, m anufaktur — trik o ­ tage, 169.

Jensen, Jørgen, ju n.’s Frugtcentral, 164.

Jota, Laboratoriet, 172.

Jyden, Dampskibsselskabet, 155.

Jysk Beklædning, 152.

Jølving, 169.

Jørgenspn, Hans og Schack, 165.

Jørgensens, Karl, Fru g tv in fa b rik , 149.

Kaffe Hag i Lik v id a tio n , 170.

Kargaard, A. P., 162.

Kastaniegaarden, Ejendomsaktieselskabet,

173. '

KELIC O , 168.

Klampenborggaard i Lik v id a tio n , 171.

Koh-I-Noor (Dansk K on trolbogfabrik), 171.

Koh-I-Noor, Specialtrykkeriet, 150.

Koh-I-Noor, Specialtrykkeriet (Dansk K ontrolbogfabrik), 172.

Kolding Fjorddam pere, 160.

K olding Laane- og Diskontokasse, 156.

Konservesfabriken Nordstjernen i L ik v i­

dation, 158.

Kontantforretningen Axel Broch, 171.

Kornerup, A., 172.

Kornerup, Jørgen, 171.

Krestensens, Anna, Tandteknik, Køben­

havn, 171.

Kretahus II, Ejendomsaktieselskabet, 174.

Kupferberg & Co., 149.

Kæ rlund Nordre B irk s Brændselsforsj'- ning (Omegnens K u lfo rretn in g ), 145.

København, A fholdsfolkenes Byggeselskab 155.

Københavns Cementstøberi og Flise fa b rik , 157.

Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft i L ik v id a tio n , 154.

Københavns fysiurgiske K lin ik (Special­

behandling a f rheum atiske Lid elser samt Gigtsygdomme i M uskler og Led) i Lik v id a tio n , 155.

Københavns mek. Net- og Garn F a b rik N. P. Utzon, 156.

Københavns Net- & G arnfab rik, 144.

Københavns Skefabrik, 164.

Københoved Brugsforening A. m. b. A., 160.

Laboratoriet Jota, 172.

Lacola, Handels-A/S, 163.

Lange, T., i Lik v id a tio n , 160.

Langhuset, Ejendom saktieselskabet, 164.

Larsen, Hans L., NyborgJernstøberi, 158.

Larsen, Niels, 170.

Lem vig Pavillonselskab, 172.

Levison, L., junr., 171.

L IM P IA , 162.' Loha ls Havn, 162.

Lohrer, C. B., i L ik v id a tio n , 168.

London F ilm Productions, 174.

Lu n d & Rasmussen, 161.

Lyck, H., & Co., 147.

Lyck, H., & Co. a f 1937, 160.

Lyhne, Theodor, 164.

Lyngby T e k stilfa b rik , 174.

Læ dervarefabriken D.K.M. i Lik v id a tio n , 171.

Løvens kemiske Fa b rik s H andelsaktiesel­

skab, 167.

Løvgren, K. C., og Co. under Konkurs, 173.

Madsen, Wiggo, K on fektionsfab rik, 164.

Maico of Scandinavia, 174.

Matr. nr. 2 go af Kastrup, 155.

Matr. Nr. 4 e & 4 f a f H vidovre By og Sogn, Ejendomsselskabet, 173.

Matr. Nr. 18 n og 18 og a f Gladsaxe, 153.

Matr. Nr. 169 a f Utterslev, Ejendom ssel­

skabet, 156.

Matr. Nr. 2558 af Udb. Kldb. Kvt. i L ik v i­

dation, 173.

Medano, Entreprenør- og Byggefirma, i L ik v id a tio n , 173.

Meyer, K nud Ph., i Lik v id a tio n , 159.

M ineralva ndsfabriken Sifon, 159.

Mogensen og Dessaus Væverier, 158.

Mokka, Restaurant, 155.

Moltkevejshave I, 166.

Moltkesvejshave II, 166.

Moltkesvejshave IX, 166.

M O NARCÅS, 148.

M ø ller Thomsen & Co., Ingeniører og E n ­ treprenører i L ik v id a tio n , 157.

Nakskov Flv -fin a n cierin g i L ik v id a tio n ,

156. “

9-B, 159.

Nielsen, A lfred, Haderslev, 145.

Nielsen, Geo B., 169.

Nielsen, N. C., København, 146.

N ord isk Blackings H olding, 144.

N ord isk Essens Fa b rik , 154.

N ord isk Handels-Hus, 163.

N ord isk K ryd d eri- og Kem ikalie-K om pag­

ni, 156.

Nordsjæ llands G alvanisering og Skarnbe- holderfabrik, 172.

l i

(4)

140 Nordstjernen, Konservesfabriken, i L ik v i­

dation, 158.

Nybroe, E., & Co. i L ik v id a tio n , 156.

Nye Industrigaard 1946, Den, 173.

Nærum S kjortefab rik, 170.

Nørrebros Messe, 147.

Nørre F lø d a l K rid t- og Kalkvæ rk, 157.

Odder B og trykkeri (Dansk K o n tro lb o g fa ­ b rik ), 171.

Odense Pro d u ktfo rretn in g , 175.

Odense R u teb ilstatio n , 158.

Odense Sporvej, 169.

Odense Tøm m ergaard (Robert Zebitz &

Co.), 162.

Olesens, A lfred , K o n fek tio n sfa b rik , 160.

Olsen, Goth, & Larsen, 143.

Omegnens K u lfo rretn in g , 157.

O rig in a l Danish. B u tter Preserving Co.,

The, 167. ‘

O rig in a l D anish B u tter Preserving Co., The, (T. & E. P lu m ), 149.

Orion, Dam pskibsselskabet, 168.

Pa ndru p og Omegns M ellem - og R e a l­

skole, 159.

Pa u la tim , 169.

Pedersen, E., & Nielsen, H andelsaktiesel­

skabet, 167.

Petersen, A rnold, Im port, 151.

Petersen & Jensen, Autom obiler, 159.

P ile h ø je n i L ik v id a tio n , 157.

Plantning sselskabet Leg ind Bjerge, 167.

Plexon P la s tic In d ustri i L ik v id a tio n , 158.

Plum , T., & E., 166.

Polack, James, 168.

Po ly fo to , 164.

Pop ulæ r Trikotage, 158.

P rio r, Axel, 161.

Provinsvæ rkstedernes Læderhandel, 163.

Radioshop, Søborg Hovedgade 169, 162.

Ravn, Rasm us, & Co., 172.

R ederiaktieselskabet Freyapaket, 163.

Rederiet Duen, 160.

Rederiet Otto Danielsen, 142.

Restaurant Mokka, 155.

Ringe M a s k in fa b rik og Jernstøb eri i L ik ­ vidation, 170.

Rødseth, E in a r B., 165.

Salt- & Brændselskom pagniet, 172.

Schleisner, H alvor, 161.

Schwartz, Inga Larsen, Porcelæ nsm aleri &

Brænderi, A telier, 156.

Sifon, M in eralva nd sfab riken , 159.

Silkeborg Østerport, 173.

Skagen-Paketterne, 160.

Skagensbo, 170.

Skandinavisk Handelskom pagni (Scandi­

navian T ra d in g Ltd.) i L ik v id a tio n , 160.

Skandiopol, Handelskom pagniet, 170.

Skjern T rikota g e-Farveri, 148.

Skjern og Omegns Samlestald, 162.

Slagelse Mæ lkekom pagni, 154.

Smith, Tage G., 174.

Sohazal Scan, 152.

S pecialtrykkeriet Koh-I-Noor, 150.

Specialtrykkeriet Koh-I-Noor, (Dansk K o n tro lb o g fa b rik ), 172.

S tillinge, Th. P., og Co., Tøm rerfirm aet, 148.

St. Kongensgade 69 i L ik v id a tio n , 160.

Stjerne-Magasinet (Jysk Beklædning), 152.

Strandlund, Ejendom saktieselskabet, i L ik v id a tio n , 156.

Superlative M a n u fa ctu re s Ltd., 167.

Survey M askin- & Skibsinspektion, 169.

Sydfyn, Bryggeriet, Faaborg, 165.

Sydjydsk Landm andsbank, 154.

Sydvestjydske Venstrepresse, Den, 168.

Systemex (Specialtrykkeriet Koh-I-Noor), 151.

Sæby Paketfart, 158.

T. T. S ilketryk, 143.

T e ifu n , 169.

Terracol, 156.

Toldbodm øllen, 155.

12-te Mai, 168.

T o -R Radio, 169.

Toronto, Handelskom pagniet, 160.

Totex i L ik v id a tio n , 173.

Transcandia, 175.

Transim ex, 150.

Tøm rerfirm aet Th. P. S tillin g e og Co., 148.

Tønder-Aktie-Bryggeri, 164.

Uglev Lerlejer, 174.

U lrik s h o lm og Ø rn feld t (Haustrups H a n ­ dels-Aktieselskab), 151.

Unika-Indbo, 162.

U nited D an ish Butter Preserving Co. Ltd.,

The, 166. ‘

United D anish B utter Preserving Co. Ltd., The (T. & E. P lu m ), 149.

Utzon, N. P., 144.

Valdnæsgaard, 173.

Value, 164.

Varde Bank, 165.

V ejle Dampvæveri, 162.

V ejle-Vandel-G rindsted Jernb ane-A ktie­

selskab, 167.

Venna, La, (H y g ie jnisk Varem agasin),

162. ‘ '

Vertex K onfektion, 175.

Vesterbro Træ lasthandel, Aarhus, 153.

Vestervang Nr. 20 m. fi., Ejendom saktie­

selskabet, 157.

Vestkystens Ejendom sselskab, 155.

V illem oes, J., K u lfo rretn in g , 154.

Vognsen, Brdr., M etalstøberi, 161.

V ordingborg Jernhandel, 171.

V orup G ørtleri- og M etalstøberi, 168.

Voss’s Ernst, Fa b rik , 160.

V ølund , 157.

W ejra, 169.

W ils o n & Co., Aalborg, 163.

W ils o n & Co., Aarhus, 163.

(5)

141 W ilso n & Co., København, 163.

W ilson & Co., Odense, 163.

W ilson & Co., Padborg, 163. _ W itex-M øbler i L ik v id a tio n , 159.

Ærø, Dampskibsselskabet, 170.

Ølgod Afholdshotel, 170.

Ølgod Eksportslagteri, 174.

Forsikringsselskaber.

A n d els-F orsik rin g sse lsk a b et F r e jr, 176.

Bauta, Dansk Svge- & Ulvkkes-Forsikring ,

176. * __

Codan, Forsikringsselskabet, 175.

Danmark, Indbrud styveriforsikrings - A k ­ tieselskabet, 175.

Dansk Svge- & Ulvkkes-Forsikring , Bauta,

176. - “

Fire Association of Ph ilad elp h ia, Lim ited U. S. A. Generalagenturet for Danmark,

176. __

Forsikringsselskabet Codan, 175.

Forsikringsselskabet Fæ llesvirke A. m. b.

A „ 175.

Frejr, Andels-Forsikringsselskabet, gensi­

digt, 176.

Gensidige b ran d forsikrin g for H olm sland kommune, Den, 175.

Indbrudstj'veriforsikrings - Aktieselskabet Danmark, 175.

Landboernes Forsikring sforening — gen­

sidig, 176.

Nord og Svd Forsikrings-Aktieselskab,

176. “

Reassurance-Compagniet Salamandra, 176.

Salamandra, Reassurance-Compagniet, 176.

Uhrmagernes gensidige F o rsik rin g mod Tab ved Indbrud, 176.

Foreninger.

Aktive Sælgeres Blad D. H. L. Hermes, De, 177.

A utogum m i-Forhandler-Foreningen 177.

Dansk Brandværns-Komite, 177.

Danske Handelsrejsende og repræsentan­

ters Landsforbund, 177.

Dansk Handelsrepræsentanters Understøt­

telses Selskab D ’hus, 177.

Foreningen fo r Trængendes Landophold, 176.

Husm oder-Hjælpens Korps, 177.

Kunstforeningen, 177.

Københavns Guldsm edeforening, 177.

Sam m enslutningen a f A u to m o b il-F a b ri­

kanter og Importører, 176.

Set. Johannes Logen Den faste Borg ved Alssund, 177.

Set. Johannes Logen Nordstjernen, 177.

St. Andreas Logen Louise, 176.

St. Johannes Logen Cim bria, 177.

St. Johannes Logen St. M artin, 176.

(6)

Aktieselskaber

U n d e r 28. m a r t s 1952 e r o p t a g e t i a k t i e s e l s k a b s - r e g i s t e r e t s o m :

R e g is t e r - n u m m e r 23.325: „ A l l i a n c e T r y k l u f t A / S “ , h v i s f o r m å l e r at f o r ­ h a n d le t r y k lu f t s a n læ g s a m t u d f ø r e r e p a r a t i o n e r p å o g in s t a l la t i o n e r a f s å d a n n e a n læ g . S e ls k a b e t h a r h o v e d ­ k o n t o r p å F r e d e r ik s b e r g ; d e ts v e d t æ g ­ t e r e r a f 14. j u n i 1951. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 22.000 k r ., f o r d e lt i a k t i e r p å 500 k r . A f a k t ie k a p it a le n e r in d b e t a lt 16.000 k r . ; d e t r e s t e r e n d e b e lø b in d b e t a le s in d e n 1. m a j 1952.

H v e r a k t ie g iv e r 1 s te m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t i e r b a r s t if t e r e , d e r fr e m d e le s m å tt e v æ re a k t io n æ r e r , f o r k ø b s r e t e f ­ t e r d e i v e d t æ g t e r n e s § 3 g iv n e r e g le r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e ls k a b e t s s t i f ­ t e r e e r: C i v i l i n g e n i ø r H a n s T a g e M ø l- g a a r d , F r e d e r i c i a g a d e 30, p r ø v e m e s t e r L e o V i n c e n t i u s L ø v g r e e n , K l i n t e m a r ­ k e n 108, m o n t ø r H o l g e r R a s m u s s e n , S et. P a u ls g a d e 9, la n d s r e t s s a g f ø r e r K a j O l a f H ø j l u n d C a r ls e n , A d m i r a l ­ g a d e 27, a lle a f K ø b e n h a v n , c i v i l ­ in g e n i ø r A x e l E m i l F l i n t , N y O r d r u p S id e a llé 5, C h a r l o t t e n lu n d , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y r e ls e n m e d fø r s t n æ v n t e s o m f o r m a n d . S e ls k a b e t te g n e s a f b e ­ s t y r e ls e n s f o r m a n d i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e ls e n ; v e d a f h æ n ­ d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y r e ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.326: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t F a l s t e r g a r n - S p i n d e r i e t “ , h v is f o r m å l e r at d r i v e f a b r i k a t io n . S e l­

s k a b e t b a r h o v e d k o n t o r i N y k ø b i n g F a ls t e r ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 15. m a r t s 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 500.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 1000 o g 5000 k r . A k t i e k a p i t a l e n e r f u l d t i n d ­ b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r ­ d ie r . H v e r t a k t ie b e lø b p å 1000 k r . g iv e r 1 s te m m e e f t e r 2 m å n e d e r s n o ­ t e r in g s t id . A k t ie r n e l y d e r p å ih æ n d e ­ h a v e r e n . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ ­ r e r n e s k e r i „ B e r l i n g s k e T i d e n d e “ o g v e d a n b e f a le t b r e v t i l d e n o t e r e d e a k ­ t io n æ r e r . S e ls k a b e t s s t if t e r e e r: D i ­ r e k t ø r H a n s H a a k o n B r u n o K ø n g v e d , N y g a a r d s v e j 4, b o e t e f t e r a f d ø d e f a ­ b r i k a n t G u n n a r J æ g e r , R e v e n t lo w s - g a d e 12, b e g g e a f K ø b e n h a v n , o v e r læ g e

H a n s K r i s t i a n S ø re n s e n , E j v in d s v e j 42, C h a r lo t t e n lu n d . B e s t y r e ls e : N æ v n ­ te H . H . B . K ø n g v e d , H . K . S ø r e n s e n s a m t f r u O lg a M a r g a r e t a L in n e a J æ ­ g e r, V ig g o R o t h e s v e j 18, C h a r lo t t e n ­ lu n d . D ir e k t ø r : L u d v i g A r n e O le O ls e n , N y k ø b i n g F . S e ls k a b e t te g ­ n e s a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f t o d i r e k t ø r e r i f o r ­ e n in g e lle r a f en d i r e k t ø r i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e ls e n ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f m in d s t h a lv d e le n a f b e ­ s t y r e ls e n s m e d le m m e r e lle r a f to m e d ­ le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g m e d e n d i r e k t ø r . P r o k u r a e r m e d d e lt : L u d v i g A r n e O le O ls e n o g H a a k o n K ø n g v e d h v e r f o r sig .

R e g is t e r - n u m m e r 23.327: „ R e d e r i e t O t t o D a n i e l s e n A / S “ , h v is f o r m å l e r at d r iv e r e d e r iv ir k s o m h e d . S e ls k a b e t b a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d ­ tæ g te r e r a f 18. f e b r u a r 1*952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 1.500.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 2500, 10.000 o g 50.000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t i n d ­ b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r ­ d ie r . H v e r t a k t ie b e lø b p å 2500 k r . g i v e r 1 s te m m e e f t e r 3 m å n e d e r s n o ­ t e r in g s t id . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e ls k a b e t s s t i f ­ t e r e e r: S k ib s r e d e r O t t o L u d v i g E r ­ h a r d D a n ie ls e n , f r u E t l y D a n ie ls e n , b e g g e a f M e r ia n v e j 21, o v e r r e t s s a g ­ f ø r e r A a g e E i n a r S c h w a r t z N e e r g a a r d , S t r a n d v e j 165, a lle a f H e lle r u p , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y r e ls e n . D ir e k t i o n : O. L . E . D a n ie ls e n . S e ls k a b e t te g n e s -— ■ d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t ­ s æ t n in g a f fa s t e je n d o m — a f d e n s a m le d e b e s t y r e ls e e lle r a f d i r e k t i o ­ n e n .

R e g is t e r - n u m m e r 23.328: „ G a r t n e r ­ n e s a k t i e s e l s k a b i V e j le A / S “ , h v is f o r ­ m å l e r at d r iv e e n t r e p r e n ø r f o r r e t n in g m e d u d f ø r e ls e a f a l s la g s g a r t n e r ­ a r b e j d e o g le v e r a n c e r h e r t i l s a m t h a n ­ d e l m e d g a r t n e r ip r o d u k t e r . S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i V e jle ; d e ts v e d t æ g ­ t e r e r a f 11. d e c e m b e r 1951 o g 10.

m a r t s 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 25.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 100, 500, 5000 o g 10.000 k r . A k t i e ­ k a p i t a le n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n -

(7)

ta n t, d e ls p å a n d e n m å d e . H v e r t a k ­ t ie b e lø b p å 100 k r . g iv e r 1 s te m m e ; d o g at in g e n a k t io n æ r k a n a fg iv e fle r e e n d 3 s te m m e r. A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . O v e r d r a g e ls e a f a k t ie r k a n k u n sk e m e d b e s t y r e ls e n s s a m ty k k e . N å r en a k t ie in d d r a g e s u n d e r d ø d s b o b e ­ h a n d lin g , k o n k u r s , a k k o r d e lle r l i k v i ­ d a t io n e lle r g ø re s t i l g e n s ta n d f o r u d ­ læ g e r a k t ie n i n d l ø s e li g e ft e r d e i v e d t æ g te r n e s § 3 g iv n e r e g le r . B e ­ k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v . S e ls k a b e ts s t if t e r e e r:

„ G a r t n e r e s k o o p e r a t iv e f o r r e t n in g i V e jle A . m. b. A . “ , g a r t n e r M a r in u s H a n s e n , g a r t n e r K r is t i a n H a n s e n , a lle a f V e jle . B e s t y r e ls e : N æ v n t e M . H a n ­ sen, K . H a n s e n s a m t g a r t n e r J e n s L y d e r J e n s e n , g a r t n e r E j v i n d A n t o n - sen , g a r t n e r G u n n a r B u c h J a c o b s e n , a lle a f V e jle . F o r r e t n in g s f ø r e r : N æ v n te M . H a n s e n . S e ls k a b e t te g n e s a f tre m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa st e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.329: „ T . T . S i l k e t r y k A / S “ , h v is f o r m å l e r at d r iv e s il k e t r y k k e r i o g d e r m e d b e s læ g te t v ir k s o m h e d . S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n ­ t o r i H e lle r u p , G e n t o ft e k o m m u n e ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 11. m a r t s 1952.

D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 20.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 100, 500 o g 1000 k r . A k t ie k a p it a le n e r f u ld t i n d ­ b e ta lt, d e ls k o n t a n t , d e ls p å a n d e n m å d e . H v e r t a k t ie b e lø b p å 100 k r.

g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e ly d e r p å n a v n . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e fte r I d e i v e d t æ g te r n e s § 3 g iv n e r e g le r . I D e tte g æ ld e r o g så n å r a k t ie r f o r e lig - I g e r i en a k t io n æ r s k o n k u r s b o e lle r g ø re s t i l g e n s ta n d f o r r e t s f o r f ø lg n in g . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e fa le t b re v . S e ls k a b e ts s t i f ­ te re e r: F a b r ik a n t B j a r n e R i c h a r d D a h l, f r u E l l a M a r ie D a h l, b e g g e a f C h a r lo t t e n lu n d v e j 10, H e lle r u p , p r o ­ k u r is t T o m B e h r e n s , G la d s a x e M ø ll e ­ v e j 48, K ø b e n h a v n . B e s t y r e ls e : N æ v n ­ te B. R . D a h l, T . B e h r e n s s a m t a f d e ­ lin g s le d e r H a r r y A lb e r t G e o r g B u s se , S ø n d e r s ø v e j 33 B , G e n to fte . S e ls k a b e t te g n e s — d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n d o m — a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g .

U n d e r 29. m a r t s e r o p ta g e t so m : R e g is t e r - n u m m e r 23.330: „A /S G o th . O l s e n & L a r s e n “ , h v i s f o r m å l e r at d r iv e h a n d e l, a g e n t u r v ir k s o m h e d og e n h v e r e ft e r b e s t y r e ls e n s s k ø n i f o r ­ b in d e ls e d e r m e d s tå e n d e v ir k s o m h e d s å v e l i in d l a n d s o m u d la n d . S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i G e n t o ft e k o m m u n e ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 20. d e c e m b e r 1951. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 31.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 o g 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t i n d ­ b e ta lt, d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r ­ d ie r . H v e r t n o t e r e t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e ly d e r p å n a v n . V e d s a lg a f a k t ie r h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e ft e r d e i v e d ­ tæ g te rn e s § 4 g iv n e r e g le r . B e k e n d t ­ g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n ­ b e fa le t b re v . S e ls k a b e ts s t if t e r e e r: D i ­ r e k t ø r G o t h a r d t K u r t B ø r g e T o r p O l ­ sen , f r u B a r b r o O ls e n , b e g g e a f E lle - g a a r d v æ n g e 7, G e n t o ft e , d i r e k t ø r J ø r ­ g e n L a r s e n , f r u Y l v a A n n e - M a r ie L a r ­ sen , E in a r s v e j 41, b e g g e a f L y n g b y . B e s t y r e ls e : N æ v n t e G. K . B . T . O ls e n , J. L a r s e n s a m t la n d s r e t s s a g f ø r e r K a j H a n s Q v is t L u n d , P e t e r B a n g s v e j 86, K ø b e n h a v n . D ir e k t i o n : N æ v n t e G. K . B. T . O ls e n , J. L a r s e n . S e ls k a b e t te g ­ n es a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d i r e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y re ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.331: „ L a u r i t z A n d e r s e n & C o . A / S “ , h v is f o r m å l e r at d r iv e h a n d e l. S e ls k a b e t h a r h o v e d ­ k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 29. f e b r u a r 1952. D e n t e g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 160.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r d ie r . H v e r t a k t ie b e lø b p å 1000 k r . g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e l y ­ d e r p å n a v n . A k t ie r n e e r ik k e o m s æ t­

n in g s p a p ir e r . B e k e n d t g ø r e ls e t il a k ­ t io n æ r e r n e s k e r i „ B e r l in g s k e T i d e n ­ d e “ e lle r v e d b r e v . S e ls k a b e ts s t if t e r e e r: G r o s s e r e r O tt o F r e d e r i k C h r i s t ia n L a g e , J a g t v e j 207, g r o s s e r e r W i l l i a m B il le , W ille m o e s g a d e 4, la n d s r e t s s a g ­ f ø r e r S v e n d A a g e A n d r e a s e n , R e v e n t - lo w s g a d e 12, a lle a f K ø b e n h a v n , g r o s ­ s e r e r K n u d B ir k e d a l, K ild e v æ ld s v e j 22, H o lt e , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y r e l­

sen . D ir e k t i o n : N æ v n t e O. F . C. L a g e , K . B ir k e d a l. S e ls k a b e t te g n e s a f to

(8)

m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d i r e k t ø r ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y r e ls e .

U n d e r 2. a p r i l e r o p ta g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23.332: „ J o h s . E . A n d e r s e n & C o . A / S “ , h v i s f o r m å l e r f a b r i k a t i o n o g h a n d e l. S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d ­ tæ g te r e r a f 10. m a r t s 1952. D e n te g ­ n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 100.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 1000 k r . A k t i e k a p i ­ t a le n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r a k t ie g i­

v e r 1 s te m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . A k t ie r n e e r ik k e o m s æ t n in g s p a p ir e r . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r t i l ik k e - a k - t i o n æ r e r — b o r t s e t f r a o v e r g a n g v e d a r v — h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r ­ k ø b s r e t e f t e r d e i v e d t æ g t e r n e s § 3 g iv n e r e g le r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t i o ­ n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e l­

s k a b e t s s t if t e r e e r: D i r e k t ø r J o h a n n e s E v a l d A n d e r s e n , S m a k k e g a a r d s v e j 127, G e n t o ft e , p r o k u r i s t T o r b e n E v a l d A n ­ d e r s e n , H o l la n d s v e j 27, L y n g b y , d i r e k ­ t ø r F i n n D a v i d J a c o b s e n , F r im e s t e r v e j 53, d i r e k t ø r S v e n d T y g e H a n s e n , O x ­ f o r d A l l é 14, b e g g e a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y r e ls e n . D ir e k t ø r : N æ v n t e S. T . H a n s e n . S e ls k a b e t te g n e s a f d i r e k t ø r e n i f o r e n in g m e d to m e d ­ le m m e r a f b e s t y r e ls e n e lle r a f t r e m e d ­ le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g ; v e d a f h æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y r e ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.333: „ N o r d i s k B l a c k i n g s H o l d i n g A / S “ , h v i s f o r m å l e r a t d r i v e in v e s t e r in g s - o g f i n a n c i- e r i n g s v i r k s o m h e d v e d e g n e e lle r lå n t e m i d l e r s å s o m a n b r in g e ls e a f d is s e v e d lå n i e l le r k ø b a f fa s te e je n d o m m e , lø s ø r e , p a n t e b r e v e , k ø b e k o n t r a k t e r e l le r a n d e n in v e s t e r in g s - o g u d lå n s ­ v ir k s o m h e d o g i ø v r i g t e n h v e r a n d e n v ir k s o m h e d i t i l k n y t n i n g h e r t il . S e l­

s k a b e t , d e r t i d l i g e r e h a r v æ r e t r e g i­

s t r e r e t u n d e r n a v n e t : „ E j e n d o m s s e l­

s k a b e t M a t r . N r . 169 a f U t t e r s le v A / S “ ( re g .- n r . 1 7 .5 4 9 ), h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 1.

a p r i l 1943 m e d æ n d r i n g e r s e n e s t a f 4.

d e c e m b e r 1951. D e n t e g n e d e a k t i e k a ­ p i t a l u d g ø r 200.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 o g 2000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u l d t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls j a n d r e v æ r d ie r . H v e r t 1 a k t ie b e lø b p å

500 k r . g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . O v e r d r a g e ls e a f a k t ie r k a n k u n s k e m e d b e s t y r e ls e n s s a m t y k k e . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r i „ B e r l i n g s k e T i d e n d e “ e lle r v e d a n ­ b e f a le t b r e v . B e s t y r e ls e : F r u E m m a J o h a n n e P e d e r s e n , P r i o r s v e j 1, r e d a k ­ t ø r K a j E j n a r S e ie r L a r s e n , K le in s g a d e 2, la n d s r e t s s a g f ø r e r K n u d L u n d T h o f t , A m a g e r t o r v 9, a lle a f K ø b e n h a v n . D i ­ r e k t io n : N æ v n t e E . J . P e d e r s e n . S e l­

s k a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e ­ s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f d ir e k t ø r e n i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e l­

se n ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y ­ re ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.334: „A /S N . P . U t z o n “ , h v i s f o r m å l e r a t d r iv e f a b r i ­ k a t io n a f o g h a n d e l m e d f is k e n e t o g a n d r e a r t i k l e r t i l b r u g v e d f is k e r i.

S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r p å F r e d e ­ r ik s b e r g ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 22. fe ­ b r u a r 1952. D e n t e g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 2.000.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 500, 1000 o g 10.000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i v æ r d ie r . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 s te m m e e f t e r 1 m å n e d s n o t e ­ r in g s t i d . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . E n ­ h v e r o v e r g a n g a f a k t ie r k a n k u n s k e m e d s a m t y k k e f r a s a m t lig e ø v r ig e a k ­ t io n æ r e r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ ­ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e ls k a ­ b e ts s t if t e r e e r: C i v i l i n g e n i ø r G u s ta v E r i k A d o l p h K ä h le r , K o r s ø r , d i r e k t ø r H a n s J ø r g e n U t z o n , M o lt k e s v e j 31,

„ A / S K ø b e n h a v n s m e k . N e t- & G a r n ­ f a b r i k , N . P . U t z o n “ ( re g .-n r. 1 1 .6 4 5 ), M a r ie n d a ls v e j 55, a lle a f K ø b e n h a v n . B e s t y r e ls e : N æ v n t e G. E . A . K ä h le r , H . J. U t z o n s a m t fh v . f o r p a g t e r T h o r v a l d S ig u r d K ä h le r , F u g le v a d s v e j 17, K g s . L y n g b y , f r u E l l a U t z o n , M o lt k e s v e j 31, K ø b e n h a v n , h ø je s t e r e t s s a g f ø r e r d r . ju r . B e r n t R u b e n H a n s e n H je jle , V a le u r s - v e j 5, H e lle r u p . D ir e k t i o n : N æ v n t e G.

E . A . K ä h le r , H . J . U t z o n . S e ls k a b e t t e g n e s a f d i r e k t io n e n e lle r — d e r u n ­ d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m — a f t o m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g . E n e p r o k u r a e r m e d d e lt : G u s t a v E r i k A d o l p h K ä h le r o g H a n s J ø r g e n U t z o n .

R e g is t e r - n u m m e r 23.335: „ A / S K ø ­ b e n h a v n s N e t - & G a r n f a b r i k “ , h v is

(9)

f o r m å l e r at d r iv e f a b r i k a t io n o g h a n ­ d e l m e d fis k e n e t. S e ls k a b e t, d e r t i d l i ­ g e re h a r v æ re t r e g is t r e r e t u n d e r n a v ­ n e t: „ A / S K ø b e n h a v n s m e k . N e t- og G a r n F a b r i k , N . P . U t z o n “ (re g .-n r.

11.645), h a r h o v e d k o n t o r p å F r e d e ­ r ik s b e r g ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 18. a p r i l o g 9. m a j 1932 m e d æ n d r in g e r s e n e s t a f 21. f e b r u a r 1952. D e n t e g n e d e a k ­ t i e k a p i t a l u d g ø r 324.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 4000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r d ie r . H v e r a k t ie g iv e r 1 s te m m e e ft e r 3 m å n e d e r s n o t e r in g s t id . A k t ie r n e s k a l ly d e p å n a v n . V e d o v e r ­ d r a g e ls e a f a k t ie r — b o r t s e t f r a o v e r ­ g a n g t i l e n k e e lle r li v s a r v i n g e r — h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e fte r d e i v e d t æ g te r n e s § 2 g iv n e r e g le r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d b re v . B e s t y r e ls e : C i v i l i n g e n i ø r G u s ta v E r i k A d o lp h K a h le r , K o r s ø r , h ø je s t e r e t s s a g fø r e r , d r . ju r. B e r n t R u ­ b e n H a n s e n H je jle , A m a g e r t o r v 24, d i ­ r e k t ø r H a n s J ø r g e n U t z o n , f r u E l l a U t ­ z o n , b e g g e a f M o lt k e s v e j 31, a lle a f K ø b e n h a v n , fh v . f o r p a g t e r T h o r v a ld S ig u r d K a h le r , F u g le v a d s v e j 17, K g s . L y n g b y . D ir e k t i o n : N æ v n t e G. E . A . K a h le r , H . J . U t z o n . S e ls k a b e t te g n e s

— d e r u n d e r v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t ­ s æ t n in g a f fa st e je n d o m — a f to m e d ­ le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g . E n e ­ p r o k u r a e r m e d d e lt : H a n s J ø r g e n U t ­ z o n .

U n d e r 3. a p r i l e r o p ta g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23.336: „ K æ r l u n d N o r d r e B i r k s B r æ n d s e l s f o r s y n i n g A/S (A/S O m e g n e n s■ K u l f o r r e t n i n g ) “ . U n ­ d e r d e tte n a v n d r iv e r „ A / S O m e g n e n s K u l f o r r e t n i n g “ t i l l i g e v ir k s o m h e d so m b e s te m t i d e tte s e ls k a b s v e d tæ g te r, h v o r t i l h e n v is e s (re g .-n r. 2 2.012).

R e g is t e r - n u m m e r 23.337: „ E r i c a H a n d e l s - & I n d u s t r i A / S “ , h v is fo r m å l e r at d r iv e h a n d e l, f a b r i k a t io n e lle r a n d e n i f o r b in d e ls e d e r m e d s tå e n d e v ir k s o m h e d . S e ls k a b e t, d e r t i d li g e r e h a r v æ re t r e g is t r e r e t u n d e r n a v n e t:

„ E r i c a P a p i r v a r e f a b r i k A / S “ ( re g .-n r.

13.414), h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n ­ h a v n ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 6. m a r ts 1935 m e d æ n d r in g e r se n e s t a f 25. fe ­ b r u a r 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 75.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å

500 o g 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls p å a n d e n m å d e . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g i­

v e r 1 ste m m e . A k t ie r n e s k a l ly d e p å n a v n . V e d s a lg a f a k t ie r h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e f t e r d e i v e d ­ tæ g te rn e s § 3 g iv n e r e g le r . B e k e n d t g ø ­ r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a ­ le t b r e v . B e s t y r e ls e : G r o s s e r e r T h o ­ m a s S k a t - R ø r d a m , f r u E ls e M a r ie V a l ­ b o r g S k a t - R ø r d a m , b e g g e a f V e s t r e B o u le v a r d 11, la n d s r e t s s a g f ø r e r A x e l E d v a r d S p e r lin g , T o r d e n s k j o ld s g a d e 1, a lle a f K ø b e n h a v n . D ir e k t i o n : N æ v n t e T . S k a t - R ø r d a m . S e ls k a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f d ir e k t ø r e n a le n e ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e . E n e p r o k u r a e r m e d d e lt : E r i k V i t a l i u s B ir n b a u m .

U n d e r 5. a p r i l e r o p ta g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23.338: „ A / S A l ­ f r e d N i e l s e n , H a d e r s l e v “, h v is f o r m å l e r at d r iv e h a n d e l m e d a u t o m o b ile r , r e s e r v e d e le , t i lb e h ø r , g u m m i, o lie , b e n z in o g ø v r ig e t i l en a u t o m o b i lf o r ­ r e t n in g s æ d v a n lig e h ø r e n d e h a n d e ls ­ a r t i k l e r s a m t r e p a r a t io n s v æ r k s t e d f o r m o t o r k ø r e t ø j e r . S e ls k a b e t h a r h o v e d ­ k o n t o r i H a d e r s le v ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 12. d e c e m b e r 1951. D e n t e g n e d e a k ­ t i e k a p i t a l u d g ø r 22.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t n o t e r e t a k t ie b e ­ lø b p å 1000 k r . g iv e r 1 ste m m e . A k ­ t ie r n e ly d e r p å n a v n . A k t ie r n e k a n f r i t o m s æ tte s m e lle m s t if t e r n e o g k a n f r i t o v e r g å t i l d is s e s æ g te fæ lle o g b ø r n , iø v r ig t h a r b e s t y r e ls e n , s u b s id iæ r t d e n n e s e n k e lt e m e d le m m e r f o r k ø b s r e t e ft e r d e i v e d t æ g te r n e s § 5 g iv n e r e g ­ le r. B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r e n te n i „ J y d s k e T i d e n d e “ o g d a g ­ b la d e t „ H e j m d a l “ e lle r v e d a n b e f a le t b r e v . S e ls k a b e ts s t if t e r e e r: G r o s s e r e r J o h a n n e s L a r s e n , K o ld in g , a u t o m o b il­

f o r h a n d l e r A l f r e d N ie ls e n , H a d e r s le v , d i r e k t ø r K n u d S k if t e r A n d e r s e n , A a b e n r a a , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y r e l­

sen . A d m . d ir e k t ø r : N æ v n t e A . N i e l ­ sen . S e ls k a b e t te g n e s a f d e n a d m i n i ­ s t r e r e n d e d i r e k t ø r a le n e e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y re ls e .

(10)

U n d e r 4. a p r i l e r o p ta g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23.339: „ A k t i e s e l ­ s k a b e t H a n s b o r g ( H a d e r s l e v T r æ l a s t ­ h a n d e l ) “ , h v i s f o r m å l e r at d r iv e s a v ­ v æ r k o g f a b r i k a t io n a f t r æ v a r e r s a m t h a n d e l m e d t ø m m e r , t r æ o g b y g n in g s ­ m a t e r ia le r . S e ls k a b e t , d e r t i d li g e r e h a r v æ re t r e g is t r e r e t u n d e r n a v n e t „ A k ­ t ie s e ls k a b e t „ H a n s b o r g “ “ ( re g .-n r.

5 5 7 3 ) , h a r h o v e d k o n t o r i H a d e r s le v ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 16. m a r t s 1901 m e d æ n d r in g e r s e n e s t a f 23. j u l i 1951. D e n te g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 420.000 k r ., f o r d e lt i a k t i e r p å 200, 800 o g 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r d ie r . H v e r t a k t ie b e lø b p å 200 k r . g iv e r 1 s te m m e e f t e r 4 m å n e ­ d e r s n o t e r in g s t id . A k t ie r n e l y d e r p å ih æ n d e h a v e r e n . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r i „ D a n n e v i r k e “ . B e s t y r e ls e : L a n d s r e t s s a g f ø r e r A n d r e a s R a s m u s s e n T h u l s t r u p ( f o r m a n d ) , k ø b ­ m a n d A n t o n G e o r g C a r l H u n d e v a d t ( n æ s t f o r m a n d ) , b a n k d ir e k t ø r C h r i ­ s t ia n J ø r g e n s e n , g r o s s e r e r H o lg e r H a n s e n , f u ld m æ g t ig P e t e r D im s , a lle a f H a d e r s le v , r e p r æ s e n t a n t K a r l T h e o ­ d o r A d o l f J e n s e n , L y g t e n 65, K ø b e n ­ h a v n . D i r e k t i o n : M a r iu s J e n s T h o m ­ se n , H a d e r s le v . S e ls k a b e t te g n e s a f b e s t y r e ls e n s f o r m a n d e l le r n æ s t f o r ­ m a n d h v e r f o r s ig i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e ls e n e lle r i f o r e n in g m e d e n d i r e k t ø r ; v e d a f h æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f b e s t y ­ r e ls e n s f o r m a n d e lle r n æ s t f o r m a n d h v e r f o r s ig i f o r e n i n g m e d et m e d ­ le m a f b e s t y r e ls e n o g e n d ir e k t ø r .

R e g is t e r - n u m m e r 23.340: „ F j e r n t r a ­ f i k k e n s D i e s e l a k t i e s e l s k a b “, h v i s f o r ­ m å l e r at d r iv e h a n d e l, a u t o s e r v ic e , f a b r i k a t i o n s a m t r e p a r a t i o n a f m o t o r ­ v o g n e o g d ie s e lm o t o r e r . S e ls k a b e t , d e r t i d l i g e r e h a r v æ r e t r e g is t r e r e t u n d e r n a v n e t „ A k t ie s e l s k a b e t P e t e r ­ s e n o g J e n s e n , A u t o m o b i l e r “ ( re g .-n r.

2 0 .3 9 2 ), h a r h o v e d k o n t o r i H a r le v ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 15. a p r i l 1947 m e d æ n d r in g e r s e n e s t a f 24. j a n u a r o g 25. m a r t s 1952. D e n t e g n e d e a k t i e ­ k a p i t a l u d g ø r 100.000 k r ., f o r d e lt i a k ­ t i e r p å 500, 2000 o g 5000 k r . A k t i e ­ k a p i t a le n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r d ie r . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 s te m m e e f t e r 2 m å n e d e r s n o t e r in g s t id . A k ­

t ie r n e l y d e r p å n a v n . A k t ie r n e e r ik k e o m s æ t n in g s p a p ir e r . V e d o v e r d r a g e ls e a f a k t ie r — b o r t s e t f r a o v e r g a n g v e d a r v t i l e n a k t io n æ r s e n k e e lle r l i v s ­ a r v in g e r — h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e f t e r d e i v e d t æ g t e r n e s § 3 n æ r m e r e g iv n e r e g le r . D e t t e g æ ld e r o g s å v e d t v a n g s a u k t io n , o g n å r e n a k ­ t io n æ r s b o k o m m e r u n d e r b e h a n d lin g s o m k o n k u r s - e lle r g æ ld s fr a g å e ls e s b o . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . B e s t y r e ls e : A u t o ­ m o b i l f o r h a n d l e r T a g e J e n s e n ( f o r ­ m a n d ) , f r u E l l e n J e n s e n , b e g g e a f V e s t e r b r o g a d e 31, la n d s r e t s s a g f ø r e r K n u d H a r a l d C h r i s t ia n T h a le , St. T o r v 1, a lle a f A a r h u s . D ir e k t i o n : N æ v n t e T . J e n s e n . S e ls k a b e t te g n e s a f en d i ­ r e k t ø r e lle r — d e r u n d e r v e d a fh æ n ­ d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n d o m

— a f d e n s a m le d e b e s t y re ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.341: „ A / S N . C . N i e l s e n , K ø b e n h a v n “ , h v i s f o r m å l e r at d r iv e v ir k s o m h e d s o m h a n d le n d e , f a b r i k a n t o g b a n d a g is t . S e ls k a b e t k a n e n d v id e r e f o r e t a g e k a p i t a li n v e s t e r in ­ g e r. S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø ­ b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 28. n o ­ v e m b e r 1951. D e n t e g n e d e a k t i e k a p i­

t a l u d g ø r 500.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 500, 1000 o g 10.000' k r . A k t i e k a p i ­ t a le n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r d ie r . H v e r t a k t ie ­ b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . A k t ie r n e e r ik k e o m s æ t n in g s p a p ir e r . A k t ie r n e k a n k u n b e lå n e s m e d g e n e r a l f o r s a m li n ­ g e n s s a m t y k k e . V e d e n h v e r o v e r ­ d r a g e ls e a f a k t ie r , d e r u n d e r o v e r g a n g v e d a r v e lle r g a v e — b o r t s e t f r a o v e r g a n g v e d a r v if ø lg e t e s t a m e n t e i t i lf æ ld e a f g r o s s e r e r N . K . N ie ls e n s , f r u V a lb o r g N ie ls e n s e lle r p r o k u r i s t P o u l N ie ls e n s d ø d — h a r d e ø v r ig e a k t io n æ r e r f o r k ø b s r e t e f t e r d e i v e d ­ t æ g te rn e s § 4 g iv n e r e g le r . B e k e n d t ­ g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n ­ b e f a le t b r e v . S e ls k a b e t s s t if t e r e e r:

G r o s s e r e r N ie ls K a r l N ie ls e n , f r u V a l ­ b o r g N ie ls e n , b e g g e a f R o s e n ø r n s A l l é 6, p r o k u r i s t P o u l N ie ls e n , C la u s P e t e r ­ se n s A l l é 15, a lle a f K ø b e n h a v n . B e ­ s t y r e ls e : N æ v n t e N . K . N ie ls e n , V . N ie ls e n , P . N ie ls e n s a m t h ø je s t e r e t s ­ s a g fø r e r , d r . ju r . N i e l s P e t e r M a d s e n - M y g d a l, N y t o r v 9, K ø b e n h a v n . D i r e k ­ t io n : N æ v n t e N . K . N ie ls e n . S e ls k a b e t

(11)

te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e s t y r e l­

sen i f o r e n in g e lle r a f d ir e k t io n e n ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y r e ls e i f o r e n in g m e d en d ir e k t ø r .

R e g is t e r - n u m m e r 23.342: „ N ø r r e ­ b r o s M e s s e A / S “ , h v is f o r m å l e r at u d ­ ø v e i n d u s t r i d r i f t o g d r iv e h a n d e l.

S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n ­ h a v n ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 15. fe b r u a r 1952. D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 250.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 1000, 2000 o g 10.000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r d ie r . H v e r t n o t e r e t a k t ie ­ b e lø b p å 1000 k r . g iv e r 1 ste m m e . A k ­ t ie r n e ly d e r p å n a v n . O v e r d r a g e ls e o g p a n t s æ t n in g a f a k t ie r k a n k u n sk e m e d b e s t y r e ls e n s s a m t y k k e . B e k e n d t ­ g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n ­ b e fa le t b r e v . S e ls k a b e ts s t if t e r e er:

L a n d s r e t s s a g f ø r e r E r i k S a n d a g e r , B r a n n e r s v e j 7, f r u H a r r ie t E l v i r a K a t h e V o s s , g r o s s e r e r , c i v i l i n g e n i ø r H a n s V o s s , b e g g e a f E m i l i c k i l d e v e j 25, a lle a f C h a r lo t t e n lu n d , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y r e ls e n m e d fø r s t n æ v n t e so m fo r m a n d . D ir e k t ø r : N æ v n t e H . V o s s . S e ls k a b e t te g n e s a f b e s t y r e ls e n s f o r m a n d ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t ­ n in g a f fa s t e je n d o m a f d e n s a m le d e b e s ty re ls e . E n e p r o k u r a e r m e d d e lt : H a n s V o s s .

U n d e r 7. a p r i l e r o p ta g e t so m : R e g is t e r - n u m m e r 23.343: „ A / S H a n H e r r e d e r s T ø m m e r h a n d e l “ , h v is f o r ­ m å l e r at d r iv e h a n d e l, s æ r lig m e d tø m m e r o g b y g n in g s m a t e r ia le r . S e l­

s k a b e t, d e r t i d li g e r e h a r v æ re t r e g i­

s t r e r e t u n d e r n a v n e t: „ A k t ie s e ls k a b e t

„ H a n H e r r e d e r s A k t ie - T ø m m e r h a n ­ d e l “ “ ( re g .-n r. 2 7 3 0 ), b a r h o v e d k o n ­ t o r i A g g e r s u n d , A g g e r s b o r g so g n ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 4. o k t o b e r 1907 m e d æ n d r in g e r s e n e st a f 15. n o v e m ­ b e r 1951. D e n t e g n e d e a k t ie k a p it a l u d ­ g ø r 168.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 500 k r. A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r a k t ie g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e ly d e r p å n a v n e lle r p å ih æ n d e h a v e ­ re n , B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r i „ F j e r r i t s l e v A v i s “ s a m t v e d b r e v t i l d e n o t e r e d e a k t io n æ r e r . B e ­ s t y r e ls e : D e t a ill is t K r is t e n V a ld e m a r K r is t e n s e n , A g g e r s u n d , g å r d m a n d O tto C a r l C h r i s t ia n S c h u m a c h e r J e n s e n ,

A g g e r s b o r g , T h o r u p p r . A g g e r s u n d , k ø b m a n d I s a k J e n s e n K o ld , k ø b m a n d J a c o b C h r i s t ia n M ø lle r , k ø b m a n d J e n s L a u r i t s S c h a c k M ø lle r , a lle a f L ø g s t ø r , s a g f ø r e r N ie ls W ill u m s e n , F j e r r it s le v . D ir e k t ø r : V ig g o J a k o b s e n , A g g e r s u n d . S e ls k a b e t te g n e s — d e r u n d e r v e d a f ­ h æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e je n ­ d o m — a f f i r e m e d le m m e r a f b e s t y r e l­

s e n i f o r e n in g . P r o k u r a e r m e d d e lt : V ig g o J a k o b s e n i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e ls e n .

U n d e r 8. a p r i l e r o p ta g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23.344: „ A / S H . L y c k & C o . “ , h v i s f o r m å l e r at d r iv e h a n d e l m e d k o r n , fo d e r s t o f f e r , m a r k ­ fr ø , k u n s t g ø d n in g o. lig n . , d e r u n d e r f r e m s t ill in g a f fo d e r s t o f f e r . S e ls k a b e t, d e r t i d li g e r e h a r v æ re t r e g is t r e r e t u n ­ d e r n a v n e t „ A / S H . L y c k & C o . a f 1 9 3 7 “ ( re g .-n r. 14.8 0 1 ), h a r h o v e d ­ k o n t o r i A v n b ø l, U l l e r u p s o g n ; d e ts v e d t æ g te r e r a f 15. o k t o b e r 1937 m e d æ n d r in g e r s e n e s t a f 7. d e c e m b e r 1951. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 200.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 1000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt i f o r s k e llig e v æ r d ie r . H v e r a k t ie g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . B o r t s e t f r a o v e r g a n g v e d a r v t i l en a k ­ t io n æ r s æ g te fæ lle e l le r s læ g t n in g e k a n o v e r d r a g e ls e a f a k t i e r k u n s k e m e d b e s t y r e ls e n s s a m t y k k e . B e k e n d t g ø ­ r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n ­ b e fa le t b r e v . B e s t y r e ls e : F r u A n n e L y c k , A v n b ø l, k ø b m a n d C h r i s t ia n J a ­ k o b s e n C h r is t e n s e n , V e s t e r S o t t r u p , la n d s r e t s s a g f ø r e r P o u l V ig g o K r i s t i a n ­ se n , A l n o r p r . G ra a s t e n . D ir e k t i o n : K ø b m a n d H a n s L y c k , A v n b ø l. S e l­

s k a b e t te g n e s a f to m e d le m m e r a f b e ­ s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f e n d i r e k ­ t ø r a le n e ; v e d a f h æ n d e ls e o g p a n t s æ t ­ n in g a f fa s t e j e n d o m a f t r e m e d le m ­ m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g . E n e ­ p r o k u r a e r m e d d e lt : C h r i s t ia n J a k o b ­ s e n C h r is t e n s e n .

U n d e r 9. a p r i l e r o p ta g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23.345: „ B r d r . C h r i s t e n s e n, M a s k i n - o g B e h o l d e r f a ­ b r i k A / S “ , h v i s f o r m å l e r a t d r iv e f a b r i k a t io n o g h a n d e l in d e n f o r je r n - o g m e t a lin d u s t r ie n . S e ls k a b e t h a r h o ­ v e d k o n t o r i V ib o r g ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 26. o k t o b e r 1951. D e n t e g n e d e a k ­ t i e k a p i t a l u d g ø r 180.000 k r ., f o r d e lt i

i

(12)

a k t i e r p å 500, 2000 o g 5000 k r . A k ­ t i e k a p i t a le n e r f u ld t in d b e t a lt , d e ls k o n t a n t , d e ls i v æ r d ie r . H v e r t a k t ie ­ b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 s te m m e . A k ­ t i e r n e l y d e r p å n a v n . A k t ie r n e e r ik k e o m s æ t n in g s p a p ir e r . V e d o v e r g a n g a f a k t ie r — b o r t s e t f r a o v e r g a n g t i l en a k t io n æ r s æ g te fæ lle , f o r æ ld r e e lle r l i v s a r v i n g e r -— - h a r b e s t y r e ls e n p å d e ø v r ig e a k t io n æ r e r s v e g n e f o r k ø b s r e t , j f r . i d e t h e le d e i v e d t æ g t e r n e s § 3 g iv n e r e g le r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k ­ t io n æ r e r n e s k e r v e d b r e v . S e ls k a b e t s s t if t e r e e r: D i r e k t ø r H a r a l d G u n n a r K r is t e n s e n , f r u M a g d a K a t r i n e P e ­ d e r s e n K r is t e n s e n , b e g g e a f U r s in s v e j 6, v æ r k f ø r e r H a r a l d K r is t e n s e n , S o r t e ­ b r ø d r e K ir k e s t r æ d e 1, la n d s r e t s s a g f ø ­ r e r E r i k Ø r u m J e n s e n , B r o p a r k e n 1, a lle a f V ib o r g , d e r t i l l i g e u d g ø r b e s t y ­ r e ls e n . D ir e k t ø r : N æ v n t e H . G. K r i ­ s te n s e n . S e ls k a b e t te g n e s a f to m e d ­ le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f d i r e k t ø r e n a le n e ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y r e ls e .

U n d e r 15. a p r i l e r o p t a g e t s o m : R e g is t e r - n u m m e r 23.346: „ A I S M O - N A R C A S“ , h v i s f o r m å l e r a t d r iv e h a n d e l o g e x p o r t . S e ls k a b e t h a r h o ­ v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g ­ t e r e r a f 5. f e b r u a r 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 20.000 k r ., f o r d e lt i a k t i e r p å 500 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u l d t in d b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 500 k r . g iv e r 1 s te m m e . A k t ie r n e ly d e r p å n a v n . A k t ie r n e e r i k k e o m s æ t n in g s ­ p a p ir e r . O v e r d r a g e ls e a f a k t ie r k a n k u n s k e m e d b e s t y r e ls e n s e e n s t e m m ig e s a m t y k k e o g k u n t i l d e ø v r ig e a k t i o ­ n æ r e r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r ­ n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e ls k a b e t s s t if t e r e e r: D i r e k t ø r C a r l V i l h e l m H o f f - g a a r d , f r u T o v e D y v e k e J e s s ie E d e l H o fF g a a r d , b e g g e a f K la m p e n b o r g v e j 17, K la m p e n b o r g , p r o k u r i s t M in n a H e n r ie t t e S ø r e n s e n , N o r d k r o g 23, H e l ­ le r u p , k o n t o r c h e f A x e l G o r m P e t e r s e n , N y m o s e v e j 5, G e n t o ft e . B e s t y r e ls e : N æ v n t e C . V . H o fF g a a r d , M . H . S ø r e n ­ s e n , A . G. P e t e r s e n s a m t p r o k u r i s t , c a n d . ju r . J e n s E r i k S t e ffe n s e n , E r e ­ m it a g e v e j 3, K la m p e n b o r g . S e ls k a b e t te g n e s a f t o m e d le m m e r a f b e s t y r e ls e n i f o r e n i n g e lle r a f en d i r e k t ø r i f o r ­ e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e ls e n ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t

e j e n d o m a f t r e m e d le m m e r a f b e s t y r e l­

s e n i f o r e n in g .

U n d e r 16. a p r i l e r o p ta g e t so m : R e g is t e r - n u m m e r 23.347: „ T ø m r e r ­ f i r m a e t T h . P . S t i l l i n g e og C o . A / S “ , h v is f o r m å l e r at d r iv e t ø m r e r f o r r e t ­ n in g o g a n d e n d e r m e d b e s læ g te t v i r k ­ s o m h e d in d e n f o r b y g g e fa g e n e , h e r u n ­ d e r e n t r e p r e n ø r v ir k s o m h e d . S e ls k a b e t h a r h o v e d k o n t o r i K ø b e n h a v n ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 4. j a n u a r 1952. D e n t e g n e d e a k t i e k a p it a l u d g ø r 200.000 k r., f o r d e lt i a k t ie r p å 1000 o g 2000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e t a lt . H v e r t a k t ie b e lø b p å 1000 k r . g iv e r 1 ste m m e . A k t ie r n e l y d e r p å n a v n . A k ­ t i e r n e k a n v e d d ø d f r i t o v e r g å t i l en a k t io n æ r s æ g te fæ lle e lle r liv s a r v i n g e r , s å f r e m t a r v o g g æ ld v e d g å s , o g d e p å ­ g æ ld e n d e in d e n 3 m å n e d e r e r k læ r e r a t v i l l e o v e r t a g e a k t ie r n e . E n h v e r a n ­ d e n a k t ie o v e r g a n g k a n k u n s k e m e d b e s t y r e ls e n s e e n s t e m m ig e s a m t y k k e , h v o r h o s d e ø v r ig e a k t i o n æ r e r h a r f o r ­ k ø b s r e t , a lt e f t e r r e g le r n e i v e d t æ g ­ t e r n e s § 3. A k t i e r n e e r in d l ø s e li g e e f t e r d e i v e d t æ g t e r n e s § 3 g iv n e r e g ­ le r . B e k e n d t g ø r e ls e t i l a k t io n æ r e r n e s k e r v e d a n b e f a le t b r e v . S e ls k a b e ts s t if t e r e e r: T ø m r e r m e s t e r T h o m a s P e ­ t e r S v e n d S t illin g e , S ø m a r k s v e j 6, H e l ­ le r u p , b o g h o ld e r G u n n a r C h r i s t ia n M a d s e n , V ig e r s le v v e j 51, t ø m r e r m e s t e r H a n s E j n e r G a b r ie l L a r s e n , V ig e r s l e v ­ v e j 41, b e g g e a f K ø b e n h a v n , t ø m r e r ­ m e s t e r S v e n K je m s , F r e d e r ik s d a l s v e j 8 H , V i r u m p r . L y n g b y , d e r t i l l i g e u d ­ g ø r b e s t y r e ls e n . D ir e k t i o n : N æ v n t e T . P . S. S t illin g e . S e ls k a b e t te g n e s a f m e d le m a f b e s t y r e ls e n T h . P . S t il li n g e a le n e e lle r a f to m e d le m m e r a f b e s t y ­ r e ls e n i f o r e n in g e lle r a f en d i r e k t ø r i f o r e n in g m e d et m e d le m a f b e s t y r e l­

s e n ; v e d a fh æ n d e ls e o g p a n t s æ t n in g a f fa s t e j e n d o m a f d e n s a m le d e b e s t y ­ re ls e .

R e g is t e r - n u m m e r 23.348: „ A / S S k j e r n T r i k o t a g e - F a r v e r i“ , h v i s f o r m å l e r at d r i v e f a r v e r i o g f a b r i k a t i o n in d e n f o r t e k s t ilb r a n c h e n . S e ls k a b e t h a r h o v e d ­ k o n t o r i S k je r n ; d e ts v e d t æ g t e r e r a f 6. d e c e m b e r 1951 o g 19. m a r t s 1952.

D e n te g n e d e a k t ie k a p it a l u d g ø r 300.000 k r ., f o r d e lt i a k t ie r p å 500, 1000 og 5000 k r . A k t ie k a p it a l e n e r f u ld t in d b e ­ ta lt, d e ls k o n t a n t , d e ls i a n d r e v æ r ­

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Saa denne Ejendom Gjerdrup og Lyngbye Gaarde med underliggende B on- dergods er en smuk, skjon og profitabel Ejendom, der ved H r.. at kaldes et af Egnens

gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet brev.. Direktør: Nævnte Aa. Selskabet tegnes af to med- I lemmer af bestyrelsen i forening eller s af bestyrelsens

Under dette navn driver :Aktieselskabet Nordisk Mementor" tillige virksom­.. hed som bestemt i dette

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede

Udgangspunktet er, at alle aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen. En undtagelse hertil er dog fast ejendom. Her kan ejeren selv bestemme, om en ejendom, der anvendes helt

a) Levering af en ny bygning eller ny bygning med tilhørende jord. b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund. Det

nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med et medlem af bestyrelsen, ved

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren alene; ved afhæn-... Begister-nummer 18.873: „Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik