• Ingen resultater fundet

Da Hulkær Møller skulle giftes

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Da Hulkær Møller skulle giftes"

Copied!
2
0
0

Hele teksten

(1)

H. K. jKristensen

DA HULKÆR MØLLER SKULLE GIFTES De togamle GrisbækgårdeiVejrupsogn vari 1600-

tallet et par gode gårde på 6-7 tdr. hartkorn. Nørre

Grisbæk var tillige en selvejergård. På Sønder Gris¬

bæk boede i 1680'erne Chr. Hansen. Han havde datte¬

ren Margrethe, som2. juledag 1682 blev trolovet med

Ib Thomsen, møller i Hulkær mølle i Brørup sogn.

Ved den lejlighed lovede Chr. Hansen i vidners over¬

værelse, at Margrethe skulle i medgift få 4 stude, 2 køer, 2 plage og en god seng eller 15 daler »og anden forsvarlig udflytning«. Derefter er parret flyttet sam¬

men, som det dengang jævnlig skete efter trolovelsen.

Mølleren var enkemand, ikke ung og sad nok ikke

videre godtved det. 1686 varbesætningen kun en fole

og enko, ogmøllen havde »ikkun temmeligsøgning«.

Den vordendesvigerfader kom da efterhånden til at

semindregavmildt tilsin tilkommendesvigersøn. Han syntes ikkemere, hanvar etpassende parti.

Den 18.marts 1683togIb Thomsen til Sønder Gris¬

bæk for at bryllupsdagen bestemt. Han »spurgte

sin kærestes fader, Chr. Hansen og hans hustru, når

de syntes, han med deres datter, som han efter Guds befalingertrolovet til, ville beramme, at de med aller¬

første kunne få deres bryllup, hvilket han gerne øn¬

skede, formedelst at se sig, sine børn og sit hus til¬

gode.«

»Din gamle nar!« svarede Chr. Hansen, »du har givet dine børn mere, end du har!« Og han gav ham

endnu flere ukvemsord. Ib Thomsen bad ham da om at nogle penge, han havde lånt svigermoderen, men svaret blev: »Er nu alle pengene opdrukne? Hvor hø¬

rervinu en fattigbejlerog enrigfange!« Derpåtruede

han ad Ib.

Mølleren lod da sagen gå for retten. Den 14. juli

318

(2)

Da Hulkær møller skullegiftes

aflagde han på tinget vidne om, hvordan sagen var forløbet, og Margrethe Christensdatter stadfæstede

ved ed og oprakt finger, at det var med forældrenes vilje ogminde, hun drog med sin trolovede fæstemand

til Hulkær.

Skønt det ikke ses i tingbogen, har parret vel der¬

efter holdt bryllup, og vi må håbe, de også har fået medgiften.

H. K. Kristensen.

(Malt hds. tb. 1683 14/7).

319

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

get var indbegrebet af brylluppet, for det var her, at alle i samfundet kunne se, at to mennesker skulle giftes, hvilket var vigtigt i et samfund, hvor sådan noget ikke,

Formålet med projektet var derfor dels at undersøge, hvilke oplevelser kvinder kan have af at gennemgå en provokeret sen abort på grund af anomali hos barnet, og

Skifte i Stervboet efter Jens Pedersen paa Urupgaard.. Ludvig Vilhelm

Søren Jensen i Ølgod vides ellers ikke syn¬. derligt, og hans Hustruers Navne kendes

Køns- og seksualitetsforestillinger som effektfuldt retorisk våben indgår også centralt i Desjardins Klemens-bidrag, som først og fremmest viser, hvordan den ideale Kristustilhænger

Analyser af godsernes drift og økonomi vanskeliggøres for 1500- og 1600-tallet af, at der kun er bevaret få regnskaber fra private godser fra 1600-tallet, men de er til

Med andre ord: Det var ikke Rusland, der startede krigen – de russiske styrker blev først sat ind efter det georgiske angreb natten mellem den 7.. august – men det var Rusland,

Måske skal klip-klapperen give svar på, hvem man kan lide eller skal giftes med, og der er så på svarpladsen skrevet et navn; det er også at spå i det små..

under krigene, så Frederik II nu skyldte det ca. Nu ville kongen altså betale denne gæld — med præsternes penge! Der menes, det var ærkebiskop.. Svane og hans famulus, der havde

Matriklen 1664 viser, at Peder Andersen og Anders Nielsen var fæster af en gård under Ribe kapitel med hartkorn 5 tdr. år 1700 havde de i hvert fald hver deres egen gård eller

1 Td. 01 til deres Bryllup, naar de giftes. Saalænge en eller flere af bemeldte Døttre ere i deres Hus, skal jeg eller hvem, der siden skulde. blive Ejer af Gaarden, aarligen

efter indførelse af den naturnære skovdrift bliver der næsten ikke foretaget egentlige renafdrifter. Der- for er der heller ikke baggrund for traditionelle tilplantninger hos

På baggrund af målsætningerne og kortlægningen skal det besluttes, hvordan skovnaturtyperne skal forvaltes for at bevare eller opnå en gunstig bevaringsstatus.. Inden man er

Regeringen har netop fremlagt en energiplan der lover at satse på vedva- rende energi, herunder bioenergi. Og hele oppositionen må forventes at skubbe på for at det bliver til

3. Hugst og bevoksningspleje: Går vi ud fra, at vore skove fremover vil blive udsat for en tiltagende stress af klimatisk art, må det i den fremti- dige skovpleje være vigtigt

Nu kan resultatet gøres op efter Skovens Dag 5. Det var endnu bedre end vi håbede. Stor tak til alle arrangører. De har generelt meldt tilbage at de var glade for at være med

Hvis certificering bliver mere al- mindeligt kan det være der en dag bliver tale om et fradrag for ikke- certificeret træ.. Derfor er

Hvis driften af en af de tre vindmølleparker, der er forbundet til den kombinerede netløsning Kriegers Flak standses, undtagen for sædvanlig vedligeholdelse eller reparation,

Med en kampagne hvor gamle, særlige træer mærkes med et lille emblem vil Danmarks Naturfred- ningsforening være med til at skabe opmærksomhed om, at mange flere store, gamle

Udvalget vedtog herefter ’at fremme sagen mest muligt’ samt at indhente en amts/kommunal lånegaranti (Homann 1970:2). Det medførte, at projektet efterfølgende modtog tilsagn

1. Disse retningslinjer skal - i overensstemmelse med andre af bestemmelserne i WHO's rammekonvention om tobakskontrol og parternes intentioner i henhold til konferencen -

') Be^r. |Kv;rmilrui> Kii-kcliujj-i.. ■drup Sogn, havde med sin første Hustru Maren Nielsdatter, død 1762'), — foruden en Datter — .Sønnen Rasmus Nielsen Møller, der blev døbt

For første gang siden 2001 er der flere svenskere end danskere, der bor i Skåne og arbejder i Østdanmark, idet 7.063 er født i Sverige og 6.992 i Danmark.. Selv om an- tallet af