• Ingen resultater fundet

(1)Titel Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "(1)Titel Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter"

Copied!
24
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Titel Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter.

Søgeord Hoved søgeord: Respiration og cirkulation

Andre søgeord: forebyggelse, postoperativ pneumoni, mundhygiejne,

Arbejdsgruppe Preben Ulrich Pedersen, Lektor phd, Center for Kliniske Retningslinjer Sasja Jul Håkonsen, cand. cur.

Center for Kliniske Retningslinjer Palle Larsen, cand.cur., ph.d.stud.

Center for Kliniske Retningslinjer Inge Madsen, MI. VIAUC.

Konsulenter:

Overlæge Per Hostrup Nielsen, Thoraxkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby, Vestdansk

Hjertedatabase

Kliniske specialister thorax kir afd.:

Helle Greve, cand.cur. Rigshospitalet Dorte Olsen. MKS. Rigshospitalet

Malene Missel, cand.cur. Rigshospitalet.

Charlotte Brun Thorup, cand.cur., Aalborg Sygehus Mai-Britt Møller Nielsen, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Godkendelse Godkendt af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer, efter intern og ekstern bedømmelse. Den kliniske

retningslinje er kvalitetsvurderet i henhold til retningslinjer fastlagt af centrets Videnskabelige Råd og vedtaget af Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer.

(www.kliniskeretningslinjer.dk/godkendelsesprocedurer)

Dato Godkendt dato:

Revisions dato: I OFFENTLIG HØRING Ophørs dato:

Bedømmelse Den kliniske retningslinje lever op til kvalitetsniveauet for kliniske retningslinjer, som er beskrevet af Center for Kliniske Retningslinjer. Bedømmelsen er foretaget både internt og eksternt og ved en offentlig høring.

(2)

www.kliniskeretningslinjer.dk

Målgruppe Sundhedspersonale i både primær og sekundær sektor, der til daglig vejleder og/eller plejer og behandler

patienter, der skal gennemgå et elektivt thoraxkirurgisk indgreb.

Baggrund Problemstilling

Der findes ca. 500 forskellige bakterier i mundhulen, hvoraf de 400 findes i tandgummerne. Ved manglende mundhygiejne øges risikoen derfor for større eller mindre helbredsproblemer i munden såsom svamp,

luftvejsinfektioner og endokarditis (1).

Systematisk mundhygiejne efter hvert måltid kan reducere antallet af bakterier i mundhulen og derved nedsætte risikoen for bl.a. paradentose, tandkødsbetændelse såvel som pneumoni hos især den ældre, svækket patient og/eller hos patienten, som er i medicinsk behandling, under kirurgisk behandling eller ventilatorkrævende (1).

Flere eksperter indenfor parodontologi og oral medicin påstår, at faste for mad og drikke forud for operationer samt postoperativt førende til bl.a. mundtørhed, øger koloniseringen af bakterier i munden og dermed risikoen for infektioner. Der er udbredt enighed om blandt disse førende eksperter, at systematisk hygiejne af mundhulen nedsætter denne risiko.

Patienter som gennemgår thoraxkirurgiske indgreb faster i sagens natur præoperativt, såvel som patienter der

opereres i spiserøret også faster op til 5 dage postoperativt i varierende grad alt efter indlæggelsessted og lokale

instrukser.

Blandt patienter indlagt til operation for spiserørs kræft er det i et kontrolleret studie vist, at tandbørstning 5 gange dagligt dagen før operation, reducerede forekomsten af postoperativ pneumoni fra 32% til 9%, forekomsten af patienter der havde behov for postoperativ tracheostomi blev reduceret fra 12% til 0% (2).

Hos patienter der har gennemgået et hjertekirurgisk indgreb er det i et randomiseret kontrolleret studie påvist, at systematisk anvendelse af mundskyllevæske og næse gel reducerede forekomsten af infektioner i nedre luftveje

(3)

fra 15,8% til 9,3% postoperativt. Desuden så man en signifikant reduktion af øvrige infektioner, såsom urinvejsinfektion fra 4,8% til 2,9% samt en reduktion i forekomsten af bakteriæmi fra 3,6% til 1,9% (3)

Det er således påvist i flere studier, at mundpleje både i den præ- og postoperative periode kan reducere

forekomsten af postoperative infektioner signifikant.

Ved gennemgang af hospitalernes lokale instrukser fra de elektroniske dokumentstyresystemer foreligger der ingen anbefalinger for mundpleje i forbindelse med

thoraxkirurgiske indgreb, hvorfor det synes relevant at udarbejde en klinisk retningslinje herom, således patienten får adgang til den bedste pleje og behandling før, under og efter indlæggelse.

Konsekvenser:

Postoperative infektioner forlænger patienternes ophold på intensivafdeling og den samlede indlæggelsestid total (3).

Pneumoni er identificeret som en væsentlig risiko faktor for død efter operation for esophagus cancer(4). Det formodes at fejlsynkning er en meget væsentlig faktor for udvikling af luftvejsinfektioner. (5), og at forekomst af patogene bakterier i mundhulen er en medvirkende risikofaktor for udvikling af luftvejsinfektioner (6). Da antibiotika ikke kan nå helt ind i plaqs foretrækkes mekanisk fjernelse – altså tandbørstning og mundpleje - for at reducere antallet af bakterier i mundhulen (5).

Forekomst/problemets omfang:

Der udføres årligt ca. 3000 hjertekirurgiske indgreb i Danmark (10).

Ca. 1 % (ca. 30 personer) af disse får dyb sternum infektion, som er en alvorlig komplikation med store konsekvenser for både patienten og ikke mindst sundhedsvæsenet (10).

Det er ikke registreret hvor mange patienter der får overfladisk sternuminfektion, men er formentlig samme antal som de dybe infektioner – dog med langt færre konsekvenser (10). Lunge- og urinvejsinfektioner foreligger der ingen sikre tal for. I lokale opgørelser fra Aarhus Universitetshospital, Skejby har antallet af

postoperativ pneumoni varieret mellem 10% - 15% - men de er svære at definere, hvorfor der ikke foreligger et endeligt tal herfor.

(4)

Samfundsøkonomiske omkostninger:

En dyb sternum infektion koster ca. 250.000 kr. at behandle og er derfor rent samfundsøkonomisk meget bekostelig (10).

Adskillige tiltag har været iværksat for at reducere forekomsten af nosokomielle infektioner. Én strategi omfatter bl.a. brugen af dekontaminering af

fordøjelsessystemet, hvor hensigten er at forebygge nosokomielle infektioner, især nedre luftvejsinfektioner, gennem antimikrobiel terapi for at eliminere potentielle mikroorganismer fra oropharynx, mavesæk og tarm.

Dekontaminering af oropharynx er især vigtig, da der er evidens for forbindelse mellem lungebetændelse og den orale hygiejne.

Patientgruppen:

Patientgruppen i denne kliniske retningslinje er voksne patienter (> 18 år) som skal have foretaget et elektivt thoraxkirurgisk indgreb i form af åben hjertekirurgi eller oesophagotomi ved sternotomi eller thoracotomi:

Det drejer sig bl.a. om følgende operationer:

Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) til

patienter med ateriosklerose i koronararterierne.

Indsætning af kunstig aortaklap til patienter med aortastenose eller – insufficiens.

Rekonstruktion af mitralklap eller indsætning af kunstig mitralklap til patienter med mitralstenose – eller insufficiens.

Operation for kræft eller andre lidelser i spiserøret

Definitioner:

Følgende afsnit vil bestå af både danske og engelske definitioner af anvendte begreber.

Elektiv kirurgi:

Kirurgisk indgreb som er planlagt i modsætning til akut.

“Surgery that is subject to choice (election). The choice may be made by the patient or doctor.

For example, the time when a surgical procedure is

performed may be elective. The procedure is beneficial to the patient but does not need be done at a particular time.

As opposed to urgent or emergency surgery.” (11).

(5)

Thorax kirurgisk indgreb

Thoraxkirurgi omfatter diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og

medfødte misdannelser i brystvæg, hjerte, lunger,

spiserør, mellemgulv samt brysthulens øvrige organer og kar, hvor kirurgisk indgreb kan blive et led i behandlingen (12).

Postoperative komplikationer

“Pathologic processes that affect patients after surgery.

Postoperative complications may (or may not) be directly related to the disease for which the surgery was done or to the surgery itself.” (14)

Nosokomielle infektioner

En nosokomiel infektion kaldes også sygehuserhvervet infektion.

Det er en infektion, der hverken er påvist, beskrevet eller under udvikling på indlæggelsestidspunktet, og regnes derfor som erhvervet i løbet af hospitalsopholdet –også selvom infektionen først viser sig efter udskrivelse eller behandling.

“Nosocomial infection as a localized or systemic condition 1) that results from adverse reaction to the presence of an infectious agent(s) or its toxin(s) and 2) that was not present or incubating at the time of admission to the hospital.

For most bacterial nosocomial infections, this means that the infection usually becomes evident 48 hours (i.e., the typical incubation period) or more after admission.”

(15, 16).

Postoperativ pneumoni (lungebetændelse)

“Postoperative penumonia is hospital-acquired pneumonia that occurs in a postoperative patient.”

Pneumoni (Lungebetændelse) er en betændelsestilstand i lungevævet forårsaget hyppigst af bakterier, vira,

parasitter eller svampe (17)

(6)

Luftvejsinfektioner

“Respiratory tract infections refers to any of a number of infectious diseases involving the respiratory tract. An infection of this type is normally further classified as an upper respiratory tract infection or a lower respiratory tract infection” (18).

Nedre luftvejsinfektioner - Lower respiratory tract infection (LRTI):

“LRTI are often used as a synonym for pneumonia, but can also be applied to other types of infection including lung abscess and acute bronchitis. Symptoms include shortness of breath, weakness, high fever, coughing and fatigue.”

(18)

Øvre luftvejsinfektioner - Upper respiratory tract infection (URTI):

“URTI are the illnesses caused by an acute infection which involves the upper respiratory tract: nose, sinuses,

pharynx or larynx. This commonly includes: tonsillitis, pharyngitis, laryngitis, sinutits, otitis media and the common cold.” (18)

Postoperative sårinfektioner:

Kirurgiske sår koloniseres altid med bakterier, også

potentielt patogene, hvilket kan medføre sårinfektion efter indgrebet.

- Overfladisk infektion omfatter hud og subcutant væv ind til fascien.

- Dyb infektion omfatter herudover eller alene fascie og evt. muskulatur (19).

Postoperative periode:

“The period following a surgical period. The postoperative phase may take place in the hospital, or at home, or both.

In most cases, postoperative care starts in the hospital but is concluded at home.” (20).

Præoperative periode:

“The preoperative phase is the time period between the

(7)

decision to have surgery and the beginning of the surgical procedure.” (20).

Mekanisk fjernelse af biofilm og plak (tandbørstning):

“Dental plaque is a biofilm, usually a pale yellow, that develops naturally on the teeth. Like any biofilm, dental plaque is formed by colonizing bacteria trying to attach themselves to a smooth surface (of a tooth). It has been also speculated that plaque forms part of the defense systems of the host by helping to prevent colonization by microorganisms which may be pathogenic.” (21).

“Mechanical removal involves the use of hand-held instruments.

Mechanical plaque control is the removal of microbial plaque and the prevention of accumulation on the teeth and adjacent gingival surface by the use of tooth brush and other mechanical hygiene aids without the use of chemical.” (21)

Tandbørsten er et instrument til at fjerne plakbelægninger fra tænderne (tandbørstning)

Systematisk brug af mundskyl:

“Systematic use of a plan or procedure according to cleaning or treating oral mucosa and controlling dental caries.” (2).

Systematisk:

“Having, showing or involving a system, method or plan.

Marked by a methodical plan or procedure and repeatability.” (22)

Mundskyl:

“A solution for cleaning or treating the oral mucosa and controlling dental caries. A typical therapeutic mouth rinse may contain sodium fluoride, glycerine, alcohol,

detergents, and other ingredients. Some mouth rinses only remove loose debris and add a fragrance to mask mouth odors.” (23)

(8)

Vanligt regime i forbindelse med mundpleje:

“Patient´s usual choice of solution for cleaning or treating the oral mucosa and controlling dental caries, as well as regular procedure according to oral hygiene.

As usual meaning: Occurring or encountered or

experienced or observed frequently or in accordance with regular practice or procedure.” (23)

Klorheixidin:

Klorhexidin er et desinfektionsmiddel. Den baktericide virkning indtræder efter 1-10 minutter. Klorhexidin adsorberes til mundslimhinden og tandoverfladen. Ved mundskylning tilbageholdes ca. 30 % i mundslimhinden, hvorfra det langsomt afgives i løbet af 24 timer. Virkningen ses både på bakterier i vækst og vegetative bakterier, og ses både på gram-positive og gram-negative bakterier.

Der ses reduktion af mængden af udvalgte bakterier i mundhulen på op til 99 %. (24)

Patientperspektiv:

Tænder og mundhulens tilstand er for de fleste mennesker en væsentlig del af deres personlige velbefindende og har betydning for indtagelse af ernæring, fysisk og psykisk velvære og det sociale liv. At få udført mundpleje har væsentlig indflydelse på den enkelte patients velvære (1).

Det er vist, at tandbørstning er den hyppigst praktiserede mundhygiejne-vane (1). Selvom der ikke er en

intervention, der passer til alle patienter, foretrækker alle dog tandbørste, tandpasta og vand, idet det er en kendt procedure (1). Da patienterne generelt prioriterer

mundhygiejne højt, da det har stor betydning for den enkeltes patients velvære, vil det være let at introducere en procedure, der øger niveauet på mundhygiejne i forbindelse med et thoraxkirurgisk indgreb.

Formål Gennem systematisk udførelse af mundhygiejne at reducere forekomsten af postoperative infektioner hos thoraxkirurgiske patienter.

(9)

Metode Fokuserede spørgsmål:

1) Er der evidens for at systematisk tandbørstning før og efter et thoraxkirurgisk indgreb kan reducere forekomsten af luftvejsinfektioner hos patienter over 18 år,

sammenlignet med patientens vanlige rutine?

2) Er der evidens for at systematisk anvendelse af mundskyllevæske med klorhexidin gluconat 0,12%

præoperativt og/eller postoperativt efter et

thoraxkirurgisk indgreb kan reducere forekomsten af infektioner, hos patienter over 18 år, sammenlignet med en procedure, hvor der ikke anvendes systematisk

mundskyllevæske?

Litteratursøgning

Litteratursøgningen er foretaget i oktober 2011.

Der er søgt litteratur i følgende internationale og nationale databaser: PubMed (Medline), EMBASE, CINAHL, The Cochrane Library, Bibliotek. dk (Artikelbasen), NORART, SveMed+ og Tripdatabasen. Desuden er der søgt på The Joanna Briggs Institute, NICE (National Institute Health and Clinical Excellence), SIGN (The Scottish Intercollegiate Guidelines Betwork).

I litteratursøgningen har følgende søgeord været anvendt:

Cardiac surgery, Thoracic surgery, Heart surgery, Cardiac Surgical Procedures, Surgery, Mouthwashes, Oropharynx, Nasopharynx, Gels, Chlorhexidine, Chlorhexidine

gluconate, Anti-Bacterial Agents, Toothbrushing, Dental hygiene, Oral Hygiene, Oral care,

Decontamination, Respiratory tract infections,

Staphylococcus aureus, Surgical wound infection, Bacteria, Dental Plaque, Pneumonia, Respiratory airway infection, Nosocomial infection, Surgical Wound Infection,

Perioperative care, Postoperative complication, Prevention

I PubMed har disse været anvendt som MESH-ord og i CINAHL som Cinahl Subject Headings.

Følgende Limits har været anvendt: Human og all adult +18 years.

Der er søgt efter artikler der er publiceret i perioden 1996- 2011.

Der er desuden foretaget manuel søgning af de

(10)

inkluderede artiklers referencelister.

Se bilag 1 for detaljeret søgeprotokol.

Udvælgelse af litteratur Inklusionskriterier

Patientpopulation:

Voksne (adult +18 years), som skal gennemgå thoraxkirurgisk indgreb.

Litteraturtyper:

- Publikationer med evidensniveau A: Metaanalyser, systematiske oversigter og randomiserede

kontrollerede studier.

Hvor disse ikke har kunnet identificeres, er undersøgelser på et lavere evidensniveau inddraget.

Eksklusionskriterier

- Artikler hvor outcome ikke er målt på forekomsten af infektioner efter thoraxkirurgisk indgreb som følge at præ- og/eller postoperativ mundpleje er ekskluderet.

- Artikler på andre sprog end dansk, norsk, svensk, tysk og engelsk er ekskluderet.

- Patienter som behandles med respirator postoperativt

Litteraturen er uafhængigt vurderet af arbejdsgruppens 3 medlemmer og udvælgelsen af artikler er sket på

baggrund af de fokuserede spørgsmål og de opstillede in- og eksklusionskriterier.

Artiklerne blev læst, kvalitetsvurderet og sammenfattet ved hjælp af Tjekliste til Klinisk Kontrolleret Forsøg (RCT) udarbejdet af Sekretariatet for Referencestandard,

Sundhedsstyrelsen (7). Artiklerne er kritisk vurderet uafhængigt af hinanden i arbejdsgruppen.

Ved tvivl/uenighed i forhold til tolkningerne er denne diskuteret, artiklen atter gennemgået, og enighed er opnået.

Udvælgelse og vurdering af litteratur:

I forbindelse med litteratursøgningen blev der fundet i alt 14 artikler som var relevante (se bilag 2 for flowchart).

Yderligere 10 artikler blev ekskluderet og i alt 4 artikler

(11)

blev kritisk vurderet vha. tjeklister. Efter kritisk gennemlæsning vha. tjeklister blev 3 artikler fundet

relevante for den kliniske retningslinjes fokusområde. Den sidste artikel blev kasseret pga. at der var manglende beskrivelse af metoden såvel som praksis i undersøgelsen ikke var sammenlignelig med danske forhold.

Se bilag 3 med evidenstabel over inkluderede artikler.

Formulering af anbefalinger er sket ved konsensus blandt arbejdsgruppens medlemmer.

Litteratur gennemgang

1) Er der evidens for at systematisk tandbørstning før et thoraxkirurgisk indgreb kan reducere

forekomsten af luftvejsinfektioner, hos patienter over 18 år, sammenlignet med patientens vanlige rutine?

Et studie blev identificeret. Det drejer sig om et

quasieksperimentalt studie, hvori der indgik 86 patienter, gennemsnitsalder 63,8 år, 74 mænd, alle patienter var indlagt til esofagotomi pga. eusofagus cancer. Ingen patienter havde infektioner i mundhulen eller luftvejene eller fået antibiotika de sidste 8 uger før operationen.

Patienterne i interventionsgruppen blev instrueret i at foretage tandbørstning 5 gange dagligt fra en uge før til en uge efter operationen. Kontrolgruppen skulle foretage mundhygiejne som de vanligt gjorde.

Tandbørstning blev foretaget med patienternes egen tandpasta og tandbørster. Der var ikke forskel mellem de to gruppers mønster/vanlige regimer ved tandbørstning før de indgik i forsøget. I kontrol gruppen udviklede 32% af patienterne pneumoni postoperativt, mod 9% i gruppen, der systematisk foretog tandbørstning, hvilket er en statistisk signifikant forskel (2) IIa.

Sammenfatning:

Det kan altså konkluderes ud fra ovenstående kontrolleret studie, at tandbørstning 5 gange dagligt 1 uge før

esofagotomi samt 1 uge efter operationen, kan reducere risikoen for udvikling af bl.a. pneumoni postoperativt.

2) Er der evidens for at systematisk anvendelse af mundskyllevæske med klorhexidin gluconat 0,12%

postoperativt efter et thoraxkirurgisk indgreb kan

(12)

reducere forekomsten af infektioner, hos patienter over 18 år, sammenlignet med en procedure, hvor der ikke anvendes systematisk mundskyllevæske?

Der blev identificeret 2 studier:

1) Et klinisk kontrolleret randomiseret og blindet studie, hvori der indgik 954 patienter, over 18 år med en

gennemsnits alder på 66 år, 72% af patienterne var mænd. Alle patienter fik foretaget et åbent hjertekirurgisk indgreb (sternotomi).

Fra indlæggelsen mindst en dag før operation, og til dagen efter operation anvendte patienterne i

interventionsgruppen mundskyllevæske med klorhexidin gluconat 0,12% samt nasal gel klorhexidin gluconat 0,12%. Mundskyllevæsken - 10 ml - (blev påført

indersiden af kinden, tandkødet, svælget og tænderne) x 4 dagligt á 30 sekunder samt klorhexidin gluconat 0,12%

nasal gel 4 gange dagligt i begge næsebor indtil fjernelse af den nasogatriske sonde (typisk dagen efter operationen) Patienterne i kontrolgruppen gennemgik samme procedure i forhold til mundpleje som interventionsgruppen, dog med brug af placebo stof, som var sammenlignelig i både smag, udseende og konsistens.

Var patienten ikke selv i stand til at foretage interventionen, blev den udført af plejepersonalet.

Der blev fundet følgende signifikante reduktioner i infektionshyppigheden postoperativt. Forekomsten af nedre luftvejsinfektioner fra 15,8% til 9,3%, Bacteriæmi fra 3,6% til 1,9% dybe sårinfektioner fra 5,1% til 1,9% (3) Ib.

2) Klinisk kontrolleret randomiseret og blindet studie, hvori der indgik 353 patienter, over 18 år med en gennemsnits alder på 64 år. Alle patienter fik foretaget et åbent

hjertekirurgisk indgreb (CABG, klapoperation osv.).

Fra indlæggelsen mindst en dag før operation, og til dagen efter operation anvendte patienterne i

interventionsgruppen mundskyllevæske med klorhexidin gluconat 0,12%. Væsken (15 ml) blev anvendt 2 gange daglig.

Patienterne i kontrolgruppen gennemgik samme procedure i forhold til mundpleje som interventionsgruppen, dog med brug af placebo stof, som var sammenlignelig i både smag, udseende og konsistens.

(13)

Der blev fundet følgende signifikante reduktioner i infektionshyppigheden postoperativt. Forekomsten af nedre luftvejsinfektioner blev reduceret med 69% (17/180 til 5/173). Mortaliteten faldt fra 5,5% til 1,6% (8) Ib.

Sammenfatning:

Det konkluderes i de 2 studier at vha. en systematisk intervention i forhold til mundpleje med brug af klorhexidin gluconat 0,12%, som mundskyllevæske og næsegel, kan risikoen for infektioner postoperativt reduceres signifikant hos patienter, som skal have foretaget et thoraxkirurgisk indgreb.

Perspektivering:

Protokol for præ- og postoperativ regime i forbindelse med thoraxkirurgiske indgreb i Danmark er stort set

sammenlignelig med de procedurer og protokoller, som er beskrevet i artiklerne.

Både studiepopulationerne i artiklerne og patienter der gennemgår tilsvarende operationer i Danmark, får alle antibiotika postoperativt varende fra 24-48 timer.

Det synes altså relevant at overføre praksis fra studierne til praksis i Danmark, da undersøgelserne er afprøvet under forhold svarende til danske forhold.

Konsekvenser af behandlingen:

Misfarvning af tænder og tunge kan forekomme ved brug af klorhexidin gluconat 0,12%. Dette kan dog fjernes ved grundig tandrensning (24)

Anbefalinger Patienter der skal have foretaget esofagotomi, kan med fordel instrueres i at foretage tandbørstning med egen tandpasta fem gange dagligt (ved opvågning, efter hvert måltid og inden sengetid) fra en uge før planlagt operation til en uge efter operationen. B (2) IIa.

Patienter der skal have foretaget et hjertekirurgisk indgreb, bør 2 dage før operationen anvende klorhexidin gluconat 0,12% mundskyllevæske 10 ml (påføres af plejepersonale eller gurgles på indersiden af kinden, tandkødet, svælget og tænderne) x 4 dagligt á 30 sekunder samt klorhexidin gluconat 0,12% nasal gel 4 gange dagligt i begge næsebor indtil 1. postoperative døgn A (3 Ib, 8 Ib)

(14)

Monitorering Resultatindikator (hjertekirurgi):

• Andelen af patienter som har fået ordineret antibiotika på 5. postoperative dag. (standard 95 %)

1. Måles ved udtræk af Klinisk Database, hvor denne ordination er oprettet som indikator. Eller

2. Måles ved udtræk fra elektronisk medicin modul, hvor denne ordination er dokumenteret.

Interviewspørgskema evt. x 3 årligt hvor patienter, evt.

under indlæggelsessamtalen, adspørges om de har fulgt proceduren for præoperativ mundpleje ved esofagotomi (standard 95 %).

Referencer 1. Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter. www.kliniskeretningslinjer.dk http://www.kliniskeretningslinjer.dk/images/file/KRmundpl eje-slutversion280910.pdf

2. Akutso Y, Matsubara H, Shuto K, Shiratori T, Uesato M, Miyazawa Y, Hoshino I, Murakami K, Usui A, Kano M, Miyauchi H. Pre-operative dental brushing can reduce the risk of postoperative pneumonia in esophageal cancer patients. Surgery. 2010;147:497-502.

3. Segers P, Speekenbrink RGH, Ubbink DT, van Ogtrop ML, de Mol BA. Prevention of nosocomial infection in cardiac surgery by decontamination of nasopharynx and oropharynx with chlohexidine gluconate – a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:2460-66.

4. Atkins BZ, Shah AS, Hutcheson KA, Mangum JH, Pappas TN, Harpole DH Jr, D’Amico TA. Reducing hospital

morbidity and mortality following esophagectomy. Ann Thorac Surg 2004;78:1170–6

5. Akutso Y, Matsubara H. Perioperative management for the prevention of postoperative pneumonia with

esophageal surgery. Ann Thorac Cardiovasc Surg.

(15)

2009;15(5):280-85.

6. Akutsu Y, Matsubara H, Okazumi S, Shimada H, Shuto K, Shiratori T, Ochiai T. Impact of preoperative dental plaque culture for predicting postoperative pneumonia in esophageal cancer patients. Dig Surg. 2008;25:93-97.

7. Sekretariatet for Referenceprogrammer: Vejledning i udarbejdelse af referenceprogrammer SfR 2004.

8. DeRiso AJ, Dillon TA, Peterson AC. Chlorhexidine gluconate 0.12% oral rinse reduce the incidence of total nosocomial respiratory infection and nonprophylactic systemic antibiotic use in patients undergoing heart surgery. CHEST. 1996;109:1556-61.

9. HoustonS, Hougland P, Anderson J, LaRocco M, Kennedy V, Gentry LO. Effeftiveness of 0.12% chlorhexidine

gluconate oral rinse in reducing prevalence of nosocomial pneumonia in patients undergoing heart surgery. American journal of Critical Care. 2002;11(6)567-70.

10: Dansk Hjerteregister (DHR). Årsberetning 2009. Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for

Folkesundhed. 2009.

11: Defintioner: Elektiv kirurgi:

http://search.medicinenet.com/search/search_results/defa ult.aspx?Searchwhat=1&query=elective+surgery. Den 12.12.2011.

12: Definitioner thoraxkirurgi:

http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Special eplanlaegning/Specialegennemgange/Thoraxkirurgi.aspx.

Den 12.12.2011.

13: Definitioner sygdomme (thoraxkirurgi):

http://e-dok.rm.dk/e-

dok/e_600614.NSF/UI2/B0ECA5ADA75CEC03C125788800 45EFBF?OpenDocument. Den 12.12.2011.

(16)

14: Definitioner komplikationer:

http://www.cdc.gov/search.do?queryText=postoperative+

complication&action=search. Den 12.12.2011.

15: Definitioner nosokomiel:

http://avenbuild.advsh.net/viden_om.asp?styleID=35&cry ptID=idaOEo3PucH3g&laeringsressourceID=2186&skabelo nID=3&side=4. den 12.12.2011

16: Definitioner nosokomiel:

http://www.cdc.gov/search.do?q=nosocomial&spell=1&ie=

utf8. Den 12.12.2011

17: Definitioner pneumoni:

http://www.thoracic.org/search.php?cx=00798236576542 0951334%3A7u3jtkdzuqu&cof=FORID%3A10&ie=UTF- 8&q=pneumonia&siteurl=www.thoracic.org%2F. Den 12.12.2011

18: Definitioner luftvejsinfektioner:

http://www.medicinenet.com/script/main/hp.asp. Den 12.12.2011

19: Definitioner infektioner:

http://www.sundhed.dk. Den 12.12.2011.

20: Definitioner periode:

http://search.medicinenet.com/search/search_results/defa ult.aspx?Searchwhat=1&query=postoperative+period. Den 12.12.2011.

21: Definitioner mekanisk fjernelse plaque:

http://search.medicinenet.com/search/search_results/defa ult.aspx?Searchwhat=1&query=plaque+removal. Den 12.12.2011.

22: Definitioner systematisk:

http://ordnet.dk/ddo/. Den 12.12.2011.

(17)

23: Definitioner mundskyl:

http://search.medicinenet.com/search/search_results/defa ult.aspx?Searchwhat=1&query=mouth+rinse. Den

12.12.2011

24: Definition klorhexidin:

http://pro.medicin.dk/Search/Search/Search/Chlorhexidin.

Den 12.12.2011

Bilag Bilag 1: Søgeprotokol Bilag 2: Flowchart Bialg 3: Evidenstabel Bilag 4: Resume Redaktionel

uafhængighed

Den kliniske retningslinje er udviklet uden ekstern støtte og den bidrag ydende organisations synspunkter eller interesser har ikke haft indflydelse på de endelige anbefalinger.

Interessekonflikt Ingen af gruppens medlemmer har interessekonflikter i forhold til den udarbejdede klinisk retningslinje.

(18)

Bilag 1 – søgeprotokol

1) Er der evidens for at systematisk tandbørstning før og efter et thoraxkirurgisk indgreb kan reducere forekomsten af luftvejsinfektioner, hos patienter over 18 år, sammenlignet med patientens vanlige rutine?

2) Er der evidens for at systematisk anvendelse af mundskyllevæske med klorhexidin gluconat 0,12% præoperativt og/eller postoperativt efter et thoraxkirurgisk indgreb kan reducere forekomsten af infektioner, hos patienter over 18 år, sammenlignet med en procedure, hvor der ikke anvendes systematisk mundskyllevæske?

Søgeord: Cardiac surgery, Thoracic surgery, Heart surgery, Cardiac Surgical Procedures, Surgery, Mouthwashes, Oropharynx, Nasopharynx, Gels, Chlorhexidine, Chlorhexidine gluconate, Anti-Bacterial Agents, Toothbrushing, Dental hygiene, Oral Hygiene, Oral care, Decontamination, Respiratory tract infections, Staphylococcus aureus, Surgical wound infection, Bacteria, Dental Plaque, Pneumonia, Respiratory airway infection, Nosocomial infection, Surgical Wound Infection, Perioperative care, Postoperative complication, Prevention

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Søgeperiode 1996 - 2011 Studiepopulationen:

Patienter som skal gennemgå thorax kirurgisk indgreb.

Litteraturtyper:

Systematiske reviews, metaanalyser, RCT, quasieeksperimentelle, kohorte, case-control.

Kliniske nøgleområder:

Mundhygiejne, thorax kirurgi, postoperative infektioner.

- Artikler på andre sprog end dansk, norsk, svensk og engelsk

ekskluderes.

- Artikler

omhandlende studier, hvor outcome ikke er målt på

forekomsten af postoperativ infektioner.

Databaser:

- The Cochrane Library - CINAHL

- Pubmed - Embase Internetsider:

- Joanna Briggs Institute - NICE

- SIGN - RNAO

- National Guidelines Clearinghouse - Tripdatabasen - Sundhedsstyrelsen Håndsøgning:

Artiklernes referencelister

(19)

SØGESTRENG BLOK 1:

Cardiac surgery OR Thoracic surgery OR Heart surgery OR

Cardiac Surgical Procedures OR Surgery

AND BLOK 2:

Mouthwashes OR Oropharynx OR Nasopharynx OR Gels OR

Chlorhexidine OR

Chlorhexidine gluconate OR Anti-Bacterial Agents OR Toothbrushing OR

Dental hygiene OR Oral Hygiene OR Oral care OR Decontamination AND

BLOK 3:

Respiratory tract infections OR Staphylococcus aureus OR Surgical wound infection OR Bacteria OR

Dental Plaque OR Pneumonia OR

Respiratory airway infection OR Nosocomial infection OR

Surgical Wound Infection OR Perioperative care OR

Postoperative complication OR Prevention

(20)

Bilag 2: Flowchart

Søgninger på Pubmed, CINAHL, Embase, The Cochrane Library.

Antal hits i alt: 664

Dubletter + eksklusion ved titel/abstract.

I alt: 650

Antal abstracts som er rekvireret i fuldtekst:

I alt: 14

Antal artikler som er ekskluderet da de ikke besvarede fokuserede spørgsmål og/eller kriterier for inklusion.

I alt: 10

Antal artikler til kritisk gennemlæsning vha tjeklister.

I alt: 4

Ekskluderet artikler pga metodiske svagheder/mangler same manglende generaliserbarhed.

I alt: 1

Artikler inkluderet i kliniske

retningslinjer.

I alt: 3

(21)

Bilag 3

Evidenstabel – inkluderede studier.

Er der evidens for at systematisk anvendelse af mundskyllevæske med klorhexidin gluconat 0,12% postoperativt efter et thoraxkirurgisk indgreb kan reducere

forekomsten af infektioner, hos patienter over 18 år, sammenlignet med en procedure, hvor der ikke anvendes systematisk mundskyllevæske?

Forfat- ter

År Studietype Studiets kvalitet

Befolkningstype Intervention Resultater (outcome)

KOM- MEN- TARER Segers

et.al

200 6

Prospektiv, randomiseret, dobbeltblinded, placebokontrolle ret klinisk studie (RCT)

++ Kardiologiske kirurgiske afdelinger (sygehus). 954 patienter over 18 år som skulle

gennemgå elektiv kardiokirurgi blev indkluderet i studiet.

Klorhexidin gluconat 0,12%

vs placebo.

Efter

hospitalisering (to dage før operationen) udleveredes mundskyllevæsk e og næsegel indeholdende hh klorhexidin gluconat 0,12%

og et

placebopræparat .

Mundskyllevæsk en (10 ml) skulle påføres indersiden af kinden, tandkødet, svælget og tænderne i 30 sekunder 4 x dagligt.

Næsegelen skulle påføres 4 x dagligt i begge næstebor.

Denne

fremgangsmåde blev anvendt dagligt indtil den nasogastriske sonde blev fjernet – typisk dagen efter operationen. (i alt ca. 2 dages behandling)

Der påvises en statistisk

signifikant effekt af klorhexidin gluconat 0,12%

set i forhold til udviklingen af sygehuserhvervet infektioner.

Forekomsten var 19,8% i

interventionsgrup pen vs. 26,2% i placebogruppen.

P-værdi: 0.002 og CI 1.1%-11.7%.

Studiet er tripple- blindet.

Der er 100%

follow-up.

Stor population (der er foretaget power- bereg- ning) Der anven- des både p- værdier og sikker- heds- inter- valler til bereg- ning af out- come

(22)

Deriso

et.al 199

6 RCT (Ib) + Patienter over 18 år der gennemgår åben hjertekirurgi.

Klorhexidin gluconat mundskyllevæsk e (15 ml) x 2 dagligt indtil udskrivelse fra ICU eller død.

Signifikant reduktion i forekomsten af nosokomielle infektioner (65%

lavere i

interventionsgrup pen end i

kontrolgruppen)

Studiet har en del meto- diske mang- ler.

Der er ikke rede- gjort for follow- up, evt.

drop- out ana- lyser Der er kun an- vendt p- værdier og ikke sikker- heds- inter- valler.

Studiet ned- gra- dueres.

Er der evidens for at systematisk tandbørstning før et thoraxkirurgisk indgreb kan reducere forekomsten af luftvejsinfektioner, hos patienter over 18 år, sammenlignet med patientens vanlige rutine?

Forfat- ter

År Studietype Studiets kvalitet

Befolkningstype Intervention Resultater (outcome)

KOM- MEN- TARER Akutsu

et.al.

201 0

Quasie- eksperimentel studie

++ Patienter med esophageuscancer der skal have foretaget åben thoraxkirurgi/esoph agetocmy.

Tandbørstning x 5 dagligt – efter opvågning, efter hvert måltid og inden de går i seng. Interven- tionen startede 1 uge før operationen og varede 1 uge efter operationen.

Forekomsten af postoperativ pneumoni reduceredes fra 32% til 9%.

Studiet nedgra -dueres ikke.

(23)

SKABELON TIL RESUME Titel

Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med et thoraxkirurgisk indgreb.

Arbejds- gruppe

Navn, stilling og tilhørsforhold på arbejdsgruppens medlemmer.

Herunder angivelse af kontaktperson Godkendt af Godkendt af Center for

Kliniske retningslinjer, den Dato for revision: Ophørs dato:

Baggrund Der findes ca. 500 forskellige bakterier i mundhulen, hvoraf de 400 findes i tandgummerne. Dette øger risikoen for større eller mindre helbredsproblemer i munden, luftvejsinfektioner og endokarditis.

Systematisk mundhygiejne efter hvert måltid kan reducere antallet af bakterier i mundhulen og derved nedsætte risikoen for aspirations pneumoni.

Formål Gennem systematisk udførelse af mundhygiejne at reducere forekomsten af post operativ infektioner.

Anbefalinger Patienter der skal have foretaget esofagotomi, kan med fordel

instrueres i at foretage tandbørstning med egen tandpasta fem gange dagligt (ved opvågning, efter hvert måltid og inden sengetid) fra en uge før planlagt operation til en uge efter operationen. B (2) IIa.

Patienter der skal have foretaget et hjertekirurgisk indgreb, bør 2 dage før operationen anvende klorhexidin gluconat 0,12% mundskyllevæske 10 ml (påføres og gurgles på indersiden af kinden, tandkødet, svælget og tænderne) x 4 dagligt á 30 sekunder samt klorhexidin gluconat 0,12% nasal gel 4 gange dagligt i begge næsebor indtil 1.

postoperative døgn A (3 Ib, 8 Ib)

Monitorering Resultatindikator (hjertekirurgi):

• Andelen af patienter som har fået ordineret antibiotika på 5.

postoperative dag. (standard 95 %)

3. Måles ved udtræk af Klinisk Database, hvor denne ordination er oprettet som indikator. Eller

4. Måles ved udtræk fra elektronisk medicin modul, hvor denne

(24)

Interviewspørgskema evt. x 3 årligt hvor patienter, evt. under indlæggelsessamtalen, adspørges om de har fulgt proceduren for præoperativ mundpleje ved esofagotomi (standard 95 %).

Referencer

1. Akutso Y, Matsubara H, Shuto K, Shiratori T, Uesato M, Miyazawa Y, Hoshino I, Murakami K, Usui A, Kano M, Miyauchi H. Pre-operative dental brushing can reduce the risk of postoperative pneumonia in esophageal cancer patients. Surgery. 2010;147:497-502.

2. Segers P, Speekenbrink RGH, Ubbink DT, van Ogtrop ML, de Mol BA.

Prevention of nosocomial infection in cardiac surgery by

decontamination of nasopharynx and oropharynx with chlohexidine gluconate – a randomized controlled trial. JAMA. 2006;296:2460-66.

3. DeRiso AJ, Dillon TA, Peterson AC. Chlorhexidine gluconate 0.12%

oral rinse reduce the incidence of total nosocomial respiratory infection and nonprophylactic systemiv antibiotic use in patients undergoing heart surgery. CHEST. 1996;109:1556-61.

Link Link til en mere omfattende udgave af den kliniske retningslinje

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Klinisk retningslinje for brug af graduerede elastiske kompressionsstrømper til forebyggelse af posttrombotisk syndrom, PTS hos patienter med nydiagnosticeret symptomgivende

Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne

Fokuseret spørgsmål: Hvilken effekt har anvendelsen af klorhexidin som supplement til den mekaniske rengøring, sammenlignet med ingen supplerende behandling på

Titel Klinisk retningslinje til identifikation af behov for mundpleje og udførelse af tandbørstning hos voksne hospitalsindlagte patienter.. Søgeord Hovedsøgeord: Hud

[Bør voksne patienter (fyldt 18 år), der indlægges på psykiatrisk afdeling dagligt vurderes for risiko for udvikling af aggressiv og voldelig adfærd under hele deres

Titel Klinisk retningslinje til identifikation af behov for og udførelse af mundpleje hos voksne hospitalsindlagte patienter.. Søgeord Hovedsøgeord: Hud

Der blev fundet signifikant forskel (p<0,001) mellem grupperne i relation til blødningsrisikoen, hvor gruppen med restriktioner for både kost og aktivitet, som den eneste

udkast til national klinisk retningslinje for systematisk opfølgning af patienter i behandling med opioider for non-maligne smerter.. Danske Patienter takker for muligheden for