• Ingen resultater fundet

Um'erne gennem 30 år - hvor er de, og hvad arbejder de med?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Um'erne gennem 30 år - hvor er de, og hvad arbejder de med?"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

25

GeologiskNyt 4/07

Af geolog Ulla V. Hjuler, GeologiskNyt

Forfatteren var så heldig at blive in- viteret med til det festlige ultimative UM-møde II i 2007. I den forbin- delse vovede jeg at forstyrre festdel- tagerne med nogle spørgsmål, som de besvarede under arrangementet.

Af de 38 fremmødte valgte 33 at besvare spørgsmålene – svarene ses i tabellerne. 21 mænd og 12 kvinder deltog i undersøgelsen.

Hvor er de henne?

Det havde naturligvis været fristende at ud- dele et omfattende spørgeskema, men det ville næppe have virket befordrende for feststemningen, så det blev i stedet til nogle enkle spørgsmål, der hurtigt kunne besvares (ses med rød skrift i tabellerne). Nogle er da også så hurtigt besvaret, at teksten var lidt svær at tyde. Således er besvarelserne til specialeområdet i øverst skema en “til- snigelse”, hvor jeg har måttet låne Richard Wilsons optegnelse (nævnt på foregående side) over antallet af specialestuderende i de forskellige områder. I alt indgår der altså der 59 personer i det øverste skema.

Der er ikke noget specielt signifi kant i tabellen over de år, de adspurgte påbegyndte deres studium. Man aner måske en tendens (selvom vi kun betragter en enkelt afdeling inden for geologi), der har været tydelig inden for de sidste år: Antallet af studerende er faldende!

Kigger man på spørgsmålet om bru- gen af uddannelsen i forbindelse med det nuværende arbejde, kan man fx se, at 7 af de adspurgte mænd bruger deres uddan- nelse, mens andre 7 ikke bruger den. Af de sidstnævnte 7 besvarelser fremgår det, at de pågældende arbejder inden for IT-branchen.

Andre jobs var fx på Vestas, Aarhus hospi- talsuniversitet, Aarhus ingeniørhøjskole, DGI og Bureau Veritas

De 6, der har arbejde i udlandet, bor alle i Norge på nær en enkelt, der arbejder på Island (fl ere af disse har haft specialeområ- der i Norge). Næsten en tredjedel af de ad- spurgte arbejder ikke med geologi i dag. De tre arbejdsløse er blevet færdige for nylig.

Disse tal siger måske ikke så meget – al- ligevel er det interessant at se, hvor mange jobmuligheder, man faktisk har som mag-

matisk petrolog. ■

Hvornår begyndte du at læse?

Hvad drejede dit speciale sig om?

Hvor arbejder du i dag? (Svarene er samlet i 5 kategorier) Har du brugt/bruger du din uddannelse i forbindelse med dit nuværende arbejde?

Hvor gammel er du?

74.... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04

2 2 1 2 3 1 1 0 3 1 0 1 2 1 0 1 1 3 0 2 1 2 0 0 2

Andre intrusioner Fongen-Hyllingen Bjerkreim-Sokndal

Kap Verde Øerne

5 19 8

Grønland Dykes /sills

5 4 8

Arbejdsløs Studerende

Arbejder med geologi Arbejder ikke med geologi

3 Mand Kvinde

3 3

Mand Kvinde

Ja Til dels

Mand Kvinde Mand Kvinde

Nej

Mand Kvinde Studerende

2 3

3 3 7 1 4

7

Kvinde Mand

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

2 3 2 2 2 1 3

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 2 6 2 3 4 1 0

Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde

0 2 4 Arbejder til dels med geologi

Mand Kvinde

3 1

3 1

7 9

Mand Kvinde

12 21

Hvilket køn?

Job i udland?

UM’erne gennem 30 år

- hvor er de, og hvad arbejder de med?

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

For ansatte på skoler, bo- og dagtilbud for unge med handicap kan det være svært at forholde sig til, hvor- dan man arbejder professionelt med seksualitet.. Det kan eksempelvis

I Tabel 6 er opført Tal til Belysning af Nedgang i Mælkemængde for den enkelte Ko. Foroven i Tabellen findes Tallene for Hold A, forneden Tallene for Hold B. For hver enkelt Ko

Tabel 7: Respondenter (lønmodtagere) fordelt efter årsag til, at de ikke har fået den efteruddannelse, som de har brug for i forbindelse med deres nuværende arbejde (spm..

Personalet måtte gerne hjælpe de unge med at udfylde skemaets forside, hvor de skulle svare på, hvornår de blev ind- og udskrevet, hvor mange gange de havde været indlagt

Jeg har derfor set på hvad de mange nye fund betyder for de svampe og biller der skal nyde godt af den urørte løvskov, og af den større mængde dødt ved i store størrelser.

Det, der ifølge informanterne karakteriserer et psykologisk beredskab, kommer til udtryk gennem forskellige fortællinger og perspektiver, men ikke desto mindre med brug af mere

Allerede før Lene Gammelgaard sad i flyet på vej mod Nepal og Mount Everest i 1996, vidste hun, hvad hendes næste livsopgave skulle være. Hun skulle ikke bestige et nyt bjerg,

skellige arkitektoniske forbilleder i form af templer, katedraler, borge eller fabrikker, har bogen været et tilbagevendende element som både synligt materiale og metafor og